ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Effektkædeskema. Find skemaet på under udvikling tilskud Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Et nationalt Symbiose Center - forankret i Region Sjælland Projektperiode (start- og slutdato): 1/ til 31/ Projektets foreløbige budget: 30 millioner Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: 12 millioner Inden for hvilket regionalt indsatsområde søges tilskud: De regionale udviklingsmidler Søges der også finansiering fra andre kilder? I givet fald hvilke? Jf. samarbejds- og finansieringsplan. 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: Kalundborg Kommunes Udviklingsstab Adresse: Hareskovvej 14-16, 4400 Kalundborg Tlf.: e-post: Projektansvarlig/kontaktperson: Mette Skovbjerg tlf.: e-post: Regnskabsansvarlig: Karin Snedker Pedersen tlf.: e-post: Juridisk ansvarlig: Lisbeth Randers tlf.: e-post: Nem-kontonummer: Evt. revisor: Evt. hjemmeside:

2 CVR/CVR-P/CPRnr.: Ansøgers juridiske status: Kommune NACE kode: Projektets organisering, herunder evt. styregruppe mv. (diagram vedlægges) 3. Projektets formål Herunder projektets nyskabende værdi. Beskrivelse af, hvem og hvor mange projektet direkte henvender sig til, samt projektets geografiske dækning. Beskriv projektets bidrag til koordinering og sammenhæng i regionale udviklingsaktiviteter. Projektet gennemføres idet Danmark generelt har oplevet svage vækstrater over en årrække. Alle danske regioner har oplevet en lav BNP-vækst, men Region Sjælland er særligt udfordret. En del af den nationale problematik er en svag produktivitetsvækst ift. udlandet, men også beskæftigelsen er afgørende for fornyet vækst. I Produktivitetskommissionens Danmarks produktivitet hvor er problemerne? (2012) tilskrives den lave produktivitet en svag vækst i serviceerhvervene, men også industriens produktivitet kan forbedres. Ressourceeffektivitet vil med stor sandsynlighed blive en væsentlig konkurrenceparameter fremadrettet, jf. Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi /Høringsudkast, da effektiv udnyttelse af ressourcerne har en klar sammenhæng med en positiv produktivitetsudvikling, jf. Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst (2013). Region Sjælland har stærke kompetencer indenfor industriel produktion og har dermed en mulighed for at højne produktiviteten via ressourceeffektiviseringer, der giver virksomhederne en forbedret konkurrenceevne samt mindsker industriens miljøbelastning. Formålet med et nationalt symbiose center er at bidrage til grøn omstilling og fornyet vækst i virksomhederne. Industriel symbiose er et redskab til at skabe grøn vækst gennem samarbejde og optimeret ressourceforbrug til gavn for både bundlinje og miljø. Konkret skal et nationalt symbiose center levere positive effekter på styrket økonomisk vækst i Danmark, herunder øge beskæftigelsen og jobskabelsen, produktiviteten i virksomhederne og ressourceeffektiviteten og dermed levere på regionens og de nationale klima og energimål. Endelig skal indsatsen fremme forsknings- og udviklingsaktiviteter primært for SMVer indenfor industriel produktion og fremstilling. Med symbiosemodellen får forskellige virksomheder et unikt værktøj til at samarbejde om gensidig udnyttelse af spildprodukter og restfraktioner. Herved kan virksomhederne både opnå betragtelige økonomiske og miljømæssige gevinster og på samme tid få afdækket nye udviklingsmuligheder indenfor grøn teknologi og en mere bæredygtig og fremtidssikret produktion. Symbiose Centret i Region Sjælland er en overbygning på de aktiviteter, der er eksekveret under pilotprojektet Regionalt Symbiose Center (der primært bestod i at øge kendskabet til industriel symbiose som model, samt at opsøge virksomheder mhp. skitsering af symbiose-

3 samarbejder). Symbiose Centret bygger videre sit arbejde på den mest velbeskrevne og første fungerende industrielle symbiose; Kalundborg Symbiosis. Nyhedsværdien i projektet er, at udvikle en samlet indsats for industriel symbiose, der kan udbredes nationalt og yderlige anvendes i relation til udlandet (enten i tiltrækning af investeringer eller direkte som systemeksport). Symbiose Centerets skal være udvikler, facilitator og vidensformidler på aktiviteter relateret til industriel symbiose. Centret giver virksomheder, kommuner, vidensinstitutioner og andre regionale aktører og nationale institutioner én indgang til viden og værktøjer til formidling og etablering af industrielle symbioser. Symbiose Centret skal arbejde med udviklingen af systematiske og veldokumenterede metodikker for praktisk udførelse og implementering af industrielle symbioser og bidrage til at der på nationalt plan udvikles egentlig data og viden til brug for erhvervs- og investeringsfremme; herunder konkrete grønne forretningsmodeller for industriel symbiose indenfor materialer, vand og energi. Projektet skal først og fremmest etablere en sekretariats-platform, som under ledelse af en regionalt/nationalt forankret styregruppe skal udvikle en samlet strategi for industriel symbiose. Strategien skal primært sikre at aktiviteterne i Symbiose Centrets hovedindsatser tilpasses og kobles til regionale og nationale vækst- og udviklingsmål, herunder særligt til Region Sjællands Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS herunder primært Målsætning 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomhedernes konkurrenceevne), samt at Centret er aktivt involveret i de fora hvor vækst og grøn omstilling debatteres og udvikles. Videre skal Symbiose Centret udvikle koncepter og aktiviteter indenfor 4 indsatsområder på symbioseområdet, som skitseret nedenfor. Selve projektering og udførelse af de enkelte aktiviteter gennemføres i samarbejde med partnere, der har en særlig kompetence indenfor de givne områder.

4 Aktivitet 1: Sekretariat Sekretariatet skal etablere en slagkraftig institution, der vha. viden, kompetencer og netværk er den centrale nationale aktør inden for industrielle symbioser. Sekretariatets kerneopgaver er: Tovholderfunktion for aktiviteter til fastholdelse af produktionsarbejdspladser gennem grøn omstilling, dvs. at være en partner i de fora hvor modeller for og policyforlag til vækst gennem grøn omstilling debatteres og udvikles. Indgang til viden om og support til etablering af industrielle symbioser. Koordinering med andre erhvervsfremmeaktører, sådan at industriel symbiose tilpasses i de eksisterende virksomhedstilbud og Symbiose Centrets aktiviteter kan udfoldes i samspil med eksisterende regionale og nationale aktiviteter (eks. strategisk energiplanlægning). Fundraising og finansieringsetablering igennem samarbejdsaftaler og projektansøgninger. Koncept-, data- og metodeudvikling ift. systematiske screeningsmodeller på lokalt, regionalt og nationalt plan indenfor materialer, vand og energi. Netværksdannelse både i form af repræsentation i diverse europæiske og internationale fora og netværk indenfor industriel symbiose, cirkulær økonomi, cradle 2 cradle, fysisk planlægning af Eco-Industrial Parks, bæredygtig byudvikling, udvikling af grønne systemløsninger, etc. samt facilitator og drivkraft bag dannelse af lokale og regionale virksomhedsnetværk for videreudvikling af symbioseprojekter. Videndeling og at agere bindeled universiteter og vidensinstitutioner imellem, samt mellem forskning og felten (nye som eksisterende symbioseprojekter og virksomhedssamarbejder). De følgende 4 aktiviteter beskriver projektets hovedindsatsområder. Milepæle for aktiviteter samt tidsplan for udførelse findes i Aktivitets- og tidsplanen.

5 Aktivitet 2: Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan Formål og målgruppe Mens de tidligere aktiviteter indenfor industriel symbiose (i såvel det Regionale Symbiose Center såvel som i øvrige aktiviteter og programmer) havde karakter af pilotprogrammer, hvor hver symbiosecase genererede ny viden om det samlede felt og mulige metodikker, er der nu et behov for udviklingen af mere systematiske tilgange og velprøvede metoder ifm. facilitering og etablering af industrielle symbiose-samarbejder. Symbiose Center skal levere projektbistand i faciliteringen af symbioseforløb og konkrete værktøjer, som kommuner, virksomheder, erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner i hele Danmark kan benytte. Disse værktøjer er dels anvisninger ift. procesfacilitering, systematiske tilgange og grønne forretningsmodeller indenfor symbiosesamarbejder, dels screeningsmetoder ift. vand, energi og materialer. Screeningsmetoderne kan udvikles i relation til større fysiske planlægningsaktiviteter og kortlægninger, som et supplement til den direkte virksomhedsrettede indsats (i eks. Grøn Industrisymbiose (GIS) under Erhvervsstyrelsen). Endelig er der et ønske om at en central aktør kan samle op på den enkelte virksomhed samt i lokalområder, hvor symbiose-match er identificeret, for dermed at: Understøtte selve projektering og udførelse af symbioseprojekterne, eks. suppleret med etablering af kontakt til myndigheder, universiteter og forskningsinstitutioner eller rådgivere eller i rekruttering af medarbejder(e) til konkret udførelse under ordninger under beskæftigelsesindsatserne som fx innobooster-ordningen, løntilskud mv. Innovations- og udviklingsforløb for nye teknologier og udviklingsprojekter eller produktudvikling identificeret ifm. industrielle symbioser. Facilitere eller bidrage til ERFA-grupper eller netværk for virksomheder, der enten har gennemført symbiose-forløb via GIS eller som blot ønsker at mødes mere regelmæssigt mhp. løbende at udvikle symbiose-samarbejdet. Til brug i vejledning af virksomheder udvikles konkrete cases, flyers og andet materiale målrettet bestemte virksomhedstyper eller brancher, eks. produktions- og fremstillingsvirksomheder eller forsyningssektoren. Aktivitet 3: Markedsføring og investeringsfremme Formål og målgruppe Symbiose Center skal være indgang og besøgsdestination for industriel symbiose for udenlandske delegationer, der ønsker at opnå større viden om den danske symbiosemodel. Symbiose Center skal samarbejde med investeringsfremmeaktører om at markedsføre Danmark og det danske erhvervsmiljø for udenlandske investorer og interessenter. Industriel symbiose skal indgå i denne markedsføring, baseret på data, kortlægninger og

6 udviklede generiske såvel som konkrete virksomhedscases, der viser de besparelser symbioser kan give på produktions- og driftsomkostninger, de nye forretningsmuligheder der kan opstå og de grønne teknologiløsninger, der udvikles. Dermed kan lokalområder beskrives som attraktions-lokationer ift. nye virksomheder, som måtte ønske en etablering hvor der kan forhandles adgang til visse ressourcer til fordelagtige priser. Indsatsen skal også danne udgangspunkt for egentlig systemeksport til udlandet, hvor danske rådgivere, virksomheder og teknologi- og systemleverandører kan showcases via industriel symbiose. Aktivitet 4: Kompetenceløft via industrielle symbioser Formål og målgruppe Symbiose Center skal bidrage til at opbygge en egentlig kompetence indenfor industrielle symbioser både hos private virksomheder, via kortere symbiose-workshops og træningsforløb for medarbejdere (primært målrettet industrimedarbejdere og medarbejdere i forsyningssektoren). Dette skal sikre, at industrivirksomheder i højere grad har kompetencerne til selv eller med support fra rådgivere - at tænke i og identificere muligheder for industrielle symbioser lokalt eller på tværs af landet. Tilsvarende kan Symbiose Center udvikle egentlige uddannelsespakker målrettet kommunale medarbejdere, eks. tilsynsmedarbejdere eller erhvervsservicemedarbejdere, der har direkte opsøgende og udgående aktiviteter hos kommunens virksomheder. Videre ønsker Symbiose Center at viderebringe viden og forståelse for industrielle symbioser og ressourcedagsordenen til næste generation ved at etablere et tilbud til regionens ungdomsuddannelser. Ved de gymnasiale uddannelser kan industriel symbiose således udvikles som en uddannelsespakke og ved procestekniske uddannelser kan industriel symbiose udvikles som modul i undervisningen. Aktivitet 5: Videnscenter Formål og målgruppe Symbiose Centeret skal - på baggrund af oparbejdet erfaring og omfattende netværk - etablere et nationalt videnscenter for industriel symbiose, primært til gavn for danske virksomheder og offentlige institutioner, såvel som for studerende og forskere på videregående uddannelser. Der er en stor international interesse i forskning indenfor Industriel Økologi og relaterede discipliner, der berører og omhandler industriel symbiose, mens der traditionelt har været en mindre dansk interesse og det på trods af at den første fungerende industrielle symbiose netop findes i Kalundborg. Symbiose Center skal bidrage til at danske universiteter og vidensinstitutioner udbygger forskningen indenfor feltet. Centerets praktiske viden stilles til rådighed for en opkvalificering og oprustning af danske universiteters forskning på området.

7 Videre vil Symbiose Center skabe tættere kobling mellem universiteter og virksomheder, der påbegynder symbioseforløb. Danmark har endnu den absolutte førerposition indenfor udbredelse af industrielle symbioser. Denne position skal udnyttes til også at være formgivende for Industriel Symbiose version 2.0. og et potentielt led i en fremtidig bioøkonomi, der eks. indarbejder test-, demonstrations- og udviklingsaktiviteter som katalysator for nye symbiosetiltag; nye ressourcestrømme, nye teknologiske løsninger og partnerskaber. Videre vil der udvikles konkrete cases til brug for undervisning på universiteterne, som kobler studerende og virksomheder. Der kan arbejdes med formidling på alle platforme, fx i form af fysiske udstillinger, modeller i større skala og webbaseret materiale (eks. 3D modeller af symbiosesystemer o.a.). 4. Projektets sammenhæng med den øvrige regionale udviklingsindsats Eksempelvis bidrag til koordinering og sammenhæng, relationer til andre aktiviteter og projekter. Projektet skal bidrage til at understøtte Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategis (REVUS) fokus på bæredygtig udvikling via ressourceeffektivitet med effekt for virksomheders konkurrenceevne: 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne: - I 2020 er der mere end 200 virksomheder i regionen, der arbejder med symbiose og ressourceeffektivisering. - Disse virksomheder opnår et årligt fald i energi- og materialeforbrug. Dette er den primære målsætning, der berører det samlede antal aktiviteter i nærværende ansøgning. Videre berører projektet også øget beskæftigelse (Målsætning 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland), identifikation af biomasse til energiformål (Målsætning 3. Regionens energi er grøn), innovation til forøgelse af vækst og produktivitet (Målsætning 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst), kompetenceløft for industrimedarbejdere (Målsætning 6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand), markedsføring og investeringsfremme med tæt kobling til Copenhagen (Målsætning 9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland) integration mellem regionale vækst- og yderområder (Målsætning 10. Vækst og udvikling i hele regionen). Projektet bygger på de erfaringer, der gennem Regionalfondsprojektet Det Regionale Symbiose Center er opbygget i Region Sjælland, samt på den løbende udvikling indenfor etablering af nye industrielle symbioser under det nationale program for Grøn Industrisymbiose under Erhvervsstyrelsen. Et nationalt Symbiose Center skal både indgå partnerskabsaftaler ifm. udførelse af de konkrete aktiviteter med eksisterende regionale operatører og aktører (eks. Energiklyngecenter, Væksthus Sjælland, Copenhagen Capacity, DTU og RUC) såvel som nationale og internationale aktører og dermed skabe en sammenhængende indsats for industrielle symbioser i Regionen og nationalt.

8 5. Projektets målgruppe Projektets primære målgruppe er de sjællandske og øvrige danske industri- og fremstillingsvirksomheder, herunder primært SMV segmentet (dels idet disse er identificeret som særlige målgrupper under eks. Regionalfondsprogrammerne, men også idet den danske erhvervsstruktur primært udgøres af SMVer dog vil industrielle symbioser ske i netværk, hvor også store virksomheder kan indgå), samt forsyningsselskaberne, da disse virksomheder i fællesskab er de vigtigste aktører i etablering af nye industrielle symbioser. Den sekundære målgruppe er erhvervsfremmeaktører, rådgivere, investorer og andre aktører, der kan bidrage til at industriel symbiose finder anvendelse som vækstdriver og redskab til grøn omstilling af danske industriarbejdspladser. Den tertiære målgruppe er offentlige organisationer (stat, regionerne og kommuner). Der kan understøtte men også anvende industriel symbiose som erhvervsservice- og dialogværktøj ift. virksomhederne, som løftestang for lokal vækst og tiltrækning af kapital og til systemiske grønne løsninger til national udbredelse. 6. Projektets aktivitets- og tidsplan Jf. bilag 'Aktivitets- og tidsplan' Aktivitet 1. (angiv titel) Planlagt start / tidsperiode: Akkumuleret: Milepæl: (angiv indhold) Planlagt output: (angiv kvantitativt resultat/ succeskriterium) Mængde/antal: Forventet effekt: (angiv fremtidig påvirkning/ succeskriterium) Mængde/antal:

9 7. Projektets forventede output og effekter Beskriv projektets forventede output og effekter. Beskrivelsen af de forventede resultater og effekter skal være så konkret, at det muliggør opfølgning og vurdering af, om de er nået. Udgangspunktet er projektets effektkæde. Se vejledning og skema til effektkæder på under udvikling tilskud. Output ved projektafslutning: Symbiose Center eller dele af aktiviteterne kan opnå økonomisk bæredygtighed og fortsættes på kommerciel basis efter projektperioden. Måles om Symbiose Center selv eller samarbejdspartnere eller andre aktører kører symbioseaktiviteter kommercielt, kan måles 0-+5 år efter projektets udløb. Symbiose Center modtager mere en 70 % af al relevant trafik omkring industrielle symbioser. Den samlede trafik på bestemt definerede søgeord, her industriel symbiose kan estimeres ud fra placering på definerede søgemaskiner. Her vil søgemaskinen være Google. Vanskelig målbar, må baseres på estimater efter hovedregler for placering på eks. Google: Opgøres umiddelbart efter projektet (0-2 år). Aktiv understøttende indsats fra kommuner til industri- og produktionsvirksomheder, som vil indgå i industrielle symbioser (Vanskelig målbar: Indikationer på den langsigtede effekt vil blive reflekteret i projektets slutevaluering). Projektspecifikke effekter 0-2 år efter projektafslutning: Øget produktivitet (værdiskabelse per arbejdstime) sfa. optimering og herved vækst for deltagende virksomheder. Succesmålet er en forøgelse i produktiviteten på 10 % efter 0-2 år efter projektet afsluttes for de deltagende virksomheder (baseline 2010, svarende til baseline for mål af produktivitet i REVUS). 3 etablerede samarbejder med udenlandske interesseorganisationer (eks. industripark operatør/facilitator/planlægger, offentlig myndighed eller sideordnet organisation eller enhed) om kapacitetsopbygning ift. industrielle symbioser. Forventes efter 2-5 år (jf. nedenfor) at resultere i investeringer i Danmark: Mål for etablering af samarbejde sker ved gensidig besøg og samarbejdsaftale om konkrete projekter. Måles 0-2 år efter projektet. Omsætning for 5 mio. DKK for danske rådgivere i udlandet via industrielle symbioser i projektperioden: Måles via samarbejdspartnerne 0-2 år efter projektet. Vækstskabelse for danske industrivirksomheder gennem målrettet kompetenceløft for industriarbejdere. Indsatsen skal videre animere flere medarbejdere på industrivirksomheder til at påbegynde erhvervsfaglige eller videregående uddannelser: Indsatsen bidrager til at 2 % af medarbejderne på de deltagende virksomheder påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse, samt at 0,5 % påbegynder en videregående uddannelse. Baseline er Måles 0-2 år efter projektet. Ressourcedagsordenen og industrielle symbioser forankres i undervisning på 3 lange videregående uddannelser. Disse vil blive introduceret gennem cases der er udviklet til specifikke fag der løber over 1 semester. De udviklede cases kan enten bruges som hovedcase eller delcase i et fag, dette fastlægges i samarbejde med program koordinator, underviser og virksomhed(er) inden casen udformes: 3 cases udvikles til brug for 3 videregående uddannelser, disse kan indeholde tværfaglige uddannelseskonstellationer. NB: Ved ressourcedagsordenen forstås alene at undervisning omkring industrielle symbioser for den pågældende uddannelse skal sættes i relation til konkrete

10 læringsmål, der måtte omhandle eller linke til bedre forståelse for ressourceanvendelse, optimering og kredsløb dette sker alene for at undervisningen i industrielle symbioser bliver integreret i den eksisterende undervisnings overordnede mål. Måles 0-2 år efter projektet. Projektspecifikke effekter 2-5 år efter projektafslutning: Forøget konkurrenceevne sfa. reducerede omkostninger i virksomhederne til bortskaffelse af restfraktioner og spildstrømme / indtægter fra salg af disse til nyttiggørelse hos andre virksomheder. Måles den samfundsmæssige konkurrenceevne ift. kontrolgruppe ventes effekten af være svært målbar, mens konkurrenceevne som produkt af driftsomkostningsniveauer med eks som baseline år kan måles efter 2-5 år. Investeringer for 10 mio. DKK i danske produkter, virksomheder eller systemløsninger: Måles via samarbejdspartnerne 2-5 år efter projektet. Tiltrækning af 3 nye produktions- eller fremstillingsvirksomheder på symbiosedata og kontakt: Måles via samarbejdspartnerne 2-5 år efter projektet. Konkrete eksempler på håndtering af og arbejdet med ressourcedagsordenen, specifik industrielle symbioser, jf. ovenstående specificering indgår på gymnasialt niveau, hvilket kan animere unge elever til at søge faglige, mellemlange eller lange videregående uddannelser, der retter sig mod samme område: Indikator 1:25 gymnasier anvender gymnasiepakkerne med afsæt i lokal industri, og indikator 2: Stigning i 5 % tilgang til erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Baseline Måles 2-5 år efter projektets udløb. Danmark højner sin styrkeposition indenfor industrielle symbioser via en stærk forskningsindsats med konkrete publikationer i videnskabelige tidsskrifter: Yderligere 3 danske universiteter har forskningsprojekter og aktiviteter (videnskabelige artikler, posters på konferencer, ansøgninger om yderligere forskningsprojekter) indenfor industrielle symbioser. Baseline 2014: AAU, RUC (DTU kun på PhD niveau). Måles 2-5 år efter projektet. Projektspecifikke effekter 5+ år efter projektafslutning: Fastholdelse af eksisterende industriarbejdspladser, samt øget beskæftigelse på industriarbejdspladserne: Mindsket fald i industriarbejdspladser ift. en forudgående kontrolperiode over tid, eks , måles 5 år efter projektets udløb. Virksomheder opnår adgang til forskning og udvikling: Igangsættelsen af test- og demonstrationsprojekter har applikationsværdig for mere end 5 virksomheder. Måles +5 år efter projektet. 8. Projektets samarbejdspartnere og deres rolle Beskriv hvilke andre institutioner/aktører der involveres i projektet, og hvad deres opgave skal være (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen). Projektet skal gennem de 5 aktiviteter involvere følgende aktører: 1. Sekretariat Styregruppe: Vækstforum Sjælland, Region Sjælland, Energiklyngecenter (og evt. regionale og nationale aktører til styregruppe herunder ZealandDenmark, State of Green, Copenhagen Capacity og virksomhedsrepræsentanter eks. både fra den eksisterende Kalundborg Symbiosis og nye symbiosenetværk).

11 Fundraising og ekstern finansiering: Capnova, ZealandDenmark. 2. Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan Grøn Industrisymbiose: Erhvervsstyrelsen, den nationale task force, NIRAS og andre private rådgivere. Vejledning og metodeudvikling:, Energiklyngecenter Sjælland, DTU for konsortiedannelse til levering under Regionalfondsprogrammets prioritetsakse 3, og mere sekundært Erhvervsråd, kommunale erhvervsafdelinger og miljøafdelinger. 3. Investeringsfremme Markedsføring: Invest in Denmark, Copenhagen Capacity, CLEAN, 3GF, State of Green. 4. Kompetenceløft via industrielle symbioser Workshops: Moestrup Konsulenthus samt eks. Center for Ledelse og CO-Industri. Uddannelsesmaterialer: Uddannelsesinstitutioner gymnasier mv., Uddannelsesministeriet. 5. Videnscenter Aalborg Universitet (hvor indledende samarbejde er etableret), DTU, RUC, men også udenlandske universiteter og institutter, eks. Yale University, Curtin University, University of Lausanne, International Synergies. 9. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Symbiose Center er økonomisk bæredygtigt i forhold til de 4 indsatsområder: 2. Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan Symbiose Center's one stop shop er fuldt udviklet efter den 3-årige periode, og kan overtages af en privat aktør, som fx kan tilbyde videre drift af ERFA-grupper. Centeret kan tilbyde at overtage håndtering af Erhvervsstyrelsens nationale database, således at den indsamlede viden nyttiggøres efter dette programs ophør. 3. Markedsføring og investeringsfremme Investeringsfremmeaktører forventes at overtage den kontinuerlige opdatering af data samt en egentlig besøgstjeneste, med mulighed for egenbetaling fra interesserede investorer. 4. Kompetenceløft via industrielle symbioser Gennem samarbejde om uddannelsesforløb skal der sikres forankring til de udarbejdede forløb på de enkelte uddannelsesinstitutioner, således at der sker en naturlig og omkostningsfri videreførsel. En privat aktør kan overtage drift af egentlige kursusforløb på basis af almindelig deltagerbetaling. 5. Videnscenter Et universitet eller en privat rådgiver vil kunne overtage drift af videnscenteret, idet der vil være opbygget en væsentlig viden og et omfattende netværk.

12 10. Projektets synlighed Symbiose Center ønsker at synliggøre projektet og ramme en bred flade af aftagere ved at være tilgængelige gennem udbydelse af aktiviteter igennem flere forskellige kanaler. Gennem disse vil Region Sjællands og Vækstforum Sjællands logo fremgå og det vil blive synliggjort at disse er bidragere til projektet. Følgende tiltag vil blive udviklet og igangsat for at højne projektets synlighed: Hjemmeside: a) Hjemmesiden vil opdateres med konkrete resultater der opnås i Symbiose Center. b) Nyhedsblog på hjemmesiden vil løbende opdateres med informationer om aktiviteter fra Symbiose Center og generelt symbiose nyheder nationalt og internationalt. c) Nyhedsbrev: Sendes 4 gange årligt og indeholder opdatering om Symbiose Center og specifik informationer om et udvalgt emne såvel som symbiose nyheder nationalt og internationalt dette er målrettet industrivirksomheder (modsat bloggen som er af generel karakter og vil berøre en berede flade af interessenter, eks. offentlige myndigheder, studerende mv. d) Videnbank: Der vil gennem hjemmesiden være adgang til relevante publikationer; lovgivning, rapporter, praktiske eksempler og akademiske artikler om Industriel Økologi, Industriel Symbiose og andre relaterede fagspecifikke områder. Sociale platforme: a) Facebook: Der vil opdateres om aktiviteter og symbiose nyheder rettet mod privatpersoner. b) LinkedIn: Der vil opdateres om aktiviteter og symbiose nyheder rettet mod virksomheder og netværk af virksomheder. Events og trykte materialer: a) Konferencer: Symbiose Center vil afholde 6 konferencer løbende over projektets 3-årige periode. Halvdelen af disse vil være tekniske af indholdskarakter og derfor rette mod de udførende symbioseaktører, de øvrige 3 vil være bredere i snitflade og afholdes evt. i samarbejde med andre organisationer og aktører med aktiviteter, der relaterer sig til industriel symbiose. b) Uddannelsesforløb: Der afholdes uddannelsesforløb for udvalgte kommunale medarbejdere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner (jf. tids- og aktivitetsplan denne milepæl ventes at være genstand for egenbetaling for de medarbejdere, der deltager). c) Brochurer og andre trykte materialer: Der vil udarbejdes brochurer o.a. om industriel symbiose og Symbiose Centers aktiviteter og services. d) Manualer: der vil udvikles manualer til brug for virksomheder og kommuner der ønsker at påbegynde industriel symbiose. Markedsføring: a) Investeringsplatform: Udvikling af markedsføringsmateriale og konceptualisering af en investeringsplatform, hvor industriel symbiose anvendes til tiltrækning af investeringer. b) Udvikling af data: Udvikling af data til brug for Invest in Denmarks skræddersyede løsninger til nye virksomheder, samt øvrigt materiale, der kan indgå i mere generelle kortlægninger og informationer om Danmark og danske erhvervsklimaforhold c) Model for system eksport: Udarbejdelse af model for systemeksport via de øvrige samarbejdspartnere.

13 Region Sjællands og Vækstforum Sjællands logo fremgå i overensstemmelse med markedsføring. 11. Projektets forankring I nærværende projekt ansøges om etablering af en center facilitet og drift heraf. Symbiose Center skal arbejde indenfor 4 aktivitetsområder, hvor der for hvert område vil inddrages regionale og nationale aktører med ekspertise indenfor det pågældende område. Videre vil en række repræsentanter fra relevante institutioner og operatører indgå i styregruppe for Symbiose Center. I forlængelse med ovennævnte tiltag indenfor synlighed vil der være flere områder hvor inddragelse af relevante samarbejdspartnere vil ske gennem. Disse er som følgende: Projektdeltagelse Eksempelvis: Regionalfondsprojekt prioritetsakse 3: Energiklyngecenter og DTU jf. uddybet samarbejdsaftale under aktivitets- og tidsplan. Netværksmøder a) Netværksdannelse: Både i form af repræsentation i diverse europæiske og internationale fora og netværk b) Synlighed i fora: Hvor modeller for og policyforlag til vækst gennem grøn omstilling debatteres og udvikles c) ERFA-grupper: I det omfang Symbiose Center primært skal bidrage med indhold til ERFAgrupper og netværk, vil disse være forankret ved lokale aktører, eks. erhvervsråd, kommuner, eller andre. Udbredelse af viden om industriel symbiose a) Manual til industriel symbiose: Levere konkrete værktøjer som kommuner, virksomheder, erhvervsfremmeaktører og vidensinstitutioner i Danmark kan benytte indenfor facilitering af symbioser. b) Værktøjer og pilotcases til industriel symbiose: Herved inddragelse af samarbejdspartnere til fysisk planlægning og Urban Symbiosis - Bæredygtige Byer. c) Besøgsdestination for nationale og internationale delegationer d) Teoretisk forskning: Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om udbredning af teoretisk forskning om industriel symbiose. e) Nyhedsbreve Projektet - og dets resultater - formidles og forankres i regionen og nationalt til relevante aktører gennem forskellige netværk og samarbejdsflader. Herunder er netværk og samarbejdsflader de 4 aktiviteter hver især vil røre: Aktivitet 2 - Symbioseforløb til ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan: For at nå ud til flest SMV'er vil netværk være en ideel platform til at formidle viden om industri symbioser. Her vil kommunernes erhvervsråd inddrages såvel som andre netværk virksomhederne må befinde sig i. Aktivitet 3 - Markedsføring og investeringsfremme: Gennem samarbejde med State of Green, Copenhagen Capacity og Invest in Denmark vurderes industrielle symbioser og Danmark som attraktiv destination for (produktions)virksomheder at nå en bred flade af aktører.

14 Aktivitet 4 - Kompetenceløft via industrielle symbioser: Der samles et råd der vil sammensætte uddannelsespakker til gymnasiale uddannelser. Rådet vil bestå af forskellige hovedaktører, som kender til de niveauer en uddannelsespakke om industriel symbiose skal opnå. Uddannelsespakkerne vil derefter kunne bruges på flere gymnasier nationalt. Aktivitet 5: Videnscenter: Gennem samarbejde med universiteter (DTU, RUC, Aalborg Universitet) vil der udvikles cases til brug i undervisning såvel som test- og demonstrationsprojekter til gavn for virksomheder. Herved bliver der aktivt arbejdet med industrielle symbioser fra universiteterne til fremtidig viden om industrielle symbioser til de studerende. 12. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. For hver budgetlinje skal der være en tilhørende budgetnote. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER (HOVEDPOSTER) Projektledelse Projektarbejde Eksterne konsulentydelser Evaluering Indirekte omkostninger 1 Andet Revision Samlede udgifter FINANSIERING For hver finansieringspost skal der være en budgetnote EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Egenfinansiering, jf. budgetnoter Deltager medfinansiering (specificeres i budgetnoter) Anden ekstern medfinansiering (puljer, fonde, andre indtægter, eks. vederlag, direkte afregning for ydelser o.a., jf. detaljeret budget med tilhørende noter) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum Samlede indtægter DKK ekskl. (løn) DKK ekskl. (løn) DKK ekskl DKK ekskl DKK ekskl DKK ekskl DKK ekskl. I alt: DKK ekskl. 0 DKK 0 DKK DKK ekskl DKK ekskl. I alt: DKK 1 Indirekte omkostninger kan være materialer, telefon, kørsel, husleje, markedsføring mv.

15 13. Underskrifter Juridisk ansvarlig Projektansvarlig

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Program for brugerdreven innovation

Program for brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation Juridisk ansvarlig / Projektholder Her skrives projektets titel, og hvem der tegner projektet juridisk. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer www.albertslund.dk/erhvervsstrategi Indledning

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere