HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. september 2009"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. september 2009 Sag 471/2006 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod A/S Ikast Betonvarefabrik (advokat Jakob Fastrup) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. februar 2005 og af Østre Landsrets 1. afdeling den 28. april I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Sørensen, Jytte Scharling, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne og Henrik Waaben. Påstande Appellanten, Teknisk Landsforbund som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, A/S Ikast Betonvarefabrik, skal betale kr., subsidiært kr., med tillæg af procesrente fra de enkelte beløbs forfaldstidspunkt, subsidiært fra sagens anlæg. Teknisk Landsforbund har mere subsidiært nedlagt en anerkendelsespåstand. A/S Ikast Betonvarefabrik har påstået stadfæstelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået. Tvisten for Højesteret As principale og subsidiære påstande er beregnet ved at sammenholde hendes løn med lønnen for henholdsvis B og C. Kravet er opgjort pr. 15. november 2007, da hun fratrådte sin stilling. Ikast Betonvarefabrik har ikke for Højesteret bestridt, at den også hæfter for den del af et eventuelt krav, der vedrører tiden før overtagelsen af afløbsafdelingen fra Unicon A/S. Ikast

2 - 2 - Betonvarefabrik har heller ikke indsigelser mod de beløbsmæssige opgørelser af kravet, herunder forrentningen. Endelig har Ikast Betonvarefabrik ikke bestridt, at det påhviler virksomheden at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket, jf. ligelønslovens 6, stk. 2. Anbringender A har for Højesteret gjort gældende, at vurderingen af, om Ikast Betonvarefabrik har krænket ligelønsprincippet, skal ske ved at sammenholde hendes løn med kollegerne Bs og Cs løn. De var lige som hun ansat som kundekonsulenter i afløbsafdelingen og udførte det samme arbejde som hende. Der var ingen forskel på deres uddannelsesmæssige baggrund. Hun havde længere anciennitet og større omsætning end B og C. De forhold, som Ikast Betonvarefabrik har henvist til som begrundelse for Bs og Cs højere lønninger, herunder at de skal have haft en særlig ekspertise fra deres tidligere arbejdsområder, har ingen betydning haft for dem i deres arbejde som kundekonsulenter, og de kan derfor ikke tillægges betydning for sagen. Der er ikke fra Ikast Betonvarefabriks side fremlagt stillingsbeskrivelser for kundekonsulenterne i belægningsafdelingen, og der foreligger ikke oplysninger om, hvilket lønniveau de havde forud for tiltrædelsen hos Unicon. Der foreligger heller ikke oplysninger om deres uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrund, deres kundekontakter eller andre oplysninger i relation til de kriterier, som Unicon skal have anvendt for løndannelsen og lønudviklingen. Medarbejdere i belægningsafdelingen bør derfor ikke inddrages ved sagens bedømmelse. En efterbetalingsperiode, hvori der skal betales ligeløn, omfatter også perioder, hvor en mandlig sammenligningsperson har forladt virksomheden, jf. forarbejderne til den nugældende bestemmelse i ligelønslovens 1, stk. 3 (Folketingstidende , tillæg A, sp. 5569). Dette er også lagt til grund i voldgiftspraksis, ligesom det følger af EF-domstolens dom af 27. marts 1980 i sagen Macarthys Ltd. mod Wendy Smith (sag 129/79), præmisserne 11 og 13. A/S Ikast Betonvarefabrik har anført, at salgskonsulenterne i såvel afløbsafdelingen som belægningsafdelingen bør indgå i vurderingen. Vidneforklaringerne viser, at der ikke blev stillet større krav til de ansatte i afløbsafdelingen end til de ansatte i belægningsafdelingen, og at uddannelses- og træningsforløbet var det samme for kundekonsulenterne i de to afdelinger. Lønnen for samtlige kundekonsulenter er fastsat ved individuelle forhandlinger, hvor der generelt er taget udgangspunkt i de enkelte konsulenters resultater, erfaringer og lignende. As

3 - 3 - løn svarede stort set til gennemsnittet for alle kundekonsulenter, og flere mandlige konsulenter oppebar en lavere løn end hun. Opgørelsen af As krav viser, at hendes månedsløn i perioden fra januar 1999 til september 2001, da B fratrådte, steg med kr., mens Bs månedsløn i samme periode kun steg med kr. Tilsvarende var hendes lønstigning i perioden fra januar 1999 til maj 2003, da C fratrådte, kr. månedligt, mens Cs løn der ikke steg efter Ikast Betonvarefabriks overtagelse af Unicons afløbsafdeling kun steg med kr. månedligt. Bs løn skal ses på baggrund af, at han var ansat i et selskab, som blev købt af Unicon. Han havde en stor viden om rensningsanlæg og besad en specialviden om afløbsprodukter. Endvidere blev det ved ansættelsen af B lagt til grund, at han var ingeniør. Cs løn skal ses på baggrund af, at han havde været direktør i en virksomhed, som blev købt af Unicon. Han havde en meget stor viden om udskillerprodukter og havde gode kontakter. Endvidere havde han en konkurrenceklausul, som han blev kompenseret for via lønnen. B og C kan derfor ikke anvendes som sammenligningspersoner, idet de ikke udførte arbejde af samme art eller værdi for virksomheden som A. Hertil kommer, at hendes stillingsbeskrivelse i modsætning til Bs og Cs angiver, at hun kun i 50 % af tiden skulle udføre egentligt salgskonsulentarbejde. Til støtte for den subsidiære påstand har Ikast Betonvarefabrik anført, at der under alle omstændigheder ikke er ført bevis for, at der i perioden efter virksomhedens overtagelse af ansættelsesforholdet i september 2001 er udøvet lønmæssig forskelsbehandling. Endvidere vil en konstateret lønmæssig forskelsbehandling fremadrettet kunne bringes til ophør ved, at den relevante sammenligningsperson sættes ned i løn eller som i denne sag fratræder sin stilling. B og C kan heller ikke anvendes som sammenligningspersoner, efter at de var fratrådt deres stilling. Supplerende sagsfremstilling Af en opgørelse over lønudviklingen for salgsmedarbejdere i Unicon i perioden fremgår bl.a. følgende oplysninger (ekskl. pension):

4 - 4 - Belægning År 97 År 98 År 99 År 00 År 01 Stilling Ansat Navn Løn Løn Løn Løn Løn Konsulent H , , , , ,00 3,0% 2,3% 1,9% 2,2% Konsulent Q , , , , ,00 2,7% 2,3% 1,8% 1,8% Konsulent R *) , , , , ,00 3,0% 3,0% 8,9% 4,3% Konsulent S , , , , ,00 1,1% 1,4% 16,1% 4,0% Konsulent T 0, , , , ,00 2,0% 8,5% 3,8% Konsulent U , ,00 0,00 0,00 0,00 5,0% Konsulent V 0,00 0, , , ,00 *)Overført fra produktion Afløb År 97 År 98 År 99 År 00 År 01 Stilling Ansat Navn Løn Løn Løn Løn Løn Konsulent A ***) , , , , ,00 8,9% 3,4% 4,5% 0,0% Konsulent L , , , , ,00 2,7% 3,8% 4,7% 0,0% Konsulent C , , , , ,00 2,1% 1,6% 2,1% 0,0% Konsulent J , , , , ,00 2,3% 2,0% 2,9% 0,0% Konsulent B , , , , ,00 2,0% 1,9% 1,7% 0,0% ***) Overført fra ekspedition År 97 År 98 År 99 År 00 År 01 Løn Løn Løn Løn Løn Gennemsnitlig løn pr. måned , , , , ,67 belægning (konsulenter) 2,8% 0,6% 6,9% 3,3% Gennemsnitlig løn pr. måned , , , , ,00 afløb (konsulenter) 3,3% 2,5% 3,1% 0,0% Det er oplyst, at As månedsløn pr. 1. august 2002 og pr. 1. januar 2003 udgjorde kr. ekskl. pension, og at Cs løn fra september 2000 til hans fratræden i maj 2003 forblev uændret.

5 - 5 - Under sagens behandling ved Retten i Roskilde er der afgivet forklaringer af blandt andre A, D, E, F, G, H og J. Af retsbogen fremgår bl.a.: Sagsøgeren forklarede behørigt forberedt, at hun er 42 år. Hun er uddannet teknisk assistent og har tidligere været ansat i et rådgivende ingeniørfirma. Fra uddannede hun sig som merkonom, bl.a. indenfor markedsføring og strategi. I april 1991 blev hun ansat som ekspeditionsmedarbejder hos Unicon A/S. Hun var ansat i selskabets afløbsafdeling og senere var hun også ansat i belægningsafdelingen. Hun modtog telefoniske henvendelser og modtog ordrer fra kunder. Hun havde også administrative funktioner. Den 30. november 1992 fratrådte hun sin stilling, da produktionen i Risskov blev nedlagt. Hun arbejdede herefter i Århus Mørtelkompagni. I august 1994 blev hun på ny ansat som ekspeditionsmedarbejder i Unicon A/S. Hun overtog Ks stilling, da K skulle have orlov i et år. Den 1. november 1995 tiltrådte hun stillingen som kundekonsulent. Hun arbejdede med salg af afløb og belægningsprodukter. Hun udarbejdede tilbud vedrørende disse produkter og foretog opfølgning af kundekontakterne. Den stillingsbeskrivelse, der er underskrevet af hende den 6. januar 2000 indeholder i hovedsagen en beskrivelse af de funktioner, som hun varetog i stillingen. I begyndelsen havde hun også Nordjylland som sit område. Der skete en naturlig opdeling af de geografiske områder, da afløbs- og belægningsafdelingen blev adskilt. Hendes mandlige kollegaer varetog stort set identiske opgaver. Sagsøgeren bistod dog også B vedrørende edb-arbejdet. De produkter, der sælges i afløbsafdelingen omfatter betonrør, brønde og fedt- og olieudskillere. Belægningsprodukter omfatter fliser, trappesten og belægningssten. Det kræver mere teknisk viden at forestå salget af afløbsprodukterne, end den viden der er nødvendig for at varetage salget af produkterne fra belægningsafdelingen. Sagsøgeren samarbejdede med sine kollegaer. De koordinerede priserne og hver især kunne de have en kunde fra en kollegas geografiske område. De kunne trække på D, der fungerede som back-up. Sagsøgeren havde et samarbejde med salgsassistent K, der udførte noget arbejde for sagsøgeren. Der var ikke så meget samarbejde med salgsingeniørerne, der primært udførte beregninger på udskillerprodukter. Man kan ikke sammenligne salgsingeniørernes opgaver med kundekonsulenternes. Man talte ikke om sin løn med andre ansatte. I begyndelsen af 2001 blev hun bekendt med den løn, som de andre kundekonsulenter fik og deres arbejdsvilkår, da B fortalte, at hun ikke fik så meget i løn som andre kundekonsulenter. Hun snakkede meget med B om dette. B tilbød hende en kopi af sin lønseddel. Under lønforhandlinger i 2001 med D blev hun tilbudt en lønstigning. Sagsøgeren bad om en større lønstigning. Sagsøgeren spurgte om grunden til at hendes løn var lavere end den løn, som hendes kollegaer fik. D kunne ikke give en forklaring på dette. Senere fik hun besked om, at den generelle lønstigning ikke ville blive gennemført for hende og nogle andre ansatte. Sagsøgeren er ikke bekendt med lønnen for de ansatte i belægningsafdelingen. Kundesegmentet er ikke helt det samme i afløbsog belægningsafdelingen. Der er også en geografisk områdeopdeling i belægningsafdelingen. Salgsingeniørerne i afløbsafdelingen arbejdede ikke indenfor geografisk opdelte områder. Sagsøgeren har ikke modtaget provisionsløn. Nogle af sagsøgerens lønstigninger blev gennemført ved forhandling og andre lønstigninger var automatisk regulerede. I afløbsafdelingen solgte L mest, og sagsøgeren solgte næstmest. I Århus Amt er der store landsdækkende entreprenørfirmaer, og det amt vil altid være et godt område. Det er sværere at forestå salget i Nordjyllands Amt. Der var også en fabriksbetonafdeling i Unicon A/S. Sagsøgeren var ikke klar over lønforholdene for de ansatte i denne afdeling. Den 17. september 2001 blev afløbsafdelingen i Unicon A/S solgt til A/S Ikast

6 - 6 - Betonvarefabrik. Sagsøgeren og hendes kollegaer blev indkaldt til et salgsmøde i Ringe, hvor de fik meddelelse om salget. Det kom som et lyn fra en klar himmel. Det var ikke alle medarbejdere i afløbsafdelingen, der fulgte med til Ikast Betonvarefabrik. M, N, N og B blev ikke ansat i Ikast Betonvarefabrik. Sagsøgeren, L, C, J, K og O blev ansat i Ikast Betonvarefabrik. Sagsøgers stilling hos Ikast Betonvarefabrik indebar administrative opgaver i mindre omfang end hendes opgaver hos Unicon. Der blev forsøgt udarbejdet en ansættelseskontrakt for sagsøgeren, men kontrakten blev dog aldrig endeligt udarbejdet. Sagsøgeren modtog ingen melding om, hvorledes lønpolitikken var hos Ikast Betonvarefabrik. Der er et automatisk lønreguleringssystem, og der er ingen lønforhandlinger. D, der var sagsøgers nærmeste foresatte, blev ikke ansat i Ikast Betonvarefabrik. Der var ingen organisationsplan hos Ikast Betonvarefabrik. Sagsøgerens og Ps salgsområder var identiske. De fordelte kunderne efter indbyrdes enighed. P solgte dog også tagsten til forhandlere. Sagsøgeren sælger afløbsprodukter og læser licitationsmateriale og beregner tilbud. Hun holder øje med, hvem der får de arbejder, der har været udbudt i licitation, og giver meddelelse til vedkommende kundekonsulent, der så kan give den pågældende virksomhed tilbud på produkterne fra Ikast Betonvarefabrik. P varetager ikke nogen overordnede funktioner for sagsøgeren. Det er sagsøgers opfattelse, at hun refererer til salgschef X. Hun har ikke modtaget oplysninger om, at man får løntillæg for en koordinerende rolle. Afløbsprodukterne er mere teknisk prægede, idet man skal vide noget om den rigtige dybde i jorden, hvorledes produkterne skal lægges og dimensioneringen af produkterne. Belægningsprodukterne er mere simple produkter. Sagsøgeren har arbejdet både i belægnings- og afløbsafdelingen, og da hun skiftede til udelukkende at arbejde i afløbsafdelingen, var hun ikke på særlige kurser. Hun har selv søgt sin viden om produkterne. Sagsøgeren har kun viden om Bs løn. Under lønforhandlingerne i 2001 sagde D, at han var yderst tilfreds med hendes indsats. De aftalte, at han skulle prøve at vende tilbage med et tilbud om en højere lønstigning end 3,5 %. 80 % af kunderne køber både produkter fra afløbsafdelingen og belægningsafdelingen. Sagsøgeren har modtaget referatet fra sælgermødet den 25. januar 2002 i Ikast Betonvarefabrik. Hun opfatter referatet til kun at angå tagsten og byggemarkedskæder. Hun kan ikke huske, om hun har sendt ugerapporter til P. Som vidne mødte D der, behørigt forberedt, forklarede, at han har været ansat i Unicon A/S fra I to år var han chef for sagsøgeren. Han er nu salgs- og marketingdirektør i byggebranchen. Han er uddannet HDR og HDA. Han er også uddannet speditør og kloakmester. Den beskrivelse af ansvar og beføjelser for kundekonsulenter vedrørende projektsalg, der er godkendt den 24. oktober 2001, gjaldt både for ansatte i afløbs- og belægningsafdelingen. Beskrivelsen vedrørende forhandlersalg gjaldt ikke for afløbsafdelingens ansatte. Der blev ikke stillet større krav til den ansatte i afløbsafdelingen end til den ansatte i belægningsafdelingen. Kravene var stort set identiske i begge afdelinger. Der var ikke noget, der var sværere i den ene af afdelingerne frem for den anden afdeling. Medarbejderne skulle sætte sig ind i de tekniske ting. Det kræver erfaring at have med kunder at gøre. Det varer 1-2 år for at en konsulent bliver god til at have med kunderne at gøre. Lønudviklingen for salgsmedarbejderne i afløbs- og belægningsafdelingerne var historisk betinget og betinget af indsats, alder og anciennitet som kundekonsulent. B havde et firma, som blev købt ind i Unicon A/S og han havde stor viden om rensningsanlæg. B var ingeniør og det var helt klart en årsag til, at han havde det pågældende lønniveau. Det er helt sikkert, at ingeniøruddannelsen havde betydning for hans arbejde med salg af afløbsprodukter. J havde været underdirektør i en virksomhed, da han kom til Unicon A/S. Han besad viden og kvalifikationer omkring markedet og var særdeles god i kontakten til kunderne. Han fik derfor løn på det pågældende niveau. Han var eftertragtet som ansat. C havde været direktør i en virksomhed, som blev købt af Unicon A/S. Han havde en meget stor viden om udskillerprodukter og havde

7 - 7 - gode kontakter. L havde mange gode kontakter og havde været i en menneskealder hos Unicon A/S. De bedste kundekontakter havde L, derpå fulgte J, A, C og B. Vidnet førte lønforhandlinger i 2001 med sagsøgeren. Vidnet kom med et lønoplæg og sagsøgeren sagde, at det ikke var godt nok. Det var dog i toppen af det, som man kunne tilbyde. Der kunne ikke gives mere sagde vidnet, og sagsøgte sagde, at hun ville gå til sin fagforening. Vidnet synes at en stigning på 3,5% var en god stigning, og det var den anden højeste, der blev tilbudt for de ansatte i afløbsafdelingen. Ingeniører er gode til at tale med entreprenører. Sagsøgeren har en ligeså god baggrund for at foretage salg som B. J havde produktteknisk viden om entreprenørkunderne. Han kom fra en virksomhed, som solgte samme produkter som Unicon A/S. Unicon A/S købte viden hos J og C og kunne ikke sætte dem ned i løn. C havde ikke specifik viden om afløbsprodukter. L var primært i hele perioden beskæftiget med afløbsprodukter. Den største omsætning for produkterne blev opnået ved salg på Sjælland, dernæst i Århus-området og derpå i Js område. Indenfor det område, hvor sagsøgeren foretog salg, var hun den anden bedste sælger. Der er dog flere om at skabe omsætning i et område. Baggrunden for at der ikke skulle ske lønstigninger i 2001 i afløbsafdelingen var, at omkostningerne skulle holdes nede. Overskuddet var ikke godt nok. Som vidne mødte E, der behørigt forberedt forklarede, at han er direktør i A/S Ikast Betonvarefabrik, og at han også er medejer af selskabet. Han har været beskæftiget i virksomheden i 20 år. Han har at gøre med produktionen, salget og administrationen. Han varetager også opgaver vedrørende medarbejdere og lønfastsættelser. Han omgås en del af de ansatte til hverdag. Han er rimelig hurtig til at opfatte, om de ansatte bestiller noget. A var ansat i en virksomhed, som A/S Ikast Betonvarefabrik overtog, og hendes løn blev fastsat ud fra det lønniveau, som hun havde haft i den overtagne virksomhed. A har ikke klaget over sin løn i A/S Ikast Betonvarefabrik. Der er foretaget regulering af hendes løn 2 eller 3 gange. Vidnet har ikke været orienteret om hendes utilfredshed med sin løn hos Unicon A/S. J var tidligere ansat hos Unicon, og han blev ansat hos Ikast Betonvarefabrik, da man overtog Unicon. J var tidligere underdirektør hos Vejle Terrasso- og Betonvarefabrik. Han havde en speciel baggrund med stor erfaring og mange kundekontakter. Han fik dog en for høj løn i forhold til sin indsats og i forhold til sine kollegaer, og derfor blev han opsagt. A har løbende henvendt sig til vidnet om arbejdsmæssige opgaver, og den sidste henvendelse vedrørte en pris, der skulle beregnes til en kunde. Kundekonsulenterne kan kontakte X og Xs foresatte. Såfremt der er tale om større opgaver bliver P spurgt til råds. P er koordinator vedrørende prispolitikken. Lønreguleringen for de ansatte foretages bl.a. på baggrund af de generelle lønstigninger på arbejdsmarkedet. Vidnet F forklarede, behørigt forberedt, at han er økonomichef hos A/S Ikast Betonvarefabrik, hvor han blev ansat i Han blev udnævnt til økonomichef i Han er uddannet revisor, merkonom og HD. I 1999 købte Ikast Betonvarefabrik 2 virksomheder, i 2000 overtog man 1 virksomhed og i marts 2001 købte selskabet endnu en virksomhed. I september 2001 overtog man afløbsafdelingen hos Unicon A/S. Den 1. januar 2002 fusionerede alle driftsselskaber i Ikast Betonvarefabrik. Der blev etableret en ny organisation. I juli 2002 købte man belægningsafdelingen hos Unicon. C, der blev ansat i Ikast Betonvarefabrik i forbindelse med overtagelsen af afløbsafdelingen hos Unicon havde helt specielle kompetencer for så vidt angår udskillelsesprodukter. Han var dog ikke ansat i Ikast Betonvarefabrik i lang tid.

8 - 8 - Vidnet G forklarede behørigt forberedt, at han i december 1998 blev ansat som produktionschef hos Unicon A/S. Han er nu direktør for selskabets danske aktiviteter. I 1998 var A ansat i betonproduktafdelingen, der i 1999 blev opdelt i afløbsafdelingen og belægningsafdelingen. Unicon A/S er ejet af F.L. Smidth Koncernen. Der var omkring medarbejdere, da vidnet blev ansat i selskabet. I dag er der 750 ansatte, og virksomheden sælger udelukkende flydende beton. Kundekonsulenterne skulle overvåge markedssegmentet, som lå inden for den pågældendes arbejdsområde. Konsulenterne skulle fremsende tilbud til kunder og følge op på kunderne. Der var et internt uddannelses- eller træningsforløb i Unicon A/S for de kundekonsulenter, der blev rekrutteret fra andre områder. Det varer 1-2 år, før en kundekonsulent er rigtig inde i tingene. Uddannelses- og træningsforløbet var det samme både for kundekonsulenter, der var ansat i afløbsafdelingen og for de konsulenter, der var ansat i belægningsafdelingen. For begge produktområder er fastsat normkrav. Kundekonsulenterne udførte ikke egentlig beregningsarbejde. Beregningerne blev foretaget af forskellige andre ansatte, bl.a. ingeniører. Dannelsen af kundenetværk var en væsentlig opgave for kundekonsulenterne. I afløbsafdelingen hjalp salgsassistenterne kundekonsulenterne. Salgsingeniørerne havde opgaver med hensyn til beregninger af komplicerede forhold. Kundekonsulenterne var aflønnet med en fast månedsløn samt benefits i form af bil og telefon samt pensionstillæg. Lønfastsættelsen i Unicon A/S sker på et relativ formelt grundlag. Den overordnede ramme udstikkes af F.L. Smidth. Der er ikke lønforhandlinger i traditionel forstand, men der gennemføres en dialog mellem medarbejderen og medarbejderens foresatte. Det er sket, at en medarbejder har kunnet påpege særlige forhold vedrørende sine opgaver og på den måde har kunnet forhandle en større lønstigning end den, der var lagt op til. Lønstigningen med 9 % for A fra er sket for at bringe As løn i niveau med kollegaernes løn. L havde det pågældende lønniveau, fordi han havde en meget høj anciennitet. Han havde oparbejdet et stort og solidt kundenetværk. Han var en nøglefigur for Unicon A/S ved salget af afløbsprodukter. Han har været i branchen fra 1965 eller Unicon A/S overtog en virksomhed, hvor C var chef. Han havde en konkurrenceklausul, som man via lønnen kompenserede for. J havde været underdirektør hos Vejle Terrasso- og Betonvarefabrik. Han havde en kompetence og viden samt et kundenetværk, som man måtte betale for via lønnen. B er uddannet ingeniør og havde været rådgivende ingeniør for Åbybro Kommune. Unicon A/S overtog en virksomhed, hvor B var ansat. Han havde en specialviden inden for afløbsprodukter. Årsagen til at der ikke blev givet lønstigninger i 2001 for nogle af de ansatte skal søges i, at man var i gang med at frasælge afløbsafdelingen. Baggrunden var også, at det rent økonomisk ikke gik så godt. Kundekonsulenternes løn blev fastsat på baggrund af deres alder, erfaring og kundenetværk. A havde ikke samme erfaring som L og J. Vidnet vil vurdere, at det anførte om "ca. 50 % af tiden" i As stillingsbeskrivelse vedrørende personligt salg betyder, at halvdelen af arbejdet udgjorde kundekonsulentarbejde og den anden halvdel udgjorde salgsassistentarbejde. Kundekonsulenterne fik en fast løn, da det ikke var entydigt, at de enkelte konsulenter skaffede kunder og bibeholdt kunder. Det skete som et resultat af et samarbejde. Kundekonsulenterne, der var ansat i fabriksbetonafdelingen, havde samme lønspredning som konsulenterne i afløbs- og belægningsafdelingerne. B havde ikke forinden sin ansættelse hos Unicon A/S et netværk af betydning for afløbsafdelingen. C havde etableret et netværk, der kunne anvendes. Som vidne mødte H, der behørigt forberedt forklarede, at han er handelsuddannet, og at han blev ansat i Unicon A/S i 1990 som salgskonsulent i belægningsafdelingen. Han havde tidligere været ansat i trælast- og byggebranchen. Han blev ansat hos A/S Ikast Betonvarefabrik i forbindelse med virksomhedens overtagelse af en del af Unicon A/S... Han har arbejdet både i afløbs- og belægningsafdelingen hos Unicon A/S. Det er lige så vanskeligt at sælge afløbsprodukter som det er at sælge belægningsprodukter. Som kun-

9 - 9 - dekonsulent skal man kende sine produkter. Man skal opbygge et netværk af kunder, og man skal kende disse kunder. Det vil typisk tage 2 år at opbygge et kundenetværk. Som vidne mødte J, der behørigt forberedt forklarede, at han nu er ansat som salgschef hos Grindsted Betonvarefabrik. Han blev ansat i Unicon A/S i 1996, og han blev i forbindelse med opkøbet af en del af selskabet ansat hos A/S Ikast Betonvarefabrik. Forud for sin ansættelse hos Unicon A/S havde han været ansat i 16 år hos Vejle Terrasso- og Betonvarefabrik. Fra var han underdirektør i denne virksomhed. Hos Unicon A/S blev han ansat i en nyoprettet stilling som projektchef. Der var lønforhandlinger i forbindelse med hans ansættelse. Vidnet havde dengang flere andre ansættelsestilbud på hånden, og Unicon A/S var villig til at betale den løn, som vidnet forlangte. Lønnen blev reguleret ved årlige lønforhandlinger. Ved overgangen til ansættelsen hos A/S Ikast Betonvarefabrik blev der ikke gennemført lønforhandlinger. I Unicon A/S var han ansat i en stabsfunktion. I det første års tid havde han ikke ret meget med salget at gøre. Han foretog indirekte produktionsomkostningsanalyser. Senere blev det aftalt, at han skulle arbejde som konsulent, da han savnede kundekontakten. Han kendte kunderne i forvejen og skulle ikke oplæres. Han var også kundekonsulent hos Ikast Betonvarefabrik. A var vidnets kollega. [A] forklarede supplerende, at hun som kundekonsulent hos Unicon A/S ikke har varetaget funktioner, der kunne sidestilles med de funktioner, der varetages af ekspeditionsmedarbejdere. Hendes grundløn i dag udgør omkring kr. Højesterets begrundelse og resultat Tre dommere Jytte Scharling, Vibeke Rønne og Henrik Waaben udtaler: Lønfastsættelsen for kundekonsulenterne i Unicon A/S og efterfølgende i A/S Ikast Betonvarefabrik skete efter individuelle lønforhandlinger. Der foreligger ikke skriftlige retningslinjer eller lignende, som belyser de principper, som lønfastsættelsen byggede på, herunder i forbindelse med medarbejderes overgang fra én stilling til en anden. Der foreligger heller ikke skriftligt materiale, som belyser, hvordan lønnen for de enkelte kundekonsulenter er blevet fastsat. Vi finder, at disse omstændigheder skærper de krav, der må stilles til Ikast Betonvarefabriks bevis for, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Ikast Betonvarefabrik er ikke fremkommet med nærmere oplysninger vedrørende belægningsafdelingens kundekonsulenter, herunder om deres uddannelsesmæssige baggrund, kvalifikationer og resultater. Allerede derfor finder vi, at kundekonsulenterne i denne afdeling ikke kan inddrages ved vurderingen af, om ligebehandlingsprincippet er blevet tilsidesat i forhold til A.

10 A var eneste kvindelige kundekonsulent i afløbsafdelingen, og hun fik i hele perioden en væsentligt lavere løn end sine mandlige kolleger. Efter bevisførelsen lægger vi til grund, at B kom til i Unicon i 1995 i forbindelse med Unicons overtagelse af den virksomhed, hvor han indtil da havde været ansat. Han havde specialviden vedrørende rensningsanlæg, og Unicon ønskede at komme ind på dette marked. Vi lægger desuden til grund, at C ligeledes i forbindelse med en virksomhedsovertagelse blev ansat i Hans specialviden vedrørte udskillerprodukter, og han havde et netværk, som Unicon kunne anvende. Efter bevisførelsen lægger vi endvidere til grund, at B og C fra 1999 arbejdede som kundekonsulenter i afløbsafdelingen, hvor de udførte samme arbejde som A. Vi finder, at de nævnte forhold sagligt og uden at bringe lønfastsættelsen i strid med ligebehandlingsprincippet i 1 i ligelønsloven kunne begrunde, at B og C fik en højere løn end A. En forudsætning herfor måtte imidlertid være, at Bs og Cs særlige baggrund og viden i praksis havde betydning for deres arbejde som kundekonsulenter. Vi finder det ikke bevist, at dette har været tilfældet. Vi finder det heller ikke bevist, at lønforskellen mellem A på den ene side og B og C på den anden side beroede på en generel, kønsneutral lønpolitik i virksomheden om ikke at sænke lønniveauet for medarbejdere, som overgår fra én stilling til en anden. Efter det oplyste havde C en konkurrenceklausul. Der foreligger ikke oplysninger om klausulens indhold samt om og i hvilket omfang, der er taget hensyn hertil ved fastsættelsen af Cs løn. Under henvisning hertil kan heller ikke dette forhold tillægges betydning ved vurderingen af, om ligelønsprincippet er iagttaget. På denne baggrund og efter oplysningerne om kundekonsulenternes anciennitet og præstationsniveau, og da der efter vores opfattelse ikke er oplyst andre omstændigheder, der sagligt kan begrunde lønforskellen, finder vi, at Ikast Betonvarefabrik ikke har bevist, at ligebehandlingsprincippet i ligelønslovens 1 ikke er blevet krænket ved aflønningen af A. Vi finder endvidere, at Ikast Betonvarefabrik ikke har bevist, at denne krænkelse ikke også har fundet sted i tiden efter, at B og C havde forladt henholdsvis Unicon og Ikast Betonvarefabrik. A har herefter i medfør af ligelønslovens 2 krav på forskellen mellem hendes og Bs løn.

11 Ikast Betonvarefabrik har ikke anført beløbsmæssige indsigelser mod As opgørelse af kravet, herunder forrentningen. Herefter stemmer vi for at tage As principale påstand til følge. Dommerne Per Sørensen og Poul Dahl Jensen udtaler: B og C var overgået til ansættelse i Unicon i forbindelse med, at dette selskab havde overtaget de virksomheder, som de var ansat i. Efter bevisførelsen lægger vi til grund, at Bs og Cs høje begyndelsesløn afspejlede Unicons ønske om at fastholde dem som medarbejdere. Vi lægger endvidere til grund, at Bs begyndelsesløn navnlig var begrundet i, at han tidligere havde arbejdet som kommuneingeniør og havde en stor viden om rensningsanlæg og afløbsprodukter, og at Cs begyndelsesløn navnlig var begrundet i, at han som direktør i den overtagne virksomhed havde et stort kontaktnet. I 1999 overgik de begge til at være kundekonsulenter i afløbsafdelingen, og i den forbindelse bevarede de deres hidtidige løn. As løn blev ikke sat op, så den kom til at svare til de to kollegers løn, men i de følgende år fik hun lønstignin-ger, der reducerede lønforskellen. B fratrådte i 2001 i forbindelse med, at Unicon frasolgte afløbsafdelingen til Ikast Betonvarefabrik, mens C fulgte med over i Ikast Betonvarefabrik, hvor han uden at stige i løn var ansat frem til sin fratræden i Vi finder på den baggrund, at lønforskellen mellem A og B i årene og mellem A og C i årene var sagligt begrundet og ikke havde noget med deres køn at gøre. At lønforskellen ikke var kønsrelateret støttes yderligere af, at L, der var kundekonsulent i samme afdeling med en høj anciennitet, og som efter forklaringerne havde de bedste kundekontakter og var den bedste sælger, også fik en lavere løn end B og C. Som følge af det anførte finder vi, at Ikast Betonvarefabrik har ført det fornødne bevis for, at lønforskellen mellem A og hendes to mandlige kolleger B og C har været sagligt begrundet i forhold, der ikke er kønsrelateret, og at ligebehandlingsprincippet derfor ikke er krænket. Vi stemmer herefter for at stadfæste landsrettens dom. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

12 Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift med kr. og retsafgift med kr., i alt kr. Thi kendes for ret: A/S Ikast Betonvarefabrik skal betale kr. til A med procesrente fra de enkelte beløbs forfaldstidspunkt. I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal A/S Ikast Betonvarefabrik betale kr. til Teknisk Landsforbund som mandatar for A. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 Sag 304/2009 (1. afdeling) Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Micha A/S (advokat Kjeld Skov) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere