De ældres boligforhold 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De ældres boligforhold 2015"

Transkript

1 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger på en 30 % stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen. Det tilstræbes, at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige år, afhængig af hvornår statistikker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabeller med samme indhold har samme nummer fra år til år. Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de refereres i teksten.

2 De ældres boligforhold De ældres boligforhold adskiller sig i det store og hele ikke fra den yngre del af befolkningen. Det gælder både, når man ser på andelen af ejere og lejere, og når man ser på boligtyper, dvs. parcelhus, etagebolig etc. For de 80+årige ses der dog en tydelig ændring i boligmønstret. Ældre flytter relativt mindre end den yngre del af befolkningen. Ejere og lejere Omkring 60 % af den danske befolkning, der er fyldt 25 år, bor i ejerbolig 1, mens omkring 40 % bor i lejerbolig, jf. tabel 1. Fordelingen mellem ejere og lejere er dog ikke konstant på tværs af aldersgrupperne. Omkring 55 % af de årige bor i lejerbolig i , mens det blot gælder for 32,5 % af de årige og ca. 35 % af de årige. Blandt de 80+årige findes den højeste andel af lejere i 2015 på hele 58,5 %, jf. tabel 2. Ser man bort fra den del af de 80+årige, der bor i plejebolig 3, udgør lejere kun 53% af de 80+årige, der bor i eget hjem. Andelen, der bor i ejerbolig, har været stort set konstant for de 25+årige fra 2010 til 2015, men for de årige har andelen været faldene, mens den har været uændret for de årige og er stigende for de 65+årige, jf. tabel 2. Der er langt større geografisk forskel i andelen af ejere og lejere end mellem aldersgrupperne. Andelen af 65+årige, der bor i ejerbolig, afspejler andelen af ejere blandt de yngre, jf. kort 1 og kort 2. Kommunerne omkring København er de eneste 4, hvor der er færre ejere end lejere blandt de 65+årige. Det samme gælder for de årige bortset fra Århus, hvor 44,4 % af de årige bor i ejerbolig. I København, der har den laveste andel i ejerbolig, bor blot 22,3 % af de 65+årige i ejerbolig, og den tilsvarende andel for de årige er 20,6 %. På Læsø, der har højest ejerandel, er ejerandelen for de 65+årige 82,8 %, mens den er 79,5 % for de årige, jf. kort 1 og kort 2. 1 Opdelt efter udlejningsforhold. Ikke alle, der bor i en bolig beboet af ejeren, er ejere eller i familie med ejeren (Efamilie). Specielt blandt yngre, er der en del, der bor i en bolig, beboet af ejeren, der bor til leje eller evt. er hjemmeboende voksne børn. Bemærk at andelsboliger, beboet af andelshaveren, indgår i Danmarks Statistiks opgørelse som boliger beboet af lejer. Når opgørelsen foretages efter ejerforhold, kan beboere i en ejendom ejet af en andelsboligforening opgøres, men opgørelsen omfatter både beboere, der er andelshavere, og de der er i familie med en andelshaver, og beboere, der er lejere uden at være andelshavere eller i familie med en beboer, der er andelshaver. 2 Opgjort pr. 1. januar Plejehjem, plejebolig eller beskyttet bolig. 4 Århus har en andel af ejere på 51,8% for de 65+årige og 44,4% for de årige, og i Odense er andelen af ejere 55,7% hhv. 51,3%. 1

3 Boks 1. Boligopgørelsen Danskernes boligforhold opgøres ved sammenkørsel af to registre; Bygnings- og Boligregisteret (BBR) og det Centrale Personregister (CPR). Omkring 99,5 % af CPR-registeret matches én til én med adresser i BBR, hvilket betyder, at der mangler oplysninger om boligforhold for omkring 0,5 % af befolkningen. Dette kan skyldes, at boligen, som disse personer bor i, er registreret som tom, eller at der er fejl i adresseopgørelsen, typisk i etageejendomme. Derudover kan personer på hemmelige adresser eller med ikke fysiske adresser som fx hjemløse eller folk i husbåde ikke matches. Dette er grunden til, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem antallet af personer i boligopgørelsen BOL201 og folketallet fra FOLK1. Boligtyper de fleste bor i parcelhus Over halvdelen af de 25+årige bor i parcel- eller stuehuse, mens omkring en tredjedel bor i etagebolig. Omkring 14 % bor i række-, kæde- og dobbelthuse, mens relativt små andele bor på kollegier, i fritidshuse eller på døgninstitutioner, jf. tabel 3. En aldersinddeling af de 25+årige viser, at det især er de årige og de 80+årige, der bog i etageboliger, med andele på henholdsvis 47,2 % og 38,3 % i 2015, mens de årige i højere grad bor i parcel- og stuehuse med andele på 60,9 % og 55,2 % i 2015, jf. tabel 4.a. En yderligere aldersopdeling af de 65+årige viser, at andelen i parcel og stuehuse er faldende med alderen. Således boede 58,6 % af de årige i parcel og stuehuse i 2015, mens dette blot gjorde sig gældende for 23,1 % af de 90+årige. Modsat ses med alderen en stigende andel i etageboliger og i række-, kæde- og dobbelthuse. I 2015 boede 22,8 % af de årige i etageboliger og 15,9 % i række-, kæde- og dobbelthuse mens 47,7 % og 26,7 % af de 90+årige boede i henholdsvis etageboliger og række, kæde- og dobbelthuse, jf. tabel 4.b. Der er betydelig grad af sammenfald mellem boligtype og ejerforhold. Omkring 91% af de 25+årige, der bor i parcel- eller stuehus, er ejere, og 82 % af ejerne bor i parcel- eller stuehus. For etageboliger er andelen af lejere ca. 85 %, og ca. 66 % af de, der bor i etagebolig, er lejere, jf. tabel 10.a og 10.b. Der er dog enkelte kommuner, der ikke følger mønstret. Fx bor flertallet af ejerne på Frederiksberg og i København i etagebolig, og halvdelen af ejerne i Albertslund bor i række-, kæde- eller dobbelthus. Selvom flertallet af lejerne bor i etagebolig, er der også her undtagelser. Fx bor 64,1 % af de 25+årige lejere i Egedal i række-, kæde- eller dobbelthus, og på Fanø er andelen 60,9 %. Andelsboliger især i bykommunerne Antallet af 25+årige, der bor i en andelsboligforening 5, har været svagt stigende siden I forhold til det samlede antal af 25+årige 6, er andelen dog ikke steget, men ligger stabilt omkring 7 %. Andelen af beboere i andelsboliger, der er over 65 år, er steget fra godt 27 % til knap 29 %, jf. tabel Beboerne kan både være andelshavere og ikke-andelshavere, jf. note 1. 6 Antal, der er fordelt på en bolig, jf. boks 1. 2

4 Stigningen i andelen af 65+årige, der bor i andelsbolig, er dog relativt mindre end stigningen i den samlede andel af 25+årige, der er over 65. Der er store forskelle i andelen af 25+årige, der bor i en andelsbolig fordelt på kommunetype. I bykommunerne bor i gennemsnit 11,5 % af de 25+årige i en andelsboligforening i Denne andel er markant mindre for mellem-, land- og yderkommuner, hvor henholdsvis 3,6 %, 2,9 og 2,1 % af de 25+årige bor i en andelsboligforening, jf. tabel 12. Andelene for de forskellige kommunetyper har været nogenlunde konstant siden Ældre- og plejeboliger især for de 80+årige Det er kun en mindre del af de ældre, der bor i plejebolig/plejehjem 7. Blandt de årige, udgør plejehjemsbeboere under 2 pct. Det er først i gruppen over 80 år, at plejehjemsbeboerne udgør en større del af aldersgruppen. I 2015 boede knap 13 % af de 80+årige på plejehjem, mens andelen var knap 14 % i 2010, jf. tabel 6. De 80+årige udgør ca. ¾ af de godt årige, der bor i plejebolig, jf. tabel 5. Udover plejehjem kan kommunen anvise ældre en ældrebolig, jf. boks 2. Antallet af beboere i ældrebolig er lavere end antallet i plejebolig, men i modsætning til plejeboligerne er en relativt stor del af beboerne i ældreboliger godt 40 % - under 80 år. Der er store geografiske forskelle i andelen af 80+årige i plejebolig/plejehjem, jf. kort 3 8. I 2015 bor 19,2 % af de 80+årige i København i plejebolig, mens den tilsvarende andel kun er 5,4 % i Vallensbæk. Det er dog ikke de samme kommuner, der har højest hhv. lavest andel 80+årige i plejebolig over tid, jf. tabel 8. Opdelt på by-, mellem-, land- og yderkommuner, synes der at være en tendens til, at en lidt større andel af de 80+årige i yderkommunerne end i mellemkommunerne bor i plejebolig, jf. tabel 7. 7 Jf. boks 2 anvendes betegnelsen plejebolig og plejehjem i analysen synonymt. 8 Holstebro kommune er taget ud af opgørelsen af andelen af 80+årige i plejebolig, beskyttet bolig og på plejehjem, da indberetningen til RESI01 fra Holstebro vedrørende 2014 afviger kraftigt fra tidligere år. 3

5 Boks 2. Antal beboere og antal pladser i pleje- og ældreboliger Antallet af pladser og antallet af beboere svarer ikke præcis til hinanden. Tallene bygger på indberetninger fra kommunerne. I denne analyse benyttes antallet af indskrevne personer, opgjort i RESI01, frem for antallet af pladser, opgjort i RESP01. Antallet af beboere på et givet tidspunkt vil typisk være lavere end antallet af pladser, fordi ikke alle pladser kan være besat hele tiden. Betegnelsen plejehjem eller plejeboliger anvendes i analysen både om egentlige plejehjem, der er en ældre boligform, beskyttede boliger og plejeboliger, der er selvstændige lejligheder, hvortil der er knytte fælles servicearealer og personale. Plejeboliger er typisk opført af et alment boligselskab. Der opføres ikke nye plejehjem eller beskyttede boliger. Antallet af ældre, der bor på plejehjem og i beskyttede boliger falder derfor, men antallet af beboere i plejeboliger stiger, jf. tabel 6. I relation til hjemmehjælp, er beboerne i plejeboliger og på plejehjem ikke omfattet af ret til frit leverandørvalg, dvs. de ikke modtager hjemmehjælp i eget hjem, selv om plejeboligen er pensionistens eget hjem med egen lejekontrakt mv. Udover plejeboliger er der ældreboliger, der er selvstændige lejligheder, som er indrettet, så de er egnede som boliger for ældre og handicappede, men der er ikke tilknyttet fast personale og serviceareal. I relation til hjemmehjælp er ældreboliger eget hjem. Flytninger de årige flytter mindst Der er stor aldersmæssig forskel på hvor mange, der flytter i løbet af et år. I løbet af 2013, er ca. 20,9% af de årige flyttet 9, mens det kun gælder for 3,6 % af de årige, der er den aldersgruppe, hvor der er færrest, der flytter. Der er en vis geografisk forskel, idet der er relativt flere årige i bykommunerne, der er flyttet i løbet af året, mens den geografiske forskel er mindre for de ældre, jf. tabel 9. Set over en 5-års periode har mere end halvdelen af de årige skiftet adresse, mens de ældre flytter mindre igen med de årige som den gruppe, hvor der er færrest, der har skiftet adresse. 9 Flytning er opgjort som antallet i en kommune ultimo året, der har skiftet adresse i løbet af året, dvs. der både kan være tale om personer, der er flyttet inden for kommunen og personer, der er flyttet til kommunen. 4

6 Tabeller og figurer Tabel 1. Befolkningen 25+ fordelt efter boligens udlejningsforhold Alle 25+årige Ejer 59,9% 60,7% 60,4% 60,0% 59,5% 59,0% Lejer 37,1% 38,5% 38,9% 39,4% 39,9% 40,4% Andet 3,0% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 65+årige Ejer 54,4% 56,4% 57,3% 58,2% 58,9% 59,2% Lejer 43,2% 43,0% 42,1% 41,2% 40,6% 40,3% Andet 2,3% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% Kilde: BOL201 Anm.: Befolkningen er her opgjort som det antal personer, der ifølge Danmarks Statistik kan placeres i boliger, se Boks 1. Tabel 2. Befolkningen 25+ fordelt efter boligforhold og aldersgrupper årige Ejer 50,4% 50,3% 48,7% 46,9% 45,2% 43,8% Lejer 45,3% 48,6% 50,3% 52,2% 53,9% 55,3% Andet 4,3% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% årige Ejer 67,7% 68,6% 68,4% 68,0% 67,5% 67,1% Lejer 29,7% 30,8% 31,1% 31,5% 32,0% 32,5% Andet 2,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% årige Ejer 60,3% 62,2% 63,2% 63,9% 64,4% 64,7% Lejer 37,6% 37,3% 36,4% 35,6% 35,2% 34,9% Andet 2,1% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 80+årige Ejer 37,0% 38,1% 38,6% 39,5% 40,2% 40,7% Lejer 59,9% 60,9% 60,5% 59,6% 59,0% 58,5% Andet 3,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% Kilde: BOL201 Anm.: se tabel 1 5

7 Tabel 3. Befolkning 25+ fordelt efter anvendelse af bolig Alle 25+årige Parcel/Stuehuse 54,0% 53,8% 53,6% 53,4% 53,2% 52,9% Etageboliger 30,2% 30,4% 30,6% 30,8% 31,1% 31,4% Række-, kæde- og dobbelthuse 13,6% 13,7% 13,7% 13,8% 13,8% 13,9% Kollegier 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Fritidshuse 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% Døgninstitutioner 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% Andet 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% årige Parcel/Stuehuse 55,8% 55,4% 55,0% 54,6% 54,1% 53,7% Etageboliger 30,3% 30,7% 31,2% 31,6% 32,2% 32,7% Række-, kæde- og dobbelthuse 12,0% 12,0% 11,9% 12,0% 12,0% 12,0% Kollegier 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Fritidshuse 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% Døgninstitutioner 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Andet 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 65+årige Parcel/Stuehuse 48,1% 48,8% 49,4% 50,0% 50,4% 50,7% Etageboliger 30,1% 29,6% 29,0% 28,5% 28,2% 28,0% Række-, kæde- og dobbelthuse 19,0% 19,1% 19,1% 19,0% 18,9% 18,9% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% Døgninstitutioner 0,9% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% Andet 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% Kilde: BOL201 Anm.: se tabel 1 6

8 Tabel 4.a. Befolkningen 25+ fordelt efter anvendelse af bolig og aldersgrupper årige Parcel/Stuehuse 44,9% 44,1% 43,0% 42,0% 41,0% 40,2% Etageboliger 42,5% 43,4% 44,4% 45,4% 46,5% 47,2% Række-, kæde- og dobbelthuse 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,3% Kollegier 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% Fritidshuse 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% Døgninstitutioner 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Andet 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% årige Parcel/Stuehuse 61,9% 61,7% 61,6% 61,4% 61,2% 60,9% Etageboliger 23,5% 23,8% 24,0% 24,2% 24,5% 24,8% Række-, kæde- og dobbelthuse 13,0% 12,9% 12,9% 12,9% 13,0% 13,0% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% Døgninstitutioner 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Andet 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% årige Parcel/Stuehuse 53,2% 53,8% 54,3% 54,8% 55,0% 55,2% Etageboliger 26,6% 26,1% 25,6% 25,3% 25,1% 24,9% Række-, kæde- og dobbelthuse 17,6% 17,6% 17,5% 17,4% 17,3% 17,3% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 1,7% 1,8% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% Døgninstitutioner 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Andet 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 80+årige Parcel/Stuehuse 32,8% 33,2% 33,6% 34,3% 35,0% 35,5% Etageboliger 40,6% 40,3% 39,8% 39,2% 38,7% 38,3% Række-, kæde- og dobbelthuse 23,2% 23,7% 24,1% 24,3% 24,3% 24,3% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% Døgninstitutioner 2,4% 1,7% 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% Andet 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% Kilde: BOL201 Anm.: se tabel 1 7

9 Tabel 4.b. Befolkningen 65+ fordelt efter anvendelse af bolig og aldersgrupper årige Parcel/Stuehuse 57,7% 58,1% 58,3% 58,5% 58,6% 58,6% Etageboliger 23,8% 23,5% 23,2% 23,0% 22,8% 22,8% Række-, kæde- og dobbelthuse 15,7% 15,7% 15,8% 15,8% 15,8% 15,9% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% Døgninstitutioner 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% Andet 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% årige Parcel/Stuehuse 49,7% 50,3% 51,0% 51,7% 52,1% 52,5% Etageboliger 28,8% 28,3% 27,7% 27,2% 26,9% 26,5% Række-, kæde- og dobbelthuse 19,1% 19,1% 19,0% 18,7% 18,6% 18,4% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 2,0% Døgninstitutioner 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% Andet 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% årige Parcel/Stuehuse 34,9% 35,5% 36,1% 36,8% 37,6% 38,1% Etageboliger 39,2% 38,7% 38,0% 37,3% 36,8% 36,3% Række-, kæde- og dobbelthuse 23,0% 23,4% 23,8% 23,9% 23,8% 23,7% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% Døgninstitutioner 1,8% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% Andet 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 90+årige Parcel/Stuehuse 21,6% 21,8% 22,0% 22,3% 22,7% 23,1% Etageboliger 47,6% 48,0% 48,4% 48,1% 47,9% 47,7% Række-, kæde- og dobbelthuse 24,3% 25,5% 25,8% 26,2% 26,8% 26,7% Kollegier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fritidshuse 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% Døgninstitutioner 5,3% 3,8% 3,1% 2,6% 2,0% 1,8% Andet 0,9% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% Kilde: BOL201 Anm.: se tabel 1 8

10 Tabel 5. Antal beboere i plejebolig, beskyttet bolig eller på plejehjem årige Plejehjem Plejeboliger fortrinsvis til ældre Plejeboliger fortrinsvis til fysisk/psykisk handicappede Friplejeboliger Beskyttede boliger årige Plejehjem Plejeboliger fortrinsvis til ældre Plejeboliger fortrinsvis til fysisk/psykisk handicappede Friplejeboliger Beskyttede boliger Kilde: RESI01 Anm.: plejehjem og plejebolig dækker over plejehjem, friplejeboliger, plejeboliger fortrinsvist ældre og plejeboliger fortrinsvist fysisk/psykisk handicappede. Tabel 6. Antal personer og andel af befolkningen, der er beboere i pleje- eller ældrebolig årige Plejebolig Ældrebolig årige Plejebolig Ældrebolig årige 7,7% 7,5% 7,2% 6,8% 6,6% 6,5% Plejebolig 4,7% 4,5% 4,3% 4,1% 4,1% 4,0% Ældrebolig 3,1% 3,0% 2,9% 2,7% 2,6% 2,5% årige 3,3% 3,2% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% Plejebolig 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Ældrebolig 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 80+årige 21,0% 20,9% 20,4% 19,7% 19,3% 19,0% Plejebolig 13,8% 13,5% 13,3% 12,9% 12,8% 12,8% Ældrebolig 7,2% 7,4% 7,1% 6,8% 6,5% 6,2% Kilde: RESI01 FOLK1 Anm.: plejebolig dækker over plejehjem, friplejeboliger, plejeboliger fortrinsvist ældre, plejeboliger fortrinsvist fysisk/psykisk handicappede og beskyttede boliger, mens ældrebolig dækker over almene ældreboliger fortrinsvist til ældre og almene ældreboliger fortrinsvist til fysisk/psykisk handicappede. 9

11 Tabel 7. Andel af befolkningen, der er beboere i plejebolig, beskyttet bolig eller på plejehjem fordelt på kommunetype Bykommuner årige 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 80+årige 14,2% 13,6% 13,6% 13,2% 13,3% 13,5% Mellemkommuner årige 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 80+årige 12,6% 12,6% 11,9% 11,8% 11,9% 11,8% Landkommuner årige 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,3% 1,4% 80+årige 13,6% 13,1% 13,1% 12,6% 12,2% 12,2% Yderkommuner årige 1,5% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 80+årige 14,6% 15,3% 14,6% 14,1% 14,1% 13,1% Kilde: RESI01 FOLK1 Anm.: plejehjem og plejebolig dækker over plejehjem, friplejeboliger, plejeboliger fortrinsvist ældre og plejeboliger fortrinsvist fysisk/psykisk handicappede. Tabel 8. Kommuner med den højeste hhv. laveste andel af 80+årige i plejebolig i 2010 hhv Kommune Højeste andel i plejebolig Laveste andel i plejebolig Andel af 80+ i plejebolig Kommune Andel af 80+ i plejebolig Kommune Andel af 80+ i plejebolig Kommune Andel af 80+ i plejebolig Glostrup 20,7% København 19,2% Ballerup 8,7% Herlev 7,5% Randers 20,1% Randers 17,9% Hørsholm 8,1% Hørsholm 7,2% Svendborg 19,7% Vesthimmerlands 17,9% Herlev 7,5% Egedal 7,1% Læsø 19,6% Svendborg 16,9% Egedal 7,2% Furesø 6,6% Thisted 19,3% Læsø 16,7% Dragør 6,8% Vallensbæk 5,4% Kilde: RESI01 FOLK1 Anm.: plejebolig dækker over; plejehjem, friplejeboliger, plejeboliger fortrinsvist ældre, plejeboliger fortrinsvist fysisk/psykisk handicappede og beskyttede boliger. 10

12 Tabel 9. Andelen af personer, der er flyttet inden inddelt efter alder og land/by Bykommuner Andel, der er flyttet i 2013 Andel, der er flyttet fra årige 22,6% 68,8% årige 7,3% 26,9% årige 3,6% 14,4% 80+årige 6,9% 22,0% Mellemkommuner årige 18,8% 58,0% årige 7,0% 24,2% årige 4,0% 15,5% 80+årige 5,9% 21,8% Landkommuner årige 19,1% 57,5% årige 6,4% 22,7% årige 3,6% 14,8% 80+årige 6,4% 22,4% Yderkommuner årige 18,0% 54,5% årige 6,1% 21,8% årige 3,4% 14,3% 80+årige 6,4% 23,9% Kilde: 30% stikprøve fra Danmarks Statistiks befolkningsregister og egne beregninger. Tabel 10.a. Sammenhæng mellem udlejningsforhold og boligtype for 25+årige, 2015 Udlejningsforhold Boligtype Ejer Lejer Andet Parcel/Stuehuse 81,8% 11,2% 12,3% Række-, kæde- og dobbelthuse 9,3% 20,6% 7,6% Etageboliger 7,5% 66,3% 36,0% Øvrige 1,5% 1,9% 44,2% Sum af udlejningsforhold 100,0% 100,0% 100,0% Kilde: BOL201 Tabel 10.b. Sammenhæng mellem boligtype og udlejningsforhold for 25+årige, 2015 Udlejningsforhold Parcel/Stuehuse Boligtype Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Øvrige Ejer 91,3% 39,5% 14,0% 46,0% Lejer 8,6% 60,1% 85,4% 40,9% Andet 0,1% 0,3% 0,6% 13,0% Sum af boligtype 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kilde: BOL201 11

13 Tabel 11. Fordelingen af 25+årige, der bor i andelsboligforening (andelshavere og ikke-andelshavere) Antal 25+årige, der bor i andelsboligforening 25+årige årige årige Andel af 25+ årige, der bor i andelsboligforening, der er over årige 27,4% 28,1% 28,3% 28,5% 28,6% 28,7% Kilde: BOL201 Tabel 12. Andelen af 25+årige, der bor i andelsboligforening fordelt på kommunetype Hele landet 6,9% 7,0% 7,0% 7,0% 7,1% 7,0% Bykommune 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,5% 11,5% Landkommune 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 3,0% 2,9% Mellemkommune 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% Yderkommune 2,0% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% Kilde: BOL201 12

14 Figur 1. Antal pladser på ældreområdet fordelt på foranstaltning Friplejeboliger Almene ældreboliger Almene plejeboliger Plejehjem og beskyttede boliger Heraf demensboliger Kilde: RESP01 Anm.: Demensboliger er en pladstype, og er derfor en undergruppe på tværs af foranstaltninger. 13

15 Kort 1. Andelen af 65+årige, der bor i ejerbolig i 2015 Kilde: BOL201 FOLK1 Anm.: Kommuner markeret med grøn ligger omkring andelen af 65+årige i ejerbolig på landsbasis på 59,2%. 14

16 Kort 2. Andelen af årige, der bor i ejerbolig i 2015 Kilde: BOL201 FOLK1 Anm: Farveinddelingen svarer til inddelingen på Kort 1, kommuner markeret med grønt ligger omkring andelen af årige i ejerbolig på landsbasis på 58,7%. 15

17 Kort 3. Andelen af 80+årige, der bor i plejebolig, beskyttet bolig eller på plejehjem i 2015 Kilde: RESI01 FOLK1 Anm.: Kommuner markeret med grøn har en andel af 80+årige i plejebolig, beskyttet bolig eller på plejehjem omkring andelen på landsbasis på 12,8%. 16

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De ældres boligforhold 2017

De ældres boligforhold 2017 ÆLDRE I TAL 2017 De ældres boligforhold 2017 Ældre Sagen December 2017/April 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

De ældres boligforhold 2018

De ældres boligforhold 2018 ÆLDRE I TAL 2018 De ældres boligforhold 2018 Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017/Januar 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2018 Hjemmehjælp til ældre - 2017 Ældre Sagen Oktober 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Antal Ældre - 2018 Ældre Sagen Maj 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2017 Befolkningsudvikling - 2017 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2018 Befolkningsudvikling - 2018 Ældre Sagen Juni 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2015 Befolkningsudvikling - 2015 Ældre Sagen December 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Plejeboliger til de ældre

Plejeboliger til de ældre Plejeboliger til de ældre Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Hvor mange ældre har behov for en plejebolig eller en plads på et plejehjem, når de store årgange nærmer sig 80-års alderen? Det er et af de

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2017 Supplerende ydelser 2015 - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen August 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2016 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg ældrecheck Ældre Sagen August 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Danmark

Befolkningsudviklingen i Danmark Notat 20. juni 2019 Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019 Resume: I dette notat ser vi på befolkningsudviklingen i Danmark fra 2010 til 2019 i et geografisk perspektiv. Vi kan på baggrund af notatet

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 3. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-3.

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 ÆLDRE I TAL 2016 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 Ældre Sagen Januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Maj 2018 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Det er efterhånden et velkendt faktum, at der over tid kommer flere ældre i Danmark. I den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik anslås det, at

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 13. november 2012 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 I løbet af 3. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.900 til 557.920. I løbet af 3. kvartal 2012 blev der født 2.425

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København 216 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 216 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 28-216. Tabel 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2018:8 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne 2015-2018 Hver femte bolig i Danmark er en almen bolig. Den almene boligsektor er relativt størst i Brøndby og på den københavnske vestegn,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2013

Befolkning og bevægelser i København i 2013 19. februar 214 Befolkning og bevægelser i København i 213 I løbet af 213 steg folketallet i København fra 559.44 til 569.557. Der blev i 213 født 8.915 børn og der døde 4.121 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2014

Befolkning og bevægelser i København i 2014 April 215 Befolkning og bevægelser i København i 214 I løbet af 214 steg folketallet i København fra 569.557 til 58.148. Der blev i 214 født 9.187 børn og der døde 3.796 personer, fødselsoverskuddet blev

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2018 Indhold: Datagrundlag Udviklingen i København i 1. kvartal 2018 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-1.

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2018 Indhold: Datagrundlag Udviklingen i København i 2. kvartal 2018 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-2.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Februar Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp

Februar Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp 33333 Februar 2019 Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp Indlæggelser blandt modtagere af hjemmehjælp Kommunerne tilbyder hjemmehjælp til borgere, der ikke længere har de fysiske eller psykiske

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2008

Befolkning og bevægelser i København i 2008 20. marts 2009 Befolkning og bevægelser i København i I løbet af steg folketallet i København med 9.241 personer til 518.574. Der blev i født 8.554 børn og der døde 4.712 personer, fødselsoverskuddet blev

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2018

STATISTIK. Huslejestatistik 2018 STATISTIK statistik statistik Forord statistikken for den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar i Landsbyggefondens

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionisternes indkomst og formue 2015 Ældre Sagen November 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Økonomisk analyse 26. februar 2019

Økonomisk analyse 26. februar 2019 Økonomisk analyse 26. februar 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen understøtter beskæftigelsen for de ufaglærte og faglærte

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Udviklingen i København i 217 Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 217 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 217 Figur 1. Befolkningstillvækst i København, 199-217.

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2017

Anvisninger i den almene boligsektor i 2017 TEMASTATISTIK 2018:3 Anvisninger i den almene boligsektor i 2017 Der er anvist 84.799 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2017. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2018

Anvisninger i den almene boligsektor i 2018 TEMASTATISTIK 2019:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2018 Der er anvist 81.711 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2018. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-7140 Til Folketinget Finansudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 18. oktober 2017 (alm.

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2019

STATISTIK. Huslejestatistik 2019 STATISTIK Forord statistikken for den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar i Landsbyggefondens register. statistikken

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere