JYDSK PÆDAGOG-SEMINARIUM APRIL - MAJ 2007 direkte til dig:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JYDSK PÆDAGOG-SEMINARIUM APRIL - MAJ 2007 direkte til dig: www.jpsem.dk"

Transkript

1 JYDSK PÆDAGOG-SEMINARIUM APRIL - MAJ 2007 direkte til dig: Stafetten Rektor, Erik Hygum, fortæller om forskellen mellem den nye og den gamle pædagoguddannelse, samt om, hvordan vi er i gang med at forberede den nye uddannelse på JYDSK. S. 6. Kunstforeningen Kunstforeningen præsenterer sig selv og de to kunstnere, der udstiller på JYDSK i april og maj. Du kan også, hvordan du lige nu får særlige fordele, hvis du melder dig ind. S. 11. Nu bekender vi KULØR Nyt om bøger Redaktionen har modtaget nye bøger om dannelse, forældresamarbejde, sorg hos børn, sansemotorik, hyperaktive børn og socialpsykiatri. Læs omtalerne s. 5. Fra Randers til Prag I Randersafdelingen er man begyndt at tage på studieture på hold som et led i studieelementet Kulturmødet og kulturformidling. Læs Flemming Arnfreds beretning s. 2. Presseklip Glæde på Østervold, skrev avisen om aktivitets- og kulturfagsugens kulmination på JYDSK i Randers. S. 10 Bagsiden Du inviteres til to gratis foredrag. De tre dejlige damer på billedet, til sammen kaldet Eva Trio, gav den fuld skrue, da lærerne stod for fredagsbaren på Skejbyvej i fredag i marts. De tre havde i det mindste denne ene gang lovet at holde sig over bæltestedet. Og det så da også indledningsvist lovende ud, da damerne ankom i deres pæne kitler og med nydelige hårsløjfer, som vi naturligvis er glade for at kunne bringe i farver. Men da damerne kom på scenen, vi- ste det sig, at de svært ved at holde deres løfte. Hvad damerne gemte under kitlerne, kan vi ikke bringe på forsiden. Her må du om på side 9! Her kan du også se farvebilleder fra flere af de andre begivenheder, vi har oplevet på JYDSK i de seneste måneder. Det gælder International dag, æstestisk projekt i 04S og rektor Erik Hygums reception. JPS-Nyt udkommer fremover i farver. Vi håber, også du vil bidrage med billeder og ord om livet på JYDSK. God læselyst!

2 Studietur -et læringsrum Af Flemming Arnfred, Seminarielektor Randers afdelingen på JYDSK har gennemført et studieforløb, hvor man som en del af forløbet har valgt at tage på studietur sammen på hold. Vi var i alt 41 personer på rejse. Kulturmøder Temaet for dette studieelement er Kulturmødet og kulturformidling i en globaliserende verden. Forløbet danner ramme om intern prøve på 4. semester, og som udgangspunkt kan de studerende vælge enten en flerkulturel eller en international problemstilling, hvor de studerende, der vælger den internationale tilgang, får til opgave at udarbejde en kulturanalyse på baggrund af en studietur på minimum fem dage uden for landets grænser. tid til at studere og gennemføre studieelementet, hvorfor vi ofte erfarede, at målene med rejsen og genstanden for analyse ofte ikke var tydeliggjort tilstrækkeligt og udvalgt ud fra tilstrækkelige grundige kriterier og forudsætninger. Studierejser er jo som hovedregel mere omkostningstunge, desto færre personer der deltager. Det er væsentligt element, da nogle prøver valgte afdelingen således som forsøgsprojekt at genoplive ideen om at tage samlet af sted som hold, hvor studieturen er arrangeret af undervisere, der er knyttet til studieelementet. Argumenterne for studieturen er bl.a. følgende. Seminariet har mulighed for at have medindflydelse på de studerendes læring på grund af muligheden for at vælge destination/kultur og de institutioner, der skal besøges. Særlig betydningsfuld er muligheden for netop at vælge ud fra bekendtgørelses kravet om bredde i uddannelsen, hvor besøgene kan dække de tre hovedarbejdsområder, hvilket kan sikre kvaliteten og akkreditering i forhold til uddannelsesmålet. Således kan det i højere grad sikres, at arbejdet bliver målrettet intern prøve og de centrale fagkerner. Omkostningerne, forbundet med turen, er blevet reduceret væsentligt, da vi kunne opnå gode rabatter, hvilket giver flere studerende økonomisk mulighed for at tage med, samtidig Evaluering. Som afdeling har vi løbende evalueret dette studieelement og særlig rejsens relevans i forhold til de opstillede mål for forløbet. Her skal kort nævnes nogle væsentlige pointer. Det har været vanskeligt for en del studerende at skabe tilstrækkelig pædagogfaglig kvalitet i deres studietur med særlig vægt på institutionsbesøgene, til at anvende den tilegnede viden som basis for at beskrive og formidle kultur, og især pædagogisk kultur, og at indarbejde disse refleksioner og erfaringer i deres refleksive praksis. Det skal dog også nævnes, at mange grupper på egen hånd har gennemført vel tilrettelagte rejser med stort fagligt indhold og udbytte. Et andet forhold er tiden, der skulle anvendes på at tilrettelægge og organisere rejsen og herefter følge op på de kontakter, man havde fået, som således gik fra den samlede studerende fravælger at rejse af økonomiske grunde, hvilket jo set ud fra et undervisningssynspunkt, er meget uheldigt. Ny bekendtgørelse. I forbindelse med den nye eksamensbekendtgørelse om interne med at flere finder tryghed forbundet med at turen bliver tilrettelagt af seminariets undervisere, selvfølgelig i samarbejde med de studerende. De studerende får en fælles platform for at analysere, diskutere og formidle pædagogiske problemstillinger og udviklingsarbejde - ligesom der åbnes

3 mulighed for udlandspraktik. Kulturmødet og kulturformidling i en globaliserende verden Forløbet har en varighed på 7-8 uger. Der startes op med gennemgang af indholdsmæssige krav og rammer. Der gives forelæsninger i kernebegreber ud fra forskellige fagfaglige tilgange, og der inviteres gæstelærere, der fokuserer på fagfelter såsom integration, social inklusion og kulturalisering. Halvvejs i forløbet gennemføres studieturen, således at de studerende har haft tid til at udarbejde en problemstilling for deres arbejde og undersøgelse af den kultur, vi skal besøge. Ud fra en kulturanalyse og/eller komparation af pædagogiske paradigmer, tilgange, metoder, og didaktik diskuteres, hvorledes man kan udvikle eller forandre pædagogisk praksiskultur. De enkelte grupper formidler deres feltarbejde- og udviklingsperspektiv, dels ved at skrive en opgave, dels ved at fremføre deres betragtninger på en kulturmesse, hvor deres stand er rammen om analyser af og diskussioner om pædagogiske og kulturrelevante problematikker, formidlet og dokumenteret ved forskellige medietyper og -udtryk. Messen og standen danner ligeledes rammen om den interne prøve. Valg af destination. Vi har været af sted to gange og begge gange er turen gået til Prag. Vi har fundet det interessant at undersøge den gamle østblok og de pædagogiske tilgange, der kendetegner dette land og system. Vi har desuden haft mulighed for at undersøge og erfare en kultur, hvor skrift og tale er meget fremmedartet med de kommunikationsproblemer, det kan give. Denne destination har tillige været god set i forhold til at få be- eller afkræftet fordomme såvel i forhold til dansk som til tjekkisk institutionspraksis. Rejsen. Der blev udarbejdet et program for turen, som indeholdt diverse informationer blandt andet transportforhold; indkvartering; institutioner der skulle besøges, teaterforestillinger, seværdigheder, musiksteder, museer, VIPinformationer, mv. Nærmere beskrivelse af de institutioner, vi skulle besøge, blev vedlagt, således at de studerende kunne forberede sig på besøgene. Ved ankomsten udleveredes endviderede en vejledning, således at man kunne orientere sig i området. Vi mødtes på Århus hovedbanegård kl mandag morgen og var fremme kl på Prags hovedbanegård. Her stod vores guide og ventede med en stor blomst, som således blev vores kanin hele ugen. Vi fik vores værelser og indlogerede os i tre- til firepersoners rum, hvorefter nogle af os gik i seng, andre tog ud i lokalmiljøet for at ryste turen af sig. Jamen, vi er jo bagud i Danmark i forhold til at antage brugerens perspektiv, og de udviklingsmæssige fordringer, en sådan b r u g e r g r u p p e forespørger! Følgende dag besøgte den ene halvdel af holdet en handicapinstitution for fysisk funktionsnedsatte, denne er oprettet og udviklet med baggrund i dansk pædagogisk praksis. Grundlæggende er institutionen inspireret af Montessoripædagogik og har dermed udgangspunkt i brugerens præmisser, vilkår og udviklingsrum. Særlig interessant er den kinæstetiske træning, hvor man anvender hunde, dels som en del af et sansestimuleringsprogram, dels som omsorgmedhjælper med styrkelse af selvfornemmelsen, selvfølelsen og selvværdet for øje. Denne metode blev mange betaget af på grund af de virkninger, som denne kontakt og relation kunne afstedkomme. Det var et interessant fænomen at iagttage hundenes reaktioner på for meget og for tæt kontakt. Hundene udviste klassiske udbrændthedssymptomer og udviklede efter sigende depressioner, hvor man kunne registrere klassiske symptomer såsom acting out, apati, omverdensfjernhed, manglende lyst til at lege, manglende appetit, kontaktvægring, mm. Mange studerende var overraskede over institutionsrammen og den pædagogiske tilgang. Særligt det kinæstetiske arbejde og de æstetiske rammer og muligheder var en overraskelse for de fleste, og det gav mange ideer til projekter og pædagogiske tilgange i forhold til konkrete tiltag, men også i forhold til pædagogiske filosofiske refleksioner, i forhold til det psykiske og æstetiske miljø. De studerende havde mulighed for at spørge ind til den anvendte pædagogik og de overordnede tanker, der bliver arbejdet ud fra. Følgende dag tog den anden halvdel af gruppen af sted og havde stort set samme oplevelse og betragtninger. Om onsdagen besøgte vi en institution for personer med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse i alderen 3-80 år. Institutionen består af to afsnit, dels et afsnit for personer meget funktionsnedsættelse, dels et afsnit for personer med lettere dysfunktioner. En del studerende var rystede over forholdene, og netop denne institution levede helt op til fordommene om det gamle Østeuropa. Flere brød sammen og græd over, hvad de så og måtte være vidne til. Vi blev vist rundt af sygeplejersker, som fortalte os historien om stedet, vilkårene for denne gruppe mennesker, og de forhold, som personalet arbejder under. Herefter blev vi transporteret til det andet afsnit, hvor der blev vist sort teater fremført af denne knap så handicappede gruppe. Brugerne var pavestolte, og man kunne se

4 glæden lyse ud af dem ved mødet med et så stort publikum. Modsat det første afsnit bor de på værelser af to personer, og de har flere muligheder for et aktivt liv. Om aftenen gik vi i teateret Laterna Magika hvor forestillingen, vi så, forbandt mange stilarter lige fra opera, rockmusik, teater, ballet, interaktiv video kombineret med lifeteater og sort teater. Forestillingen havde mange inspirerende elementer, og kombinationen af forskellige medier og udtryksformer gav mange ideer til at arbejde pædagogisk med afsæt i en æstetisk ramme. Fredag besøgte alle en almindelig tjekkisk børnehave. Normering: 1: 22. Institutionen ligger inde i midtbyen og er et hus på 4 etager. Børnene rykker op i etage afhængig af deres alder de ældste øverst. Alle børn får mad på institutionen, og der er døre foran toiletterne for at give en mulighed for privathed. Aktiviteterne med børnene er mere styrede, end vi er vant til, defineret ud fra et overordnet curriculum for børnehavebørn. Det er jo noget forholdsvist nyt i Danmark læreplaner. Pris: 300,00 kr. om måneden pr. barn. Vi forsøgte at få en diskussion i gang om menneskesyn, herunder selvforvaltning, selvstændighed og personlig integritet, med afsæt i den iagttagelse, at børnene ikke blev udfordret på at skulle træffe valg. Det var nteressant, at vi faktisk ikke rigtig forstod hinanden dvs., at pædagogen i institutionen havde en ganske anden pædagogisk-filosofisk referenceramme, hvorfor en diskussion med rod i en reformpædagogisk tradition virkede fremmed og ikke er en praksis, der udøves i den form vi ofte kender og definerer som klassisk dansk/skandinavisk institutionspraksis. Eksempelvis måtte vi erkende, at begrebet dannelse har forskellig betydning og mening og teoretisk forskellig forankring de to lande/institutioner imellem. Mange studerende var overraskede over den ro og samarbejdsvilje, børnene udviste. Den tjekkiske pædagog forstod ej heller den problematik, vi fremførte vedrørende larmende børn i danske institutioner. Pædagogen havde aldrig oplevet, at det var et problem at styre en børnegruppe på 22 børn. Men her ved vi jo, at underrapportering kan være en faktor, så vores metodiske tilgang i denne undersøgelse af dagsinstitutionspraksis i Tjekkiet har sine svagheder. Eller er virkelig muligt, og hvilke omkostninger har den form for organisering og pædagogik? Om aftenen spiste vi sammen på en klassisk tjekkisk cafe og spisested, hvor nationale retter kunne bestilles. Vi havde tilrettelagt hjemmefra, at denne middag og samling skulle være en del af turen, da vi således havde en mulighed for at være sammen hele holdet og få talt om vores oplevelser og betragtninger. Om lørdagen fik vi en guidet tur i gennem Prag med historien om Tjekkiet, og beskrivelser af de seværdigheder, vi kom forbi f.eks. Europas første universitet; svenskernes hærgen i Centraleuropa; udviklingen af en kultur, hvor ateismen er den dominerende verdensforståelse, osv. Slutteligt havde vi aftalt at afslutte turen i det Skandinaviske hus i Prag. Følgende morgen tog vi af sted fra hotellet. Nogle i taxa, andre med metro. Alle kom godt af sted, og nu ventede en længere togrejse. Hjemveen havde meldt sig hos nogle studerende, men ligeledes oplevelsen af at have været væk hjemmefra, og følelsen af, at man havde opdaget en anden verden. I rygsækken lå både beog afkræftede fordomme, både om Danmark og Tjekkiet og hertil mange ideer til daglig pædagogisk praksis, udvikling, fornyelse og forandring. Forløbet afsluttedes som beskrevet med en kulturmesse og intern prøve, hvor de studerende tog deres erfaringer og undersøgelser med i diskussionen af pædagogiske tilgange, metodik, didaktik, etik, kultur- og dannelsesforståelse. Rejsen blev gennemført for ca kr pr. person. Her er inkluderet transport med tog, hotelophold, morgenmad, guide hele ugen, oversættere, 4 institutionsbesøg, 4 metrobilletter, teaterforestilling og fælles middag, donationer, frikøb af pædagoger og bustransport. Alt var planlagt og programmer var udarbejdet for hele turen.

5 NYT OM BØGER Bent Nabe-Nielsen Dannelsens veje 1 fra antikken til senrenæssancen Klim, 2007, 322 s. Dannelsens veje fører vidt omkring. A disse veje går rejsen gennem forskellige perioder af den vestlige kulturs idéhistorie, fra dannelsens arketypiske træk i oldtiden, over den klassiske paideia-tænkning, til renæssancens hermetiske og musiske dannelse. Dannelsens veje handler om de skiftende vilkår, hvorunder mennesker til forskellige tider har måttet orientere sig i tilværelsen, og om hvordan de i det lange tidsforløb fra den klassiske oldtid til senrenæssancen har mødt forskellige udfordringer til livet. Atle Dyregrov Sorg hos børn. En håndbog for voksne 2. udgave. Dansk psykologisk Forlag, 2007 Hvordan støtter man bedst et barn, når dødsfald rammer den nærmeste familie eller en nær ven? Vil det hjælpe barnet at se den afdøde? Kan barnet have gavn af at være med til begravelsen? Og er det godt eller skidt for barnet at kende til alle detaljer omkring dødsfaldet? Bogen giver praktiske råd om og retningslinier for, hvordan man bedst tager vare på børn, der oplever døden blandt deres nærmeste, og giver eksempler på, hvordan eventuel deltagelse i ritualer omkring døden og samtaler herom kan tilrettelægges. Elsebeth Jensen og Helle Jensen Professionelt forældresamarbejde Akademisk Forlag, 2007, 203 s. De to forfattere kombinerer deres egne praktiske erfaringer fra undervisning i forældresamarbejde med forskningsbaseret viden om interaktion, relationer og børns udvikling. Bogen giver konkrete ideer til, hvordan forældresamarbejdet kan gøres til en ressource, som understøtter det daglige arbejde med børn i skole og daginstitution. Et enkelt kapitel er skrevet direkte til forældrene og giver ideer til, hvordan de kan indgå konstruktivt i samarbejdet. I denne rubrik omtales nye bøger med relevans for det pædagogiske område, og som er tilsendt redaktionen fra forlagene. Omtalen bygger på forlagenes egen beskrivelse af bøgerne og er ikke et udtryk for redaktionens holdning. Ruth Thygesen Pædagogisk arbejde i socialpsykiatrien en udfordring til pædagogens kompetencer Jydsk Pædagog-Seminarium, Arbejdspapirer nr. 17, 2007 Downloades på Arbejdspapiret er en fortsættelse af arbejdspapir nr. 15, der beskriver proces og metode fra et udviklingsarbejde i socialpsykiatrien. I nærværende arbejdspapir gengives medarbejderes og brugeres oplevelser baseret på interviews, som sammenholdes med en model over pædagogens kompetencer. Hensigten er at illustrere de særlige udfordringer, pædagoger møder i dette arbejdsfelt som baggrund for overvejelser over, hvordan man i pædagoguddannelsen bedst kan klæde de kommende pædagoger på til opgaven. Marianne Bergström Hyperaktive børn scener fra hverdagen Dansk psykologisk Forlag, 2007, 36 s. Illustreret af forfatteren En bog om, hvordan det er at være en familie med et hyperaktivt barn. Med karakteristiske glimt fra hverdagen beskrives det hyperaktive barn med en afvæbnende humor, der gør det muligt at forstå barnets forskellige reaktioner og forældrenes oplevelse af afmagt og frustration. Med sine illustrationer af komplicerede ideer og anvisninger giver bogen uvurderlig hjælp og inspiration til problemløsning for forældre og andre nære personer i barnets hverdag. Sonja Bøjstrup Nielsen BILBO historien om den lille nysgerrige hund Illustreret af Simon Bukhave Kroghs Forlag, 2007, 64 s. Bogen kan anvendes som udviklingsfremmende sansemotorisk og sproglig leg for børn på 3-6 år. Samtidig med, at børnene hører fortællingen, skal de lave en række øvelser, der kan stimulere deres sanser og motorik. Bogen kan desuden bruges som et redskab til at blive opmærksom på, om børnene har opnået en alderssvarende sansemotorisk udvikling. Til dette formål er der bagerst i bogen checklister over de enkelte øvelser.

6 Ny uddannelse 2007 Af Erik Hygum, rektor Erik Hygum har grebet Stafetten og fortæller her om arbejdet med den nye pædagoguddannelse på JYDSK. 1 ECTS-point svarer til 1 uges uddannelse 1992-uddannelsen og ECTS-points 2007-uddannelsen og ECTS-points Jydsk Pædagog-Seminarium er godt i gang med at forberede den ny pædagoguddannelse, der blev vedtaget i Folketinget i foråret 2006, og som starter med studerende i september Adskillige undervisere fra Jydsk har i efteråret 2006 deltaget i arbejdsgrupper, der er kommet med oplæg og kommentarer til den ny bekendtgørelse for uddannelsen, dvs. den overordnede ramme for indhold og organisering af uddannelsen. Der tegner sig et billede af en meget spændende ny pædagoguddannelse, der er en professionsbacheloruddannelse på 3½ år. Uddannelsen har som formål, at de studerende skal have både et teoretisk og praktisk grundlag for at udføre arbejde som pædagog. Uddannelsen tager fortsat sigte på hele det pædagogiske beskæftigelsesområde, men de studerende skal som noget nyt samtidig specialisere sig inden for et arbejds-, funktions- eller fagområde. Denne specialisering vil foregå i 3. studieår. Endvidere skal uddannelsen bidrage til de studerendes personlige udvikling samt understøtte studerendes interesse i at medvirke i et demokrati, og endelig skal uddannelsen give de studerende et solidt grundlag for videreuddannelse. De væsentlige ændringer i forhold til den nuværende pædagoguddannelse er: Fag Pædagogik og psykologi (37p) Socialfag og sundhedsfag (25p) Kommunikation, organiation og ledelse (12p) Aktivitets- og kulturfag (50p) : -Værksted -Drama -Bevægelse -Musik -Naturfag -Dansk Pædagogik inklusive psykologi og sundhedspædagogik (43p) Individ, instutition og samfund (18p) Dansk, kultur og kommunikation (28p) Liniefag (30p), valg mellem: -Sundhed, krop og bevægelse - Udtryk, musik og drama -Værksted, natur og teknik Specialisering Ingen Valg mellem (35p) : -Børn og unge -Mennesker med nedsat funktionsevne -Mennesker med sociale vanskeligheder Tværprofessionelt samarbejde Praktik Intet krav Øvelsespraktik (14p) 1. lønnede praktik (30p) 2. lønnede praktik (30p) Bachelorprojekt Ja (12p) Ja (12p) Ialt 210 point 210 point Tværprofessionelt samarbejde med andre professionsområder (8p) 1.års praktikuddannelse (14p) 2. års praktikuddannelse (30p) 3. års praktikuddannelse med specialisering (30 p) -Der sket en reduktion af fagrækken, og det er præciseret, at faget pædago-

7 gik er uddannelsens centrale fag. -De enkelte fag og faglige elementer er defineret indholdsmæssigt gennem faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder. -Der er indført liniefag, hvor studerende skal vælge ét liniefag ud af tre mulige. -Der er indført specialisering. -Studerende skal indgå i et tværprofessionelt samarbejde med andre relevante professionsområder for at opnå forudsætninger for at kunne deltage i et tværprofessionelt samarbejde i løsning af konkrete opgaver. -Praktik benævnes som praktikuddannelse for at understrege, at praktik er et uddannelseselement og skal integreres i udannelsens øvrige fag og faglige elementer. Tilbage står nu, at vi her på JYDSK skal udarbejde en ny studieordning med en uddannelsestænkning, der dels er i overensstemmelse med den nye lov og bekendtgørelses ånd og bogstav, og dels er loyal over for seminariets kultur og faglige traditioner. Arbejdet foregår i råd og udvalg, hvor studerende er medspillere, og i særligt nedsatte arbejdsgrupper. Indtil videre står det fast, at den nye studieordning vil blive organiseret i en række temaer, hvor studerende både møder fagundervisning og projektorganiseret undervisning med et vidensgrundlag, der er professionsog udviklingsbaseret samt forskningstilknyttet. Det vil således være helt afgørende, at der i den nye studieordning etableres en struktur, hvor såvel studerende som undervisere får både et teoretisk og praktisk kendskab til profession, forskning og udvikling. Dette betyder, at der skal eksperimenteres med nye læringsformer og læringsrum, at der skal udvikles nye prøveformer, at praktik får en tæt sammenhæng med de øvrige fag og faglige elementer, og at seminariet generelt åbner op overfor professionsfeltets forskellige aktører. Dette kan ske ved at invitere institutioner, pædagoger, brugere m.fl. ind på seminariet, og ved at studerende og undervisere indgår i konkrete udviklings- og forskningsprojekter. JYDSK står godt rustet til at løse disse nye didaktiske tiltag, fordi der gennem mange år er investeret i at udvikle et forskningsog udviklingsmiljø på seminariet. Den store opgave bliver nu metodisk og systematisk at skabe sammenhæng og videnflow mellem efter-/videreuddannelse, de mange forskellige udviklings- og forskningsopgaver, samt grunduddannelsen. Med den nye pædagoguddannelse kan vi fortsætte vores arbejde med at uddanne kloge praktikere, der hverken befinder sig i de højere akademiske luftlag eller er fanget af den i øvrigt omsiggribende teknificering af det pædagogiske arbejde, hvor pædagogiske manualer afløser pædagogisk refleksion. Det er fortsat vores ambition at uddanne kloge praktikere, der er i stand til at beskrive, forklare og forstå praksis; der kan opstille en didaktisk ramme for handling i praksis; og som besidder en række konkrete færdigheder, der er med til at definere pædagogprofessionen. Erik giver Stafetten videre til Steen Nielsen, som koordinator for vores Brobygningsuddannelse for flygtninge/indvandrere, med overskriften: Fortæl om Brobygningskurset og pædagogikken der!

8 Fotos: Ulrik Lund BEGIVENHEDER PÅ JYDSK På disse sider ser du et blot et lille udpluk af indtrykkene fra de mange begivenheder og arrangementer, vi har været en del af på JYDSK i februar og marts måned. Øverst: Æstetisk Projekt i 04S Nederst: International dag på Skejbyvej i februar.

9 Øverst: Tre billeder fra rektor, Erik Hygums Goddag-og-farvel-Reception (Bare rolig: han siger, han bliver lidt endnu), i marts. Fotos: Karen Rønne Nederst: Tjenere og Eva Trio ved lærernes fredagsbar på Skejbyvej i marts. Fotos: Susanne Idun Mørch

10 Presseklip: Glæde på Østervold -Sådan skrev Randers Amtsavis d. 4-4, og den videre omtale af AK-fagugen på JYDSK i Randers lød således: Randers: Omkring 40 ansigter er malet med et tykt lag orange farve. De synger med klare stemmer: Tøffelhelte og maskespil. Krop og lyd skal der til. Sjov ballade i en parade. Den taktfaste sang får følge af store trommer, der følger karnevalsrytmen. Et optog af hvide og orange gevandter flagrer gennem byen fra rådhuset til Østervold. Midt på Østervold står en orange brud og en helt hvid gom, som tager imod optoget. Flokken på den åbne plads følges af nysgerrige øjne. Fra tilskuerne, der ikke er vant til at se liv på Østervold, lyder undrende spørgsmål: -Hvad er det for noget? Hvem er det? Det er 2. semester studerende fra Jydsk Pædagog-Seminarium. Som en del af aktivitets- og kulturfag har de i ugen arbejdet med temaet Til glæden. -Vi er ude for at sprede glæde, og jeg tror, det lykkes, fortæller Jette Pedersen, der er en af de studerende og klædt i orange. Det er ikke tilfældigt, at målet for glædesoptoget er Østervold. Lektor i dansk, Anne Petersen, er en af de fire undervisere bag temaugen. Hun fik ideen til placeringen. -For et par uge siden gik jeg en tur og kom forbi Østervold. Det er jo en rigtig flot plads, og det er synd, at den ikke rigtigt er taget i brug endnu. Så nu har vi ligesom indviet den, synes vi selv, forklarer Anne Petersen. Mens de studerende har erobret midten af Østervold, vover forbipasserende sig tættere på, og nogle stopper op langs træerne for at kigge på. De hvide og orange kroppe udfører forskellige små stykker teater. Blandt andet udspiller der sig en kamp om en jomfrus hjerte. Nogle mimere deler små papirhjerter ud til de tilskuere, der vover sig helt ud på den åbne plads. Vinduerne på 1. og 2. sal i slotscentret bliver slået op, og der hænger folk ud af dem for at følge med i løjerne. Der er liv på Østervold, og det følges nøje. Du kan se og læse mere på

11 KUNSTFORENINGEN Som medlem af Kunstforeningen sikrer du, at der findes spændende kunst rundt omkring på seminariet. Du er med til at skabe de æstetiske rammer, der påvirker vores hverdag. April I årets mest drilagtige måned, hvor vi for alvor tror på sommer, men altid narres af vejrets luner, udstiller Sonja Rosenhøj, f Sonja Rosenhøj er landskabsmaler og har udstillet siden I sine billeder henter hun ofte inspiration fra sne mange rejser, hvor det særligt er huse og byer, der fanger hendes opmærksomhed. Maj Når eksamen begynder at banke på, kan kunstforeningen præsentere Niels Frank, f Niels Frank, der udover at være uddannet på JYDSK, også er kendt for sin litteratur, arbejder i billedkunsten med oliemaleriet. Og her særligt med naturoplevelser, som han oversætter til maleriet. Billeder findes overalt, de bliver bare først synlige, når de males - siger han om sin egen maleproces. Han arbejder med de store kontraster, hvor skønhed og faglighed dyrkes side om side. Plads til mangfoldighed Kunstnerne, der udstiller i Kunstforeningen på JYDSK, har alle et syn på verden, som de formidle til os. Vi opfatter det heldigvis forskelligt, men fælles er, at vi udfordres i vores syn på verden. Som kunstforening mener vi, at det er vigtigt at udstille sommange forskellige kunstnere som muligt. For på den mådefår vi mulighed for at belyse forskellige livsanskuelser i dialogen med kunstværket. Som medlem af kunstforeningen har du også mulighed for at vinde et af de udstillede kunstværker, som foreningen køber. Et medlemsskab af Kunstforeningen ved Jydsk Pædagog-Seminarium koster 100 kr. for studerende og 300 kr. for øvrige medlemmer. Hvis du betaler dit medlemsskab senest 1. maj 2007, får du tildelt 2 lodder i den pulje, der giver dig adgang til at vinde et af de indkøbte kunstværker.

12 INVITATION til åbne foredrag om forskning i socialt arbejde Invitationen er rettet til studerende, medarbejdere og praktikere i de sociale og pædagogiske professioner. Ideen med de åbne foredrag er at invitere forskere på uddannelsesinstitutionerne til at formidle og diskutere deres egen forskning. Deltagelse i foredragene er gratis,men tilmelding er nødvendig. Udvikling og indførelse af standardiserede værktøjer i socialt arbejde - motiver og rationaler bag den stigende interesse set med socialarbejderens øjne og med borgerens blik v/ Leif Vind, psykolog, forsker på Center for Rusmiddelforskning 24. april 2007, kl på den Sociale Højskole i Århus Anerkendelsesstrategier, frivilligt arbejde og velfærdsstaten med fokus på foreninger til støtte for forældre med anbragte børn V/ Margit Harder, socialrådgiver, Ph.d., Institut for Socialt arbejde og organisation, Ålborg Universitet 29. maj 2007, kl på Jydsk Pædagog-seminarium Foredragene er arrangeret i samarbejde mellem FORSA, Foreningen til fremme af forskning i socialt arbejde; og de tre uddannelsesinstitutioner: Jydsk Pædagog-Seminarium; Den sociale Højskole samt Peter Sabroe Seminariet. JPS-Nyt udgives af Jydsk Pædagog-Seminarium, Skejbyvej 29, 8240 Risskov, Tlf Ansvarshavende: Rektor, Erik Hygum Redaktion og layout: Susanne Idun Mørch Forsidelogo: Per Eskildsen Tryk: Børge Møllers Grafiske Hus Artikler mv. til redaktøren JPS-Nyt udkommer 6 gange årligt. Næste deadline er 1-6

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hjallipædagogik. Rejse på JYDSK! Direkte til dig www.jpsem.dk

Hjallipædagogik. Rejse på JYDSK! Direkte til dig www.jpsem.dk JYDSK PÆDAGOG-SEMINARIUM Februar-marts 2007 Direkte til dig www.jpsem.dk Musikkens bredbåndsnet! Sidste sommer slog 10-årige Sophia og 7-årige Jacob sig ned på Elsebeth Kirks adresse i fire dage, og det

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen 5/25/2011 TIDLIGT SKRIFTSPROG OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen Indholdsfortegnelse: Indledning:... 1 Problemformulering:... 2 Metode:... 2 Definition af begrebet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Anne Woergaard Mikkelsen Afgangsprojekt efterår 05 Sammensat PD KLEO Vejleder: Trine Pedersen

Anne Woergaard Mikkelsen Afgangsprojekt efterår 05 Sammensat PD KLEO Vejleder: Trine Pedersen Anne Woergaard Mikkelsen Afgangsprojekt efterår 05 Sammensat PD KLEO Vejleder: Trine Pedersen INDLEDNING.... 3 METODE... 4 HISTORIK OG PARADIGMESKIFT... 5 AFGRÆNSNING OG BEGREBSAFKLARING... 7 PROBLEMFELTER...

Læs mere

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Videndeling i daginstitutioner

Videndeling i daginstitutioner Videndeling i daginstitutioner Afgangsprojekt videndeling refleksion kommunikation praksis fortællinger pædagogisk praksis daginstitutionskultur socialkonstruktivistisklæringsteorier hyperkompleks Pædagogisk

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

Idékatalog. Inspiration til undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne. Det vi må lære før vi kan gøre det lærer vi ved at vi gør det

Idékatalog. Inspiration til undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne. Det vi må lære før vi kan gøre det lærer vi ved at vi gør det dékatalog nspiration til undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne Det vi må lære før vi kan gøre det lærer vi ved at vi gør det Aristoteles dékatalog nspiration til undervisning i selvmordsforebyggelse

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red.

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red. Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Pia Riis Olsen (red.) 1 2 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og

Læs mere