SVENS BIBELOVERSIGT - ESAJAS BOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENS BIBELOVERSIGT - ESAJAS BOG"

Transkript

1 SVENS BIBELOVERSIGT - ESAJAS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Esajas Bog indleder Bibelens profetiske bøger, som er GTs fjerde hovedsektion (Loven, Historie, Visdom, Profeter). Hans profeti udgør en af GT s vigtigste bøger, hvis betydning ikke kan overvurderes i bibelsk teologi. NT citerer ham mere end nogen anden profet, og Esajas må regnes blandt verdenslitteraturens største klassikere. Forfatter: Esajas Amos søn boede i Jerusalem (7:1-3), han var gift med en profetinde (8.3), og havde mindst to sønner (7:3; 8:3). Sammen med Esajas blev de brugt som tegn og varsler for Juda (8:18). Gud kaldte ham til profet under en overvældende oplevelse i templet (kap.6) og brugte ham til at rådgive Judas konger og embedsmænd og til at kalde Judas folk tilbage til Gud (1:1; 7:11; 32:1; 37:21; 38:1; 39:3). Udover at være profet var han også hofhistoriker (2 Kong 18:13-20:21; 2 Krøn 26:22; 32.32). Esajas var en fremragende teolog, men også en mester med ord - hans profeti indeholder - historisk prosa (36-39), sange (12:1-6), metaforer (28:20), visdomslignelser (28:23-29) maleriske beskrivelser (30:27-33) og sarkasme (44:9-20). Det jødiske skrift, Esajas Martyrdom (2. årh. f.kr.), fortæller, at han var kong Joashs barnebarn (2 Kong 12), og at han blev dømt for blasfemi og henrettet under kong Manasse (se evt. Hebr 11:37). Tidspunkt: Esajas profeterede samtidig med Hoseas i Israel og Mikas i Juda. Hans tjeneste foregik over tres år under fire af Judas konger fra f.kr. (1:1; 37:38). Under kong Uzzijas ( ) havde Juda oplevet sin største fremgang siden kong Salomo, og det havde ført til stor velstand men også til undertrykkelse og åndelig og moralsk forfald (5:7-24). Under hele hans tjeneste var Assyrisk imperialisme tiltagende, og Juda gik fra at være en lokal stormagt til at blive til en assyrisk lydstat. Juda forsøgte at bevare sin selvstændighed ved at føre krig mod naborigerne (7:1-2; 2 Kong 15:37-16:6; f.kr.) og ved at samarbejde med Assyrien (7:11; 2 Kong 16:7; 734 f.kr.). Efter Nordrigets fald i 721 f.kr. forsøgte Juda at redde sig vha. alliancer med Egypten (18:1-20:6; 31:1-3; 37: 6; f.kr.), men kom under mere og mere kontrol af Assyrien, og til sidst var kun Jerusalem frit (1:4-9; kap , 701 f.kr.). De sidste to afsnit af Esajas Bog (kap ) taler til en hel anden historisk situation. De omhandler årene f.kr., og de forudser både Judas eksil til og befrielse fra Babylon. Motiv: Esajas personlige oplevelse af Guds storhed og hellighed satte præg på hele hans åbenbaring og mission. Over for hans samtid søgte Esajas at advare Juda imod vantro og at vende Gud ryggen. I stedet skulle de aktivt stole på Gud som den Almægtige. Senere i livet, da han var overbevist om Judas tilintetgørelse, inspirerede Gud ham, til at skrive en profetisk trøst, hvorved Judas troende rest kunne bevare håbet både under eksilet, og når de igen vendte hjem Bogens opbygning: 1-39 Esajas samtid, kampen for tro og dommen over vantro. 1-6 Guds store anklage og Esajas profetiske mission 1:1-31 Guds store anklage 2.1-4:6 Guds folks kald i forhold til deres oprørske tilstand 5:1-30 Guds doms-veer over sit folk 6:1-13 Esajas syn af Gud, hans renselse og kald som profet 7-12 Den vantro Davids-konge i forhold til Immanuel 7:1-8:22 Vantroens og troens valg og deres konsekvenser 8:23-9:6 Immanuels styre 9:7-10:4 Guds dom over frafaldne Efraim (Nordriget) 10:5-34 Guds dom over tugteren Assyrien 11:1-16 Immanuels rige 12:1-6 De forløstes lovsang Guds budskaber til verdensrigerne 13:1-20:6 Guds fem domsord over rigerne i Esajas samtid 21:1-23:18 Guds fem domsord over kommende riger 24:1-27:13 Guds dom over verdensriget ved verdens ende 1

2 28-35 Guds veer, hans advarsel imod vantro og opmuntring til tro 28:1-29 Guds ve over Efraim og Juda 29:1-33:24 Guds veer over vantro og hans opmuntring til tro 34:1-17 Guds advarsel imod vantroens ultimative konsekvens Guds opmuntring til at vandre på troens pilgrimsvej Det historiske bevis for, at tro sejrer, og at vantro fejler 36:1-37:38 Judas sejr over Assyrien ved ydmyg tro 38:1-39:8 Hizkijas ydmyge tro og hans sleske vantro Guds folk i eksil, på vej mod forløsning Guds folk i fangenskab i Babylon 40:1-31 Israels almægtige Gud kalder sit folk på ny 41:1-48:22 Gud frelser sin svage tjener ved sine stærke tjenere Forløsningens morgenrøde 49:1-50:3 Guds sande tjener frelser Guds vantro folk 50:4-52:12 Guds lydige tjener og vækkelseskaldet til de troende 52:13-55:13 Guds lidende tjener og indbydelsen til frelse Guds forløste folk i verden på vej mod herligheden. 56:1-59:21 Det forløste folk i tro og vantro overfor Guds Kriger 60:1-62:12 Vejen til herlighed ved Guds Salvedes indgreb 63:1-66:24 Guds Kriger og forløbet op mod verdens ende Bogens indhold: Guds svar til synd, menneskers dybeste nød. Esajas blev sendt for at forkynde evangeliet om frelsen. Så tydeligt fremstår evangeliet igennem hans profeti, at han er blevet kaldt den femte evangelist. Esajas har formået at sammensætte sit værk ved at tage profetier fra forskellige tidspunkter af hans liv og lade dem fremstå i et sammenhængende budskab om frelse. Han var måske ikke selv klar over, at løsningen opfyldtes i en mægtig, profetisk skikkelse, Jesus Kristus, hvis liv og værk er selve evangeliet (Joh.12:41; 1Pet.1:10-12). I. Immanuels Bog. Første del af bogen er rettet mod Esajas egen samtid, dvs. årene mellem kong Uzziajs dødsår 740. f.kr. (6:1) og til år 681 f.kr., den assyriske kong Sankeribs dødsår (37:37-38). Esajas indleder sin profeti med at opremse Guds anklage og dom over Juda (kap.1-5), men også hvordan Gud kunne udfri en troende rest (kap.4; 6). Kap.6, Esajas syn af Gud i templet er nøglen til bogen. Da han så Guds herlige hellighed, blev han overbevist om synd og modtog Guds rensende frelse, hvorefter han hengivent overgav sig til at tjene Gud. Resten af Immanuels Bog er kontrasten mellem vantroens skæbne og troens herlige mål. Dette blev på individuel plan udtrykt i den vantro konge Akaz (kap.7) og den troende konge Hizkija (kap.37). På kollektiv plan blev det udtrykt ved de vantro verdensriger inkl. Israel og Juda (kap.13-35) og Guds troende rest (8:11-20; 12:1-6; 35:1-10). Igennem hele sektionen kommer Immanuelskikkelsen til udtryk (7:14-15; 8:5-10; 9:23-6; 11:1-16; 32:1-5; 33:17). Han er Guds fuldkomne Davids-konge, som indledningsvis synes svag, men som en dag sejrrigt vil indføre Guds rige i verden (11:6-16; 19:16-25; 24:21-9; 29:17-24; 30:18-32; ; 33:13-24). II. Den lidende tjeners Bog. Den anden del af bogen er til de troende, der var i eksil i Babylon, og omfatter årene f.kr., dvs. 150 år efter Esajas egen tid. I 610 f.kr. udviklede Babylon sig pludselig til Mellemøstens stormagt, før den ligeså overraskende faldt til Kyros, en ukendt stamme høvding, der siden år 550 f.kr. var begyndt at forme det mægtige Medo-Persiske rige. I denne del giver Gud stærke opmuntringer til bange, vægelsindede troende om at stole på ham (kap. 40). I forhold til nationernes døde afguder regerer han uafhængig af sit folks tilstand og formår at frelse dem fra fangenskabet i Babylon og genoprette dem i Zion. Han vil befri dem igennem sin hyrde Kyros (45:1-4; Ezra 1:2-4; 6:2-5), fordi Israel, ikke selv kan magte det (42:18-25). Ultimativt er det ikke fysisk frelse, der kan hjælpe Israel. Der skal et mere radikalt arbejde til, noget som kun Guds ultimative tjener Israel kan gennemføre (49:1-9). Denne tjener formår igennem lidelse at gennemføre Guds udfrielse (52:13-53:12). Anden del slutter med et universelt kald til alle om at tage imod Guds frelse (kap.55). 2

3 III. Den Salvede Krigers Bog. Tredje del af bogen var til de troende, der igen opholdt sig i Kanaan (56:1-8; 64:9) - dvs. årene efter 539 f.kr. Perioden er karakteriseret af både håb og håbløshed, fordi frelsesløfterne fra Første og Anden del endnu ikke er opfyldt, selvom herlighedsriget stadig stråler stærkt (65:17-25). Folkets tilstand beskrives som under stadig indflydelse af kompromis og eksilets dom (57:1-13; 59:1-15; 63:17-19). Der er en udfordrende realisme, der minder om, at der skal mere til end adresseændring fra Babylon til Jerusalem for at forvandle og genopbygge folket. I denne blandingstilstand træder den tredje messianske skikkelse frem for at indføre Guds herlige rige og tilintetgøre alle Guds fjender og ondskab for evigt (59:15-21; 63:1-7). Bogens temaer: Nøglen til at forstå Esajas Bog ligger i hans personlige oplevelse af Gud i templet (kap.6). Guds skinnende herlighed og fuldkomne hellige renhed overvældede ham. Han oplevede sig selv som blottet og kunne kun give udtryk for sin rædsel over synden i sig. I denne håbløse tilstand formidler Gud sit rensende frelsende indgreb, og på grundlag af dette kalder han Esajas til tjeneste. Esajas modtager kaldet på trods af, at Gud gør det klart, at modstanden imod hans mission vil være næsten uovervindelig. Esajas er aldrig tvivl om, at Israels Gud ikke alene er den eneste Gud og totalt suveræn i alle henseender - han er også skaberen, der kontrollerer verdensrigerne, styrer fremtiden og bestemmer evigheden (40:12-31; 41:1-5; 44:6; 66:22). Det er tåbeligt at byg-ge sin grundlæggende tillid på nogen anden, om så det er guder, supermagter eller egen snuhed, (40:18). Fordi Esajas har oplevet Guds radikale hellighed, er han meget følsom overfor enhver modstand mod Gud. Hans gennemgående udtryk for Gud er Israels Hellige (25x). Han nævner bl.a. følgende forhold: Den sataniske ånd (14:12-15). Tidsånden, (24:1-13) styrer verdensrigerne (fx Babylon, kap ). Hovmod (fx storkongen Sankerib 36:18-20). Lige meget hvor mægtige de måtte være, vil de en dag møde Gud som deres dommer og herre (27:1, 12-13; 45:23; 49:24-26; 60:14). Den kærlige Gud (46:3-4; 49:15-16; 54:4-5; 57:14-16; 58:6-14; 59:20-21; 62:1-5; 64:7-8; 65:1-3; 66:2; 66:12-13). Den omsorgsfulde hyrde (40:10-11; 52:11-12). Det stedfortrædende offer (53:4-6,8,11-12). Verdens frelser (49:6; 56:7-8; 63:7-9; 66:18). Selvom Guds kald er til alle, får ingen automatisk andel i Guds frelse. Israels forhold til Gud var unikt men ikke eksklusivt, og det beviser, at ingen har fortrin på Guds frelse (17:10-11; 19:23-25; 22:8-14; 56:3-8; 66:18-21). Guds frelse bliver tilegnet ved at modtage hans klare kald og bevidst at træffe sit eget helt personlige valg (6:5-7; 45:22-24; 48:1-21; 55:6-7; 62:10-12; 65:12). Baggrundsinformation: I de sidste to århundrede har det været populært at nægte, at kun Esajas skrev bogen. Fortrinsvis er det fordi, rationalistiske teologer ikke kan acceptere, at Esajas kunne forudsige Judas udfrielse fra Babylon ved Kyros mellemkomst 150 år før, det skete. De begrunder deres opfattelse med, at profeter kun talte til deres samtid og påpeger også et markant stilskift efter kap Svaghederne i deres argumentation er trefoldige. Kildehistorien kan slet ikke bekræfte teorier om flere forfattere udover Esajas (se Septuaginta, Dødehavsrullerne, Apokryfa). Der er heller ingen tradition for, at disciple over flere generationer tilføjede til kendte forfatteres værk. Litterært er der ingen tegn på, at bogen er et sammensat værk (For kun en bogrulle se Luk 4:17 og dødehavsrullen Qa,). Bortset fra ordet Babylon og Kyros er der ingen detaljer eller træk, der viser, at forfatteren egentlig var bosat i Babylon. Mere positivt citerer NT Esajas for at være forfatter til alle tre dele (Matt 4:14-16; Luk 4:17-21; Joh 12:41,37); og hans personlige udtryk: Israels Hellige findes i alle tre dele af bogen (fx 1:4; 41:14; 57:15). 3

4 Det tydelige stilskift efter kap.39 og 55 kan nemt forklares med forskellige formål med de enkelte sektioner og er en hel naturlig udvikling i et forfatterskab, der varede over 60 år. Teorien om flere forfattere løser ikke problemet, men gør det hele meget mere kompliceret. De kildekritiske teologer indrømmer selv, at de tre sektioner ikke kan nøjes med tre forfattere, fordi kap.1-39 har afsnit, der også forudsiger Judas eksil og Babylons fald (5:13-16; kap.13-14; 21:1-10; 39:3-8) og selv har meget markante stilskift (kap og 36-39). Derfor er der udover at nægte, at der kun var en forfatter, meget lidt enighed om antallet af forfattere, og hvad de hver især skrev. At forudsige fremtiden er højt usædvanligt, men Gud bruger det bevidst til at overbevise både vantro fornægtere (7:12-17) og desillusionerede troende om, at han ikke kan sammenlignes med afguderne (38:5-8; 41:21-23; 42:9; 44:25-45:8; 46:10-11; 48:1-16; Joh 13.19). Bogens sammenhæng med resten af Bibelen: Esajas Bog citeres af profeterne Mikas (se 2.4; Mika 4:1-3). Han er medforfatter til Kongebøgerne, og bogen bliver brugt som historisk kilde i Krønikebøgerne. Esajas var en meget dygtig teolog, og han var dybt præget af ånden i Israels Pagt og Lov og kom derfor til at have enorm indflydelse på efterfølgende GT-skrifter og jødisk, monoteistisk teologi. Hans forudsigelser havde stærk indflydelse på Daniel, Ezra, Nehemias og profeterne efter eksilet. NTforfattere bruger Esajas Bog til at give vigtige skriftmæssige begrundelser for deres forklaringer af Jesu person og tjeneste, og bogen citeres over 200 gange i NT. Esajas Bog er bygget op på en måde, der præcis svarer til Jesu tjeneste. Kap.1-39 taler om Guds dom over synd og hans tugt af sit oprørske folk. Den præsenterer Jesu inkarnation under personen Immanuel, der er sendt for at indfører Guds Rige. Kap går videre og beretter om muligheden for at opnå frelse igennem Guds lidende tjener og beskriver Jesu korsfæstelse og opstandelse. Kap taler om det valg, mennesker har efter Golgata. Når alt kommer til alt, findes der kun to veje - enten at fortsætte i syndens oprør eller at tage imod Guds nåde og begynde et nyt liv som en åndsfyldt discipel af Jesus Kristus. Dette valg er kun muligt indtil den dag, Jesus kommer igen og udløser Guds endegyldige dom over synd. Samtidig med dommen bringer Guds Krigerkonge en fuldstændig genoprettelse af hele skaberværket, og Guds troende vil bo i en ny forvandlet himmel og jord. Jesus i det Gamle Testamente: Gud er med os er profetien om Guds vise, retfærdige fredskonge, nedstammet fra David (9:5-7; 11:1,10), som skal herske over hele jorden. Tegnet der skulle identificere ham, var at han skulle fødes af en jomfru (7:14; Matt 1:20-35; Luk 1:26-38). Almah på hebraisk betyder ung kvinde, men GT bruger kun dette udtryk om ugifte kvinder uden seksuel erfaring. Derfor er det naturligt, at NT oversætter almah med parthenos jomfru. Esajas profeterer om trængsler i Messias unge år og om Galilæa som det sted, der først skulle opleve hans herredømme. Derudover vil hans vej blive banet af en af Guds udsendte forløber (7:15; 8:7-10,23; 40:3; Matt 1:20; 2:13-15; 4:14-15; Luk 1:30-35; Joh 1:23). Gud bruger udtrykket tjener både om Israel og Esajas (42:18-25; 44:26) men begge disse kan slet ikke leve op til de ophøjede beskrivelser af Guds fuldkomne tjener (42:1-7; 49:1-9; 50:4-9). Jesus Kristus alene opfylder karakterskildringen af tjenerens rene, milde og offervillige væsen, og derved åbenbarer han selveste Guds egen natur (42:1-4; Matt 12:9-21). Derudover er Jesus den eneste, der har gennemlevet tjenerens lidelse, død og opstandelse (52:13-53:12; ApG 8:32-35). Jesus opfyldte i detaljer Esajas skildring om den, der blev hånet af mennesker, korsfæstet med forbrydere, og begravet i en rigmands grav (se 53:5-9 med Matt 27:11-13, 26-31, 41-44, 57-61). Esajas skildrer det som et stedfortrædende offer, der formår at retfærdiggøre andre (53:4-6,10-12; Rom 4:23-25; 5:6-11,18-19; 2 Kor 5:21; 1 Pet 2:21-25). Tjenerens hengivelse til Gud og mennesker kvalificerer ham til at stå i spidsen for Guds universelle herredømme (45:22-23; 52:13-15; Fil 2:10-11). 4

5 Jesus er Guds salvede, udpeget og udrustet af Helligånden til at genindføre Guds herredømme over skaberværket ved magt (59:15-21; Mt 24:30). Hans erobring vil udløse et velsignet nådeår for troende, men en tilintetgørende hævndag for oprører (61:1-3a; 63:1-6; Luk 4:16-21; Åb 19:11-15). Det at være salvet med Guds Ånd (Messias - den salvede) forbinder alle tre profetiske skikkelser i Esajas (11:1; 42:1; 48:16; 61:1). Bogens mest kendte afsnit: 1:1-31 Guds anklage over Juda og tilbud om forlig 4:1-5 Den herlige fremtid for Guds troende rest Gud møder, frelser og kalder Esajas til profet 7:14; 9:1-6 Immanuel og hans herredømme (se også 11:1-16) 11:1-16 Guds Rige (se også kap.2:1-5; 4; 25-26; 32; 60) 12:1-6 De forløstes lovsang 35:1-10 Forløsningens forvandlende nyskabelse 40:1-31 Trøst og opmuntring fra Gud den almægtige 52:13-53:12 Guds lidende tjeners stedfortrædende offer 55:1-13 Guds indbydelse til at modtage hans frelse 61:1-3 Guds salvede og hans mission 65-66; 5

SVENS BIBELOVERSIGT - EZEKIELS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - EZEKIELS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - EZEKIELS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Ezekiels Bog bygger på syner, symbolik og billedsprog, der gør den lidt vanskelig at forstå; men enhver der tager tid til at lodde dens dybder

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - JOELS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Joels Bog hører til den sektion i Bibelen, som bliver kaldt de små profeter. Bogens budskab fokuserer på Herrens Dag, dagen hvor Gud endeligt griber

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - HABAKUKS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - HABAKUKS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - HABAKUKS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Habakkuks Bog henvender sig til befolkningen i Sydriget, Juda, i perioden, der ledte frem til den babyloniske invasion. Juda havde gennemgået

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JEREMIAS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - JEREMIAS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - JEREMIAS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Jeremias er ordmæssigt den længste af Bibelens profetiske bøger. Pga. profetiens mange biografiske afsnit giver den indblik i profetens tjeneste,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - FØRSTE OG ANDEN KONGEBOG

SVENS BIBELOVERSIGT - FØRSTE OG ANDEN KONGEBOG SVENS BIBELOVERSIGT - FØRSTE OG ANDEN KONGEBOG Bøgernes hvem, hvad, hvor: Kongebøgerne fortsætter beretningen om det israelitiske kongedømme fra Davids sidste år og indtil rigernes ophør ved landflygtighed

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - ZAKARIAS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - ZAKARIAS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - ZAKARIAS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Zakarias, Haggajs og Malakias Bog udsprang af vækkelsen, der opstod, efter at jøderne i 537 f.kr. vendte tilbage til Jerusalem fra Babylon for

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - PETERS FØRSTE BREV

SVENS BIBELOVERSIGT - PETERS FØRSTE BREV SVENS BIBELOVERSIGT - PETERS FØRSTE BREV Bogens hvem, hvad, hvor: Brevet er det første af Peters to breve i NT og handler om kristent håb under trængsel. I en tid hvor kristne kunne forvente tiltagende

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden igennem sin myndige lære, overnaturlige tegn og inderlige barmhjertighed Niels Pauli Nónstein Indledning Jesus forkynder de gode nyheder om Guds rige (Mt

Læs mere

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44 De Bibelske Fester Hovedteksterne i GT 2 Mos 23,10-19 2 Mos 34,18-26 3 Mos 23,1-44 5 Mos 16,1-17 (4 Mos 28-29 om festofrene) 2 2 Mos 23,10-19 19 + 34,18-23 3 Mos 23 og 5 Mos 16 Tre gange om året skal du

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL ROMERNE

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL ROMERNE SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL ROMERNE Bogens hvem, hvad, hvor: Romerbrevet, sammen med Efeserbrevet, er det mest systematiske af Paulus breve. I dem opsummeres vigtig teologisk lære, men i brevform

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - EZRAS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - EZRAS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - EZRAS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Beretningen i Ezras Bog er en direkte fortsættelse af Krønikebøgerne, som også fortsætter i Nehemias Bog. Den dækker den historiske periode efter

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Prædiken af Morten Munch 1. s. i advent, 2. dec Tekst: Matt 21,1-9 DEN ÆSELRIDENDE KONGE

Prædiken af Morten Munch 1. s. i advent, 2. dec Tekst: Matt 21,1-9 DEN ÆSELRIDENDE KONGE Matt 21,1-9 s.1 Prædiken af Morten Munch 1. s. i advent, 2. dec. 2012 Tekst: Matt 21,1-9 DEN ÆSELRIDENDE KONGE Forventninger Adventstiden er forventningens tid. Spændingen bygges gradvist op hen mod juleaften.

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

#1 At finde fred gennem biblen

#1 At finde fred gennem biblen #1 At finde fred gennem biblen Bibelen er en bemærkelsesværdig bog. Den er verdens mest solgte bog. Den blev skrevet over en periode af 1500 år af over 40 forskellige forfattere. Den består af 66 bøger,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - FØRSTE OG ANDEN SAMUELSBOG

SVENS BIBELOVERSIGT - FØRSTE OG ANDEN SAMUELSBOG SVENS BIBELOVERSIGT - FØRSTE OG ANDEN SAMUELSBOG Bøgernes hvem, hvad, hvor: Samuelsbøgerne begynder en systematisk historisk beretning om Israel som kongedømme. En styreform der kendetegner Israel over

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13).

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). 12 TIL SABBATTEN 25. MARTS 2017 Helligåndens arbejde Ugens vers Introduktion Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). Ved afslutningen

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - SALMERNES BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - SALMERNES BOG SVENS BIBELOVERSIGT - SALMERNES BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Salmernes Bog er Bibelens største bog og hører hjemme sammen med Bibelens visdomslitteratur. Som sangbog, er den en samling af skrifter og ikke

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Se min tjener! Messiasprofetier hos Esajas

Se min tjener! Messiasprofetier hos Esajas Se min tjener! Messiasprofetier hos Esajas Af samme forfatter Credokredsen 1956-21. KFS pionértid, 1989 Soning og sejr. Forsoningen hos Aulén og Luther, 1994 Jesusmosaik, 1996 Lykken er..., 1996 Fra tegn

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - MARKUSEVANGELIET

SVENS BIBELOVERSIGT - MARKUSEVANGELIET SVENS BIBELOVERSIGT - MARKUSEVANGELIET Bogens hvem, hvad, hvor: Markus er den første der bruger udtrykket evangelium - gode nyheder (1:1) i sit værk. Han skrev for at sikre, at generationerne efter ham

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Seminar 4 Jesus Kristus og Profetiernes Opfyldelse.

Seminar 4 Jesus Kristus og Profetiernes Opfyldelse. Seminar 4 Jesus Kristus og Profetiernes Opfyldelse. Bibelskoleseminar onsdag den 29. marts kl.19.30 i Skovlunde Frikirke. Profetiernes opfyldelse i Jesus Kristus Bibelens guddommelige forudsigelse, myndighed

Læs mere

10, 9, 8, 7, 6 nu!«i tv-studiet tæller en kameramand sekunderne

10, 9, 8, 7, 6 nu!«i tv-studiet tæller en kameramand sekunderne Indledning Én sammenhængende Bibel» 10, 9, 8, 7, 6 nu!«i tv-studiet tæller en kameramand sekunderne for mig, før jeg skal være med i en direkte udsendelse. I løbet af de næste minutter skal jeg forsøge

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Kvinder. December bøn om frelse for kvinder

Kvinder. December bøn om frelse for kvinder Kvinder med Håb December 2017 bøn om frelse for kvinder Kære ven Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid

Læs mere

Prædiken til 2. søndag i advent, Luk.21, tekstrække

Prædiken til 2. søndag i advent, Luk.21, tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 4. december 2016 kl. 11.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 2. søndag i advent, Luk.21,25-36. 1. tekstrække Salmer. DDS 733 Skyerne gråner DDS 87 Det første lys DDS 85 Op, Zion

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

Havde Luther en teologi om Guds rige?

Havde Luther en teologi om Guds rige? Havde Luther en teologi om Guds rige? Nej Guds rige er ikke et centralt begreb i luthersk teologi, (TRE 15,221) Paul Althaus Oswald Bayer C.F. Wisløff Fadervor i Luthers store katekismus, 2. bøn Men som

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - AMOS BOG

SVENS BIBELOVERSIGT - AMOS BOG SVENS BIBELOVERSIGT - AMOS BOG Bogens hvem, hvad, hvor: Amos Bog hører til blandt Bibelens profetiske bøger. Hans profeti er et kald Nordriget - Israel om at vende om fra deres selvoptagede, uretfærdige

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Hvad er meningen med Mosebøgerne og slægtstavlerne?

Hvad er meningen med Mosebøgerne og slægtstavlerne? Hvad er meningen med Mosebøgerne og slægtstavlerne? og hvad kan vi bruge det til? Disposition 1. Hvordan ser vi på Bibelen? 2. Introduktion til Mosebøgerne 3. Tre temaer i Mosebøgerne 4. Introduktion til

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - BREVET TIL HEBRÆERNE

SVENS BIBELOVERSIGT - BREVET TIL HEBRÆERNE SVENS BIBELOVERSIGT - BREVET TIL HEBRÆERNE Bogens hvem, hvad, hvor: Hebræerbrevet blev skrevet for at støtte bekendende kristne i at fortsætte efterfølgelsen af Jesus i perioder med forfølgelse og modstand.

Læs mere

DET GAMLE TESTAMENTE BIBELOVERSIGT

DET GAMLE TESTAMENTE BIBELOVERSIGT DET GAMLE TESTAMENTE BIBELOVERSIGT FJERDE MOSEBOG Bogens hvem, hvad, hvor: Beretningen i 4 Mos omhandler de 38 år, fra Israel bevæger sig fra Sinaj (4 Mos 10:11-12) og indtil de lejrer sig ved Jordan flodens

Læs mere

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016 DET GAMLE TESTAMENTE BIBELSYN 1 Menighedsfakultetet bygger på Bibelen og vor kirkes bekendelse og vil virke ud fra det syn på Bibelen, som er Bibelens eget, og som altid har været kirkens: Den er Guds

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

1. søndag i advent 3. december 2017

1. søndag i advent 3. december 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Kirkekaffe med chokolade m.m. Tema: Falske forventninger Evangelium: Luk. 4,16-30 Salmer: 87, 80, 601; 146, 74 Jesus beskrives her i Lukas-evangeliet som en meget karismatisk person.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Forside. Johannes Åbenbaring

Forside. Johannes Åbenbaring Forside Johannes Åbenbaring 1. lektion Oversigt over bogen - skitsering af Åb. 1-7 Udarbejdet af Torben Mathiesen, Ordet og Israel, sommeren 2012 Hovedgrupper af tolkninger 1. Den eskatologiske: Åb. beskriver

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Tillid til Guds godhed

Tillid til Guds godhed 8 TIL SABBATTEN 25. MAJ 2013 Tillid til Guds godhed HABAKKUK Ugens vers Ugens nøgletanke Jorden skal fyldes med kundskab om Herrens herlighed, som vandet dækker havets bund. (Hab 2,14) Vi forstår ikke

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

2. påskedag d. 17. april 2017

2. påskedag d. 17. april 2017 2. påskedag d. 17. april 2017 Salmer 227 Som den gyldne sol 233 Jesus lever, graven brast 242 Hører I, som græde 241 Tag det sorte kors fra graven Prædikentekst: Lukasevangeliet 24,13-35 Samme dag var

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Kære forbedere December 2016

Kære forbedere December 2016 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5). Kære forbedere Hvilken glæde

Læs mere

Jesus, den største missionær

Jesus, den største missionær 7 TIL SABBATTEN 15. AUGUST 2015 Jesus, den største missionær Ugens vers Introduktion Jesus sagde igen til dem: Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer (Joh 20,21). Ifølge Bibelen

Læs mere

Apostlenes Gerninger 1-2 Salme 148. Bibelnøglen. Bibellæser-Ringen i Danmark Lys på min sti. Gratis prøvehæfte

Apostlenes Gerninger 1-2 Salme 148. Bibelnøglen. Bibellæser-Ringen i Danmark Lys på min sti. Gratis prøvehæfte Apostlenes Gerninger 1-2 Salme 148 Bibelnøglen Bibellæser-Ringen i Danmark Lys på min sti Gratis prøvehæfte KÆRE LÆSER! Bibelen er god at læse i! Den er som en lygte, der lyser på din vej gennem livet,

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere