TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/ DA endelig udg. TOLDKODEKSUDVALGET Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af Gruppen for Almindelige Toldforskrifter under Toldkodeksudvalget den 5. december 2001 Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgien - Kontor: MO51 1/53. Telefon: omstilling (+32-2) , direkte linje , Telefax:

2 TOLDKODEKSUDVALGET HAR - 2 under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks 1, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 2, særlig artikel 247a, stk. 3, og artikel 248a, stk. 3 - PÅ GRUNDLAG AF STANDARDFORRETNINGSORDENEN, SOM KOMMISSIONEN VEDTOG DEN 31. JANUAR , FASTSAT FØLGENDE FORRETNINGSORDEN DEN 5. DECEMBER 2001: 1. Udvalget består af følgende grupper: Artikel 1 Struktur - Gruppen for Almindelige Toldforskrifter - Vareoprindelsesgruppen - Toldfritagelsesgruppen - Toldværdigruppen - Gruppen for Toldoplag og Frizoner - Gruppen for Toldprocedurer af Økonomisk Betydning - Forsendelsesgruppen - Gruppen for Det Administrative Enhedsdokument - Godtgørelsesgruppen - Gruppen for Told- og Statistiknomenklaturen - Gruppen for Fri Bevægelighed for Bagage tilhørende Fly-/Skibspassagerer - Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål - Varemærkeforfalskningsgruppen - Toldlempelsesgruppen (særlige anvendelsesformål). 2. I denne forretningsorden forstås ved "udvalget" den i sammenhængen relevante gruppe. 1 EFT L 302 af , s EFT L 311 af , s EFT C 38 af , s. 3.

3 3 Artikel 2 Mødeindkaldelse 1. Udvalget indkaldes af formanden, enten på dennes initiativ eller på anmodning af et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne. 2. Der kan afholdes fællesmøder mellem grupperne og andre udvalg om spørgsmål, der henhører under deres respektive beføjelser. Artikel 3 Dagsorden 1. Formanden fastsætter dagsordenen og forelægger den for udvalget. 2. Der skelnes i dagsordenen mellem: a) udkast til foranstaltninger, som udvalget skal afgive udtalelse om efter forskriftsproceduren i: - artikel 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92 b) udkast til foranstaltninger, som udvalget skal afgive udtalelse om efter forvaltningsproceduren i: - artikel 248a i forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 10 i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/ artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 747/ eller lignende bestemmelser vedrørende toldpræferencer - artikel 13, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 3295/ artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2505/ artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1255/ artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 32/ EFT L 256 af , s EFT L 109 af , s EFT L 341 af , s EFT L 345 af , s EFT L 158 af , s EFT L 5 af , s. 1.

4 4 c) andre spørgsmål, der forelægges udvalget til behandling enten på formandens initiativ eller efter skriftlig anmodning fra et udvalgsmedlem i overensstemmelse med: - artikel 249 i forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2658/87 - artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 3295/94, - artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2505/96. Artikel 4 Fremsendelse af dokumenter til udvalgsmedlemmerne 1. Normalt senest 14 kalenderdage inden mødet sender formanden mødeindkaldelse, dagsorden, udkast til foranstaltninger, som udvalget er blevet anmodet om at afgive udtalelse om, samt de øvrige arbejdsdokumenter til de faste repræsentationer og udvalgets medlemmer i henhold til artikel 14, stk I hastende tilfælde, og når de foranstaltninger, der skal vedtages, skal anvendes straks, kan formanden efter anmodning fra et udvalgsmedlem eller på eget initiativ afkorte fristen i stk. 1 til fem kalenderdage inden mødet. 3. I særligt hastende tilfælde kan formanden fravige de frister, der er fastsat i stk. 1 og 2. Hvis det under et møde foreslås at tilføje et punkt på dagsordenen for dette, kræves det, at et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne godkender det. Artikel 5 Underretning af Europa-Parlamentet 1. Kommissionen sender dagsordenen og de udkast til gennemførelsesforanstaltninger, der forelægges udvalget, og som er vedtaget efter den i traktatens artikel 251 omhandlede procedure, til Europa-Parlamentet til orientering inden for samme frister og på samme betingelser, som når de sendes til de faste repræsentationer. 2. Kommissionen sender det samlede resultat af afstemninger, tilstedeværelseslisten, jf. artikel 13, og det kortfattede mødereferat, jf. artikel 12, stk. 2, til Europa-Parlamentet inden for 14 kalenderdage efter afholdelsen af hvert udvalgsmøde.

5 5 Artikel 6 Udvalgets udtalelser 1. Når der i forbindelse med forvaltnings- eller forskriftsproceduren kræves en udtalelse fra udvalget, afgives denne med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 205, stk Formanden kan på eget initiativ eller efter anmodning fra et udvalgsmedlem udsætte afstemningen om et punkt på dagsordenen til mødets slutning eller til et efterfølgende møde - hvis der under mødet foretages en ændring af indholdet af udkastet til foranstaltninger - hvis udkastet til foranstaltninger forelægges udvalget under mødet - hvis der i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, tilføjes et nyt punkt på dagsordenen under mødet. I tilfælde af særlige problemer kan formanden forlænge mødet til den efterfølgende dag. 3. Afstemningen kan udsættes på anmodning af et udvalgsmedlem, såfremt dokumenterne vedrørende et punkt på dagsordenen ikke er blevet fremsendt inden for de frister, der er fastsat i artikel 4, stk. 1 og 2. Efter forslag fra formanden eller på anmodning af et udvalgsmedlem kan udvalget imidlertid med simpelt flertal blandt medlemmerne træffe beslutning om at bevare dette punkt på dagsordenen, fordi sagen haster. 4. Har udvalget ikke afgivet udtalelse inden for den frist, formanden har fastsat, kan denne forlænge fristen, dog højst indtil det følgende mødes slutning; dette gælder dog ikke i hastesager. Den skriftlige procedure, jf. artikel 10, kan eventuelt anvendes. Artikel 7 Repræsentation og beslutningsdygtigt flertal 1. Hver medlemsstats delegation betragtes som ét medlem af udvalget. Kommissionens godtgørelse af udgifter er begrænset til en repræsentant pr. medlemsstat pr. møde. På medlemsstatens bekostning kan denne repræsentant ledsages af andre embedsmænd fra administrationen eller, med formandens tilladelse, af andre eksperter i overensstemmelse med artikel 9, stk En medlemsstats delegation kan om nødvendigt repræsentere én anden medlemsstat. Formanden underrettes skriftligt gennem den faste repræsentation for den medlemsstat, der lader sig repræsentere.

6 6 3. Udvalget er beslutningsdygtigt vedrørende de i artikel 3, stk. 2, litra a) eller b), omhandlede udkast til foranstaltninger, når der er det antal udvalgsmedlemmer til stede, der kræves for, at udvalget kan afgive en udtalelse, der repræsenterer synspunkterne hos et flertal af udvalgsmedlemmerne. Artikel 8 Arbejdsgrupper 1. Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af særlige spørgsmål. Det er enten en repræsentant for Kommissionen eller en medlemsstat, der fungerer som formand for disse. Det er artikel 7, stk. 1 og 2, der anvendes. 2. Grupperne aflægger rapport til udvalget. De kan med henblik herpå udpege en referent. Artikel 9 Tredjemands deltagelse i udvalgets møder 1. Formanden kan efter anmodning fra et medlem eller på eget initiativ vedtage at høre eksperter om særlige spørgsmål. 2. Repræsentanter for det pågældende tredjelande eller det pågældende eksterne organ opfordres til at deltage i udvalget møder i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets retsakt, den aftale, der er indgået med Fællesskabet, associeringsrådets afgørelse eller anden basisretsakt, der omhandler de pågældende observatørers tilstedeværelse. 3. Eksperter og repræsentanter for tredjelande eller eksterne organisationer må ikke deltage i udvalgets fortrolige drøftelser eller afstemninger. Artikel 10 Skriftlig procedure 1. Om nødvendigt og i begrundede tilfælde kan udvalgets udtalelse indhentes ved skriftlig procedure. I så fald tilsender formanden medlemmerne det udkast til foranstaltninger, som udvalget skal afgive udtalelse om i henhold til artikel 14, stk. 2. Udvalgsmedlemmer, der ikke inden for den angivne frist har gjort indsigelse eller meddelt, at de agter at afholde sig fra at udtale sig om udkastet, anses for at have tiltrådt udkastet. Fristen skal være på mindst 14 kalenderdage. I hastende eller særligt hastende tilfælde anvendes fristerne i artikel 4, stk. 2 og 3. Formanden underretter udvalget om resultaterne af den skriftlig procedure.

7 7 2. Hvis et udvalgsmedlem anmoder om, at udkastet til foranstaltninger behandles på et udvalgsmøde, afsluttes den skriftlige procedure uden resultat; formanden indkalder i så fald snarest muligt udvalget til møde. Artikel 11 Sekretariat Kommissionens tjenestegrene varetager sekretariatsopgaverne for udvalget og for eventuelle arbejdsgrupper, der er nedsat i henhold til artikel 8. Artikel 12 Mødereferater 1. Formanden har ansvaret for, at der udarbejdes et referat af hvert møde. I referatet angives bl.a. de udtalelser, der er afgivet om de udkast til foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a) eller b) og eventuelt udtalelser om de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c). Udtalelserne vedlægges som et separat bilag. Mødereferaterne sendes til udvalgsmedlemmerne inden for højst 15 hverdage. Medlemmerne meddeler formanden eventuelle bemærkninger skriftligt. Udvalget informeres herom; i tilfælde af uenighed, drøftes den foreslåede ændring af udvalget. Hvis der fortsat er uenighed, vedlægges ændringen som bilag til mødereferatet. 2. Formanden har ansvaret for, at der udarbejdes et kortfattet mødereferat til Europa- Parlamentet. Det indeholder et resumé af hvert punkt på dagsordenen og resultatet af afstemningerne om de udkast til foranstaltninger, som udvalget har fået forelagt. I det kortfattede mødereferat må ikke nævnes den enkelte medlemsstats holdning under drøftelserne i udvalget.

8 8 Artikel 13 Tilstedeværelsesliste 1. Ved hvert møde udarbejder formanden en tilstedeværelsesliste med angivelse af de myndigheder eller organer, som de personer, medlemsstaterne har udpeget til at repræsentere sig, henhører under. 2. Ved begyndelsen af hvert møde skal de ordinære udvalgsmedlemmer underrette udvalgets formand, hvis deres deltagelse i udvalgets behandling af et bestemt punkt på dagsordenen afstedkommer en interessekonflikt. Delegationsmedlemmer, der ikke repræsenterer en medlemsstats myndigheder eller organer, skal underskrive en erklæring om, at deres deltagelse ikke afstedkommer interessekonflikter. Hvis en sådan interessekonflikt skulle opstå, afholder det pågældende medlem sig efter anmodning fra formanden fra at deltage i drøftelserne vedrørende det pågældende punkt. Artikel 14 Korrespondance 1. Korrespondance vedrørende udvalget stiles til udvalgets formand og sendes til Kommissionen. 2. Korrespondance til udvalgets medlemmer sendes til de faste repræsentationer, gerne pr. ; der sendes en kopi direkte til en person, der er udpeget af medlemsstaten. Artikel 15 Aktindsigt 1. Principperne og betingelserne for at give offentligheden adgang til udvalgets dokumenter er de samme som dem, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. Maj Det er Kommissionen, der skal træffe afgørelse i forbindelse med anmodninger om adgang til dokumenter. Hvis anmodningen rettes til en medlemsstat, skal denne anvende artikel 5 i ovennævnte forordning. 2. Drøftelserne i udvalget er fortrolige. 10 EFT L 145 af , s. 43.

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 Kontingent

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.5.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere