Landzonetilladelse. Tilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landzonetilladelse. Tilladelse"

Transkript

1 Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Kim Lyberg Gl Skovvej Svebølle DATO 19. september 2014 SAGS NR BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at etablere mindre autoværksted i eksisterende, tilladt garage på ejendommen matr. nr. 14c, Løgtved By, Viskinge, beliggende Gl Skovvej 33, 4470 Svebølle. Der er søgt om tilladelse til at etablere erhverv (autoværksted) på ovenstående ejendom. Idet den ansøgte er en ændret anvendelse, forudsættes en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Tilladelse meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1, i planloven, landzonetilladelse til at etablere det ansøgte. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er nævnt i næste afsnit. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over tilladelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før tilladelsen kan udnyttes, jf. 60 i planloven. Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. Sagen videregives herfra til byggesagsbehandling. Landzonetilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev. Anna Slavensky/JOSP Telefon, direkte: Kalundborg Scan QR-koden og benyt dig af selvbetjening 1/6

2 Vilkår Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår: at vilkår stillet af Team Natur og Miljø i brev om anmeldelse af autoværksted ( ) respekteres. at i tidsrummet kl skal enhver stærkt støjende aktivitet foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. at i tidsrummet kl er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt. at virksomheden drives af ejendommens beboere. at virksomheden drives uden fremmed medhjælp, dvs. ingen ansatte. at der med denne landzonetilladelse ikke kan forventes at få en ny landzonetilladelse til udvidelser af virksomheden. at hvis virksomheden ønsket udvidet, bør virksomheden henvises til erhvervsområde. at der foreligger eventuelle andre nødvendige tilladelser og dispensationer. at det ansøgte i øvrigt etableres i henhold til indsendte tegninger og beskrivelser. Forhold til andre myndigheder Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres eller forårsages en forurening af jorden, skal kommunen underrettes, jf. 21 i miljøbeskyttelsesloven. Hvis der sker arkæologiske fund ved anlægsarbejder, skal du rette henvendelse til Museum Vestsjælland på tlf. nr eller per Kommunen har orienteret museet om tilladelsen ved kopi af dette brev. På kan der desuden findes vejledning om arkæologi for bygherre, hvis der skulle komme arkæologiske interesser i spil. Naboorientering Der er foretaget naboorientering efter planlovens 35, stk. 4. Der er ikke indkommet bemærkninger. Redegørelse På ejendommen matr. nr. 14c, Løgtved By, Viskinge, beliggende Gl Skovvej 33, 4470 Svebølle, er der søgt om tilladelse til at etablere et autoværksted i eksisterende, tilladte garage på 70 m 2. Garagen er tilladt ved landzonetilladelse af den 10. marts Autoværkstedet har til formål at yde service og reparation af biler, herunder motorservice og reparation af autoelektro. Anna Slavensky/JOSP Telefon, direkte: Kalundborg 2/6

3 For nærmere beskrivelse af autoværkstedets aktiviteter, henvises til vedlagte skrivelse: "Vedr. anmeldelse af autoværksted på ejendom Gl Skovvej 33, 4470 Svebølle"../. Brev med "Vedr. anmeldelse af autoværksted på ejendom Gl Skovvej 33, 4470 Svebølle". Som det fremgår af den vedlagte skrivelse vil der muligvis foregå støjende aktivitet på ejendommen i form af slibning samt brug af trykluftmaskine. Ejer har imidlertid oplyst, at garagen er opført med støjdæmpende specialplader i loftet. Ligeledes må der i henhold til miljøbeskyttelsesloven ikke foregå nogen som helst støjende aktivitet i tidsrummet kl Ejer har selv oplyst følgende om virksomheden: 1. Virksomheden beskæftiger sig med servicering af personvogne og alle reparationer det måtte medføre, dog ikke plade/svejsearbejde, lakering, vask, osv. Trykluft bruges dog til adskillige formål. 2. Der findes et flisebelagt område på ca. 2 m 2 til opmagasinering af gamle dæk. Dækkenes rumfang har en max. højde på 1,5 m. Disse afhentes en gang om måneden af godkendt modtager. 3. Der sidder et facadeskilt i sort/hvid med navnet "Lyberg Auto " på 1*2,5 meter. 4. Værkstedet er fuldstændig støjdæmpet med specialplader i loftet som opfanger lyden og gør at rummet virker "dødt". Ingen former for forurenende arbejde. 5. Spildolie opsamles i 20 liters dunke og køres hver lørdag til Bregninge genbrugsstation. 6. Der er indrettet kontor i værkstedet. 7. Der er typisk 2 til 3 kunder per dag. Parkeringsareal forefindes. 8. Åbningstider er man. til tors. kl og fre. kl Ingen ansatte. Idet det ansøgte omfatter etablering af erhverv samt ændret anvendelse, kræves landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1../. Som bilag vedlægges foto, som indsendt af ansøger samt oversigtskort Iflg. plan , er det ansøgte beliggende i et område, hvor følgende retningslinjer er gældende: I LANDSKABER MED GENERELLE BESKYTTELSESINTERESSER skal byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen, så vidt muligt indpasses i landskabets karakter under hensyn til det enkelte karakterområdes oplevelsesmuligheder, nøglekarakteristika og tilhørende anbefalinger. Anna Slavensky/JOSP Telefon, direkte: Kalundborg 3/6

4 Ejendommen er beliggende i landskabskarakterområdet Bregninge Smeltevandsslette. Landskabet er karakteriseret ved at være en flad hedeslette. Det er et varieret landskab bestående af grusgrave, skov, intensivt landbrug og afgræssede arealer. Det vurderes, at garagen, hvori det ansøgte etableres, indpasser sig i sine omgivelser, da garagen harmonerer med landskabet og eksisterende bebyggelse, der som garagen er opført med træbeklædning. Bebyggelsen ligger i kanten af en skov, som afskærmer bebyggelsen. Det vurderes, at der ikke sker en væsentlig ændring i det bestående miljø ved at etablere et autoværksted i garagen. Ejendommen er i beliggende indenfor skovbyggelinje. I henhold til Naturbeskyttelseslovens 17, stk. 1 omhandlende skovbyggelinjer gælder, at der ikke må placeres bebyggelse inden for en afstand af 300 m fra skove. Forbuddet i stk. 1 gælder dog ikke for bebyggelse, campingvogne og lignende i landzone, hvortil der er meddelt landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Autoværkstedet etableres i en garage, som er tilladt efter planlovens 35, stk. 1, og som derfor er undtaget forbuddet. Da det ansøgte ikke er opførelse af ny bebyggelse, forudsættes der ikke en dispensation fra skovbyggelinjen. Det vurderes, at antallet af 2-3 kunder per dag er trafikmæssigt uproblematisk på grund af den beskedne mertilkørsel til området. Ifølge s administrationsgrundlag for planlovens landzonebestemmelser meddeles der typisk tilladelse til at etablere mindre erhverv i forbindelse med eget énfamiliehus. Dette ved indretning i eksisterende bygninger på op til 200 m 2 eller ved opførelse af byggeri på 50 m 2. Det er en betingelse, at virksomheden er enkeltmandsvirksomhed og drives af ejendommens beboere. Der stilles vilkår om bygningens placering, udformning og farver og materialevalg. I tilknytning hertil kan der eventuelt gives tilladelse til et mindre, ikke skæmmende udendørs oplag. Det ansøgte etableres i en garage på 70 m 2, opført 2014, hvorved autoværkstedet får en størrelse over de 50 m 2, som typisk tillades iht. administrationsgrundlaget. I det konkrete tilfælde vurderes det imidlertid, at der kan tillades et lidt større byggeri, da bebyggelsen er indpasset fint i landskabet. Konkret vurderes det, at det ansøgte er landskabeligt, planlægningsmæssigt og trafikmæssigt uproblematisk samt at være uden gener for naboerne. Kommunen har i sin behandling af den konkrete sag lagt vægt på: at autoværkstedet er en mindre virksomhed med begrænset miljø- og støjpåvirkninger. at det ansøgte ikke vurderes at være i strid med s administrationsgrundlag for planlovens landzonebestemmelser. Anna Slavensky/JOSP Telefon, direkte: Kalundborg 4/6

5 at det ansøgte ikke vurderes at være i strid med rammebestemmelserne i Kalundborg Kommuneplan at der ikke er indkommet bemærkninger fra naboer. at der, ved denne tilladelse, ikke tilsidesættes hensyn, som planloven skal varetage. Offentliggørelse I medfør af planlovens 35, stk. 9, skal landzonetilladelsen offentliggøres. Det sker ved annoncering uge 39, 2014, på s hjemmeside. Klagevejledning efter planloven Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over landzonetilladelsen og de vilkår, der er knyttet dertil. Ret til at klage har, i medfør af planlovens 59, ansøgeren selv, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og enhver med væsentlig interesse i sagens afgørelse. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, der dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Der er en klagefrist på 4 uger fra datoen for annonceringen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. En klage skal være skriftlig og sendes til, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, så den er modtaget af kommunen inden 4 uger fra datoen for annonceringen. Det vil sige senest onsdag d. 22. oktober Kommunen sender en evt. klage videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagens behandling. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales 500 kr. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra kommunen. Klagenævnet begynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Der gives kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen, men du/i er under alle omstændigheder velkommen til at kontakte undertegnede sagsbehandler, når klagefristen er udløbet. Anna Slavensky/JOSP Telefon, direkte: Kalundborg 5/6

6 Hvis denne afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er modtaget, jf. 62, stk. 1 i planloven. Med venlig hilsen Anna Slavensky Civilingeniør Bilag: Oversigtskort over ejendommen Fotomateriale fra ansøger Brev med "Vedr. anmeldelse af autoværksted på ejendom Gl Skovvej 33, 4470 Svebølle" Kopi af denne afgørelse sendes til: Danmarks Naturfredningsforening, DN Kalundborg, Museum Vestsjælland/Kalundborg Museum, Museum Vestsjælland, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, DOF Vestsjælland, Danmarks Jægerforbund, Kulturstyrelsen, Vestsjællands Landboretudvalg, Dansk Botanisk Forening, Bygge Information A/S, Anna Slavensky/JOSP Telefon, direkte: Kalundborg 6/6

7 WebGIS - Kalundborg kommune Oversigtskort Målforhold Dato 1: Signaturforklaring, Kort & Matrikelstyrelsen Matrikelskel af vejledende karakter Intern vej optaget i matriklen

8

9

10

11

12 Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Kim Lyberg Gl Skovvej Svebølle DATO 19. juni 2014 SAGS NR BETJE N D IG SELV Vedr. anmeldelse af autoværksted på ejendom Gl. Skovvej 33, 4470 Svebølle s Team Natur og Miljø bekræfter at have modtaget anmeldelse af autoværksted 1 på ejendom Gl. Skovvej 33, 4470 Svebølle. I anmeldelsen er det oplyst, at værkstedet vil beskæftige sig med service og reparation af biler, herunder motorservice samt service og reparation af autoelektro. Team Natur og Miljø har følgende bemærkninger til anmeldelsen: Støjende aktiviteter På værkstedet vil der foregå stærkt støjende aktiviteter i form af slibning samt støj fra brug af redskaber med trykluft. Der udføres ikke stærkt støjende aktiviteter i form af plade- og karosseriarbejde, sandblæsning, højtrykspuling eller autovask/tørring. Der vil ej heller foregå undervognsbehandling eller autolakering. Det er oplyst, at autoværkstedet er støjdæmpet med specialplader i loftet, som opfanger lyden. For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at driften af autoværkstedet ikke må give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne. Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens 9 gælder der indenfor en afstand af meter fra forureningsfølsomt område, f.eks. boligområde og område for blandet bolig og erhverv, at: i tidsrummet kl skal enhver stærkt støjende aktivitet foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer i tidsrummet kl er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt. Udsugningsanlæg Det er oplyst, at der udføres slibearbejde indendørs med udsugning, og at afkastet fra udsugningen er ført 1 meter over tagryg. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens 11 skal maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler. Afkastet fra udsugningen skal føres mindst 2 meter over tagryg og 1 Anmeldelse jf. autoværkstedsbekendtgørelsen - bek. nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv. Pernille Olesen Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Telefon, direkte: Kalundborg Scan QR-koden og benyt dig af selvbetjening 1/2

13 være opadrettet. Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget. Det henstilles til værkstedet at forhøje afkastet til udsugningen fra slibearbejdet, således at udsugningen foregår i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens 11. Miljøtilsyn og miljøgebyr Jf. tilsynsbekendtgørelsen 2 skal virksomheder reguleret efter autoværkstedsbekendtgørelsen have et basistilsyn minimum hvert 6. år. Miljøtilsyn efter autoværkstedsbekendtgørelsen er omfattet af reglerne om brugerbetaling 3. Til orientering betales der for medgået tid til forberedelse af tilsynet, selve tilsynet og afrapporteringen af tilsynet. Kommunen vil kontakte dig for at aftale tidspunkt for et miljøtilsyn på virksomheden. Anden myndighedsbehandling Udover anmeldelse efter autoværkstedsbekendtgørelsen kræver etableringen af autoværkstedet også sagsbehandling efter planloven (landzonetilladelse) og byggelovgivningen (byggetilladelse). Det er kommunens Team Plan og Byg, der er myndighed på dette område. Det forudsættes, at evt. tilladelser fra plan- og byggemyndigheden er indhentet, inden autoværkstedet kan indrettes og tages i brug. Afslutning Afslutningsvis gøres der opmærksom på, at i tilfælde af senere udvidelser eller ændringer af autoværkstedet, der indebærer forøget forurening, skal der på forhånd indgives anmeldelse herom til kommunen. Med venlig hilsen Pernille Krogh Olesen Miljøsagsbehandler 2 Bekendtgørelse nr. 497 af 22. maj 2013 om bekendtgørelse om miljøtilsyn 3 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov ommiljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Pernille Olesen Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Telefon, direkte: Kalundborg 2/2

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet.

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet. Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Ståle Ullestad Dato: 30. 3 marts 2015 Landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til shelter på matr. nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Landzonetilladelse. Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse Jørgen Ulrik Christensen Bildsøvej 64 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk CVR nr.: 29 18 85 05 Landzonetilladelse til opstilling af

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land

Praksis for landzoneadministration. Det åbne land Praksis for landzoneadministration Det åbne land Indholdsfortegnelse Side Indhold 3 Indledning 4 Landzoneadministrationspolitik 5 Planlovens landzonebestemmelser Administrationsgrundlag Udstykning 6 Udstykning

Læs mere