Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne."

Transkript

1 Formandens beretning 2009 Situationen er noget anderledes end den var for bare et år siden. Hen over sommeren og især i efteråret 2008 oplevede vi de største aktie- og obligationsfald i årtier, vi oplevede bankkrak og finansskandaler i et omfang, som vi ikke har oplevet før. Regeringen besluttede at hjælpe bankerne med økonomisk hjælp i form af en bankpakke, som gerne skulle sætte skub i udlån - men vi har endnu ikke set nogen resultater heraf. Det har ramt byggebranchen hårdt, boligbyggeriet er gået i stå, virksomheder er afventende med at ville investere i nye bygninger og ombygninger, arbejdsløsheden er stigende især indenfor murerfaget Mange af vores medlemsvirksomheder har svært ved at beskæftige deres lærlinge. Regeringen tøver med at ophæve bygge- og anlægsstoppet, så der kan komme gang i det statslige og kommunale byggeri herunder ikke mindst en tiltrængt renovering af de offentlige bygninger på landsplan. Regeringen og kommunernes Landsforening er blevet enige om at hæve bygge- og anlægsloftet med 2,15 mia. kr. som vil betyde alt andet lige mere gang i byggeriet og renoveringen af de kommunale bygninger. Regeringen har ligeledes indgået en aftale om en vækstpulje på 1,5 mia. kr. til renoverings- og bygningsarbejder for private boliger og lejere. Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne. Vi hører ikke om andet end finanskrise i dagspressen, og selvfølgelig er situationen da også alvorlig, men dagspressen er med til at skabe en utryghed og pessimisme blandt befolkningen. Lad os nu ikke se så pessimistisk på situationen men optimistisk, vi er gode til i branchen at finde nye muligheder og vores virksomheder er gode til hurtig omstilling til nye udfordringer og arbejdsopgaver. Medlemsforhold. Murersektionen har i dag 1953 medlemmer. I hele 2008 var der indmeldt 141 murervirksomheder og udmeldt 222. Af de 222 udmeldelser var de 49 konkurser, 56 virksomhedsophør og 54 slettet på grund af restance, resten var øvrige årsager. Dansk Byggeris forslag til strategi- og handlingsplan Murersektionens bestyrelse har sendt høringssvar til Dansk Byggeri, og jeg har sammen med murersektionens næstformand deltaget i et møde med de øvrige sektioner og direktionen i Dansk Byggeri om forslaget til strategi- og handlingsplanen. Murersektionen har i sit høringssvar lagt meget vægt på, at Dansk Byggeri taler med en stemme både på centralt plan og i forhold til de lokale politikere i kommuner og regioner. Organisationen bliver mere slagkraftig, og der er behov for en tydeliggørelse i forhold til medlemmerne i Dansk Byggeri af områderne, lokalforeningernes og sektionernes rolle. Der skal være en bedre dialog mellem Dansk Byggeris mange talerør. Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen har ved et brev noteret sig murersektionens ønsker.

2 Jeg har læst Træsektionen og Aarhus Murerlaugs høringssvar, og det er værd at bemærke, at der her bliver sendt nogle klare signaler til Dansk Byggeri om større åbenhed og dialog og et forsat højt aktivitetsniveau i områderne. En uens vægtning af ressourcefordelingen mellem store og små virksomheder vil skubbe enten de store eller de små virksomheder og brancher væk fra Dansk Byggeri. Det er vigtigt at vi står sammen, at Dansk Byggeri klart tilkendegiver i strategi- og handlingsplanen, at de er hele byggebranchens organisation både i ord og handling. Det er meget vigtigt, at der er nøje overensstemmelse med, hvad der bliver skrevet i den endelige strateti- og handlingsplan, og hvad vores medlemmer så i virkeligheden får af ydelser og service ude i områderne. Strategi- og handlingsplanen må ikke kunne fortolkes forskelligt mellem Dansk Byggeris ledelse og medlemmerne. Møde med Træsektionen. Murersektionen og Træsektionen havde et møde den 25. februar, hvor følgende emner blev diskuteret. Vedtægter Overenskomstforhandlinger Uddannelse og efteruddannelse Fælles bestyrelsesmøde (1. gang om året) Fælles notat til Dansk Byggeri om fremtidig ressourcefordeling af Dansk Byggeris ressourcer Dansk Byggeris strategi- og handlingsplan Møde med Bygningsentreprenørsektionen Murersektionen har haft møde med bygningsentreprenørsektionen for at skabe et tættere samarbejde og udvikle noget i fællesskab. De emner som blev drøftet var følgende: Generel tættere samarbejde mellem sektionerne. Styrkelse og mere samarbejde på uddannelsesområdet herunder især på struktøruddannelsen. Mere fokus på in-situ støbt beton og betonteknologien herunder efteruddannelse og oprettelse af et fælles udvalg på det område. Tættere samarbejde med leverandører af færdig beton Det var en godt og konstruktivt møde, og vi fik etableret et udvalg, som skal arbejde med in-situ beton, færdigbeton, betonkonstruktioner mv. Lærlingekampagne. Dansk Byggeris Uddannelsesudvalg lagde op til en praktikpladskampagne i efteråret Formanden for Dansk Byggeri har sendt et hyrebrev til alle medlemsvirksomheder i Dansk Byggeri vedlagt pjecen Tag en lærling. Sektionsformændene har sendt brev til de virksomheder, som ikke har en lærling med opfordring til at tage en lærling. I murersektionen er der godt 900 medlemmer, som pt. Ikke har en lærling. Generelt vil jeg opfordre alle virksomheder til forsat at tage lærlinge på trods af byggeriets situation lige nu. Vi får travlt igen og vil komme til at stå og mangle kvalificeret arbejdskraft. Det er vigtigt, at branchen får udlært svende til at afløse dem, som i de kommende år går på pension. 2 af 14

3 Branchen har også et samfunds ansvar over de unge mennesker, der gerne vil have en fagliguddannelse og dem er forsat mange af. Der vil også blive lagt et politisk pres på virksomhederne for forsat at leve op til deres uddannelses ansvar. Undervisningsminister Bertel Haarder har udtalt at krisen ikke skal være årsag til et færre antal uddannelser. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøpolitik. Dansk Byggeri har med udgivelsen af pjecen Dansk Byggeris Arbejdsmiljøpolitik nu markeret sin helt klare politiske holdning til arbejdsmiljøet. Jeg har længe ønsket denne klare udmelding fra Dansk Byggeri. Som organisation skal vi melde klart ud om vores holdninger til et godt arbejdsmiljø, og det syntes jeg, pjecen her gør. Nu skal vi så bare have bygherre og rådgiverne til at gøre det samme, så alle involverede i byggebranchen kender deres ansvar for et godt arbejdsmiljø og dermed er medvirkende til nul ulykker og nedslidning. Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Ved overenskomstforhandlingerne i 2007 har Dansk Byggeri og 3F, TIB, Dansk El-forbund, Dansk Metal, Blik og rørarbejderforbundet truffet beslutning om at etablere Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Fondens formål er at yde støtte til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Kontingentet udgør i dag 520,00 kr. pr. medarbejder, som er omfattet af overenskomsterne. Der udbetales 58,00 kr. pr. medarbejder, hvis der under kursusdeltagelsen udbetales løn på minimum 130,00 kr. i timen. Det kan konstateres i dag at rigtig mange af vores medlemsvirksomheder allerede har gjort godt brug af fonden. Den 4. marts var der udbetalt 6,7 mio. kr. fra fonden til 280 firmaer. I alt er der udbetalt støtte til efteruddannelsesforløb fordelt på forskellige personer. Mange virksomheder har i januar og februar sendt deres medarbejderne på kurser frem for at skulle sende dem hjem i en periode, og har benyttet sig af tilskuddet på de 58,00 kr. Ansøgningsskemaer og vejledninger ligger på Bygviden.dk Dansk Byggeri overdrager nu driften af den videre udvikling af videnportalen Bygviden.dk til Teknologisk Institut. Baggrunden er et ønske om at videreudvikle forretningsgrundlaget bag portalen og sikre branchens virksomheder en digital indgang til byggeteknisk viden ved at koble byggefaglig information med digitale produktinformationer. Der er med overdragelsen af Bygviden.dk til Teknologisk Institut lagt op til en markant konsolidering af byggeteknisk viden, der skal understøtte udviklingen af bedre og billigere byggeri. Bygviden.dk er succesfyldt løbet i gang af Dansk Byggeri med besøgende hver måned. Dansk Byggeri vil spille en aktiv rolle i redaktionen bag Bygviden.dk for at sikre en kontinuitet i det høje faglige niveau på videnportalen. 3 af 14

4 Byggeriets Ankenævn. I 2008 steg antallet af indkomne sager til Byggeriets Ankenævn fra 677 i 2007 til 760 svarende til en stigning på 12 procent. Af de 760 sager er ca. hver tredje en murersag. Årsberetningen fra Byggeriets Ankenævn viser, at der forsat er problemer ved tagdækning, tunge ydervægge, lette gulve, vinduer og udvendige døre, og som noget nyt køkkener, der ikke tidligere har været på listen. I statistikken over afsluttede sager (726 stk. i 2008) ses, at klager i godt 30 % af tilfældene får medhold. Årsrapporten fra 2008 kan hentes på Byggeriets Ankenævns hjemmeside. Klima og energi 40 % af Danmarks nuværende energiforbrug anvendes til drift og benyttelse af eksisterende bygninger, mens næsten 10 % anvendes til produktion og transport af bygningsmaterialer og til selve opførelsen af bygninger og anlæg. Det betyder, at erhvervet i flere henseender både har en forpligtelse til og muligheder for at være en central aktør i løsningen af klima- og energiproblemet. Dansk Byggeri anerkender den overordnede politiske målsætning om, at Danmark i 2050 skal være et CO2-neutralt samfund. Det betyder, at omstillingen skal ske inden for en horisont på ca. 40 år. Byggeerhvervets og dermed også murerfagets bidrag til den klima- og energipolitiske indsats kan samles om følgende fem hovedområder: 1. Energieffektivisering af den eksisterende bygningsbestand 2. Udvikling af CO2-neutralt nybyggeri 3. Klimatilpasning af infrastruktur og de fysiske omgivelser 4. Udvikling af CO2-neutral energiproduktion 5. Energieffektivisering af byggeerhvervets virksomheder Det betyder, at der er rigtig mange opgaver at tage fat på. Til gengæld må man sige, at der er tale om et marked, som det er langt sværere at løbe i gang, end hvad man troede for et par år siden. De fleste vil have bemærket, at både politikere og sagkyndige har talt meget om de store sparepotentialer, der ligger lige for vores fødder og hvordan bygningsejere oven i købet kan tjene deres investeringer hjem igen over få år i kraft af lavere energiregninger. Her er vi gradvist ved at blive klogere. På den ene side har en nylig gennemført evaluering af den hidtidige spareindsats vist, at de eksisterende virkemidler ikke er tilstrækkelige eller hensigtsmæssige. Det gælder fx ordningen om energimærkning af huse, når de handles. Analysen viste, at der ikke er nogen som helst forskel på antallet af energirenoveringer i huse med energimærker og huse uden energimærker. Der er altså tale om et forholdsvis dyrt virkemiddel, som er helt uden effekt. På den anden side er der en række barrierer i hele energisystemet, som gør, at det ikke altid er så rentabelt at investere i energibesparelser, som det hævdes. Som et af mange eksempler herpå kan man nævne det forhold, at mange fjernvarmekunder næsten betaler halvdelen af 4 af 14

5 deres varmeregning som en fast tilslutningsafgift. Det betyder, at hvis en husejer reducerer sit varmeforbrug til det halve, bliver hans regning kun reduceret med ca. 25 %. Og så er det ikke sikkert, at det stadig er en god forretning. Derfor må vi konstatere, at der er mange sten, der skal ryddes vejen, før markedet for energieffektive løsninger er rigtig modnet. Her forestår en betydelig erhvervspolitisk indsats ikke mindst for Dansk Byggeri. I Murersektionen vil vi følge området nøje. Samtidig er vi meget opmærksomme på, hvorledes vi også kan varetage netop murerfagets interesser i den politiske regulering, som vi vil opleve i de kommende år. Det Digitale Byggeri Udbud og tilbud med mængde Under Det Digitale Byggeri er der fra den 1. januar 2009 via en bekendtgørelse iværksat et krav om at statslige bygherrer eventuelt via en rådgiver i forbindelse med udbud af byggeopgaver digitalt stiller mængder til rådighed for den udførende til brug for udregning af tilbud mv. Udviklingen af et sæt fælles udbudsopmålingsregler som grundlag for udbud med mængder har fundet sted hos foreningen bips. Dansk Byggeri har i de gennemførte høringsrunder i efteråret 2008 givet udtryk for, at de foreliggende resultater i projekt udbudsopmålingsregler og indførelsen af udbud med mængder under Det Digitale Byggeri ikke foregår på et tilstrækkeligt detaljeringsniveau til at sikre, at den udførende kan opnå en effektiviseringsgevinst i forbindelse med tilbudsgivningen. Der tilbagestår endvidere stadig en række uafklarede juridiske aspekter. Det er derfor aftalt med Erhvervs- og Byggestyrelsen, at iværksættelsen af udbud med mængder i 2009 foregår gennem en modnings- og afprøvningsperiode, hvor der tidsmæssigt og økonomisk åbnes mulighed for, at de medvirkende aktører herunder de udførende i udvalgte byggesager kan afprøve modeller, standarder og værktøjer for udbuds- og tilbudsgivning med mængder. Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri Organisationerne bag Netværket Bygherreforeningen, DANSKE ARK, FRI, Dansk Byggeri, TEKNIQ og BAT-kartellet har sammen med DI Byggematerialer vurderet, at der endnu i en 2- års periode tilbagestår gennemførelse af en række afprøvnings- og pionerprojekter med henblik på at sikre, at Det Digitale Byggeri er kommet så langt i implementeringen, at de efterfølgende aktiviteter herunder drift, vedligehold samt klassifikation og standardisering kan forankres i en eksisterende videninstitution.. Se mere på hjemmesiden MURO / FORLAGET TEGL Murerfaget i bevægelse Projektet Murerfaget i Bevægelse er nu afsluttet. Projektet, som er et samarbejde mellem en række fagskoler, murermestre, arkitekter og designere samt det Faglige Fællesudvalg og MURO startede i Projektet sluttede med afleveringen af et delprojekt udformet som en vejledning omkring et demobyggeri Bispebjerg Bakke. Vejledningen Demo-byggerier: Dokumentation af udvikling og afprøvning på byggesager er planlagt til at indgå i en række på fem. Publikationen blev udarbejdet af SBi og MURO stod for redigering og produktion. 5 af 14

6 De involverede skoler EUC Sjælland, EUC Nord og Selandia har igen i år afholdt kurser i sensommeren med emner som fremtidens bademiljø og murstenens billedskabende muligheder. Produkterne blev udstillet på årets Herningmesse: Boligdrømme for alle. Murerfaget i Bevægelse vil i fremtiden blive tænkt mere tværfagligt med projekter, hvor også andre fag kan have glæde af at deltage. Det nye projekt har fået arbejdstitlen Byggeriet i Bevægelse, og der er i november 2008 indsendt en ansøgning til Realdania om økonomisk støtte. MURO s andel i projektet vil være at koordinere tiltagene samt vedligeholdelse af hjemmesiden. Samarbejde med det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget. MURO har fortsat et meget tæt samarbejde med Fællesudvalget med bl.a. udarbejdelse og udgivelse af: - 3 stk. uddannelsespjecer ( Bliv murer, Bliv stenhugger og Bliv stukkatør ) - en VM-avis - Film og roll-ups til brug ved DM - korrekturlæsning af svendeprøver - opbygning af en database over samtlige murerfaglærere Murerfagets Uddannelsespulje Som noget nyt er der i efteråret 2008 blevet etableret en uddannelsespulje til gavn for uddannelsen som helhed. Midlerne kommer fra en årlig donation fra KT-93 på 10 øre pr. anvendt mursten i uddannelsen. MURO indhenter dokumentation fra skolerne om det årlige stenforbrug og bestyrer i øvrigt puljen. Samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole Tre af sidste års opgaver fra studieafdeling 5 er blevet opført af murerlærlinge fra murerfagskolen i Glostrup i samarbejde med 3 arkitektstuderende. Murværkerne er opført på kajen over for Operaen. I efteråret 2008 var 2 studieafdelinger gået sammen om en opgave i tektonik. 50 arkitektstuderende var på teglværksbesøg og en række af opgaverne blev opmuret i 1:1 af de studerende selv med faglig medvirken af lærere på murerfagskolen i Glostrup. Samtlige 1. års studerende på Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen fik i år mulighed for at stifte bekendtskab med en række af de klassiske materialeformer: tegl, træ, beton og stål. Ca. ¼ svarende til 42 elever valgte tegl. Nini Leimand og Thomas Bo Jensen formulerede en opgave, der dels skulle løses på arkitektskolen, hvor der blev bygget små modeller og dels på Murerfagskolen i Glostrup, hvor 15 opgaver blev udtaget til at blive opmuret af eleverne selv. Emnerne blev opmuret på betonplinte, så de senere kunne flyttes og opstilles sammen med de øvrige opgaver på kajen foran arkitektskolen. Samarbejde med uddannelserne MURO er aktiv i forhold til uddannelserne på Byg-Dtu, arkitektskolerne samt Erhvervsakademierne med forelæsninger, censorvirksomhed og anden hjælp i undervisningen. 6 af 14

7 Samarbejde med Københavns Murerlaug De gamle videofilm om håndværksmetoder, trækning af gesims m.m. er blevet overspillet til DVD. I den forbindelse har MURO fået opgaven med at redigere og sammenfatte de tilhørende foldere samt stå for markedsføringen af DVD erne. Forskningsprojekter Arkitekt Nini Leimand har i sommer ved en stor forelæsning på Kunstakademiets Arkitektskole afsluttet sit erhvervs-ph.d. med udgivelsen af afhandlingen Blokmur Murblok. Det beklædte blokmurværks enkle natur og arkitektoniske potentiale. Arkitekt Mette Jerl Jensen er godt i gang med sin ph.d. erhvervsforskerprojekt med titlen: Revitalisering af teglmuren og har i efteråret udgivet en state of the art for murerfaget: MUR STEN. MURO deltager som vejleder, og forskningsprojektet er støttet af Københavns Murerlaug. MURO s hjemmeside har fået nyt design, og som noget nyt annonceres generelle nyheder. Er der inden for murerfaget nyheder af generel og almen interesse, hører MURO gerne om det, således at de kan blive præsenteret her. Hjemmeside for murervirksomheder Her i foråret 2009 tilbyder MURO små og mellemstore murervirksomheder at opbygge en hjemmeside til en meget overkommelig pris. MURO s ekskursioner MURO fortsætter sine populære ekskursioner, og mange inden for branchen har haft glæde af denne aktivitet heriblandt flere murerfagskoler, men også en forsamling af norske murermestre og arkitekter har været på ekskursion til nyere dansk arkitektur i københavnsområdet. Tegl 37. Tegl 37 er en vejledning, der forholder sig til murerarbejdets udførelse, populært kunne den kaldes for murerfagets facitliste. Vejledningen er under udarbejdelse og forventes at udkomme ultimo Tegl 38 Tegl 38, der handler om udfaldskrav til den murede overflade, udkom i begyndelsen af december Udfaldskravet er defineret som bygherrens aftale med rådgiveren og håndværksmesteren om udseendet af den færdige murede overflade. Teglpjecen er udarbejdet som et nyttigt redskab til at imødegå de problemer, der opstår, når murværket ikke må afsyres, bliver udsat for meget fugt i opførelsesperioden, eller murstenene ikke er blandet, når de leveres på byggepladsen. Faste årlige udgivelser: Tidsskriftet Tegl (4 gange om året) MurerNyt (4 gange om året) MURO informerer (2 gange om året) Murerhåndbogen 2009-udgaven er blevet revideret. 7 af 14

8 Arbejdsmiljøudvalget Arbejdstilsynet afsluttede ved årsskiftet screeningen af bygge- og anlægsbranchens virksomheder. På murerområdet er der fra 1. april 2007 til 31. december 2008 gennemført 1610 screeninger, så alle virksomheder er altså ikke blevet besøgt. Heraf er 479 = 30 % resulteret i et grundigt tilsyn (Tilpasset Tilsyn), dvs. der har været flere ting, som ikke var i orden ved screeningsbesøget. Selv om det set i forhold til den samlede branche (44 %) er et rimelig pænt resultat, så må vi kunne gøre det meget bedre i næste screeningsrunde, som efter lovgivningen skal foretages hvert 3. år. Jeg vil gerne opfordre de virksomheder, der har været uheldige i 1. runde til at få sikret, at der er orden i tingene næste gang, og til alle øvrige at de holder standarden. Der er meget politisk pres på os, og det er bydende nødvendigt, at vi nu står sammen og viser holdninger, så vi kan undgå flere straffepakker fra politikerne. Den 1. januar 2009 trådte en ny bygherrebekendtgørelse i kraft. Det ser nu endelig ud til, at sektionens ønske om bedre byggepladsplanlægning bliver indfriet, idet bygherren fremover får pligt til at udpege en projektkoordinator, der bl.a. får til opgave at sikre, at udbudsmaterialet indeholder alle nødvendige angivelser om særlige risici, og som - ikke mindst skal udarbejde bygherrens plan for sikkerhed og sundhed. Bygherren skal som hidtil også udpege en sikkerhedskoordinator, men det afgørende nye og det meget glædelige set med sektionens øjne er, at denne koordinator fremover ved personlig tilstedeværelse på byggepladsen skal kontrollere, at bygherrens aftaler med de udførende om fx sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder også bliver overholdt. Hermed er vi kommet et væsentligt skridt nærmere til en ordentlig og kvalificeret planlægning og gennemførelse af byggesagerne, så vi som udførende kan få nogle meget bedre forhold at arbejde under. Ved overenskomstforhandlingerne i 2007 oprettedes Byggeriets Udviklingsfond, som vi alle betaler til. En stor andel heraf har parterne besluttet at anvende til i en 3-årig periode at oprette Byggeriets Arbejdsmiljøbus BAMBUS, der består af en projektleder og 8 buschauffører, der kører fædrelandet tyndt og besøger byggepladser. De har udelukkende til opgave at hjælpe medlemsvirksomhederne med råd og vejledning, herunder udlevere branchevejledninger og andet relevant materiale fra bl.a. BAR. De er således ikke kontrollanter - de er til gengæld heller ikke autoriserede rådgivere - men jeg vil gerne her opfordre til, at man tager godt imod dem, hvis de kommer på en af Jeres byggepladser. Hvis man ønsker det, kan man også ringe til dem og aftale besøg, så tag og brug dem. Der har på det seneste været en del avisskriverier om, at teglværkerne er klar til at levere 80- stenhoveder, men at der ikke er nogen, der vil have dem. Hvem der har plantet de historier, kan man jo nok gætte sig til og det er i hvert tilfælde ikke Murersektionen. Jeg vil gerne her slå fast, at vi skal forlange at få leveret 80-stens-hoveder, som skal anvendes i forbindelse med 1 meter løft af stilladset. Det er vigtigt, at vi får teglværkerne holdt fast på aftalen, så vi ikke mister muligheden for at leve op til Arbejdstilsynets krav. Jeg ved godt, at der har været noget bøvl med den nye stenkærre fra Ravendo og der er stadig nogle småting, der skal forbedres men der findes metoder, så den gamle stenkærre fortsat kan anvendes. Denne metode er angivet i et nyt faktablad fra BAR, som kommer på gaden meget kort tid efter dette møde. Det kan man så tage udgangspunkt i, indtil den nye er på gaden rettet for alle børnesygdommene. 8 af 14

9 I september 2008 indgik John Larsen, 3F og jeg, en aftale med Arbejdstilsynets direktør om udfasning af trætrallerne. Vi havde håbet på en noget længere frist faktisk var parterne enige om en frist indtil 2014, men det ville Jens Jensen under ingen omstændigheder acceptere, og det endte så med fristen til 1. januar Det er meget kort tid, men alternativet var at vi alle risikerede strakspåbud med samhørende rådgivningspåbud, så vi ud over straks at skulle skifte til lettere traller også skulle bruge penge på en autoriseret rådgiver. Derfor accepterede vi (med pistolen for panden). Murersektionens Miljøudvalg er i øjeblikket i samarbejde med BAR s murergruppe - ved at undersøge, om der findes alternativer til alu-trallerne, der er noget dyre. Vi er ved at få afprøvet nogle 36 cm brede traller af ovntørret gran af nordisk oprindelse. Vi får bl.a. undersøgt, om de rent faktisk ikke optager vand, kan overholde styrkekravet m.m., hvorefter vi i givet fald vil gå til Arbejdstilsynet og bede om deres godkendelse. Jeg vil derfor opfordre til, at man venter med at investere heri, indtil der foreligger en AT-godkendelse. Murersektionens uddannelses udvalg. Mureruddannelsen har haft en kraftig stigning af indgåede uddannelsesaftaler de sidste par år. Vi har godt 3000 indgåede aftaler. Det er noget vi kan være meget stolte af, for vi får brug for disse nye svende i fremtiden (Tal for fremtidens behov for nye svende i forhold til gamle svende.) Generelt skal vi huske at igangsætte nye lærlinge, så vi ikke skal udlære dem på skolerne også kaldet SKP elever, det kan vi ikke være bekendt, og kvaliteten vil sikkert også være derefter. Vi har sidste år fået gang i flisemontøruddannelsen, og her har vi pt. 3 lærlinge i gang. Der skal lyde en opfordring til at anvende og igangsætte nye lærlinge til denne uddannelse. En artikel, som den Per Thomsen havde i Licitationen, er en rigtig god måde at sælge en ny uddannelse på. Der er udviklet en ny logbog sammen med tømrer- og struktørfaget. Den bliver udleveret til eleverne i slutningen af grundforløbet. Arbejdsmiljøuddannelsen er nu en del af mureruddannelsen. Her er det vigtigt, at vi får skolerne til at tage fat i arbejdsmiljøuddannelsen. Den er lagt ind som en del af grundfaget arbejdsmiljø, derfor er skolerne ikke tvunget til at gennemføre uddannelsen. Organisationerne har besluttet, at samtlige erhvervsskoler, der udbyder murer-, tømrer- og struktøruddannelsen i Danmark, besøges af organisationerne med henblik på at orientere dem om arbejdsmiljøuddannelsen, samt de gode eksempler fra København og Århus, om deres måde at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen på, som faktisk er blevet indtægtsgivende for skolen. Overbygning på erhvervsuddannelsen som en decideret lederuddannelse har været drøftet med struktørudvalget. Der er enighed om, at længden på uddannelsen skal være 26 uger inkl. 8 ugers skoleophold og 2 ugers eksamen. Uddannelsen skal kunne være en overbygning på både trin 1 og trin 2. Men det er vigtigt, at uddannelsen holdes på et niveau, hvor det handler om at have indsigt og kendskab. Målgruppe er indtil videre fastsat til omkring personer årligt. Der er udarbejdet en rapport, som beskriver lærlingens tilfredshed med dagligdagen som lærling. Her får vi ikke gode karakter. Hvad kan det skyldes? Er det mon på tide, at vi kigger ind i os selv, og måden vi uddanner nye svende på. Er udviklingen ikke fulgt med inden for vort fag? Jeg tror, at de unge mennesker, som kommer til os, har ændret sig i forhold til tidligere. Rapporten viser en grundlæggende utilfredshed med den måde, som vi omgås med lærlingen, og derved opnår vi ikke den fulde udnyttelse af den enkle lærling. 9 af 14

10 Måske vi her skal have ændret nogle ting. Efteruddannelsen er stadigvæk et område, som mangler tilslutning, selv om der nu er muligheder for tilskud til løn i form af den nye uddannelsesfond, her skal også lyde en opfordring til at anvende og igangsætte efteruddannelser til vores ansatte. Hvad vil vi arbejde på i 2009 Vi vil stadigvæk arbejde med opretholdelse af de meget omtalte 37 timer/lektioner. Vi har konstant pres på dette emne. En ændring af de materialer og værktøjer, som man arbejder med på skoleopholdene her kunne nævnes facadepuds, gipspuds, facadebeklædning osv. Vi vil fortsætte samarbejdet med struktør-, tømrer-, alutømrer-, snedker-, gulvlægge- og malerfaget om en fælles lederuddannelse og restaureringsuddannelse, som skal kunne vælges ind inden svendeprøven. Et samarbejde vi forventer os meget af. Uddannelsespakkerne har været drøftet med forbundssiden. Og forbundsside er enige i, at det er en god idé. Derfor har man forespurgt Arbejdstilsynet om deres holdning til uddannelsespakker. Man afventer svaret fra Arbejdstilsynet. Afslutningsvis vil jeg lige nævne, at vi igen i år skal til VM, og der er allerede gang i træningsforløbet. Hvad har udvalget lavet i 2008 struktørområdet Uddannelsen til struktør havde en kraftig stigning af indgåede uddannelsesaftaler i første halvdel af 2008, men er nu faldende på lige fod med de øvrige udannelser. Vi har lige godt 600 indgåede uddannelsesaftaler. Der blev i starten af 2008 gennemført en reklamekampagne for struktøruddannelsen. Den blev vist i 22 biografer. Reklamen har ligeledes kørt i OBS på DR1 og på TV3. Struktøruddannelsen har i lighed med mureruddannelsen fået indført et trin 1 kloakmontør, der har en varighed på op til 2 år. Den er især interessant for virksomheder, der udfører kloakarbejde. Struktørudvalget har sammen med tømrerfaget som noget helt nyt iværksat et forsøg på Mercantec i Viborg med en HTX-EUD-uddannelse på 5 år og 2 måneder, med 3 x 43 uger på skole, og lønnen for det sidste år og 2 måneder aftalt til mindstelønnen. Begrundelsen for at starte forsøget op er at rekruttere flere stærke elever til faget. Struktørfaget er blevet medlem af DK-SKILLS, og vil forsøge af komme med til Europamesterskaberne. Endelig kan jeg nævne, at der er ansat en AER-konsulent i Byggeriets Uddannelser for de mindre fag. AER-konsulenten går på tværs af fagområder, og laver opsøgende arbejde i forhold til små fag som fx: Gulvlægger, alutømrer, stenhugger og stukkatør. 10 af 14

11 Teknisk udvalg Bygningsreglement 2008 På det tekniske område er det værd at bemærke, at de to hidtil gældende bygningsreglementer Bygningsreglementet fra 1995 for erhvervs- og etagebyggeri og Bygningsreglementet for småhuse fra 1998 i 2008 er blevet afløst af ét samlet bygningsreglement. Som noget nyt, suppleres det nye bygningsreglement med en anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut, hvori der findes uddybende information om kravene i det nye Bygningsreglement. Dette gør det lettere at tolke og forstå kravene. I forhold til de hidtidige reglementer er der indført en række nye krav. Jeg er bekendt med, at ikke alle de nye krav pt. håndhæves af alle kommuner. På sigt, er det dog min forventning, at kommunerne i højere grad end nu, vil håndhæve de nye krav i bygningsreglementet. Det er værd at pege på følgende tekniske og administrative bestemmelser i det nye bygningsreglement: - Bebyggelsesprocenten er hævet - I forhold til de hidtidige bygningsreglementer er bebyggelsesprocenterne hævet, f.eks. fra 10 til 15 % for sommerhuse og fra 25 til 30 % for parcelhuse, selv om bebyggelsesprocenten dog ikke opgøres helt på samme måde som tidligere. Som hidtil gælder dog, at en bebyggelsesprocent fastsat i en lokalplan går forud for bestemmelserne i bygningsreglementet. Kommunerne kan således fortsat fastsætte højere eller lavere bebyggelsesprocenter end angivet i bygningsreglementet. - Obligatorisk byggeskadeforsikring - Der er indført en obligatorisk byggeskadeforsikring ved opførelse af nybyggeri til helårsbeboelse. Det betyder, at vi skal tegne byggeskadeforsikring, hvis vi i eget regi opfører huse eller lejligheder og sælger eller udlejer disse til forbrugere til helårsbeboelse. Vi skal også tegne byggeskadeforsikring, hvis vi direkte med en forbruger indgår en hoved- eller totalentrepriseaftale om nybyggeri af en helårsbolig til brug for forbrugeren. Med de nye regler kan der kun opnås byggetilladelse ved fremvisning af dokumentation for, at et forsikringsselskab har givet tilbud på en byggeskadeforsikring, og der kan ikke opnås ibrugtagningstilladelse, uden at der kan fremvises en byggeskadeforsikring. - Bygningers lufttæthed prøves For at tilgodese ønsket om minimalt varmetab fra bygninger skal kommunerne stille krav om, at der i mindst 5 % af byggesagerne foretages en måling af den færdige bygnings lufttæthed. Kommunerne KAN ikke blot stille dette krav, de SKAL stille kravet i mindst 5 % af byggesagerne ifølge det nye reglement. Det er mit indtryk, at det kun er få af vore medlemmer, der har mødt kravet om måling af lufttæthed, og at de, der har mødt kravet, ikke har haft svært ved at opfylde det. Veludført murværk forhindre heldigvis ikke, at bygningsreglementets krav til tæthed kan opfyldes. - Forenklet byggesagsbehandling Kommunerne er fritaget for at skulle byggesagsbehandle de tekniske forhold for småbygninger, enfamiliehuse samt ukomplicerede avls- og driftsbygninger og industri- og lagerhaller. Bestemmelser i bygningsreglementet skal naturligvis fortsat overholdes, men ændringen betyder, at kommunerne fremover kun byggesagsbehandler for bebyggelsesregulerende forhold og evt. byggesagsbehandler for brandforhold. Forhåbentlig kan disse ændringer i de administrative bestemmelser lette byggesagsbehandlingen og afkorte ekspeditionstiderne for en lang række af de mest almindelige typer af byggerier. 11 af 14

12 CE-mærkning Der har i nogle år været krav om, at murværksmaterialer skal CE-mærkes, såfremt de markedsføres i EU. Erhvervs- og Byggestyrelsen har fra efteråret 2008 overtaget markedskontrollen med CE-mærkningen. Markedskontrollen var tidligere placeret hos kommunerne. Det kan derfor forventes, at der i de kommende år vil forekomme øget kontrol på området. I yderste konsekvens har Erhvervs- og Byggestyrelsen beføjelse til at kræve murværksmaterialer, der ikke opfylder bestemmelserne, fjernet fra en byggeplads eller et byggeri. Som udførende er det derfor vigtigt at kontrollere mærkningen ved modtagelsen af materialerne samt at sikre sig, at materialerne opfylder de egenskaber, der måtte være forudsat af f.eks. rådgivende ingeniør. I MURERnyt har vi informeret medlemskredsen om disse forhold. Teglpjece 37 og 38 Murersektionen har siden efteråret 2007, sammen med 3F og Kalk- og Teglværksforeningen KT 93, deltaget i arbejdet med at udarbejde to nye MURO pjecer om udførelse af blankt murværk - Teglpjece 37 og Teglpjece 38. Teglpjece 37 er en anvisning i korrekt udførelse af murværk og skal beskrive de tekniske forhold, der i praksis giver anledning til tvister. Teglpjece 38 skal anvise udfaldskrav til blankt murværk og dermed bidrage til at afstemme forbrugernes forventninger til det færdige resultat, inden byggeriet påbegyndes. Kvalitetssikring Siden kvalitetsreformen fra 1986 er der udviklet en lang række mere eller mindre brugbare kvalitetssikringsværktøjer. På den baggrund besluttede Dansk Byggeri at iværksætte arbejdet med at udvikle et forenklet og anvendeligt kvalitetssikringsmateriale. Grundtanken har været at skabe et materiale, der kan gøre det lettere for virksomhederne at håndtere den daglige kvalitetssikring. Materialet er nu tilgængeligt på Dansk Byggeris hjemmeside og indeholder skemaer til modtagekontrol og proceskontrol samt til styring af arbejdsmiljø. På murerområdet indeholder materialet 5 basisinstruktioner for arbejdsmiljø, 8 modtagekontrolskemaer og 14 proceskontrolskemaer. Materialet vil løbende blive opdateret med nye skemaer. Særligt mindre virksomheder har god mulighed for at komme i gang med kvalitetssikring med det nye materiale. Jeg håber, at I vil drage nytte af det nye kvalitetssikringsmateriale og give tilbagemeldinger til Dansk Byggeris sekretariat med ris eller ros, hvis I måtte have noget på hjerte. MURO konference I slutningen af maj 2009 forventes der afholdt en konference i MURO regi med titlen Murværk 2009 en dag med murerfaget. Konferencen er tænkt som et invitationsarrangement hvor parterne bag MURO kan indbyde relevante personer til at deltage. På konferencen vil der være fokus på kvalitet, arkitektur samt en diskussion mellem deltagerne om murværkets fremtid. Struktur vedr. medlemsrådgivning I det forgangne år har Murersektionen ønsket at styrke det tekniske arbejde ved at bringe den sekretariatsmæssige bistand i mere faste rammer. Dette har betydet at samarbejdet er styrket på det tekniske område. Der er således etableret en konsulentgruppe med Ib Mechlenborg fra Dansk Byggeri i Herning og Kjeld Søgaard fra Dansk Byggeri i Middelfart, der med Carsten Pedersen fra Dansk Byggeri i Kejsergade som faglig leder varetager medlemskontakten på det tekniske område. 12 af 14

13 Som noget nyt registrerer sekretariatet alle murertekniske medlemshenvendelser. Målet med registreringen er, at sekretariatet danner sig et overblik over omfanget og typen af de spørgsmål, som medlemmerne tomler med. Hermed kan det f.eks. afgøres, om der er spørgsmål der kræver en informationsindsats til medlemmerne eller spørgsmål, der fordrer en udviklingsindsats. Har I spørgsmål, kommentarer eller erfaringer på det tekniske område, vil jeg opfordre Jer til at kontakte en af de tre konsulenter. Overenskomst- og priskurantudvalget Overenskomstudvalget har siden sidste års generalforsamling primært arbejdet med prisfastsættelse af murerarbejdsmandsarbejde ved 1 m stilladsløft og oppasningsarbejde ved brug af stenhoveder med 80 sten. Principperne, om hvordan stilladsarealet skal beregnes, var der en del debat om. 3F var af den opfattelse, at det var den samlede murhøjde, der skulle danne grundlag for arealberegningen ved udvendig stilladsbygning, hvor vi mente, at der kun skulle regnes med merhøjde mellem kælderdæk og øverste stilladsgulv jævnfør teksten under systemstilladser i priskuranten. Ved stilladshøjde på 3 m bliver der 3 stilladsgulve ved 1 m-løft og 2 stilladsgulve ved 1 ½ m-løft. Derfor var kravet fra 3F for merarbejdet et tillæg på 50 %. For at kunne finde de procentvise stigninger, har parterne i fællesskab gennemgået regnskaber fra fem forskellige byggerier, som er blevet gennemregnet og sammenlignet, for at få et realistisk grundlag. Ved oppasning var kravet fra 3F et tillæg på fra 40 % => 50 %, hvor de fleste poster skulle tillægges 50 %. Begrundelsen var, at arbejdsmanden skulle gå 50 % flere gange med materialerne, og så brugte de omregningsfaktoren 112 sten 80 sten = 32 sten, som i forhold til 80 sten giver en stigning på 40 %. Denne beregningsmetode er forkert, da de 32 sten skal forholde sig til 112 sten, hvilket medfører en stigning på 28,57 %, hvilket vi holdt fast i. Udvalget brugte en model, hvor de fem regnskaber var sammenregnet. På oppasning alene medførte 3Fs krav en stigning på 33,61 %, og Dansk Byggeris tilbud betød en stigning på 20,31 %. Efter mange forhandlinger blev der opnået enighed om, at merarbejdet ved stillads og oppasning medfører en stigning på ca. 21 % på det samlede murerarbejdsmandsarbejde. Ovenstående er aftalt i en prøveperiode, og gælder i resten af overenskomstperioden. 3F har et ønske om, at det landsdækkende fliseafsnit forsøges drøftet på ny og igangsat. Murersektionen vil stadig kræve positionsnumre på det nye fliseafsnit for at acceptere, at det afløser de eksisterende afsnit i priskuranten for København og Nordsjælland 1. og 2. zone samt priskuranten gældende i Provinsen. 13 af 14

14 Udvalget har endvidere udarbejdet en strategiplan for krav til de kommende overenskomstforhandlinger i foråret i Har I ønsker, hører vi gerne nærmere. Ajourført priskurant for murersvende i Provinsen forventes klar fra trykkeriet i disse dage. En ajourføring af svendepriskuranten for København og Nordsjællands 1. og 2. zone påbegyndes herefter. Og hermed vil jeg overlade min beretning til repræsentantskabets godkendelse. 14 af 14

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Murersektionens generalforsamling den 3. april 2008

Murersektionens generalforsamling den 3. april 2008 Murersektionens generalforsamling den 3. april 2008 År 2007 blev året, hvor byggeaktiviteten slog alle rekorder. Beskæftigelsen nåede op på hele 182.000 personer, og med 216 mia. kr. har produktionsværdien

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat.

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat. 1 Formandens beretning 2010, Kloaksektionen. Velkommen. 2009 var et barsk år for branchen. Her ved indgangen til 10 erne ser vi nogle spæde positive tegn, men de er usikre, og konjunkturerne vender sandsynligvis

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 Som annonceret i sidste nummer af bladet, vil vi fremover lave en slags læserbrevkasse, hvor tre af vore meget kloge og indsigtsfulde

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

ORIENTERING FRA FORMANDEN

ORIENTERING FRA FORMANDEN SEPTEMBER 2008 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen af mureruddannelsen og så få et svendebrev. ORIENTERING FRA FORMANDEN Den nye uddannelse som flisemontør er klar Jeg

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

DECEMBER 2008. orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen

DECEMBER 2008. orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen DECEMBER 2008 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen orientering fra formanden Kære medlemmer i murersektionen, 2008 er ved at nærme sig sin afslutning. Det har været et

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Villy Jønsson Peter Hougård Nielsen Per Nielsen Peter Fristrup Jensen Henning Pedersen Jan Ejlerskov Petersen 22.december 2006, TLP

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Denne e-guide er sponsoreret af: John Christiansen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Byggeriets ArbejdsMiljøBUS alias BAM-BUS - virkning på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri

Byggeriets ArbejdsMiljøBUS alias BAM-BUS - virkning på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri Byggeriets ArbejdsMiljøBUS alias BAM-BUS - virkning på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri Vi taler altid med BAM-BUS, inden vi byder på et projekt tømrermester fra Nordjylland

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere