TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring"

Transkript

1 TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport idèhøring

2 Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen Vejen Telefon:

3 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

4 Indhold Sammenfatning af uheldskortlægningen 6 Om datamaterialet 7 Uheldsanalyse Trafiksikkerheden i Vejen Kommune 10 Gennemgang af uheldsinformationerne 13 > For høj hastighed 14 > Spiritus, narkotika og medicin 15 > Uopmærksomhed, Mødeulykker og Eneulykker 18 > Manglende sele- og hjelmbrug 20 > Hjelmbrug 21 > Cyklister og knallertførere 22 > Unge bilister op til 24 år 24 > Ulykker i kryds i åbent land 26 Analyse af kryds og stræninger 28 > Kortlægning af alle uheld mellem > Udpegning af lokaliteter, hvor der sker flere uheld 31 Bilag > Bilag 1 - Procedure beskrivelse til udpegning

5 Indledning I perioden mellem 2005 og 2012 er personskadeantallet på Vejen Kommunes vejnet nedbragt fra 73 personskader i 2005 til 39 personskader i Dermed er Vejen Kommunes målsætning for perioden opfyldt; at antallet af personskader skulle reduceres med 40 %. Vejen Kommune ønsker fortsat at have fokus på tryghed og trafiksikkerhed langs kommunens veje, og vi udarbejder derfor Trafiksikkerhedsplan , der skal udstikke trafiksikkerhedsarbejdet for de kommende år. Målsætningen for trafiksikkerhedsarbejdet i de kommende år følger Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om halvering af personskader frem mod med udgangspunkt i I denne rapport kortlægges uheld, der er sket på kommunens veje mellem 2005 og 2012, i et forsøg på at afdække områder, der skal have særligt fokus i de kommende år, hvis målsætningen frem mod 2020 skal opfyldes. Selvom målsætningen blev indfriet i Vejen Kommune, er der stadig delområder, hvor udviklingen har været mindre gunstig, eller hvor der stadig er et stort potentiale for forbedringer. Det er disse områder, som søges afdækket i denne uheldskortlægning. Derudover består rapporten af en udpegning af de områder, hvor der er sket flere uheld end man kunne forvente. Denne udpegning er første skridt i afdækningen af sorte pletter på kommunens vejnet. Rapporten danner baggrund for idéfasehøringen til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan , som forventes offentliggjort i slutningen af 2013.

6 6 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Sammenfatning af uheldskortlægningen Uheldskortlægningen har overordnet vist, at målsætningen for perioden , der blev udstukket af færdselssikkerhedskommissionen og lød på, at antallet af personskader skulle reduceres med 40 % i 2012, blev indfriet. Der måtte højest være 44 personskader i der var 39. Kortlægningen viste også, at der var sket en reduktion i uheldsantallet igennem perioden. Denne reduktion var dog ikke så markant som reduktionen i personskaderne, så reduktionen i personskaderne er delvis sket ved, at uheldene er blevet mindre alvorlige gennem perioden. Der har igennem perioden været meget positiv udvikling indenfor følgende områder: > Der er sket et tydeligt fald - på mere end 60 % - i antallet af ulykker, og personskader, hvor spiritus har været ulykkesfaktor. Antallet af personskader, hvor spiritus har været uheldsfaktor, er ligeledes faldet med mere end 60 % igennem perioden. > Der er sket et markant fald på mere end 60 % igennem perioden i ulykkerne med cyklister eller knallertførere i landzone. > Der er sket et markant fald i antal personskader i kryds i åbent land. Kortlægningen har vist en række områder, hvor der bør være fokus i de kommende år, hvis målsætningen frem mod 2020 skal indfries: > I landområderne er antallet af strækningsuheld stigende, og der er kun sket en mindre reduktion i antallet af personskader ved strækningsuheld i landområderne. Størstedelen af personskaderne på kommunens vejnet sker ved strækningsuheld i landområder. > I byområderne er antallet af uheld med cyklister eller knallertførere generelt ikke faldet i perioden. Der har været et fald i antallet af personskader for uheldstypen. Uheld med cykler og knallerter fylder fortsat meget i uheldsstatistikken > Der har været en positiv uhelds- og personskadeudvikling omkring unge bilister op til 24 år, men gruppen fylder fortsat meget i uheldsstatistikken. Mere end hver fjerde personskade på kommunens vejnet er sket i uheld med en ung bilist. > Der køres stærkt, særligt på de overordnede veje i landzonen. Udpegningen af steder, hvor der er sket flere uheld end forventet, er resulteret i otte lokaliteter, fem kryds og tre strækninger. Lokaliteterne bliver, i forbindelse med udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan , analyseret for at afdække, om der er tale om en sort plet, og om der er tiltag, der lokalt kan forbedre trafiksikkerheden.

7 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport 7 Om datamaterialet Uheldsanalysen er foretaget for det kommunale vejnet i Vejen Kommune. Uheldsanalysen er baseret på de politiregistrerede uheld, som efterfølgende kaldes den almindelige ulykkesstatistik. Politiets uheldsregistrering er den mest dækkende registrering af trafikuheld i Danmark, og den anvendes generelt i kommunernes trafiksikkerhedsarbejde. Man bør være opmærksom på, at der er en underregistrering på op til 15 % i de politiregistrerede uheld. Særligt uheld med bløde trafikanter og uheld med mindre personskade er underrepræsenteret i den almindelige uheldsstatistik. Hvis ikke andet er nævnt er ekstrauheldene ikke medtaget i analysen. Der foretages ikke samme omfattende registrering af ekstrauheldene, som man udfører med de egentligt politiregistrerede uheld - da den nødvendige viden oftest ikke foreligger. Der henvises i rapporten til den udvidede dødsulykkestatistik, som er et projekt, hvor der er foretaget en udvidet afdækning af ulykkesfaktorerne i de dødsulykker som er sket i perioden Projektet er udført i samarbejde mellem Politiet og Vejdirektoratet med frivillig deltagelse af kommunerne.

8

9 Uheldsanalyse

10 10 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Trafiksikkerheden i Vejen Kommune En overordnet gennemgang Vejen Kommune har tidligere tilsluttet sig den nationale målsætning for perioden om reduktion af antallet af personskader i trafikken med 40 % i perioden, så der i 2012 højest måtte være 44 personer, der kom til skade på vejnettet i Vejen Kommune Dræbt Alvorligt Lettere Målsætning Diagram 1: Søjlerne viser antal personskader fordelt på år i perioden Grafen viser målsætningen for perioden Som det kan ses på diagram 1, blev målsætningen for perioden opfyldt. 39 mennesker kom til skade i Materielskadeuheld Personskadeuheld Samlet Diagram 2: Graferne viser antal uheld fordelt på år i perioden Diagram 2 viser, at der har været et markant fald i antal personskadeuheld i perioden. Dette fald er delvist modsvaret af en stigning i antallet af materi-

11 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport 11 elskadeuheld. Så faldet i personskader igennem perioden er delvis udtryk for, at uheldene igennem perioden er blevet mindre alvorlige Uheldsfrekvens Vejen Kommune Uheldsfrekvens landsplan Personskadefrekvens Vejen Kommune Personskadefrekvens landsplan Diagram 3: Graferne viser uhelds- og personskadefrekvenser i Vejen Kommune og på kommuneveje på landsplan. Kilde: Vejdirektoratets interaktive uheldsstatistik Som diagram 3 viser, er personskadefrekvensen faldet i Vejen Kommune, så personskadefrekvensen nærmer sig frekvensen på landsplan. Men uhelds- og personskadefrekvensen i Vejen Kommune er fortsat højere end landsgennemsnittet. Dette kan skyldes, at Vejen Kommune er kendetegnet ved forholdsvis mange overordnede veje, der afvikler meget regional trafik. På disse veje er hastigheden høj, og der er stor sammenblanding af trafikant arter. Mange af trafikuheldene i Vejen Kommune sker på disse veje, som det også kan ses på kort 1, på side Krydsuheld Personskade Kryds Personskader Vejen Kommune Strækningsuheld Personskade strækning Diagram 4: Søjlerne viser antal uheld i landområde fordelt på år i perioden Graferne viser antal personskader fordelt på år og på kryds og strækning. Diagram 4 og 5 viser uhelds- og personskadeudviklingen i Vejen Kommune fordelt på landområder og byområder. Som det ses på diagrammerne sker

12 12 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport de fleste personskader i det åbne land. Mere end 40 % af alle personskader i Vejen Kommune sker på strækninger i det åbne land. Graferne viser også, at uheldsantallet i det åbne land er steget i perioden Den gunstige personskadeudvikling i landområderne skyldes, at ulykkerne ikke er så alvorlige som tidligere. I byerne er uhelds- og personskadeantallet faldet i perioden Krydsuheld Personskade Kryds Personskader Vejen Kommune Strækningsuheld Personskade strækning Diagram 5: Søjlerne viser antal uheld i byzone fordelt på år i perioden Graferne viser antal personskader fordelt på år og på kryds og strækning.

13 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport 13 Gennemgang af uheldsinformationerne - med udgangspunkt i indsatsområderne fra Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Færdselssikkerhedskommissionen har udarbejdet en handlingsplan for trafiksikkerhedsarbejdet frem mod 2020, Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar. I handlingsplanen opstilles en halvering i antallet af trafikofre frem mod 2020 som den nationale målsætning. Handleplanen opstiller 10 fokusområder, som fylder meget i uheldsstatistikken: 1. For høj hastighed 2. Spiritus, narkotika og medicin 3. Uopmærksomhed 4. Manglende sele- og hjelmbrug 5. Fodgængere 6. Cyklister og knallertførere 7. Unge bilister op til 24 år 8. Mødeulykker 9. Eneulykker 10. Ulykker i kryds i åbent land I de efterfølgende afsnit analyserer vi uheldene i Vejen Kommune i forhold til handleplanens fokusområder for at afdække, om der er områder, hvor det er nødvendigt at skærpe indsatsen fremover, hvis vi skal nå målsætningen frem mod 2020.

14 14 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport For høj hastighed Det er veldokumenteret, at høj hastighed overskridelse af hastighedsgrænsen - medfører stigende ulykkesantal og mere alvorlige ulykker. Tendensen er generel, men den er særligt udtalt på landevejene. Det er også på landevejene, der i særlig grad køres for stærkt; 60 % af trafikanterne overskrider hastighedsgrænsen, og det er på landevejene de fleste og de mest alvorlige ulykker finder sted. Derfor er det også på landevejene, at sænkelse af gennemsnitshastigheden vil medføre den mest markante forbedring af trafiksikkerheden. I den udvidede dødsulykkestatistik er det vurderet, at hastighed har været en ulykkesfaktor i 42 % af dødsulykkerne. Målinger viser desuden, at ca. 60 % af trafikanterne på landevejene overskrider hastigheden. Gennemgang af trafiktællinger på vejnettet i Vejen Kommune i årene viser, at 52 % og 62 % af trafikanterne i byområder henholdsvis landområder overskrider hastighedsgrænsen. Trafikantadfærden på landsplan med stor overskridelse af hastighedsgrænsen genfindes således i Vejen Kommune. Samtidig er Vejen Kommune en arealmæssigt stor kommune, som har mange gennemfarts- og fordelingsveje i det åbne land. På disse veje ligger fokus på fremkommelighed, det er ofte på disse veje hastigheden overskrides. Og uheldsstatistikken viser, at en stor del af ulykkerne i Vejen Kommune sker på gennemfarts- og fordelingsvejene i det åbne land, ligesom uheldsstatistikken viser, at tendensen for denne type uheld er stigende. Det er nødvendigt at skærpe indsatsen, så hastigheden kan nedbringes på de overordnede veje i landzonen, hvis målsætningen i 2020 skal opfyldes.

15 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport 15 Spiritus, narkotika og medicin Selvom det er lykkedes at ændre befolkningens holdning til spirituskørsel, så det ikke længere er socialt acceptabelt, er spirituskørsel stadig et alvorligt problem. Antallet af spiritusulykker er faldet, men spiritusulykker udgør fortsat den samme andel af de alvorligste ulykker. I Vejen Kommune er der i perioden sket 144 uheld, hvor den ene trafikant har været påvirket af spiritus Ændring Spiritusuheld 23 10,5 12,5 uheld (55 %) Personskader 17 5,5 11,5 personskader (67 %) Tabel 1: Ulykker og personskader i Vejen Kommune hvor spiritus har været ulykkesfaktor (årlige gennemsnit) Der har i perioden været et markant fald i antallet af uheld og personskader, hvor spiritus var uheldsfaktor, som det kan ses i tabel 1. Faldet har bevirket, at spiritus har været ulykkesfaktor i ca. 13 % af ulykkerne og i 14 % af personskaderne i Vejen Kommune i Denne udvikling følger udviklingen på landsplan. Uhelds- og personskadeudviklingen for spiritus uheld har i perioden været mere positiv i Vejen Kommune end den samlede uheldsudvikling, som det kan ses på nedenstående grafer. Uheldsudviklingen på dette område har været stærkt medvirkende til, at det er lykkedes for Vejen Kommune at overholde målsætningen for Sprituheld Uheld uden spiritus Udvikling alle Uheld Diagram 6: Søjlerne viser antal uheld og antal uheld med spiritus fordelt på årene , graferne viser den procentvise udvikling med udgangspunkt i 2005.

16 16 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Tilskadekomne Sprit Tilskadekomne uden sprit Personskader alle Diagram 7: Søjlerne viser antal personskader og antal personskader med spiritus fordelt på prene , graferne viser den procentvise udvikling med udgangspunkt i Ulykker med spiritus, narkotika og/eller medicin er ofte kendetegnede ved at de sker i mørke, de er eneulykker, og de sker på lørdage/søndage, er ulykker med høj hastighed. Disse tendenser er også kendetegnende i Vejen Kommune: Over halvdelen af spiritusulykkerne (55%) sker på lørdage eller søndage, hovedparten af uheldene sker mellem klokken 18 og 02, og cirka 70 % af ulykkerne er eneulykker (hovedgruppe 0 ulykker) som det ses på nedenstående graf. Faktisk viser datamaterialet, at der har været spiritus involveret i mere end 41 % af eneulykkerne i perioden Sprituheld [%] Alle Uheld [%] Diagram 8: Søjlerne viser uheldenes fordeling på hovedsituationer for sprituheld og uheld uden sprit

17 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport 17 Forklaring på hovedsituationerne: 0 Eneuheld 1 Ligeudkørende på samme vej samme kurs 2 Ligeudkørende på samme vej modsat kurs 3 Krydsuheld, Kørende på samme vej, samme kurs og med svingning 4 krydsuheld, kørende på samme vej, modsat kurs og med svingning 5 Krydsuheld, krydsende køretøjer uden svingning 6 Krydsheld, kørende på krydsende veje med svingning 7 Påkørsel af parkeret køretøj 8 - Fodgængeruheld 9 Uheld med dyr, genstande m.v. på eller over kørebanen

18 18 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Uopmærksomhed, Mødeulykker og Eneulykker Uopmærksomhed er en af de hyppige ulykkesfaktorer. Der kan være flere årsagerne til uopmærksomhed, blandt andet træthed, men også distraktorer inde i bilen (radio, mobiltelefon, samtale med sidemanden) og distraktorer udenfor bilen (visuel distraktion, forvirrende eller ensartede vejforløb) kan bidrage til uopmærksomhedsulykker. Der er derfor ikke officielle tal for uopmærksomhed og trafikulykker, men den udvidede dødsulykkestatistik viser, at ulykker med manglende opmærksomhed ofte er mødeulykker, fodgængerulykker eller at de sker i kryds. For at beskrive forholdene omkring uopmærksomhed, mødeulykker og eneulykker, kigger vi på strækningsuheldene, som i den almindelige ulykkesstatistik er opgjort ved de 3 hovedgrupper 0 (Eneuheld), 1 (ulykker på samme vej med samme kurs) og hovedgruppe 2 (Ulykker på samme vej modsat kurs Møde ulykker) Antal Strækningsuheld Personskader Vejen Kommune Personskade strækningsuheld Diagram 9: Søjlerne viser antal strækningsuheld fordelt på årene , graferne viser antal personskader i strækningsuheldene. Den grå graf viser det samlede antal personskader på kommunens veje Som diagram 9 viser, sker en stor del af personskaderne i Vejen Kommune i strækningsuheld. Diagrammet viser ligeledes, at antallet af strækningsuheld ikke er faldet entydigt så faldet i antal personskader skyldes overvejende, at uheldene er blevet mindre alvorlige i perioden. Diagram 10 viser, at det hovedsageligt er i det åbne land, at uheldene og personskaderne sker. Det er også i det åbne land, uheldsantallet fortsat stiger. I byområderne er uheldsantallet faldet med 33 % i perioden.

19 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Byzone Landzone Tilskadekomne byzone Tilskadekomne landzone Diagram 10: Søjlerne viser antal strækningsuheld fordelt på by og land i perioden Graferne viser antallet af personskader i strækningsuheldene. 21% 17% 62% Eneuheld Samme vej - samme kurs Samme vej - modsat kurs Diagram 11: Strækningsuheld - fordeling på uheldstyper Cirkeldiagrammet viser at langt den overvejende del af strækningsuheldene repræsenteret som eneuheld (Hovedgruppe 0). Det er nødvendigt at øge indsatsen i forhold til strækningsulykker i åbent land, hvis målsætningen mod 2020 skal indfries.

20 20 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Manglende sele- og hjelmbrug Sikkerhedsselen er det mest effektive sikkerhedsudstyr i bilen. Derfor er det positivt, at selebrugen er stigende, så 92 % af bilisterne i 2010 anvendte selen. Hjelmbrugen for motorcyklister og knallertkørere er også høj, ligesom cykelhjelmen også benyttes mere end tidligere. Den udvidede dødsulykkestatistik viser imidlertid manglende hjelm- eller selebrug i 28 % af dødsulykkerne. Den almindelige statistik har vist, at 18 % af de dræbte og alvorligt tilskadekomne ikke har benyttet sele. Disse tal vidner om, at øget brug af sikkerhedsselen vil have stor betydning for reduktion af personskaderne. Brugen af sikkerhedsudstyr er et usikkert parameter, da brugen ofte er uoplyst. Således også i Vejen Kommune, hvor brugen af sikkerhedsudstyr kun er oplyst i halvdelen af registreringerne. Det er imidlertid oplyst, at 49 af de personskader, der er sket i perioden er sket for personer, der ikke har anvendt korrekt sikkerhedsudstyr. Det svarer til mindst 10 % af personskaderne, alene ud fra de registreringer, hvor brugen af sikkerhedsudstyr er oplyst. Mere end halvdelen af disse (27) var knallertkørere.

21 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport 21 Fodgængere Fodgængere er udsatte trafikanter, der ofte kommer til skade, hvis de impliceres i en trafikulykke. På landsplan var 16 % af de dræbte, 13 % af de alvorligt tilskadekomne og 7 % af de lettere tilskadekomne i perioden fodgængere. Samtidig underrapporteres ulykker med unge trafikanter erfaringsmæssigt, så en stor del af ulykkerne med fodgængere, også ulykker hvor der sker personskade, ikke registreres i ulykkesstatistikken. Så antallet af personskader med fodgængere må antages at være højere end angivet i statistikken. Utryghed handler ofte om utryghed for bløde trafikanter, så når man forbedrer forholdene for de bløde trafikanter, øger man typisk også trygheden omkring vejnettet. I perioden er der sket 46 uheld med fodgængere på Vejen Kommunes vejnet. Langt den overvejende del, 40 uheld, er sket i byzonen. Uheldsantallet viser faldende tendens; hvor der i skete 14 uheld med fodgængere skete der i uheld med fodgængere. Der er registreret 33 personskader i fodgængeruheldene. Dette svarer til cirka 8 % af de personskader der er registreret i perioden på Vejen Kommunes vejnet. Dette tal er lavere end de nationale tal for området. Der er behov for at fastholde fokus på fodgængeruheldene i de kommende år.

22 22 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Cyklister og knallertførere I perioden er der sket 154 uheld på Vejen Kommunes vejnet, hvor den ene trafikant var på cykel eller på knallert. I disse uheld kom 21 knallertførere under 18 år og 72 cyklister (eller knallertførere over 18 år) til skade. I var ca. 25 % af de tilskadekomne cyklister eller knallertførere. Cyklister og knallertførere er erfaringsmæssigt underrepræsenteret i ulykkesstatistikken, så det faktiske antal tilskadekomne cyklister og knallertførere ventes at være noget højere, end ulykkesstatistikken angiver Uheld byzone Tilskadekomne byzone Uheld landzone Tilskadekomne landzone Diagram 12: Søjlerne viser uheld med cykler og knallerter i byzone og landzone fordelt på årene , graferne viser antallet af tilskadekomne i uheldene. Diagram 12 viser, at den overvejende del af uheldene og personskaderne med cyklister eller knallerter sker i byzonen, og at uheldsantallet i byzonen ikke er faldet entydigt gennem perioden. Personskadeantallet i byzonen er halveret fra 14 personskader i 2005 til 7 i 2012 uanset, at uheldsantallet generelt ikke falder. I landzonen er reduktionen i ulykkesantallet og antallet af personskader mere tydelig. I 2005 skete der 10 uheld med cyklister eller knallertførere hvor der var 11 tilskadekomne, i 2012 skete der 4 uheld med 3 tilskadekomne. Hvorvidt faldet i personskader i landzonen skyldes, at Vejen Kommune har prioriteret nyanlæg af cykelstier i landzonen, eller om det skyldes, at transportarbejder med cykel eller knallert i perioden er faldet, kan ikke afdækkes her. Uheld med cykler og knallerter fylder fortsat meget i uheldsstatistikken i Vejen Kommune, særligt i byområderne. Udviklingen i landområderne har været mere positiv. Der er behov for at øge fokus på uheld med cyklister og knallerter - særligt i byzonen - i de kommende år, hvis målsætningen mod 2020 skal indfries.

23 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport 23 25% 35% 10% 30% Byzone Kryds Byzone Strækning Landzone Kryds Landzone Strækning Diagram 13: Cirklen viser den procentuheld med cykler og knallertførere fordeling på byzone og landzone

24 24 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Unge bilister op til 24 år Unge bilisters risiko i trafikken er erfaringsmæssigt langt højere end risikoen er for de øvrige aldersgrupper. Dette kan muligvis hænge sammen med, at især unge mænd ikke fuldt forstår trafikkens risici, eller det kan hænge sammen med sociale og kulturelle normer blandt unge, som medfører uhensigtsmæssig trafikantadfærd. Ifølge den almindelige ulykkesstatistik var der på landsplan i en ung bilist involveret i mindst 24 % af ulykkerne. 7 % af de dræbt og alvorligt tilskadekomne, samt 11 % af de lettere tilskadekomne var unge trafikanter Ungeuheld Ikke unge Udvikling alle Udvikling unge Diagram 14: Søjlerne viser antal uheld fordelt på unge bilister og restgruppen og fordelt på årene Graferne viser den procentvise uheldsudvikling set i forhold til niveauet i Personskader unge Personskader alle Udvikling unge Udvikling alle Diagram 15: Søjlerne viser antal personskader fordelt på unge bilister og restgruppen i årene Graferne viser den procentvise udvikling i personskaderne i forhold til 2005.

25 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport 25 I Vejen Kommune var der i perioden en ung fører involveret i 22 % af de politiregistrerede uheld og i 25 % af uheldene med personskade. Mere end hver 4. personskade (26 %) og mere end hvert 3. trafikdrab (36 %) i perioden er sket i uheld med en ung bilist op til 24 år. Unge bilister op til 24 år er fortsat en af de store udfordringer på trafiksikkerhedsområdet i Vejen Kommune Uheldsfordeling unge bilister Personskadefordeling unge bilister Uheldsfordeling alle Diagram 16: Uheld med unge trafikanter procentvis fordeling på hovedgrupper. Forklaring på hovedgrupperne er vist ved diagram 8 på side 17.

26 26 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Ulykker i kryds i åbent land Ulykker i kryds i åbent land er ofte en konsekvens af utilstrækkelig orientering, og hænger ofte sammen med høj fart på primærvejen. Den krydsende trafikant fejlvurderer ofte den tid, det tager modkørende at passere, eller fejlvurderer den tid, det tager at rømme krydset. Ofte er den krydsende trafikant uopmærksom, eller opmærksom på det forkerte Personskadeuheld Materielskadeuheld Personskader kryds i åbent land Diagram 17: Søjlerne viser antal uheld i kryds i åbent land fordelt på årene , grafen viser antallet af tilskadekomne i uheldene. Som diagram 17 viser, er antallet af personskader og personskadeuheld i kryds i åbent land faldet markant gennem perioden I 2005 og 2006 skete der 34 personskader i kryds i åbent land. Dette tal var faldet til ti i 2011 og Antallet af ulykker er også faldet, men ikke så markant som antallet af personskader. Det er særligt indenfor hovedgruppe 5 og hovedgruppe 6, de såkaldte vigepligtsuheld, der er sket markante fald, som det kan ses i tabel 2. Samme vej og kurs - med svingning (Hovedgruppe 3) 6 Uheld 6 Personskader Samme vej modsat kurs - med svingning (Hovedgruppe 4) Krydsende køretøjer - uden svingning (Hovedgruppe 5) Krydsende køretøjer - med svingning (Hovedgruppe 6) Tabel 2: Tabellen viser antallet af uheld og personskader i og fordelt på hovedgrupperne forklaring på hovedgrupperne kan ses ved diagram 8. Der er behov for, at uheldsudviklingen i kryds i åbent land overvåges, og at der fortsat sættes ind, hvis der sker lokale uheldsophobninger, som det er muligt at afhjælpe med vejtekniske løsninger.

27 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Krydsende køretøjer uden svingning Ligeudkørende, krydsende køretøjer med element 2 fra højre 520 Ligeudkørende, krydsende køretøjer med element 2 fra venstre Figur 1: Uheldssituationer i hovedgruppe 5 uheld 6. Kørende på krydsende veje med svingning Højresving ud foran medkørende - krydsende veje Højresvingende køretøjer på krydsende veje 620 Højresving ud foran modkørende - krydsende veje Venstresvingende køretøjer på krydsende veje 641 Højre- og venstresvingende køretøjer på krydsende veje Venstresving ud foran modkørende - krydsende veje 642 Venstre- og højresvingende køretøjer på krydsende veje Bakning om hjørne - modpart på krydsende vej 643 Venstresvingende køretøjer på krydsende veje Figur 2: Uheldssituationer i hovedgruppe 6 uheld

28 28 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Analyse af kryds og strækninger I dette afsnit foretages en gennemgang af uheld med udgangspunkt i uheldets lokalitet. Gennemgangen foretages for alle uheld i den femårige periode fra Gennemgangen skal afdække, om der er geografisk systematik i uheldene, som det er muligt at sætte ind overfor. Som en del af gennemgangen foretages der en udpegning af de lokaliteter, hvor der sker flere uheld end forventeligt. Kortlægning af alle uheld mellem Kort 1 viser placeringen af alle strækningsuheld, som er sket mellem 2008 og 2012 på det kommunale vejnet, og kort 2 viser placeringen af krydsuheldene. Som det fremgår af kort 1, sker hovedparten af strækningsuheldene i Vejen Kommune langs overordnede veje i det åbne land. Der er således en tydelig tendens til, at uheldene sker på de meget trafikerede veje. Kort 1: Strækningsuheld på kommunevejene i perioden

29 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport 29 Uheldstæthed, antal/km/år 0-0,1 0,11-0,24 0,25-0,65 Kort 2: Uheldstæthed på fordelings- og gennemfartsveje i det åbne land. Kort 2 viser uheldstæthed på kommunens fordelingsveje og gennemfartsveje i det åbne land. Tætheden er beregnet for alle uheld på strækningen fraregnet eventuelle krydsuheld i delstrækningens ende. Som det fremgår af kortet ligger vejene med høj uheldstæthed omkring Vejen by, ved Brørup, Bække og ved Rødding. Desuden er uheldstætheden høj på Kongeåvej. Uheldstætheden på Grindstedvej mellem Holsted og Hovborg er forholdsvis lav, men der har været alvorlige uheld på strækningen. Som det fremgår af kort 3, er der kun få kryds på kommunens veje, hvor der sker ophobning af uheld. Kryds med mere end fem uheld er markeret med røde cirkler i kortet. Disse mere uheldsbelastede kryds ligger tillige i krydsningen mellem overordnede veje.

30 30 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport 1 uheld samme sted 2-3 uheld samme sted 4-8 uheld samme sted Kort 3: Krydsuheld på kommunevejene i perioden

31 Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport 31 Udpegning af lokaliteter, hvor der sker flere uheld Sortpletudpegning er en metode, hvor lokaliteter, hvor der sker flere uheld end forventeligt identificeres, så lokaliteterne kan blive analyseret for at finde ud af, om der er vejtekniske elementer, der kan medvirke til at nedbringe uheldsantallet på lokaliteten. I denne rapport foretager vi udpegningen af de lokaliteter, hvor der i perioden er sket mere end 4 uheld i kryds eller hvor der er sket mere end 4 uheld indenfor en på 500 meter strækning. På store dele af det overordnede vejnet er udpegningen foretaget efter mo delmetoden. På det øvrige vejnet er udpegningen foretaget efter tæthedsmetoden. For nærmere beskrivelse af udpegningsmetoder og -kriterier henvises til bilag 1. Udpegningen har resulteret i 10 lokaliteter, som passede til udvælgelseskriteriet. Af disse lokaliteter, kunne en strækning og et kryds fjernes fra listen, da Vejen Kommune i 2013 gennemfører trafiksikkerhedsforbedrende tiltag på disse lokaliteter. Således har udpegningen resulteret i 8 lokaliteter, 3 strækninger og 5 kryds. Lokaliteterne kan ses i tabel 3. I forbindelse med udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan vil disse lokaliteter blive gransket nærmere for at vurdere, om der er vejtekniske løsninger, der kan medvirke til at reducere uheldsantallet på lokaliteten. Primærvej Vejnr. Kmt Problem V.Torsted-Foldingbro, Åbent land Søndergade/Nørregade, Brørup Nørregade, Vejen ,725-0,775 Esbjergvej / Glejbjergvej Præstevænget / Fuglesangsalle Kongeåvej / Skodborghusvej Strækning - høj hastighed i kurve 6 uheld flere i kurven Strækning 9 uheld i blandet uheldsbillede Strækning - Parkeringsproblematik Kryds i åbent land 8 uheld, flere hovedgruppe 5 uheld Lysreguleret kryds i Vejen 6 uheld i blandet billede Lysreguleret kryds i åbent land (Skodborghuskrydset) 7 uheld Kongeåvej / Ribevej Kryds i Foldingbro 5 uheld Askovvej / Boulevarden T-kryds i Vejen 5 uheld Tabel 3: Lokaliteter på kommunens veje, hvor der er sket mere end 4 uheld i vejkryds, eller mere end 4 uheld på 500 meter på vejstrækninger.

32

33 Bilag

34 Bilag 1: Udpegningen af de lokaliteter, hvor der sker flere kryds, end man kunne forvente procedurebeskrivelse. Udpegningen af de lokaliteter, hvor der er sket flere uheld, end man kunne forvente sortpletudpegningen - er udført efter modelmetoden for de tidligere amtsveje og efter tæthedsmetoden for det øvrige vejnet. Udpegningen er udført på baggrund af de politiregistrerede personskadeuheld og materielskadeuheld fra begge år inklusiv. Udpegningen efter modelmetoden sker med udgangspunkt i AP værdisættet alle uheld og efter følgende kriterier: > Kryds: Udpegningsniveau 97 % og mindst 4 uheld. > Strækning: udpegningsniveau 99 % og mindst 4 uheld Udpegningen efter tæthedsmetoden er foretaget ud fra følgende kriterier: > Kryds: tæthedsgrænse 0,50 og mindst 4 uheld > Strækning: Tæthedsgrænse 0,50, gliderlængde 500 m og mindst 4 uheld.

35

36 Rådhuspassagen Vejen Tlf Mail:

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016. Trafiksikkerhedsplan. Forslag

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016. Trafiksikkerhedsplan. Forslag TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Trafiksikkerhedsplan Forslag Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Indhold forord 4

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Kontrolleret af: Magnus Duus Hedengran Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: 14.8.217 Version: 2 Projekt nr.: 1633-1 MOE A/S Buddingevej

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport

Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 Baggrundsrapport 1 2 Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 Baggrundsrapport er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd xxxxxxxxx 2017 For henvendelse

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2016

Trafikuheld på Frederiksberg 2016 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH).

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). TRAFIKSIKKERHED I ODENSE STATUS 217 Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). I modsætning til de

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE

SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Rapport SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE -EVALUERING, ANALYSE OG KORT- LÆGNING SYSTEMATISK UHELDSBEKÆMPELSE -EVALUERING, ANALYSE OG KORTLÆGNING Revision Dato Januar 6 Udarbejdet

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN Til Hillerød Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING Revision 04 Dato 2013-03-08 Udarbejdet af JPL

Læs mere

National Strategisk Analyse i politiet

National Strategisk Analyse i politiet TRAFIKSIKKERHED National Strategisk Analyse i politiet Rigspolitiet udgiver i august publikationen Strategisk Analyse 217, som behandler udviklingen inden for alle typer af kriminalitet, trafiksikkerhed

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

KØGE KOMMUNE 23. NOVEMBER 2017

KØGE KOMMUNE 23. NOVEMBER 2017 Trafiksikkerhedsplan 2017 KØGE KOMMUNE 23. NOVEMBER 2017 Indhold 1 Forord 4 2 Trafiksikkerhed i Køge Kommune 5 2.1 Generel uheldsudvikling 5 2.2 Perspektivering af uheldsudviklingen ift. landsplan 6 2.3

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Lastbilulykker

Lastbilulykker 24. februar 2017 Lastbilulykker 2005-2015 Generel statistik om lastbilulykker udarbejdet til brug for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Side 1 af 2727 Sammenfatning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Næstved Kommune. NOTAT 11. oktober 2018 NHW/JKD/TVO. Uheldsanalyse. Bilag til Trafiksikkerhedsplan

Næstved Kommune. NOTAT 11. oktober 2018 NHW/JKD/TVO. Uheldsanalyse. Bilag til Trafiksikkerhedsplan Næstved Kommune NOTAT 11. oktober 18 NHW/JKD/TVO Bilag til Trafiksikkerhedsplan Indhold 1 Indledning... 3... 3 Datagrundlag... 3 Uheldsudvikling i kommunen... 4..1 Generel udvikling... 4.. Mål for trafiksikkerheden...

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2018 Sags nr. EMN-2018-00019_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, der er lavet i handlingsplanen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 Tønder Kommune har et ansvar 7 2.2 Trafikuheld på kommunevejene 8 2.3 Trafikuheld på statsvejene 10 3 VISION, MÅLSÆTNING OG SUCCESKRITERIER

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan... 3 Uheldssituation generelt... 5 Personskader og trafikanttyper... 6

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Referat af møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 6. februar Jørgen Bruun, Formand Teknik og Miljøudvalget X

Referat af møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 6. februar Jørgen Bruun, Formand Teknik og Miljøudvalget X Kontaktperson: Torben Strømgaard Hansen E-mail: tsha@vejenkom.dk Referat af møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 6. februar 2014 Jørgen Bruun, Formand Teknik og Miljøudvalget X Tommy Rachlitz Nielsen Teknik

Læs mere