En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn"

Transkript

1 En havn af muligheder Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn 1

2 2 Forord en havn af muligheder Et kæmpe potentiale Med denne vision ønsker Københavns Kommune at sætte fokus på det kæmpe potentiale, der stadig er i den rekreative udvikling af Københavns Havn. Der er sket meget nyt i havnen de sidste år, og der er gang i masser af nye projekter. Men der er stadig plads til mange flere nye ideer og rekreative aktiviteter. Visionen skal inspirere til flere aktiviteter ved og i havnen øge københavnernes livskvalitet og sundhed skabe et rigt og spændende kultur- og fritidsliv øge borgernes kendskab til Københavns Havn gøre byen mere attraktiv for fremtidens borgere bringe havnens interessenter sammen om en fælles udvikling af havnen. Havnen skal være en havn af muligheder en havn for mennesker en havn for alle.

3 3 indhold FORMÅL 4 område 5 VISION en aktiv og attraktiv havn 7 Ejerforhold i havnen 8 Havnens brugere 10 Udvalgte temaer 13 1 Flere aktiviteter I HAVNEN 14 2 Bedre adgang TIL OG FRA VANDET 15 3 Flere opholdssteder 16 4 bedre ruter OG FORBINDELSER 17 5 en ren og indbydende havn 18 6 en havn med en sund natur 19 7 events og Midlertidige projekter 20 8 variation og plads til alle 21 Anbefalinger 22 Proces og tidsplan 23 HAVNENS HISTORIskE udvikling 24 projekter i havnen 26

4 4 FORMÅL Formålet med denne vision er at skabe rammer for og lyst til mere liv og aktivitet i Københavns Havn. Den skal medvirke til at gøre byen mere attraktiv for fremtidens borgere og virksomheder samt at styrke Københavns profil som en blå hovedstad. Visionen for rekreativt brug af havnen skal sætte fokus på havnens store potentiale som et rekreativt byrum og giver bud på, hvad der skal til for at forløse dette potentiale og rydde hindringer af vejen. København er under stadig udvikling og forandring. Indbyggertallet stiger, og mangfoldigheden af livsformer øges. Det stiller nye krav til både den fysiske indretning af byen, og den måde områderne administreres på. Københavns Borgerrepræsentation vedtog i 2009 udspillet Metropol for Mennesker. Visionen i udspillet lød: Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv. Vi vil være en metropol for mennesker. Udspillet rummer tre målsætninger for bylivet: Mere byliv for alle, Flere går mere og Flere bliver længere. De tre mål repræsenterer tre vigtige aspekter af bylivet: Mangfoldighed, fodgængere og ophold. Havnen er de seneste år blevet forladt af mange store industrivirksomheder. Det giver nu plads til nye tiltag i havnen, og det giver en unik chance for at udvikle en mere indbydende og rekreativ havn. Kommunens mål er, at flere skal bruge de grønne og blå områder i byen, og at de bliver længere, når de besøger disse områder. Dette gælder i høj grad også havnen, hvor der er et enormt potentiale for flere aktiviteter og for at udvikle de gode steder at opholde sig, så de bliver endnu bedre. Nyhavn, Christianshavn samt havnebadene og Havneparken ved Islands Brygge er en stor succes i forhold til at skabe liv i havnen, men der er mange flere muligheder for gode opholdsteder og aktiviteter på og ved vandet. Formålet med denne vision er derfor dels at skabe debat om og fremme ideer til den rekreative anvendelse af havnen, dels at sikre at de rekreative interesser bliver prioriteret, når havnen udvikles og omdannes. Endelig skal visionen gerne være med til at give inspiration til udviklingen af havnen. Denne inspiration vil indgå i grundlaget for planlægningen i de kommende år herunder i lokalplaner og Kommuneplan Hvorfor er der brug for nye visioner for havnen? Københavns Havn har ændret sig fra en aktiv industrihavn til en havn, som i højere grad benyttes til rekreative formål. Store områder ned til havnen er under forandring og skal have ny anvendelse. Havnen har et kæmpe potentiale. Nye boliger og mange nye beboere kommer til byen. Det kræver nye rekreative tiltag. Der er brug for flere nye gode byrum ved vandet. Der er ønsker om mere grønt ved vandet og bedre adgang ned til vandet. Der er også ønsker om bedre forbindelser omkring og på tværs af havnen. Christianshavn

5 5 Hvilket område omfatter visionen? Hvilket område omfatter visionen? 1. Visionen dækker det mørkeblå område fra Trekroner i Nord til Slusen i Sydhavnen. Der er således fokuset på den bynære havn - ikke de åbne kyster. 2. NORDHAVNEN 2. Området nord for Trekroner, Nordhavnen, er et stort selvstændigt udviklingsprojekt. 3. Området mod øst, Øresundskysten, er mere en åben kyst end et havneområde, og område 4, syd for Slusen, Kalveboderne, er primært et stor naturområde. Mange af de principper og ideer, som beskrives i denne vision, kan dog sagtens bruges i de andre områder. Yderhavnen Inderhavnen 1. Trekroner 3. øresundskysten Sydhavnen Slusen 4. kalveboderne Omfattet af visionen Andre områder

6 6 en aktiv og attraktiv havn Islands Brygge Slotsholmskanalen

7 7 VISION - en aktiv og attraktiv havn I dag I 2013 er udviklingen af Københavns Havn i fuld gang. Havnen omdannes fra industrihavn til en moderne byhavn med boliger, kontorer og fritidsfaciliteter. Havnens mange høje kajkanter giver imidlertid begrænset adgang til vandet, og ikke alle ruter og promenader hænger sammen endnu. Det gør det visse steder svært at komme langs med havnen eller på tværs til den anden side. Havnen har mange gode opholdssteder, men de kan være svære at finde og er derfor ikke så velbesøgte. Visionen for den nye byhavn I 2025 er Københavns Havn blevet centrum for masser af aktivitet ved og på vandet. Der er gode byrum til ophold, plads til leg og bevægelse, og vandet er mange steder nemt tilgængeligt. Havnen er indrettet både til organiseret sport og til uorganiserede rekreative aktiviteter. Der er også områder med hyggelige cafeer, restauranter og forskellige typer handel. Nogle steder i havnen er afsat til særlige formål for at give rum for en havn for alle, og det er blevet let at komme i gang med nye ideer og aktiviteter. Byen og havnen hænger naturligt sammen, og der er varierede forbindelser på langs og på tværs af havnen. En ny og mere sammenhængende byhavn er dannet. Der eksperimenteres og udvikles fortsat i havnen, og havnen understøtter Københavns image og profil som en moderne storby i evig forandring. De lange lineære forløb brydes af gode opholdssteder, og havnen samler københavnerne og de besøgende omkring vandet. Havnens image 2025 Københavns Havn er kendt for at være en af de mest velfungerende, hyggelige og trygge byhavne i en storby. Byhavnen er kendt for et stort og varieret udbud af muligheder - både med aktive steder til sport og leg og med stille steder til afslapning og fordybelse. Her er en levende atmosfære langs promenader og en række spændende byrum ned til vandet. Der er fortsat centrale områder, der oser af Chr. IV s ånd, men også nye steder med moderne arkitektur samt indbydende og behagelige byrum. I 2025 er havnen byens livgivende centrum med masser af liv og aktivitet på vandet og ved vandet et sted med et mangfoldigt system af gode og sammenhængende gang-, løbe- og cykelruter et sted med grønne og stille opholdssteder ved vandet præget af god adgang til og fra vandet fra blå støttepunkter, trapper, brygger og flåder en ren og indbydende havn med gode vilkår for badning og sejlads præget af mange farver og et varieret valg af materialer det varierede og det mangfoldige ses som en styrke eksperimenterende og et sted, københavnerne er stolte af. Planlægning Der er fokus på god og koordineret planlægning mellem brugere, foreninger, ejere, By & Havn og Københavns Kommune og andre myndigheder. Havnens kvaliteter og udbud af aktiviteter formidles koordineret, og planlægningen foregår i respekt for havnens historie, kvaliteter, rene vand, rigdom af planter og dyr og ønsket om en havn for alle. Københavns Havn 2025 Udstilling på DAC Masser af liv og aktivitet ved vandet God adgang til og fra vandet Mange forskellige typer af opholdssteder Gode ruter omkring havnen En ren og indbydende havn En havn med en sund og rig natur Plads til events og nye projekter En alsidig og varieret havn.

8 8 EJerforhold i havnen Hvem ejer vandet? Der er ikke nogen, der ejer havet omkring Danmark, men staten har højhedsretten til søterritoriet. Højhedsretten er ikke en egentlig ejendomsret, men retten til at regulere brugen af søterritoriet. På grund af statens højhedsret skal man have statens tilladelse, hvis man ønsker at placere faste anlæg eller foretage opfyldning på søterritoriet. Det samme gælder, hvis man ønsker at foretage udgravninger på land, så der opstår nye havområder. Det er Kystdirektoratet, der for Transportministeriet administrerer disse regler for staten. Administration af Københavns Havn Administrationen af den del af søterritoriet, som ligger inden for Københavns Havns grænser, administreres af Udviklingsselskabet By & Havn I/S (By & Havn) i henhold til Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S. Havnens grænser er fastsat af Transportministeriet ved en bekendtgørelse. Havnens grænse er angivet med blå stiplet linje på kortet på modsatte side. Havnereglement Transportministeriet fastsætter ligeledes ved en bekendtgørelse regler for brugen af de danske havne. Regler for brug af Københavns Havn (sejlads, hastighed osv.) fastsættes af By & Havn via havnereglementet (seneste version kan findes på By & Havns hjemmeside). Brug af Københavns Havn By & Havn har en rådighedsret over havnens vandareal, der næsten svarer til statens højhedsret over søterritoriet. By & Havn kan fastsætte ordensregler for brugen af havnen og dermed vandet og opkræve leje for brug af vandarealer. Det er f.eks. By & Havn, man skal anmode om tilladelse, hvis man ønsker plads til en husbåd eller at afholde et arrangement i havnen. CMP, Copenhagen Malmö Port Drift af den egentlige erhvervshavn i København varetages af Copenhagen Malmö Port (CMP), som blev stiftet i CMP er ejet af By & Havn og Malmø Hamn AB med 50 % til hver. Området ved Holmen Vandområdet omkring Holmen, Flådens Leje (se de orange og blå områder ved Holmen), administreres dels af forsvaret (orange), dels af Transportministeriet (det blå område ved Holmen). Dette gælder også en del af Arsenaløen bag ved Operaen, hvor Forsvarskommandoen ligger. Hvem ejer kajen og bolværket? Der er mange forskellige ejere af kajer og bolværker i Københavns Havn. Store områder ejes af By & Havn, staten og Københavns Kommune. Resten ejes af private grundejere. Se kortet på modsatte side. Administration af regler Ved ansøgning om projekter på vandet af mere permanent karakter skal både By & Havn, Københavns Kommune og Kystdirektoratet høres. Brug af kommunale park- og vejarealer ud til havnen administreres via Københavns Erhvervsservice. Man kan låne kommunens parker, veje og pladser til åbne arrangementer. Det er gratis, men kræver kommunens tilladelse. Det er By & Havn, man skal anmode om tilladelse, hvis man ønsker at afholde et arrangement ude i selve havnen. Samarbejde For at udvikle en god og alsidig havn er det nødvendigt med et bredt samarbejde mellem kommunen, By & Havn, lokaludvalgene, grundejere, bygherrer, investorer, fonde og de mange andre interessenter. Mange ejere af havnen Valby Bådeklub, Sydhavnen Ejerforhold og administration af havnen er meget komplicerede. For at bygge i og ved havnen skal man typisk både have tilladelse fra By & Havn, kommunen og staten samt eventuelt en privat ejer. Det gør det ofte meget tungt og besværligt at lave projekter ved og i havnen. Der bør måske oprettes et blåt råd, som koordinerer projekter, events osv. i havnen. KULTURHAVN 2012 Sommerfestival i Københavns Havn

9 9 hvem EJer kajkanterne? Københavns Kommune Fælleskommunalt Staten Forsvaret By & Havn Private/foreninger

10 10 Havnens brugere - rekreative interesser Mange brugere - mange behov Der er både et meget stort antal brugere af havnen, og der er mange forskellige typer af mennesker, som bruger havnen. Dermed er der også mange forskellige ønsker og behov i forbindelse med havnen. Eksempler på forskellige brugere af havnen er: Lokale beboere Besøgende fra andre steder i byen Turister Erhvervsejendomme Kulturinstitutioner Hoteller Husbåde Ro- og kajakklubber Havnebusser Turistbåde Lystsejlere Badende Lystfiskere Events Og mange andre. Brug for åben dialog For at udvikle en god og alsidig havn er det nødvendigt med en bred og åben dialog om havnen. Kommunen holder derfor jævnligt møder med forskellige interessenter. Kommunen vil selvfølgelig fortsætte denne dialog for at skabe lokalt ejerskab i forbindelse med udvikling af havnen. Da behov ændrer sig med tiden, forsøger denne vision ikke at beskrive konkrete løsninger, men kun at beskrive generelle behov, ønsker og løsninger. De konkrete løsninger vil blive udviklet i samarbejde med lokale beboere, ejere og myndigheder m.fl. Plads til erhverv Havnen har i mange år været præget af store tunge erhverv, som B&W, Uniscrap og Dansk Sojakagefabrik. De er efterhånden flyttet ud af den centrale havn. I stedet er der nu kommet mange store kontor- og boligbebyggelser. På vandet er der kun få erhvervsskibe i den indre del af havnen. I Yderhavnen er der dog stadig masser af erhvervstrafik med færger, krydstogtskibe og containerskibe. I hele havnen kommer der stadig flere havnebusser og kanalrundfartsbåde til turister og lokal transport. Der skal fortsat være plads til alle disse erhverv, men de skal fremover i højere grad dele havnen med de mange rekreative interesser. Plads til fritid og leg Både lokale beboere og folk på vej til eller fra havnen samt turister og andre besøgende bruger havnen som et rekreativt område. Der er også mange foreninger og sportsklubber, der meget aktivt bruger havnen. Disse forskellige grupper har også mange forskellige behov og ønsker til havnen. Mange af disse grupper ønsker en mere aktiv havn med masser af liv og aktivitet, men lokale beboere, hoteller og kontorer har også brug for fred og ro. Københavns Kommune ønsker at finde en passende balance, hvor der er plads til masser af aktivitet, men hvor der er taget hensyn til andre grupper. Aktiviteter i havnen Kortet på modsatte side viser eksempler på rekreative muligheder, som allerede findes i havnen i dag. Fakta om brug af havnen Københavns Havn har ca kajakbrugere. Havnerundfarterne har ca.en million passagerer årligt. Københavns Havn har tre offentlige havnebade med mange hundrede besøgende på gode dage. Havnen har mange mindre havne med lystbåde, f.eks. Christianshavns Kanal, Valby Bådeklub, Langeliniehavnen og mange flere. Der er kolonier af husbåde ved f.eks. Refshaleøen, Holmen, Tømmergraven og ved Slusen. Havnebussen sejler nu hele vejen fra Sydhavnen op til Refshaleøen.

11 11 eksempler på rekreative muligheder i havnen 2013 Langelinie Fiskeri Halvandet Toldboden Havnebus Amaliehaven Nyhavn Kajakklub Vandski Havnebad Kajak Det Kongelige Bibliotek Kalvebod Bølge Havnebad Havnepark Kajakpolo Havnebus Christianshavn Kajakpolo Roklub Ro- og kajakklubber Sport og fritid Kajakklub Havnebus Havnebad Fiskeri Lystbådehavne Havnebad Opholdssteder Havnebus

12 12 rekreative temaer i havnen Havnebadet Islands Brygge Nyhavn

13 13 udvalgte temaer Mange hensyn Ved udvikling af Københavns Havn er der mange emner og hensyn, som bør analyseres og afvejes mod hinanden. Københavns Kommune har i første omgang valgt at fokusere på otte temaer, som vi mener, bør have meget høj prioritet. Disse temaer er væsentlige for at skabe grundlag for mere aktivitet ved og i havnen, så flere får glæde af den. Christianshavns Kanal De udvalgte temaer: 1. Flere aktiviteter i havnen 2. Bedre adgang til og fra vandet 3. Flere opholdssteder 4. Bedre ruter og forbindelser 5. En ren og indbydende havn 6 En havn med en sund natur 7. Events og midlertidig projekter 8. Variation og plads til alle Hvert tema er gennemgået på de følgende sider, hvor vi vil argumentere for fokus på netop disse udvalgte temaer. Det betyder dog ikke, at andre temaer ikke er vigtige. Kommunen vil derfor fortsat afdække borgernes ønsker til havnen gennem workshops og dialogmøder. Gennem denne dialog vil vi løbende evaluere, om der er brug for fokus på flere eller andre temaer. Mange myndigheder og meninger kun én havn Københavns Kommune er fuldt ud klar over, at der er mange forskellige meninger om havnen og den indsats, der sker i havnen. Kommunen prøver at høre så mange som muligt, men de indsatser, der gøres, og valg, der træffes, vil altid være et kompromis mellem mange hensyn og muligheder. Der er således rigtig mange regelsæt og myndigheder i spil, hver gang man skal lave noget på og ved vandet. Ud over de kommunale forvaltninger og By & Havn er det bl.a. Kystdirektoratet og Naturstyrelsen samt de mange privat grundejere, som ejer store dele af arealer og kajkanter ud til havnen. Frederiksholms Kanal Kalvebod Brygge

14 14 1 Flere aktiviteter I HAVNEN Målsætning Københavns Havn skal udvikles til et aktivt og varieret sted, som indbyder til leg, bevægelse og ophold - både på vandet og på kajerne langs med vandet. Det betyder dog ikke, at der skal være aktivitet alle steder. Der skal også være stille steder og små grønne oaser, hvor man kan finde fred og ro. Vi vil gerne skabe en havn, der har stor maritim aktivitet ved og på vandet har plads til alle typer af både fra kajakker over motorbåde til store sejlskibe er sejlbar for havnebusser, havnerundfarten og andre, der dagligt bruger havnen som vandvej tilbyder aktiviteter for børn, unge og voksne giver muligheder for udstillinger, kunst og markeder er et sted, hvor man kan bevæge sig - løbe, sejle, svømme, spille bold samt afholde konkurrencer på vandet giver plads til midlertidige projekter. Indsats Havnen skal gennem samarbejde med de mange interessenter udvikles til et aktivt og varieret sted, som indbyder til både leg og bevægelse samt ophold af forskellig slags. Frederiksholms Kanal Flådens 500-års jubilæum Eksempler Den nye lystfiskerbro i Sydhavnen har øget mulighederne for fiskeri. Den Blå Rute forbedrer sikkerheden og mulighederne for kajakker, og nye blå støttepunkter vil give mere ophold ved vandet. Festivaller, events og sportsstævner udnytter i stigende grad de mange muligheder ved havnen. Kommunen støtter aktivt mange af disse projekter - f.eks. Kulturhavn og Christiansborg Rundt. Islands Brygge Fiskeri på slusen i Sydhavnen Københavns Havn

15 15 2 Bedre adgang TIL OG FRA VANDET Målsætning Det skal være nemmere at komme i direkte kontakt med vandet, og man skal lettere kunne komme fra vandet og op på kajer, broer og promenader. Derfor er der brug for flere steder, hvor kajkanten bliver niveaudelt, så afstanden til vandet bliver mindre. Vi vil gerne skabe en havn, hvor der er flere steder med nem adgang helt ned til vandet er flere niveauforskelle mellem land og vand (trapper, flydebroer, brygger, promenader m.m.), som gør, at man bedre kan komme i kontakt med vandet er mange gode opholdssteder helt ned til vandet er større variation i valget af materialer ved kajkanten (mere træ, mere grønt osv.) er bedre muligheder for, at gæstesejlere kan opholde sig og komme i land er en tydelig sammenhæng mellem byen og havnen. Indsats Københavns Kommune har lavet et kajkant-katalog, som skal inspirere til mere varierede udformninger af kajkanter. Kommunen vil fremme, at der etableres flere blå støttepunkter i form af små lokale anlæg, der giver direkte adgang til og fra vandet (flydebroer, pontoner, brygger mv.). Etableringen kan ske på beboer-, grundejer- eller foreningsinitiativ. Et eventuelt kommunalt tilskud kan findes i de eksisterende puljer eller ved at prioritere denne indsats i kommende års budgetter. Frederiksholms Kanal Malmø Eksempler Ved at etablere Kalvebod Bølge og åbne for nye blå støttepunkter kan man lokalt forbedre mulighederne for adgang til og fra vandet. Den Blå Rute for kajakker bag om Holmen og lystfiskerbroen i Sydhavnen giver også direkte adgang til vandet (se eksemplerne på kortet på sidste side). Sydhavnen Helsingborg Malmø

16 16 3 Flere opholdssteder Målsætning Havnen skal være et naturligt mødested og et sted, der binder byen sammen. Havnen skal tilbyde alsidige byrum, der trækker folk ned til vandet og inviterer til ophold ved og på vandet - fx med lege- og motionsområder, små grønne oaser, flydende markeder, småhavne og havnebade. Hammarby Sjöstad, Stockholm Vi vil gerne skabe en havn, hvor der er mange flere gode opholdssteder flere grønne områder ved havnen muligheder for læ for vind og regn flere steder til leg og bevægelse flere områder med god adgang til og fra vandet flere små småbådshavne og anløbspladser. Indsats Havnen skal være en alsidig række af byrum, som trækker folk ned til vandet og inviterer til ophold ved og på vandet. Planlægning for havnens byrum skal også ske ud fra en rekreativ synsvinkel. Dette skal indgå i kommende planer for de dele af havnen, der endnu ikke er omdannet. Konkrete indsatser i kommunens egne byrum kan prioriteres i kommende års budgetter. Eksempler Flere blå støttepunkter vil bane vej for mere ophold ved vandet og bedre adgang til vandet. Promenaden ved Skuespilhuset og Kalvebod Bølge er eksempler på nye opholdssteder ved vandet. Kommunen opfordrer også grundejere, private investorer og fonde til at etablere flere gode opholdssteder ved vandet, i takt med at havnen udbygges. Skuespilhuset

17 17 4 bedre ruter OG FORBINDELSER Målsætning Havnen skal have et sammenhængende net af gode forbindelser, så man nemt kan komme rundt på langs og på tværs af havnen. Der er også brug for mere synlige forbindelser ned til havnen fra baglandet. Vi vil gerne skabe en havn, hvor der er gode muligheder for gående, cyklende og løbende man har mulighed for både korte og lange ruter ruter af forskellig karakter og længde giver oplevelser, som viser Københavns forskellige havneområder der er tydelig afmærkning af forskellige ruter gode forbindelser på langs og på tværs af havnen giver nem adgang til alle dele af havnen gode forbindelser til og fra byen binder havnen naturligt sammen med de omkringliggende bydele en kombination af broer og havnebusser binder byen sammen på tværs af havnen. Christians Brygge Indsats Kommuneplan 2011 omfatter et sammenhængende cykelstinet, retningslinjer for promenader, for adgang til og på vandet m.m. Københavns Kommune forventer at opdatere grundlaget for kommuneplanens retningslinjer og kort i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2015, og her vil det blandt andet være muligt at sætte fokus på forbindelser omkring havnen. Bryggebroen Eksempel En ny bro fra Teglholmen til Nokken vil skabe meget bedre adgang til de store naturområder på Amager. En ny promenade fra Det Kongelige Bibliotek til Havnegade vil skabe bedre sammenhæng langs med vandet. Havnebus Barcelona Istanbul

18 18 5 en ren og indbydende havn Målsætning Københavns Havn skal være en ren havn, hvor man fortsat kan bade, fiske og dyrke vandsport. Badevand Københavns Havn er allerede kendt for sit rene vand og havnebade, men det kræver en stor og dyr indsats både at vedligeholde det store afløbssystem og tilpasse det til en større befolkning og de nye klimaudfordringer med store skybrud. For at kunne bade og dyrke vandsport i havnen er det stadig nødvendigt med et meget højt ambitionsniveau og en høj prioritet af vandkvaliteten i havnen. Affald En mere intensiv brug af havnen vil også resultere i mere affald ved og i havnen. Et problem, der allerede ses tydeligt ved Havneparken på Islands Brygge. Vi vil gerne have en havn, hvor der er flere gode badesteder rent og indbydende vand færre overløb med spildevand mindre affald ved og i vandet. Indsats Der skal stadig lukkes flere overløb til havnen, og mængden af spildevand skal fortsat reduceres. Nye udbygninger og klimatilpasninger skal udføres, så der er fokus på at fastholde og forbedre den gode badevandskvalitet. Med de mange nye brugere af havnen er det også nødvendigt med en aktiv indsat for at minimere mængden af affald i vandet. Slotsholmskanalen

19 19 6 en havn med en sund natur Målsætning Københavns Havn skal have en sund bestand af ålegræs og havgræs samt en sund og artsrig bestand af fisk og bunddyr. Københavns Havn Biologi Havnen er allerede i dag renere, end mange tror. I de lavvandede områder af havnen er der masser af sundt ålegræs og havgræs. Ud over det er der masser af bunddyr som krabber, snegle og muslinger. Der er også over 30 forskellige arter af fisk i havnen. Der er således et godt og sundt liv i havnen, som næsten er på højde med det i Øresund. Men der bliver stadig ledt spildevand ud i havnen ved kraftigt regnvejr. Det forurener både med næringsstofferne fosfor og kvælstof, samt bakterier og virus. Der er desværre også stadig mange tungmetaller - specielt kviksølv i havnens bund - fra tidligere industriudledninger. Vi vil gerne have en havn med sunde bestande af ålegræs, havgræs og fisk med færre overløb med spildevand med færre tungmetaller på havbunden. Indsats Det er vigtigt at beskytte de lavvandede områder med ålegræs og havgræs samt masser af fisk. Det er også vigtigt at bevare de store åbne vandrum med masser af lys. Der bør være mere fokus på naturformidling til børn og unge. Havnen byder på masser af muligheder. Københavns Havn

20 20 7 Events og midlertidige projekter Målsætning Københavns Havn skal give gode muligheder for midlertidig anvendelse og events. Havnen skal være et oplagt sted at eksperimentere, afprøve og teste nye tiltag for at udvikle mere permanente løsninger. Områder, som først skal byudvikles om flere år, kan nemt komme til at ligge øde hen. De områder kan i mellemtiden anvendes til midlertidige formål. Det gælder for eksempel dele af Refshaleøen. Der er både store åbne områder og mange gamle bygninger, som først skal byudvikles om flere år. Andre steder i havnen er der også områder, som ikke benyttes særligt aktivt. De indeholder mange gode muligheder for midlertidig anvendelse og events. Amsterdam Gode eksempler på midlertidige events og anvendelser af havnen er for eksempel Copenhagen Jazz Festival, Kulturhavn, Christiansborg Rundt, Copenhagen Harbour Race, cliff diving fra Operaen, Luftkastellet, Ofelia Beach og Halvandet. Vi vil gerne have en havn, hvor der er gode muligheder for midlertidige aktiviteter plads til events, festivaller og markeder nem administration af tilladelser til events m.m. Christianshavn Indsats Havnen er et oplagt område til midlertidige projekter, men i dag er det ofte meget besværligt at lave projekter i havnen. En fælles indgang til kommunen kunne gøre det nemmere at lave projekter i havnen. Kommunen vil derfor gerne arbejde for, at proceduren ved ansøgninger om midlertidige projekter i havnen bliver nemmere. Nordre Toldbod Enghave Brygge Amsterdam

21 21 8 Variation og plads til alle Målsætning Københavns Havn skal bevare sin variation og alsidighed med plads til erhverv, boliger, leg, motion og fester, men også områder hvor der er grønt og fredeligt. Der skal være plads til alle interessegrupper. Berlin Havnen bærer i dag stadig meget præg af den historiske erhvervshavn med høje kajkanter og lange lige promenader med belægninger af brosten og asfalt. Vi vil gerne skabe en havn, hvor der er mere stedvis variation i kajkanternes udformning et alsidigt udbud af muligheder plads til events og midlertidige projekter mere grønt ned til og langs med vandet mere variation i materialevalget. Indsats Havnen skal selvfølgelig både bevare sine historiske referencer og de steder, der allerede fungerer fint i dag. Men der skal også være plads til fornyelse og nye aktiviteter i havnen. Aktivitet og stilhed Der skal være plads til events som Kulturhavn, Copenhagen Jazz Festival og Distortion, men der skal også være steder med fred og ro. Berlin Gammelt og nyt I den gamle bydel skal havnen udvikles med stor respekt for den historiske by. I Sydhavnen er der derimod mere plads til afprøvning af nye løsninger og kulturtiltag. Fleksibilitet Det kræver både nytænkning, mod og fleksibilitet fra både borgere, grundejere, By & Havn og Københavns Kommune, hvis vi skal udvikle en mere mangfoldig og varieret havn. Barcelona Christianshavn Sydhavnen

22 22 anbefalinger Anbefalinger for udvikling af Københavns Havn Alsidighed og variation Det er vigtigt, at Københavns Havn kommer til at fremstå som en varieret og alsidig havn med plads til alle. Den skal være det oplagte sted at mødes, uanset om man skal mødes med vennerne, eller om man har brug for fred og ro. Det gode eksempel Københavns Havn skal udvikles til det gode eksempel på, hvordan man skaber plads til både den blå vandvej for de store skibe, havnebusser, kanalrundfart og for roklubber og den lille kajak samt til løberne, svømmerne og cafegæsterne. Havnen skal også være det gode eksempel på, hvordan man skaber gode opholdssteder og god adgang til og fra vandet. Sammenhæng og forbindelser Københavns Kommune vil arbejde med forbindelser omkring havnen - uden at lukke for sejladsen. Den samlede planlægning for et net af promenader og rekreative cykelruter er del af kommuneplanen. Det anbefales, at en gennemgang af ruter og forbindelser kan indgå i Kommuneplan Pas på miljøet i havnen De lavvandede områder af havnen bør opretholdes, da de er vigtige biologiske områder med ålegræs og masser af fisk. De store åbne vandområder i havnen bør også bevares, dels fordi de giver masser af udsyn og lys til havnen, dels fordi de giver plads til mange aktiviteter i havnen. De enkelte havnerum Der er stadig mange områder af havnen, der har et stort udviklingspotentiale, eller hvor potentialet for anvendelse ikke udnyttes godt nok. De forskellige havnerum har hver sin karakter og dermed potentiale. En bedre udnyttelse kan både sikres gennem den planlægning, der sker for omdannelse af havnerum og ved at prioritere forbedringer her i de kommende års budgetter. Sæt pris på havnen Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har ansvaret for en del kommunale områder omkring havnen. Forvaltningen vil arbejde med konkrete ideer og projekter og undersøge mulighederne for realisering både gennem fondsfinansiering og i de kommende års kommunale budgetter.

23 23 Proces og tidsplan Proces Åben dialog og samarbejde For at udvikle en god og alsidig havn er det nødvendigt med en bred og åben dialog om havnen. Kommunen holder derfor jævnligt møder med f.eks. By & Havn, lokaludvalg, fonde, grundejere, bygherrer, investorer, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Wonderful Copenhagen og mange andre interessenter. Kommunen vil selvfølgelig forsætte denne dialog for at få nye ideer og skabe lokalt ejerskab i forbindelse med udvikling af havnen. Udvikling Behov ændrer sig med tiden. Derfor forsøger denne vision ikke at beskrive konkrete løsninger, men kun at beskrive lokale behov og mere generelle løsninger. De analyser og projektforslag, der er nævnt herefter, vil komme med mere konkrete bud på områder og lokale løsninger. Københavns Kommune håber, at denne vision kan være med til at sætte retningen for udvikling af den gode byhavn med flere gode opholdssteder, bedre adgang og mere aktivitet. Fælles indsats At udvikle Københavns Havn er en kontinuerlig, kompliceret og stadig skiftende proces. På grund af de komplicerede ejerforhold og de mange involverede myndigheder er det ofte besværligt at gennemføre projekter i havnen. Selve udviklingen af havnen skal foregå som en iterativ proces - dvs. med gentagne analyser, udvikling, design og afprøvning - i stadig dialog med de mange interessenter. Københavns Kommune håber derfor, at foreninger, private og fonde vil være med til både at bidrage med og gennemføre mange nye gode ideer og projekter til udvikling af havnen. Inspiration udefra Københavns Kommune samarbejder allerede med en lang række lokale organisationer og med andre byer rundt om i verden. Det netværk vil vi selvfølgelig også bruge både til at få inspiration, men også til dialog om fremtidens mulige løsninger. tidsplan 2013 Havnen er din I perioden marts til juni 2013 afholdt Dansk Arkitektur Center (DAC) udstillingen Havnen er din, som var udarbejdet af DAC og flere fonde sammen med Københavns Kommune. Udstillingen har været med til at sætte fokus på udvikling af havnen. Ønsker til havnen Københavns Kommune vil i samarbejde med diverse interessenter gennemføre analyser, som skal afdække ønsker og behov for udvikling af havnen. Teknik- og Miljøforvaltningen har bl.a. lavet en spørgeskemaundersøgelse om borgernes ønsker til havnen i forbindelse med udstillingen på DAC i Høring af visionen Visionen "En havn af muligheder" sendes i efteråret 2013 i offentlig høring via kommunens høringsportal "Bliv Hørt". Resultatet af høringen vil indgå i udarbejdelsen af næste kommuneplan. Kajkant-katalog Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et kajkant-katalog, som er et inspirationskatalog for nye og mere alsidige kajkantløsninger for kommende projekter i havnen Den endelige plan Det forventes, at den endelige vision "En havn af muligheder" godkendes i Teknik- og Miljøudvalget og eventuelt Borgerrepræsentationen i løbet af Den fortsatte udvikling af en mere aktiv, varieret og indbydende havn vil ske inden for de rammer, som Kommuneplan 2015 udstikker. Realisering af konkrete projekter vil ske i takt med, at der findes finansiering. Det vil for Københavns Kommunes del sige i det omfang, der kan findes penge på de kommunale budgetter for de kommende år. Som led i den videre proces udarbejdes en udviklingsplan for den rekreative udvikling af havnen.

24 24 HAVNENS historiske udvikling Middelalderhavnen Københavns Havn har altid været den livsnerve, der løb gennem byen, og en stor del af byens aktiviteter har altid udspillet sig langs havnen. København var oprindeligt et lille fiskerleje, der lå der, hvor Gammel Strand og byens centrum ligger i dag. I det brede, åbne havneløb lå holme som Slotsholmen og Bremerholm/ Gammelholm. Handelshavnen Fra slutningen af 1100-tallet fik havnen en voksende betydning for byens handelsliv. Byens beliggenhed ud til Øresund medførte, at København hurtigt blev en attraktiv handelsby, og at byen hurtigt blev Danmarks rigeste og mest betydningsfulde by. Fra begyndelsen af 1500-tallet blev byens holme dannet eller udvidet (f.eks. Bremerholm/Gammelholm og Nyholm) og i 1619 begyndte man udbygningen af Christianshavn, ligesom man i 1671 anlagde Nyhavn, og Gammel Strand blev omdannet til en kanal med handelsskibe. Flådehavnen Efterhånden som byen voksede, var det ikke længere hensigtsmæssigt at have orlogsflåden liggende midt i byen. I 1680 begyndte man derfor at gennemføre en plan for at flytte flåden ud af byen. Området Holmen, der omfatter Nyholm, Frederiksholm og Arsenaløen, er en fællesbetegnelse for de holme, hvor man placerede flåden. Området var i mange år hovedbase for den danske flåde og var i omkring 300 år Danmarks største arbejdsplads. Industrihavnen I løbet af 1900-tallet blev der etableret en række store industrier langs havnen. Industrivirksomheder som B&W Skibsværft, De Danske Sukkerfabrikker, Aalborg Portland, Dansk Sojakagefabrik og H.C. Ørstedsværket blev etableret i denne periode og prægede frem til slutningen af det 20. århundrede havnens anvendelse. I samme periode voksede havnens betydning som færgehavn også. Den rekreative havn byhavnen Siden slutningen af 1990 erne er langt de fleste af industrivirksomhederne lukket, flyttet til de ydre dele af havnen eller helt ud af byen, hvilket har givet mulighed for at tilføre havnen et nyt liv. De frigjorte havnearealer har givet mulighed for at etablere Københavns nye bymiljøer ved vandet og gøre havnen tilgængelig for københavnerne. Havnen i dag I dag er Københavns Havn i høj grad en rekreativ havn med boliger ned til vandet, promenader, parker, roklubber, havnebade og et mangfoldigt og rekreativt liv. Projekter som Havneparken ( ) og Havnebadet ved Islands Brygge (2002) ændrede for alvor havnens image og københavnernes bevidsthed om og brug af havnen. Flere projekter som parken ved Havnegade, Kalvebod Bølge og havnebadene ved Fisketorvet og Sluseholmen er siden kommet til og er med til at gøre havnen til et varieret og livligt byrum midt i byen. Fakta om havnens historie Københavns Havn blev grundlagt i middelalderen omkring Fra var havnen en vigtig handelshavn. I 1600-tallet blev havnen kraftigt udbygget til flådehavn. I løbet af blev havnen også en vigtig industrihavn. Siden 1990 erne har mange industrivirksomheder forladt havnen. Fra 1990'erne og frem er der bygget mange nye boliger og erhvervsejendomme ved havnen.

25 havnens Udvikling 25 Aalborg Portland Lynetten ØK B&W Skibsværft Larsens Skibsværft Bremerholm/ Gammelholm Gammel Strand Slotsholmen Nyhavn 1671 Nyholm 1690 Stadsgraven Holmen 1692 Frederiksholm 1790 Christianshavn Frihavnen Prøvestenen B&W Skibsværft Dansk Sojakagefabrik H.C. Ørstedsværket Uniscrab MAN Aalborg Portland Ca Gammel kystlinje Virksomheder

26 26 projekter i havnen Mange projekter i havnen Der er allerede fuld gang i omdannelsen af havnen fra en industrihavn til en mere rekreativ havn. Projekter 2013 På kortet på modsatte side ses en del af alle de havnerelaterede projekter, der er i gang i Det er projekter som Kalvebod Bølge, cykelforbindelsen til Bryggebroen og nye broer over Inderhavnen ved Nyhavn. Kommende projekter Der er også masser af planer om nye projekter på tegnebrættet. På kortet er der derfor også medtaget et udvalg af disse potentielle projekter. Det er ikke nødvendigvis projekter, som er besluttet, men projekter eller ideer, som har været omtalt som mulige kommende projekter. På kommunens hjemmeside kan man finde informationer om store igangværende kommunale projekter: Børsgraven og Bro over Inderhavnen Kalvebod Bølge Sydhavnen 2012 Forslag til blåt støttepunkt, Refshaleøen

27 eksempler på projekter i havnen 27 Århusgade Havnebad LM-projektet Havnebad Blåt støttepunkt Kvæsthusbroen Inderhavnsbroer Papirøen Fiskemarked Blå rute Børsgraven Krøyers Plads Blå rute Ny bro Bryghusprojektet Cirkelbroen Kalvebod Bølge Ny bro Cykelforbindelse ved Bryggebroen Enghave Brygge Ny bro Ny bro Havnevigen Blåt støttepunkt Lystfiskerbro Ny skole Ny bro til Nokken Blåt støttepunkt Igangværende projekter 2013 Potentielle projekter

28 28 Udarbejdet af Københavns Kommune 2013 Foto Flyfoto - Henrik Schurmann Undervandsfoto - Orbicon Øvrige - Københavns Kommune

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003

DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003 DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003 DEN BLÅ PLAN 1 Fra kommuneplan til blå plan Kommuneplanen er den overordnede ramme for brug og udvikling af havneområderne. Men den foreskriver

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg til havns - ProJektBeskrIveLsee KOLOFON: LasC studio Johannes Schotanus Jonas Labbé Gitte Kolbeck Kjær I dialog og udvikling med: KONTAKTOPLYSNINGER: LASC

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

VISIONER FOR HAVNE. Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden.

VISIONER FOR HAVNE. Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden. VISIONER FOR HAVNE 1 Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Visioner for havne Indledning... s. 3 Nye

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København Udsigten Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København A2 B C Udsigten D E F G udsigten-boliger.dk Management S S SORTEDAMS SØ TIVOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOTANISK HAVE KONGENSHAVE ØSTRE

Læs mere

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde.

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde. Den levende havn Gennem årene har mange forskellige planer for Københavns havn været udarbejdet, ofte i stor detaljerigdom. På trods heraf er Københavns Havn stadig ikke velfungerende og har store uudnyttede

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Fakta om byudviklingen

Fakta om byudviklingen Fakta om byudviklingen Den forestående byudvikling i Køge skal finde sted på et samlet område i det centrale Køge. Området er på 24 hektar og omfatter tre centrale arealer: Stationsområdet, Søndre Havn

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby +45 99 31 20 00 info@stigsborghavnefront.dk AALBORG HAVN Langerak 19

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2011

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2011 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2011 København har en vision om at være en metropol for mennesker. En by med et mangfoldigt og unikt byliv for alle. Vi har sat os tre mål for bylivet

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Vision for Bryghusprojektet

Vision for Bryghusprojektet Bryghus projektet Vision for Bryghusprojektet Med Bryghusprojektet skabes et nyt og ekstraordinært omdrejningspunkt for livet i byen. Bryghusprojektet bliver centrum for en række nye broforbindelser, der

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN Hvem vil ikke gerne bo på havnen midt i storbyen. Velkommen til Havnehuset. Pejlemærket for et større byfornyelsesprojekt i Nordhavnen, Østerbros nye mondæne kvarter. Og

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN Boliger med udsigt til by, himmel og hav Lejlighederne varierer i størrelse fra de mindste på 77 m 2 til de største på 150 m 2. Boligerne sikrer med deres

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT. Corporate Social Responsibility-politik for By & Havn

NOTAT. Corporate Social Responsibility-politik for By & Havn NOTAT Corporate Social Responsibility-politik for By & Havn Corporate Social Responsibility (CSR)-politikken udstikker rammerne for By & Havns samfundsansvar. Selskabets samfundsansvar handler om, hvordan

Læs mere

VISION. Christianshavns ønsker for fremtiden på Papirøen Christiansholm

VISION. Christianshavns ønsker for fremtiden på Papirøen Christiansholm VISION Christianshavns ønsker for fremtiden på Papirøen Christiansholm Havnens juvel Christiansholm, i folkemunde Papirøen, er hovedstadens mest attraktive udviklingsområde - en juvel i havnen. Den ligger

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Idékatalog COLLIERS AWARD 2015

Idékatalog COLLIERS AWARD 2015 Idékatalog COLLIERS AWARD 2015 Forord Temaerne er udvalgt på baggrund af de værdier, som vi ønsker, Colliers Award skal sætte fokus på. Alfa omega for temaerne har været potentialet i aktuelle byudviklingsmuligheder.

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med lokalplansforslaget Nyhavn og Gammelholm.

Høringssvar i forbindelse med lokalplansforslaget Nyhavn og Gammelholm. København 29. September 2014 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 113 2300 København S Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Høringssvar i forbindelse med lokalplansforslaget

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006 >Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden april 2006 KINT Fonden Realdania/Realea A/S KONSUNT Gehl Architects ApS Projekt eder: Partner Jan Gehl Projekt koordinator: wa Westermark, Arkitekt MSA/SAR

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold.

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold. ID É K ATAL O G Bryghusgrunden Liv OPHOLD OG ANKOMST MED TAXA Langs Vester Voldgade er der gode muligheder for at skabe fine opholdspladser ved indgangespartier der har sol om dagen. Her kan man etablere

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Friluftsrådet Kreds København Kredsrepræsentantskabsmødet den 30. marts 2011

Friluftsrådet Kreds København Kredsrepræsentantskabsmødet den 30. marts 2011 Friluftsrådet Kreds København Kredsrepræsentantskabsmødet den 30. marts 2011 SKRIFTLIG BERETNING fra kredsbestyrelsen Byens åndehuller Sidste års to primære arbejdsstatements, - "at byrum også er frirum"

Læs mere

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn Teknik- og Miljøforvaltningen ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn PROBLEMSTILLING Direktør Buster Schmidt fra restaurant Viva har ansøgt om at få flyttet

Læs mere