ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Effektkædeskema. Find skemaet på under udvikling tilskud Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Et nationalt Symbiose Center - forankret i Region Sjælland Projektperiode (start- og slutdato): 1/ til 31/ Projektets foreløbige budget: 30 millioner Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: 12 millioner Inden for hvilket regionalt indsatsområde søges tilskud: De regionale udviklingsmidler Søges der også finansiering fra andre kilder? I givet fald hvilke? Jf. samarbejds- og finansieringsplan. 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: Kalundborg Kommunes Udviklingsstab Adresse: Hareskovvej 14-16, 4400 Kalundborg Tlf.: e-post: Projektansvarlig/kontaktperson: Mette Skovbjerg tlf.: e-post: Regnskabsansvarlig: Karin Snedker Pedersen tlf.: e-post: Juridisk ansvarlig: Lisbeth Randers tlf.: e-post: Nem-kontonummer: Evt. revisor: Evt. hjemmeside:

2 CVR/CVR-P/CPRnr.: Ansøgers juridiske status: Kommune NACE kode: Projektets organisering, herunder evt. styregruppe mv. (diagram vedlægges) 3. Projektets formål Herunder projektets nyskabende værdi. Beskrivelse af, hvem og hvor mange projektet direkte henvender sig til, samt projektets geografiske dækning. Beskriv projektets bidrag til koordinering og sammenhæng i regionale udviklingsaktiviteter. Projektet gennemføres idet Danmark generelt har oplevet svage vækstrater over en årrække. Alle danske regioner har oplevet en lav BNP-vækst, men Region Sjælland er særligt udfordret. En del af den nationale problematik er en svag produktivitetsvækst ift. udlandet, men også beskæftigelsen er afgørende for fornyet vækst. I Produktivitetskommissionens Danmarks produktivitet hvor er problemerne? (2012) tilskrives den lave produktivitet en svag vækst i serviceerhvervene, men også industriens produktivitet kan forbedres. Ressourceeffektivitet vil med stor sandsynlighed blive en væsentlig konkurrenceparameter fremadrettet, jf. Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi /Høringsudkast, da effektiv udnyttelse af ressourcerne har en klar sammenhæng med en positiv produktivitetsudvikling, jf. Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst (2013). Region Sjælland har stærke kompetencer indenfor industriel produktion og har dermed en mulighed for at højne produktiviteten via ressourceeffektiviseringer, der giver virksomhederne en forbedret konkurrenceevne samt mindsker industriens miljøbelastning. Formålet med et nationalt symbiose center er at bidrage til grøn omstilling og fornyet vækst i virksomhederne. Industriel symbiose er et redskab til at skabe grøn vækst gennem samarbejde og optimeret ressourceforbrug til gavn for både bundlinje og miljø. Konkret skal et nationalt symbiose center levere positive effekter på styrket økonomisk vækst i Danmark, herunder øge beskæftigelsen og jobskabelsen, produktiviteten i virksomhederne og ressourceeffektiviteten og dermed levere på regionens og de nationale klima og energimål. Endelig skal indsatsen fremme forsknings- og udviklingsaktiviteter primært for SMVer indenfor industriel produktion og fremstilling. Med symbiosemodellen får forskellige virksomheder et unikt værktøj til at samarbejde om gensidig udnyttelse af spildprodukter og restfraktioner. Herved kan virksomhederne både opnå betragtelige økonomiske og miljømæssige gevinster og på samme tid få afdækket nye udviklingsmuligheder indenfor grøn teknologi og en mere bæredygtig og fremtidssikret produktion. Symbiose Centret i Region Sjælland er en overbygning på de aktiviteter, der er eksekveret under pilotprojektet Regionalt Symbiose Center (der primært bestod i at øge kendskabet til industriel symbiose som model, samt at opsøge virksomheder mhp. skitsering af symbiose-

3 samarbejder). Symbiose Centret bygger videre sit arbejde på den mest velbeskrevne og første fungerende industrielle symbiose; Kalundborg Symbiosis. Nyhedsværdien i projektet er, at udvikle en samlet indsats for industriel symbiose, der kan udbredes nationalt og yderlige anvendes i relation til udlandet (enten i tiltrækning af investeringer eller direkte som systemeksport). Symbiose Centerets skal være udvikler, facilitator og vidensformidler på aktiviteter relateret til industriel symbiose. Centret giver virksomheder, kommuner, vidensinstitutioner og andre regionale aktører og nationale institutioner én indgang til viden og værktøjer til formidling og etablering af industrielle symbioser. Symbiose Centret skal arbejde med udviklingen af systematiske og veldokumenterede metodikker for praktisk udførelse og implementering af industrielle symbioser og bidrage til at der på nationalt plan udvikles egentlig data og viden til brug for erhvervs- og investeringsfremme; herunder konkrete grønne forretningsmodeller for industriel symbiose indenfor materialer, vand og energi. Projektet skal først og fremmest etablere en sekretariats-platform, som under ledelse af en regionalt/nationalt forankret styregruppe skal udvikle en samlet strategi for industriel symbiose. Strategien skal primært sikre at aktiviteterne i Symbiose Centrets hovedindsatser tilpasses og kobles til regionale og nationale vækst- og udviklingsmål, herunder særligt til Region Sjællands Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS herunder primært Målsætning 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomhedernes konkurrenceevne), samt at Centret er aktivt involveret i de fora hvor vækst og grøn omstilling debatteres og udvikles. Videre skal Symbiose Centret udvikle koncepter og aktiviteter indenfor 4 indsatsområder på symbioseområdet, som skitseret nedenfor. Selve projektering og udførelse af de enkelte aktiviteter gennemføres i samarbejde med partnere, der har en særlig kompetence indenfor de givne områder.

4 Aktivitet 1: Sekretariat Sekretariatet skal etablere en slagkraftig institution, der vha. viden, kompetencer og netværk er den centrale nationale aktør inden for industrielle symbioser. Sekretariatets kerneopgaver er: Tovholderfunktion for aktiviteter til fastholdelse af produktionsarbejdspladser gennem grøn omstilling, dvs. at være en partner i de fora hvor modeller for og policyforlag til vækst gennem grøn omstilling debatteres og udvikles. Indgang til viden om og support til etablering af industrielle symbioser. Koordinering med andre erhvervsfremmeaktører, sådan at industriel symbiose tilpasses i de eksisterende virksomhedstilbud og Symbiose Centrets aktiviteter kan udfoldes i samspil med eksisterende regionale og nationale aktiviteter (eks. strategisk energiplanlægning). Fundraising og finansieringsetablering igennem samarbejdsaftaler og projektansøgninger. Koncept-, data- og metodeudvikling ift. systematiske screeningsmodeller på lokalt, regionalt og nationalt plan indenfor materialer, vand og energi. Netværksdannelse både i form af repræsentation i diverse europæiske og internationale fora og netværk indenfor industriel symbiose, cirkulær økonomi, cradle 2 cradle, fysisk planlægning af Eco-Industrial Parks, bæredygtig byudvikling, udvikling af grønne systemløsninger, etc. samt facilitator og drivkraft bag dannelse af lokale og regionale virksomhedsnetværk for videreudvikling af symbioseprojekter. Videndeling og at agere bindeled universiteter og vidensinstitutioner imellem, samt mellem forskning og felten (nye som eksisterende symbioseprojekter og virksomhedssamarbejder). De følgende 4 aktiviteter beskriver projektets hovedindsatsområder. Milepæle for aktiviteter samt tidsplan for udførelse findes i Aktivitets- og tidsplanen.

5 Aktivitet 2: Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan Formål og målgruppe Mens de tidligere aktiviteter indenfor industriel symbiose (i såvel det Regionale Symbiose Center såvel som i øvrige aktiviteter og programmer) havde karakter af pilotprogrammer, hvor hver symbiosecase genererede ny viden om det samlede felt og mulige metodikker, er der nu et behov for udviklingen af mere systematiske tilgange og velprøvede metoder ifm. facilitering og etablering af industrielle symbiose-samarbejder. Symbiose Center skal levere projektbistand i faciliteringen af symbioseforløb og konkrete værktøjer, som kommuner, virksomheder, erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner i hele Danmark kan benytte. Disse værktøjer er dels anvisninger ift. procesfacilitering, systematiske tilgange og grønne forretningsmodeller indenfor symbiosesamarbejder, dels screeningsmetoder ift. vand, energi og materialer. Screeningsmetoderne kan udvikles i relation til større fysiske planlægningsaktiviteter og kortlægninger, som et supplement til den direkte virksomhedsrettede indsats (i eks. Grøn Industrisymbiose (GIS) under Erhvervsstyrelsen). Endelig er der et ønske om at en central aktør kan samle op på den enkelte virksomhed samt i lokalområder, hvor symbiose-match er identificeret, for dermed at: Understøtte selve projektering og udførelse af symbioseprojekterne, eks. suppleret med etablering af kontakt til myndigheder, universiteter og forskningsinstitutioner eller rådgivere eller i rekruttering af medarbejder(e) til konkret udførelse under ordninger under beskæftigelsesindsatserne som fx innobooster-ordningen, løntilskud mv. Innovations- og udviklingsforløb for nye teknologier og udviklingsprojekter eller produktudvikling identificeret ifm. industrielle symbioser. Facilitere eller bidrage til ERFA-grupper eller netværk for virksomheder, der enten har gennemført symbiose-forløb via GIS eller som blot ønsker at mødes mere regelmæssigt mhp. løbende at udvikle symbiose-samarbejdet. Til brug i vejledning af virksomheder udvikles konkrete cases, flyers og andet materiale målrettet bestemte virksomhedstyper eller brancher, eks. produktions- og fremstillingsvirksomheder eller forsyningssektoren. Aktivitet 3: Markedsføring og investeringsfremme Formål og målgruppe Symbiose Center skal være indgang og besøgsdestination for industriel symbiose for udenlandske delegationer, der ønsker at opnå større viden om den danske symbiosemodel. Symbiose Center skal samarbejde med investeringsfremmeaktører om at markedsføre Danmark og det danske erhvervsmiljø for udenlandske investorer og interessenter. Industriel symbiose skal indgå i denne markedsføring, baseret på data, kortlægninger og

6 udviklede generiske såvel som konkrete virksomhedscases, der viser de besparelser symbioser kan give på produktions- og driftsomkostninger, de nye forretningsmuligheder der kan opstå og de grønne teknologiløsninger, der udvikles. Dermed kan lokalområder beskrives som attraktions-lokationer ift. nye virksomheder, som måtte ønske en etablering hvor der kan forhandles adgang til visse ressourcer til fordelagtige priser. Indsatsen skal også danne udgangspunkt for egentlig systemeksport til udlandet, hvor danske rådgivere, virksomheder og teknologi- og systemleverandører kan showcases via industriel symbiose. Aktivitet 4: Kompetenceløft via industrielle symbioser Formål og målgruppe Symbiose Center skal bidrage til at opbygge en egentlig kompetence indenfor industrielle symbioser både hos private virksomheder, via kortere symbiose-workshops og træningsforløb for medarbejdere (primært målrettet industrimedarbejdere og medarbejdere i forsyningssektoren). Dette skal sikre, at industrivirksomheder i højere grad har kompetencerne til selv eller med support fra rådgivere - at tænke i og identificere muligheder for industrielle symbioser lokalt eller på tværs af landet. Tilsvarende kan Symbiose Center udvikle egentlige uddannelsespakker målrettet kommunale medarbejdere, eks. tilsynsmedarbejdere eller erhvervsservicemedarbejdere, der har direkte opsøgende og udgående aktiviteter hos kommunens virksomheder. Videre ønsker Symbiose Center at viderebringe viden og forståelse for industrielle symbioser og ressourcedagsordenen til næste generation ved at etablere et tilbud til regionens ungdomsuddannelser. Ved de gymnasiale uddannelser kan industriel symbiose således udvikles som en uddannelsespakke og ved procestekniske uddannelser kan industriel symbiose udvikles som modul i undervisningen. Aktivitet 5: Videnscenter Formål og målgruppe Symbiose Centeret skal - på baggrund af oparbejdet erfaring og omfattende netværk - etablere et nationalt videnscenter for industriel symbiose, primært til gavn for danske virksomheder og offentlige institutioner, såvel som for studerende og forskere på videregående uddannelser. Der er en stor international interesse i forskning indenfor Industriel Økologi og relaterede discipliner, der berører og omhandler industriel symbiose, mens der traditionelt har været en mindre dansk interesse og det på trods af at den første fungerende industrielle symbiose netop findes i Kalundborg. Symbiose Center skal bidrage til at danske universiteter og vidensinstitutioner udbygger forskningen indenfor feltet. Centerets praktiske viden stilles til rådighed for en opkvalificering og oprustning af danske universiteters forskning på området.

7 Videre vil Symbiose Center skabe tættere kobling mellem universiteter og virksomheder, der påbegynder symbioseforløb. Danmark har endnu den absolutte førerposition indenfor udbredelse af industrielle symbioser. Denne position skal udnyttes til også at være formgivende for Industriel Symbiose version 2.0. og et potentielt led i en fremtidig bioøkonomi, der eks. indarbejder test-, demonstrations- og udviklingsaktiviteter som katalysator for nye symbiosetiltag; nye ressourcestrømme, nye teknologiske løsninger og partnerskaber. Videre vil der udvikles konkrete cases til brug for undervisning på universiteterne, som kobler studerende og virksomheder. Der kan arbejdes med formidling på alle platforme, fx i form af fysiske udstillinger, modeller i større skala og webbaseret materiale (eks. 3D modeller af symbiosesystemer o.a.). 4. Projektets sammenhæng med den øvrige regionale udviklingsindsats Eksempelvis bidrag til koordinering og sammenhæng, relationer til andre aktiviteter og projekter. Projektet skal bidrage til at understøtte Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategis (REVUS) fokus på bæredygtig udvikling via ressourceeffektivitet med effekt for virksomheders konkurrenceevne: 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne: - I 2020 er der mere end 200 virksomheder i regionen, der arbejder med symbiose og ressourceeffektivisering. - Disse virksomheder opnår et årligt fald i energi- og materialeforbrug. Dette er den primære målsætning, der berører det samlede antal aktiviteter i nærværende ansøgning. Videre berører projektet også øget beskæftigelse (Målsætning 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland), identifikation af biomasse til energiformål (Målsætning 3. Regionens energi er grøn), innovation til forøgelse af vækst og produktivitet (Målsætning 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst), kompetenceløft for industrimedarbejdere (Målsætning 6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand), markedsføring og investeringsfremme med tæt kobling til Copenhagen (Målsætning 9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland) integration mellem regionale vækst- og yderområder (Målsætning 10. Vækst og udvikling i hele regionen). Projektet bygger på de erfaringer, der gennem Regionalfondsprojektet Det Regionale Symbiose Center er opbygget i Region Sjælland, samt på den løbende udvikling indenfor etablering af nye industrielle symbioser under det nationale program for Grøn Industrisymbiose under Erhvervsstyrelsen. Et nationalt Symbiose Center skal både indgå partnerskabsaftaler ifm. udførelse af de konkrete aktiviteter med eksisterende regionale operatører og aktører (eks. Energiklyngecenter, Væksthus Sjælland, Copenhagen Capacity, DTU og RUC) såvel som nationale og internationale aktører og dermed skabe en sammenhængende indsats for industrielle symbioser i Regionen og nationalt.

8 5. Projektets målgruppe Projektets primære målgruppe er de sjællandske og øvrige danske industri- og fremstillingsvirksomheder, herunder primært SMV segmentet (dels idet disse er identificeret som særlige målgrupper under eks. Regionalfondsprogrammerne, men også idet den danske erhvervsstruktur primært udgøres af SMVer dog vil industrielle symbioser ske i netværk, hvor også store virksomheder kan indgå), samt forsyningsselskaberne, da disse virksomheder i fællesskab er de vigtigste aktører i etablering af nye industrielle symbioser. Den sekundære målgruppe er erhvervsfremmeaktører, rådgivere, investorer og andre aktører, der kan bidrage til at industriel symbiose finder anvendelse som vækstdriver og redskab til grøn omstilling af danske industriarbejdspladser. Den tertiære målgruppe er offentlige organisationer (stat, regionerne og kommuner). Der kan understøtte men også anvende industriel symbiose som erhvervsservice- og dialogværktøj ift. virksomhederne, som løftestang for lokal vækst og tiltrækning af kapital og til systemiske grønne løsninger til national udbredelse. 6. Projektets aktivitets- og tidsplan Jf. bilag 'Aktivitets- og tidsplan' Aktivitet 1. (angiv titel) Planlagt start / tidsperiode: Akkumuleret: Milepæl: (angiv indhold) Planlagt output: (angiv kvantitativt resultat/ succeskriterium) Mængde/antal: Forventet effekt: (angiv fremtidig påvirkning/ succeskriterium) Mængde/antal:

9 7. Projektets forventede output og effekter Beskriv projektets forventede output og effekter. Beskrivelsen af de forventede resultater og effekter skal være så konkret, at det muliggør opfølgning og vurdering af, om de er nået. Udgangspunktet er projektets effektkæde. Se vejledning og skema til effektkæder på under udvikling tilskud. Output ved projektafslutning: Symbiose Center eller dele af aktiviteterne kan opnå økonomisk bæredygtighed og fortsættes på kommerciel basis efter projektperioden. Måles om Symbiose Center selv eller samarbejdspartnere eller andre aktører kører symbioseaktiviteter kommercielt, kan måles 0-+5 år efter projektets udløb. Symbiose Center modtager mere en 70 % af al relevant trafik omkring industrielle symbioser. Den samlede trafik på bestemt definerede søgeord, her industriel symbiose kan estimeres ud fra placering på definerede søgemaskiner. Her vil søgemaskinen være Google. Vanskelig målbar, må baseres på estimater efter hovedregler for placering på eks. Google: Opgøres umiddelbart efter projektet (0-2 år). Aktiv understøttende indsats fra kommuner til industri- og produktionsvirksomheder, som vil indgå i industrielle symbioser (Vanskelig målbar: Indikationer på den langsigtede effekt vil blive reflekteret i projektets slutevaluering). Projektspecifikke effekter 0-2 år efter projektafslutning: Øget produktivitet (værdiskabelse per arbejdstime) sfa. optimering og herved vækst for deltagende virksomheder. Succesmålet er en forøgelse i produktiviteten på 10 % efter 0-2 år efter projektet afsluttes for de deltagende virksomheder (baseline 2010, svarende til baseline for mål af produktivitet i REVUS). 3 etablerede samarbejder med udenlandske interesseorganisationer (eks. industripark operatør/facilitator/planlægger, offentlig myndighed eller sideordnet organisation eller enhed) om kapacitetsopbygning ift. industrielle symbioser. Forventes efter 2-5 år (jf. nedenfor) at resultere i investeringer i Danmark: Mål for etablering af samarbejde sker ved gensidig besøg og samarbejdsaftale om konkrete projekter. Måles 0-2 år efter projektet. Omsætning for 5 mio. DKK for danske rådgivere i udlandet via industrielle symbioser i projektperioden: Måles via samarbejdspartnerne 0-2 år efter projektet. Vækstskabelse for danske industrivirksomheder gennem målrettet kompetenceløft for industriarbejdere. Indsatsen skal videre animere flere medarbejdere på industrivirksomheder til at påbegynde erhvervsfaglige eller videregående uddannelser: Indsatsen bidrager til at 2 % af medarbejderne på de deltagende virksomheder påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse, samt at 0,5 % påbegynder en videregående uddannelse. Baseline er Måles 0-2 år efter projektet. Ressourcedagsordenen og industrielle symbioser forankres i undervisning på 3 lange videregående uddannelser. Disse vil blive introduceret gennem cases der er udviklet til specifikke fag der løber over 1 semester. De udviklede cases kan enten bruges som hovedcase eller delcase i et fag, dette fastlægges i samarbejde med program koordinator, underviser og virksomhed(er) inden casen udformes: 3 cases udvikles til brug for 3 videregående uddannelser, disse kan indeholde tværfaglige uddannelseskonstellationer. NB: Ved ressourcedagsordenen forstås alene at undervisning omkring industrielle symbioser for den pågældende uddannelse skal sættes i relation til konkrete

10 læringsmål, der måtte omhandle eller linke til bedre forståelse for ressourceanvendelse, optimering og kredsløb dette sker alene for at undervisningen i industrielle symbioser bliver integreret i den eksisterende undervisnings overordnede mål. Måles 0-2 år efter projektet. Projektspecifikke effekter 2-5 år efter projektafslutning: Forøget konkurrenceevne sfa. reducerede omkostninger i virksomhederne til bortskaffelse af restfraktioner og spildstrømme / indtægter fra salg af disse til nyttiggørelse hos andre virksomheder. Måles den samfundsmæssige konkurrenceevne ift. kontrolgruppe ventes effekten af være svært målbar, mens konkurrenceevne som produkt af driftsomkostningsniveauer med eks som baseline år kan måles efter 2-5 år. Investeringer for 10 mio. DKK i danske produkter, virksomheder eller systemløsninger: Måles via samarbejdspartnerne 2-5 år efter projektet. Tiltrækning af 3 nye produktions- eller fremstillingsvirksomheder på symbiosedata og kontakt: Måles via samarbejdspartnerne 2-5 år efter projektet. Konkrete eksempler på håndtering af og arbejdet med ressourcedagsordenen, specifik industrielle symbioser, jf. ovenstående specificering indgår på gymnasialt niveau, hvilket kan animere unge elever til at søge faglige, mellemlange eller lange videregående uddannelser, der retter sig mod samme område: Indikator 1:25 gymnasier anvender gymnasiepakkerne med afsæt i lokal industri, og indikator 2: Stigning i 5 % tilgang til erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Baseline Måles 2-5 år efter projektets udløb. Danmark højner sin styrkeposition indenfor industrielle symbioser via en stærk forskningsindsats med konkrete publikationer i videnskabelige tidsskrifter: Yderligere 3 danske universiteter har forskningsprojekter og aktiviteter (videnskabelige artikler, posters på konferencer, ansøgninger om yderligere forskningsprojekter) indenfor industrielle symbioser. Baseline 2014: AAU, RUC (DTU kun på PhD niveau). Måles 2-5 år efter projektet. Projektspecifikke effekter 5+ år efter projektafslutning: Fastholdelse af eksisterende industriarbejdspladser, samt øget beskæftigelse på industriarbejdspladserne: Mindsket fald i industriarbejdspladser ift. en forudgående kontrolperiode over tid, eks , måles 5 år efter projektets udløb. Virksomheder opnår adgang til forskning og udvikling: Igangsættelsen af test- og demonstrationsprojekter har applikationsværdig for mere end 5 virksomheder. Måles +5 år efter projektet. 8. Projektets samarbejdspartnere og deres rolle Beskriv hvilke andre institutioner/aktører der involveres i projektet, og hvad deres opgave skal være (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen). Projektet skal gennem de 5 aktiviteter involvere følgende aktører: 1. Sekretariat Styregruppe: Vækstforum Sjælland, Region Sjælland, Energiklyngecenter (og evt. regionale og nationale aktører til styregruppe herunder ZealandDenmark, State of Green, Copenhagen Capacity og virksomhedsrepræsentanter eks. både fra den eksisterende Kalundborg Symbiosis og nye symbiosenetværk).

11 Fundraising og ekstern finansiering: Capnova, ZealandDenmark. 2. Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan Grøn Industrisymbiose: Erhvervsstyrelsen, den nationale task force, NIRAS og andre private rådgivere. Vejledning og metodeudvikling:, Energiklyngecenter Sjælland, DTU for konsortiedannelse til levering under Regionalfondsprogrammets prioritetsakse 3, og mere sekundært Erhvervsråd, kommunale erhvervsafdelinger og miljøafdelinger. 3. Investeringsfremme Markedsføring: Invest in Denmark, Copenhagen Capacity, CLEAN, 3GF, State of Green. 4. Kompetenceløft via industrielle symbioser Workshops: Moestrup Konsulenthus samt eks. Center for Ledelse og CO-Industri. Uddannelsesmaterialer: Uddannelsesinstitutioner gymnasier mv., Uddannelsesministeriet. 5. Videnscenter Aalborg Universitet (hvor indledende samarbejde er etableret), DTU, RUC, men også udenlandske universiteter og institutter, eks. Yale University, Curtin University, University of Lausanne, International Synergies. 9. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Symbiose Center er økonomisk bæredygtigt i forhold til de 4 indsatsområder: 2. Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan Symbiose Center's one stop shop er fuldt udviklet efter den 3-årige periode, og kan overtages af en privat aktør, som fx kan tilbyde videre drift af ERFA-grupper. Centeret kan tilbyde at overtage håndtering af Erhvervsstyrelsens nationale database, således at den indsamlede viden nyttiggøres efter dette programs ophør. 3. Markedsføring og investeringsfremme Investeringsfremmeaktører forventes at overtage den kontinuerlige opdatering af data samt en egentlig besøgstjeneste, med mulighed for egenbetaling fra interesserede investorer. 4. Kompetenceløft via industrielle symbioser Gennem samarbejde om uddannelsesforløb skal der sikres forankring til de udarbejdede forløb på de enkelte uddannelsesinstitutioner, således at der sker en naturlig og omkostningsfri videreførsel. En privat aktør kan overtage drift af egentlige kursusforløb på basis af almindelig deltagerbetaling. 5. Videnscenter Et universitet eller en privat rådgiver vil kunne overtage drift af videnscenteret, idet der vil være opbygget en væsentlig viden og et omfattende netværk.

12 10. Projektets synlighed Symbiose Center ønsker at synliggøre projektet og ramme en bred flade af aftagere ved at være tilgængelige gennem udbydelse af aktiviteter igennem flere forskellige kanaler. Gennem disse vil Region Sjællands og Vækstforum Sjællands logo fremgå og det vil blive synliggjort at disse er bidragere til projektet. Følgende tiltag vil blive udviklet og igangsat for at højne projektets synlighed: Hjemmeside: a) Hjemmesiden vil opdateres med konkrete resultater der opnås i Symbiose Center. b) Nyhedsblog på hjemmesiden vil løbende opdateres med informationer om aktiviteter fra Symbiose Center og generelt symbiose nyheder nationalt og internationalt. c) Nyhedsbrev: Sendes 4 gange årligt og indeholder opdatering om Symbiose Center og specifik informationer om et udvalgt emne såvel som symbiose nyheder nationalt og internationalt dette er målrettet industrivirksomheder (modsat bloggen som er af generel karakter og vil berøre en berede flade af interessenter, eks. offentlige myndigheder, studerende mv. d) Videnbank: Der vil gennem hjemmesiden være adgang til relevante publikationer; lovgivning, rapporter, praktiske eksempler og akademiske artikler om Industriel Økologi, Industriel Symbiose og andre relaterede fagspecifikke områder. Sociale platforme: a) Facebook: Der vil opdateres om aktiviteter og symbiose nyheder rettet mod privatpersoner. b) LinkedIn: Der vil opdateres om aktiviteter og symbiose nyheder rettet mod virksomheder og netværk af virksomheder. Events og trykte materialer: a) Konferencer: Symbiose Center vil afholde 6 konferencer løbende over projektets 3-årige periode. Halvdelen af disse vil være tekniske af indholdskarakter og derfor rette mod de udførende symbioseaktører, de øvrige 3 vil være bredere i snitflade og afholdes evt. i samarbejde med andre organisationer og aktører med aktiviteter, der relaterer sig til industriel symbiose. b) Uddannelsesforløb: Der afholdes uddannelsesforløb for udvalgte kommunale medarbejdere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner (jf. tids- og aktivitetsplan denne milepæl ventes at være genstand for egenbetaling for de medarbejdere, der deltager). c) Brochurer og andre trykte materialer: Der vil udarbejdes brochurer o.a. om industriel symbiose og Symbiose Centers aktiviteter og services. d) Manualer: der vil udvikles manualer til brug for virksomheder og kommuner der ønsker at påbegynde industriel symbiose. Markedsføring: a) Investeringsplatform: Udvikling af markedsføringsmateriale og konceptualisering af en investeringsplatform, hvor industriel symbiose anvendes til tiltrækning af investeringer. b) Udvikling af data: Udvikling af data til brug for Invest in Denmarks skræddersyede løsninger til nye virksomheder, samt øvrigt materiale, der kan indgå i mere generelle kortlægninger og informationer om Danmark og danske erhvervsklimaforhold c) Model for system eksport: Udarbejdelse af model for systemeksport via de øvrige samarbejdspartnere.

13 Region Sjællands og Vækstforum Sjællands logo fremgå i overensstemmelse med markedsføring. 11. Projektets forankring I nærværende projekt ansøges om etablering af en center facilitet og drift heraf. Symbiose Center skal arbejde indenfor 4 aktivitetsområder, hvor der for hvert område vil inddrages regionale og nationale aktører med ekspertise indenfor det pågældende område. Videre vil en række repræsentanter fra relevante institutioner og operatører indgå i styregruppe for Symbiose Center. I forlængelse med ovennævnte tiltag indenfor synlighed vil der være flere områder hvor inddragelse af relevante samarbejdspartnere vil ske gennem. Disse er som følgende: Projektdeltagelse Eksempelvis: Regionalfondsprojekt prioritetsakse 3: Energiklyngecenter og DTU jf. uddybet samarbejdsaftale under aktivitets- og tidsplan. Netværksmøder a) Netværksdannelse: Både i form af repræsentation i diverse europæiske og internationale fora og netværk b) Synlighed i fora: Hvor modeller for og policyforlag til vækst gennem grøn omstilling debatteres og udvikles c) ERFA-grupper: I det omfang Symbiose Center primært skal bidrage med indhold til ERFAgrupper og netværk, vil disse være forankret ved lokale aktører, eks. erhvervsråd, kommuner, eller andre. Udbredelse af viden om industriel symbiose a) Manual til industriel symbiose: Levere konkrete værktøjer som kommuner, virksomheder, erhvervsfremmeaktører og vidensinstitutioner i Danmark kan benytte indenfor facilitering af symbioser. b) Værktøjer og pilotcases til industriel symbiose: Herved inddragelse af samarbejdspartnere til fysisk planlægning og Urban Symbiosis - Bæredygtige Byer. c) Besøgsdestination for nationale og internationale delegationer d) Teoretisk forskning: Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om udbredning af teoretisk forskning om industriel symbiose. e) Nyhedsbreve Projektet - og dets resultater - formidles og forankres i regionen og nationalt til relevante aktører gennem forskellige netværk og samarbejdsflader. Herunder er netværk og samarbejdsflader de 4 aktiviteter hver især vil røre: Aktivitet 2 - Symbioseforløb til ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan: For at nå ud til flest SMV'er vil netværk være en ideel platform til at formidle viden om industri symbioser. Her vil kommunernes erhvervsråd inddrages såvel som andre netværk virksomhederne må befinde sig i. Aktivitet 3 - Markedsføring og investeringsfremme: Gennem samarbejde med State of Green, Copenhagen Capacity og Invest in Denmark vurderes industrielle symbioser og Danmark som attraktiv destination for (produktions)virksomheder at nå en bred flade af aktører.

14 Aktivitet 4 - Kompetenceløft via industrielle symbioser: Der samles et råd der vil sammensætte uddannelsespakker til gymnasiale uddannelser. Rådet vil bestå af forskellige hovedaktører, som kender til de niveauer en uddannelsespakke om industriel symbiose skal opnå. Uddannelsespakkerne vil derefter kunne bruges på flere gymnasier nationalt. Aktivitet 5: Videnscenter: Gennem samarbejde med universiteter (DTU, RUC, Aalborg Universitet) vil der udvikles cases til brug i undervisning såvel som test- og demonstrationsprojekter til gavn for virksomheder. Herved bliver der aktivt arbejdet med industrielle symbioser fra universiteterne til fremtidig viden om industrielle symbioser til de studerende. 12. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. For hver budgetlinje skal der være en tilhørende budgetnote. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER (HOVEDPOSTER) Projektledelse Projektarbejde Eksterne konsulentydelser Evaluering Indirekte omkostninger 1 Andet Revision Samlede udgifter FINANSIERING For hver finansieringspost skal der være en budgetnote EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Egenfinansiering, jf. budgetnoter Deltager medfinansiering (specificeres i budgetnoter) Anden ekstern medfinansiering (puljer, fonde, andre indtægter, eks. vederlag, direkte afregning for ydelser o.a., jf. detaljeret budget med tilhørende noter) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum Samlede indtægter DKK ekskl. (løn) DKK ekskl. (løn) DKK ekskl DKK ekskl DKK ekskl DKK ekskl DKK ekskl. I alt: DKK ekskl. 0 DKK 0 DKK DKK ekskl DKK ekskl. I alt: DKK 1 Indirekte omkostninger kan være materialer, telefon, kørsel, husleje, markedsføring mv.

15 13. Underskrifter Juridisk ansvarlig Projektansvarlig

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Symbioseuddannelsen. (ver 211112 efter budgethalvering) 1. Kort skriftlige begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max 1.

Symbioseuddannelsen. (ver 211112 efter budgethalvering) 1. Kort skriftlige begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max 1. Symbioseuddannelsen (ver 211112 efter budgethalvering) 1. Kort skriftlige begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max 1.000 tegn) 2. Kort skriftlige begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Side 1 af 6 Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD) vil med et landsdækkende og internationalt projekt, forud for FN s klimatopmøde i København i 2009,

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere