Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening"

Transkript

1 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening 02/10April En hædersmand på besøg i Storkøbenhavn Projektrejse til Uganda Side 4 Side 6 Man er aldrig for gammel til at lære noget Ordinær generalforsamling Side 12 Side 14

2 Indhold En hædersmand på besøg i Postpensionisternes Klub for Storkøbenhavn 4 Projektrejse til Uganda december Sommerens Nordiske Senioraktiviteter 9 Jørgen Ebbesen fylder 70 år 10 Sommertræf Man er aldrig for gammel til at lære noget 12 Ny leder af Landsforeningens kontor i Fredericia 13 Ordinær generalforsamling 14 Bent Christensen fylder 65 år 15 Greenwich - London - Ansøgning om ferie ophold Pensionistkursus I 18 Nyt fra klubberne 19 8 LEV har i en årrække hjulpet forældre/ pårørende til udviklingshæmmede i Uganda med at oprette en forening på demokratiske vilkår som vores egen forening i Danmark. side 8 4I det nuværende politiske klima er det svært at forestille sig en mand, der i sin politiske karriere både var passioneret og højt respekteret af såvel politiske venner som politiske modstandere. En sådan mand var og er Palle Simonsen. side 4 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 2 April årgang Redaktion og ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Telefax Redaktion: Jørgen Ebbesen (ansv.) Bent Christensen, redaktør I redaktionen endvidere Per Lund Simonsen. Udkommer 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 3. maj ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Bestyrelsen: Formand: Jørgen Ebbesen, Telefon Mobil Næstformand: Henning Dam Krag, tlf Kasserer: Per Lindgaard Tlf Sekretær: Per Lund Simonsen, tlf Svend Svendsen, tlf Solveig Elbek, tlf Johnny Madsen, tlf I 100 året for Esbjerg højskoles fødsel var der traditionen tro vinterdage i uge 7, og der deltog 34 af landsforeningens medlemmer. side 12 Suppleanter: Palle Husum Frederiksen, tlf Leif Aage Hansen, tlf Forsidefoto: Hans B. Henriksen

3 Velfærd under pres Leder Den danske velfærdsmodel er finansieret ud fra princippet om, at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder, og er baseret på en stærk indbyrdes solidaritet i befolkningen. Solidaritet bliver der brug for i årene fremover, hvor de konjunkturbestemt faldende indtægter bl.a. som følge af mangel på arbejdskraft og flere ældre vil nødvendiggøre prioriteringer. Behovet understreges yderligere af de gennemførte skattelettelser, der reelt kun er kommet de mest velbjærgede til gode, og af skattestoppet, der er med til at underminere serviceniveauet og ifølge Finansministeriet vil forringe den finanspolitiske holdbarhed med 5,5 milliarder årligt i perioden Da regeringen har fredet skattestoppet og vil diktere nulvækst i kommunerne, har kommunerne bebudet besparelser bl.a. på ældreområdet, herunder ældeplejen. Det er alt andet lige stærkt bekymrende, medmindre der bliver tale om socialt afbalancerede udspil og ikke en jagt på de dårligst stillede. Sporene skræmmer desværre. Et godt eksempel er satspuljen, hvor Landsforeningen i november sidste år rejste problemkomplekset over for Folketingets partier. Svarene er beskæmmende læsning, fordi ingen af partierne kan give en blot nogenlunde fornuftig forklaring på, at de dårligst stillede skal finansiere projekter for de endnu dårligere stillede. Og om reel politisk stillingtagen er der slet ikke tale. Det har heller ikke har været muligt at få en klar politisk stillingtagen til endsige begrundelse for - at folkepensionen og andre overførselsindkomster reguleres på grundlag af prisstigninger, der ligger 2 år tilbage. Et af de sidste skud på stammen er skattereformens bestemmelse om at ekstrabeskatte større arbejdsgiverbetalte pensioner. Det vil ramme mange statspensionister og er urimeligt, fordi sigtet har været store private pensionsindbetalinger, som har været begunstiget af betydelige skattefradrag. Det kan ikke afvises, at der er behov for et serviceeftersyn af velfærdsmodellen, slagte nogle hellige køer og i stigende grad målrette velfærdsydelserne mod dem, der har mest behov, og eksempelvis graduere børnechecken for familier med store indkomster. Danmark er et af de rigeste samfund i verden. Der er råd til at gennemføre velfærdsreformer, som ikke rammer de dårligst stillede, og hvor det gamle motto er ledetråden: Et samfund skal bedømmes på, hvordan det behandler de svageste grupper. Jørgen Jørgen Ebbesen Ebbesen Formand Formand 3 Posthornet oktober 2009 Posthornet december april

4 En hædersmand på besøg ternes Klub for Storkøbenh Af Per Lund Simonsen I det nuværende politiske klima er det svært at forestille sig en mand, der i sin politiske karriere både var passioneret og højt respekteret af såvel politiske venner som politiske modstandere. En sådan mand var og er Palle Simonsen, tidligere socialminister og finansminister samt bestyrelsesformand i Post Danmark m.m. En tirsdag i februar 2010 besøgte han Postpensionisternes Klub for Storkøbenhavn med et interessant strejftog gennem sin begivenhedsrige tilværelse både i og uden for politik. I maj 2008 fyldte Palle Simonsen 75 år, og med bogen Gemt eller glemt. Alle har ret til at være med, der udkom i september 2009, meldte han sig tilbage i den socialpolitiske debat. Denne artikel tager afsæt i bogen og hans causeri i Postpensionisternes Klub for Storkøbenhavn. Palle Simonsen er født på landet på en gård i Jylland mellem Århus og Viborg. Hans far var bestyrer på en såkaldt fattiggård, en kommunal arbejdsanstalt, hvor fattige mod en arbejdsydelse kunne få mad og bolig. Selv om begrebet fattiggård formelt blev afskaffet med Socialreformen i 1933, blev faderens gård drevet videre i endnu10 år. Her voksede Palle Simonsen op sammen med mennesker, man dengang kaldte åndssvage i dag psykisk handicappede og her blev kimen til hans livslange sociale engagement nok lagt. Han var allerede som helt ung politisk interesseret, og fra slutningen af 1950 erne blev han aktiv i politik. Han tog handelseksamen fra Den jyske Handelshøjskole i Århus i 1953, og sideløbende med det politiske engagement, fik han en erhvervsmæssig karriere blev Palle Simonsen medlem af Folketinget, blev ikke genvalgt i 1975, men i perioden var han igen folketingsmedlem. Palle Simonsen var en af de helt centrale personer på Poul Schlütters ministerhold, der i 1982 rykkede ind i regeringskontorerne, da Anker Jørgensen smed håndklædet i ringen, og Danmarks økonomi med Knud Heinesens ord var på vej ud over afgrunden. De første to år var Palle Simonsen socialminister og skulle som sådan forvalte en række nedskæringer, der ikke alle var lige populære eksempelvis indførelse af karensdage ved sygdom i Det kan heller ikke siges om de finanspolitiske indgreb, han som finansminister i årene fra 1984 til 1989 måtte stå i spidsen for. Kartoffelkuren i 1986 og skattereformen 1986/87 er nok dem, der huskes bedst. Det lykkedes for Palle Simonsen at komme gennem de vanskelige år og en række ubehagelige beslutninger uden for alvor at blive upopulær. Han var tværtimod en af de mest respekterede politikere i Folketinget og opnåede tillid fra begge sider af det politiske spektrum. I slutningen af 1989 fik han af LO s formand, Finn Thorgrimson, der var bestyrelsesmedlem i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), tilbudt jobbet som administrerende direktør. Et tilbud, Palle Simonsen han sagde ja til, og han lægger ikke skjul på, at det egentlig var rart selv at træffe beslutningen om at forlade politik. Palle Simonsen var direktør i ATP, indtil han gik på pension i Posthornet april 2010

5 i Postpensionisavn Bestyrelsesformand i Post Danmark I perioden var Palle Simonsen formand for bestyrelsen i Post Danmark. Det blev på mange måder en turbulent tid med strukturændringer og arbejdsnedlæggelser mv. Han betegner Post Danmark som en spændende virksomhed, hvor han var meget glad for at være bestyrelsesformand. Palle Simonsen er imponeret over det meget høje teknologiske stade, Post Danmark har med hensyn til postbehandling mv., og konstaterer, at virksomheden lige nu er økonomisk presset på grund af en stor nedgang i postmængderne. I denne sammenhæng kalder han det en milepæl, da 96 pct. af de tjenestemandsansatte medarbejdere i 2001 sagde ja til en anden ansættelsesform og dermed banede vejen for et egentlig aktieselskab. Som Palle Simonsen udtrykker det: Tiderne skifter, nu har vi Posten Norden, men Post Danmark var for mig en dejlig oplevelse. Et samfund skal bedømmes på, hvordan det behandler de udsatte grupper. Denne gamle devise, der er citeret i forordet til Palle Simonsens bog Gemt eller glemt. Alle har ret til at være med, kan uden overdrivelse betegnes som den ledetråd, der har præget hans indsats gennem årene, og som er artikuleret i bogen, hvor han går i rette med de senere års socialpolitik. Palle Simonsen kritiserer bl.a., at man ikke gør nok for de udsatte grupper, og at man i stedet gør alt for meget for mellemstanden. Det gælder eksempelvis området psykisk syge eller psykisk sårbare og på handicapområdet. Hvis et samfund skal hænge sammen, skal alle være med, og kræfterne bruges forkert, når man i for høj grad fokuserer på middelklassen i stedet for de allersvageste, de udsatte grupper. Sammenhængskraften går tabt, understreger han. Palle Simonsens bog er gennemsyret af humanisme og medmenneskelighed, der også har manifesteret sig i praksis. Han er således formand for SFI (Det nationale forskningscenter for Velfærd), der tidligere hed Socialforskningsinstituttet, Det centrale Handicapråd, Center for Ligebehandling, Vanførefonden og for Repræsentantskabet for Kofoeds Skole og Ældreboligrådet. Epilog Palle Simonsen er en hædersmand og glimrende foredragsholder. Formanden for Postpensionisternes Klub for Storkøbenhavn, Svend Svendsen, bragte ham da også en varm tak for en særdeles interessant eftermiddag og ledsagede takken med et par flasker. Posthornet april

6 Projektrejse til Uganda december 2009 Projekt Inclusion in aktion Selv om man er gået på efterløn, kan man godt være aktiv på flere områder, og her vil jeg gerne fortælle lidt om det, jeg bruger noget af tiden på foruden de festlige timer i postens pensionsklubber. Som far til en søn med udviklingshæmning har jeg i over 30 år været aktiv i Landsforeningen LEV (tidligere Evnesvages Vel), hvor jeg er valgt som formand for den lokale kreds på Frederiksberg og sidder i dag i Landsforeningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Landsforeningen LEV har gennem Danida projekter i et par ulande, herunder Uganda, Sydafrika og Vietnam. Entebbe Welfare Children s Scholl den skole som vores lokale LEV Frederiksberg kreds støtter. Gennem dette arbejde er jeg som FU - medlem en del af foreningens internationale arbejde, og jeg vil her berette om den seneste projektrejse til Uganda. LEV har i en årrække hjulpet forældre/pårørende til udviklingshæmmede i Uganda med at oprette en forening på demokratiske vilkår som vores egen forening i Danmark. Vi har gennem Danida fået midler til dette arbejde og en ansat i landsforeningen LEV har ansvaret for projekterne. Vi, der er politisk valgt i landsforeningen, følger arbejdet og tilser, at der i det respektive land bliver arbejdet efter samme mål som hos os, nemlig at få mennesker med udviklingshæmning til at få et bedre liv end tidligere. Gennem oplysning og støtte til uddannelse er det lykkedes os at samle en hel del forældre/pårørende, der har dannet en landsforening med navnet Upacled. På den seneste projektrejse i december 2009 deltog fra Landsforeningen LEV Projektleder Dan Schimmel, Regnskabschef Bo Bakmann og undertegnede fra forretningsudvalget, Ejvind Wilms. Efter en lang flyvetur på 11 timer med skift i Bruxelles, ankom vi sen aften den 11. december og blev hentet af Upacleds chauffør James, der kørte os til et lille hotel i Entebbe. Men først efter en lang ekspeditionstid i lufthavnen, 1½ time i kø for at komme gennem paskontrollen. Næste dag startede vi med opfølgningen på Projektet. Vi blev hentet af James og kørte til de lejede kontorlokaler til projektet i Entebbe, og her gennemgik vi dagenes program med Mary, der er leder af kontoret, og Rebecca der varetager regnskabet for diverse møder, medens vi var i Uganda. Efter gennemgangen af dagenes program, forlod Dan og jeg kontoret og lod Bo blive tilbage for at han sammen med Rebecca kunne følge op på regnskabet og få klarhed over, hvad der var til rest på de forskellige konti, da projektet jo skulle slutte 31/12, og et nye delprojekt skulle starte i Posthornet april 2010

7 Handicapforeningen i Uganda = Parents of Children With Learning Disabilities (UPACLED) og her ses Hovedbestyrelsen fotograferet ved et møde i Entebbe. Nr. 4 bagerst fra højre er mig Dan Shimmel og jeg kørte til hovedstaden Kampala for et kort møde med Bengt Kokhauge, der var Danske Handicap (DH) organisationers mand i Uganda. Vi skulle aftale med Bengt, om han ville bistå Landsforeningen LEV, men opstart af det nye treårige projekt der forventedes at starte 1. marts 2010, og der fik vi aftalt den videre vej. Tilbage til kontoret i Entebbe for at holde et fællesmøde med alle medarbejdere i kontoret for bl.a. at fortælle, at der var bevilliget penge fra Danida til et nyt projekt der så ville starte til marts. Der var klapsalver for, at der var bevilliget til det nye, men de var knap så glade for beskeden om, at alle uden undtagelse var frigjort fra deres arbejde med udgangen af året, men vi oplyste, at de jo bare kunne søge ansættelse i det nye projekt. Dan spurgte til projektets arbejde og ville høre, om der var områder, hvor vi kunne have gjort det bedre, og om der var områder, de ville pege på havde været en stor succes. Isidor åbnede med at fortælle, at det havde været vanskeligt at få distrikterne til at virke optimalt. Årsagen hertil kunne være de store afstande, og at projektet jo kun havde to biler til rådighed. Det havde derfor været vanskeligt at følge op på de aktiviteter, der havde været afviklet i distrikterne. Dan spurgte om formålet havde været klart for alle medarbejdere. Sara var den næste, der tog ordet, og hendes bemærkning gik på, at det havde drejet sig mest om det nationale ni- FAKTA OM UGANDA Ugandas befolkning millioner Arbejdsløse % 100 danske kroner Uganda schilling Chauffør James månedsløn ca. kr Afsluttende projekt ens gratiale pr MK Uganda er af FN klassificeret som tilhørende gruppen af verdens mindst udviklede/fattigste lande Hver kvinde føder i gennemsnit næsten syv børn Godt halvdelen af befolkningen havde i 2002 adgang til rent drikkevand Den del af befolkningen, der lever for mindre end en dollar om dagen udgjorde i 2003 ca 38 procent af befolkningen Beliggenhed: Syd for Sahara i Østafrika midt på Equator Hovedstad: Kampala med ca 1,2 indbyggere Uganda schilling Uganda schilling Politik: Landet forbereder valg til parlamentet i Det andet valg, hvor flere partier kan stille op. Yoweri Kaguta Museveni har været præsident siden 1986 i det nordlige Uganda er befolkningen fattigere end i resten af landet på grund af den væbnede konflikt med oprørsbevægelsen: Lord Resistence Army (LRA) og denne del af landet udgør den største udviklingsmæssige udfordring for Ugandas regering Posthornet april

8 veau. Isidor mente, at der havde været meget kontrol med pengeoverførslerne og ikke nok kredit for de aktiviteter der var opnået. Oplevelserne ude i marken, som bliver skrevet i rapport, bliver ikke fulgt op, og der bliver ikke taget fat og aktion på opståede problemer. Trætte efter dagens møder kørte vi tilbage til hotellet og senere ud at spise om aftenen, et sted, der var mørkt og spændende. Næste dag møde med Upacleds hovedbestyrelse på et nærliggende hotel, der kunne huse os alle. Vi gennemgik de samme spørgsmål, som havde været forelagt kontorets medlemmer. Hovedbestyrelsen kunne meddele, at der havde været meget fokus på radio programmerne, og det havde været meget positivt. Omdelingen af nyhedsbladene var også blandt de positive, men det ville være godt, hvis de også kunne udsendes på Swahili. Dan Schimmel fortalte derefter om det fremtidige projekt, der forventes at strække sig over 3 år, og vil beløbe sig til 6 millioner. Om aftenen var LEV vært for hele hovedbestyrelsen ved et måltid på et lokalt spisested, hvor indtagelsen skete med fingerkraft. Mandag kørte vi så til Kampala, hvor Bo havde møde hos revisionen sammen med Rebecca for at sikre, at de sidste betalinger skete på de rigtige konti. Revisionen skulle ligeledes være behjælpelig med det afsluttende regnskab til Danida. Herefter kørte vi videre til hovedkontoret for NUDIPU (det der svarer til Danske Handicaporganisationer). Upacled var netop blevet optaget som fuldgyldigt medlem af organisationen og kunne fremover få hjælp og støtte derfra. Ejvind Wilms Beboelse og forretninger langs landevejen fra Entebbe til Kampala (langs vejen ses de åbne kloakker) 8 Posthornet februar 2010

9 Sommerens Nordiske Senioraktiviteter Nordisk samarbejde Nu er vinteren ved at være overstået, sommertiden er på vej i hele Norden, og det betyder også, at det er tiden til at tænke på og tilmelde sig til de Nordiske Senioraktiviteter. Vi starter med: Nordisk Bridgeturnering. Turneringen finder sted i Helsingborg maj Prisen er 3100,- s.kr. i dobbeltværelse. Tillæg 600,- s.kr for enkeltværelse. Prisen er inkl. helpension og udflugter. Tilmelding senest 1. april Nordisk petanqueturnering august 2010 Finder sted på Silverhornet, Strømstad i Sverige. Prisen er 2450,- s.kr i dobbeltværelse. Tillæg 550,- kr. for enkeltværelse. Prisen er inkl. Helpension + en bådudflugt. Seneste tilmelding 1. juni. Nordisk Postseniorertræf august Hvert andet år er der Nordisk Seniortræf, i år 2010 skal træffet foregå i Lillehammer Norge. Lillehammer er et kendt skisportssted Træffet har tre temaer: Oplev Lillehammer Kultur og OL Oplev Et lille stykke Norge Tur på Peer Gyntvejen - Bjørnsonvejen. Besøge Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, Norges bedst bevarede kunstnerhjem. Der er lavet et rigtigt flot program Prisen inkl. helpension og udflugt er: pr.person i dobbeltværelse n.kr. Tillæg for enkeltværelse n.kr. Svenskerne samler op i Helsingborg, Prisen for at komme med bussen bliver ca S.kr. Tilmelding senest 1. juni. Du er velkommen til at henvende dig på telefon eller Med venlig hilsen Solveig Elbek. Nordisk Golfturnering september Under mottoet Velkommen til Himmerland dyster nordiske postseniorer på de smukke golfbaner i Himmerland. Prisen 2400,- kr. i dobbeltværelse Tillæg for enkeltværelse 700,- kr. I prisen er halvpension + tre dage greenfee. Tilmelding senest 1.april. Posthornet april

10 Jørgen Ebbesen fylder 70 år og går af som formand for Postpensionisternes Landsforening Det er en markant personlighed, der den 11. maj 2010 runder et skarpt hjørne, og som på generalforsamlingen i april forlader formandsposten i Postpensionisternes Landsforening. Helt fra de unge år har Jørgen Ebbesen været en engageret og effektiv frontkæmper for sine kolleger. Allerede i 1964 blev han således valgt til tillidsmand ved Fredericia Postkontor, i 1975 blev han kredsformand og i 1977 medlem af Dansk Postforbunds hovedbestyrelse. Jørgen blev i 1993 valgt til næstformand i Provinsens Postforening, og det blev slutstenen på hans faglige karriere, til han gik på efterløn med udgangen af Med sine glimrende analytiske evner og unikke flair for talbehandling var Jørgen Ebbesen en velanskrevet forhandler, der altid mødte velforberedt med argumenterne i orden, og som derfor nød stor respekt i alle kredse, herunder ikke mindst i Postvæsenets Hovedsæde i København. De egenskaber, han demonstrerede i sin faglige karriere, kom Postpensionisterne Landsforening (PL) i høj grad til at nyde godt af, da Jørgen Ebbesen på den første generalforsamling - efter at Landsforeningen blev etableret som en selvstændig organisation - i april 2001 lod sig vælge som formand. Jørgen Ebbesen har i sin formandsperiode lagt et imponerende engagement for dagen og er næsten blevet synonym med PL. Med en arbejdsindsats, der i lange perioder har været mere end på fuld tid, har han stået i spidsen for den modernisering af PL, der har støbt fundamentet til en slagkraftig og velrenommeret forening. Men også andre organisationer har profiteret af Jørgens evner og arbejdskraft. Som næstformand i Statspensionisternes Centralforening (SC) var han således medinitiativtager til fornyelse af SC s vedtægter, så Centralforeningen nu i højere grad fremtræder som en synlig og betydende organisation, der markerer sig både på det tjenestemandspolitiske og ældrepolitiske område. Og i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2005 havde Jørgen Ebbesen så at sige på egen hånd udarbejdet et uigendriveligt statistisk materiale, der blev accepteret af centralorganisationerne og finansministeren, og som bl.a. betød, at landets over statspensionister fik en stigning på 1 pct. udover den generelle lønstigning. Bestyrelsen i Postpensionisternes Landsforening siger Jørgen Ebbesen tak for et fortrinligt samarbejde og supplerer den - i sikker forvisning om tilslutning - med en tak fra landets mange tusinde postpensionister, hvis levevilkår og rettigheder han utrættelig har forfægtet gennem årene. Reception I tilslutning til Landsforeningens generalforsamling afholdes der reception for Jørgen Ebbesen i Dronning Margrethe Hallen i Fredericia den 15. april 2010, kl Posthornet april 2010

11 Postpensionisternes Landsforenings Sommertræf 2010 Der er fortsat pladser på Postpensionisternes Landsforenings sommertræf, der afholdes på Rørvig Centret. Postpensionisternes Landsforening afholder sommerens træf i uge 25 og 27 på Rørvig Centret. Som i de tidligere år vil der også på årets to træf blive rig lejlighed til afslapning, social samvær samt tid til at opleve en anderledes hverdag, og alt dette til en pris af kun kr ,00 pr. deltager. Programmet, der vil blive opdateret undervejs, kan ses på vores hjemmeside I prisen er alle måltider samt alle aktiviteter inkluderet under hele træffet. Tilmelding til et af de to Sommertræf kan ske ved at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket og indsende den til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia. Deltagerantallet er begrænset til 30 på hvert af de to træf, og tildelingen sker efter først til mølle princippet. Sommertræf 2010 æl Uge 25 (21. juni 25. juni) l Uge 27 (5. juli 9. juli) CPR.-nr. - Tlf. nr. Navn Adresse Postnr./By Ægtefælles/samlevers deltagelse Ja l Nej l CPR.-nr. - Navn Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives. Posthornet april

12 Man er aldrig for gammel til at lære noget (norsk) I 100 året for Esbjerg højskoles fødsel var der traditionen tro vinterdage i uge 7, og der deltog 34 af landsforeningens medlemmer. Hvorfor der var så få i forhold til foregående år, er der sikkert mange forklaringer på, men de, der var med, blev da noget overraskende beværtet med op til flere flasker vin hver aften til middagen. Gratis forstås. Men for at komme til de bugnende fade skal man jo lige transporteres til esbjerg højskole først, og denne signatur blev det af dsb. Som sædvanlig er der kaos og panik, når dsb står som arrangør af en rejse. Der var ingen vogne til esbjerg, da toget til kørte perronen. De skulle først tilkobles, og ikke nok med det, de skulle først tømmes for de passagerer, der var med. Sådan noget tager tid, så det der med, vi kører til tiden, er noget, de drømmer om på direktionsgangene hos etaten og måske harry og bahnsen. Og idet vognene kom langvejs fra, er det jo logik for perlehøns, at udvalget hos togstewardessen var begrænset. Nå! Man skal jo også være lottomillionær for at handle der. Denne signatur er dybt imponeret af det headhunterbureau, som dsb benytter sig, når der skal skaffes planlæggere til driften. Kravene synes ikke at være uoverstigelige. Endelig fremme, hvor niels ole frederiksen (nof) bød alle velkommen, og så var der middag: boller i karry, og denne med karry! Officiel velkomst i bomholtsalen og derefter fællessang i cafe laura med særdeles velklingende akkompagnement leveres af torben prinds, som for i øvrigt også sørgede for musikalsk ledsagelse til morgensangene. Næste formiddag forløb med historien om esbjerg og esbjerg højskole. Man kan se, at fremskridtet har ramt nof, for nu begynder han at ledsage sine foredrag med alskens moderne teknik. Utroligt, hvad den mand behersker. Eftermiddagen fik med den obligatoriske rundtur i byen og omegn. Der var også tid til lidt sightseeing på egen hånd. Noget var til kultur andre til arkitektur, få til kunst og andre 12 Posthornet april 2010

13 igen til nærmiljøet. Dronning louise på torvet var et besøg værd. Frank aaen (el) gav sit syn på den politiske situation i dk, og om el ville bakke op om s-sf ledet regering, man da der i skrivende stund ikke er udskrevet valg, må vi have det til gode. Men hvorom alting er, så gav det anledning til livlige meningsudvekslinger. Ribe s historie både før, under og efter besættelsen i 40-45, samt hvorfor der var så mange tyske navne, og at man var mere tilbageholdende med sabotage og lign var lagt i hænderne på poul henrik jensen. Nok var foredraget lokalt præget af ribe og omegn, men det blev levende og på alle måder interessant fremført. Der er altid en fornøjelse at opleve en foredragsholder, der kan sit kram. Helge isralsen om p&t historie op til fusionen med det svenske posten Norden. Efter kaffen og kagen var der mulighed for at komme med kommentarer, synspunkter og spørgsmål. Og det gik resten af tiden med. Om aftenen blev det åbenbart, at chr x fylder meget i nof s liv, og det er hans ramponerede kuffert et imponerende eksempel på. Mage til samlinger sjældent set på disse breddegrader. Jens rosendal er ikke nogen kedelig fortæller. Her fik vi baggrunden for, hvorfor han er den person, han er, til trods for sin opvækst i det indre missionske miljø, og hvorfor han har skrevet de sange og digte, han har. Og dem sang vi så en del af. Lene kirkegaard er heller ikke nogen novice ud i fortællerkunsten. Det nød vi godt af i seancen og skagensmalerne og deres kvinder. Lene fremviste et rigt udvalg af deres produktioner, som så blev gennemgået minutiøst, hvad angår farver, motiv, symbolik osv.. Plus fik vi en reproduktion af sankt hans bål på stranden. En levende og medrivende gennemgang af svend auken s virke i dansk politik fremført af journalisten og forfatteren hans mortensen på baggrund af hans nye udkomne bog om lange svend. Det kom der en interessant dialog ud af. Carl august lorentsen har ikke meget med evaluering at gøre, men nof kan altid finde nyt om ham, så det blev til et lidt længere indslag, inden der blev uddelt rosende ord og mange gode ideer til fremtidige kurser. Festmiddagen den sidste aften gled ligesom lettere ned til torbens musikalske ledsagelse, eller var det måske de gode flasker vino fino, der stod på bordene, eller var det måske de muntre anekdoter, der også blev diverteret med, eller var det måske bare selskabet i al almindelighed? Der var frit valg på alle hylder. Næste dag var der tid til en noget reduceret morgensang og så afsked. Afsked med nof og torben og personalet, kulinariske oplevelser, gode venner og så hjem til hverdagens sysler såsom vask, opvask, madlavning, tynde skiver, rengøring etc. Det er sgu noget hyggeligere at blive opvartet i hoved og r.., Så tag med næste gang. Dsb er for ingenting dsb, så på turen hjem fra esbjerg lød det i højttaleren i toget omkring ringsted: vi har desværre mandskabsmangel, så vi kan ikke betjene dem i kioskvognen. Joh! Dsb lever skam op til sit ry! Tak for denne gang. Flemming Rasmussen, Mørkhøj Brødremenigheden i christiansfeld er nøjsomme folk, og det kunne mærkes på varmegraderne i kirken. Der var ikke mange af dem. Så var der lidt mere blus på lampen i haderslev domkirke, dog uden at være prangende. Dertil lagkagerne, der stod linet op på hotel harmonien til kaffen. Bussen lå tungt på vejen til højskolen og at ribe, som ligger på porøs grund, ikke sank mere ned, er et under. Dagen sluttede med fællessang i cafe laura med nof som dirigent og torben som klavervirtuos. Ny leder af Landsforeningens kontor i Fredericia Postpensionisternes Landsforening har pr. 1.marts 2010 ansat Henrik Schou Sørensen, 43 år, som ny kontorleder i stedet for Bent Christensen, der i forbindelse med sin 65 års fødselsdag har valgt at gå på pension. Henrik har bl.a. i årene været ansat ved Faaborg - Midtfyn Kommune som administrativ medarbejder/områdesekretær. Landsforeningens bestyrelse ønsker Henrik Schou Sørensen velkommen og ser frem til et fremtidigt godt samarbejde. Posthornet april

14 Ordinær generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening PL afvikler sin ordinær generalforsamling i Dronning Margrethe Hallen i Fredericia torsdag den 15. april Her vil det blive mulighed for at høre Landsforeningens politik og målsætning, stille spørgsmål og få svar, opleve en god stemning og møde gamle kolleger fra nær og fjern. Dørene bliver åbnet kl , hvor der mulighed for socialt samvær. Selve generalforsamlingen påbegynder kl Der bydes på et let traktement, og generalforsamlingen forventes afsluttet kl Efter generalfor samlingen er der afskedsreception for Jørgen Ebbesen. Hvis man kører flere i samme bil, bliver transporten ikke så dyr, og der er fine muligheder for parkering. Kommer man med tog, er der sørget for transport fra banegården til Dronning Margrethe Hallen kl og retur til banegården kl Ønsker man at deltage i generalforsamlingen, skal tilmelding ske til landsforeningens kontor på telefon Dagsordenen for generalforsamlingen er: 1. Velkomst 2. Valg af stemmeudvalg og dirigent 3. Beretning 4. Regnskab / Budget 5. Fastsættelse af kontorhold og honorar 6. Indkomne forslag 7. Valg i henhold til vedtægternes paragraf 8 a) Formand b) 3 bestyrelsesmedlemmer c) 1 bestyrelsessuppleant d) 1 revisor e) 1 revisorsuppleant 8. Eventuelt 14 Posthornet april 2010

15 Landsforeningens forretningsfører Bent Christensen fylder 65 år den 28. april 2010 og går på pension Siden Postpensionisternes Landsforening (PL) i 2001 fik selvstændig status, har Bent Christensen været en velmeriteret daglig leder af kontoret i Fredericia, og han har om nogen været med til at befæste PL s gode image blandt samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og i medlemskredsen. Bent Christensen er til daglig Landsforeningens ansigt udadtil, en opgave, han varetager på forbilledlig vis med intelligens, humor og hjælpsomhed. Ethvert spørgsmål eller problem møder han med venlig imødekommenhed og behandler kompetent og seriøst. Bent Christensen har som forretningsfører gennem årene opbygget en effektiv og professionel administration baseret på hans glimrende organisatoriske evner - ikke mindst på det teknologiske område. Og det er i høj grad hans fortjeneste, at Landsforeningens hjemmeside har vundet anerkendelse i vide kredse. Som redaktør af medlemsbladet Posthornet har han lagt mange kræfter i sammen med Kailow Graphic m.fl. at udgive et blad, der både med hensyn til den redaktionelle line og layout fremtræder læseværdigt og præsentabelt. Det er lykkedes. Når Bent Christensen med udgangen af maj 2010 går på pension, kan han derfor gøre det i sikker forvisning om, at han giver sin efterfølger et særdeles veldrevet kontor i forvaring. Landsforeningens bestyrelse gratulerer på det hjerteligste Bent Christensen med fødselsdagen, ledsager den med en oprigtig tak for en anerkendelsesværdig indsats og med ønsket om, at han må få et langt, godt og indholdsrigt otium. Reception Der afholdes reception for Bent Christensen mandag den 31. maj 2010, kl , i Landsforeningens kontor, Brovadvej 51, Erritsø, Fredericia. Posthornet april

16 Ansøgning om ferie ophold 2010 kan søges af pensionerede kolleger fra 3F Post eller det tidl. Dansk Postforbund Fra uge 19 - søndag d. 9. maj til og med uge 39 - søndag d. 3. oktober 2010 Ferieforeningen Ledige uger (19-26 betyder alle uger fra 19 til og med 26) Pris ialt for pens. Hasle Bornholm 6 pers , Marielyst Falster Kramnitze, Lolland Langeland ældre Hejsager 19, 21-24, 38, Blåvand 20-23, 25, 34, 36, 38, Skyum Thy Lyngså v. Sæby 19-27, Grenå 19-25, 27, Ny Langeland 19-26, Rørvig 19-26, 28, 30, Tutten Nykøbing Sj. 19, 20, 23-30, Dyngbylund Odder Der kan kun vælges 3 forskellige uger. 14-dages ophold skal starte i en ulige uge. Kun vindere af ferieophold får svar - senest fredag d. 16. april Betaling for opholdet er 1. maj Du kan også printe ansøgningsskemaet ud fra hjemmesiden eller Denne ansøgning indsendes til: Feriekontoret, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV, Tlf: og skal foreligge med morgenposten senest fredag d. 9. april Ferieforeningen 14 dage 7 dage A2 B1 B2 C1 C2 C3 Hasle Bornholm 6 pers. Marielyst Falster Kramnitze Lolland Langeland, toilet ude Langeland, toilet inde NY Langeland D1 Hejsager Nej E1 Hvide Hus Blåvand Nej F1 F2 G1 Skyum Thy Lyngså v. Sæby Grenå H1 Rørvig Nej H2 J1 Tutten Nykøbing Sj. Dyngbylund Odder I ansøgningsrunden kan der søges 10 steder i prioriteret rækkefølge. Skriv 1, 2, 3... osv. Cpr. nr: Fulde navn: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Jeg søger ferieophold i: Uge nr. Uge nr. Uge nr. 16 Posthornet april 2010

17 Greenwich - London Tjenestemændenes Forsikringsforening 3F-Post har nu overtaget vores nykøbte lejlighed i Greenwich, som er en forstad til London. Lejligheden ligger på 12. sal, øverste oppe med fantastisk hjørneudsigt ud over byen, dels fra stuen og ikke mindst fra den store terrasse som følger Lejligheden ligger på 12. sal, øverste oppe med fantastisk hjørneudsigt ud over byen, dels fra stuen og ikke mindst fra den store terrasse som følger lejligheden hele vejen rundt. lejligheden hele vejen rundt.lejligheden er i to plan, stue planen består af kombineret stue/køkken som indeholder sofamøbler, spisebord til 6 personer, fladskærms tv og cd radio,moderne køkken med kaffemaskine, køleskab, fryser, opvaskemaskine, komfur med ovn og vaskemaskine med tumbler, samt et værelse med dobbelt-seng. Endvidere er der i stueplanen stor gangplads og et toilet med håndvask. På øverste plan er der 2 værelser med dobbelt senge og masser af skabsplads. Det største værelse er med direkte adgang til et stort badeværelse med badekar og toilet. Endvidere er der på samme etage et badeværelse med bruseniche og toilet. 6 soveplader i alt.greenwich er en dejlig lille by med mange spændende indkøbssteder og et utalt af spisemuligheder.det er både billigt og nemt at komme til London/Greenwich, med fly tilheathow eller Gatwick og videre med tog ekspressen ind til Metroen, Skift på stationen Bank til DLR-toget, som kører oven over vejen helt ud til Greenwich Station, hvor lejligheden ligger ganske få minutters gang derfra. Og tag elevatoren lige til døren. Du kan købe ugekort til zone 1 og zone 2 som rækker ud til Greenwich.Greenwich - LondonFeriekontoret præsenterer: Flere billeder på Posthornet april

18 Postpensionisternes Landsforening afholder et Pensionistkursus I I dagene fra den september afholdes der et Pensionistkursus I. Kurset omhandler Arv og testamente, indblik i brugen af Internettet og en orientering om Postpensionisternes Landsforenings virke. En udflugt gennem Odsherreds skønne natur bliver der også tid til. Pris for deltagelse af ægtefælle/samlever er kr ,00. For medlemmer af Landsforeningen er deltagelse gratis. Program til kurset kan ses på vores hjemmeside Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes Landsforening i hænde senest mandag den 3. maj 2010 med morgenposten. Deltagerantallet er begrænset til 30. Ved overtallighed foretages der elektronisk lodtrækning. Der vil i løbet af maj måned blive udsendt information til alle ansøgere, uanset om man er optaget eller ej. Kurset afholdes som sædvanlig på Rørvig Centret P e n s i o n i s t k u r s u s I Kursus I (6/9-8/9-2010) CPR.-nr. Tlf.nr. Navn Adresse Postnr./By Ægtefælles/samlevers deltagelse Ja Nej CPR.-nr. Navn Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives. 18 Posthornet april 2010

19 Vesterbro & Pakkeposten Tirsdag den 2. februar 2010 afholdt vi den ordinære årlige generalforsamling. Efter valg til bestyrelsen ser den herefter ud som følgende. Formand: Lolly Sørensen Kasserer: Jette Eksing Bestyrelsesmedlem: Preben Jørgensen Bestyrelsessuppleant: Keld Eksing Bilagskontrollant: Bent Erik Sørensen Bilagskontrollantsuppleant: Ivan Houbøl Bestyrelsen takker for tilliden og lægger op til, at vi fortsat skal have en god og funktionsdygtig klub med mange gode aktiviteter og socialt samvær. Herefter vil jeg minde medlemmerne om: Tirsdag den 20. april 2010 har vi et arrangement, hvor vi kl mødes ved Frihedsmuseet, Churchillparken 7, København K. Her er entreen gratis. Efter vi har set os lidt om her, finder vi et listigt sted til lidt hygge og en lille en. Tirsdag den 18. maj 2010 er det tid til vores årlige skovtur. Kl. 08:45 mødes vi på Sjælør Station. Herfra går turen med bus til Sporvejsmuseet i Skjoldenæsholm. Når vi har tilbragt nogle timer her, går turen videre til Chr. VI Overdrevskro, der ligger i Ortved v/ringsted. Her vil der blive serveret en lækker buffet og lidt at drikke. Vi forventer at være tilbage i København omkring kl. 17. Prisen for dette arrangement er kun kr. 250,00. Tilmelding skal ske til Jette Eksing på mobil nr tirsdag den 4. maj mellem kl. 15:00 18:00 PS! Der kan maksimalt tilmeldes 57 personer. Bestyrelsen ønsker hermed jer alle en rigtig god sommer. P.B.V Keld Eksing Postpensionisterne i Herning. Mandag den 28. april kl Har vi en tur til brunkulslejerne i Søby, Rundvisning med lokal guide. Vi mødes på markedspladsen kl Hvor vi samler op i egne biler. Medbring kaffe. Pris 25. kr. Mandag den 3. maj kl Der er afgang fra markedspladsen. Denne gang går turen til Jelling hvor vi skal besøge museet Kongernes Jelling se kirken, videre til Hornstrup Orgelmuseum. Turen koster kr. inkl. spisning. Turen i maj juni er desværre aflyst. Tirsdag den 9. december kl. 13. Julefrokost ikke for ægtefæller/samlever Bemærk allerede nu at datoen er ændret Fra 7. december til 9. december. Husk tilmelding senest 8. dage før. Else Solveig Med venlig hilsen Pbv. Solveig Elbek. Nyt fra Klubberne Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 11. maj 2010, kl. 19,00. Generalforsamlingen afholdes i Ingeniørernes Mødecenter, Kalvebod Brygge 31 33, 1780 København V. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg ifølge lovene 7. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, V. E. Gamborgs Vej 13, st. mf., 2000 Frederiksberg, i hænde senest den 23. april Med venlig hilsen p.b.v. Kurt Madsen Posthornet april

20 Postvæsenets Pensionistforening Fredericia 2010 blev påbegyndt med forandringer. Vi er flyttet til nye lokaler på I. P. Schmidt Gården, Vendersgade 1. På vores første møde den 27. jan fortalte Gunnar Jensen om en cykeltur fra Strib til Istanbul. Han cyklede turen alene og kom ud for mange udfordringer undervejs. Gunnar Jensen er en levende fortæller. 46 deltagere nød at lytte til ham. I pausen blev der serveret kaffe og kage. Gunnar sluttede af med at fortælle, at han var i gang med at planlægge en ny tur, som skulle gå fra Strib til Gibraltar. En tur, han ville køre sammen med sin kone. Bankospil blev afholdt den 24. feb. Her deltog i alt 60 personer det antal der maksimalt er plads til i lokalet. En hyggelig eftermiddag, der også bød på kaffe og brød. Tirsdag den 20. april 2010 er der aftenbesøg på Pakkecenteret i Taulov. Der vil være præsentation og rundvisning på centeret. Der sluttes af med kaffe og brød. Der vil kun være plads til 40 personer. Onsdag den 5. maj 2010 skal vi igen på en af vores gode ture, denne gang kører vi til Tambours Have, Bredmosevej, Nordenskov, 6800 Varde, tlf.: Haven er et resultat af Gerhard Tambours passion for at samle planter fra alle klodens hjørner og se dem vokse i sin egen have. De første frø spirede i 1939 på bare 1000 m 2, i dag fylder haven m 2. I haven indtager vi vores medbragte mad. Derefter kører vi til Ansager Musikgalleri, hvor vi bliver underholdt med sang og fortælling om Englehuset. Der vil blive serveret kaffe og brød. Heldagstur den 10. juni 2010 går til Sydfyn, turen er ikke helt på plads endnu, men vil med sikkerhed blive god, så glæd Jer. Udenlandsrejse til Rhinen fra 3. sep. til 8. sep er næsten fyldt op, men man kan komme på venteliste. På turen skal vi blandt andet opleve Rhinen I Flammer, køre langs Rhinen og besøge Loreley klippen, Køln m.m. På hjemturen besøger vi Berleburg. Alle medlemmer får brev forud for alle arrangementerne. Med venlig hilsen Ketty Kilde Postpensionisternes klub for Storkøbenhavn Tirsdag den 27. april 2010 kl Her kommer Landsforeningens forventede nye formand Henning Dam Kragh og fortæller om sine oplevelser og om sine ønsker for PL. Der bliver sikkert også tid til at stille spørgsmål og komme med gode ideer til ham. Tirsdag den 25. maj 2010 kl Her starter vi igen på skovtur, og der må gerne være ledsager med. Programmet er, som det plejer. Mødestedet er: Herlev stationsplads, og vi kører kl Transport til Herlev S-tog, linje C og H, bus nr På Herlev hovedgade kører 350S, og på ringvejen kører 300S. Prisen er kr. 260,00, som bedes betalt ved tilmeldingen eller på giro. Prisen dækker: transport, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og lagkage og en lille en eller to på vejen. Tilmelding skal ske på møderne eller på tlf , evt Vi kører kun med 1 bus i år, så der er kun plads til 56 deltagere. Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 19. maj, men gerne før og sidste frist for afbud er torsdag 20. maj på tlf HUSK: Bestyrelsen sørger for tilrettelæggelsen, og I sørger for vejret. Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. Københavns Post-Seniorer Torsdag den 18. marts 2010 kl Formanden for Københavns Højskoleforening Erling Christensen diskuterer Sammenhængningskraften (i samfundet) Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV Torsdag den 22. april 2010 kl.14,00 Husk generalforsamlingen Indkaldelse, dagsorden m.m. er meddelt i Posthornets februarnr. Onsdag den 12. maj 2010 kl F Seniorer Region Hovedstaden arrangerer skovtur for medlemmerne til Dyrehavsbakken. Vi mødes i vejkrydset ved Peter Lip og går samlet ned i skoven bag Hvide Hest, får en genstand og siger goddag til hinanden og foråret. Derefter går vi til restaurant Hvide Hest, hvor frokosten venter med sild, fiskefilet, flæskesteg, frikadeller og ost og et par genstande samt kaffe og en cognac. Der bliver mulighed for at købe snaps, øl, cognac, Irish Coffee til speciel pris. Tag nu din ledsager med ud for at nyde forårets komme, slå parasollen op og nyde stemningen på Bakken, måske en tur i radiobilerne eller noget helt andet. Deltagerprisen er kun 150. kr. Der er adgang til handicaptoilet. Vedr. tilmelding og betaling, se vores hjemmeside eller ring til Jacob Christiansen , sidste frist for tilmelding er den 19. april. 20 Posthornet april 2010

21 Med venlig hilsen og på gensyn. P.b.v Jacob Christiansen Barcelona 27. oktober oktober 2010 Ta med Københavns Post-Seniorer på efterårstur til Barcelona 27. oktober oktober 2010 med ½ pension. Barcelona er verdensberømt for sin smukke og anderledes arkitektur, så der er altid noget spændende at se om næste hjørne. Arkitekten Antoni Gauda har i den grad præget Barcelona, og hans værker findes overalt, f.eks. La Grada Familia, den ufuldstændige katedral, der blev påbegyndt i 1882, og nu forventes færdig omkring år Gauda ligger begravet her, men mange andre bygninger og parker har Gauda som arkitekt. Las Ramblas, der er 5 gader, der tilsammen udgør en samlingsplads, som altid er fuld af liv, og hvor turister og lokale beboere nyder de smukke omgivelser på den lange gade, der fører lige ned til den restaurerede Port Vell,som er opblomstret som byens nye forlystelsesområde med butiksog underholdningskomplekset Maremagnum og et gigantisk akvarium. Fra hotellet er der ca. 20 min. gang til Las Ramblas. Barri Gótic, der er Barcelonas gotiske kvarter øst for Las Ramblas, er en seværdighed i sig selv, her kan man finde romerske mure fra år 200-tallet, og i de smalle gader findes der masser af cafeer og barer. Hotel Catalonia Princesa, som vi skal bo på, er et 3*** hotel i hjertet af Barcelona, beliggende i distriktet EL- Born, et område, der er berømt for en vibrerende og kunstnerisk atmosfære Hotellet er indrettet i en fuldt moderniseret og meget karismatisk ejendom fra det 19. århundrede. De komfortable værelser er bl.a. udstyret med aircondition, hårtørrer, internet, satellit-tv, værdiboks og direkte telefonlinje. Til hotellets øvrige faciliteter hører morgenmadsrestaurant, bar samt restaurant i hotellets atriumgård, der er overdækket med et glastag. Ganske tæt på hotellet ligger Parc de la Ciutadella, der er en stor park med en beplantning af træer, såvel catalonske som eksotiske planter fra andre områder/lande. Der er flere søer og damme, skulpturer og springvand, i parken er der desuden 3 museer, en zoologisk have samt det catalonske parlament. Busstoppested og metrostation ligger ca. 150 meter fra hotellet. Deltagerprisen er kr ,00 og omfatter: flyrejse på økonomiklasse med SAS/Span-air, lufthavns afgifter pr. 24. feb., bidrag til rejsegarantifonden, 5 x overnatninger med ½ pension, transport til og fra lufthavn. Der planlægges udflugter til Monseratklosteret, en byrundtur og et besøg på en vingård, hvor der produceres Cava, den spanske champagne, ligeledes søges der gennemført et besøg på Nou Camp, FC. Barcelonas hjemmebane. Udflugterne er med dansk guide og bestilles og betales sammen med rejsen. Udflugterne er ikke helt færdig tilrettelagt endnu, men vil blive meddelt på hjemmesiden i juni nummeret af Posthornet hhv. Lagerposten. Løbende tilmelding og information: Jacob Christiansen tlf Der er max 50 pladser. Københavns Post-Seniorer på nytårstur 2010/11 Turen går til Usti nad Labem i Tjekkiet med afrejse den 30. december 2010 og hjemkomst den 2. januar Selvom foråret ikke rigtig er kommet endnu, er det alligevel på tide at tænke på, hvor årsskiftet skal fejres. Her er en tur, hvor der virkelig er gang i den. Usti nad Labem er Tjekkiets 9. største by med næsten indbyggere og ligger ca., 100 km. nord for Prag i en smuk floddal ved Elben. Byens historie går tilbage til midten af det 11. århundrede. Først i 1300-tallet blev borgen Strekov bygget på en 110 m. høj klippe på bredden af Elben for at beskytte handelsruterne. I dag imponerer Usti nad Labem den besøgende med en række arkitektoniske bygningsværker, f.eks. den gotiske kirke, hvis tårn er næsten 2 m skævt, da kirken blev ramt af en bombe under anden verdenskrig. Vi skal bo på Best Western Hotel Vladimir, der har alle moderne faciliteter, inkl. elevator. Nyt fra Klubberne Den 30. december er der afgang fra København ca. kl med påstigning Frederiksberg Postkontor, Rewentlovsgade og Hvidovre Station, nærmere information ved tilmeldingen. Vi skal med færgen kl fra Gedser til Rostock, bussen kører forbi Berlin og Dresden og vil være fremme ved hotellet ca. kl. 19, hvor der er indkvartering og middag. Den 31. december er formiddagen på egen hånd. Om eftermiddagen køres en lille udflugt, hvor vi er tilbage på hotellet omkring kl. 16, så der er god tid til at gøre sig klar til nytårsfesten. Der bliver serveret en 5 retters menu, der er musik, underholdning og dans. Når året skifter, serveres der champagne og derefter natmad. Musikken og festen fortsætter til kl.? >> Posthornet april

22 Den 1. januar Vi sover nok lidt længe, der serveres en lækker Brunch. Om eftermiddagen køres der en udflugt i området, hvor bjergene sikkert er sneklædt og er et meget smukt syn. Retur til hotellet sidst på eftermiddagen, middag. Den 2. januar er der afrejse fra hotellet lige efter morgenmaden, og turen går tilbage via Dresden og Berlin til Rostock. Der er afgang med færgen kl. 17 og med ankomst til København midt på aftenen Deltagerprisen er kun kr ,00 pr deltager i dobbeltværelse (Tillæg for enkeltværelse er 600 kr.) og omfatter rejse i moderne bus, ½ pension fra 1. dags aften til sidste dags morgen, nytårsaften med 5 retters menu, musik, dans underholdning champagne kl. 24 og natmad. Hertil udflugter og rejseleder på hele turen, ekskl. Entreer og forsikringer. På udrejsen er der mulighed for at få morgenbuffet på færgen for kr. 84,00 pr deltager. På hjemturen er der ligeledes mulighed for aftenmenu. Wienerschnitzel inkl. 1 øl/vand eller 1 glas vin, pris kr. 115,00 pr. kuvert. Evt. morgenbuffet og aftensmenu bestilles sammen med rejsen. Husk blåt sygesikringskort, pas og sangbog. Der gøres opmærksom på, at den enkelte deltager selv skal sørge for afbestillingsforsikring, da foreningen ikke dækker udgifterne ved et afbud, dette gælder også ved afbud på grund af sygdom. Løbende tilmelding fra 1. maj til 10. sept. til Lis Jørgensen på telefon mobil: Pensionistklubben POSTEN Silkeborg Onsdag den 13. januar 2010 var der generalforsamling på postkontoret. Der var tilmeldt 22 medlemmer. Formanden bød velkommen til de fremmødte med en særlig velkomst til næstformand fra PL Henning Dam Krag. Der blev afholdt et minuts stilhed, hvor vi mindedes 3 døde medlemmer. Børge Madsen blev valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning, og kassereren oplæste det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt. Derefter valg, hvor både formand og kasserer modtog genvalg. I stedet for Børge Madsen, der ikke ønskede genvalg, blev Carsten Jensen valgt. Ketty Mikkelsen ønskede heller ikke genvalg som suppleant, og i stedet for blev Anna Sønderbæk valgt. Revisor og revisorsuppleant blev også genvalgt. Telefongodtgørelse til formanden og kontingent for 2011 blev ligeledes godkendt uændret. Henning Dam Krag fortalte om PL og opfordrede til, at flere meldte sig ind. Der var ingen indkomne forslag, og under Eventuelt var der heller ikke noget. Derefter sluttede formanden generalforsamlingen, og der blev serveret kaffe med brød. Torsdag den 4. februar kl var 41 frysende personer mødt op ved Silkeborg Hallerne til en gratis bustur og besøg på Dansk Supermarkeds Elevskole Bøgehøj i Ebeltoft, Der var 29 personer fra Pensionistklubben, og da vi havde fået 50 billetter, måtte man tage noget familie eller venner med, så der var 12 personer udefra, der tog med, Bussen, der hentede os, var lidt gammel, og der var ikke for meget varme på, så vi frøs hele vejen til Ebeltoft. På Bøgehøj havde vi så godt 2 timer til at købe ind i elevernes forretninger, og priserne er meget rimelige, så i alt en hyggelig dag, hvor der så var mere varme i bussen på hjemturen, vi var i Silkeborg ca. kl Tirsdag den 23. februar mødte 20 personer op kl til bowling. Kl. 11 skulle vi bowle i en time, og kl. 12 var der det store frokostbord med alt, hvad hjertet begærer. Der blev fyldt godt op på vores tallerkner. Der var en præmie til den, der havde det største antal, og det blev Ella Jensen ligesom sidste år. Der var også en trøstepræmie til den med det mindste antal, men det blev en ny i år. Vi fortæller ikke hvem. Det er en rigtig hyggelig tradition et par gange om året, og sådan en dag bliver der også god tid til hyggeligt samvær. Her er de næste aktiviteter: Onsdag den 14. april kl er der sammenkomst for klubbens medlemmer på Postkontoret på Kejlstrupvej. Postkontoret er vært med kaffe og brød. Ingen tilmelding. Postmester Kjeld Arildsen vil fortælle lidt om Post Danmark lige nu, og forhenværende Postmester Preben Strange kommer og fortæller lidt om sit liv ved Posten. Onsdag den 19. maj kl Historisk tur langs den gamle grænse Efter en formiddagspause kører vi til Brødremenighedens Kirke i Christiansfeld, derefter skal vi have en 2-retters menu på Den gamle Grænsekro. Efter middagen skal vi med lokalguide på en historisk tur langs den gamle grænse. Vi skal først følge en del af grænsen, som den var i årene 1864 til Ruten går over Christiansfeld, Hejlsminde og Skamlingsbanken. Undervejs fortæller guiden om grænsens interessante historie, herunder grænsedragningen i 1864, smuglerhi- 22 Posthornet april 2010

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå.

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå. Andet halvår 2017. August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl. 9.00 Vi starter fra Agtoftsvej kl. 9.00 og kører en tur i omegnen af Sønderborg. Returnerer til Agtoftsvej, hvor vi spiser vor medbragte

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub 1 HK SENIOR Program for forår 2017 Udgivet af: JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer KLAR TIL NYE OPLEVELSER?

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM FORÅR 2017 Hvordan kan man komme igennem livet trods manglende kvindetække, stærkt begrænsede intellektuelle evner og en usportslig kropsbygning?

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM FORÅR 2018 Søren Jochumsen. Eliteidrætskonsulent og tidligere målmand hos AC Horsens. Søren Jochumsen har hele sin karriere spillet som målmand

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX PETANQUE I FRANKRIG 01. 07. juni 2009 CHÂTEAUROUX Arrangeret af Niels og Birthe Toft Med hjælp af Jean Claude Besnard, UFOLEP DGI s samarbejdspartner UFOLEP i Frankrig har inviteret DGI petanquespillere

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene på to byområder, nemlig Buda og

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013

PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012/2013 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 Holland i forårstiden er blomsternes land og et af højdepunkterne på denne dejlige Holland-rejse er naturligvis et besøg i en af verdens mest berømte blomsterparker

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

5 dagstur med bus til Berlin

5 dagstur med bus til Berlin 5 dagstur med bus til Berlin Udrejse: Søndag d. 10. juni 2012 Hjemrejse: Torsdag d. 14. juni 2012 Hotel: Berlin Mark Hotel 4 stjernet Hotel Meinekestrasse 18-19 D10719 Berlin www.berlinmarkhotels.de Vi

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 FLYTIDER 28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 HOTEL LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST**** Pesti Barnabás utca 6 Budapest

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv om dit liv. Når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Sensom m er/e fterår i Prag,

Sensom m er/e fterår i Prag, Sensom m er/e fterår i Prag, Vi tager fra Nykøbing F banegård i september 2009 1 . MÅ IKKE FJERNES, MEN KAN KOPIERES Efterårs tur Pagh Europas store kulturby holder skansen som en af de af billigste hovedstæder

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM April 2006

RIBE KUNST MUSEUM April 2006 RIBE KUNST MUSEUM April 2006 Brødremenighedens Bageri Det Gamle Honningkagebageri Christiansfeld RIBE KUNSTFORENING 1 KALENDER April 13. april kl. 14.00-15.00: Tag moster med på museet. Familieomvisning

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere