Økonomiudvalgets studietur til Solna

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalgets studietur til Solna"

Transkript

1 Økonomiudvalgets studietur til Solna november 2011 Deltagere: Borgmester Karin Søjberg Holst (A) 1. viceborgmester Trine Græse (A) 2 viceborgmester Ebbe Skovsgaard (V) Byrådsmedlem Susanne Palsig (F) Byrådsmedlem Gunnar Svendsen (F) Byrådsmedlem Lars Abel (C) Byrådsmedlem Kristian Niebuhr (O) Kommunaldirektør Marius Ibsen Vicekommunaldirektør Hans H. Jensen Byplanchef Britt Vorgod Pedersen

2 Den november 2011 var Økonomiudvalget på studietur til Solna, der er venskabsby til Gladsaxe. Temaet for turen var bæredygtig byomdannelse, byudvikling langs en ny letbane, regional samordning og trængselsafgifter. Dag 1: Hammarby Sjöstad og Stockholms Läns Landsting, regionplan Efter en velkomst frokost, med blandt andet Solnas borgmester Lars Erik Salminen, gik turen til Hammarby Sjöstad. Hammarby Sjöstad Vi indledte med en tur rundt i området, der ligger smukt ud til skærgården og nyder godt af nærheden til vandet. Vi så, hvordan der på relativt kort tid kan skabes en spændende og varieret by. Husene var bygget over rimeligt stramme rammer i forhold til placering, højde, materialer m.v., men alligevel er det lykkedes at skabe et varieret område. Husene er 4-5 etager høje og bygget med en afstand på meter med et maritimt tema. Efter gåturen i området gik vi til Glashus Ett, et informationscenter midt i området. Her berettede Claes Elvung om bydelen. Hammarby Sjöstad er et forholdsvis nyt byområde i den sydlige del af Stockholm Kommune. Området, som tidligere var et meget forurenet, klondykeagtigt område med små erhverv, oplag m.v. og uden ordentlig infrastruktur, var i midt 90 erne tiltænkt en rolle som olympisk by i forbindelse med, at Stockholm bød ind som værtsby for OL2004. Som bekendt gik olympiaden ikke til Stockholm, og i stedet valgte man at udbygge området med boliger og en lille andel erhverv. Første spadestik blev taget i 1997 og fra starten var bæredygtighedstiltag indarbejdet. Der var udarbejdet et miljøprogram, som fastlagde, at områdets miljøbelastning kun skulle være det halve af, hvad der gælder i andre tilsvarende områder. Indsatsen skulle være bred og både handle om energirigtigt byggeri, affaldshåndtering, vand og trafik. Vurderingen er, at indsatsen har medført ekstra omkostninger svarende til 2-4 % af det totale budget. Man har ikke opnået en halvering af miljøbelastningen, men en reduktion på %. Det er først og fremmest ændring af folks adfærd, der er vanskelig. Der er mange flere, der benytter bil end forudsat. En af grundene til dette er muligvis, at der blandt de tilflyttede er en større andel børnefamilier end forventet. Trods dette er andelen af folk, der benytter bil til arbejde 40 % mindre end i resten af Stockholm. 79 % benytter gang, cykel eller kollektiv transport. Området betjenes af både bus, letbane og en gratis passagerbåd. Der er også arbejdet meget med det grønne i området. Der er skabt faunapassager til et nærliggende naturområde, og der er etableret kanaler, som kan optage ekstra vand ved store regnskyl.

3 fælles europæiske planperspektiv ESDP, der taler om samarbejde i byregioner med flere centre. I Stockholm arbejdes der således med flere regionale bykerner, som alle skal have stor tilgængelighed. Der er arbejdet med en integreret og helhedsorienteret tilgang for vand, affald og energi. Affald komposteres og udnyttes til biogas, der benyttes til både varme og elektricitet. Varmen fra spildevandet udnyttes også. Der benyttes solvarme til opvarmning af vand, og solceller producerer elektricitet. Der bor ca. 2 millioner i Stockholmsregionen, og der er en tilvækst på 1,5 2 % om året. Det betyder, at regionen frem til 2030 vil vokse med noget, der svarer til Göteborg. Der skal derfor passes på ressourcerne, som skal udnyttes bedre. Folk skal bo tæt, men grønt, og der skal være fokus på klima, tryghed og åbenhed. En stor udfordring er, at få udviklet transportsystemet, uddannelse og anden infrastruktur i takt med den øgede befolkning. Trængselsafgifter Stockholm gennemførte i 2006 et forsøg med trængselsafgifter over et halvt år. Efter en afstemning blev forsøget gjort permanent i Afgifterne gælder mellem kl og på hverdage. Stockholms Läns Landsting, regionplan Fra Hammarby Sjöstad gik turen med letbane og S-tog til Stockholms Läns Landsting, hvor vi mødte to regionplanlæggere, der berettede om den regionale udviklingsplan for Stockholmsregionen med fokus på trafik og byudvikling samt trængselsafgifter. Regionen består af 26 kommuner. Visionen er, at regionen skal være Europas mest attraktive storbyregion. Regionen står for sygehusene, kollektiv trafik samt en regionplanlægning, der ikke er bindende, men som skal bidrage til at samordne kommunernes planlægning. Man samarbejder med flere andre län for at få en fælles langsigtet plan. Et af udgangspunkterne for samarbejdet er det Samtidig med indførelsen af trængselsafgifter udviklede man et net af direkte buslinjer med få stoppesteder, og der skete en markant markedsføring af den nye kapacitet inden for den kollektive transport. Solna ligger på grænsen til Stockholms kommune, og betalingsringen ligger i kommunegrænsen. Resultatet har været ca. 20 % færre biler, hvor af halvdelen stammer fra pendling og den anden halvdel fra fritidsrejser og indkøb. 3

4 Om aftenen var Solna vært ved en flot middag i regisørvillaen i den gamle filmby. Dag 2: Byudvikling i Solna og besøg på projektkontoret for Tværbanens udbygning Formiddagen tilbragte vi i Stadshuset i Solna, hvor borgmester Lars Salminen først fortalte om aktuelt fra Solna, stadsarkitekt Eva Darolf Linnros og planarkitekt Karolona Gustavsson redegjorde efterfølgende for udbygning i forbindelse med den nye tværbane (letbane), og til slut berettede viceordførende i kommunestyrelsen Anders Ekegren om finansiering og organisering af projekter. Gladsaxe Kommune holdt et lille oplæg om aktuelt fra Gladsaxe med fokus på byomdannelse i Gladsaxe Erhvervskvarter og Bagsværd Bypark. Der bor ca i Solna, og med en vækst på 1,8 % om året forventer man at nå omkring indbyggere i % bor i villa, mens resten bor i flerfamiliehuse. Stort set alle er i job, der er kun 252 familier på offentlig forsørgelse. Byudvikling i Solna Der er gang i byudviklingen mange steder i Solna. Der bygges stationsnært omkring den kommende tværbane og de eksisterende baner. Tværbanen er pt. tænkt at ende ved Solna Station, som har forbindelse til Arenastaden. Herudover etableres to andre stationer i henholdsvis Solna Business Park og Solna centrum. I 2013 forventes banen at åbne til Solna Centrum. Solna Business Park var tidligere et erhvervsområde med tunge virksomheder. Det forvandles nu til et moderne byområde med blandede virksomheder. Solna City ligger centralt i kommunen, og her ligger også stadshuset (rådhuset). Området skal fortættes med flere butikker, boliger, erhverv og kulturelle institutioner i forbindelse med udbygning af letbanen. Der skal skabes en mere tydelig bystruktur blandt andet ved at reducere gaderummene, der i dag er meget dominerende, herved kan man også mindske barriereeffekten. Der forventes en udbygning med erhverv og knap 1000 nye boliger. Arenastaden er et af de store udviklingsområder, her bygges et nyt stort nationalt fodboldstadion til tilskuere, som sammenbygges med et kæmpe butikscenter, hotel, boliger og erhverv. Der kommer ca nye boliger, m 2 til kontor, handel og idræt. Infrastrukturen skal udbygges blandt andet med broer over jernbanen, så man får en høj tilgængelighed. 4

5 (svarende til regionen), som lægger udgifter over på kommunerne, som nu forsøger at lægge udgifter over på bygherrerne. På grænsen til Stockholm er et nyt Karolinska sygehus undervejs sammen med en stor forskningspark. Området udbygges i samarbejde med Stockholm Kommune. Järva og Ulriksdal to store omdannelsesområder udbygges med samlet boliger og i størrelsesorden m 2 erhverv. Udover store de byomdannelsesprojekter hørte vi om, hvordan man i Solna arbejder med fortætning i de eksisterende byområder først og fremmest i bydelen Huvudsta. Solna ønsker at fastholde værdierne i området, men vil samtidig gøre det mere bymæssigt. Der arbejdes med at indskrænke gaderum, lægge parkering i konstruktion og bebygge tidligere p-arealer. En mindre attraktiv erhvervsbygning ombygges til boliger. I området kaldet Ingenting, hvor statens bakteriologiske institut har haft til huse, udvikles med 700 nye boliger og m 2 erhverv. Finansiering og organisering af projekter Anders Ekegren berettede om, at der op gennem 90 erne er sket et paradigme skift, så projekterne skal kunne stå på egne ben. Tidligere har staten i stort omfang subsidieret, men nu er nye boliger i højere grad en indtægtskilde. Det betyder også, at kommunernes rolle har ændret sig fra at være en væsentlig byggeaktør til nu først og fremmest at skulle varetage myndighedsrollen. Generelt kan man se en udvikling, hvor staten har lagt udgifter over på landstinget Store infrastruktur projekter finansieres af staten og medfinansiers af landstinget. Den nye tværbane finansieres af stat 50 %, landsting % og de berørte kommuner %. Solna skal bidrage med ca. 100 mio. sv.kr. Ved udbygning af vejnettet i forbindelse med byudvikling lægger kommunerne så vidt muligt omkostningerne over på bygherrerne i forbindelse med udbygningsaftaler som i Danmark. Efter en frokost i Koppartälten var vi på en tur rundt i kommunen for at se de omtalte projekter, inden vi landede i Storstockholms Lokaltrafik (SL) s projektkontor for tværbanens udbygning. Tværbanens udbygning På projektkontoret mødte vi informationsansvarlig Assi Abdel-Baki og produktionsleder for anlæg Ulf Westlund, som fortalte om udbygning af tværbanen og informationsindsatsen i forbindelse hermed. Der er ansat ca. 45 på projektkontoret, og de har ansvar for at planlægge og gennemføre udbygningen af tværbanen. Tværbanen skal aflaste bykernen og styrke de decentrale bykerner og skabe nye forbindelser mellem tunnelbane, bus 5

6 og pendel-tog. Det er en slags hurtig sporvogn, der kører med en max hastighed på 80 km/t og en mindste hastighed på km/t. Kunderne på den etape, som allerede er udbygget, er SL s mest tilfredse kunder. Der kører ca med tværbanen hver dag. Den nordlige del af banen, der er underudbygning omfatter en strækningen på 6,7 km med 8 stop. Assi Abdel-Baki fortalte om arbejdet med at sælge projektet og herunder også byggearbejdet til borgerne. Der er udover filmen udarbejdet hjemmeside, nyhedsbrev, plakater, pjecer og plancheudstillinger om projektet. Etablering af en bro, som kunne skabe problemer i trafikken og mange klager, blev via information gjort til et spændende projekt, som borgerne fulgte positivt med i. SL har gjort meget ud af informationsindsatsen og vi så blandt andet en film, som de har fået udarbejdet, hvor turen med tværbanen simuleres. Programmet indeholder også en funktion, hvor man kan gå rundt og se stationer m.v. fra forskellige sider som i et pc-spil. Ulf Westlund fortalte om, hvordan man har delt strækningen op i mindre enheder og for hver delstrækning arbejdet med detaljerede planer og indgået samarbejde med grundejere og ledningsejere. Der er arbejdet sideløbende med planlægning og projektering, så man løbende har kunnet justere for at få de mest optimale løsninger. Erfaringen viser, at politisk enighed om projektet er vigtig. Desuden har en aftale om at virke fælles for en hurtig gennemførelse været væsentlig sammen med en indsats for at forankre projektet blandt de berørte borgere og virksomheder på strækningerne. Det blev gjort til en oplevelse frem for en gene. Folk strømmede til og klappede, da broen kom på plads en sen aften. Ikke et øje var tørt. Her en borgers kommentar: Efter besøget hos SL s projektkontor var den faglige del af besøget slut. Dagen rundedes af en med en litterær byvandring på Söder i Stieg Larssons fodspor, hvor vi så og hørte om steder, der optræder i Millenium-trilogien, blandt andet hvor Lisbeth Salander boede og færdes. Efterfølgende spiste vi i Gamla Stan. Lørdag morgen gik turen hjem til Gladsaxe. 6

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort (SIDE 2) Parterne i Letbanesamarbejdet har fået udarbejdet en undersøgelse,

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Radikale Venstres program for Planlægning og arkitekturpolitik

Radikale Venstres program for Planlægning og arkitekturpolitik Radikale Venstres program for Planlægning og arkitekturpolitik Radikale Venstres program for 'Planlægning og arkitekturpolitik' Begrundelse for forslaget Radikale Venstres program for planlægning og arkitekturpolitik

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 2005

KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 2005 KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 25 INDHOLD 2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS BERETNING BÆREDYGTIG BYUDVIKLING 8 TRANSPORTSYSTEMET 12 BIOLOGISK MANGFOLDIGHED OG REKREATIVE OMRÅDER 16 VANDOMRÅDER RESSOURCER 2

Læs mere

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by SYNOPSER HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere