ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Effektkædeskema. Find skemaet på under udvikling tilskud Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Et nationalt Symbiose Center - forankret i Region Sjælland Projektperiode (start- og slutdato): 1/ til 31/ Projektets foreløbige budget: 30 millioner Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: 12 millioner Inden for hvilket regionalt indsatsområde søges tilskud: De regionale udviklingsmidler Søges der også finansiering fra andre kilder? I givet fald hvilke? Jf. samarbejds- og finansieringsplan. 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: Kalundborg Kommunes Udviklingsstab Adresse: Hareskovvej 14-16, 4400 Kalundborg Tlf.: e-post: Projektansvarlig/kontaktperson: Mette Skovbjerg tlf.: e-post: Regnskabsansvarlig: Karin Snedker Pedersen tlf.: e-post: Juridisk ansvarlig: Lisbeth Randers tlf.: e-post: Nem-kontonummer: Evt. revisor: Evt. hjemmeside:

2 CVR/CVR-P/CPRnr.: Ansøgers juridiske status: Kommune NACE kode: Projektets organisering, herunder evt. styregruppe mv. (diagram vedlægges) 3. Projektets formål Herunder projektets nyskabende værdi. Beskrivelse af, hvem og hvor mange projektet direkte henvender sig til, samt projektets geografiske dækning. Beskriv projektets bidrag til koordinering og sammenhæng i regionale udviklingsaktiviteter. Projektet gennemføres idet Danmark generelt har oplevet svage vækstrater over en årrække. Alle danske regioner har oplevet en lav BNP-vækst, men Region Sjælland er særligt udfordret. En del af den nationale problematik er en svag produktivitetsvækst ift. udlandet, men også beskæftigelsen er afgørende for fornyet vækst. I Produktivitetskommissionens Danmarks produktivitet hvor er problemerne? (2012) tilskrives den lave produktivitet en svag vækst i serviceerhvervene, men også industriens produktivitet kan forbedres. Ressourceeffektivitet vil med stor sandsynlighed blive en væsentlig konkurrenceparameter fremadrettet, jf. Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi /Høringsudkast, da effektiv udnyttelse af ressourcerne har en klar sammenhæng med en positiv produktivitetsudvikling, jf. Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst (2013). Region Sjælland har stærke kompetencer indenfor industriel produktion og har dermed en mulighed for at højne produktiviteten via ressourceeffektiviseringer, der giver virksomhederne en forbedret konkurrenceevne samt mindsker industriens miljøbelastning. Formålet med et nationalt symbiose center er at bidrage til grøn omstilling og fornyet vækst i virksomhederne. Industriel symbiose er et redskab til at skabe grøn vækst gennem samarbejde og optimeret ressourceforbrug til gavn for både bundlinje og miljø. Konkret skal et nationalt symbiose center levere positive effekter på styrket økonomisk vækst i Danmark, herunder øge beskæftigelsen og jobskabelsen, produktiviteten i virksomhederne og ressourceeffektiviteten og dermed levere på regionens og de nationale klima og energimål. Endelig skal indsatsen fremme forsknings- og udviklingsaktiviteter primært for SMVer indenfor industriel produktion og fremstilling. Med symbiosemodellen får forskellige virksomheder et unikt værktøj til at samarbejde om gensidig udnyttelse af spildprodukter og restfraktioner. Herved kan virksomhederne både opnå betragtelige økonomiske og miljømæssige gevinster og på samme tid få afdækket nye udviklingsmuligheder indenfor grøn teknologi og en mere bæredygtig og fremtidssikret produktion. Symbiose Centret i Region Sjælland er en overbygning på de aktiviteter, der er eksekveret under pilotprojektet Regionalt Symbiose Center (der primært bestod i at øge kendskabet til industriel symbiose som model, samt at opsøge virksomheder mhp. skitsering af symbiose-

3 samarbejder). Symbiose Centret bygger videre sit arbejde på den mest velbeskrevne og første fungerende industrielle symbiose; Kalundborg Symbiosis. Nyhedsværdien i projektet er, at udvikle en samlet indsats for industriel symbiose, der kan udbredes nationalt og yderlige anvendes i relation til udlandet (enten i tiltrækning af investeringer eller direkte som systemeksport). Symbiose Centerets skal være udvikler, facilitator og vidensformidler på aktiviteter relateret til industriel symbiose. Centret giver virksomheder, kommuner, vidensinstitutioner og andre regionale aktører og nationale institutioner én indgang til viden og værktøjer til formidling og etablering af industrielle symbioser. Symbiose Centret skal arbejde med udviklingen af systematiske og veldokumenterede metodikker for praktisk udførelse og implementering af industrielle symbioser og bidrage til at der på nationalt plan udvikles egentlig data og viden til brug for erhvervs- og investeringsfremme; herunder konkrete grønne forretningsmodeller for industriel symbiose indenfor materialer, vand og energi. Projektet skal først og fremmest etablere en sekretariats-platform, som under ledelse af en regionalt/nationalt forankret styregruppe skal udvikle en samlet strategi for industriel symbiose. Strategien skal primært sikre at aktiviteterne i Symbiose Centrets hovedindsatser tilpasses og kobles til regionale og nationale vækst- og udviklingsmål, herunder særligt til Region Sjællands Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS herunder primært Målsætning 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomhedernes konkurrenceevne), samt at Centret er aktivt involveret i de fora hvor vækst og grøn omstilling debatteres og udvikles. Videre skal Symbiose Centret udvikle koncepter og aktiviteter indenfor 4 indsatsområder på symbioseområdet, som skitseret nedenfor. Selve projektering og udførelse af de enkelte aktiviteter gennemføres i samarbejde med partnere, der har en særlig kompetence indenfor de givne områder.

4 Aktivitet 1: Sekretariat Sekretariatet skal etablere en slagkraftig institution, der vha. viden, kompetencer og netværk er den centrale nationale aktør inden for industrielle symbioser. Sekretariatets kerneopgaver er: Tovholderfunktion for aktiviteter til fastholdelse af produktionsarbejdspladser gennem grøn omstilling, dvs. at være en partner i de fora hvor modeller for og policyforlag til vækst gennem grøn omstilling debatteres og udvikles. Indgang til viden om og support til etablering af industrielle symbioser. Koordinering med andre erhvervsfremmeaktører, sådan at industriel symbiose tilpasses i de eksisterende virksomhedstilbud og Symbiose Centrets aktiviteter kan udfoldes i samspil med eksisterende regionale og nationale aktiviteter (eks. strategisk energiplanlægning). Fundraising og finansieringsetablering igennem samarbejdsaftaler og projektansøgninger. Koncept-, data- og metodeudvikling ift. systematiske screeningsmodeller på lokalt, regionalt og nationalt plan indenfor materialer, vand og energi. Netværksdannelse både i form af repræsentation i diverse europæiske og internationale fora og netværk indenfor industriel symbiose, cirkulær økonomi, cradle 2 cradle, fysisk planlægning af Eco-Industrial Parks, bæredygtig byudvikling, udvikling af grønne systemløsninger, etc. samt facilitator og drivkraft bag dannelse af lokale og regionale virksomhedsnetværk for videreudvikling af symbioseprojekter. Videndeling og at agere bindeled universiteter og vidensinstitutioner imellem, samt mellem forskning og felten (nye som eksisterende symbioseprojekter og virksomhedssamarbejder). De følgende 4 aktiviteter beskriver projektets hovedindsatsområder. Milepæle for aktiviteter samt tidsplan for udførelse findes i Aktivitets- og tidsplanen.

5 Aktivitet 2: Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan Formål og målgruppe Mens de tidligere aktiviteter indenfor industriel symbiose (i såvel det Regionale Symbiose Center såvel som i øvrige aktiviteter og programmer) havde karakter af pilotprogrammer, hvor hver symbiosecase genererede ny viden om det samlede felt og mulige metodikker, er der nu et behov for udviklingen af mere systematiske tilgange og velprøvede metoder ifm. facilitering og etablering af industrielle symbiose-samarbejder. Symbiose Center skal levere projektbistand i faciliteringen af symbioseforløb og konkrete værktøjer, som kommuner, virksomheder, erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner i hele Danmark kan benytte. Disse værktøjer er dels anvisninger ift. procesfacilitering, systematiske tilgange og grønne forretningsmodeller indenfor symbiosesamarbejder, dels screeningsmetoder ift. vand, energi og materialer. Screeningsmetoderne kan udvikles i relation til større fysiske planlægningsaktiviteter og kortlægninger, som et supplement til den direkte virksomhedsrettede indsats (i eks. Grøn Industrisymbiose (GIS) under Erhvervsstyrelsen). Endelig er der et ønske om at en central aktør kan samle op på den enkelte virksomhed samt i lokalområder, hvor symbiose-match er identificeret, for dermed at: Understøtte selve projektering og udførelse af symbioseprojekterne, eks. suppleret med etablering af kontakt til myndigheder, universiteter og forskningsinstitutioner eller rådgivere eller i rekruttering af medarbejder(e) til konkret udførelse under ordninger under beskæftigelsesindsatserne som fx innobooster-ordningen, løntilskud mv. Innovations- og udviklingsforløb for nye teknologier og udviklingsprojekter eller produktudvikling identificeret ifm. industrielle symbioser. Facilitere eller bidrage til ERFA-grupper eller netværk for virksomheder, der enten har gennemført symbiose-forløb via GIS eller som blot ønsker at mødes mere regelmæssigt mhp. løbende at udvikle symbiose-samarbejdet. Til brug i vejledning af virksomheder udvikles konkrete cases, flyers og andet materiale målrettet bestemte virksomhedstyper eller brancher, eks. produktions- og fremstillingsvirksomheder eller forsyningssektoren. Aktivitet 3: Markedsføring og investeringsfremme Formål og målgruppe Symbiose Center skal være indgang og besøgsdestination for industriel symbiose for udenlandske delegationer, der ønsker at opnå større viden om den danske symbiosemodel. Symbiose Center skal samarbejde med investeringsfremmeaktører om at markedsføre Danmark og det danske erhvervsmiljø for udenlandske investorer og interessenter. Industriel symbiose skal indgå i denne markedsføring, baseret på data, kortlægninger og

6 udviklede generiske såvel som konkrete virksomhedscases, der viser de besparelser symbioser kan give på produktions- og driftsomkostninger, de nye forretningsmuligheder der kan opstå og de grønne teknologiløsninger, der udvikles. Dermed kan lokalområder beskrives som attraktions-lokationer ift. nye virksomheder, som måtte ønske en etablering hvor der kan forhandles adgang til visse ressourcer til fordelagtige priser. Indsatsen skal også danne udgangspunkt for egentlig systemeksport til udlandet, hvor danske rådgivere, virksomheder og teknologi- og systemleverandører kan showcases via industriel symbiose. Aktivitet 4: Kompetenceløft via industrielle symbioser Formål og målgruppe Symbiose Center skal bidrage til at opbygge en egentlig kompetence indenfor industrielle symbioser både hos private virksomheder, via kortere symbiose-workshops og træningsforløb for medarbejdere (primært målrettet industrimedarbejdere og medarbejdere i forsyningssektoren). Dette skal sikre, at industrivirksomheder i højere grad har kompetencerne til selv eller med support fra rådgivere - at tænke i og identificere muligheder for industrielle symbioser lokalt eller på tværs af landet. Tilsvarende kan Symbiose Center udvikle egentlige uddannelsespakker målrettet kommunale medarbejdere, eks. tilsynsmedarbejdere eller erhvervsservicemedarbejdere, der har direkte opsøgende og udgående aktiviteter hos kommunens virksomheder. Videre ønsker Symbiose Center at viderebringe viden og forståelse for industrielle symbioser og ressourcedagsordenen til næste generation ved at etablere et tilbud til regionens ungdomsuddannelser. Ved de gymnasiale uddannelser kan industriel symbiose således udvikles som en uddannelsespakke og ved procestekniske uddannelser kan industriel symbiose udvikles som modul i undervisningen. Aktivitet 5: Videnscenter Formål og målgruppe Symbiose Centeret skal - på baggrund af oparbejdet erfaring og omfattende netværk - etablere et nationalt videnscenter for industriel symbiose, primært til gavn for danske virksomheder og offentlige institutioner, såvel som for studerende og forskere på videregående uddannelser. Der er en stor international interesse i forskning indenfor Industriel Økologi og relaterede discipliner, der berører og omhandler industriel symbiose, mens der traditionelt har været en mindre dansk interesse og det på trods af at den første fungerende industrielle symbiose netop findes i Kalundborg. Symbiose Center skal bidrage til at danske universiteter og vidensinstitutioner udbygger forskningen indenfor feltet. Centerets praktiske viden stilles til rådighed for en opkvalificering og oprustning af danske universiteters forskning på området.

7 Videre vil Symbiose Center skabe tættere kobling mellem universiteter og virksomheder, der påbegynder symbioseforløb. Danmark har endnu den absolutte førerposition indenfor udbredelse af industrielle symbioser. Denne position skal udnyttes til også at være formgivende for Industriel Symbiose version 2.0. og et potentielt led i en fremtidig bioøkonomi, der eks. indarbejder test-, demonstrations- og udviklingsaktiviteter som katalysator for nye symbiosetiltag; nye ressourcestrømme, nye teknologiske løsninger og partnerskaber. Videre vil der udvikles konkrete cases til brug for undervisning på universiteterne, som kobler studerende og virksomheder. Der kan arbejdes med formidling på alle platforme, fx i form af fysiske udstillinger, modeller i større skala og webbaseret materiale (eks. 3D modeller af symbiosesystemer o.a.). 4. Projektets sammenhæng med den øvrige regionale udviklingsindsats Eksempelvis bidrag til koordinering og sammenhæng, relationer til andre aktiviteter og projekter. Projektet skal bidrage til at understøtte Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategis (REVUS) fokus på bæredygtig udvikling via ressourceeffektivitet med effekt for virksomheders konkurrenceevne: 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne: - I 2020 er der mere end 200 virksomheder i regionen, der arbejder med symbiose og ressourceeffektivisering. - Disse virksomheder opnår et årligt fald i energi- og materialeforbrug. Dette er den primære målsætning, der berører det samlede antal aktiviteter i nærværende ansøgning. Videre berører projektet også øget beskæftigelse (Målsætning 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland), identifikation af biomasse til energiformål (Målsætning 3. Regionens energi er grøn), innovation til forøgelse af vækst og produktivitet (Målsætning 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst), kompetenceløft for industrimedarbejdere (Målsætning 6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand), markedsføring og investeringsfremme med tæt kobling til Copenhagen (Målsætning 9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland) integration mellem regionale vækst- og yderområder (Målsætning 10. Vækst og udvikling i hele regionen). Projektet bygger på de erfaringer, der gennem Regionalfondsprojektet Det Regionale Symbiose Center er opbygget i Region Sjælland, samt på den løbende udvikling indenfor etablering af nye industrielle symbioser under det nationale program for Grøn Industrisymbiose under Erhvervsstyrelsen. Et nationalt Symbiose Center skal både indgå partnerskabsaftaler ifm. udførelse af de konkrete aktiviteter med eksisterende regionale operatører og aktører (eks. Energiklyngecenter, Væksthus Sjælland, Copenhagen Capacity, DTU og RUC) såvel som nationale og internationale aktører og dermed skabe en sammenhængende indsats for industrielle symbioser i Regionen og nationalt.

8 5. Projektets målgruppe Projektets primære målgruppe er de sjællandske og øvrige danske industri- og fremstillingsvirksomheder, herunder primært SMV segmentet (dels idet disse er identificeret som særlige målgrupper under eks. Regionalfondsprogrammerne, men også idet den danske erhvervsstruktur primært udgøres af SMVer dog vil industrielle symbioser ske i netværk, hvor også store virksomheder kan indgå), samt forsyningsselskaberne, da disse virksomheder i fællesskab er de vigtigste aktører i etablering af nye industrielle symbioser. Den sekundære målgruppe er erhvervsfremmeaktører, rådgivere, investorer og andre aktører, der kan bidrage til at industriel symbiose finder anvendelse som vækstdriver og redskab til grøn omstilling af danske industriarbejdspladser. Den tertiære målgruppe er offentlige organisationer (stat, regionerne og kommuner). Der kan understøtte men også anvende industriel symbiose som erhvervsservice- og dialogværktøj ift. virksomhederne, som løftestang for lokal vækst og tiltrækning af kapital og til systemiske grønne løsninger til national udbredelse. 6. Projektets aktivitets- og tidsplan Jf. bilag 'Aktivitets- og tidsplan' Aktivitet 1. (angiv titel) Planlagt start / tidsperiode: Akkumuleret: Milepæl: (angiv indhold) Planlagt output: (angiv kvantitativt resultat/ succeskriterium) Mængde/antal: Forventet effekt: (angiv fremtidig påvirkning/ succeskriterium) Mængde/antal:

9 7. Projektets forventede output og effekter Beskriv projektets forventede output og effekter. Beskrivelsen af de forventede resultater og effekter skal være så konkret, at det muliggør opfølgning og vurdering af, om de er nået. Udgangspunktet er projektets effektkæde. Se vejledning og skema til effektkæder på under udvikling tilskud. Output ved projektafslutning: Symbiose Center eller dele af aktiviteterne kan opnå økonomisk bæredygtighed og fortsættes på kommerciel basis efter projektperioden. Måles om Symbiose Center selv eller samarbejdspartnere eller andre aktører kører symbioseaktiviteter kommercielt, kan måles 0-+5 år efter projektets udløb. Symbiose Center modtager mere en 70 % af al relevant trafik omkring industrielle symbioser. Den samlede trafik på bestemt definerede søgeord, her industriel symbiose kan estimeres ud fra placering på definerede søgemaskiner. Her vil søgemaskinen være Google. Vanskelig målbar, må baseres på estimater efter hovedregler for placering på eks. Google: Opgøres umiddelbart efter projektet (0-2 år). Aktiv understøttende indsats fra kommuner til industri- og produktionsvirksomheder, som vil indgå i industrielle symbioser (Vanskelig målbar: Indikationer på den langsigtede effekt vil blive reflekteret i projektets slutevaluering). Projektspecifikke effekter 0-2 år efter projektafslutning: Øget produktivitet (værdiskabelse per arbejdstime) sfa. optimering og herved vækst for deltagende virksomheder. Succesmålet er en forøgelse i produktiviteten på 10 % efter 0-2 år efter projektet afsluttes for de deltagende virksomheder (baseline 2010, svarende til baseline for mål af produktivitet i REVUS). 3 etablerede samarbejder med udenlandske interesseorganisationer (eks. industripark operatør/facilitator/planlægger, offentlig myndighed eller sideordnet organisation eller enhed) om kapacitetsopbygning ift. industrielle symbioser. Forventes efter 2-5 år (jf. nedenfor) at resultere i investeringer i Danmark: Mål for etablering af samarbejde sker ved gensidig besøg og samarbejdsaftale om konkrete projekter. Måles 0-2 år efter projektet. Omsætning for 5 mio. DKK for danske rådgivere i udlandet via industrielle symbioser i projektperioden: Måles via samarbejdspartnerne 0-2 år efter projektet. Vækstskabelse for danske industrivirksomheder gennem målrettet kompetenceløft for industriarbejdere. Indsatsen skal videre animere flere medarbejdere på industrivirksomheder til at påbegynde erhvervsfaglige eller videregående uddannelser: Indsatsen bidrager til at 2 % af medarbejderne på de deltagende virksomheder påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse, samt at 0,5 % påbegynder en videregående uddannelse. Baseline er Måles 0-2 år efter projektet. Ressourcedagsordenen og industrielle symbioser forankres i undervisning på 3 lange videregående uddannelser. Disse vil blive introduceret gennem cases der er udviklet til specifikke fag der løber over 1 semester. De udviklede cases kan enten bruges som hovedcase eller delcase i et fag, dette fastlægges i samarbejde med program koordinator, underviser og virksomhed(er) inden casen udformes: 3 cases udvikles til brug for 3 videregående uddannelser, disse kan indeholde tværfaglige uddannelseskonstellationer. NB: Ved ressourcedagsordenen forstås alene at undervisning omkring industrielle symbioser for den pågældende uddannelse skal sættes i relation til konkrete

10 læringsmål, der måtte omhandle eller linke til bedre forståelse for ressourceanvendelse, optimering og kredsløb dette sker alene for at undervisningen i industrielle symbioser bliver integreret i den eksisterende undervisnings overordnede mål. Måles 0-2 år efter projektet. Projektspecifikke effekter 2-5 år efter projektafslutning: Forøget konkurrenceevne sfa. reducerede omkostninger i virksomhederne til bortskaffelse af restfraktioner og spildstrømme / indtægter fra salg af disse til nyttiggørelse hos andre virksomheder. Måles den samfundsmæssige konkurrenceevne ift. kontrolgruppe ventes effekten af være svært målbar, mens konkurrenceevne som produkt af driftsomkostningsniveauer med eks som baseline år kan måles efter 2-5 år. Investeringer for 10 mio. DKK i danske produkter, virksomheder eller systemløsninger: Måles via samarbejdspartnerne 2-5 år efter projektet. Tiltrækning af 3 nye produktions- eller fremstillingsvirksomheder på symbiosedata og kontakt: Måles via samarbejdspartnerne 2-5 år efter projektet. Konkrete eksempler på håndtering af og arbejdet med ressourcedagsordenen, specifik industrielle symbioser, jf. ovenstående specificering indgår på gymnasialt niveau, hvilket kan animere unge elever til at søge faglige, mellemlange eller lange videregående uddannelser, der retter sig mod samme område: Indikator 1:25 gymnasier anvender gymnasiepakkerne med afsæt i lokal industri, og indikator 2: Stigning i 5 % tilgang til erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Baseline Måles 2-5 år efter projektets udløb. Danmark højner sin styrkeposition indenfor industrielle symbioser via en stærk forskningsindsats med konkrete publikationer i videnskabelige tidsskrifter: Yderligere 3 danske universiteter har forskningsprojekter og aktiviteter (videnskabelige artikler, posters på konferencer, ansøgninger om yderligere forskningsprojekter) indenfor industrielle symbioser. Baseline 2014: AAU, RUC (DTU kun på PhD niveau). Måles 2-5 år efter projektet. Projektspecifikke effekter 5+ år efter projektafslutning: Fastholdelse af eksisterende industriarbejdspladser, samt øget beskæftigelse på industriarbejdspladserne: Mindsket fald i industriarbejdspladser ift. en forudgående kontrolperiode over tid, eks , måles 5 år efter projektets udløb. Virksomheder opnår adgang til forskning og udvikling: Igangsættelsen af test- og demonstrationsprojekter har applikationsværdig for mere end 5 virksomheder. Måles +5 år efter projektet. 8. Projektets samarbejdspartnere og deres rolle Beskriv hvilke andre institutioner/aktører der involveres i projektet, og hvad deres opgave skal være (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen). Projektet skal gennem de 5 aktiviteter involvere følgende aktører: 1. Sekretariat Styregruppe: Vækstforum Sjælland, Region Sjælland, Energiklyngecenter (og evt. regionale og nationale aktører til styregruppe herunder ZealandDenmark, State of Green, Copenhagen Capacity og virksomhedsrepræsentanter eks. både fra den eksisterende Kalundborg Symbiosis og nye symbiosenetværk).

11 Fundraising og ekstern finansiering: Capnova, ZealandDenmark. 2. Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan Grøn Industrisymbiose: Erhvervsstyrelsen, den nationale task force, NIRAS og andre private rådgivere. Vejledning og metodeudvikling:, Energiklyngecenter Sjælland, DTU for konsortiedannelse til levering under Regionalfondsprogrammets prioritetsakse 3, og mere sekundært Erhvervsråd, kommunale erhvervsafdelinger og miljøafdelinger. 3. Investeringsfremme Markedsføring: Invest in Denmark, Copenhagen Capacity, CLEAN, 3GF, State of Green. 4. Kompetenceløft via industrielle symbioser Workshops: Moestrup Konsulenthus samt eks. Center for Ledelse og CO-Industri. Uddannelsesmaterialer: Uddannelsesinstitutioner gymnasier mv., Uddannelsesministeriet. 5. Videnscenter Aalborg Universitet (hvor indledende samarbejde er etableret), DTU, RUC, men også udenlandske universiteter og institutter, eks. Yale University, Curtin University, University of Lausanne, International Synergies. 9. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Symbiose Center er økonomisk bæredygtigt i forhold til de 4 indsatsområder: 2. Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan Symbiose Center's one stop shop er fuldt udviklet efter den 3-årige periode, og kan overtages af en privat aktør, som fx kan tilbyde videre drift af ERFA-grupper. Centeret kan tilbyde at overtage håndtering af Erhvervsstyrelsens nationale database, således at den indsamlede viden nyttiggøres efter dette programs ophør. 3. Markedsføring og investeringsfremme Investeringsfremmeaktører forventes at overtage den kontinuerlige opdatering af data samt en egentlig besøgstjeneste, med mulighed for egenbetaling fra interesserede investorer. 4. Kompetenceløft via industrielle symbioser Gennem samarbejde om uddannelsesforløb skal der sikres forankring til de udarbejdede forløb på de enkelte uddannelsesinstitutioner, således at der sker en naturlig og omkostningsfri videreførsel. En privat aktør kan overtage drift af egentlige kursusforløb på basis af almindelig deltagerbetaling. 5. Videnscenter Et universitet eller en privat rådgiver vil kunne overtage drift af videnscenteret, idet der vil være opbygget en væsentlig viden og et omfattende netværk.

12 10. Projektets synlighed Symbiose Center ønsker at synliggøre projektet og ramme en bred flade af aftagere ved at være tilgængelige gennem udbydelse af aktiviteter igennem flere forskellige kanaler. Gennem disse vil Region Sjællands og Vækstforum Sjællands logo fremgå og det vil blive synliggjort at disse er bidragere til projektet. Følgende tiltag vil blive udviklet og igangsat for at højne projektets synlighed: Hjemmeside: a) Hjemmesiden vil opdateres med konkrete resultater der opnås i Symbiose Center. b) Nyhedsblog på hjemmesiden vil løbende opdateres med informationer om aktiviteter fra Symbiose Center og generelt symbiose nyheder nationalt og internationalt. c) Nyhedsbrev: Sendes 4 gange årligt og indeholder opdatering om Symbiose Center og specifik informationer om et udvalgt emne såvel som symbiose nyheder nationalt og internationalt dette er målrettet industrivirksomheder (modsat bloggen som er af generel karakter og vil berøre en berede flade af interessenter, eks. offentlige myndigheder, studerende mv. d) Videnbank: Der vil gennem hjemmesiden være adgang til relevante publikationer; lovgivning, rapporter, praktiske eksempler og akademiske artikler om Industriel Økologi, Industriel Symbiose og andre relaterede fagspecifikke områder. Sociale platforme: a) Facebook: Der vil opdateres om aktiviteter og symbiose nyheder rettet mod privatpersoner. b) LinkedIn: Der vil opdateres om aktiviteter og symbiose nyheder rettet mod virksomheder og netværk af virksomheder. Events og trykte materialer: a) Konferencer: Symbiose Center vil afholde 6 konferencer løbende over projektets 3-årige periode. Halvdelen af disse vil være tekniske af indholdskarakter og derfor rette mod de udførende symbioseaktører, de øvrige 3 vil være bredere i snitflade og afholdes evt. i samarbejde med andre organisationer og aktører med aktiviteter, der relaterer sig til industriel symbiose. b) Uddannelsesforløb: Der afholdes uddannelsesforløb for udvalgte kommunale medarbejdere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner (jf. tids- og aktivitetsplan denne milepæl ventes at være genstand for egenbetaling for de medarbejdere, der deltager). c) Brochurer og andre trykte materialer: Der vil udarbejdes brochurer o.a. om industriel symbiose og Symbiose Centers aktiviteter og services. d) Manualer: der vil udvikles manualer til brug for virksomheder og kommuner der ønsker at påbegynde industriel symbiose. Markedsføring: a) Investeringsplatform: Udvikling af markedsføringsmateriale og konceptualisering af en investeringsplatform, hvor industriel symbiose anvendes til tiltrækning af investeringer. b) Udvikling af data: Udvikling af data til brug for Invest in Denmarks skræddersyede løsninger til nye virksomheder, samt øvrigt materiale, der kan indgå i mere generelle kortlægninger og informationer om Danmark og danske erhvervsklimaforhold c) Model for system eksport: Udarbejdelse af model for systemeksport via de øvrige samarbejdspartnere.

13 Region Sjællands og Vækstforum Sjællands logo fremgå i overensstemmelse med markedsføring. 11. Projektets forankring I nærværende projekt ansøges om etablering af en center facilitet og drift heraf. Symbiose Center skal arbejde indenfor 4 aktivitetsområder, hvor der for hvert område vil inddrages regionale og nationale aktører med ekspertise indenfor det pågældende område. Videre vil en række repræsentanter fra relevante institutioner og operatører indgå i styregruppe for Symbiose Center. I forlængelse med ovennævnte tiltag indenfor synlighed vil der være flere områder hvor inddragelse af relevante samarbejdspartnere vil ske gennem. Disse er som følgende: Projektdeltagelse Eksempelvis: Regionalfondsprojekt prioritetsakse 3: Energiklyngecenter og DTU jf. uddybet samarbejdsaftale under aktivitets- og tidsplan. Netværksmøder a) Netværksdannelse: Både i form af repræsentation i diverse europæiske og internationale fora og netværk b) Synlighed i fora: Hvor modeller for og policyforlag til vækst gennem grøn omstilling debatteres og udvikles c) ERFA-grupper: I det omfang Symbiose Center primært skal bidrage med indhold til ERFAgrupper og netværk, vil disse være forankret ved lokale aktører, eks. erhvervsråd, kommuner, eller andre. Udbredelse af viden om industriel symbiose a) Manual til industriel symbiose: Levere konkrete værktøjer som kommuner, virksomheder, erhvervsfremmeaktører og vidensinstitutioner i Danmark kan benytte indenfor facilitering af symbioser. b) Værktøjer og pilotcases til industriel symbiose: Herved inddragelse af samarbejdspartnere til fysisk planlægning og Urban Symbiosis - Bæredygtige Byer. c) Besøgsdestination for nationale og internationale delegationer d) Teoretisk forskning: Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om udbredning af teoretisk forskning om industriel symbiose. e) Nyhedsbreve Projektet - og dets resultater - formidles og forankres i regionen og nationalt til relevante aktører gennem forskellige netværk og samarbejdsflader. Herunder er netværk og samarbejdsflader de 4 aktiviteter hver især vil røre: Aktivitet 2 - Symbioseforløb til ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan: For at nå ud til flest SMV'er vil netværk være en ideel platform til at formidle viden om industri symbioser. Her vil kommunernes erhvervsråd inddrages såvel som andre netværk virksomhederne må befinde sig i. Aktivitet 3 - Markedsføring og investeringsfremme: Gennem samarbejde med State of Green, Copenhagen Capacity og Invest in Denmark vurderes industrielle symbioser og Danmark som attraktiv destination for (produktions)virksomheder at nå en bred flade af aktører.

14 Aktivitet 4 - Kompetenceløft via industrielle symbioser: Der samles et råd der vil sammensætte uddannelsespakker til gymnasiale uddannelser. Rådet vil bestå af forskellige hovedaktører, som kender til de niveauer en uddannelsespakke om industriel symbiose skal opnå. Uddannelsespakkerne vil derefter kunne bruges på flere gymnasier nationalt. Aktivitet 5: Videnscenter: Gennem samarbejde med universiteter (DTU, RUC, Aalborg Universitet) vil der udvikles cases til brug i undervisning såvel som test- og demonstrationsprojekter til gavn for virksomheder. Herved bliver der aktivt arbejdet med industrielle symbioser fra universiteterne til fremtidig viden om industrielle symbioser til de studerende. 12. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. For hver budgetlinje skal der være en tilhørende budgetnote. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER (HOVEDPOSTER) Projektledelse Projektarbejde Eksterne konsulentydelser Evaluering Indirekte omkostninger 1 Andet Revision Samlede udgifter FINANSIERING For hver finansieringspost skal der være en budgetnote EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Egenfinansiering, jf. budgetnoter Deltager medfinansiering (specificeres i budgetnoter) Anden ekstern medfinansiering (puljer, fonde, andre indtægter, eks. vederlag, direkte afregning for ydelser o.a., jf. detaljeret budget med tilhørende noter) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum Samlede indtægter DKK ekskl. (løn) DKK ekskl. (løn) DKK ekskl DKK ekskl DKK ekskl DKK ekskl DKK ekskl. I alt: DKK ekskl. 0 DKK 0 DKK DKK ekskl DKK ekskl. I alt: DKK 1 Indirekte omkostninger kan være materialer, telefon, kørsel, husleje, markedsføring mv.

15 13. Underskrifter Juridisk ansvarlig Projektansvarlig

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Effektkædeskema for projekter, Region Sjælland og Vækstforum 2014

Effektkædeskema for projekter, Region Sjælland og Vækstforum 2014 Effektkædeskema for projekter, Region Sjælland og Vækstforum 2014 Projekttitel: Et nationalt Symbiose Center - forankret i Region Sjælland Aktivitet - Registreres i ansøgningen Resultater /output - Måles

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk 1. Oplysninger om projektet Projekttitel:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Indholdsfortegnelse 1. Region Sjælland og Vækstforum Sjællands udviklingsmidler bevilges på grundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i regionen. Initiativet er en fortsættelse af et pilotprojekt

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Innovativ brug af Big Data. 1. Oplysninger om ansøger Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Innovativ brug af Big Data 1. Oplysninger om ansøger 2. Indhold (formål, mål og aktiviteter) Navn, adresse, kontaktperson, tlf, mailadr,

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail: HYPERLINK "mailto:tilskud@regionsjaelland.dk" tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere