FALDER BYGGERIETS PRISER I 2009 OG 2010?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FALDER BYGGERIETS PRISER I 2009 OG 2010?"

Transkript

1

2 FALDER BYGGERIETS PRISER I 009 OG 00? DEN DANSKE ØKONOMI STÅR OVERFOR EN RECESSION. DET TILFØJER ET EKSTRA USIKKERHEDSELEMENT TIL VURDERINGEN AF BYGGERIETS FREMTIDIGE OMKOSTNINGER. EFTER NOGLE ÅR MED VOLDSOMME STIGNINGER PÅ MATERIALESIDEN, TALER ALT NU FOR ET DIREKTE FALD I BYGGERIETS OMKOSTNINGER AF CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN I den mest dramatiske konjunkturvending, som den danske byggesektor har oplevet i efterkrigstiden, ser vi bratte omsving i aktivitet og beskæftigelse, og vi kan godt forberede os på, at også byggeriets priser vil ændre sig. En bygnings pris altså licitationsprisen - afhænger af : avancen hos den udførende og eventuel developer, der er stærkt konjunkturfølsom momsniveauet grundpriserne produktiviteten ved udførelsen på byggepladsen byggeomkostninger til materialer og lønninger indkøbte tjenesteydelser til arkitekt, rådgivende ingeniør, vognmænd, vagttjeneste og meget andet Historisk har avancen været meget følsom for konjunkturudsving, selvom en begyndende højkonjunktur ikke nødvendigvis med det samme kan aflæses i stigende avancer i alle byggeriets led. Tværtimod kan en styringsentreprenør med større opgaver let blive fanget i en prissaks mellem på den ene side en kontrakt med bygherren, og på den anden side omkostningspresset fra underentreprenører og materialer. Ser man bort fra disse prissakssituationer vil avancen svinge mere end omkostningerne til materialer og løn. Under en højkonjunktur i byggeriet presses virksomhedernes kapacitet, og det kan blive svært for bygherren at få tilstrækkeligt med bydende til at deltage i licitationerne. Med færre bydende følger svækket konkurrence og en højere pris. Omvendt i en lavkonjunktursituation, hvor kampen om ordrerne tiltager, og enkelte aktører kan forledes til at dumpe deres tilbud, 7 5 når de forsøger at opretholde deres kapacitet. Derfor giver byggeomkostningsindekset underdækning i en højkonjunktursituation, mens det i en lavkonjunktursituation omvendt kan give en ovedækning. De udsving, man ser i byggeindeksene underdriver altså de udsving, man vil kunne opleve i licitationspriserne. Udviklingen i lønninger og materialepriser, der indgår i byggeomkostningsindekset, påvirkes selvfølgelig også af konjunkturerne. Mange havde forventet, at byggeboomet i ville udløse eksorbitante lønstigninger som følge af mangel på arbejdskraft, men de virkelig store stigninger udeblev. I stedet kom omkostningsstigningerne på materialeområdet. Her pressede det voldsomme løft i råvarepriserne sig på, og samtidig opstod der mangelsituationer for en række byggematerialer, hvor kapacite- Årlig vækst i byggeomkostninger ÅRLIG VÆKST I BYGGEOMKOSTNINGER Vækstrate i % p.a

3 ten ikke kunne følge med efterspørgslen. Produktiviteten eller effektiviteten om man vil i byggeriet har selvfølgelig været præget af højkonjunkturen, hvor der i perioder har været udbredte flaskehalse hvad angår arbejdskraft, i hvert fald hvis man skal tro Danmarks Statistiks konjunkturbarometer, der bygger på virksomhedernes indberetninger. Også forsyningen med materialer har været præget af knaphed. Når disse flaskehalse letter, kan det i sig selv reducere priserne i sektoren, fordi man kan påregne en større forsyningssikkerhed. Det er en meget praktisk forståelse af effektiviteten, at man ikke længere har så lang ventetid på isoleringsmateriale, mursten og betonelementer. Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger viser voldsomme udsving i de årlige stigningstakter i perioden fra Kartoffelkuren i 98 og frem til i dag. Det er udsving, der er endnu kraftigere end ændringerne i den almindelige inflation i forbrugerpriserne, sådan det må forventes i en konjunkturfølsom sektor som byggeriet. Fra et relativt lavt niveau med en stigning i byggeomkostningsindekset på årsbasis på til,5 % i slutningen af 00 nåede stigningstakten op på,5 % i 007 for derefter at gå brat ned igen til godt % i 008. Det er voldsomme udsving, men indekset har før udvist tilsvarende hop. Det gjaldt f.eks, i 99, da byggeriets krise efter Kartoffelkuren kulminerede, og der kun blev påbegyndt mio. m byggeri. Her styrtdykkede stigningstakten i bygeomkostningsindekset til under % for herefter at få kraftigt Årlig vækst i % i byggeriets omkostninger ÅRLIG VÆKST I % I BYGGERIETS OMKOSTNINGER Materialer Løn op allerede i 995 til,5 %. Disse voldsomme udsving påkalder sig opmærksomhed hos økonomer, der altid vil være varsomme over for, om byggeriet er i gang med at overophede. Udsvingene er selvfølgelig ikke kun et dansk fænomen, det er i høj grad et universelt problem. I de senere år har udsvinget i byggeomkostningerne især været forårsaget af materialeomkostningerne. Figur viser den nominelle årlige stigningstakt i dels materialekomponenten, dels lønkomponenten i byggeomkostningsindekset. Det skal huskes, at materialer vejer med 9 % vægt i indekset, mens løn kun vejer med %. Derfor slår materialeprisstigningerne kraftigt igennem i det samlede indeks. I perioden fra 00 og frem til udgangen af 005 steg lønningerne mere end materialerne. Derefter tog materialeprisstigningerne imidlertid fart, og nåede op på en årlig stigning på ikke mindre end 9 %, da de kulminerede. Dette Curt Liliegreen er cand.polit fra 98. Han arbejdede i Entreprenørforeningen , heraf i år som chef - økonom. Fra direktør for Byggeriets Evaluerings Center. Han arbejder i dag som rådgiver for Real dania. Hans synspunkter her i bladet er personlige debat indlæg og tegner ikke Realdania, og vice versa var selvfølgelig i den periode, hvor dels oliepriserne steg kraftigt, men hvor også en lang række andre råvarer såsom metaller, men også træ steg. Baggrunden herfor var den internationale højkonjunktur, og de nyindustrialiserede lande som Kina, der pludselig meldte sig på banen som storaftager af disse produkter. I offentlighedens bevidsthed har udviklingen i byggeriets lønninger spillet en stor rolle i de senere år, men det er altså ikke lønstigningerne, der har drevet omkostningsudviklingen i byggeriet under byggeboomet i Hvor kraftig stigningen i byggematerialepriserne egentlig var og hvor dramatisk omsvinget ved udgangen af 008 er fremgår, når man renser de nominelle prisstigninger ovenfor for inflationen ved hjælp af forbrugerprisindekset. Det fremgår tydeligt af figuren Årlig realvækst i % i byggematerialeomkostninger, at byggeriet i en periode nød godt af, at materialer steg mindre end den almindelige inflation i samfundet. Til gengæld satte den reale prisstigning ind med stor kraft i 00 og 007. I løbet af 008 blev den reale udvikling i byggeomkostninger vendt til et fald i et voldsomt omslag, fordi byggeomkostningerne nominelt set styrtdykkede, og samtidig steg den almindelige inflation i samfundet brat. Det skete på et tidspunkt, hvor boligbyggeriet i Danmark allerede var inde i et solidt fald. Denne udvikling, der indtrådte i efteråret 008 er en solid indikator for, at en konjunkturvending af de helt store var på vej i byggesektoren. Først efter. kvartal 008 er tallene for den almindelige inflation (forbrugerprisindekset) begyndt at falde. I november og december 008 ses en markant nedgang i inflationsraten, der har fået nogen til at frygte, at vi nu står overfor et deflationsscenario.

4 0 9 8 Årlig vækst i % i byggeriets omkostninger Materialer Løn Udviklingen i råvarepriserne Det er ikke kun energipriserne, der gik amok under højkonjunkturen, og pressede byggeomkostningerne op. En hel række råvarer, der spiller en vigtig rolle i byggeriet, fulgte godt med. Disse råvarepriser er imidlertid nu vendt, og udviser ligesom olien markante fald. Spørgsmålet er, hvornår denne generelle tendens slår igennem i det samlede byggeomkostningsindeks. I figuren Udviklingen i råvarepriser har jeg indsat indekstal for priserne på udvalgte metaller samt nåletræ som eksempler. Der kunne være valgt andre metalprodukter, for eksempel jern og stål eller zink, der har udvist lignende udsving. Bemærk at Y-aksen er skåret af ved indeksværdi 75. Det er interessant, at disse råvarepriser ikke kun stagnerer i stigningstakt, men udviser voldsomme fald i 008. De bratte fald i metalpriserne hænger sammen med vigende efterspørgsel, der slår hårdt igennem i en sektor med uelastisk udbud, og sender et ildevarslende signal om krisens ÅRLIG REALVÆKST I % I BYGGEMATERIALEOMKOSTNINGER Årlig realvækst i % i byggematerialeomkostninger År

5 Indeks År 000 = UDVIKLING Udvikling I RÅVAREPRISER i råvarepriser Nåletræ Rå kobber og halvfabrikata Rå aluminium og halvfabrikata betydning for internationale selskabsgiganter som mineselskabet Rio Tinto og deres leverandører, såsom vort hjemlige F. L. Smidth, der dog foreløbig ser ud til at komme så nogenlunde igennem forløbet. Kobberpriserne har givet sig ganske meget under afmatningen, selvom forsyningssituationen for kobberproduktion ikke er den sikreste, og på den måde kan minde lidt om olie. Omvendt er der en betydelig kapacitet indenfor produktion af jern og stål. Derfor må der forudses bratte prisfald her, der også fremmes af de faldende energipriser. De faldende metalpriser burde slå igennem indenfor opførelsen af byggeri, måske især større erhvervsbyggerier og store offentlige kulturbyggerier mere end indenfor eksempelvis småhusbyggeri. Dokumentér byggeriet fra luften - og få samtidig enestående minder Aarhus Luftfoto Aps Telefon 0 7 Indeks 00, kv = 00 UDVIKLINGEN I CEMENTPRISER OG Udviklingen DEN i cementpriser ALMINDELIGE og INFLATION den alm. inflation Cementpris Forbrugerpriser En anden råvare, hvor produktionen er særdeles energiintensiv, og som er kendetegnet ved store faste omkostninger, er cementproduktionen. Det var således at forvente, at cementprisen måtte gå op realt set under byggehøjkonjunkturen, og at priserne nu vil tilpasse sig nedad, om end pristilpasninger ofte er stivere nedad end opad. I figuren er der taget afsæt i Danmarks Statistiks opgørelse over industriens salg af egne varer, hvor den kvartalsmæssige omsætning er divideret med det kvartalsmæssige salg i tons. Herved fremkommer om ikke en prisstatistik, så dog et indeks for prisudviklingen. Dette er sat med. kvartal 00 = 00 og holdt op mod forbrugerprisindekset, der også er omregnet til. kvartal 00 = 00. Det fremgår tydeligt, at cementpriserne udvikler sig trægt, men at de under byggehøjkonjunkturen og i takt med de stigende energipriser går kraftigere op end forbrugerprisindekset, for derefter at stagnere i 008. Det må forventes, at denne udvikling vender til et direkte fald, og at afstanden mellem cementprisen og forbrugerprisindekset indsnævres. Det er svært at tro på, at cementprisen på langt sigt skulle stige mere end den almindelige inflationstakt. Opgørelser fra U.S. Geological Survey over cementprisen på det amerikanske marked korrigeret for inflation siden 900 viser lange perioder, hvor de reale priser har været direkte faldende. Det gælder f.eks. i 90 erne, og igen i 980 erne År og 990 erne. Hvis cementprisen realt set kan falde, så er det nu, hvor energipriserne styrtdykker, og hvor byggeriet falder markant. Betydningen af faldende byggeomkostninger bygherren som den gode købmand Et fald i byggeriets priser fremkaldt af vigende priser på råvarer og materialer, som gives videre til byggeriets kunder i form af en lavere tilbudspriser, er noget af det sundeste, der kan ske i den nuværende situation. Et fald i byggeriets priser, fremkaldt af desperation hos de udførende, der forsøger at underbyde hinanden for at opretholde kapacitet i en blind tro på, at markedet nok snart vil bedre sig, er noget nær det mest tåbelige, der kan ske i dag. En sund nedgang i tilbudspriserne er en opfordring til bygherrerne om at vise sig som den gode købmand, der køber ind, når det er billigt. Dette kan være med til at opstille et regnestykke for det offentliges gevinst ved at fremrykke bygge- og anlægsarbejder, der gør en fremrykning til en så god forretning i de kommende år, at det offentlige simpelthen ikke har råd til at sige nej. Forudsat selvfølgelig at fremrykningen sker i et forsvarligt omfang, så det ikke udløser et nyt kapacitetspres i byggeriet. Fordelen ved at fremrykke offentlige arbejder i en lavkonjunktursituation ligger også i, at man- 8

6 ge typer af anlæg og bygninger kan få et accelererende forfald, såfremt der ikke gribes ind i tide. Et eksempel er en af de utallige mindre betonbroer, der krydser landets jernbaner eller veje, og hvor der kan være afsprængninger på overfladen, der kan blotlægge armeringsjern. Rusten sætter ind, revner opstår, frostsprængninger følger, og hvad der startede som et mindre nærmest kosmetisk problem, vokser. Det samme kan gælde revner i et bygningsfundament. Et andet eksempel er nedslidte vinduer eller tagkonstruktioner, hvor fugt og råd gør sit arbejde, og hvor der i værste fald kan opstå grobund for svampeangreb, eller hvor en vandskade kan starte, og pludselig står man måske med et skimmelsvampeangreb i en større bygning som startede med en mindre utæthed i tagpap. Nogen gange kan man slippe andre gange sker skaden med store udgifter og gener til følge. Vi har ikke en database over det gennemsnitlige koblingsforhold mellem på den ene side reparationsudgifter i god tid og på den anden side skadevirkninger ved manglende rettidig omhu, men de afledte skader kan utvivlsomt blive voldsomme i visse situationer. Dette er måske en ting, som det nye facilities management center på DTU kan skaffe os mere viden om. Det er klart, at en fremrykning af offentlige investeringer i en vis udstrækning er selvfinansierende i en lavkonjunktursituation på samme måde som en skattelettelse er det, fordi der spares dagpenge og genereres øgede skatter og afgifter. Dette argument er dog næppe stærkt på Christiansborg, eftersom alle erhverv kan fremføre tilsvarende. Endelig kan man målrette offentlige investeringer, så de får en bedre totaløkonomi på grund af en afledt positiv effekt, f.eks. via øget trafiksikkerhed og fremkommelighed ved infrastrukturarbejde, eller alternativt ved bygningsrenovering at gøre bygninger mere energiøkonomiske. Et eksempel er et projekt med energirenovering af en ældre mu- 9

7 EMISSION CONTROL Fuld funktionsgaranti Bedre miljø - ingen vedligehold! FINNKAT DPF - et diesel partikel filter, der fjerner >90% PS 00% Vedligeholdelsesfri! KCS EMISSION CONTROL APS Selinevej, Port 00 København S Tlf Enkel udveksling af afløbsdata Håndtering af opmålingsdata Gennemsyn af data før import udføres Udveksling af data mellem forskellige versioner af DANDAS Transformation mellem forskellige planeog højde projektioner Udveksling af udvalgte attributter Validering af XML fi l Et nyt værktøj skræddersyet til dataleverandører som landinspektører, tvinspektionsfi rmaer, entreprenører og rådgivende ingeniører. COWIdandasXML kan anvendes selvstændigt sammen med f.eks. Acces database, Oracle og Microsoft SQL Server. Henvendelse til Allan Nielsen, Mobil:

8 rermestervilla fra 97, se Energy project Villa main report på et projekt udført af Rockwool, BYG, DTU, Danfoss og Sekretariatet for Energimærkning. Der er tale om ganske simple tiltag såsom isolering i hele huset, forsatsvinduer og forbedringer i varmesystemet. Den årlige besparelse i energi efter renoveringen var klart større end ydelserne på lånefinansieringen til renoveringsarbejdet. Opgjort i nutidsværdi var besparelsen på 9.00 kr., efter en investering på kr. Der var en årlig energibesparelse i det første år på.000 kr., eller 0 % af anlægssummen, mens nettobesparelsen efter fradrag af ydelserne på lånet var kr.. Det er et afkast, som nok vil slå en del bankers tilbud om deltagelse i investeringsforeninger her på det seneste! Så positivt behøver regnestykket ikke at være ved energirenovering af offentlige bygninger, men det kan indgå i det samlede regnestykke som en bidragende faktor. Et godt eksempel kunne være renovering af offentlige bygninger på nedslidt tag og fag, hvor det er nærliggende samtidig at søge at optimere energiøkonomien. I argumentationen for bygherren som den gode købmand er der ikke én enkelt faktor, der er afgørende. Det er den samlede sum af besparelser, der skal gøre udslaget for, hvad der måske kunne blive den bedste forretning, en kommunal bygherre nogensinde kommer til at foretage. Et illustrativt eksempel er de gevinster, der er ved at gennemføre et renoveringsarbejde i 00, hvor krisen må forventes at kulminere, frem for at vente 0 år og udføre det under en fremtidig højkonjunktur. Tallene er anført som et pædagogisk eksempel, for vi kender ikke den præcise størrelse og fordeling af disse fordele. Dette ville ellers være af betydelig samfundsmæssig værdi i den nuværende situation, og man må beklage, at der ikke er forsket mere og skabt et bedre overblik over dette samlede regnestykke for forskellige typer af aktiviteter. Skal det gøres seriøst er det et formidabelt beregningsarbejde, da man må forvente store variationer mellem forskellige typer af bygge- og anlægsarbejde. Der er usikkerhed omkring, hvorvidt de personer, der i dag bliver ledige som følge af lavkonjunkturen i byggeriet, forbliver ledige, eller i hvilken udstrækning de finder anden beskæftigelse og derfor ikke ender i dagpenge. Det er også usikkert, hvor stort et forbrugsfald, ledighed for ansatte i byggeriet og de leverende erhverv vil udløse, da de pågældende kan vælge at ty til nedsparing i en periode. Eksemplet skal imidlertid ikke fange de præcise data, men kun indikere typen af de gevinster, der ligger i at fremrykke offentlige investeringer i den helt særlige situation, dansk økonomi nu står i. FORDYRELSE/BESPARELSE FOR BYGHERREN VED FREMRYKNING AF OFFENTLIGE INVESTERINGER FORDYRELSE VED AT BYGGE UNDER FREMTIDIG HØJKONJUNKTUR FREM FOR UNDER RECESSION % FORDYRELSE VED ACCELERERENDE FORFALD I EN BYGNING ELLER ANLÆGSKONSTRUKTION VED AT VENTE MED RENOVERING TIL % FORDYRELSE I AFLEDTE OMKOSTNINGER VED AT UNDLADE FREMRYKNING % AF OFFENTLIGE ARBEJDER (F.EKS. ENERGIØKONOMISKE UDGIFTER I DE 0 ÅR FREM TIL, AT MAN ELLERS GENNEMFØRER ARBEJDET, DISKONTERET TIL NUTIDSVÆRDI I % AF ANLÆGSUDGIFT) DIREKTE FORDYRELSER FOR BYGHERREN VED AT VENTE % AFLEDT FORDYRELSE FOR SAMFUNDET VED AT BYGGE I 00 FREMFOR I 00 DAGPENGE OG TAB I INDKOMSTSKAT OG MOMS VED INDKOMSTNEDGANG I FORBINDELSE MED LEDIGHED % NUTIDSVÆRDI VED UDGIFTER I 0 ÅR SOM FØLGE AF F.EKS. DÅRLIGT INDEKLIMA I SKOLER, ELLER ØGET CO UDSLIP, DÅRLIGERE TRAFIKSIKKERHED, MINDSKET FREMKOMMELIGHED PÅ VEJE OG LIGNENDE % SAMLET FORDYRELSE FOR OFFENTLIG BYGHERRE OG SAMFUND VED AT VENTE % Tallene er illustrative, men ved en selektiv udvælgelse af, hvilke typer af arbejder, man ønsker at fremme, vil jeg tro, at man rent faktisk vil kunne opnå sådanne fordele. Det vil sige, at såfremt man venter med at gennemføre arbejdet, så kommer det til at blive dobbelt så dyrt. Sagt på en anden måde, hvis bygherren kender sin besøgstid og vel og mærke får lov til at bygge nu, så sker det reelt til halv pris.

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise ANALYSE Februar 2009 Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise Martin Hvidt De arabiske Golf-lande har set deres investeringer miste værdi og 10 år med økonomisk boom afløst af en voldsom økonomisk

Læs mere

BRANCHEANALYSE. håndværkere

BRANCHEANALYSE. håndværkere BRANCHEANALYSE håndværkere indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Branchesammenligninger... 9 Kapitel 3 - Tømrere... 17 Kapitel 4 - El-installatører... 23 Kapitel 5 - Malere... 29 Kapitel 6 -

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 368 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 368 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 368 Offentligt Til Klima-, energi- og bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. august 2014 Danmarks

Læs mere

Råvarepriser og inflation i Danmark

Råvarepriser og inflation i Danmark 77 Råvarepriser og inflation i Danmark Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Et af Nationalbankens overordnede formål er at sikre stabile priser. Det gøres i praksis ved at tilrettelægge

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 1. kvartal 2012 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 1. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere