PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej"

Transkript

1 PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej UDBUDSBETINGELSER November 2014 INDKØB AF FIBERNETFORBINDELSE OG INTERNET

2 PROJEKT Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af Godkendt af HAK NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: E: Postboks 119 E: 9100 Aalborg

3 1 Indledning Den udbudte ydelse Udbudsmaterialet Ordregiver Administrator af udbudsproceduren Udbudsform og retsgrundlag Tidsplan Frist for spørgsmål Tilbudsfrist Underretning om tildelingsbeslutning Kontraktindgåelse Kontraktens ikrafttræden og løbetid Krav til tilbuddets indhold Kvalifikationsdokumenter, der skal vedlægges tilbuddet Tilbudsdokumenter, der skal vedlægges tilbuddet Kvalifikationsvurdering Tilbudsbedømmelse Forbehold Alternative tilbud Vedståelsesfrist Sprog Omkostninger ved tilbudsafgivelse Kontraktvilkår tilføjelser til ABService A. Indledende bestemmelser B. Leveringen ydelsen, ændringer i kontraktperioden, kontrol, tidsfrister m.v D. Betaling, prisregulering og bonus E. Misligholdelse - beføjelser F. Forpligtigelser ved arbejdsgiverskift m.v ABService A. Indledende bestemmelser...10 B. Leveringen - ydelsen, ændringer i kontraktperioden, kontrol, tidsfrister m.v..11 C. Forvaltningsmæssige bestemmelser...12 D. Betaling, prisregulering og bonus...12 E. Misligholdelse - beføjelser...13 F. Forpligtelser ved arbejdsgiverskift m.v...15 G. Tvister...16 H. Tillægsbestemmelser til ABService

4 1 INDLEDNING 1.1 Den udbudte ydelse Dette udbud omfatter etablering af fibernetforbindelse og internet, samt drift i en 5 årig periode for plus bolig afd. 55. Dette omfatter 96 boliger, et fælleshus og et teamkontor. Kontraktperioden for drift er fra og med den 1. juli 2015 og til og med den 30. juni Leverandøren skal forinden gennemføre de nødvendige anlægs- og installationsarbejde omkring etablering af fibernet og internet for at sikre en rettidig start af driften. Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår 2 gange hver i op til 12 måneder. Der skal endvidere tilbydes optioner vedrørende tv-pakker, IP-telefoni og mulighed for højere hastighed på internetforbindelsen. 1.2 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: 1. Betingelser indeholder følgende punkter: a) regulerer ordregivers gennemførelse af udbudsproceduren. b) Kontraktvilkår Kontraktvilkår indgår som ABService 2003 med ordregivers ændringer og tilføjelser. Disse fremgår af Betingelser punkt 3 og Kravbeskrivelse Kravbeskrivelsen for den udbudte entreprise indeholder beskrivelse af ydelsen og kravene til udførelsen. Kravbeskrivelsen beskriver endvidere tilbuds- og afregningsgrundlag. Kravbeskrivelsen er vedlagt som selvstændigt dokument. 3. Tilbudsliste Tilbudslisten for entreprisen er vedlagt som selvstændigt dokument og er beskrevet i tilbuds- og afregningsgrundlag. Tilbudslisten skal anvendes ved afgivelse af tilbud og skal udfyldes i sin helhed. 2

5 2 UDBUDSBETINGELSER 2.1 Ordregiver Den ordregivende organisation er: Plus Bolig Afd.55 Follingsvej Alexander Foss gade 7 DK-9000 Aalborg 2.2 Administrator af udbudsproceduren NIRAS administrerer udbudsproceduren for ordregiver. Alle henvendelser under udbudsforretningen skal rettes til NIRAS, Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg, att.: Hans-Henrik Kragh, tlf , 2.3 Udbudsform og retsgrundlag Udbudsproceduren gennemføres som et offentligt udbud i henhold til tilbudsloven (LBK nr 1410 af 07/12/2007) jf. annoncering på udbud.dk afsendt den 24. november Tidsplan Frist for spørgsmål Spørgsmål sendes på til administrator af udbudsproceduren jf. punkt 2.2. Spørgsmål, der er administrator i hænde senest den 22. december 2014 vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil kun blive besvaret i den udstrækning, der kan udsendes svar til tilbudsgiverne senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Spørgsmål besvares anonymiseret i form ved udsendelse af rettelsesblade til alle tilbudsgivere. Rettelsesblade udsendes på Tilbudsfrist Tilbud skal være administrator af udbudsprocessen, jf. punkt 2.2, i hænde senest den 15. januar 2015, kl. 12:00. Tilbud er bindende efter tilbudsfristens udløb og kan således ikke ændres eller tilbagekaldes efter dette tidspunkt. Tilbuddet skal afleveres i 2 fysiske eksemplarer samt ét elektronisk eksemplar på usb, cd-rom eller . 3

6 Tilbuddet skal være tydeligt mærket: Tilbud på fibernetforbindelse og internet, afd.55 Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen af tilbuddene, men i forbindelse med udsendelse af svar til tilbudsgiverne oplyses de tilbudte priser Underretning om tildelingsbeslutning Ordregiver forventer at underrette tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen ultimo januar Dette tidspunkt er dog ikke bindende for ordregiver Kontraktindgåelse Kontrakten underskrives efter udløbet af en obligatorisk stand still-periode. Eksakt tidspunkt for underskrift aftales med den tilbudsgiver, der tildeles kontrakten Kontraktens ikrafttræden og løbetid Kontraktperioden for drift er fra og med den 1. juli 2015 og til og med den 30. juni Leverandøren skal forinden gennemføre de nødvendige anlægs- og installationsarbejde omkring etablering af fibernet og internet for at sikre en rettidig start af driften. Ordregiver har herudover option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår 2 gange, hver i op til 12 måneder. 2.5 Krav til tilbuddets indhold Kvalifikationsdokumenter, der skal vedlægges tilbuddet Tilbuddet skal indeholde følgende kvalifikationsdokumenter til brug for ordregivers kvalifikationsvurdering: Tro- og Loveerklæring. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger Referenceliste. Referenceliste med levering og drift af internettjenester og etablering af fibernet i terræn indenfor de seneste tre år. Der skal leveres referencelister fra 3 tilsvarende projekter. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium skal alle de krævede dokumenter fremlægges for alle konsortiedeltagere. Konsortiemedlemmer skal påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget som ordregiveren kan indgå bindende aftale med. Ordregiver vil foretage kvalifikationsvurdering i henhold til kvalifikationskravet i punkt

7 2.5.2 Tilbudsdokumenter, der skal vedlægges tilbuddet Tilbuddet skal indeholde udfyldt Tilbudsliste. 2.6 Kvalifikationsvurdering Tilbudsgiver skal aflevere de kvalifikationsdokumenter, der er anført i punkt Tilbudsgiver skal endvidere opfylde følgende kvalifikationskrav, som en betingelse for at tilbudsgivers tilbud vil blive taget i betragtning: De beskrevne referencer for internettjenesterne skal være leveret indenfor de sidste tre år. 2.7 Tilbudsbedømmelse Tildeling af kontrakten vil ske efter laveste pris. Tilbudte priser for så vidt angår optioner i tilbudslistens pkt. 2 indgår ikke i bedømmelsen af tilbudt pris. Der skal under alle omstændigheder gives priser på optionerne. 2.8 Forbehold Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises. Tilbud med ikke-væsentlige forbehold kan afvises eller forbeholdene kan prissættes. 2.9 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud 2.10 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende i 4 måneder efter tilbudsfristens udløb Sprog Al kommunikation under udbuddet og i kontraktperioden skal foregå på dansk Omkostninger ved tilbudsafgivelse Alle omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelsen og eventuel kontrahering skal afholdes af tilbudsgiver. 5

8 3 KONTRAKTVILKÅR TILFØJELSER TIL ABSERVICE 2003 ABService 2003, som angivet i kapitel 3, er gældende for opgaveudførelsen med nedenstående tilføjelser og ændringer, der har direkte henvisning til i ABService A. Indledende bestemmelser AFTALEGRUNDLAGET KONTRAKTSPARTERNE, DEFINITIONER MV. ad 1, stk. 3 De i ABService 2003 i henhold til Kapitel H a, b, c og d angivne bestemmelser er gældende. ad 2, stk. 1 Tilføjelse: Aftale om entreprisernes udførelse træffes ved skriftlig kontrakt og kontrakten er først gyldig ved begge parters underskrift. Leverandøren skal underskrive ved tegningsberettiget person(er), eller person(er), som har fuldmagt fra den tegningsberettigede. Ordregiveren benævnes i det følgende Plus Bolig afd. 55 og leverandøren benævnes i den følgende leverandør. Kontraktperioden er fra og med den 1. juli 2015 og til og med den 30. juni Plus Bolig afd.55 har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår 2 gange, hver i op til 12 måneder. Meddelelse om forlængelse gives senest den 1. maj 2020, henholdsvis 1. maj Meddelelse om forlængelse afgivet efter disse tidsfrister kan dog blive virksomme ved leverandørens accept. Ved væsentlige ændringer i forhold til kontraktgrundlaget har begge parter ret til at ophæve kontrakten med 3 måneders skriftlig varsel. Vilkår herom er anført som tilføjelse til ABService 9. Grundlag for aftalen For entreprisens udførelse gælder følgende dokumenter i den angivne rækkefølge, idet a) har højest gyldighed: a. Kontrakt b. Eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden afgivelse af bud c. Nærværende Betingelser og Kravspecifikation 6

9 d. Leverandørens tilbud og udfyldt tilbudsliste Tillige gælder alle på området gyldige love og regler og i medfør heraf udstedte bekendtgørelser, regulativer, normer og bestemmelser, der tager sigte på arbejder af den her omhandlede art. Omfattede opgaver Kontrakten omfatter den i nærværende udbudsmateriale anførte etablering og drift af fibernetforbindelse og internet. Vilkår om ændringer i arbejdets omfang fremgår af ABService samt tilføjelser hertil. SIKKERHEDSSTILLELSE ad 5 Stk. 1 erstattes med: Som sikkerhed for arbejdets udførelse stiller leverandøren en sikkerhed på 15 % af etableringsomkostninger for foreningen ekskl. moms. i henhold til tilbudslisten, Sikkerheden dækker indtil afleveringen af fibernet har fundet sted og er klar til drift. Herefter er der ikke krav om sikkerhed. Plus Bolig afd.55 stiller ikke garanti forbindelse med kontrakten. 3.2 B. Leveringen ydelsen, ændringer i kontraktperioden, kontrol, tidsfrister m.v. YDELSEN OG ÆNDRINGER I KONTRAKTPERIODEN ad 7 Tilføjelse: Leverandøren skal selv stille med fornødent materiel og faciliteter til arbejdets udførelse. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med kontrakten, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med Plus Bolig, afd. 55 eventuelle anvisninger. Finder leverandøren at opgaven ikke kan gennemføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal leverandøren snarest muligt underrette Plus Bolig, afd. 55. Tilsvarende gælder, hvis leverandøren konstaterer fejl eller uklarheder i kontraktgrundlaget. ad 8 Tilføjelse: 7

10 Entreprisen for drift træder i kraft den 1. juli Leverandøren skal forinden gennemføre de nødvendige anlægs- og installationsarbejde omkring etablering af fibernet og internet for at sikre en rettidig start af driften Anser leverandøren sig berettiget til forlængelse af en tidsfrist af årsager, han ikke selv er herre over, skal han straks kontakte Plus Bolig, afd. 55 for eventuel aftale om tidsfristforlængelse. Konsekvenser ved manglende opfyldelse af tidsfrister fremgår af pkt. 3.4 vedrørende bod 3.3 D. Betaling, prisregulering og bonus BETALING ad 14, stk. 1 Tilføjelse: Etableringsomkostninger for foreningen betales når afleveringen af fibernet har fundet sted og er klar til drift (tilbudslistens pkt. 1.1). De samlede driftsomkostninger for foreningen i aftaleperioden på 5 år fordeles over ligelige månedlige betalinger (tilbudslistens pkt. 1.2). Der sendes en samlet regning til Plus Bolig afd. 55. De enkelte husstandes tilkøb (tilbudslistens pkt. 2) afregnes individuelt. GENEREL PRISREGULERINGSBESTEMMELSE ad erstattes med: Der tilbudte pris er en fast pris, der gælder for den samlede periode. Ved evt. benyttelse af option for forlængelse beregnes prisen for denne ud fra den tilbudte faste pris for fem år. Prisen for et års forlængelse svarer f.eks. til den tilbudte pris for fem år divideret med 5. BONUS ad 16 Tilføjelse: Der udbetales ikke bonus 3.4 E. Misligholdelse - beføjelser BOD ad 26 8

11 Tilføjelse: I tilfælde af leverandøren ikke kan start drift pr. 1 juli 2015 kan Plus Bolig, afd. 55 give leverandøren en bod på 1000 kr. pr. dags overskridelse. ERSTATNING ad 28. stk. 1 Tilføjelse: Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver skade, der opstår i forbindelse med arbejdets udførelse eller som følge af dette, eksempelvis person- og tingsskade, herunder skade på tredjemand eller dennes ejendom, miljøskader og hændelige skader. Leverandøren er i disse tilfælde pligtig at holde Plus Bolig, afd.55 skadesløs, herunder for sagsomkostninger, dersom Aalborg Forsyning, Renovation ved retssag eller på anden måde måtte blive inddraget i sagen. Leverandøren bærer det fulde ansvar for direkte og indirekte skader, som leverandøren måtte påføre Plus Boligs, afd.55 bygninger og anlæg med tilhørende udstyr og inventar. Ved beskadigelse af kundens ejendom er leverandøren ansvarlig for udbedring eller erstatning, direkte overfor kunden. Leverandøren skal straks underrette kunden og træffe aftale med denne om udbedring af skaden. Hvis der opstår uenighed om erstatningsansvar skal leverandøren straks anmelde skaden til sit forsikringsselskab til videre afklaring om ansvar og erstatning. 3.5 F. Forpligtigelser ved arbejdsgiverskift m.v. ad 31 Bortfalder 9

12 4 ABSERVICE 2003 Almindelige betingelser for levering af serviceydelser April 2003 A. Indledende bestemmelser ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når kontraktparterne har vedtaget dette. Stk. 2. Dersom ABService er vedtaget, er individuelle bestemmelser om fravigelse af reglerne kun gældende, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 3. a-e gælder kun, når kontraktparterne udtrykkeligt har vedtaget en eller flere af disse bestemmelser. AFTALEGRUNDLAGET - KONTRAKTSPARTERNE, DEFINITIONER M.V. 2. Ved»aftalen«forstås kontraktparternes aftale om levering af serviceydelsen samt alle kontraktbilag og tillæg m.v. til de nævnte dokumenter. Stk. 2. Ved»serviceydelser«forstås tjenesteydelser generelt. Stk. 3. Ved»kontraktparter«forstås ordregiver og leverandør. Stk. 4. Ved»leverandør«forstås den, som påtager sig at udføre en bestemt opgave i henhold til aftalen, og ved»ordregiver«forstås den, der antager leverandøren til at udføre opgaven. Stk. 5. Alle angivne beløb er eksklusiv moms. Stk. 6. Aftalen er undergivet dansk ret. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER M.V. 3. Kontraktparterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager leverandøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, som står i forbindelse med opgaveløsningen, forud for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden kontraktparts samtykke kan kontraktparterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Leverandøren kan overlade dele af opgavens praktiske udførelse til en underleverandør, medmindre ordregiveren har saglige grunde til at nægte dette. Ordregiveren skal i givet fald orienteres herom i rimelig tid forinden underleverandøren påbegynder udførelsen af sin opgave. SAMARBEJDSORGANISATION 4. Såfremt en af kontraktsparterne ønsker det, nedsættes en følgegruppe til løbende dialog og opfølgning vedrørende aftalen. Følgegruppen skal i øvrigt behandle spørgsmål, som ikke har fundet deres afklaring i aftalen. SIKKERHEDSSTILLELSE 5. Såfremt det kræves i udbudsmaterialet, stiller leverandøren sikkerhed for et beløb svarende til 10 % af den gennemsnitlige årlige kontraktsum. Sikkerheden skal opretholdes indtil 3 måneder efter kontraktperiodens udløb og nedskrives ikke i perioden. Stk. 2. Sikkerheden skal stilles senest 8 hverdage efter aftalens indgåelse i form af pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Stk. 3. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som ordregiveren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetalinger. Stk. 4. Hvis ordregiveren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal dette samtidigt meddeles leverandøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af 10

13 den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til ordregiveren inden 10 hverdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre leverandøren forinden har indbragt spørgsmålet om udbetalingskravets berettigelse for Det Danske Voldgiftsinstitut, jf. 33. FORSIKRING 6. Leverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring. Ordregiveren kan forlange dokumentation herfor. Stk. 2. Betjener leverandøren sig af underleverandører, jf. herved 3, stk. 4, er leverandøren forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder de i stk. 1 nævnte krav om forsikringsdækning. Ordregiveren kan ligeledes forlange dokumentation herfor. B. Leveringen - ydelsen, ændringer i kontraktperioden, kontrol, tidsfrister m.v. YDELSEN OG ÆNDRINGER I KONTRAKTPERIODEN 7. Opgaven skal udføres i overensstemmelse med aftalen. I det omfang aftalen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Stk. 2. Opgaven skal udføres i overensstemmelse med gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Ordregiveren skal oplyse om alle forhold af relevans herfor, som denne er bekendt med. 8. Ordregiveren udarbejder i samarbejde med leverandøren en plan for levering af serviceydelsen, herunder tidsfrister for leveringen. 9. Ordregiveren kan inden for den aftalte kontraktperiode forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når ændringen og de fravigelser fra kontrakten, som ændringen nødvendiggør, har naturlig sammenhæng med de aftalte serviceydelser. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når det følger af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Stk. 2. Leverandøren skal have lejlighed til at udtale sig om ønskede ændringer efter stk. 1, 1. pkt., og de fravigelser fra kontrakten, som ændringen nødvendiggør, inden krav herom fremsættes. Ændringer skal ske inden for rimelig frist fra fremsættelsen af kravet. Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlige regulering. Stk. 3. Dersom ordregiveren kan kræve ændringer i medfør af stk. 1, har leverandøren pligt til på forlangende at udføre de ønskede ændringer, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for leverandøren. Stk. 4. Såfremt ordregiveren kræver ændringer i medfør af stk. 1, har leverandøren ret til at levere de ændrede serviceydelser, medmindre ordregiveren påviser særlige forhold, der begrunder, at ordregiveren lader andre levere de ændrede serviceydelser. Stk. 5. Vedrører ændringen mængden af serviceydelser, hvorom der gælder enheds-priser, reguleres den aftalte betaling i overensstemmelse hermed. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske inden for +/- 10 % af den oprindelige kontraktsum, jf. herved stk. 6 og stk. 7. Stk. 6. Bevirker en ændring efter stk. 1 en forøgelse af leverandørens udgifter reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere flere eller andre serviceydelser end oprindeligt aftalt, leveres serviceydelserne i mangel af anden aftale som regningsarbejde, i det omfang regulering ikke skal ske efter enhedspriser, jf. stk. 5. Stk. 7. Bevirker ændringen efter stk. 1 en formindskelse af leverandørens udgifter reguleres betalingen. Såfremt leverandøren skal levere færre serviceydelser, skal leverandøren alene 11

14 godskrive ordregiveren de udgifter, som herved spares eller burde være sparet, i det omfang regulering ikke skal ske efter enhedspriser, jf. stk Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses pris, når nye lovkrav eller ændret offentlig regulering bevirker en fordyrelse eller billiggørelse af leveringen af serviceydelsen. Stk. 2. Ændringer efter stk. 1 får virkning fra det tidspunkt, hvor de nye lovkrav eller den ændrede offentlige regulering konkret fordyrer eller billiggør leveringen af serviceydelsen. KONTROL 11. Ordregiveren kan føre kontrol med leverandørens opfyldelse af aftalen. I det omfang det ikke er fastlagt i udbudsmaterialet, fastsætter ordregiveren og leverandøren i forening de nærmere vilkår for kontrollen. Stk. 2. Kontrol fra ordregiverens side fritager ikke leverandøren fra selv at føre kontrol og sørge for rigtig opfyldelse af aftalen. Stk. 3. Leverandøren skal løbende give ordregiver oplysninger om alle relevante forhold om overholdelse af gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, som leverandøren bliver bekendt med. Ordregiver kan stille krav til detaljeringsgrad og dokumentation af oplysninger. C. Forvaltningsmæssige bestemmelser VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER 12. Den private leverandør skal på anmodning fra den ordregivende offentlige myndighed videregive enhver oplysning til myndigheden, som leverandøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaven for den ordregivende offentlige myndighed, og som myndigheden finder, er nødvendig for, at myndigheden kan varetage sine offentligretlige forpligtelser. Stk. 2. Den private leverandør skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, at den ordregivende offentlige myndighed har anmodet herom. Den ordregivende offentlige myndighed kan fastsætte en frist for den private leverandørs videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at myndigheden med henblik på opfyldelse af myndighedens offentligretlige forpligtelser har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger. VIDERESENDELSE AF KLAGER 13. Den private leverandør skal til den ordregivende offentlige myndighed videresende klager over leverandørens varetagelse af den pågældende opgave, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. Stk. 2. Den private leverandør skal videregive de klager, der er omfattet af stk. 1, snarest efter, at den private leverandør har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. D. Betaling, prisregulering og bonus BETALING 14. Betaling skal ske inden udløb af den aftalte betalingsfrist. Stk. 2. En aftalt betalingsfrist kan tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor ydelsen faktisk leveres. Stk. 3. Hvis ordregiver er uenig med leverandøren om betalingens størrelse eller forfaldstid skal ordregiver uden ugrundet ophold gøre indsigelse herom, idet indsigelsen ellers fortabes. Den omstridte del af kravet skal betales uanset indsigelse. Stk. 4. Hvis der mellem kontraktsparterne er uenighed om betalingen, herunder om ordregivers adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i leverandørens betalingskrav, finder reglerne i 33 anvendelse, hvis en kontraktpart begærer det. 12

15 GENEREL PRISREGULERINGSBESTEMMELSE. 15. Medmindre andet fastsættes i udbudsmaterialet reguleres prisen i kontraktperioden én gang årligt med det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks, som i sin opbygning bedst muligt svarer til opgaven. BONUS 16. Ordregiveren udbetaler bonus til leverandøren, såfremt der er truffet særlig aftale herom. E. Misligholdelse - beføjelser MISLIGHOLDELSE 17. Er serviceydelsen ikke udført i overensstemmelse med 7, uden at dette skyldes ordregiverens forhold, eller forhold i øvrigt som ordregiveren bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse. Stk. 2. Der foreligger også misligholdelse, hvis serviceydelsen ikke lever op til ordregiverens berettigede krav ifølge 9, eller hvis leverandøren ikke opfylder andre krav, som ifølge aftalen stilles i forbindelse med levering af serviceydelsen, eller som følger af aftalen i øvrigt. 18. Er der i aftalen fastsat tidsfrister for leverandørens udførelse af arbejdet eller dele heraf, og leveres serviceydelsen eller delydelsen ikke i rette tid, uden at dette skyldes ordregiverens forhold, eller forhold i øvrigt som ordregiveren bærer risikoen for, foreligger der ligeledes misligholdelse. Stk. 2. Betaler ordregiveren ikke i rette tid, eller undlader ordregiveren at opfylde sin forpligtelse til at medvirke til, at leverandøren kan levere rigtig ydelse, foreligger der tilsvarende misligholdelse fra ordregiverens side. 19. En kontraktpart, som må indse, at der er risiko for misligholdelse, har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden kontraktpart begrundet meddelelse herom. FORCE MAJEURE 20. Ingen kontraktpart er erstatningsansvarlig for forhold, som ligger uden for kontraktpartens kontrol, og som kontraktparten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Stk. 2. Kontraktpartens adgang til at kræve bod, jf. 26, bortfalder ligeledes i de i stk. 1 nævnte tilfælde. Stk. 3. Forhold, som forhindrer en underleverandør, som leverandøren efter kontraktindgåelsen overlader opgaver til efter 3, stk. 4, i at opfylde sin aftale med leverandøren, kan leverandøren kun påberåbe sig som force majeure over for ordregiveren, i det omfang samme forhold ville have forhindret leverandøren i at levere serviceydelsen, dersom denne havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører. Stk. 4. Force majeure kan højst gøres gældende, så længe som force majeure-situationen varer. Stk. 5. Betalinger knyttet til leveringer, der forsinkes eller ikke leveres på grund af force majeure, udskydes eller bortfalder tilsvarende. Stk. 6. Såfremt en kontraktpart vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden kontraktpart uden ugrundet ophold, efter at force majeuresituationen er indtrådt. 13

16 REKLAMATION OG VARSEL 21. Vil en kontraktpart påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden kontraktpart meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Stk. 2. Vil en kontraktpart hæve kontrakten eller kræve afhjælpning eller omlevering, skal denne uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget, give den anden kontraktsart meddelelse herom. Undlader kontraktparten dette, har parten fortabt sin ret til at hæve kontrakten eller til at kræve afhjælpning eller omlevering. Det samme gælder for ordregiverens ret til at kræve bod efter 26. Stk. 3. Krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse i henhold til stk. 1, idet retten ellers fortabes. 22. En kontraktpart fortaber dog uanset 21 ikke sin ret til at påberåbe sig misligholdelse, når den anden kontraktpart har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyldig i grove fejl og forsømmelser, og dette med fører betydelig skade for parten. STANDSNINGSRET 23. Hvis ordregiveren ikke har betalt i rette tid, kan leverandøren efter et varsel på 5 hverdage standse arbejdet. Standsningsretten ophører straks, når ordregiverens betaling erlægges. AFHJÆLPNING M.V. 24. Ordregiveren kan, hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, efterlevering eller omlevering, medmindre det vil volde leverandøren uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. Stk. 2. Såfremt afhjælpning, efterlevering eller omlevering kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden væsentlig gene for ordregiveren i øvrigt, har leverandøren ret til at foretage dette. Leverandøren skal straks efter modtagelse af reklamation give ordre-giveren meddelelse, hvis leverandøren ønsker at udøve denne ret. Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 og 2 skal ske uden ugrundet ophold, efter at kravet herom er fremsat. FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG 25. I det omfang den leverede serviceydelse ikke er kontraktmæssig, jf. 17, og dette har bevirket en værdiforringelse, som ikke er kompenseret ved afhjælpning, efter levering eller omlevering, efter 24, er ordregiveren berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris. BOD 26. Leverer leverandøren ikke serviceydelsen i overensstemmelse med aftalen, kan ordregiveren pålægge leverandøren en bod, såfremt og i det omfang der er truffet særlig aftale herom. FORÆLDELSE 27. Hvis tidligere forældelse ikke følger af andre regler ophører ethvert krav 5 år efter aftaleforholdets udløb, hvad enten dette sker til et i forvejen aftalt tidspunkt eller efter opsigelse eller ophævelse. Hvis en tidsbegrænset kontrakt forlænges, medfører dette ikke en tilsvarende forlængelse af 5-årsfristen for forhold, som knytter sig til den første kontrakts periode. Afbrydelse af fristen sker ved påkrav. Stk. 2. Har en kontraktpart handlet svigagtigt, eller har han gjort sig skyldig i grov uagtsomhed med betydelig skade for den anden kontraktpart til følge, gælder bestemmelsen i stk. 1 ikke. 14

17 ERSTATNING 28. Hver kontraktpart er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for manglende medvirken til rigtig opfyldelse af kontrakten. Leverandøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Stk. 2. En aftalt bod er ikke til hinder for, at ordregiveren kan kræve erstatning for et eventuelt yderligere tab. Dette gælder dog ikke, såfremt bodens funktion er at træde i stedet for erstatning. OPHÆVELSE 29. Aftalen kan ophæves af ordregiveren, hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse fra leverandørens side. I bedømmelsen af misligholdelsens væsentlighed indgår serviceydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens betydning for ordregiveren, ordregiverens eventuelle offentligretlige forpligtelse til at sørge for serviceydelsen, ophævelsens betydning for leverandøren samt omstændighederne i øvrigt. Stk. 2. Der foreligger ikke væsentlig misligholdelse, så længe der kan ske afhjælpning, efterlevering eller omlevering efter 24. Stk. 3. Aftalen kan ophæves af leverandøren, hvis ordregiveren væsentligt misligholder sin forpligtelse til at medvirke til serviceydelsens rigtige levering eller sin betalingsforpligtelse. Leverandøren kan dog ikke hæve aftalen, hvis dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet, jf. 23. VIRKNING AF OPHÆVELSE 30. Ved ophævelse af aftalen tilbagebetaler leverandøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke udført levering og ordregiver betaler for eventuelt modtaget, men endnu ikke betalt levering. Stk. 2. Kontraktsparterne leverer så vidt muligt til rådighed stillede aktiver tilbage ved ophævelse af kontrakten. Stk. 3. Hvor et leveringsophør efter en ophævelse vil være velfærdstruende for borgere, der er afhængige af serviceydelsen, kan ordregiveren uanset aftalens ophævelse kræve, at leverandøren i en overgangsperiode stiller ressourcer til rådighed for levering af serviceydelsen, indtil leveringen med rimeligt varsel kan overtages af ordregiveren eller en anden leverandør. Levering i overgangsperioden sker på samme vilkår som i den ophævede aftale, idet den leverandør, som hæver aftalen eller frem til ophævelsen har udøvet standsningsret, dog kan forlange forudbetaling for ydelserne. F. Forpligtelser ved arbejdsgiverskift m.v. 31. Kontraktsparterne vedkender sig deres respektive lov- og overenskomstmæssige forpligtelser over for de medarbejdere, som berøres af overdragelsen. Stk. 2. Kontraktsparterne er pålagt en gensidig loyal oplysningspligt, bl.a. for at informationsforpligtelsen i 5 i Lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelser bliver opfyldt. Stk. 3. Ordregiveren har pligt til i muligt omfang at oplyse leverandøren om de aktuelle og fremtidige forpligtelser overfor medarbejderne, der gælder i henhold til kollektive overenskomster og aftaler m.v., og som leverandøren skal respektere i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Ordregiveren har tillige pligt til i muligt omfang at afgive oplysninger, der gør det muligt for leverandøren at vurdere, hvorvidt lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser finder anvendelse. Stk. 4. I rimelig tid inden nærværende aftales ophør har leverandøren samme forpligtelse som ordregiveren efter stk. 3 til at oplyse ordregiveren om alle kollektive overenskomster og aftaler m.v. af relevans for ordregiveren eller en eventuel ny leverandør i forbindelse med overtagelse af medarbejdere. 15

18 G. Tvister SYN OG SKØN 32. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem kontraktsparterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes syn og skøn, fremsættes begæring herom til Det Danske Voldgiftsinstitut. Hver kontraktpart kan ensidigt begære syn og skøn. Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af oplysning om, hvilke kontraktparter sagen vedrører, samt disse kontraktparters adresse og telefonnummer, en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, som skønsmanden skal besvare(skønstemaet), de dokumenter, der er af betydning for sagen, og eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden. Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsinstituttet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til kontraktparternes ønske. Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsinstituttet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. 34, tager Voldgiftsretten stilling til frem satte begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsinstituttet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar. Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem ordregiver og leverandør, gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem flere»parallelle«leverandører. Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Det Danske Voldgiftsinstitut. SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V. 33. På en kontraktparts begæring kan Det Danske Voldgiftsinstitut udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. 5, stk. 4, og om betalingen, herunder om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning, i tilfælde af uenighed som nævnt i 14, stk. 4. Stk. 2. Det Danske Voldgiftsinstitut kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige. Stk.3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v. som fremgår af 32, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til leverandøren. Stk. 4. Det Danske Voldgiftsinstitut fastsætter en kort frist for leverandøren til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give kontraktsparterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og normalt inden 15 hverdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsinstituttet fastsætter størrelsen af honoraret. Stk. 5. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 hverdage efter, at kontraktsparterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen. Stk. 6. Stk. 1-5 fratager ikke en kontraktpart muligheden for at indbringe tvisten for voldgiftsretten, jf. 34. VOLDGIFT 34. Enhver tvist mellem kontraktsparterne, som måtte opstå i forbindelse med nærværende kontraktforhold, herunder om erstatning for skadegørende handling i forbindelse med serviceydelsens levering, afgøres ved voldgift efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige. 16

19 Stk. 2. Hver kontraktpart udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut. Såfremt en kontraktpart ikke inden udløbet af den ifølge Voldgiftsinstituttets regler gældende frist har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet. Stk. 3. Hvis en kontraktpart begærer det, suppleres voldgiftsretten med yderligere 2 partsudpegede medlemmer. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den kontraktpart, der har rejst krav herom, når voldgiftsretten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. Stk. 4. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem ordre-giveren og flere forskellige leverandører, gælder bestemmelserne i stk. 1-3 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende leverandører. H. Tillægsbestemmelser til ABService Privat bistand ved varetagelse af sagsoplysning eller anden forberedelse af sager a. Den private leverandør, der efter aftale med en offentlig myndighed varetager sagsoplysning eller anden sagsforberedelse til brug for myndighedens afgørelse af forvaltningssager, skal videregive enhver oplysning, som den private leverandør i den forbindelse har indhentet eller modtaget, og som er af betydning for myndighedens afgørelse af sagen. Stk. 2. Såfremt den private leverandør mundtligt modtager oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller på anden måde bliver bekendt med sådanne oplysninger, skal leverandøren gøre notat om indholdet af oplysningerne. Dette gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Saglighed m.v. i opgavevaretagelsen b. Den private leverandør har pligt til ved levering af ydelsen at overholde de almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger, der gælder for offentlige myndigheder, herunder retsgrundsætningerne om saglighed og lighed i forvaltningen. Inhabilitet c. Leverandøren har pligt til at sikre, at ingen, der er inhabil i forhold til varetagelsen af den overdragne opgave eller dele heraf, deltager i varetagelsen af opgaven eller de dele af opgaven, den pågældende er inhabil i forhold til, jf. herved især forvaltningslovens 3-6. Stk. 2. Leverandøren skal snarest underrette myndigheden, såfremt der foreligger forhold, som vil være egnede til at begrunde, at leverandøren eller en anden, som for leverandøren deltager i varetagelsen af den overdragne opgave eller en del heraf, er inhabil i forhold til den pågældende opgave eller dele heraf. Tavshedspligt d. Leverandøren og dennes medarbejdere er undergivet tavshedspligt efter straffelovens 152a, jfr

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Bilag I. ABService A. Indledende bestemmelser

Bilag I. ABService A. Indledende bestemmelser Bilag I A. Indledende bestemmelser ABService 2003 Anvendelsesområde 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når kontraktsparterne

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 VINTERTJENESTE SÆRLIGE BETINGELSER (SB) PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr. 225389 Dokument nr. 1220070909 Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret

Læs mere

ABService med særlige betingelser

ABService med særlige betingelser ABService med særlige betingelser ABService 2003 er gældende for opgavefuldførelsen med nedenstående tilføjelser og ændringer, der har direkte henvisning til bestemmelse i ABService 2003. ABService 2003

Læs mere

Bilag 1 Almindelige og Særlige Betingelser

Bilag 1 Almindelige og Særlige Betingelser Bilag 1 Almindelige og 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 a b c d e Indholdsfortegnelse A. Indledende bestemmelser Anvendelsesområde Aftalegrundlaget

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING APRIL 2016 UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE BETINGELSER FOR VINTERTJENESTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune

Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune Udbud og betingelser (delentreprise 1 og 2) Oktober 2010 Spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Tønder Kommune Udbud og betingelser (delentreprise

Læs mere

MASKINEL GADEFEJNING SAMT BRØNDRENSNING

MASKINEL GADEFEJNING SAMT BRØNDRENSNING MAJ 2014 FÆLLES SÆRLIGE BETINGELSER - SB ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 FÆLLES SÆRLIGE BETINGELSER - SB PROJEKTNR. A032967-006 DOKUMENTNR.

Læs mere

Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver)

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE Udbud af vintertjeneste

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 ØVRIGE VILKÅR. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 ØVRIGE VILKÅR. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ØVRIGE VILKÅR NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver)

K O N T R A K T. mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) K O N T R A K T mellem NaturErhvervstyrelsen (i det følgende kaldet ordregiver) og [Her indsætter tilbudsgiver sit navn, sin adresse og sit cvr. nr. Ved konsortium indsættes oplysningerne for hver konsortiedeltager]

Læs mere

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn]

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn] Kontraktudkast Rettes endeligt til inden offentliggørelse Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Kontrakt Dato: 05-09-2017 Dokument id.: 70349 Version: 0.1 Udarbejdet af: RAO Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER UDBUDSMATERIALE - KONTRAKTVILKÅR, PARADIGME JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Almindelige og Særlige Betingelser AB Service 2003 og SB

Almindelige og Særlige Betingelser AB Service 2003 og SB Bilag 01 Udbud af vintervedligeholdelse i Ballerup Kommune Almindelige og AB Service 2003 og SB Februar 2016 Ballerup Kommune Center for By, Erhverv og Miljø Sags id: 05.07.02-G01-4-14 Dato: 27. april

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER

UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER UDBUDSMATERIALE - KONTRAKTVILKÅR, PARADIGME JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF CHASSISER

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø. Kontrakt

Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø. Kontrakt Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø Kontrakt Dato: 02-10-2017 Dokument id.: 70293 Version: 0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: FA, PSR, SH Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB)

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB) Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB) PROJEKT Vintertjeneste Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr. 225389 Dokument nr. 1220070910 Version 1 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde. Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem:

Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde. Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem: Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Udkast til kontrakt vedrørende madproduktion og levering heraf i Roskilde Kontrakt om madproduktion og levering heraf Kontrakten er indgået mellem: Roskilde

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere