Danske nyheder om transkulturel psykiatri generelt om psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske nyheder om transkulturel psykiatri generelt om psykiatri"

Transkript

1 Information om Transkulturel Psykiatri, februar 2003 Her er, hvad vi har valgt at viderebringe af informationer indenfor området. Du opfordres til selv at gå til kilden, bl.a. ved hjælp af de links, der er indsat. Vi modtager meget gerne dine kommentarer til "Information om Transkulturel Psykiatri", og hvis du har informationer vedrørende transkulturel psykiatri, som vi tilsyneladende ikke har kendskab til, vil vi blive meget glade for at modtage dem og sende dem ud til en bredere kreds via kommende udsendelser. Der er ingen fast udsendelsesfrekvens. Du er meget velkommen til at videresende denne mail til andre, som du mener kan have glæde af informationerne. Hvis du har modtaget denne mail via en anden, men selv ønsker at abonnere på Information om Transkulturel Psykiatri så send en mail med angivelse af navn og gerne ansættelsessted og stillingsbetegnelse. Hvis du ikke længere ønsker at modtage "Information om Transkulturel Psykiatri" så send os en mail med den besked. Helle Rasmussen, Informationskoordinator Videnscenter for Transkulturel Psykiatri tlf. : Skriv til os Danske nyheder om transkulturel psykiatri generelt om psykiatri Kalender marts april maj juni september oktober november Videnskabelig litteratur Danske nyheder om transkulturel psykiatri Fælles udtalelse fra Lægeforeningen og Integrationsministeriet Dato: 30/01/03 Lægeforeningen og Integrationsministeriet vil på grund af en række artikler i dagspressen i dag præcisere, at det parterne tirsdag blev enige om var, at anvende standardiserede lægeattester vedr. helbredsoplysninger til brug for ministeriets sagsbehandling. Læger har oplevet, at udlændingemyndighederne har efterspurgt lægeattester med meget kort tidsfrist og med spørgsmål, som læger ikke meningsfuldt kan besvare. Omvendt har udlændingemyndighederne set lægeerklæringer med et indhold, de ikke har fæstet lid til. Lægeforeningen gav på mødet tilsagn om at formidle kontakt til speciallæger med særlig viden til brug for ministeriets sagsbehandling. Aftalen har følgende indhold: At Lægeforeningen på baggrund af et udkast fra ministeriet skal udarbejde en særlig blanket, som fremover skal benyttes ved indhentelse af helbredsoplysninger fra læger og psykiatere i sager om humanitær opholdstilladelse. Erklæringernes indhold tilpasses herved ministeriets behov for oplysninger. Det forventes, at anvendelsen af denne blanket vil kunne træde i kraft samtidig med lovændringerne i udlændingeloven den 1. maj Information om Transkulturel Psykiatri, februar

2 At Lægeforeningen fremover vil være ministeriet behjælpelig med anvisning af en kvalificeret læge eller psykiater i tilfælde, hvor ministeriet i en sag om humanitær opholdstilladelse har behov for at indhente en objektiv vurdering af en ansøgers helbredstilstand. Dette kan efter ministeriets opfattelse være relevant i tilfælde, hvor en modtaget erklæring ikke kan lægges til grund for behandlingen af sagen, idet ministeriet ikke finder, at den fremtræder uvildig, men subjektiv, eller hvis der i øvrigt er tvivl om erklæringens saglighed. Behandling af traumatiserede flygtninge Kommunernes Landsforenings hjemmeside 13. februar 2003 Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen har i et brev til samtlige kommuner meddelt, at han har besluttet ikke at fremsætte lovforslag vedrørende frit valg til de tre behandlingscentre for traumatiserede flygtninge OASIS, CEPAR og RCT-Jylland. Hermed tilsidesætter ministeren en af anbefalingerne i rapporten fra foråret 2001 fra Sundhedsministeriets arbejdsgruppe vedrørende rehabilitering af traumatiserede flygtninge (http://www.im.dk/publikationer/rehabtrauma/index.htm) og punktet vedrørende behandling af traumatiserede flygtninge i den senere aftale mellem Amtsrådsforeningen og den daværende regering Ministeren begrunder beslutningen med uenighed mellem ministeriet og de kommunale parter omkring finansieringen, idet det ikke har været muligt at opnå enighed om, at der i finansieringen af fritvalgsrammen til de tre centre kan modregnes udgifter, som kommuner har afholdt frivilligt uden særskilt hjemmel eller forpligtelser i lovgivningen. KLs kommentarer til Lars Løkke Rasmusssens beslutning kan læses i sin helhed i dette nyhedsbrev : på integrationsområdet nr. 104.doc Etniske sindssyge ladt i stikken Information 19. februar 2003, af Rasmus Lindboe Landets største afdeling for kriminelle sindssyge beder nu socialminister Henriette Kjær om hjælp til at tackle et stigende antal patienter med indvandrerbaggrund. Psykisk syge indvandrere belaster hospitalernes retpsykiatriske afdelinger i så høj grad, at landets største hospital for psykisk syge nu slår alarm. Indvandrere savner viden om psykiske sygdomme Information 20. februar 2003 / Af Rasmus Lindboe Sindssyge kriminelle med indvandrerbaggrund er et stigende problem på retspsykiatriske afdelinger. Nyt projekt retter søgelyset mod indvandrerkredse Sindssyge indvandrere med grov kriminalitet på samvittigheden udgør en stadig større del af patienterne på landets retspsykiatriske afdelinger. Derfor skal en ny projekt sætte fokus på indvandrer- og flygtninge familier. Det oplyser overlæge Marianne Kastrup, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri under Rigshospitalet. Det landsdækkende center er oprettet netop for at løse problemerne med flere psykisk syge indvandrere. NB : Kommentar fra Videnscenter for Transkulturel Psykiatri Der er beklageligvis opstået en misforståelse. Videnscentret påtænker ikke for nærværende at igangsætte et projekt, der retter sig mod indvandrerforeningerne. Raske kriminelle ingen adgang Information 25. februar Af Rasmus Lindboe Chefen på landets største hospitalsafdeling for kriminelle sindssyge er træt af enten at blive anklaget for at lade patienterne flygte eller pumpe dem fulde af medicin Udlændinge med særlige undervisningsbehov Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration En del af de udlændinge, der kommer til Danmark, er traumatiserede eller har et fysisk eller psykisk handicap. Ofte har behovene for denne målgruppe ført til spørgsmål som: Hvilke regler og finansieringsbestemmelser gælder Information om Transkulturel Psykiatri, februar

3 egentlig på dette område, hvor flere aktører og myndigheder spiller sammen? Hvordan kan der rent praktisk skabes et godt samarbejde mellem de forskellige faglige ekspertiser? Vejledning om undervisning af voksne udlændinge med særlige undervisningsbehov (januar 2003) Formålet med antologien er at beskrive målgruppen og synliggøre og kvalificere et fagligt og institutionelt svagt funderet område i voksenundervisningen. Antologien beskriver erfaringer for god praksis og faglighed, som er udviklet i samarbejde mellem danskundervisning og andre fagområder, især specialundervisningen for voksne. Vejledningen indeholder: En gennemgang af relevante lovregler Visitationen på sprogcentre Specialpædagogisk støtte Samarbejdet mellem sprogcentre og den amtslige specialundervisning Lærer- og vejlederkvalifikationer Vejledningen er udsendt til samtlige amtskommuner, kommuner, centerkommuner, specialundervisningsinstitutioner for voksne samt sprogcentre. Vejledningen er desuden tilgængelig på ministeriets hjemmeside : Studietur om transkulturel psykiatri til Tyrkiet Steffen Høy Pedersen, Kirsten Behnke, Hanne Calberg, Christian Nørregaard & Kirsten Skougaard Ugeskrift for Læger, nr. 6, pp , 2003 Hvordan skal vi forstå de tyrkiske patienter? Det spørgsmål ville en gruppe danske psykiatere gerne have svar på. Derfor tog de på en studietur til Tyrkiet for at finde ud af, hvordan den tyrkiske psykiatri arbejder i en islamisk sammenhæng. At skynde sig langsomt Etnisk opsøgende At man skal skynde sig langsomt og med respekt i kontakten, er nogle af de konklusioner som psykolog Aytekin Coskun nåede frem til efter at have lavet et stort opsøgende arbejde blandt sindslidende med anden etnisk baggrund på Vesterbro i København. Udgangspunktet er ikke egentligt Støtte- og KontaktPersons-arbejde, men mange af problemstillingerne og erfaringerne fra Vesterbro, vil uden tvivl kunne inspirere når man overvejer hvordan SKPindsatsen kan blive et reelt tilbud, også til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk Socialpsykiatri 1 : 10-11, 2003 Om flygtningebørn : kan det gøres bedre? / af Ingrid Busck Flygtningebørn og familier er en del af vores samfund, og de skal have samme målrettede hjælp som andre ramte børn og familier. Nu er det tid til at løfte flygtningebørnene højere op på dagsordenen I efteråret 2002 blev der på tankevækkende vis rettet fokus mod psykologers forpligtelser over for en udsat gruppe børn i det danske samfund: traumatiserecte flygtningebørn. Det skete ikke mindst gennem tre temaarrangementer, som i høj grad havde adresse til danske psykologer. Psykolognyt 3: 3-7, 2003 FOKUS udbyder kurser m.h.b.p. traumatiserede flygtninge Dansk Flygtningehjælp På baggrund af bevilling fra Integrationsministeriet til i en 4 årig periode ( ) at have særligt fokus på integrationsarbejdet, særligt i forhold til Traumatiserede flygtningefamilier og børn Traumatiserede flygtninge og deres muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet De etniske minoriteters egne organisationer og deres rolle i forhold til traumatiserede flygtninge udbyder Dansk Flygtningehjælp fra foråret 2003 kurser i hele landet til kommunalt ansatte medarbejdere i form af en kursuspakke bestående af et 1-dags kursus om "Traumatisering og den professionelle hjælperrolle", et 2-dags kursus om "Traumatiserede flygtningefamilier og børn samt det tværsektorielle kommunale samarbejde" og en opfølgningsdag med fokus på det tværsektorielle samarbejde om traumatiserede flygtninge. Målgruppen for kurserne er sagsbehandlere i integrationsafdelinger, i børne- familieafdelinger og i arbejdsmarkedsafdelinger, jobkonsulenter, sundhedsplejersker, pædagoger i daginstitutioner folkeskolelærere og medarbejdere i PPR ordninger, der arbejder med eller kommer i berøring med traumatiserede flygtninge. Underviser på kurserne er socialrådgiver og psykoterapeut Grete Svendsen, som siden 1983 har arbejdet med Information om Transkulturel Psykiatri, februar

4 behandling og rådgivning af flygtninge, dels som leder i behandlingsinstitutionen OASIS og af Dansk Flygtningehjælps Psykosociale Projekt ( ). Siden 2002 ansat som konsulent i Dansk Flygtningehjælps Psykosociale Enhed. Undervisningen er gratis, men der opkræves et mindre beløb til lokaler, forplejning, materiale m.v. Kursusprogram med tilmeldingsblanket vil blive tilsendt de enkelte kommuner. Den første kursusrunde udbydes som følger: Jylland Syd: , og Jylland Midt: , og Jylland Nord: , og Bornholm: , og Sjælland og øer: , og Hovedstaden: , og I 2004 og 2005 følger endnu en kursusrunde. Yderligere information kan fås hos Grete Svendsen eller Vibeke Hallas, Dansk Flygtningehjælp, tlf eller eller mobil eller via generelt om psykiatri Ny psykiatriaftale Amtsrådsforeningens hjemmeside 24. januar Amtsrådsforeningen tiltræder en ny psykiatriaftale for perioden Aftalen afsætter en milliard kroner fordelt over fire år, heraf 600 mio. kr. til sundhedsområdet og 400 mio. kr. til socialområdet. Cirka 300 mio. kr. skal bruges til at videreføre aktiviteter fra den forrige psykiatriaftale. På sundhedsområdet er blandt andet 200 mio. kr. øremærket enestuer og anlægsaktiviteter, 120 mio. kr. til nedbringelse af ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien og 200 mio. kr. til særlige formål. Midlerne på socialområdet er fordelt mellem indsatsen for børn og unge, dobbeltdiagnosticerede og centrale initiativer Brugerundersøgelser i psykiatrien på tværs af amter Århus amts hjemmeside Brugerne bliver i større og større udstrækning systematisk inddraget i kvalitetsudviklingen af amternes ydelser. Nordjyllands Amt, Ribe Amt og Århus Amt har taget fælles initiativ til at gennemføre brugerundersøgelser i psykiatrien. I to nye rapporter er det for første gang blevet muligt i en lettilgængelig og overskuelig form at sammenligne brugernes tilfredshed på tværs af amterne. Sammenligninger viser, at der på nogle områder er større eller mindre forskelle i brugernes tilfredshed, men generelt giver syv ud af ti patienter behandlingen i psykiatrien topkarakter. Rapporterne kan ses på de enkelte amters hjemmesider Psykiatrien i Nordjyllands Amt: under linket Psykiatri. Psykiatrien i Århus Amt: Psykiatrien i Ribe Amt: Amterne effektiviserer på psykiatriområdet Amtsrådsforeningens hjemmeside 19. februar Amtsrådsforeningen har fortaget en kortlægning af ændringerne i psykiatrien (sygehus-, distrikts- og socialpsykiatrien) i amterne i forbindelse med budget Hovedkonklusionen er, at amterne samlet set sparer 38,4 mio. kr. fra forventet regnskab 2002 til budget 2003 på psykiatriområdet. Den største del af besparelserne findes ved effektivisering af området. Detaljerne kan læses her : Rapport om skærmning i psykiatrien Amtsrådsforeningens hjemmeside 19. februar Rapporten kan læses her : Kalender Information om Transkulturel Psykiatri, februar

5 marts 2003 Faglig sammenslutning for sygeplejersker, der arbejder med tværkulturel sundheds- og sygepleje Landskursus, Odense Vandrerhjem Begrænset deltagerantal - nr2 21. marts 2003, 14 dage Ayurveda : Kursus i Sydindien Dansk Etnomedicinsk Selskab Afrejse søndag den 23. marts 2003 Dag 1. Afrejse fra Danmark via London kl til Bombay og Trivandrum med ankomst den 24. marts. Dag 2 : Ankomst til Sometheeram tidligt om morgenen ca. kl Ayurveda - en introduktion. v/ Dr. C.A. Raman Chief Physician Præsentation af gruppens forventning. Dag Introduktion til yoga Ayurvedaens elementer (doshaer), Vata, Pitta og Kapha gennemgås. v/ Dr. R. Sreelatha Massage er et meget vigtigt element i en forebyggende eller genoprettende behandling. Her gennemgås forskellige massageteknikker Massage Dag Yoga Gennemgang af behandlingsformer v/ Dr. R. Hareendran Nair, Dr. B. Sreedevi og Dr. Anil Kumar Gruppearbejde. Kursusdeltagerne deles i grupper og gennemgår sammen med en lokal læge et af følgende emner: Kostforståelse Immunsystemet Patient eksamination Medicinering Behandlinger Gruppearbejde, praktiske øvelser og patientbehandlinger. Dag Pulsdiagnose Yoga Gruppearbejdet fortsætter Andre behandlinger Præsentation. Grupperne præsenterer de væsentligste konklusioner fra deres gruppearbejde. Dag Yoga Ayurveda og Vesten Besøge det ayurvediske hospital i Thrivandrum. Stuegang. Dag Yoga Kursusafslutning og evaluering. Afrejse fra Sometheeram til Coching. Efter indcheckning på hotellet er resten af dagen til fri disposition. Dag 8 ( ) Coching Sightseeing i Coching En af Sydindiens mest interessant byer, der kaldes The Queen of the Arabian Sea. Byens huse er en blanding af britisk kolonistil, og huse inspireret af kinesisk, arabisk og portugisisk byggeskik. Gennem de senere år er det den moderne indiske byggestil eller mangel på samme, der har sat sit præg på byen. Men Coshing er en multikulturel smeltedigel, og en aftentur gennem byen vil kalde os tilbage til virkeligheden efter vores dage på Someteheeram. Om eftermiddagen besøger vi et lokalt hospital eller finder et noget andet spændende at besøge. Dag 9 Munar Vi kører fra Coching op til Munar, som er en af de smukkeste sydindiske hillstations. Munar var sommerresidens for den engelske administration og bærer stadig præg af det. På vej op til byen kører vi forbi masser af teplantager, hvor de grønne tebuske ligger som et tæppe af grøn vat. I Munar starter vores trek gennem området omkring Anamundi, Sydindiens højeste bjerg med 2695 moh. Dag 10 Trek En rolig trekkingtur gennem den smukke, frodige og stedsegrønne natur, som udgør Kerala s Hill områder. Teplantager, smukke søer og et fantastisk fugleliv venter os. Trekket er ikke vanskeligt. Overnatning i fast teltlejr. Dag 11 Trek Turen fortsætter gennem Keralas smukke natur. Overnatning i fast teltlejr. Dag 12 Kerala Efter endt trek kører vi til Kollam, en typisk sydindisk by. Her skal vi finde vores husbåde, der skal danne hjem for os de næste to nætter. Efter anstrengelserne i bjergene er husbådene ren afslapning. Backwaters er det tætteste man kan komme på Edens Have. I vores store husbåde med kurvemøbler og belevent personale sejler vi gennem det system af floder og søer, der udgør Backwaters. Omkring os er landsby og flodliv, som man oplever intenst og helt tæt på. I udhulede stammer stager fiskerne sig forbi, net bliver kastet, og man gribes af fornemmelsen af at intet har forandret sig Information om Transkulturel Psykiatri, februar

6 de sidste tusinde år. Dag 13 Husbåd Backwaters, - sidste nat i paradis. Dag 14 Soma. Vi kører tilbage til Sometheeram, og måske bliver der tid til en enkelt massagetur inden afskedsmiddagen. Sidst på aftenen kører vi til lufthavnen og vores ventende fly, der skal bringe os tilbage til hverdagen i Danmark. Dag april 2003 Hjemrejse tidligt om morgenen og ankomst til København kl Flere oplysninger ved at maile til : hjemmeside : 4. april 2003, kl Symposium: The new psychiatric diseases Dansk Selskab for Psykiatrisk Epidemiologi (DSPE) i samarbejde med Videnscenter fortranskulturel Psykiatri og Interessegruppen for psykosomatik og Liasonpsykiatri, Dansk Psykiatrisk Selskab København, Rigshospitalet, Psykiatrisk Auditorium Med den stigende grad af multietnicitet i Danmark kan forekomsten af psykiske lidelser tænkes ændret. Dette gælder især de ikke psykotiske lidelser. Er der tale om nye sygdomme, eller er det gammel vin på nye flasker? Dette tema vil blive belyst Ankomst og sandwiches. Velkomst ved Henrik Day Poulsen, formand for DSPE. The occurrence of psychiatric diseases among immigrants (Preliminary title)prof. Dinesh Bhugra, Institute of Psychiatry, London Mental Health Consequences of Severe Traumatization including Torture, overlæge, lic med Marianne Kastrup, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri Pause med te og kaffe Cost-effectiveness of Psychotherapy and Paroxetine for Severe Irritable Bowel Syndrome, Professor of Psychological Medicine Francis Creed, University Department of Psychiatry, Rawnsley Building, Manchester Royal Infirmary, Manchester From epidemiology to intervention in functional somatic Syndromes, overlæge, dr.med. Morten Birket-Smith, Liaisonpsykiatrisk H:S Enhed, Bispebjerg Hospital. Diskussion Chairman: Læge, ph.d Henrik Day Poulsen, Rigshospitalet, Formand for DSPE. Rejseudgifter, maks. 500 kr. vil blive refunderet for medlemmer af DSPE fra Fyn og Jylland ved fremsendelse af bilag til læge Pia Jeppesen, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling F, Bispebjerg Hospital. Arrangementet er muliggjort ved støtte fra Janssen-Cilag, Pfizer og Lundbeck. Tilmelding er ikke nødvendig Medlemskab af DSPE koster 150 kr. årligt. Giroindbetalingskort fås ved henvendelse til sekretær Helen Nielsen, Psykiatrisk afdeling, Rigshospitalet,:: april 2003 Psyko-biologiske aspekter af PTSD Oasis, Behandling og Rådgivning for Flygtninge Todages kursus, som tager udgangspunkt i sammenhængen mellem de neuro-biologiske og psykologiske aspekter af PTSD, især m.h.p. en forståelse af ekstreme og langvarige stresspåvirkninger. Kurset vil bl.a. indeholde følgende temaer Traumers påvirkning af centralnervesystemet og hukommelsesfunktionen Gennemgang og drøftelse af begrebet ekstrem psykotraumatisering (DESNOS) Psykosociale behandlingsmetoder Medikamentel behandling København 15. april Information om Transkulturel Psykiatri, februar

7 Kommunikation og etnicitet Arrangør: MET forskningscenter ved Københavns Universitet og Videnscenter for Socialpsykiatri. Yderligere information og tilmelding: Nummer tre i en række af seks temadage om etnicitet og psykosocial sundhed april 2003 Mennesker der har anden etnisk baggrund Dansk Sygeplejeråd, Nordjyllands Amtskreds Arbejder du med mennesker der har anden etnisk baggrund? Mangler du, i dette arbejde viden og kvalifikationer som sygeplejerske? Dansk Sygeplejeråd Nordjyllands Amtskreds afholder kursus i emnet. Alle interesserede sygeplejersker kan deltage uanset ansættelsessted. Hvilken betydning har religion, kultur og tradition for sygdomsforløb og forestillinger om døden? Hvilken indflydelse har det på dig, som sygeplejerske at arbejde med mennesker der har en anden etnisk baggrund end dansk? Indhold: Med udgangspunkt i kristendom og islam arbejdes der med indføring i trosindhold og dogmer, syn på sygdom, ære og skam, dødsforestillinger, dommedag og frelse. Troens religiøse indhold perspektiveres i forhold til kultur, etnicitet, tradition og racisme. Der arbejdes endvidere med, hvordan professionelle sygeplejersker kan arbejde indenfor dette arbejdsområde, uanset hvor mødet finder sted. Dansk Sygeplejeråd, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg maj 2003 Træning i kollegial supervision ud fra et interkulturelt perspektiv Oasis, Behandling og Rådgivning for Flygtninge Todages kursus med fokus på, hvordan man i form af kollegial supervision kan støtte hinanden i sit arbejde med de ofte vanskelige flygtningesager og modvirke udbrændthed. Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og træning i supervisionsgrupper. Følgende temaer vil blive inddraget: Den kollegiale supervisions metode Brug af reflekterende team i gruppesupervision Forskellige niveauer i supervisionsprocessen Det interkulturelle perspektivs indflydelse på arbejdet København 13. maj 2003 Samverkan eller motverkan mellan olika sjukvårdstraditioner? Transkulturellt Centrum, Stockholms Läns Lansting Människor söker ofta vård i olika medicinska traditioner samtidigt (t ex komplementär medicin, folkmedicin). Seminariet syftar till att belysa hur olika vårdtraditioner kan samverka eller motverka varandra i olika kulturer inklusive Sverige. En prisbelönad videofilm av doc Antti Pakaslahti, Helsingfors Universitet, kommer att visas. Stockholm 19. maj 2003 Belastninger i arbejdet med flygtninge Oasis, Behandling og Rådgivning for Flygtninge Endags kursus. At arbejde med flygtninge og dermed blive vidne til deres traumatiske baggrund udsætter behandleren for en alvorlig stressfaktor, som kan føre til sekundær traumatisering, dvs. behandleren belastes med nogle af de samme symptomer som klienterne. Følgende temaer vil være centrale: Behandleres reaktion på traumatiserede flygtninge Færdigheder i at håndtere egne følelsesmæssige reaktioner Strategier der mindsker risikoen for sekundær traumatisering København maj 2003 Information om Transkulturel Psykiatri, februar

8 VIII European Conference on Traumatic Stress European Society for Traumatic Stress Studies Berlin juni 2003 Tibetansk medicin Dansk Etnomedicinsk Selskab Flere oplysninger ved at maile til : hjemmeside : september 2003, Essen Ethnicity & Mental Health in Europe Satellite Conference (following the Annual Meeting of the DTGPP) Organized by the Section on Transcultural Psychiatry of the German Association of Psychiatry & Psychotherapy (DGPPN) Supported by the German Association of Psychiatry & Psychotherapy (DGPPN) and the World Psychiatric Association (WPA) Summary : The change in Europe towards multicultural societies has lead to a growing demand for an adaptation of health care services to the necessities of migrants. Despite increased psychosocial stressors for this population, there is no evidence of an increased rate of mental disorders, but there are several difficulties that arise in the care of persons suffering from these disorders. These problems start with difficulties in the access to care for the migrant population, but also in diagnosing and treating the disorders. The gap on cultural awareness can lead to misdiagnosis as other mental disorders or as somatic disorders, mainly due to differences in syndromal presentation, delaying or impeding the necessary treatment of these disorders. Due to the demands that arise within the European unification process, it is necessary to bring together the different experiences of ethnicity and mental health research from all European countries, in order to develop a network for future research activities in the field. It will also be necessary to incorporate experiences of ethnicity and mental health research from other continents. Wielant Machleidt (Hannover), chairman Christian Haasen (Hamburg), co-chairman Program for Saturday, Sept. 20 th, 2003 (open to DTGPP-Congress participants) Topics : Epidemiology Access to care Treatment: pharmacological issues Treatment: psychotherapeutic issues Treatment: psychosocial issues Psychosis Somatization and depression Addiction Traumatized refugees Ethnicity & mental health research in the Americas Ethnicity & mental health research in the Africa & Middle East Speakers and/or participants Ethnicity & mental health research in Asia Country reports: Ethnicity & mental health research in Europe Program for Sunday, Sept. 21 st, 2003 (closed expert sessions) Round table discussions Research networking in the field of ethnicity & mental health in Europe Initiation of a research journal on ethnicity & mental health Developing guidelines for culture sensitive psychiatric services Norman Sartorius (Switzerland) Luis Alejandro Caballero (Spain) Miguel Casas (Spain) Goffredo Bartocci (Italy) Marianne Kastrup (Denmark) Edvard Hauff (Norway) Sofie Baarnhielm (Sweden) Riyadh Al-Baldawi (Sweden) Kaan Kora (Turkey) Robin Murray (UK) John Cox (UK) Joop de Jong (Netherlands) Jim van Os (Netherlands)Fragiskos Gonidakis (Greece) Ledia Lazeri (Albania) Joan Obiols (Andorra) Wielant Machleidt (Germany) Christian Haasen (Germany) Hans-Joerg Assion (Germany) Thomas Heise (Germany) Wolfgang Krahl (Germany) Pedro Ruiz (USA) Juan Mezzich (USA) Tarek Okasha (Egypt) oktober 2003, Montreal Information om Transkulturel Psykiatri, februar

9 The Society for the Study of Psychiatry and Culture : annual meeting Hjemmeside : Videnscenter for Transkulturel Psykiatri oktober november Antropologisk metode Dansk Etnomedicinsk Selskab 3 kursusaftner i København Flere oplysninger ved at maile til : hjemmeside : november 2003 Vestlig og traditionel medicin i Indien og Nepal Dansk Etnomedicinsk Selskab Flere oplysninger ved at maile til : hjemmeside : november 20023, Malta For better mental health through deeper understanding and more adaptive dissemination The Transcultural Psychiatry Section of the World Psychiatric Association, Caretranslate International Network anduniversity of Malta Invite interested persons to participate in Psychiatric Care Across Cultures Venue: Golden Tulip Vivaldi Hotel St Julians, Malta. Participants are also encouraged to write papers on any of the three themes covered by its program, as outlined below: Program and Themes It is the time-honoured practice of WPA TPSection to hold its symposia at venues that promise to provide the best platform at the time for the launch of its message. Malta has been chosen for the WPA TP Section Symposium 2003 so that a meeting of professional minds can take place at the centre of cross-currents of extreme cultural importance. The initiative comes equally from the University of Malta and Caretranslate International Network. We are also working in collaboration with the World Islamic Association for Mental Health and the Istituto Italiano Igiene Mentale Transculturale. 8 November evening: registration for TP Section Symposium; informal discussion and social activity for participants November: CONFERENCE 1: WPA TP Section Symposium 2003 Conference 1 will be dedicated to two themes: Theme 1A : Psychiatry Across Cultures As is the custom, members of WP ATP Section will update participants about the progress of their work in cross-cultural psychiatry. Non-members will join the members of the Transcultural Psychiatry Section in discussing papers about this vigorously growing subject. One session will be dedicated to papers written by non-members. One must keep in mind that this was the branch of psychiatry that attracted the largest number of participants in the XII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY IN YOKOHAMA, Here an opportunity is offered to reopen and extend this lively debate, as a stepping stone to XII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY, to be held in Cairo in Theme 1B (same as 2C): Migration and Acculturative Stress (covered in both Conference 1 and Conference 2) Migrants face challenges to their mental health throughout the various stages of their experience, from well before they depart to long after they have arrived at their destination. Many issues call for discussion and dialogue: issues of theoretical understanding, service adaptation and treatment response; personal, family and community issues of acceptance and engagement in treatment and care; problems of adjustment to culture that are faced by of both sides. This important international topic has been widely requested November: CONFERENCE 2: First Pan Mediterranean Conference on Psychiatry and Cultures, incorporating Caretranslate Conference 2 will be dedicated to three themes: Theme 2A (mainly first day): Mental Health in the light of Islam and Related Cultures This theme addresses the religious and other core components of culture that impinge on mental health and on illness and its care within the vast parts of the world and among the scattered minorities that follow the call of Islam. It is hoped that better mutual understanding will promote not only better mutual learning and cooperation, but also better self understanding and more appropriate care within whichever culture and service system one operates. Theme 2B (mainly second day): Adapting Service to Culture, Capability and Need The dissemination of good policy, service design and practice calls for adaptations to the realities of the receiving country or ethnic group. Papers are sought that communicate experiences and improve the collected know how of such adaptation so as to make the service congruent with the culture, the resource and organisational capability, as well as the need, that characterise the receiving context. (See Note About Theme 2B, below). Theme 2C (same as 1B): Migration and Acculturative Stress (covered in both Conference 1 and Conference 2 description above) 13 November: To be mainly dedicated to cultural events. The morning may be used for further paper presentations if required. Information om Transkulturel Psykiatri, februar

10 Further Notes Notes about the Conference, Accommodation and Social Activities Conference Organisers Papers collected in the form of a CD-ROM and hard copies of the abstracts will be distributed to participants at the conference, and covered by registration fees. Note: A paper will not be published in the CD ROM or in the s unless at least one author registers for the conference. Please take note of the following important dates: 15 June 2003: Deadline for submission of abstracts ( words). 1 August 2003: last date for hotel booking 31 August 2003: Deadline for papers, in camera ready state to be submitted by (or fax, number +(356) , where is unavailable). See note below re submission and format requirements. Early submission of abstracts ( words) is encouraged. English will be the language of the proceedings of the conference. A social program will be organised for participants and accompanying persons both during and outside conference hours. The conference secretariat is november november 2003 Videnscenter for Socialpsykiatri VISP og Københavns Universitet MET Etnicitet og psykosocial sundhed - en seminarrække for virksomme indenfor det socialpsykiatriske område Kulturhuset Bryggen, København Videnskabelig litteratur Long-term consequences of unrecognised PTSD in general outpatient psychiatry / Suad Al- Saffar (1)(2), Per Borgå (3), Tore Hällström (2) (1) Unit of Mental Health, Stockholm Center of Public Health, Box 17533, Stockholm, Sweden. (2) Section for Psychiatry, Neurotec Department, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden (3) Karolinska Institutet Danderyd Hospital, R&D section, Psychiatric Clinic, Danderyd, Sweden Background: Although a number of studies have shown a high prevalence of PTSD in the population, the diagnosis has hardly been recognised in general psychiatric practice. This raises two important questions. How widespread is extreme trauma and PTSD in the general psychiatry population? How does the long-term outcome among patients with PTSD differ from that of other psychiatric patients? The present study examines a psychiatry outpatient population in which none of the patients have received the primary diagnosis of PTSD. Method: The 233 patients from four ethnic groups who, during a period of 1 year, visited a psychiatric outpatient clinic were asked, 3-4 years later, to complete a questionnaire that included the Self-rating Inventory for Posttraumatic Stress Disorder. Patients were divided into probable PTSD and non-ptsd. Subjects with probable PTSD were compared with non-ptsd, regarding outcome at follow-up. Results: The response rate was 56%. Fifty-three patients fulfilled the instrument's diagnostic criteria for PTSD, whereas 62 did not. In the foreign-born groups PTSD patients constituted a majority (53-69 %) compared to 29% of Swedish-born patients. Although the clinic's original diagnoses and assessment of immediate treatment outcome did not differ between the two groups, PTSD patients did not report improvement to the same extent and had poorer self-rated health at follow-up (p < 0.001) as well as lower participation in working life. Conclusions: A high proportion of PTSD and poorer outcome for PTSD patients compared to other psychiatric patients warrants a primary focus upon PTSD in outpatient psychiatry. Key words PTSD - outpatient psychiatry - outcome - ethnicity - work - self-rated health Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37(12) : , 2002 Anger in adolescents: sex, ethnicity, age differences, and psychometric properties. / Reyes LR, Meininger JC, Liehr P, Chan W, Mueller WH. BACKGROUND The State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI), a self-report questionnaire, is designed to measure the experience and expression of anger. Reliability and validity of the STAXI have been well established among African and European Americans aged 13 years and older. However, little is known of the use of this instrument among adolescents younger than 13 years and Hispanic American adolescents.objectives Objectives were (a) to test ethnic, sex, and age group differences in STAXI scores in a sample of 11-to-16-year-old African, Hispanic, and European American adolescents; and (b) to assess the psychometric properties of the STAXI among these same Information om Transkulturel Psykiatri, februar

11 adolescents with special emphasis on Hispanic youths, for whom no data are available.methods A cross-sectional design was used with stratified quota sampling techniques. Participants ( = 394) were African, Hispanic, and European Americans aged years and were drawn from one public middle school and two public high schools in Houston, Texas.RESULTS Internal consistency reliability for the anger scales (STAXI) ranged from 0.61 (anger-in) to 0.91 (stateanger) for the younger group (aged years), and 0.68 (anger-in) to 0.88 (state-anger) for the older Hispanic Americans (aged 14-16). No notable differences were seen among the three ethnic groups in regards to internal consistency. Results of factor analyses of the five anger scales were similar to those reported originally by the scale author. Ethnicity and age had statistically significant main effects on the anger scales, and there was only one interaction.discussion The use of the STAXI among a tri-ethnic adolescent population is warranted. The anger-in scale may be less reliable, especially among younger adolescents. Nursing research 52(1):2-11, 2003 (Jan-Feb) Schizophrenia: illness impact on family members in a traditional society - rural Ethiopia / T. Shibre (2), D. Kebede (2), A. Alem (3), A. Negash (2), N. Deyassa (2), A. Fekadu (3), D. Fekadu (3), L. Jacobsson (1), G. Kullgren (1) (1) Psychiatry, Dept Clinical Sciences, Umeå University, Umeå, Sweden. (2) Dept. of Community Health, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia (3) Dept. of Psychiatry, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia Background: Studies have consistently shown that both the subjective and objective dimensions of burden among family members of schizophrenia patients and other psychiatric disorders are prevalent. However, as most of these reports were from western societies, we lack information on the subject in developing countries. Method: The study was conducted within the framework of the ongoing epidemiological study of course and outcome of schizophrenia and bipolar disorders in a rural population of years of age. Three hundred and one cases of schizophrenia and their close relatives participated in the study. Results: Family burden is a common problem of relatives of cases with schizophrenia. Financial difficulty is the most frequently endorsed problem among the family burden domains (74.4 %). Relatives of female cases suffered significantly higher social burden (Z = 2.103; p = 0.036). Work (Z = 2.180; p = 0.029) and financial (Z = 2.088; p = 0.037) burdens affected female relatives more often than males. Disorganised symptoms were the most important factors affecting the family members in all family burden domains. Prayer was found to be the most frequently used coping strategy in work burden (adj. OR = 1.99; 95 % CI = ; p = 0.026). Conclusion: Negative impact of schizophrenia on family members is substantial even in traditional societies such as those in Ethiopia where family network is strong and important. The scarce existing services in the developing countries should include family interventions and support at least in the form of educating the family members about the nature of schizophrenia illness and dealing with its stigma and family burden. Key words schizophrenia - family - burden - impact - coping - Ethiopia Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 38(1) : 27-34, 2003 Traumatic events, migration characteristics and psychiatric symptoms among Somali refugees : Preliminary communication / Kamaldeep Bhui (1)(2), Abdisalama Abdi (2), Mahad Abdi (3), Stephen Pereira (4), Mohammed Dualeh (5), David Robertson (6), Ganesh Sathyamoorthy (6), Hellena Ismail (7) (1) Barts & The London Medical School, Institute of Community, Health Sciences, Queen Mary, London E1 4NS, UK. (2) Barts & The London Medical School, Institute of Community, Health Sciences, London, UK (3) Greenwich Networks, 37 Charlton Church Lane, Greenwich, UK (4) GKT Medical School, Guy's Hospital London, UK (5) Refugee Council, London, UK (6) Sainsbury Centre for Mental Health, London, UK (7) Horn of Africa Community Group, Hammersmith, UK. Background: Each refugee group experiences specific migration and resettlement experiences. There are no epidemiological data on risk factors for psychiatric symptoms among adult Somalis in the UK. Methods: We interviewed a community sample of 180 Somalis. We assessed the relationship between symptoms of psychosis (BPRS), anxiety and depression (SCL-90) and suicidal thinking (BDI) and migration-related experiences such as traumatic events, immigration difficulties, employment and income. Results: Anxiety and depression was incrementally more common with each pre-migration traumatic event (OR per trauma event = 1.31, , p = 0.01). Shortages of food, being lost in a war situation, and being close to death and suffering serious injury were each related to specific psychiatric symptoms. Suicidal thinking was more common among Somalis who were unemployed before migration and those using qat in the UK. Conclusions: War-related experiences, occupational status before migration and current Qat use are risk factors for psychiatric symptoms among Somali refugees. Key words Somali - refugees - epidemiology - psychiatric - symptoms - migration Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 38(1) : 35-43, 2003 Too tired to care? The psychological effects of working with trauma / S. COLLINS RMN BSc(Hons) DMS DipHE(CBT) PGDip MSc MCGI & A. LONG This quantitative and qualitative longitudinal study was designed to examine the effects on caregivers working Information om Transkulturel Psykiatri, februar

12 therapeutically with seriously traumatized people. The participants were 13 healthcare workers seconded into a trauma and recovery team (TRT) set up to help those traumatized by the Omagh bombing on 15 August Quantitative data were collected using the Compassion Satisfaction/Fatigue Test and the Life Status Review Questionnaire. Qualitative data regarding positive and negative aspects of working with traumatized individuals, as well as caregiver's experience leaving the TRT, were gathered using open-ended questions contained in the final data set. These questionnaires were completed at four points in time: August 1998, December 1998, August 1999 and February Ethical approval for the study was gained from the Sperrin Lakeland Trust research committee. Analysis of the quantitative data indicated that levels of compassion fatigue and burnout increased, respectively, from to and to over the first year. Levels of compassion satisfaction decreased from to 80.15, while levels of satisfaction with life (53.85 to 40.38) and life status (11.23 to 5.62) also decreased. Findings also demonstrated that compassion satisfaction is possibly a protective factor against compassion fatigue and burnout, in that caregivers with high compassion satisfaction scores were less likely to have corresponding high compassion fatigue and burnout scores. Findings from the qualitative data generated, revealed that team spirit and camaraderie, along with the satisfaction of seeing clients recover, were the most positive aspects of working in the team. Media interest, coping with and containing anger shown by bereaved relatives and dealing with the content of client's stories were the most negative. Themes to emerge from leaving the team included lack of understanding and support from non-trauma managers and an underestimation of the impact on caregivers of finishing in the team. Strategies that were found to be beneficial in helping to alleviate the negative effects of working with trauma were also elicited. This research has implications for practice, management and education. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing 10(1) : 17-27, 2003 Should there be separate psychiatric services for ethnic minority groups? Bhui K, Sashidharan P.Barts & London Medical School, Department of Psychiatry, Queen Mary & Westfield College, University of London, 327 Mile End Road, London E1 4NS, UK. Centre for Community Mental Health, University of Central England, Birmingham B15 3TN, UK. Introduction For decades there have been calls for psychiatric services to be more culturally competent. Frustration with a perceived slow pace of change has led to the development of separate services. For instance, in the USA, San Francisco General Hospital has psychiatric wards with different ethnic focuses East Asian Americans, African Americans and Hispanic Americans are admitted to different wards. In the UK, the National Health Service has developed culturally specific services as well as funding voluntary sector services that target specific cultural or ethnic minority groups. Are such developments the correct way forward? Do they produce lasting change or just let general services off the hook? Can they work in major cities like London, Paris or New York where over a hundred languages are spoken? We asked Dr Bhui, author of a Maudsley discussion paper on separate services, and Professor Sashidharan, who is currently working on a national plan for ethnic minority psychiatry in the UK, to debate the question: Should there be separate psychiatric services for ethnic minority groups? The authors borrow heavily from the UK experience but the arguments for and against will have resonance internationally and inform other debates, such as whether there should be specific facilities for women. British journal of psychiatry 182 : 10-12, 2003 Ethnic variations in pathways to and use of specialist mental health services in the UK : Systematic review / Kamaldeep Bhui, Mrcpsych And Stephen Stansfeld, Frcpsych, Department Of Psychiatry, Barts And The London, Queen Mary's School Of Medicine And Dentistry, London, Uk Sally Hull, Md, Department Of General Practice And Primary Care, Barts And The London, Queen Mary's School Of Medicine And Dentistry, London, Uk Stefan Priebe, Md And Funke Mole, Msc, Department Of Psychiatry, Barts And The London, Queen Mary's School Of Medicine And Dentistry, London, Uk Gene Feder, Md, Department Of General Practice And Primary Care, Barts And The London, Queen Mary's School Of Medicine And Dentistry, London, Uk Funding from London National Health Service Research and Development Mental health services are unattractive to people in some ethnic groups, who complain of more-coercive treatments and adverse experiences. Bhui et al, in a systematic review, identify ethnic variations in pathways to specialist mental health services, continuity of contact, and compulsory psychiatric in-patient admission. Strong evidence of variation between ethnic groups exists. Black people are over-represented among in-patients, and Asian patients use in-patient facilities less often than White patients do. Black people traverse more complex pathways to care, and in in-patient units are up to four times more likely to experience a compulsory admission compared with White people. Black people do not appear to fall out of contact more often than others do. Background Inequalities of service use across ethnic groups are important to policy makers, service providers and service users. Aims To identify ethnic variations in pathways to specialist mental health care, continuity of contact, voluntary and compulsory psychiatric in-patient admissions; to assess the methodological strength of the findings. Method A systematic review of all quantitative studies comparing use of mental health services by more than one ethnic group in the UK. Narrative analysis supplemented by meta-analysis, where appropriate. Results Most studies compared Black and White patients, finding higher rates of in-patient admission among Black patients. The pooled odds ratio for compulsory admission, Black patients compared with White patients, was 4.31 (95% CI ). Black patients had more complex pathways to specialist care, with some evidence of ethnic variations in Information om Transkulturel Psykiatri, februar

13 primary care assessments. Conclusions There is strong evidence of variation between ethnic groups for voluntary and compulsory admissions, and some evidence of variation in pathways to specialist care. British journal of psychiatry 182 : , 2003 Migration as a risk factor for schizophrenia: a Danish population-based cohort study / Cantor- Graae E, Pedersen CB, McNeil TF, Mortensen PB. Lund University, Malmo, Sweden. Aarhus University, Denmark. Lund University, Lund, Sweden. Aarhus University, Denmark. Background A growing body of evidence suggests that migration is a risk factor for the development of schizophrenia, although the putative mechanism remains obscure. Aims To examine immigrant background and history of foreign residence as risk factors for schizophrenia. Method Using data from the Danish Civil Registration System, we established a population-based cohort of 2.14 million persons resident in Denmark by their fifteenth birthday. Schizophrenia in cohort members and parental psychiatric disorder were identified by cross-linkage with the Danish Psychiatric Case Register. Results The relative risk of developing schizophrenia was 2.45 (95% Cl ) and 1.92 (95% Cl ) among first- and second-generation immigrants respectively, and 1.60 (95% Cl ) among Danes with a history of foreign residence. Conclusions Migration confers an increased risk for schizophrenia that is not solely attributable to selection factors and may also be independent of foreign birth British journal of psychiatry 182 : , 2003 Coping with Concerns: An Exploratory Comparison of Australian, Colombian, German, and Palestinian Adolescents / Erica Frydenberg Associate Professor, Faculty of Education, University of Australia; Ramon Lewis Associate Professor, Institute for Education, La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia Gregor Kennedy Educational Researcher, The Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Melbourne Ruben Ardila Professor of Psychology, National University of Colombia, Bogota, Colombia Wolfgang Frindte Professor and Head of the Communication Psychology Unit, Department of Psychology, University of Jena, Germany Rasmiyah Hannoun Professor, Clinical Psychology. He has spent a year as visiting professor in Birmingham, Alabama Consistent with an emphasis on positive psychology, and on ability rather than deficit, this study of adolescents in 4 communities sought to examine how young people cope with their concerns. Samples of Australian, Colombian, German, and Palestinian students completed the general form of the Adolescent Coping Scale, an 80-item instrument used to measure coping. A comparison of young people's usage of 3 coping styles and 18 coping strategies within these communities indicated that Palestinian youth report greater usage of all but three strategies (namely, physical recreation, relaxation, and tension reduction), and German youth report the least usage of 2/3 of the strategies assessed. Both Palestinian and Colombian youth were noted to utilize more seek to belong, focus on the positive, social action, solving the problem, seeking spiritual support, and worry than were German or Australian adolescents. When the relative usage of coping strategies within national settings was considered, some noticeable differences were apparent. For example it was found that regardless of the national setting young people reported most frequent use of working hard and use of problem solving strategies. When it comes to more culturally determined activities such as physical recreation, the Australian and German students ranked this strategy more highly in their coping repertoires than do the Colombians, and more noticeably, the Palestinian students. For example, although physical recreation is ranked as the second most commonly used strategy for the German sample, it is ranked 16th by the Palestinians. The study demonstrates the importance of identifying coping strategies that are reflective of each community under investigation. Similarity in coping cannot be assumed across different student populations. Consequently caution needs to be exercised when importing coping programs from one community to another. Keywords coping, cross-cultural, adolescents Journal of Youth and Adolescence 32 (1): 59-66, February 2003 Toward a Culture-informed Epidemiology : Combining Qualitative and Quantitative Research in Transcultural Contexts / Joop T. V. M. de Jong and Mark Van Ommeren Vrije Universiteit Amsterdam This article presents a model for research that aims to address challenges in transcultural psychiatric epidemiology. The model involves eclectic application of quantitative and qualitative techniques, namely: focus groups, in-depth interviews, snowball sampling and population surveys. The qualitative methods help provide information on the context of symptoms, illness experience and disease. These methods provide the background information needed to shape research questions, to modify instruments for local situations, and to interpret collected epidemiological data. Examples are provided. Transcultural Psychiatry 39(4) :422pp., 2002 Information om Transkulturel Psykiatri, februar

14 Towards a Researcher-Advocacy Model for Asylum Seekers : A Pilot Study Amongst East Timorese Living in Australia / Derrick Silove School of Psychiatry, University of New South Wales, Mariano Coello Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors, Kristina Tang School of Psychiatry, University of New South Wales, Jorge Aroche, Maria Soares, Rajini Lingam and Marc Chaussivert Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors, Vijaya Manicavasagar and Zachary Steel School of Psychiatry, University of New South Wales During the 24-year Indonesian occupation of East Timor, widespread human rights abuses led to the flight of political dissidents to neighboring countries. We report a pilot study assessing a 'Researcher-Advocacy' model among East Timorese asylum seekers residing in Australia. The aim was to combine elements of advocacy, quantitative and qualitative research, and strategic assistance in a program of engagement with this marginalized group. Thirty-three consecutive asylum-seeker clients attending a newly formed clinic participated in the study, representing a quarter of the known population of asylum seekers from East Timor living in Sydney at the time. High levels of trauma including torture and other human rights abuses were recorded. Respondents also reported a wide range of resettlement and adaptational difficulties, particularly relating to their uncertain residency status. Eighty percent met criteria for one or more psychiatric disorder. The wider benefits of the study included the extension of services to a group that previously had shown a reluctance to seek assistance for traumatic stress, the engagement of the exile community as a whole, and building the capacity to respond both in Australia and in East Timor to the humanitarian emergency of Scientific limitations of the model included the labor-intensive nature of the program, the small and selective sample recruited and incomplete data collection. Transcultural Psychiatry 39(4) : 452pp., 2002 Qualitative Research, Culture and Ethics : A Case Discussion / Sofie Bäärnhielm and Solvig Ekblad Karolinska Institutet This article examines ethical issues for qualitative cross-cultural mental health research. Qualitative research methods may give access to intimate aspects of participants' lives. Data collection can be intrusive and invasive regarding sensitive experiences. The research methods may generate unique and subtle ethical problems. A case illustrating an ethical conflict is presented along with the argument for applying guidelines for biomedical research ethics in qualitative mental health research. This requires consideration of the methodological framework of qualitative methods, the pluralism of morality, and an understanding of research participation, as well as appropriate methodological strategies. Transcultural Psychiatry 39(4) : 469pp., 2002 Focus Group Interview Research in Transcultural Psychiatry : Reflections on Research Experiences / Solvig Ekblad and Sofie Bäärnhielm Karolinska Institutet We discuss the use of focus group interviews as a research method in transcultural psychiatry. Focus groups are a new method in health research that can provide a contextual basis for making culturally sensitive interpretations. We illustrate advantages as well as disadvantages of this method with examples from our own research with immigrants and refugees in Sweden.s Transcultural Psychiatry 39(4) : 484pp., 2002 The Need for Cross-cultural Research on the Pervasive Developmental Disorders / Tamara C. Daley University of California-Los Angeles Research on the pervasive developmental disorders within a cultural context and in developing countries has received limited attention from both the fields of mental health and anthropology. Although autism holds considerable potential for expanding the field of transcultural psychiatry, the bulk of research has consisted of case studies and brief reviews, with few studies undertaking a serious discussion of cultural factors. The current article reviews the literature to date on autism within a cultural context and highlights both rationale and directions for future efforts in this area, drawing from research with 109 families of autistic children in urban India. Transcultural Psychiatry 39(4) : 531pp., 2002 Information om Transkulturel Psykiatri, februar

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 Kære medlemmer, Hermed en påmindelse om vores to næste medlemsmøder i DSPM. På næste mandag den 25. februar 2008 kl. 13-16 afholder vi som tidligere udmeldt et møde i samarbejde

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY" "Hospitals in a culturally diverse Europe" Amsterdam, December 9-11, 2004 Background and introduction

DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY Hospitals in a culturally diverse Europe Amsterdam, December 9-11, 2004 Background and introduction DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY" "Hospitals in a culturally diverse Europe" Amsterdam, December 9-11, 2004 Grete Brorholt, Dept. of Development and Education 046, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 1 NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 Jeg skal som formand på bestyrelsens vegne indlede med et ønske om en god jul og viderebringe en række informationer og kommentarer her inden året rinder ud. Direkte kontakt

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere