Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere."

Transkript

1 Svenstrup. Godthåb. Sportvænget Udstykning af grunde Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -8- Sammenfatning På Sportvænget i Godthåb ved Svenstrup skal der udstykkes grunde til parcelhusbyggeri. Til en oversigtsmæssig belysning af jordbunds- og grundvandsforholdene har GEO udført en geoteknisk undersøgelse bestående af boringer. Ved undersøgelsen er der under,, meter overjord, fyld og organiskholdigt sand truffet bæredygtige, senglaciale og glaciale aflejringer af smeltevandssand, moræneler og morænesand. Grundvandspejlet er indmålt mellem,,9 m under terræn i boringerne. Bundforholdene vurderes at være velegnede for en direkte fundering af normalt parcelhusbyggeri i eller under oversiden af de bæredygtige aflejringer, som er truffet,, m under eksisterende terræn. For de fleste grunde må der forventes omkostninger til udskiftning af fyld, muld og organiskholdigt sand med velkomprimeret sandfyld under bygninger. Med de målte grundvandsforhold forventer vi, at udgravnings- og funderingsarbejdet for kælderløst byggeri på grunden kan udføres uden grundvandsgener. Kørsel på udgravnings-/afrømningsplanum skal undgås pga. højt siltindhold. Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. erskudsjord fra grundene må som udgangspunkt forventes at kunne bortskaffes som ren jord uden analysepligt. GEO Sødalsparken. 8 Brabrand Tlf.: + 8 Fax: + 8 Deres ref.: GEO projekt nr., Rapport, CVR-nr: 988

2 Udarbejdet for Aalborg Kommune Att.: Jakob Nielsen Stigsborg Brygge 9 Nørresundby Udarbejdet af Thomas Rye Simonsen, 8, Kontrolleret af Jan Dannemand Andersen Indhold Indledning... Undersøgelser... Jordbunds- og grundvandsforhold... Fundering... Færdselsarealer og ledninger... Udgravning og tørholdelse... erskudsjord... 8 Bemærkninger... Bilag.. er, boring. Situationsplan GEO-Standard Signaturer og forkortelser Deres ref.: GEO projekt nr., Rapport, -8- /

3 Indledning På Sportvænget i Godthåb ved Svenstrup skal der udstykkes grunde til parcelhusbyggeri. Aalborg Kommune har rekvireret GEO til at udføre en geoteknisk placeringsundersøgelse til orientering om jordbunds- og grundvandsforholdene på hver grund. Arealet er ikke omfattet af Aalborg Kommunes områdeklassificering og er ikke kortlagt i henhold til Jordforureningsloven. Undersøgelser Undersøgelsen omfatter geotekniske boringer, som er placeret som vist på vedlagte situationsplan, bilag.. Der er placeret en boring på hver grund, og punkterne er indmålt og koteret vha. GPS-udstyr i system UTM/E89 og DVR9. Boringerne er ført til - meters dybde. Under borearbejdet er der registreret laggrænser, udtaget jordprøver samt udført vingeforsøg i kohæsive lag. I boringerne er der etableret pejlerør, hvori dybden til grundvandsspejlet er målt ved borearbejdets afslutning. Jordprøverne er beskrevet geologisk i GEOs laboratorium. På udvalgte prøver er der bestemt vandindhold. Jordprøverne opbevares i dage fra rapportdato. Samtlige resultater og målinger er angivet på boreprofilerne i bilag. -.. De benyttede signaturer og forkortelser på boreprofilerne er forklaret på vedlagte GEO-Standard. Jordbunds- og grundvandsforhold Området har tidligere været anvendt til boldbaner. Terrænet på grunden er relativt plant, og der er ved borestederne målt terrænkoter mellem +9, og +,. I boringerne er der øverst truffet,, meter overjord og fyldjord i form af sand, ler og sand- og lermuld. Herunder er der overvejende truffet senglacialt smeltevandssand. I boringer (boring og 8) ses dog lag af glacialt moræneler og morænesand over smeltevandssandet, ligesom der i enkelte boringer ses indslag af smeltevandsler i sandet. I boring er der umiddelbart under fyldlaget truffet et tyndt lag af organiskholdigt sand fra,, m u.t. Det organiskholdige sand vurderes at være en postglacial ferskvandsaflejring, som underlejres af smeltevandssand. Det bemærkes, at smeltevandsaf- Bekendtgørelse af lov om forurenet jord. LBK nr. af //9. Miljøministeriet. Dansk Geoteknisk Forening, ferenceblad for vingeforsøg (999). Dansk Geoteknisk Forening, Bulletin : Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse (99). Deres ref.: GEO projekt nr., Rapport, -8- /

4 lejringer, der ikke er set overlejret af morænejordarter, er anført som senglaciale, selv om de muligvis kan være af glacial alder. Der er efter endt borearbejde registreret grundvandsspejl imellem, og,9 m u.t. svarende til kote +,9 a +,. Tre af boringerne var dog tørre i meters dybde. Grundvandsspejlet forventes i al væsentlighed ikke at variere ret meget. Dog kan det forventes, at der i nedbørsrige perioder kan forekomme højerestående, sekundære grundvandsspejl i områder med terrænnære leraflejringer med ringe permeabilitet (som f.eks. boring og 8). I tabel. er vist en sammenstilling af dybden til overside af de senglaciale og glaciale lag sand samt dybden til grundvandsspejlet. Der henvises desuden til bilagene for en detaljeret beskrivelse af de trufne bundforhold. Tabel.: ersigt af terrænkoter, overside senglaciale/glaciale lag og grundvandsspejl. Boring Terræn erside senglaciale/glaciale lag Målt grundvandsspejl Dybde Dybde [m u.t.] [m u.t.] +,, +9, Tør <+, +9,, +8,, +, +9,8, +9,, +, +9,, +,8, +, +9,, +8,,8 +,9 +9,9, +9, Tør <+,9 +9,9, +9,,8 +, 8 +,, +9,,9 +, 9 +9,9, +9,,8 +, +,, +9, Tør <+, Fundering Undersøgelsesomfanget svarer til en placeringsundersøgelse i henhold til geotekniknormen. Funderingen skal føres ned på bæredygtige lag, som i det aktuelle tilfælde består af senglacialt sand og glacialt moræneler/morænesand. Den overliggende overjord og fyldjord samt det postglaciale, organiskholdige sand i boring er ikke egnet som funderingsunderlag. ersiden af bæredygtige lag, forkortet OSBL, angiver det højest mulige funderingsniveau for byggeri, idet bæredygtigheden skal eftervises i både brudgrænsetilstanden (bæreevne) og anvendelsesgrænsetilstanden (sætning). OSBL-niveauer er angi- Dansk Standard: DS/EN 99 Eurocode : Geoteknik Deres ref.: GEO projekt nr., Rapport, -8- /

5 vet i tabel. (svarende til overside af de senglaciale/glaciale lag), ved borestederne på situationsplanen samt på boreprofilerne. De trufne bundforhold vurderes foreløbigt egnede for direkte fundering af kælderløst byggeri, når fundamenterne mindst føres til normal frostsikker dybde (,9 m under fremtidigt terræn). Hvor OSBL-niveau er dybere end normal frostsikker funderingsdybde, foreslås bundudskiftet med velkomprimeret sandfyld i omfang og kvalitet, så der kan funderes i normal dybde. Ved fundering på komprimeret sandfyld skal bundudskiftningen ikke kun ske under bygningen, men også uden for bygningens omrids svarende til anlæg :, ( ned,, hen) fra fundamentsunderkant. Der må på de fleste grunde (undtagen ved boring, 9 og ) forudses omkostninger til udskiftning af fyld/muld, især ved boring,, og, hvor OSBL ligger dybere end,9 m. For byggeri med evt. kælder gælder, at bundforholdene er egnede for en direkte fundering i normal dybde under kældergulv, men at det kan være nødvendigt med særlige og bekostelige tiltag for at sikre tørholdelsen af kældre. Ved fundering på bæredygtige aflejringer af senglacialt sand eller moræneler/morænesand kan der indledningsvist forventes en regningsmæssig bæreevne på minimum R d /A' ~ kn/m for traditionelle, lodret og centralt belastede stribefundamenter. Sætningerne vurderes at blive små (mindre end ca. cm). For sædvanligt enfamiliehusbyggeri i ½ etage forventes bæreevne- og sætningsforholdene næppe bestemmende for valg af fundamentsbredde, idet der med en sædvanlig fundamentsbredde på ca., m vurderes at være rigelig bæreevne i forhold til en sædvanlig last. Gulve kan uden betydende sætninger udføres som terrændæk, når der afrømmes til OSBLniveau, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Når der foreligger konkrete byggeprojekter, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere, herunder om den udførte boring på grunden ligger repræsentativ i byggefeltet. Normalt udføres der flere boringer for hvert enfamiliehusbyggeri, men umiddelbart forventer vi relativt rolige geologiske forhold i størstedelen af området, og såfremt der kan accepteres en vis økonomisk usikkerhed, hvad angår dybden til bæredygtige lag, er det muligvis tilstrækkeligt med skærpet geoteknisk tilsyn under udførelsen. Færdselsarealer og ledninger Med bundforhold som truffet i boringerne er det GEOs erfaring, at bundsikring og bærelag i færdselsarealer uden sætningsgener kan opbygges på det eksisterende terræn, når vegetations- og overjordslag beliggende mindre end, -,9 m (afhængig af trafikbelastning) under færdig befæstelse afrømmes. En nærmere vurdering af den nødvendige overbygningstykkelse bør dog foretages, når vejprojektet foreligger. Tykke muldlag (mere end ca., m muld) bør ikke uden nærmere vurdering efterlades under veje. Deres ref.: GEO projekt nr., Rapport, -8- /

6 Ledninger forventes at kunne anlægges uden sætningsgener på de senglaciale/glaciale aflejringer. Med mindre der skal lægges dybe ledninger, forventes der med de målte vandspejl ingen grundvandsgener i forbindelse med lægningen. Udgravning og tørholdelse Med de målte grundvandsspejl kan udgravnings- og funderingsarbejde for kælderløst byggeri på grundene udføres uden grundvandsgener. Der bør dog generelt udføres supplerende pejlinger i de etablerede pejlerør umiddelbart inden udgravningsarbejdets opstart for en revurdering af forholdene. For evt. byggeri med kælder kan det blive nødvendigt at føre udgravningen under grundvandsspejlet. I så fald skal der udføres en forudgående midlertidig grundvandssænkning. Grundvandsforholdene skal dokumenteres yderligere i forbindelse med de supplerende undersøgelser for konkrete projekter, og her skal bl.a. drænklassen fastlægges, jf. DS Norm for dræning af bygværker mv. Udgravninger ind til ca. m under terræn i områder med sand over grundvandsspejlet ventes at kunne stå relativt stejlt i en kort periode (anlæg a ~,-,). Det senglaciale sand er generelt siltholdigt eller stærkt siltholdigt, og aflejringerne er derfor følsomme over for mekanisk påvirkning og vandtilskud. Udgravning under grundvandsspejlet og kørsel på udgravningsplanum skal derfor ubetinget undgås. Udgravning skal ske med gravemaskine fra et højere niveau, og udlægning af sandfyld og udstøbning af fundamenter skal ske kort tid efter opgravning. Der må ikke udføres komprimering med vibrationsmateriel direkte på det stærkt siltholdige sand. erskudsjord Ifølge Aalborg Kommunes hjemmeside er grunden hverken miljømæssigt kortlagt eller områdeklassificeret. erskudsjord fra byggeriet må derfor som udgangspunkt forventes at kunne bortskaffes som ren jord uden analysepligt. 8 Bemærkninger Vi gør opmærksom på, at GEO naturligvis gerne deltager ved det videre arbejde med projekter på grunden, herunder: Supplerende geotekniske undersøgelser Geoteknisk udgravnings- og komprimeringskontrol Deres ref.: GEO projekt nr., Rapport, -8- /

7 DVR9. + SANDMULD, stærkt leret, svagt gruset, m. enk. roddele, m. enk. rodfibre, mørk gråbrunt LERMULD, stærkt sandet, svagt gruset, m. enk. rodfibre, mørk gråbrunt OSBL: 9 +9 SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, stærkt gruset, muldet, brunt SAND, fint - mellem, graderet, stærkt siltet, svagt gruset, lys gråbrunt +8 SAND - - SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, svagt gruset, lys gråbrunt Tør: + SAND, fint - mellem, ringe graderet, siltet, lys gråbrunt Boring tør under borearbejdet + (%) X : 898 UTM/E89 Y : Svenstrup. Godthåb. Sportvænget GEO JBJ Dato : --9 : MAA Boring : Boremetode : Foret tørrotation '' DGU-nr : Bilag :. GeoGIS.. - geoatlas_geogis - PSTGDK :: Sødalsparken, DK-8 Brabrand Tlf.: + 8, S. /

8 DVR9 9. OSBL: 8, +9 SANDMULD, stærkt leret, svagt gruset, m. enk. roddele, m. rodfibre, mørk gråbrunt LERMULD, stærkt sandet, svagt gruset, m. enk. rodfibre, mørk gråbrunt SAND, fint, graderet, stærkt leret, svagt gruset, muldet, mørk brunt +8 SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, lys gråbrunt SAND, fint - mellem, sorteret, svagt siltet, lys gråbrunt + SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, lys gråbrunt SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, lys gråbrunt Boring tør under borearbejdet + + (%) X : 8989 UTM/E89 Y : Svenstrup. Godthåb. Sportvænget GEO JBJ Dato : -- : MAA Boring : Boremetode : Foret tørrotation '' DGU-nr : Bilag :. GeoGIS.. - geoatlas_geogis - PSTGDK :: Sødalsparken, DK-8 Brabrand Tlf.: + 8, S. /

9 DVR9 9.8 OSBL: 9, +9 SANDMULD, stærkt leret, svagt gruset, m. enk. rodfibre, mørk gråbrunt SAND, fint, graderet, leret, stærkt siltet, svagt gruset, svagt muldet, brunt Crv Crv Cfv Cfv +8 MORÆNESAND, leret, stærkt siltet, svagt gruset, gråbrunt MORÆNELER, stærkt sandet, svagt gruset, m. enk. sandpletter, brunt Gl Gl SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, m. enk. lerpletter, gråbrunt SAND SAND, fint - mellem, graderet, stærkt siltet, gråbrunt Boring tør under borearbejdet + + (%) Crv, Cfv (kn/m²) X : 89 UTM/E89 Y : Svenstrup. Godthåb. Sportvænget GEO JBJ Dato : --9 : MAA Boring : Boremetode : Foret tørrotation '' DGU-nr : Bilag :. GeoGIS.. - geoatlas_geogis - PSTGDK :: Sødalsparken, DK-8 Brabrand Tlf.: + 8, S. /

10 DVR9 9. Crv Cfv +9 FYLD: SANDMULD, stærkt leret, svagt gruset, m. enk. rodfibre, mørk gråbrunt FYLD: SAND, fint, graderet, stærkt leret, svagt gruset, m. enk. lerpartier, gråbrunt FYLD: SAND - - Fy Fy Fy Crv Cfv OSBL:, A SAND, fint, graderet, stærkt leret, siltet, svagt gruset, organiskholdigt, m. enk. plantedele, brunsort SAND, fint, graderet, leret, stærkt siltet, svagt gruset, brungråt MORÆNESAND, leret, stærkt gruset, gråbrunt SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, gråbrunt Fe Gl Pg SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, m. enk. gruskorn, brungråt + 8 SAND, fint - mellem, sorteret, svagt siltet, brungråt 9 SAND (%) Crv, Cfv (kn/m²) X : 898 UTM/E89 Y : 9 Svenstrup. Godthåb. Sportvænget GEO JBJ Dato : -- : MAA Boring : Boremetode : Foret tørrotation '' DGU-nr : Bilag :. GeoGIS.. - geoatlas_geogis - PSTGDK :: Sødalsparken, DK-8 Brabrand Tlf.: + 8, S. /

11 DVR9 9. Crv Crv Cfv Cfv OSBL: 8, FYLD: LERMULD, stærkt sandet, m. enk. roddele, m. enk. rodfibre, mørk gråbrunt FYLD: SAND, fint, graderet, stærkt leret, gruset, m. muldpletter, m. enk. rodfibre, brunt FYLD: LER, sandet, svagt gruset, st. muldet, m. plantedele, brunsort SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, m. enk. gruskorn, brungråt Fy Fy Fy SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, stærkt gruset, brungråt + SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, brungråt SAND Boring tør under borearbejdet + (%) Crv, Cfv (kn/m²) X : 89 UTM/E89 Y : Svenstrup. Godthåb. Sportvænget GEO JBJ Dato : --9 : MAA Boring : Boremetode : Foret tørrotation '' DGU-nr : Bilag :. GeoGIS.. - geoatlas_geogis - PSTGDK :: Sødalsparken, DK-8 Brabrand Tlf.: + 8, S. /

12 DVR9 9.9 OSBL: 9, LERMULD, stærkt sandet, svagt gruset, m. enk. roddele, m. rodfibre, mørk gråbrunt SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, gruset, mørk gulbrunt +9 SAND, fint - mellem, sorteret, svagt siltet, gulgråt SAND, fint - mellem, ringe graderet, siltet, brungråt +8 SAND - - SAND - - Tør: + SAND - - Boring tør under borearbejdet + + (%) X : 89 UTM/E89 Y : Svenstrup. Godthåb. Sportvænget GEO JBJ Dato : -- : MAA Boring : Boremetode : Foret tørrotation '' DGU-nr : Bilag :. GeoGIS.. - geoatlas_geogis - PSTGDK :: Sødalsparken, DK-8 Brabrand Tlf.: + 8, S. /

13 DVR9 9.9 OSBL: 9, +9 SANDMULD, leret, svagt gruset, m. rodfibre, mørk gråbrunt LERMULD, leret, stærkt sandet, svagt gruset, m. enk. rodfibre, mørk gråbrunt SAND, fint, graderet, leret, stærkt siltet, svagt gruset, gråbrunt SAND, fint, graderet, leret, stærkt siltet, svagt gruset, m. enk. lerstriber, gråbrunt +8 SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, gulgråt + SAND, fint - mellem, sorteret, svagt siltet, lys brungråt SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, brungråt + (%) X : 899 UTM/E89 Y : 8 Svenstrup. Godthåb. Sportvænget GEO JBJ Dato : -- : MAA Boring : Boremetode : Foret tørrotation '' DGU-nr : Bilag :. GeoGIS.. - geoatlas_geogis - PSTGDK :: Sødalsparken, DK-8 Brabrand Tlf.: + 8, S. /

14 DVR9. Crv Cfv OSBL: 9, + +9 LERMULD, stærkt sandet, svagt gruset, m. rodfibre, mørk gråbrunt SAND, fint, graderet, stærkt leret, svagt gruset, svagt muldet, gråbrunt MORÆNELER, sandet, svagt gruset, brunt Gl MORÆNESAND, stærkt leret, svagt gruset, brunt Gl Crv Cfv +8 SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, gulgråt SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, m. enk. siltpletter, gulgråt + SAND, fint - mellem, graderet, stærkt siltet, m. enk. siltpletter, gulgråt Boring tør under borearbejdet + + (%) Crv, Cfv (kn/m²) X : 898 UTM/E89 Y : 8 Svenstrup. Godthåb. Sportvænget GEO JBJ Dato : -- : MAA Boring : 8 Boremetode : Foret tørrotation '' DGU-nr : Bilag :.8 GeoGIS.. - geoatlas_geogis - PSTGDK :: Sødalsparken, DK-8 Brabrand Tlf.: + 8, S. /

15 DVR9 9.9 OSBL: 9, LERMULD, stærkt sandet, svagt gruset, m. rodfibre, mørk gråbrunt SAND, fint - mellem, graderet, stærkt siltet, gulgråt +9 SAND, fint - mellem, ringe graderet, siltet, gulgråt SAND, fint - mellem, ringe graderet, siltet, m. enk. gruskorn, gulgråt +8 LER, ret fedt, sandet, lys gråbrunt + SAND, fint, graderet, stærkt siltet, gulgråt SAND, fint - mellem, graderet, stærkt siltet, gulgråt + (%) X : 89 UTM/E89 Y : Svenstrup. Godthåb. Sportvænget GEO JBJ Dato : -- : MAA Boring : 9 Boremetode : Foret tørrotation '' DGU-nr : Bilag :.9 GeoGIS.. - geoatlas_geogis - PSTGDK :: Sødalsparken, DK-8 Brabrand Tlf.: + 8, S. /

16 DVR9. OSBL: 9, + LERMULD, stærkt sandet, svagt gruset, m. enk. rodfibre, mørk gråbrunt SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, m. enk. lerpletter, gulgråt +9 SAND, fint - mellem, ringe graderet, siltet, gulgråt SAND SAND, fint - mellem, graderet, stærkt siltet, m. fedt lerstriber, gulgråt SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, gulgråt Tør: + LER, ret fedt, sandet, m. enk. sandstriber, gråbrunt Boring tør under borearbejdet + + (%) X : 89 UTM/E89 Y : Svenstrup. Godthåb. Sportvænget GEO JBJ Dato : -- : MAA Boring : Boremetode : Foret tørrotation '' DGU-nr : Bilag :. GeoGIS.. - geoatlas_geogis - PSTGDK :: Sødalsparken, DK-8 Brabrand Tlf.: + 8, S. /

17 8 PUMPESTRÆDE 9t Ekst. vandboring nedlægges m beplantningsbælte 9u 8 9, 9,9 ca..8 m² ca..8 m² 8, 9, sti sti 9, 9,9 ca. 8 m²,8 ca. 8 m² 9, 9,8, 8 ca. 8 m² p ca. 89 m² 9, 9, Grønt område SPORTVÆNGET 9v 9y 9x SPORTVÆNGET 9 d q bc bb 9,9 ca. 8 m² 9,, ca. 88 m² 9, bd ab 9, 9, B 9, ca. 8 m² 8, ca. 8 m² 8 Omrids af tidligere byggeri 9A ba 9B be 8y 9z 9æ 8x SPORTV Signatur: Geoteknisk boring med vingeforsøg a: Punkt nr. b a b: Terrænkote c: til overside bæredygtige lag c (koter er i DVR9) Geoteknisk boring uden vingeforsøg a: Punkt nr. b a b: Terrænkote c: til overside bæredygtige lag c (koter er i DVR9) 8 m Projekt: Emne: Svenstrup. Godthåb. Sportvænget Situationsplan Mål : v. Rapport Bilag. Side / an Sødalsparken, 8 Brabrand Tlf.: + 8, L:\Projekter\-99\ Svenstrup. Godthåb. Sportvænget_JDA\Tegninger\_situationsplan.dwg

18 GEO-Standard Geotekniske og miljøtekniske boreprofiler Filtersætning r Beton Tilbagefyldt jord Muld Ler Silt Sand Grus Sten Lille pose eller glas fra SPT-sonde Rørprøve Br Fe Fl Fy Gl Gr Ma Ne Sk Vi Vu Brakvand Ferskvand Flydejord Fyld Gletsjer Grundfjeld Marin Nedskyl erjord Skredjord eltevand Vind Vulkansk Forerør Pejlet vandspejl med dato Filterrør Lavpermeabel pakning Filtersand Fyld Tørv Tørvedynd Gytje (dynd) Kalk Klippe/beton Muldet Planterester Skaller Moræneler (sandet, gruset) Morænesand/-silt (leret, gruset) Stor pose Kerneprøve cent Pg Postglacial Senglacial Glacial Ig Interglacial Is Interstadial Pn Palæogen (tidl. tertiær) Nn Neogen (tidl. tertiær) Mi Miocæn Ol Oligocæn Eo Eocæn Pl Palæocæn Sl Selandien Da Danien Kr Kridt Ju Jura Pk Prækambrium Forsøg w wl wp IP IK e emax emin γ ρ gl ka PID Cfv Crv N qc fs Rf u Vandindhold Flydegrænse Plasticitetsgrænse Plasticitetsindeks Kvældindeks Poretal Poretal i løseste standardlejring Poretal i fasteste standardlejring Rumvægt Densitet Glødetab Kalkindhold Photoionisationsdetektormåling Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg (omrørt) Standard penetrationsmodstand (SPT) Spidsmodstand (CPT) Kappemodstand (CPT) Friktionsforhold (=fs/qc) Poretryk (CPT) Henvisninger/noter DS/EN 99 Eurocode : -Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening: -"Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse" -"Felthåndbogen" -"Laboratoriehåndbogen" -ferenceblad for vingeforsøg -ferenceblad for SPT-forsøg I moræne-jordarter må der forventes et varierende indhold af grus, sten og blokke. Vingeforsøg er udført og tolket i henhold til Dansk Geoteknisk Forening, "ferenceblad for vingeforsøg", revision, august 999. GEO-Standard., v., DK

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at udstykke parceller på et areal placeret ved Duathlonvej i Svenstrup.

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde. Rabalderstræde -, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning I forbindelse med udvidelse af Musicon i Roskilde har Roskilde Kommune anmodet

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse

Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 086 Rapport, 07-05-5 Sammenfatning Aalborg Kommune ønsker at sælge en grund på Ved Jernbanen i Vester

Læs mere

Aalborg. Elektravej 2 36 (lige numre) Salg af enfamiliehusgrunde Geoteknisk undersøgelse

Aalborg. Elektravej 2 36 (lige numre) Salg af enfamiliehusgrunde Geoteknisk undersøgelse Aalborg. Elektravej (lige numre) Salg af enfamiliehusgrunde Geoteknisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune skal sælge enfamiliehusgrunden på Elektravej i Gug. I forbindelse

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 39126 Rapport 1, 2015-12-15 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning af en grund på 4.160 m

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37946 Rapport 1, 2014-10-16 Sammenfatning Der er på Tujavej 11 og 13 i Køge konstateret forurening som påtænkes at skulle fjernes. Der er i forbindelse

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt

Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt Risikovurdering Geo projekt nr. 384 Rapport nr., revision 2, 205-09-09 Udarbejdet for ALECTIAA A/S Skanderborgvej 90 8260 Viby J Att.: Kasper Rasmussen Udarbejdet aff Glenn

Læs mere

Grundvandet er pejlet 3,1 à 4,6 meter under terræn. Det vurderes dog, at vandspejlet kan stige til tæt under terræn under kraftig nedbør.

Grundvandet er pejlet 3,1 à 4,6 meter under terræn. Det vurderes dog, at vandspejlet kan stige til tæt under terræn under kraftig nedbør. Greve. Lillevangsvej 8. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen teknisk parameterundersøgelse projekt nr. 8 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med salg af Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 8 i Greve,

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Bilag 3. Oversigtsplan af 12. juni 2015

Bilag 3. Oversigtsplan af 12. juni 2015 Bilag 3 Oversigtsplan af 12. juni 2015 BYHØJTOFTEN OVERSIGTSPLAN NORD Grunde til salg Dato: 12.06.2015 GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 10, 8000 C T: 89404500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK Bilag 4 Matrikulære forhold

Læs mere

Aalborg Øst, Øster Uttrup, Overvejen Salg af grunde til rækkehuse Geoteknisk undersøgelse

Aalborg Øst, Øster Uttrup, Overvejen Salg af grunde til rækkehuse Geoteknisk undersøgelse Aalborg Øst, Øster Uttrup, Overvejen Salg af grunde til rækkehuse Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes salg af en matrikel på Overvejen

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Aalborg. Langholt. Kidholm Byggemodning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Sammenfatning

Aalborg. Langholt. Kidholm Byggemodning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Sammenfatning Aalborg. Langholt. Kidholm Byggemodning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune skal udstykke enfamiliehusgrunde på Kidholm i Langholt. GEO har udført en geoteknisk

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Når der foreligger et konkret projekt på grunden, skal der udføres supplerende geotekniske undersøgelser.

Når der foreligger et konkret projekt på grunden, skal der udføres supplerende geotekniske undersøgelser. Egå. Skæring. Skæring Hedevej Lokalplan 90. Byggemodning Miljø- og geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 0 Rapport, 0-09-0 Sammenfatning I forbindelse med byggemodning af et areal mellem Skæring Hedevej

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

KBH. Borgmestervangen. Uptown Jernbanedæming Geoteknisk undersøgelse

KBH. Borgmestervangen. Uptown Jernbanedæming Geoteknisk undersøgelse KBH. Borgmestervangen. Uptown Jernbanedæming Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 38394 Rapport 2, 2015-09-30 Sammenfatning Ved Borgmestervangen i København skal der opføres et nyt byggeri til studieboliger

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Til orientering om bund- og miljøforholdene har vi på storparcel 85 udført en bundundersøgelse omfattende 4 boringer til 3-7 m under terræn.

Til orientering om bund- og miljøforholdene har vi på storparcel 85 udført en bundundersøgelse omfattende 4 boringer til 3-7 m under terræn. Elev. Koldkilde Storparcel 85. Lokalplan 402 Miljø- og geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 28748 Rapport 7, 2008-06-06 Sammenfatning Til orientering om bund- og miljøforholdene har vi på storparcel

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

12810 Næstved Omfartsvej Nord Bro reg. nr og bro reg. nr UF af Sorøvej og UF af vandløb Vasegrøften. St Geoteknisk undersøgelse

12810 Næstved Omfartsvej Nord Bro reg. nr og bro reg. nr UF af Sorøvej og UF af vandløb Vasegrøften. St Geoteknisk undersøgelse 80 Næstved Omfartsvej Nord Bro reg. nr. 99 og bro reg. nr. 0 UF af Sorøvej og UF af vandløb Vasegrøften. St..60 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 606 Rapport 8, 006 Sammenfatning I forbindelse med

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler.

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler. Odder. Præstevænget 10-20 Udstykning 6 villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 36471 Rapport 2, 2013-04-04 Sammenfatning I den centrale del af Odder planlægges en ny udstykning

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Villagrund i Viby. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag

Villagrund i Viby. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag Villagrund i Viby Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9 30-15 00 mandag - fredag www.aarhus.dk/grundsalg Oversigtsplan Regnvands bassin

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Elev. Engelstoft Storparceller - etape V. Lokalplan 402 Miljø- og geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 10,

Elev. Engelstoft Storparceller - etape V. Lokalplan 402 Miljø- og geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 10, Elev. Engelstoft Storparceller - etape V. Lokalplan 402 Miljø- og geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 28748 Rapport 0, 2007-08-5 Sammenfatning Undersøgelsen skal tjene til belysning af funderings-

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Thomas Jensen Provstebakken 46 8230 Åbyhøj E-mail: toller14@hotmail.dk Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Tilbygning,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Geo projekt nr. 38788 Rapport nr. 1, 2015-09-08 Sammenfatning På en mole i Roskilde Havn planlægges opført en

Læs mere

Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport

Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport Rapport nr. 1, 2015-06-17 Sammenfatning I Roskilde Kommune skal der ved Ådalen i Trekroner-Roskilde udstykkes 10 enkelthus parceller og 2 storparceller.

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

BYG GEGRU ND E I S AB RO

BYG GEGRU ND E I S AB RO BYG GEGRU ND E I S AB RO CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk Åbningstid 9.30-15.00 mandag - fredag www.aarhus.dk/grundsalg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 15, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl Hasselager. Hasselager Allé. Erhvervsparceller. Lokalplan Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 9 Rapport, -- Sammenfatning Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere