MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling"

Transkript

1 MANEDSBLADET,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling

2 Forsi.lebille.let: Udsnit.f Fronz Sediv's tegnw til projektet i 1936: FREMTIDSPERS PEKTIV AF AMAGE R SKIBSFARTSKANALEN ORISI'NDSBROEN ISSN qktunerda Skrevet og r digeret {fi Inget Kjet Jansen Tirnby Kommunes Lokdhistoriske Srmling

3 TArnby ved irtusindeskiftet Timby Kommune gar et spandende 6r i mode. Komrnunen bliver endnu engang et trafikalt vigtigt centrum, nir den faste forbindelse til Sverige abner til sommer. Broen har medfort mange ulemper for borgerne ikke mindst de eksproprierede familier har veret hardt rarnt. Men vi andre vaenner os - trods eventuel modstand - hurtigt til tingenes tilstand, og benytter os af fordelene. Der har planer liemme om en forbindelse til Sverige via Amager/Saltholm lige siden 1866 og liem til nutiden. Jeg vil idet folgende fortelle lidt om disse og andre kuldkastede trafikprojekter, der involverede Amager. Ndr de, hst. loftinnele ovr Oretun.!.t lodis tan M njse ned Iog ne etu K'bchhav og Mulno F ca. 20 hihanl (tbto: &a *rst til k st owt orcsund - orcsun6tunotti.t). Kommandorkaptajn Wildes projekt i 1866 Tanken med defte projekt var at skabe en god infrastruktur for industrien, s6 denne ville ekspandere. Herved kunne man undgi I

4 import af dyre varer, mente Wilde. Hans planer gik ud pa at udvide Ksbenhavns havn og anlegge en jembane lia Valby over havnen og Christianshavn til ostsiden af Amager. Her vills der s6 opste et nlt indust kvarter. En sidegevinst ville sa vere en jembane videre til Dragor og herfra en fergeforbindelse til Sverige. Dette projekt blev aldrig til noget, og der skulle gi 40 6r fat Amager fik sin jembane i ovrigt til stor.glede for den ogede industri p6 Amagers ostside. (se tegning over projektet pi side 8). Kanal gennem Amager i 1906 I december 1905 havde Kobenhar.ns Magistrat planer om at graye en kanai tvers gennem Amager. Her skulle der sejle mindre skibe og Kobenhavns havn- Samtidig ville man forsoge at lose Sundbyernes spildevandsproblem, idet man her ville have et kloakaflsb. Samtidig regnede man med at kunne regulere vandstanden i Kalvebodeme. Desuden regnede man med at kunne bygge nye boliger og industri langs kanalen. Magistraten havde faet et par ejendomme p6 hinden i alt I 14 tdr. land. Samtidig var der ogsi planer om anleggelse af en kirkeg6rd pe det omtalte areal. Adresseavisen var begejstret og skrev folgende: Denne kanal il komme til at virke saa smukt i Amqgers Lqndskab under den fugtige, Lufi, der kan drive under de forrevne Skyer med skere fierne Farver,.fordi den paa en ejerulommelig Maade vil komme til at fuldende Lqndskabet. Denne Jlade O, der ligger i Vandspejlet lovt mellem Sundet og Kallebodstr.tnd og som har Luftens og Vejrets Friskhed og en Blesthimmels Sksnhed, som Vandet har det, ligger irkelig som havde den fra etig Tid ligga og ventet pd sin Kanal. Gao en gang ud ad Lanclevejen, der lsber op mod St. Mqgleby, og hvorledes da vil se ud, naor ldngt borte paa de gronne Enge hvor 2

5 E*t*.r 44 nu en Tyrekrop tegnel sig mod et stykke blqa, Himmel, en smal mork ltandvej vil spejle s$terne, medens det hvide Sejl paa en Baad eller Prammens morke Owrdekning langsomt forbi Silhouetterne affrne, slanke Birke - for det er vel Meningen at plante Birke langs Kanalen? Hist og her lader det sigvel gore. Ak, ja! Og Moller og hoje Trebroer! Vi vil forelobigt vzre saa hoflig at tro, at der for Tiden yokser mange i Magistratens hollands ke Amagerdromme. Man mi sige at fantasien ikke fejlede noget hos skribenten, der ikke tager lugten fra kloakaflsb med ind i sine fantasier! Da grundejeme ikke ville forlange den liist Ksbenhavns Kommune havde faet for kob afarealeme, faldt sagen. Den fol.lbede Oresb.tsbo et i fuqlepe^petiit. (Mon.j. ov.r Kultehod sran l oe ri.lere pa btuen ovo Oresb.l. l9t6). Pianer om Qtresundsbro i 1936 I 1936 liemlagde ingeniorfirmaerne Christiani & Nielsen samt Hojgaard og Schultz et projekt som meget ligner det realiserede Oresundsprojekt. Projeklet blev udgivet i bogfom: "Motorveje med broer over Storebelt og Oresund". Pi grund af 1930'ernes arbejdsloshed havde slaten i forvejen sat stzrre vej- og broarbejder igang bl.a. Lillebelts- og Storstrsmsbroen. 3

6 Projektet om Oresundsbroen havde folgende forlob; deminger over Kalvebodstrand med I km lang bro med broklap for sejladsen- En d emning over Amager og syd for lufthavnen en. bro til Sverige, der gik via Saltholm til Limhamn. Broen skulle have en ensporet jernbane, en 3-sporet korebane samt cykelsti. Firmaerne skrev bl.a. folgende: Sqqvidt man skonner, md bloens betydning som lokalforbindelse Vere lige stor.lbr Danmark og Syerige, d7r kon ikke nivl om, at broen v Abne et helt nyt land for storbyen Kobenhavht befolkning, hvis muligheder.for udflugter i ojeblikket er sterkt begtenset. Pd sqmme mdde md man gd ud fra, at befolkningen i Malmo og hele det tetbefolkede Sydsverige vil benytte de forbedrede trafikmuligheder til i langt hojere Udstcekning end nu al besoge Kobenhavn og Nordsjelland. Betydningen af dette forhold, ikke alene for trafikmidler, rest.turaflter og hoteller, men ogsd for hele fotetningslivet sdvel i Kobenhawt, som i hele Sydsverige, kan ikke vurderes hojt nok. Dengang talte man heller ikke om pendling pe tvers afsundet, men ellers er argumenteme genkendelige. Ikke et ord om Amager som turistmal, men til gengeld fremkornmcr de to n evnte ingcniorfirmaer og endvidere Kampmann, Kierulff & Saxild i 1937 med endnu et projekt om en skibsfartskanal genn m Amager. Ogse denne gang var formelet at forbedre forholdene i Ksbenhavns Ha\,n og det skulle bl.a. ske ved at skaffe skibsfarten en anden vej til Sydhavnen. Man kunne spare mange bro oplukninger ved bide Langebro og Knippelsbro. Samtidig kunne projektet arbejdslssheden. Det op$avede-jord skulle bl.a. bruges til inddremningen af Vestamager som blev begyndt i 1939, men allerede var blevet bevilget af rigsdagen i Kanalen skulle ge fia 2 somil syd for Nordre Rose og fores mod vest ved et punkt nord for St. Magleby, hvor den drejede mod nordvest i en lige linje mod Kalvebodeme. Man me have kigget i 4

7 4r^roL de gamle planer fra 1906 for man pegede ogse p6, at der var mulighed for at der kunne bygges nye fabrikker langs kanalen. "Men projektet muliggar losningen af en rekke problemer, der gennem mange 6x har hemmet byens udvikling p6 Amagersiden". Man var klar over de gener beboeme pi Amager ville fi" men: "Det kan indvendes, qt Uenpeme vil ise sig paany paa de Steder, hvor Ferdselsqorerne paa Amqger lcrydser Kanalen, men den TraJik, der i Ojehlikket hqr.$rinde syd for Kanalen er sd minimql i Forhold til den TraJik, der sbl passere oter de nuverende Broer, at en sddan Indvending md anses for uberettiget ". Man regnede med at bygge 2 dremninger i forbindelse med vejanlegget til deres proj kt om Oresundsbroen. Heller ikke dette projekt blev til virkelighed. Pnjeld.t on e, shibrlaltskaul tve6 gennen Anagcr fle.l Meieelse afuildist.ace til Sylheaer (Ftu: Bennen Anaset,

8 Manniches Aresundstunnel Se tidligt som 1888 fiemkorn det lbrste forslag til,,en undervandsbro paa Havbunden" fia Helsingar til Helsinborg udarbejdet afen svensk ingenior Lilljequist. I 1972 yar det et dansk svensk samarbejde mellem ingenior Heinrich Ohrt og Albrechst euist_ gaard, der gik ud pa at bygge en tunnel lia Amager via Skane til Sverige. 'rrutn, aj Orc&ndnrnnetan i t913-ptojcktet llheeniareh 22, BrLnit Alteknit, 29 na1! tq4t). I 1941 udarbejdede Ingeniar Manniche sammen med en svensk kollega et forslag om en tunnel under Oresund. Det skete i lyset af kigen og de problemer den medforte f-eks. for fargeforbindelsen over Oresund. En tunnel ville kunne bygges for det samme som en bro ville koste. Man ville ogsi kunne ben)tte danske materialer, da den skulle udfsres af jembeton, hvorlil man brugte store 6

9 q.--.r /4 af cement, grus og sten. Den ville heller ikke skemme landskabet som en bro. En tunnel ville ogsi skabe frcne problemer for skibsfarten end en bro: den ville, mente Manniche, i naturlig sammenheng med Storstromsbroen og Rodby- Femem ruten slutte tugleflugtslinjen iia Skandinavien til Syd- og Vesteuropa. En jembanerejse fra Stockholm til Hamburg og Stockholm - Paris ville kunne forkortes med 7 timer. Skal de en tur over til Malms ksr si ud ad Amagerbrogade, videre ad Landevejen omtrent til St. Magl6by. Her drejer de til venstre ad Tunnelvejen, der fsrer ud mod kysten ned langs den flotte mmpe og ind i selve Tunnelened under havet. Man skulle si kore op og over Saltholm og ned i tunnelen igen. Et problem var at bringe frisk luft ned i tunnelen. Det ville man frembringe ved hjelp af ventilationsti.lrne. Heller ikke dette projekt blev realiseret. I 1954 nedsatte Sverige og Danmark et frellesudvalg, der skulle undersoge mulighedeme for en fast forbindelse over Sundet. Dette udvalg kom med en betenkning i I l99i blev de to lande enige om at bygge en fast forbindelse mellem Kobenhar.n og Malms. Her i 5r 2000 st6r broen klar. Oetua.llbroen kld/ til in.lvielsen.l, I iuli

10 Wiklexprcjett soh.let blev prutenteret i tll8ttercl Tklentla t6. decekbd f5 r^\ir' ii 'E.s 8

11 IJASKJ Ad.sti.llinsen o w S oltbo hn _ h?*itad.iq ses!& K.a. stru pgrtrd. s aml'i'ng en slatter d.en 6. fobrua.r 2000 tarnur og ddic, Ejinl P,

12 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, si henven dig til: Lokalhistorisk Samling Kamillevej Kastrup Ttf Abningstider: Mandag Tirsdag Fredag Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pi Kastrupgirdsamlingen: - "Midt pi Amager' og "Kastrup Glas' Abent: Ttrsdag - sandag Onsdag tillige Og pi Plydsen, Amager Strandvej 350, 1. Sal: 'Kastrupfiskerne og havnentt - ttplydsen' og - "Tflrnby Kirke - fra vugge til grav" Abent: Lordag og sondag

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense Universitet, skrev i 1994 folgende ungdomserindringer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009 SÅ TIL SØS Historier om vores havne FORSIDEILLUSTRATION: Luftfoto over Kastrup havn, broforening og lystbådehavn. Foto: 1965 KILDER: Ny

Læs mere

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Foreninger L del Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Forcidei usttdion: Husmoderaflssningen pe bes6g i et sygdomsraml hjem. lssn 1397-5412 Glerlmer du Skrcvet og rcdigeret af: Inger

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25 Andet kapitel Fyret J\ enne store, vigtige aften drejede vinden sagte I-l rnod ost, det var blast op lige efter klokken tolv, men afrejsen var sat til solnedgang. Havet var varnlt og havde en dyb, bl8:

Læs mere

MANDDSBI,ADET. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling

MANDDSBI,ADET. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling MANDDSBI,ADET I :. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling Fo6i.lelllasfiation: TSmby Redhus ca. 1962 I denne udgaw af "clenner du" er der hentet inspiration f/a: Arkitekten

Læs mere

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

Boring paa Værket ved Thorsbro.

Boring paa Værket ved Thorsbro. Boring paa Værket ved Thorsbro. DET UNDERJORDISKE KØBENHAVN OM man kunde tænke sig, at det underjordiske København en Dag pludselig nægtede at fungere, at Vand- og Kloakrørene tilstoppedes, Gasrørene sprang,

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson t.o.

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson <AKA@jm.dk> t.o. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Mie Vinkel Ssrensen Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 20L3Il:24 Christian Kettel Thomsen

Læs mere

Nls KOLINDSUND HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - det... Lifle ss ved Kolind. sidan bliver. www.kolindsund.

Nls KOLINDSUND HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - det... Lifle ss ved Kolind. sidan bliver. www.kolindsund. KOLINDSUND Nls Las inde i bladet: HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT o I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - sidan bliver det.... Lifle ss ved Kolind www.kolindsund.dk Hvad sker der n6r Kolindsund gendannes? Vi prgver

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Punkt... Side Søndag den 10. november 2002... 3 Mandag den 11. november 2002... 5 Tirsdag den 12. november 2002... 7 Onsdag den 13. november 2002...

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling

MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling MANEDS lfasf-**ning Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling Forsideillustation: Jordb rplukkerne pi Ny Kastrupgard holder pause. Foto 1945. I denne udgave af"glemmerdu" erder

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

Motorvejen Langerød - Tuse Nord

Motorvejen Langerød - Tuse Nord Motorvejen Langerød - Tuse Nord Åbning 15. august 2006 Forord Motorvejen fra Langerød til Tuse Nord åbnes for trafik den 15. august 2006. Den ca. 5 km lange strækning er første etape af udbygningen af

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bilag 2 Transskriberede interviews

Bilag 2 Transskriberede interviews Transskriberede Interviews Erhvervsperson 1... (s. 2) Erhvervsperson 2...(s. 17) Byplanlæggeren fra Herlev kommune...(s. 33) 5 Beboer 1...(s. 48) Beboer 2...(s. 61) Beboer 3...(s. 84) 10 15 20 25 1 Erhvervsperson

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014 Lejerbo skaber rum for liv Julen er nær Jeg er en stor fan af julen, for når mørket er værst

Læs mere

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der

Læs mere

Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Bylaug bliver ved til der er hul igennem Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli 2005-10. februar 2007. Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug

Læs mere

Turen til Samsø d. 10. - 11. juni blev en stor oplevelse

Turen til Samsø d. 10. - 11. juni blev en stor oplevelse 22. Årg. August/September 2014 Turen til Samsø d. 10. - 11. juni blev en stor oplevelse En avis for brugere af Ballerup kommunes pensionistcenter Parkhuset Side 1 Pris: kr. 10,00 The never ending story

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Pilgrimsruten Nordspanien

Pilgrimsruten Nordspanien 1 Pilgrimsruten Nordspanien Fra Pamplona til Santiago de Compostella August - september 2010 Af: Tommy Nylandsted Andersen Mit pilgrimsbevis 2 3 Pilgrimsruten på cykel 2010. Fredag 20. august. Så skulle

Læs mere