KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014."

Transkript

1 KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts Mødet afholdt med start onsdag d. 12. marts 2014 fra kl af Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Asemamiehenkatu 2, FIN Helsinki. Tilstede var: Sigve Bolstad, Unn Alma Skatvold og Lars Øverkil (Observatør), Politiets Fellesforbund, Norge, Yrjö Suhonen og Rita Ridanpää, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Finland, Lena Nitz, Lars Bergman og Ylva Norberg (Observatør), Polisförbundet i Sverige, Claus Oxfeldt, Claus Hartmann og Stig Bertelsen (Observatør), Politiforbundet, Danmark, Snorri Magnusson, Landssamband Lögreglumanna, Island. Tolk: Christine Lund og Tuulikki Albeck. Sekretær: Claus Redder Madsen. 1

2 Pkt. 1: Velkomst. Formand Sigve Bolstad bød velkommen til NPF s Årsmøde, idet han kort orienterede om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med mødet. Samtidig tilkendegav han, at SPJL havde organiseret mødet perfekt i dejligt vejr og i forhold til rammerne for mødet. Mødedeltagernes flytider blev herefter koordineret af hensyn til forløbet. Med baggrund i, at såvel fg. kanslichef Ylva Norberg, Polisförbundet, som sekretariatschef Stig Bertelsen, Politiforbundet, deltog for første gang i et NPF-møde, indledtes mødet med en kort præsentationsrunde af deltagerne. Rita Ridanpää bød på vegne af SPJL ligeledes velkommen til Finland og orienterede herefter mere indgående om de praktiske foranstaltninger, ligesom hun orienterede om, at SPJL ville være værter for en fælles middag kl i hotellets restaurant. Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden. Formanden foreslog følgende dagsorden for mødet.. 1. Velkomst. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Årsmødet, herunder a. NPF-Årsrapport b. Regnskab c. Budget d. Fastsættelse af kontingent. 4. Politirollen på nordisk plan temadrøftelse. 5. Action Plan 2014, herunder opfølgning på særligt.. a. Fællesmøde med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren i 2014 i Norge. b. Medlemsrekruttering/-organisationsprocenter. 6. Information fra EuroCOP, herunder forberedelse til EuroCOP s Spring Committee Meeting d april 2014 i Vilnius. 7. Information om interne sager i forbundene. 8. Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande. 9. Eventuelt. 10. Godkendelse af referat. 11. Afslutning. Styret godkendte den fremlagte dagsorden. Pkt. 3: Årsmødet, herunder a. NPF-Årsrapport Formanden henviste kort til den via mail d udsendte udkast til NPF- Årsberetning 2013, idet han fandt, at beretningen kort og præcist beskrev, hvad der var sket i løbet af året. 2

3 Styret havde ingen bemærkninger til det fremlagte udkast til NPF-Årsberetning 2013, hvorefter den blev godkendt. b. Regnskab Formanden henviste kort til det udsendte materiale, idet han overlod ordet til Ylva. Ylva Norberg orienterede på vegne af NPF-Økonomifunktionen om det fremlagte NPF regnskab 2013, idet hun betegnede NPF-regnskabet 2013 for tilfredsstillende set i forhold til NPF-Budgettet for Hun fandt det ligeledes tilfredsstillende, at dette fortsat medfører, at kontingentet til NPF kan bibeholdes på niveauet for Hun redegjorde ligeledes for, at nogle udestående med såvel Danmark som Island nu var afklaret og indarbejdet i det fremlagte regnskab. Claus Oxfeldt orienterede herefter med baggrund i nogle uklarheder om beregning af sekretærens stillingsandel, om, at Politiforbundets Økonomiafdeling i Danmark har været igennem og fortsat er i gang med en større omlægning, ligesom der primo 2012 blev ansat en ny Økonomichef. Herunder blev det konstateret, at der ikke var fremsendt fakturaer for sekretærens rejse- og opholdsudgifter i såvel 2012 som Dette gjaldt ligeledes fakturering af "sekretærfunktionen" i 2012 (20%/80%) og fakturering af "sekretærfunktionen" i 2013 (25%/75%), jfr. Styrets tidligere beslutninger. Politiforbundet ønsker i fortsættelse heraf, at spørgsmålet om sekretærens stillingsandel i forhold til den fremadrettede forvaltning og retningslinjer herfor, drøftes i Styret. Med baggrund heri ville Stig Bertelsen fremlægge et konkret forslag til fremtidig godtgørelse for NPF-sekretærfunktionen. Forslaget fra Politiforbundet blev herefter omdelt til Styret. Forslaget bestod af 3 modeller for omkostningsdækning med udgangspunkt i en De facto opgørelse (25 %), en Nuværende opgørelse (25 %) og et Grundlag for forslag baseret på nuværende principper (30 %). Formanden konkluderede efter en længere drøftelse og med udgangspunkt i et kompromis, at.. Stillingsandelen fremadrettet fra 2014 udgør DKK ,- inklusive moms, som et fast beløb. Beløbet faktureres årligt forud via Økonomifunktionen i Polisförbundet. Udlæg til rejser og repræsentation faktureres særskilt og fremsendes én gang årligt fra Politiforbundet til Økonomifunktionen i Polisförbundet. Til NPF-Årsmødet 2015 drøftes NPF s aktivitetsniveau nøje, ligesom sekretæren udarbejder en detaljeret oversigt over tidsforbrug til NPF-arbejdet for Styret tilsluttede sig i enighed det fremlagte kompromisforslag. Styret drøftede og godkendte herefter NPF s regnskab for NPF s regnskab 2013 blev herefter af regnskabstekniske årsager underskrevet af forbundsformændene, og udleveret til Økonomifunktionen i Polisförbundet. 3

4 c. Budget Formanden redegjorde kort for det udsendte NPF-Budget for 2014, idet han erindrede om, at dette skal korrigeres i forhold til den tidligere beslutning vedrørende sekretærens stillingsandel og i forhold til præcisering af medlemsantallet. Det udleverede budget blev herefter kort gennemgået i hovedpunkterne. Styret tog herefter med de anførte bemærkninger Budget 2014 til efterretning. d. Fastsættelse af kontingent. Formanden henviste til det netop vedtagne NPF Budget 2014, hvorefter han overlod ordet til Ylva Norberg. Ylva Norberg orienterede om, at NPF-Økonomifunktionen i lighed med 2013 og med baggrund i de netop trufne beslutninger fortsat indstiller, at kontingentet for 2014 fastsættes til SEK 5,- pr. medlem. Sekretæren henviste herefter til NPF s lovs 9 med hensyn til, at Årsafgiften indbetales til NPF før d. 1. februar. I den forbindelse foreslås det, at datoen for indbetaling af medlemsafgift for 2014 fastsættes til senest d. 1. maj Styret tilsluttede sig dels forslaget til medlemsafgift for 2014 og dels, at indbetaling af medlemsafgift for 2014 til Økonomifunktionen i Polisförbundet fastsættes til senest d.1. maj Pkt. 4: Politirollen på nordisk plan temadrøftelse. Formanden redegjorde som opfølgning på NPF-Styremødet d , hvor Styret havde en meget grundig drøftelse af emnet, om den aftalte temadrøftelse. Styret besluttede således, at hvert medlemsland til dette NPF-møde skulle fremlægge status i forhold til det enkelte land om, hvilke opgaver i politiet der p.t. privatiseres og hvilke udfordringer, som dette giver nationalt for politiforbundene. FINLAND Generelt er der i Finland stor fokus på effektiviseringer, ligesom Staten som følge af en anstrengt økonomi gennem de senere år har effektueret store besparelser indenfor det offentlige, herunder også indenfor politiet. Derfor har SPJL haft stor fokus på, at finsk politi er et civilt politi med de arbejdsområder, som øvrige, civile politikorps i Europa har. Den statslige udvikling gennem de sidste 5 10 år har resulteret i væsentlige personalereduktioner, idet der tidligere var ansat medarbejder indenfor det offentlige, mens der nu alene er ansat ca medarbejdere. Af disse er ca medarbejdere ansat i politiet, og derudover kommer ansatte i Forsvaret, Grænsepolitiet og Alarmcentralerne. Samtidig er der vedtaget en ny lovgivning, som giver udvidede muligheder når det gælder privat sikkerhed i eksempelvis i lufthavne, i havne, på sygehuse, i visse kommunale institutioner m.v. Den private sikkerhedssektor er således kraftigt øget i 4

5 antal medarbejdere i de senere år. SPJL anerkender, at de private sikkerhedsfirmaer har en rolle at spille, men SPJL finder det dog bekymrende, at Indenrigsministeriet har igangsat et arbejde, der skal indeholde yderligere besparelser i politiet den såkaldte 2. pakke. Dette arbejde ledes af en person, som kommer fra den private sikkerhedsbranche, hvilket SPJL har påpeget det uhensigtsmæssige i, men Indenrigsministeriet har fastholdt, at der ikke er en interessekonflikt heri. SPJL finder udviklingen urovækkende, idet der er nogle kritiske forslag, som eksempelvis indebærer, at der skal ansættes vagter indenfor politiets område. SPJL er betænkelige ved, at disse vagter er ansatte i et privat selskab, som skal generere et overskud, og ikke stiller de samme krav til pålidelighed, loyalitet og sikkerhed til deres medarbejdere. Disse private, uniformerede vagter findes i dag i forvejen på offentlige steder, i parker m.v., hvor de er synlige, og hvilket er en konsekvens af, at politiet ikke er på gaden med baggrund i den i forvejen pressede situation i politiet. SPJL vil formentlig blive hørt i forhold til den såkaldte 2. pakke og vil som mange forskere og eksperter i øvrigt kritisere det lovforberedende arbejde, som er meget betænkelig i forhold til retssikkerheden. I tillæg hertil har der i den østlige del af Helsinki været etableret et forsøg med private vagtværn, hvor udfaldet var, at offentligheden fandt forsøget vellykket, idet det gav mere tryghed i området. Samtidig har den private sikkerhedsbranche ikke vist interesse for at arbejde i tyndt, befolkede områder, såsom i den nordlige og østlige del af Finland. I tilknytning til grænsepolitiet, som er en militær organisation, hvor medarbejderne har en militær uddannelse og kontrollerer grænserne, arbejder det civile politi naturligt tæt sammen med grænsepolitiet og træder til, når der kræves professionel efterforskning m.v. Det finske Forsvar forsøger således i øjeblikket at påtage sig flere opgaver, hvilket giver store udfordringer for SPJL. Samtidig har kommunerne ansvaret for fiskeri- og redningstjenesten, brandvæsenet m.v., mens politiet står for Alarmtjenesten, og har det overordnede ansvar for de politimæssige indsatser. Kommunerne har derudover et ønske om også at overvåge trafikken, forestå fartkontrol m.v. med henblik på selv at kunne tjene penge lokalt via disse områder. Generelt er der således i øjeblikket et ønske om Komplettering af polispersonalen, hvor Staten foreslår at inddrage private, hvis behovet opstår, og eksempelvis erstatte politifolk med private, når politifolkene har ferie. SPJL har således nedsat en arbejdsgruppe, der ser på disse spørgsmål, også i forhold til den tidligere Rigspolitichefs forslag om at etablere A og B-betjente, som skulle køre patrulje sammen. SPJL er naturligvis imod etablering af et A og et B-politi, og finder udviklingen urovækkende. P.t. kan overførsel af offentlige forvaltningsopgaver alene ske via lov, ligesom Ombudsmanden ligeledes er meget betænkelig ved at overføre offentlige magtbeføjelser til private og dermed ikke sikrer ligebehandling for borgerne, men SPJL oplever, at når økonomien generelt er presset bliver grænserne herfor mere flydende og elastisk. På given foranledning blev oplyst, at kørekort-området fjernes fra politiet i 2015, hvilket indebærer personalereduktioner i politiet, men SPJL har fået lovning på, at disse reduktioner alene sker ved naturlig afgang. I tilknytning til pas-området så er dette ligeledes fjernet fra politiet i forbindelse med den nuværende reform, og borgerene skal således alene ansøge om pas elektronisk uden at møde op hos 5

6 politiet. SPJL finder det bekymrende, at pas-sikkerheden dermed forringes, ligesom det har medført personalereduktioner i politiets administrative sektor. Ligeledes på given foranledning blev det i forhold til uniformering af civile og spørgsmålet om etablerer A og B-betjente præciseret, at forslaget indebærer, at disse skal uniformeres som almindelige politifolk og køre almindelig, daglig patrulje, hvilket SPJL finder vanvittigt. DANMARK I Danmark kan Politiforbundet nikke genkendende til mange af de elementer, som er blevet fremført under det finske indlæg. Samtidig hermed finder Politiforbundet det bekymrende, at de nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektøren til det afholdte fællesmøde i august 2013 i Island tilkendegav, at arbejdsgivernes vigtigste fokus var, at vi måtte ikke tale politifaget ned, hvilket er vanskeligt i en tid med effektiviseringer og stramme budgetter i alle de nordiske lande. I Danmark er det således en selvstændig udfordring, at Rigspolitichefen stort set konsekvent ikke udtaler sig i forhold til den kritik, der løbende fremsættes overfor politiet i forhold til operative, politimæssige forhold. Det er alene Politiforbundet, der udtaler sig, hvilket er problematisk. I efteråret 2013 foretog forbundsformanden og næstformanden en rundtur med besøg i samtlige politikredse, hvor de talte med ca medlemmerne, og hvor det især var kendetegnende, at særligt 2 ting frustrerer kollegerne. Nemlig new public management (NPM) og måltal, og at der er for få folk til for mange opgaver, hvilket ligeledes bekræfter Politiforbundets billede. Dette står i modsætning til det billede, som Rigspolitichefen forsøger at tegne nemlig at det går rigtig godt. Forbundet har efterfølgende flere gange konfronteret Rigspolitichefen uden at dette god har medført større ændringer. Når økonomien bliver strammere så bliver elastikken slappere i forhold til myndighedsudøvelse. I Danmark er der efterhånden ansat mere end personer i den private sikkerhedsbranche, og flere opgaver er forsvundet over til dem, herunder det forebyggende arbejde, patruljevirksomhed i eksempelvis storcentre, Strøget i København m.v. Generelt er økonomien i Danmark også presset, og der er indført nul-vækst i den offentlige sektor, hvilket også rammer politiet, da der ikke må tilføres yderligere midler. Politiforbundet har stor fokus herpå, og søger p.t. indflydelse ad 2 spor forhandlingerne om en ny økonomiaftale for politiet fra d , hvor vi forsøger at påvirke politikerne til at tilføre flere ressourcer til politiet, og internt har vi igangsat et arbejde i Hovedbestyrelsen, hvor vi søger at få inspiration til, hvilke nuværende opgaver i politiet, som eventuelt vil kunne udliciteres. SVERIGE Indledningsvis blev det tilkendegivet, at Polisförbundet oplever samme pres på økonomien i politiet i Sverige, som det er blevet skitseret fra såvel Finland som Danmark. 6

7 Generelt har svensk politi gennem den seneste tid været stærkt kritiseret for ikke at drive et effektivt politi, og har ikke er haft mulighed for at fremvise statistiske, gode resultater. Polisförbundet er klar over, at der er flere politifolk i Sverige end nogensinde før, men er samtidig opmærksomme på, at politiet har for mange opgaver, som egentlig ikke er politimæssige. Fra Det Kriminalpræventive Råd har politiet fået god støtte i forhold til, at der ikke er flere politifolk i Sverige end i midten af 80-erne med baggrund i fravær på grund af eksempelvis orlov, internationale missioner m.v. Rikspolitichefen har vanskeligt ved at forklare dette overfor Justitsministeriet og politikerne. Dette skal ses i forhold til, at svensk politi også ledes efter new public management (NPM), som alene fokuserer på produktivitet og ikke på effektivitet, og ledelsen ønsker således p.t. at udarbejde individuelle lønaftaler, som knytter sig til måltal. Yderligere har visse politikere stillet forslag om, at der etableres B-betjente i forhold til, at en civil person skal kunne køre udrykning, hvis der bare sidder en uddannet politimand ved siden af, hvilket viser, i hvilken retning politikerne tænker. Dette skal ses i sammenhæng med, at der indenfor de senere år er udliciteret mange opgaver fra politiet, herunder udlicitering af efterforskningsopgaver, ansættelse af private efterforskere i private virksomheder, en voldsom stigning i antallet af ordensvagter, vægtere i kommunerne, m.v. i den private sikkerhedsbranche. Lægeforbundet, lærerforbundet og Polisförbundet arbejder tæt sammen om at synliggøre konsekvenserne af NPM overfor borgerne, også set i forhold til borgernes retssikkerhed. I tilknytning til de aktuelle lønforhandlinger, så er disse p.t. strandet, da der er uenighed om indgangslønnen for nye politifolk. Andre grupper indenfor eksempelvis Kystbevogtningen og Toldvæsenet har højere indgangsløn end politiet, herunder private vægtere. I politiet er indgangslønnen i dag SEK ,- pr. måned og Polisförbundets krav er, at dette skal forhøjes til SEK ,-. Polisförbundet har derfor netop igangsat en kampagne under titlen: Hvad er vi værd? med fokus på politiets faglighed, jobbets risici og ansvarlighed overfor et demokratisk samfund i fredstid. Kampagnen kommer til at løbe i flere år, og har i første omgang fokus på indgangslønnen i politiet, og skal bruges på øvrige elementer, som Polisförbundet ønsker at sætte fokus på. Kampagnen retter sig udadtil til politikere og offentligheden såvel som indadtil overfor såvel Rikspolischefen som overfor kollegerne for at skabe stolthed i forhold til jobbet. Fremadrettet vil den ligeledes blive anvendt i forhold til et godt arbejdsmiljø, hvor titlen: Min kropp skyddar din kropp. Vad är det värt? anvendes. Polisförbundet får utrolig meget goodwill fra medlemmerne for kampagnen, som også er anerkendt af den svenske Rikspolischef på trods af de strandede forhandlinger om indgangslønnen. Hensigten er, at kampagnen skal suppleres af plakater på tjenestestederne, T-shirts, promovering via de sociale medier, eksempelvis på Facebook med Likes m.v. Yderligere er det hensigten, at Polisförbundet vil anvende kampagnen op til valget til Riksdagen til september 2014, og lokalt være aktive med læserbreve og fremføre Polisförbundets argumenter overfor de lokale politikere. 7

8 På given foranledning blev der orienteret om, hvorledes kampagnen var opstået og de forventede synergieffekter internt såvel som eksternt. Polisförbundet har stor fokus på, at kampagnen føres på et sobert niveau, samtidig med at den skal mane til eftertænksomhed hos beslutningstagerne. Styret fandt den iværksatte kampagne meget inspirerende også i forhold til eventuel anvendelse i alle de nordiske lande. NORGE I tilknytning til PF s strategi og samarbejde med Politidirektoratet foretages kontinuerligt et lobby-arbejde bag linjerne for at få indflydelse på de sager, der relaterer sig til medlemmerne. PF fornemmer herigennem, at de nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektøren taler sammen i meget større omfang end vi umiddelbart forventer, idet der i Norge er nøjagtig de samme tendenser i politiet, som i de øvrige nordiske lande. PF har siden 2005 indgående drøftet spørgsmålet om Politirollen og efter de tragiske begivenheder d med den deraf følgende 22. juli-kommissions rapport og den udarbejdede politianalyse er hele politirollen under forandring. Det er således politianalysen, der er udgangspunktet for de store omvæltninger, der kommer til at ske i norsk politi fremadrettet. PF finder dele af anbefalingerne i politianalysen for problematiske, herunder særligt i forhold til, hvilke opgaver, der eventuelt skal udliciteres til private og implementering af new public management (NPM) i norsk politi. PF har i en indledende fase forsøgt at påvirke Politidirektoratet i forhold til politianalysen, og har nu besluttet, fremadrettet at fokusere mod politikerne. Dette skal ses som opfølgning på valget af ny regering i efteråret 2013, og hvor de umiddelbare, politiske udmeldinger er meget pro-politiet, ligesom politikerne ønsker at vise handlekraft efter d I den forbindelse finder PF det tilfredsstillende, at politikerne er meget interesseret i at inddrage og lytte til PF s holdninger. Et af de områder, hvor der er uenighed mellem Politidirektoratet og PF, er, at de ønsker at bygge politiet op fra oven, mens PF ønsker at bygge politiet op fra neden. Hele debatten om overførsel og udlicitering af opgaver fra politiet til private er således lidt nedtonet i øjeblikket. Senest har processen i forhold til udlicitering af fangetransporter i Norge været genstand for opmærksomhed, idet det viste sig, at det private firma, der overtog området, var meget dyrere end forventet, hvorfor området er ført tilbage til Fængselsvæsenet. Den private sikkerhedsbranche blomstrer også i Norge i forhold til vægtere, private vagtværn m.v. og politiet medvirker til at instruerer dørmænd, vægtere og private vagtmænd i forbindelse med deres korte uddannelse. Overordnet set centraliseres politiet således i stor grad i øjeblikket, mens politikerne på den ene side ønsker at bruge den nødvendige tid for at sikre, at beslutningerne er de rigtige, mens de på den anden side indenfor kort tid ønsker at vise handlekraft efter d PF er tilfredse med udviklingen, og bliver involveret lokalt såvel som centralt i forhandlingerne. 8

9 Styret havde i fortsættelse af de givne orienteringer en grundig drøftelse af privatiseringer/-udliciteringer af forskellige områder fra politiet, herunder spørgsmålet om fangetransporter, detentionsanbringelser, pas- og kørekort-områderne, overvejelser om etablering af A- og B-betjente, m.v. Styret fandt, at udfordringerne i Norden er meget identiske, og fandt det væsentlig, at der i NPF-regi blev udvekslet erfaringer som kan anvendes nationalt. Særligt set i forhold til arbejdsgivernes bench-marking og besparelser alle steder. Styret besluttede at søge at udarbejde en fælles artikel om NPF-organisationernes fælles udfordringer i forhold til Politirollen på nordisk plan og med inspiration fra Polisförbundets iværksatte kampagne under titlen: Hvad er vi værd? Artiklen kunne eventuelt også anvendes i de landsdækkende dagblade og fremkomme med en fællesudtalelse fra NPF. Claus Oxfeldt tilbød, at journalisterne i Politiforbundet i Danmark koordinerer en sådan artikel, hvilket Styret tilsluttede sig. Styret fandt det endvidere hensigtsmæssigt, at det til et kommende NPF-møde søges at få en repræsentant fra et politiforbund i England til at orientere Styret om erfaringerne i England i forhold til privatiseringer og udliciteringer. Pkt. 5: Action Plan 2014, herunder opfølgning på særligt.. a. Fællesmøde med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren i 2014 i Norge. b. Medlemsrekruttering/-organisationsprocenter. Ad. pkt. a: Formanden redegjorde i tilknytning til fællesmødet 2013 i Island om, at de nordiske forbundsformænd fik en tilkendegivelse om invitation til et nyt fællesmøde i 2014 i Norge. Den norske Politidirektør har overfor formanden tilkendegivet, at han fortsat gerne vil være vært ved et fællesmøde i 2014, men at de nærmere detaljer om indhold og tidspunkt endnu ikke er fastsat. Nationalt har der samtidig været interne drøftelser med de øvrige organisationer, som organiserer medarbejdere i norsk politi, og som ligeledes gerne ville deltage i et fællesmøde. Styret tog orienteringen til efterretning, og fandt som formanden, at et fællesmøde med de øvrige organisationer ikke gav mening, hvorfor et fællesmøde analog i 2013 er at foretrække. Styret fandt således, at i tilfælde af, at den norske Politidirektør har problemer i forhold til de øvrige organisationer, så vil NPF gerne påtage sig værtsskabet for fællesmødet. Styret fandt i øvrigt, at følgende emner kunne danne baggrund for drøftelser til fællesmødet.. Lederskabsudvikling (Fælles udviklingsdage, fælles lederuddannelser, nordisk lederskabskultur.) 9

10 New Public Management. Politirollen på nordisk plan. Politiets pensionsalder i Norden. Ad. pkt. b: Formanden orienterede som opfølgning på NPF-Styremødet d om, at der skulle foretages en opfølgning på drøftelserne om medlemsrekruttering/- organisationsprocenter. SVERIGE I tilknytning til Polisförbundets initiativer om unge og fagbevægelsen og oprettelsen af en uafhængig Facebook-side blev der orienteret om, at siden var blevet tæt fulgt af journalister, og enkelte udtalelser var blevet slået stort op i medierne, hvor blandt andet Polisförbundet og Lena var blevet hængt ud som om det var Polisförbundet, der stod bag. Siden har dog nu løftet sig og tonen er blevet modereret. I øvrigt har kampagnen Hvad er vi værd? gjort, at Polisförbundet er gået lidt frem i organisationsprocent siden sidste møde. FINLAND SPJL er status quo i forhold til rekruttering og i forhold til, at finsk politi pr. d er overgået til en helt ny politiuddannelse, hvor overskriften efter SPJL s opfattelse er uddannelse af eksperter for intern sikkerhed, hvilket giver store udfordringer. Uddannelsen indeholder ligeledes nogle forringelser, blandt andet i forhold til bolig betalt af arbejdsgiveren, dagpenge m.v. SPJL forventer således primo 2014 at vedtage en ny strategi i forhold til at rekruttere nye medlemmer, ligesom SPJL har igangsat et arbejde med ajourføring af medlemsblad, de sociale medier m.v. for at tiltrække de unge. DANMARK I tilknytning til den nye professionsbacheloruddannelse i Danmark har dette givet nogle udfordringer for Politiforbundet, idet eleverne er på Statens Uddannelsesstøtte i de teoretiske perioder på Politiskolen. Forbundet er repræsenteret en af de første dage på Politiskolen, hvor de fleste elever melder sig ind. De resterende melder sig typisk ind når de starter den praktiske moduluddannelse på en politistation, så forbundet har således fortsat en organisationsprocent på næsten 100 %. Samtidig har forbundet øget sin synlighed på Politiskolen og øget tilstedeværelsen, idet der deltager en forbundssekretær ved alle elevrådsmøder. De nye elever har samme kvalitet som tidligere, idet de er yderst motiverede og gennemsnitsalderen er fortsat ca. 25 år, når de optages, og der opleves fortsat en stor søgning til jobbet, som stadig betragtes som meget attraktivt. NORGE PF organiserer både politi og civile, men PF har naturligt stor fokus mod Politihøjskolen, hvor PF søger at opnå job-garanti for eleverne, og i øvrigt er meget aktive i forhold til hvervning. Eleverne har stor fokus PF s tilbud til eleverne i forhold til særligt gratis forsikrings- og medlemstilbud, hvervegave, juridisk bistand, 10

11 hvervekonkurrence mellem politidistrikterne, m.v., hvilket gør det meget attraktivt for eleverne at være medlem af PF. PF organiserer således vigtige politiske debatter, ligesom elevrådsformanden inviteres til PF-møder m.v. Størstedelen af de civilt ansatte i politiet organiseres ligeledes i PF, hvilket giver PF styrke. Styret drøftede den givne opfølgning, herunder i forhold til, at unge i Norden ligner hinanden og stiller de samme krav til NPF-forbundene. Styret besluttede, at det frem til næste møde skal undersøges, om der er mulighed for at etablere fælles medlemstilbud i regi af NPF, eksempelvis i forhold til forsikringer, bilkøb, bankforretninger m.v. Sekretæren koordinerer dette arbejde og udarbejder en samlet rapport herom. Pkt. 6: Information fra EuroCOP, herunder forberedelse til EuroCOP s Spring Committee Meeting d april 2014 i Vilnius. Formanden orienterede kort om den udsendte Invitation til EuroCOP s Spring Committee Meeting d april 2014 i Vilnius, hvortil frist for tilmelding er fastsat til d I den forbindelse gjorde han opmærksom på, at PF i Norge er forhindret i at deltage i mødet med baggrund i vigtige forhandlinger i hovedtarifopgøret. Styret gennemgik herefter kort den foreløbige dagsorden for mødet, herunder blandt andet i forhold til.. Orientering om EGPA Workshop (European Gay Police Association). Ansøgning om optagelse af Scottish Police Federation i EuroCOP. Styret holder i øvrigt tæt kontakt til selve mødet i forhold til eventuelle afstemninger. Sekretæren orienterede afslutningsvis om deltagelse i EuroCOP s ETUI-kursus Strengthening the Unions in the Police Sector i dagene d februar 2014 i Bruxelles. Pkt. 7: Information om interne sager i forbundene SVERIGE Arbejdet med omorganiseringen af svensk politi med etablering af 1 central Polismyndighed og de omfattende ændringer, som dette medfører, begynder at blive påtrængende for Polisförbundet, som løbende forsøger at være opmærksomme på og have overblikket over alle dele af reformen. I forhold til den svenske Rikspolitichef, så bliver han afskediget med pension ultimo 2014, og da der endnu ikke er udpeget en ny, så er der p.t. et vakuum i svensk politi. Polisförbundet arbejder samtidig internt på omorganisering, der retter sig henimod den nye, centrale struktur, og heldigvis har alle i Styret været enige om, hvorledes disse ændringer skal ske, og har ikke givet anledning til interne stridigheder. 11

12 Samtidig er forberedelserne i gang til Landsmødet i september 2014, hvor der skal ske valg og hvor valgberedningen har været i gang 1 år. Valgberedningen fremkommer med deres indstilling i juni DANMARK I tilknytning til lederreformen er arbejdet hermed netop afsluttet og et stort antal ledere på det 1. niveau ca. 300 ledere er blevet fjernet, overgået til andre stillinger i en aftalt overgangsordning, gået på rådighedsløn m.v. Efter en længere proces er den sidste udfordring løst, idet en stilling som politikommissær på Bornholm nu er besat. Samtidig er forbundet i gang med forberedelserne til aftaleforhandlingerne OK 2015, hvor der bliver stor fokus på arbejdstid og hvor arbejdsgiveren ønsker større fleksibilitet, hvilket kommer til at udfordre forbundet. I tilknytning til arbejdet med Rigspolitichefen om chikanesager mod kolleger og ikke mindst deres familier er der i samarbejde med Rigsadvokaten nu udarbejdet en rapport, som primo 2014 har haft stor interesse hos politikerne og medierne, og som formentlig resulterer i nogle forbedringer for kollegerne, hvilket er meget tilfredsstillende. FINLAND Organisationsændringerne i finsk politi, hvor antallet af kredse reduceres fra 24 til alene 11 nye, store politikredse, er trådt i kraft pr. d , og har medført, at ca. 600 kolleger er blevet omflyttet med de udfordringer, som dette giver. Samtidig blev det finske færdselspoliti nedlagt som selvstændig enhed, hvilket SPJL kæmpede imod, og til sidst fik et løfte fra arbejdsgiveren om, at kvaliteten i færdselsarbejdet skulle bevares i de nye, store kredse. SPJL har ligeledes internt foretaget ændringer i forhold til den interne struktur med hovedombudsmand, lokale og centrale tillidsrepræsentanter m.v. Finsk politi har pr. d igangsat den nye politihøjskoleuddannelse på Polishøgskolen i Tammerfors, hvor eleverne fremadrettet alene modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) og samtidig har fået forringelser i forhold til bolig betalt af arbejdsgiveren, fri kost, dagpenge m.v. Uddannelsen kan således nu sidestilles med alle andre højskolestuderende i Finland. I de sidste 3 år er der ansat 800 nye politifolk, og heraf er der fortsat ca. 200 færdiguddannede politifolk, som ikke har fået job, hvilket SPJL fortsat kæmper for at løse. NORGE PF har p.t. i øjeblikket størst fokus på de mange omorganiseringer, der er affødt af politianalysen, og de mange centraliseringer af funktioner. Processen sker analog den proces, som det norske Forsvar har gennemgået i forbindelse med store strukturændringer. I forhold til antallet af kredse og en ny ledelsesstruktur er dette fortsat ikke endeligt vedtaget. 12

13 Samtidig er forberedelserne i gang til Landsmødet i efteråret 2014, hvor der skal ske valg og hvor valgberedningen forventes at fremkomme med deres indstilling i august/september På given foranledning drøftedes kort hovedbeklædning i politiets uniformsbeklædning i forhold til lovligheden af at bære turban, hvilket af blandt andet sikkerhedsmæssige årsager ikke er tilladt i Norge, Sverige og Danmark. Ligeledes på given foranledning drøftedes politiskolelæreres status, uddannelse og stillingsbetegnelser i de enkelte lande, herunder i forhold til validering. Pkt. 8: Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande FINLAND I tilknytning til det lovforberedende arbejder er der af regeringen nedsat en arbejdsgruppe, der som helhed skal vurdere, hvordan politiet skal kontrolleres internt. Ultimo 2013 afleverede arbejdsgruppen en rapport med konkrete anbefalinger, som indeholder interessante elementer. SPJL har stor opmærksomhed på anbefalingerne, særligt i forhold til spørgsmålet om politifolks risiko for at inkriminere sig selv, hvilket gør dele af anbefalingerne retssikkerhedsmæssigt betænkelige. Dette skal samtidig ses i forhold til, at der eksternt i Finland er tiltag med henblik på at tillade anonyme tips uden at navne på de anonyme meddelere skal offentliggøres, hvilket SPJL finder retssikkerhedsmæssigt betænkeligt og analog de STASI-metoder, der tidligere blev anvendt i Østeuropa. Samtidig er en højtstående politileder for narkotikaafdelingen i Finland blevet varetægtsfængsles for handel med narko, hvilket er yderst penibelt, idet noget sådant aldrig tidligere er sket i landet. Sagen skal føres i maj 2014, og SPJL afventer spændt udfaldet. NORGE I tilknytning til en i medierne meget omtalt sag i Norge blev der orienteret om, at en højtstående politileder er mistænkt for korruption/bestikkelse, hvilket ligeledes er penibelt, idet det er første gang, at en sådan sag bliver ført i Norge. Pkt. 9: Eventuelt. Intet at bemærke. UDSENDT MATERIALE TIL NPF-STYRET: 1. Udkast til referat fra NPF-Styremødet d i Oslo + diverse information Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d Det endelige referat fra NPF-Styremødet d i Oslo Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d Diverse information + opfølgning på EuroCOP-mødet d oktober 2013 i Prag udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d Forespørgsel fra Island om skudepisode - Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d Julehilsen fra sekretæren - Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPFlandene d

14 6. Nytårshilsen fra sekretæren + anmodning om medlemstal pr. d Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPF-landene d Indkaldelsen til NPF-Årsmødet d med bilag udsendt via mail fra sekretæren d Supplerende materiale og information til NPF-Årsmødet d , herunder regnskab udsendt via mails fra sekretæren d Anmodning fra SPJL om oplysninger vedrørende politiskolelærere udsendt via mail fra sekretæren d Information om kampagne i Scottish Police Federation udsendt via mail fra sekretæren d Pkt. 10: Godkendelse af referat Udkast til referat og udkast til referat i kort version godkendes gennem udsendelse på mail med tilbagemeldingsfrist på 10 dage fra udsendelsen. Pkt. 11: Afslutning Formanden afsluttede herefter mødet, idet han erindrede om EuroCOP-møderne i 2014 således. EuroCOP Spring Committee Meeting d i Vilnius. EuroCOP Autumn Committee Meeting d i Berlin. Formanden orienterede som afslutning om, at sekretæren indenfor kort tid udsender en NPF-Bestyrelsesoversigt indeholdende kontaktdata på alle NPF-bestyrelsesmedlemmerne. Formanden afsluttede herefter mødet, idet han sendte en varm tak til SPJL og værtsskab for selve mødet, ligesom han takkede for god ro og orden. Næste Styremøde afholdes torsdag d. 18. september 2014 i København. 14

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 12. februar 2013.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 12. februar 2013. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 12. februar 2013. Mødet afholdt tirsdag d. 12. februar 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Polisförbundets lokaler, Klara Södra Kyrkogata 1, 114 85 Stockholm.

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014. Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014. Mødet afholdt med start torsdag d. 18. september 2014 fra kl. 1000 kl. 1450 i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 København

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 24. 25. marts 2015.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 24. 25. marts 2015. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 24. 25. marts 2015. Mødet afholdt tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 1400 kl. 1730 på LL s kontor, Landssamband Lögreglumanna, Grettisgötu 89, Reykjavik, og genoptaget

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 6. marts 2012.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 6. marts 2012. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 6. marts 2012. Mødet afholdt tirsdag d. 6. marts 2012 i tidsrummet fra kl. 1500 1730 i fortsættelse af seminar vedrørende Ledelsesrollen på Piperska Muren,

Læs mere

26.10.11 Pkt. 1: Velkomst.

26.10.11 Pkt. 1: Velkomst. Referat fra bestyrelsesmøde i Nordisk Politiforbund 15.9.11 (kort version) Mødet afholdt torsdag d. 15. september 2011 i tidsrummet fra kl. 1000 1600 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39,

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde tirsdag d. 1. marts 2016.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde tirsdag d. 1. marts 2016. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde tirsdag d. 1. marts 2016. Mødet afholdt med start tirsdag d. 1. marts 2016 fra kl. 0900 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Styremøde d. 8. oktober 2012.

KORT VERSION af referat fra NPF s Styremøde d. 8. oktober 2012. KORT VERSION af referat fra NPF s Styremøde d. 8. oktober 2012. Mødet afholdt mandag d. 8. oktober 2012 i tidsrummet fra kl. 1000 1435 i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00863 4. november 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00410 27. juni 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde tirsdag d. 13. september 2016.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde tirsdag d. 13. september 2016. Endeligt referat fra NPF s Styremøde tirsdag d. 13. september 2016. Mødet afholdt med start tirsdag d. 13. september 2016 kl. 0900 1345 på kursuscenter Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør. Tilstede

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes. 2. Flygtningesituationen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 10. august 2015 J.nr. 0100-10279-00052-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Fredag den 28. januar 2011 kl. 0900-1000. Sted: Politigården i Odense mødelokale 201-5000 Odense C. Afbud: Steen Dahlstrøm, Anker Boye, Carsten

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2012-00972 17. januar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde lørdag den 20. juni 2015 kl. 1000 på Marienlyst, Helsingør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cc: lvi@ftnet.dk, mae@ftnet.dk 4. december 2013 Lovudkast

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

NORDISK FOND FOR BYTRÆER

NORDISK FOND FOR BYTRÆER Referat fra årsmøde i fonden fredag den 25. april 2014, kl. 11.00 14.00 Mødet afholdt hos: Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26 2300 København S Deltagere: Thomas B. Randrup, Karsten Klintø, Palle Kristoffersen,

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 27. oktober 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 14.00 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden: 1 Nørre-Aaby Ældreboligselskab... 2 1.1 Orientering fra

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af aktiviteterne. Til de opgaver, det påhviler bestyrelsen

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET 1. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET (PF) er en specialforening under Dansk Journalistforbund (DJ). 2. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET`s formål

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere