FALDER BYGGERIETS PRISER I 2009 OG 2010?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FALDER BYGGERIETS PRISER I 2009 OG 2010?"

Transkript

1

2 FALDER BYGGERIETS PRISER I 009 OG 00? DEN DANSKE ØKONOMI STÅR OVERFOR EN RECESSION. DET TILFØJER ET EKSTRA USIKKERHEDSELEMENT TIL VURDERINGEN AF BYGGERIETS FREMTIDIGE OMKOSTNINGER. EFTER NOGLE ÅR MED VOLDSOMME STIGNINGER PÅ MATERIALESIDEN, TALER ALT NU FOR ET DIREKTE FALD I BYGGERIETS OMKOSTNINGER AF CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN I den mest dramatiske konjunkturvending, som den danske byggesektor har oplevet i efterkrigstiden, ser vi bratte omsving i aktivitet og beskæftigelse, og vi kan godt forberede os på, at også byggeriets priser vil ændre sig. En bygnings pris altså licitationsprisen - afhænger af : avancen hos den udførende og eventuel developer, der er stærkt konjunkturfølsom momsniveauet grundpriserne produktiviteten ved udførelsen på byggepladsen byggeomkostninger til materialer og lønninger indkøbte tjenesteydelser til arkitekt, rådgivende ingeniør, vognmænd, vagttjeneste og meget andet Historisk har avancen været meget følsom for konjunkturudsving, selvom en begyndende højkonjunktur ikke nødvendigvis med det samme kan aflæses i stigende avancer i alle byggeriets led. Tværtimod kan en styringsentreprenør med større opgaver let blive fanget i en prissaks mellem på den ene side en kontrakt med bygherren, og på den anden side omkostningspresset fra underentreprenører og materialer. Ser man bort fra disse prissakssituationer vil avancen svinge mere end omkostningerne til materialer og løn. Under en højkonjunktur i byggeriet presses virksomhedernes kapacitet, og det kan blive svært for bygherren at få tilstrækkeligt med bydende til at deltage i licitationerne. Med færre bydende følger svækket konkurrence og en højere pris. Omvendt i en lavkonjunktursituation, hvor kampen om ordrerne tiltager, og enkelte aktører kan forledes til at dumpe deres tilbud, 7 5 når de forsøger at opretholde deres kapacitet. Derfor giver byggeomkostningsindekset underdækning i en højkonjunktursituation, mens det i en lavkonjunktursituation omvendt kan give en ovedækning. De udsving, man ser i byggeindeksene underdriver altså de udsving, man vil kunne opleve i licitationspriserne. Udviklingen i lønninger og materialepriser, der indgår i byggeomkostningsindekset, påvirkes selvfølgelig også af konjunkturerne. Mange havde forventet, at byggeboomet i ville udløse eksorbitante lønstigninger som følge af mangel på arbejdskraft, men de virkelig store stigninger udeblev. I stedet kom omkostningsstigningerne på materialeområdet. Her pressede det voldsomme løft i råvarepriserne sig på, og samtidig opstod der mangelsituationer for en række byggematerialer, hvor kapacite- Årlig vækst i byggeomkostninger ÅRLIG VÆKST I BYGGEOMKOSTNINGER Vækstrate i % p.a

3 ten ikke kunne følge med efterspørgslen. Produktiviteten eller effektiviteten om man vil i byggeriet har selvfølgelig været præget af højkonjunkturen, hvor der i perioder har været udbredte flaskehalse hvad angår arbejdskraft, i hvert fald hvis man skal tro Danmarks Statistiks konjunkturbarometer, der bygger på virksomhedernes indberetninger. Også forsyningen med materialer har været præget af knaphed. Når disse flaskehalse letter, kan det i sig selv reducere priserne i sektoren, fordi man kan påregne en større forsyningssikkerhed. Det er en meget praktisk forståelse af effektiviteten, at man ikke længere har så lang ventetid på isoleringsmateriale, mursten og betonelementer. Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger viser voldsomme udsving i de årlige stigningstakter i perioden fra Kartoffelkuren i 98 og frem til i dag. Det er udsving, der er endnu kraftigere end ændringerne i den almindelige inflation i forbrugerpriserne, sådan det må forventes i en konjunkturfølsom sektor som byggeriet. Fra et relativt lavt niveau med en stigning i byggeomkostningsindekset på årsbasis på til,5 % i slutningen af 00 nåede stigningstakten op på,5 % i 007 for derefter at gå brat ned igen til godt % i 008. Det er voldsomme udsving, men indekset har før udvist tilsvarende hop. Det gjaldt f.eks, i 99, da byggeriets krise efter Kartoffelkuren kulminerede, og der kun blev påbegyndt mio. m byggeri. Her styrtdykkede stigningstakten i bygeomkostningsindekset til under % for herefter at få kraftigt Årlig vækst i % i byggeriets omkostninger ÅRLIG VÆKST I % I BYGGERIETS OMKOSTNINGER Materialer Løn op allerede i 995 til,5 %. Disse voldsomme udsving påkalder sig opmærksomhed hos økonomer, der altid vil være varsomme over for, om byggeriet er i gang med at overophede. Udsvingene er selvfølgelig ikke kun et dansk fænomen, det er i høj grad et universelt problem. I de senere år har udsvinget i byggeomkostningerne især været forårsaget af materialeomkostningerne. Figur viser den nominelle årlige stigningstakt i dels materialekomponenten, dels lønkomponenten i byggeomkostningsindekset. Det skal huskes, at materialer vejer med 9 % vægt i indekset, mens løn kun vejer med %. Derfor slår materialeprisstigningerne kraftigt igennem i det samlede indeks. I perioden fra 00 og frem til udgangen af 005 steg lønningerne mere end materialerne. Derefter tog materialeprisstigningerne imidlertid fart, og nåede op på en årlig stigning på ikke mindre end 9 %, da de kulminerede. Dette Curt Liliegreen er cand.polit fra 98. Han arbejdede i Entreprenørforeningen , heraf i år som chef - økonom. Fra direktør for Byggeriets Evaluerings Center. Han arbejder i dag som rådgiver for Real dania. Hans synspunkter her i bladet er personlige debat indlæg og tegner ikke Realdania, og vice versa var selvfølgelig i den periode, hvor dels oliepriserne steg kraftigt, men hvor også en lang række andre råvarer såsom metaller, men også træ steg. Baggrunden herfor var den internationale højkonjunktur, og de nyindustrialiserede lande som Kina, der pludselig meldte sig på banen som storaftager af disse produkter. I offentlighedens bevidsthed har udviklingen i byggeriets lønninger spillet en stor rolle i de senere år, men det er altså ikke lønstigningerne, der har drevet omkostningsudviklingen i byggeriet under byggeboomet i Hvor kraftig stigningen i byggematerialepriserne egentlig var og hvor dramatisk omsvinget ved udgangen af 008 er fremgår, når man renser de nominelle prisstigninger ovenfor for inflationen ved hjælp af forbrugerprisindekset. Det fremgår tydeligt af figuren Årlig realvækst i % i byggematerialeomkostninger, at byggeriet i en periode nød godt af, at materialer steg mindre end den almindelige inflation i samfundet. Til gengæld satte den reale prisstigning ind med stor kraft i 00 og 007. I løbet af 008 blev den reale udvikling i byggeomkostninger vendt til et fald i et voldsomt omslag, fordi byggeomkostningerne nominelt set styrtdykkede, og samtidig steg den almindelige inflation i samfundet brat. Det skete på et tidspunkt, hvor boligbyggeriet i Danmark allerede var inde i et solidt fald. Denne udvikling, der indtrådte i efteråret 008 er en solid indikator for, at en konjunkturvending af de helt store var på vej i byggesektoren. Først efter. kvartal 008 er tallene for den almindelige inflation (forbrugerprisindekset) begyndt at falde. I november og december 008 ses en markant nedgang i inflationsraten, der har fået nogen til at frygte, at vi nu står overfor et deflationsscenario.

4 0 9 8 Årlig vækst i % i byggeriets omkostninger Materialer Løn Udviklingen i råvarepriserne Det er ikke kun energipriserne, der gik amok under højkonjunkturen, og pressede byggeomkostningerne op. En hel række råvarer, der spiller en vigtig rolle i byggeriet, fulgte godt med. Disse råvarepriser er imidlertid nu vendt, og udviser ligesom olien markante fald. Spørgsmålet er, hvornår denne generelle tendens slår igennem i det samlede byggeomkostningsindeks. I figuren Udviklingen i råvarepriser har jeg indsat indekstal for priserne på udvalgte metaller samt nåletræ som eksempler. Der kunne være valgt andre metalprodukter, for eksempel jern og stål eller zink, der har udvist lignende udsving. Bemærk at Y-aksen er skåret af ved indeksværdi 75. Det er interessant, at disse råvarepriser ikke kun stagnerer i stigningstakt, men udviser voldsomme fald i 008. De bratte fald i metalpriserne hænger sammen med vigende efterspørgsel, der slår hårdt igennem i en sektor med uelastisk udbud, og sender et ildevarslende signal om krisens ÅRLIG REALVÆKST I % I BYGGEMATERIALEOMKOSTNINGER Årlig realvækst i % i byggematerialeomkostninger År

5 Indeks År 000 = UDVIKLING Udvikling I RÅVAREPRISER i råvarepriser Nåletræ Rå kobber og halvfabrikata Rå aluminium og halvfabrikata betydning for internationale selskabsgiganter som mineselskabet Rio Tinto og deres leverandører, såsom vort hjemlige F. L. Smidth, der dog foreløbig ser ud til at komme så nogenlunde igennem forløbet. Kobberpriserne har givet sig ganske meget under afmatningen, selvom forsyningssituationen for kobberproduktion ikke er den sikreste, og på den måde kan minde lidt om olie. Omvendt er der en betydelig kapacitet indenfor produktion af jern og stål. Derfor må der forudses bratte prisfald her, der også fremmes af de faldende energipriser. De faldende metalpriser burde slå igennem indenfor opførelsen af byggeri, måske især større erhvervsbyggerier og store offentlige kulturbyggerier mere end indenfor eksempelvis småhusbyggeri. Dokumentér byggeriet fra luften - og få samtidig enestående minder Aarhus Luftfoto Aps Telefon 0 7 Indeks 00, kv = 00 UDVIKLINGEN I CEMENTPRISER OG Udviklingen DEN i cementpriser ALMINDELIGE og INFLATION den alm. inflation Cementpris Forbrugerpriser En anden råvare, hvor produktionen er særdeles energiintensiv, og som er kendetegnet ved store faste omkostninger, er cementproduktionen. Det var således at forvente, at cementprisen måtte gå op realt set under byggehøjkonjunkturen, og at priserne nu vil tilpasse sig nedad, om end pristilpasninger ofte er stivere nedad end opad. I figuren er der taget afsæt i Danmarks Statistiks opgørelse over industriens salg af egne varer, hvor den kvartalsmæssige omsætning er divideret med det kvartalsmæssige salg i tons. Herved fremkommer om ikke en prisstatistik, så dog et indeks for prisudviklingen. Dette er sat med. kvartal 00 = 00 og holdt op mod forbrugerprisindekset, der også er omregnet til. kvartal 00 = 00. Det fremgår tydeligt, at cementpriserne udvikler sig trægt, men at de under byggehøjkonjunkturen og i takt med de stigende energipriser går kraftigere op end forbrugerprisindekset, for derefter at stagnere i 008. Det må forventes, at denne udvikling vender til et direkte fald, og at afstanden mellem cementprisen og forbrugerprisindekset indsnævres. Det er svært at tro på, at cementprisen på langt sigt skulle stige mere end den almindelige inflationstakt. Opgørelser fra U.S. Geological Survey over cementprisen på det amerikanske marked korrigeret for inflation siden 900 viser lange perioder, hvor de reale priser har været direkte faldende. Det gælder f.eks. i 90 erne, og igen i 980 erne År og 990 erne. Hvis cementprisen realt set kan falde, så er det nu, hvor energipriserne styrtdykker, og hvor byggeriet falder markant. Betydningen af faldende byggeomkostninger bygherren som den gode købmand Et fald i byggeriets priser fremkaldt af vigende priser på råvarer og materialer, som gives videre til byggeriets kunder i form af en lavere tilbudspriser, er noget af det sundeste, der kan ske i den nuværende situation. Et fald i byggeriets priser, fremkaldt af desperation hos de udførende, der forsøger at underbyde hinanden for at opretholde kapacitet i en blind tro på, at markedet nok snart vil bedre sig, er noget nær det mest tåbelige, der kan ske i dag. En sund nedgang i tilbudspriserne er en opfordring til bygherrerne om at vise sig som den gode købmand, der køber ind, når det er billigt. Dette kan være med til at opstille et regnestykke for det offentliges gevinst ved at fremrykke bygge- og anlægsarbejder, der gør en fremrykning til en så god forretning i de kommende år, at det offentlige simpelthen ikke har råd til at sige nej. Forudsat selvfølgelig at fremrykningen sker i et forsvarligt omfang, så det ikke udløser et nyt kapacitetspres i byggeriet. Fordelen ved at fremrykke offentlige arbejder i en lavkonjunktursituation ligger også i, at man- 8

6 ge typer af anlæg og bygninger kan få et accelererende forfald, såfremt der ikke gribes ind i tide. Et eksempel er en af de utallige mindre betonbroer, der krydser landets jernbaner eller veje, og hvor der kan være afsprængninger på overfladen, der kan blotlægge armeringsjern. Rusten sætter ind, revner opstår, frostsprængninger følger, og hvad der startede som et mindre nærmest kosmetisk problem, vokser. Det samme kan gælde revner i et bygningsfundament. Et andet eksempel er nedslidte vinduer eller tagkonstruktioner, hvor fugt og råd gør sit arbejde, og hvor der i værste fald kan opstå grobund for svampeangreb, eller hvor en vandskade kan starte, og pludselig står man måske med et skimmelsvampeangreb i en større bygning som startede med en mindre utæthed i tagpap. Nogen gange kan man slippe andre gange sker skaden med store udgifter og gener til følge. Vi har ikke en database over det gennemsnitlige koblingsforhold mellem på den ene side reparationsudgifter i god tid og på den anden side skadevirkninger ved manglende rettidig omhu, men de afledte skader kan utvivlsomt blive voldsomme i visse situationer. Dette er måske en ting, som det nye facilities management center på DTU kan skaffe os mere viden om. Det er klart, at en fremrykning af offentlige investeringer i en vis udstrækning er selvfinansierende i en lavkonjunktursituation på samme måde som en skattelettelse er det, fordi der spares dagpenge og genereres øgede skatter og afgifter. Dette argument er dog næppe stærkt på Christiansborg, eftersom alle erhverv kan fremføre tilsvarende. Endelig kan man målrette offentlige investeringer, så de får en bedre totaløkonomi på grund af en afledt positiv effekt, f.eks. via øget trafiksikkerhed og fremkommelighed ved infrastrukturarbejde, eller alternativt ved bygningsrenovering at gøre bygninger mere energiøkonomiske. Et eksempel er et projekt med energirenovering af en ældre mu- 9

7 EMISSION CONTROL Fuld funktionsgaranti Bedre miljø - ingen vedligehold! FINNKAT DPF - et diesel partikel filter, der fjerner >90% PS 00% Vedligeholdelsesfri! KCS EMISSION CONTROL APS Selinevej, Port 00 København S Tlf Enkel udveksling af afløbsdata Håndtering af opmålingsdata Gennemsyn af data før import udføres Udveksling af data mellem forskellige versioner af DANDAS Transformation mellem forskellige planeog højde projektioner Udveksling af udvalgte attributter Validering af XML fi l Et nyt værktøj skræddersyet til dataleverandører som landinspektører, tvinspektionsfi rmaer, entreprenører og rådgivende ingeniører. COWIdandasXML kan anvendes selvstændigt sammen med f.eks. Acces database, Oracle og Microsoft SQL Server. Henvendelse til Allan Nielsen, Mobil:

8 rermestervilla fra 97, se Energy project Villa main report på et projekt udført af Rockwool, BYG, DTU, Danfoss og Sekretariatet for Energimærkning. Der er tale om ganske simple tiltag såsom isolering i hele huset, forsatsvinduer og forbedringer i varmesystemet. Den årlige besparelse i energi efter renoveringen var klart større end ydelserne på lånefinansieringen til renoveringsarbejdet. Opgjort i nutidsværdi var besparelsen på 9.00 kr., efter en investering på kr. Der var en årlig energibesparelse i det første år på.000 kr., eller 0 % af anlægssummen, mens nettobesparelsen efter fradrag af ydelserne på lånet var kr.. Det er et afkast, som nok vil slå en del bankers tilbud om deltagelse i investeringsforeninger her på det seneste! Så positivt behøver regnestykket ikke at være ved energirenovering af offentlige bygninger, men det kan indgå i det samlede regnestykke som en bidragende faktor. Et godt eksempel kunne være renovering af offentlige bygninger på nedslidt tag og fag, hvor det er nærliggende samtidig at søge at optimere energiøkonomien. I argumentationen for bygherren som den gode købmand er der ikke én enkelt faktor, der er afgørende. Det er den samlede sum af besparelser, der skal gøre udslaget for, hvad der måske kunne blive den bedste forretning, en kommunal bygherre nogensinde kommer til at foretage. Et illustrativt eksempel er de gevinster, der er ved at gennemføre et renoveringsarbejde i 00, hvor krisen må forventes at kulminere, frem for at vente 0 år og udføre det under en fremtidig højkonjunktur. Tallene er anført som et pædagogisk eksempel, for vi kender ikke den præcise størrelse og fordeling af disse fordele. Dette ville ellers være af betydelig samfundsmæssig værdi i den nuværende situation, og man må beklage, at der ikke er forsket mere og skabt et bedre overblik over dette samlede regnestykke for forskellige typer af aktiviteter. Skal det gøres seriøst er det et formidabelt beregningsarbejde, da man må forvente store variationer mellem forskellige typer af bygge- og anlægsarbejde. Der er usikkerhed omkring, hvorvidt de personer, der i dag bliver ledige som følge af lavkonjunkturen i byggeriet, forbliver ledige, eller i hvilken udstrækning de finder anden beskæftigelse og derfor ikke ender i dagpenge. Det er også usikkert, hvor stort et forbrugsfald, ledighed for ansatte i byggeriet og de leverende erhverv vil udløse, da de pågældende kan vælge at ty til nedsparing i en periode. Eksemplet skal imidlertid ikke fange de præcise data, men kun indikere typen af de gevinster, der ligger i at fremrykke offentlige investeringer i den helt særlige situation, dansk økonomi nu står i. FORDYRELSE/BESPARELSE FOR BYGHERREN VED FREMRYKNING AF OFFENTLIGE INVESTERINGER FORDYRELSE VED AT BYGGE UNDER FREMTIDIG HØJKONJUNKTUR FREM FOR UNDER RECESSION % FORDYRELSE VED ACCELERERENDE FORFALD I EN BYGNING ELLER ANLÆGSKONSTRUKTION VED AT VENTE MED RENOVERING TIL % FORDYRELSE I AFLEDTE OMKOSTNINGER VED AT UNDLADE FREMRYKNING % AF OFFENTLIGE ARBEJDER (F.EKS. ENERGIØKONOMISKE UDGIFTER I DE 0 ÅR FREM TIL, AT MAN ELLERS GENNEMFØRER ARBEJDET, DISKONTERET TIL NUTIDSVÆRDI I % AF ANLÆGSUDGIFT) DIREKTE FORDYRELSER FOR BYGHERREN VED AT VENTE % AFLEDT FORDYRELSE FOR SAMFUNDET VED AT BYGGE I 00 FREMFOR I 00 DAGPENGE OG TAB I INDKOMSTSKAT OG MOMS VED INDKOMSTNEDGANG I FORBINDELSE MED LEDIGHED % NUTIDSVÆRDI VED UDGIFTER I 0 ÅR SOM FØLGE AF F.EKS. DÅRLIGT INDEKLIMA I SKOLER, ELLER ØGET CO UDSLIP, DÅRLIGERE TRAFIKSIKKERHED, MINDSKET FREMKOMMELIGHED PÅ VEJE OG LIGNENDE % SAMLET FORDYRELSE FOR OFFENTLIG BYGHERRE OG SAMFUND VED AT VENTE % Tallene er illustrative, men ved en selektiv udvælgelse af, hvilke typer af arbejder, man ønsker at fremme, vil jeg tro, at man rent faktisk vil kunne opnå sådanne fordele. Det vil sige, at såfremt man venter med at gennemføre arbejdet, så kommer det til at blive dobbelt så dyrt. Sagt på en anden måde, hvis bygherren kender sin besøgstid og vel og mærke får lov til at bygge nu, så sker det reelt til halv pris.

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011 Energieffektivitet og renovering i EU Hen over sommeren sendte Energistyrelsen et forslag fra EU Kommissionen i høring. Forslaget omhandler energieffektivisering

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 4. juni 2004/JSJ Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 Resumé: STIGENDE OLIEPRISER Oliepriserne har været kraftigt stigende det seneste års tid og nåede i løbet af maj måned rekordhøje niveauer

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Lønudviklingen for august som forventet

Lønudviklingen for august som forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for august 2009 - som forventet Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for såvel den offentlige

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Reallønsfald for stort set alle

Reallønsfald for stort set alle 10-0719 - poul - 04.03.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reallønsfald for stort set alle Med tallene for lønudviklingen for 4. kvartal 2010 er der nu reallønsfald for alle sektorer

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 2007:3. 1. Sammenfatning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 2007:3. 1. Sammenfatning Priser 2007:3 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 1. Sammenfatning Helårsstigning på 6,6 pct. Halvårsstigning på 4,4 pct. International baggrund Danmark Ny opgørelse De samlede byggeomkostninger

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Notat Juni 215 Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de store virksomheder ser lysere på fremtiden end de mindre virksomheder,

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien Økonomisk analyse 12. marts 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Optimisme i agroindustrien Agroindustrien ser optimistisk frem mod de kommende 4

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Januar 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2010 Byggeriets forventninger er faldet i forhold til sidste måned

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

Finanspolitikken på farlig kurs

Finanspolitikken på farlig kurs Dansk økonomi står fortsat på bunden af den største økonomiske vækstkrise i nyere tid. Selvom det vækstmæssigt begynder at gå den rigtige vej igen, vil der være massiv overkapacitet i økonomien mange år

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 Prisen på energi har været relativt stabil

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

Makrokommentar Danmark

Makrokommentar Danmark Makrokommentar Danmark 11.05.2017 Arbejdsmarkedet har ikke feber - endnu Siden 2013 er der skabt omkring 130.000 nye jobs i Danmark og derfor befinder beskæftigelsen sig nu i underkanten af 2,9 millioner

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere