Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for afsat 500 mio. kr. med henblik på at nedbringe, og på længere sigt afskaffe, hjemløshed i Danmark. Byrådet godkendte den 4. marts 2009 første udkast til Århus Kommunes hjemløseplan. På baggrund af udkastet modtog Århus Kommune ved Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige fordeling af puljemidler tilsagn om en økonomisk ramme på ca. 80 mio. kr. Bevillingen følges af et krav om en ikke nærmere specificeret kommunal medfinansieringsandel. Denne indstilling indeholder det endelige forslag til hjemløseplan, som det ser ud efter foreløbige forhandlinger med ministeriet og inddragelse af et bred vifte af interessenter på området. Det endelige forslag til Århus Kommunes hjemløseplan indeholder følgende indsatser, som alle retter sig imod en eller flere af de fire overordnede målsætninger, som Indenrigs- og Socialministeriet har opstillet som led i regeringens hjemløsestrategi: Århus Kommune Socialforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Jægergården 8100 Århus C Sagsnummer: Sagsbehandlere: Nina Thorn Clausen Elsebeth Krog Fønsbo Jimmi Joensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte - En styrket opsøgende og koordinerende indsats - En styrket udredningskapacitet i tilknytning til myndighedsområdet - En styrket myndighedsindsats - En lokalbaseret indsats (lokale udsatte-/bostøtteteams) - En særlig beskæftigelsesindsats - Specialindsats i forhold til personer med særligt behov for pleje, omsorg og sundhed - Ombygning af Kirkens Korshærs værested i Nørre Alle - Specialindsats i forhold til målgruppen af udsatte kvinder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer via omstilling af de eksisterende indsatser på området at kunne frigøre 6 mio. kr. i perioden og herefter godt 2 mio. kr. årligt

2 (permanent) til medfinansiering af hjemløseplanens indsatser. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvordan den forudsatte omstilling konkret vil blive udmøntet. Frem mod projektperiodens udløb i 2013 skal der tages stilling til, om indsatserne i hjemløseplanen skal fortsætte. Såfremt indsatserne har den ønskede effekt, forventes driftsudgifterne fra 2014 i et vist omfang at kunne finansieres via afledte besparelser på området. I det omfang det ikke ad denne vej er muligt at tilvejebringe den fulde finansiering, vil finansieringen skulle ske via nye statslige midler, via omprioritering i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse eller som led forhandlingerne om budgettet for Alternativt skal indsatserne afvikles eller neddrosles efter projektperiodens udløb. Valget af løsning vil naturligvis også afhænge af den evaluering af de iværksatte indsatser, som gennemføres i projektforløbet. Århus Kommunes endelige hjemløseplan skal (via denne indstilling) være godkendt senest den 1. juli og vil herefter skulle forhandles endeligt på plads med Indenrigs- og Socialministeriet. Tilbagemelding om endelig bevilling af det afsatte rammebeløb forventes at ske i løbet af august Beslutningspunkter At 1) byrådet godkender det foreliggende udkast til hjemløseplan (som beskrevet i indstillingen og de medfølgende bilag). At 2) endelig ansøgning om midler til realisering af de beskrevne indsatser fremsendes til Indenrigs- og Socialministeriet senest den 1. juli 2009 eller umiddelbart efter byrådets godkendelse af indstillingen. At 3) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse via omstilling af de eksisterende indsatser på området frigør ressourcer svarende til ca. 6 mio. kr. i perioden til brug for kommunal medfinansiering. At 4) spørgsmålet om evt. yderligere kommunal medfinansiering i projektperioden drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for i det omfang Indenrigs- og Socialministeriet ikke måtte finde den angivne medfinansieringsandel tilstrækkelig. At 5) byrådet efter projektperiodens udløb tager stilling til, hvorvidt (og i givet fald i hvilket omfang) de iværksatte initiativer skal fortsætte. Side 2 af 18

3 3. Baggrund I foråret 2007 iværksatte det daværende Socialministerium en tælling af hjemløse og en kortlægning af efterspørgslen på boliger og botilbud til hjemløse. Begge undersøgelser havde til formål at afdække omfanget af hjemløshed i Danmark samt at give et bedre grundlag for udviklingen af den fremtidige indsats for hjemløse. Tællingen af hjemløse (gennemført i uge 6, 2007 af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)) viste, at der på landsplan var personer, der på den ene eller anden måde kunne karakteriseres som hjemløse. I Århus Kommune kunne 337 efter den gældende definition karakteriseres som hjemløse. En lokal kortlægning af hjemløseproblematikkens omfang i Århus Kommune underbygger SFI s tælling. Konkret peges på en række områder i den eksisterende indsats, hvor der med fordel kan sættes ind med en yderligere koordineret og styrket indsats. Der henvises til bilag 3 og 4 for en uddybning af de beskrevne undersøgelser. Med baggrund i SFI s tælling og som led i satspuljeaftalen for afsatte regeringen 500 mio. kr. over fire år til at gennemføre en strategi, der målrettet skal nedbringe, og på længere sigt afskaffe, hjemløshed i Danmark. Hjemløsestrategiens erklærede mål er dels at reducere omfanget af hjemløseproblemet gennem en forbedret styring af indsatserne, dels at evidens- og metodeudvikle området, således at der fremadrettet udvikles bedre og mere dokumenterede metoder i arbejdet med hjemløse. Byrådet godkendte den 4. marts 2009 første udkast til Århus Kommunes hjemløseplan. På baggrund af udkastet modtog Århus Kommune ved Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige fordeling af puljemidlerne tilsagn om en økonomisk ramme på ca. 80 mio. kr. Bevillingen følges af et krav om en ikke nærmere specificeret kommunal medfinansieringsandel. Af Indenrigs- og Socialministeriets tilbagemelding fremgik ligeledes følgende retningslinjer for den endelige ansøgning: Anlægsudgifter støttes generelt 100 % (og kræver således ikke særskilt kommunal medfinansiering) Side 3 af 18

4 Omfang og varighed af indsatserne i hjemløseplanen fastsættes endeligt på baggrund af forhandlinger mellem Århus Kommune og Indenrigs- og Socialministeriet Der gives ikke støtte til initiativer, som vurderes at ligge udenfor hjemløsestrategiens rammer, herunder f.eks. etablering af udsatteråd samt IT-drift og -udvikling Der etableres en særskilt pulje på 20 mio. kr., hvorfra kommunerne kan søge om midler til implementering og evaluering af de iværksatte indsatser. Med baggrund i Indenrigs- og Socialministeriets tilbagemelding, er forslag til en endelig hjemløseplan udarbejdet. Hjemløseplanen gennemgås i denne indstilling (og uddybes i detaljer i det vedlagte bilagsmateriale). 4. Den forventede effekt Fra Indenrigs- og Socialministeriets side lægges der vægt på en dokumenterbar effekt af den lokale hjemløseplan såkaldt resultatorienteret udmøntning. Rambøll Management er af Indenrigs- og Socialministeriet hyret til at forestå den overordnede evaluering af de indsatser, som de otte deltagende kommuner ender med at iværksætte. Data fra det monitoreringssystem, som Rambøll Management udvikler til formålet, vil indgå i den overordnede styring af hjemløsestrategien og vil samtidig bidrage med løbende information på politisk niveau i kommunerne. SFI vil endvidere foretage yderligere to hjemløsetællinger i henholdsvis 2009 og Tællingen for 2009 er gennemført i februar måned og resultaterne forventes offentliggjort i august Der er fra regeringens side en forventning om, at effekten af den samlede strategi på landsplan kan medvirke til at nedbringe og på sigt afskaffe hjemløshed i Danmark. Strategien indeholder følgende fire målsætninger, som kommunernes lokale indsatser skal imødekomme: 1. Ingen borgere skal leve et liv på gaden 2. Unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter Serviceloven eller almenboligloven 3. Ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte Side 4 af 18

5 4. Løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en konkret løsning på boligsituationen Indsatserne i Århus Kommunes endelige hjemløseplan knytter an til samtlige af disse målsætninger. Nogle af de øvrige kommuner har valgt blot at fokusere på en eller to af de formulerede målsætninger. Den konkrete målformulering og planlægning af hjemløseplanens enkelte indsatser sker ifølge den foreliggende procesplan i samarbejde mellem Rambøll Management (på ministeriets vegne) og Århus Kommune i løbet af efteråret Fra Århus Kommune indgår ledere og medarbejdere i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Med udgangspunkt i de fire nationale målsætninger er opstillet følgende lokale målsætninger, som indsatserne i Århus Kommunes endelige hjemløseplan forventes at have en positiv effekt i forhold til: 1. Antallet af gadesovere skal reduceres 2. Antallet af unge på forsorgshjem skal reduceres % af særligt socialt udsatte på forsorgsinstitutioner må maksimalt opholde sig der i 120 dage Indsatte og indlagte skal tilbydes en plan under afsoning/indlæggelse, der forebygger hjemløshed I figur 1 er opstillet en kausalmodel, der viser hvordan hjemløseplanens indsatser forventes at føre til opfyldelse af de fire overordnede effektmål. Hjemløseplanens indsatser beskrives i indstillingens afsnit 5 herunder. 1 Dette mål indgår allerede i dag i Socialforvaltningens effektstyringssystem. Side 5 af 18

6 Figur 1. oversigt over forandringsteorien bag Århus Kommunes hjemløseplan Den grundlæggende forandringsteori bag Århus Kommunes hjemløseplan er, at etableringen af en styrket opsøgende og koordinerende indsats vil give bedre mulighed for tidligere at opnå og efterfølgende fastholde kontakt med målgruppen af særligt socialt udsatte borgere. Ved samtidig at styrke udredningskapaciteten og myndighedsområdet styrkes muligheden for at kunne tilbyde borgeren den rette indsats, præcis når borgeren er parat til forandring. De enkelte indsatsers forventede effekt beskrives nærmere i indstillingens bilag 5-10, hvoraf også fremgår eksempler på mulige konkrete effektmål. 5. De planlagte ydelser Hjemløseplanen for Århus Kommune indeholder en række indsatser, som tilsammen og hver for sig skal medvirke til at realisere de lokale målsætninger og dermed medvirke til at realisere regeringens hjemløsestrategi. Forskningen viser, at tidlig permanent boligløsning (såkaldt housing first) er det, der har den største effekt. Man ved, at en stor andel af målgruppen af hjemløse og socialt udsatte formår at bo i egen bolig, hvis de gives den fornødne sociale støtte. Det gælder også personer med forholdsvis massive problemer. Endelig er der evidens for, at udgående, tværfaglige støtteteams og case management virker samt at unge ikke skal samles i boformer. Side 6 af 18

7 I forlængelse heraf er Århus Kommunes hjemløseplan overordnet set baseret på følgende: En tidlig kontakt via en målrettet velkoordineret opsøgende indsats, så den fornødne kontakt etableres og fastholdes Den rette indsats via tidlig og kvalificeret udredning Sammenhæng i indsatsen En styrkelse af den lokalbaserede opsøgende indsats samt tilbud om fornøden støtte i egen bolig Fokus på beskæftigelse til målgruppen af hjemløse og socialt udsatte Specialiserede indsatser til de mest udsatte grupper Den lokalbaserede og opsøgende indsats vil ske i et tæt samarbejde med boligforeninger, lokale foreninger, bo- og dagtilbud, jobkonsulenter og myndighedsudfører m.fl. Formålet med indsatsen er at give støtte til at kunne bibeholde egen bolig, afklare forsørgelsesgrundlag og kontakt til arbejdsmarkedet, gode sociale relationer, m.v. Heri tænkes også en særlig indsats overfor unge. Samtidig oprettes en særlig beskæftigelsesindsats, der skal medvirke til at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for de mest udsatte borgere. De enkelte indsatser i Århus Kommunes hjemløseplan gennemgås herunder. For en mere detaljeret beskrivelse af indsatserne henvises til de vedlagte bilag (5-10). En styrket opsøgende og koordinerende indsats Som led i hjemløseplanen ønskes styrket dels den opsøgende indsats i lokalområderne, dels koordineringen af de eksisterende indsatser på tværs af byen og i midtbyen. Med henblik på at nedbringe antallet af hjemløse i Århus Kommune er det nødvendigt at være opsøgende overfor de borgere, hvis tilstand gør, at de via deres adfærd afskærer sig fra kontakt med omverdenen. På det overordnede plan skal den opsøgende indsats medvirke til at forebygge social deroute og til at skabe en øget livskvalitet hos borgeren. Dette gælder særligt for unge, da en tidlig opsporing og indsats vil kunne medvirke til at opnå denne effekt. Konkret forventes den opsøgende indsats at medvirke til at bryde isolationen og give borgeren et håb og en mulighed for forandring i sit liv. Endvidere er det tanken, at borgeren får kontakt til systemet og herigennem får støtte til den rette indsats, herunder støtte til etablering og fastholdelse af egen bolig, støtte til beskæftigelse m.v. Side 7 af 18

8 Den opsøgende indsats skal desuden medvirke til at øge borgerens fysiske og psykiske sundhed samtidig med, at der arbejdes på en effekt i forhold til de generelle aspekter i borgerens liv, herunder trivsel i lokale sammenhænge samt tilknytning til arbejdsmarkedet. Ydelserne indeholdt i denne indsats vil blandt andet bestå i etablering af kontakt mellem bruger og hhv. myndighedsområdet, boligforeninger, lokale foreninger, beskæftigelsestilbud m.v., bidrag til den socialfaglige udredning, relationsbaseret kontakt, herunder forskellige former for aktiviteter, udarbejdelse af delhandleplaner mv. Indsatsen vil i høj grad være kendetegnet ved fleksibel tilgængelighed, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes særlige behov. Styrkelsen af den opsøgende indsats vil finde sted med udgangspunkt i en bedre og mere systematisk koordinering af den nuværende opsøgende indsats i Århus. Dette kombineres med en meget tæt kobling af det opsøgende arbejde med den forestående etablering af et udredningsteam og en styrket myndighedsfunktion For at sikre den øgede koordinering og systematik tilføres 5-6 årsværk til denne opgave, som forankres i tilknytning til den eksisterende opsøgende indsats i Socialforvaltningen. En styrket udredningskapacitet i tilknytning til myndighedsområdet En styrket udredningskapacitet og bedre og mere koordinerede udredningsmetoder skal medvirke til, at den rette indsats så tidligt som muligt kan tilvejebringes for den enkelte bruger. En stor andel af hjemløse og socialt udsatte har svære og komplekse problemstillinger, f.eks. problemer i forhold til alkohol- og stofmisbrug, psykisk sygdom, vold, kriminalitet, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende sociale netværk, et omflakkende liv og rodløshed m.v. Udredningsarbejdet er derfor helt centralt i forhold til at kunne tilbyde den rette støtte, idet der skabes en større klarhed over borgerens fysiske, psykiske og sociale muligheder, herunder en større klarhed over, hvilke drømme og håb borgeren har for sin fremtid og hvilke hjælpebehov, der skal tilbydes løsning på. Ud over det konkrete udredningsprodukt er erfaringen samtidig, at selve udredningsarbejdet har en positiv effekt i sig selv, idet der undervejs i forløbet skabes en værdifuld relation mellem borger og pro- Side 8 af 18

9 fessionel. Effekten af den gode relation ses ofte i form af større motivation for forandring hos borgeren og i form af en højere livskvalitet. En styrkelse af udredningskapaciteten vil bestå i dels at styrke den socialfaglige udredning på myndighedsområdet, dels at etablere et specialteam bestående af psykiater, neuropsykolog samt læge, der på konsulentbasis kan tilbyde specialiserede udredninger med kort varsel (i alt svarende til ca. 3 årsværk). Udredningsteamet arbejder hurtigt og fleksibelt og i tæt tilknytning til de opsøgende medarbejdere, således at de brugere, der er kontakt til og motiveres via det opsøgende arbejde, hurtigt kan udredes. Udredningsteamet forankres i Socialcenter for Voksne. En styrket myndighedsindsats Et af nøglebegreberne i Århus Kommunes hjemløseplan er en målrettet sammenhængende og koordineret indsats. En styrket myndighedsindsats skal i den forbindelse medvirke til, at den fornødne kapacitet til at bevilge, iværksætte og følge op på de rette foranstaltninger er til stede, når borgeren er udredt og motiveret for forandring. Konkret betyder det, at der i indsatsen er fokus på en effekt i forhold til, at den enkelte borger får støtte til at etablere og fastholde egen bolig og at borgeren tilbydes den rette behandling og opnår en bedre fysisk og psykisk sundhed. Der skal arbejdes mod at kunne opnå afklaring af forsørgelsesgrundlag og tilknytning til arbejdsmarkedet der, hvor det er muligt. Alle borgere indenfor målgruppen skal tilbydes en handleplan, som understøtter den indsats, der tilbydes. Sammen med myndighedsudøveren opstilles i handleplanen de langsigtede mål, borgeren har for sit liv. Opfølgning af handleplaner og sikring af koordinering af indsatsen er ligeledes en særlig myndighedsopgave, der kan have en stor betydning for, at der ydes en sammenhængende indsats til gavn for borgeren. Ydelserne indeholdt i denne indsats vil blandt andet bestå i råd og vejledning i forhold til den sociale lovgivning og kommunens tilbud, myndighedsudøvelse i forhold til Aktivloven og Serviceloven, bidrag til den socialfaglige udredning, indsamling af eksisterende relevant viden fra øvrige foranstaltninger og instanser, iværksættelse af øvrig nødvendig udredning samt udpegning af personlig koordinator til borgeren. Side 9 af 18

10 For at løse disse opgaver etableres en tværfaglig myndighedsenhed bestående af 5 årsværk, som forankres i Socialcenter for Voksne. Enheden har kompetence i forhold til myndighedsbeslutninger på såvel Servicelovens som Aktivlovens område. En lokalbaseret indsats (lokale udsatte-/bostøtteteams) I Århus Kommunes hjemløseplan er en stor del af indsatsen lagt an på muligheden for at kunne tilbyde borgerne en lokalbaseret indsats i et tæt samarbejde med boligforeninger, lokale foreninger, brugerforeninger, bo- og dagtilbud, den særlige beskæftigelsesindsats for socialt udsatte og myndighedsudfører m.fl. Opgaven for de fire lokale udsatteteams består dels i at give støtte til psykosocial rehabilitering i lokalområdet i form af bostøtte, dels i at lave opsøgende arbejde. De enkelte teams skal tage sig af alle former for problemer, som forskellige grupper af særligt socialt udsatte - f.eks. etniske minoriteter og unge - oplever i lokalområdet. Vigtige elementer i arbejdet er blandt andet at bidrage til opretholdelse af egen bolig, sikre tilknytning til arbejdsmarkedet og skabe gode sociale relationer. Der ydes en målrettet indsats, som skal medvirke til at øge borgerens fysiske og psykiske sundhed samtidig med, at der arbejdes på en effekt i forhold til de generelle aspekter i borgerens liv, herunder trivsel og inkludering i lokale sammenhænge samt tilknytning til arbejdsmarkedet. De lokale udsatteteams forventes samtidig at kunne fastholde en kontakt med den del af målgruppen, som forvaltningen i dag har svært ved at komme i kontakt med endsige fastholde kontakten med. Dette gælder særligt for unge, hvor der via en tidlig opsporing vil være mulighed for at undgå en social deroute. Ydelserne i de lokale udsatteteams skal tilrettelægges fleksibelt, koordineret og sammenhængende, og vil ske i et tæt samarbejde med boligforeninger, jobkonsulenter, myndighedsudfører m.fl. En af hjemløsestrategiens målsætninger er at finde alternativer til forsorgshjem for målgruppen af unge, idet erfaringerne viser, at en afgørende forudsætning for succes er, at målgruppen ikke samles i f.eks. boformer. Der forudsættes på denne baggrund etableret en specialiseret ungeenhed under de lokale udsatteteams. Ungeteamet vil kunne rekvireres i konkrete sager vedr. unge på forsorgshjemmene og her Side 10 af 18

11 bidrage med løsningsforslag til en alternativ indsats. Ungeteamet vil desuden have en koordinerende funktion i forhold til kommunens øvrige ungeindsats. De lokale udsatteteams omfatter i alt 16 årsværk og etableres i tilknytning til socialcentrene. En særlig beskæftigelsesindsats Der foreslås etableret en særlig beskæftigelsesindsats, som skal medvirke til at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer i matchgruppe 4 og 5 og eventuelt længere væk fra arbejdsmarkedet end denne kategorisering. Kontakt til arbejdsmarkedet virker ofte positivt på andre elementer af livet og får derfor også en afledt betydning i forhold til f.eks. fastholdelse af egen bolig, bedre fysisk og psykisk sundhed m.v. Beskæftigelsesforvaltningen og Socialforvaltningen har gennem en årrække samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen for de absolut svageste borgere, som ikke kan profitere af den almindelige jobcenterindsats. Samarbejdet har betydet et øget fokus på koordinering af indsatsen på tværs af forvaltningerne. Indsatsen i den særlige beskæftigelsesindsats retter sig til den brede målgruppe af hjemløse og socialt udsatte og skal kunne medvirke til at få kontakt til flere indenfor målgruppen samtidig med, at flere borgere får et individuelt tilrettelagt beskæftigelsestilbud. Særligt overfor unge vurderes en individuelt tilrettelagt "håndholdt" indsats at være særligt effektfuld, idet der arbejdes helhedsorienteret med evt. misbrugsbehandling, udredning ved psykiater og psykolog, boligsituation og andre relevante forhold, der har betydning for borgerens liv. En massiv indsats, der ydes både før, under og efter, der er etableret kontakt til arbejdsmarkedet. Ydelserne indeholdt i denne indsats vil blandt andet bestå i råd og vejledning i forhold til den sociale lovgivning og kommunens tilbud, myndighedsudøvelse i forhold til Aktivloven og Serviceloven, en bred kontakt til det private og offentlige arbejdsmarked, hjælp til indgåelse af samarbejdsaftaler med arbejdsgiver, bidrag til den socialfaglige udredning samt koordination af indsatsen med relevante samarbejdspartnere (boligforeninger, region, kriminalforsorg, andre magistratsafdelinger m.v.) Side 11 af 18

12 Den særlige beskæftigelsesindsats normeres med 4 årsværk og forankres organisatorisk i Beskæftigelsesforvaltningen i en samlet enhed for socialt udsatte. Specialindsats i forhold til personer med særligt behov for pleje, omsorg og sundhed Der er indenfor de senere år kommet flere borgere, hvis behov for hhv. en social indsats og en særlig plejeindsats eskalerer efter et hårdt liv på gaden med et intenst misbrug. Denne type borgere har ofte længerevarende ophold på forsorgsinstitutioner, fordi deres hjælpebehov er så komplekst, at de eksisterende kommunale tilbud ikke kan matche deres behov. Konsekvensen er, at borgerne står uden et reelt og passende botilbud. Hjemløseplanen indeholder et botilbud til denne målgruppe med fokus på pleje, omsorg og sundhed. Etableringen af et sådant tilbud vil sikre, at der kan tilbydes en differentieret og specialiseret indsats til målgruppen. Som en del af tilbudet vil brugerne blive tilbudt kontaktpersonsarbejde, herunder støtte til at få hverdagen til at fungere, socialpædagogisk støtte, rusmiddelbehandling, medicinering, personlig pleje og hjælp til forbedret sundhed og ernæring mm. Der etableres et nyt tilbud med 12 pladser til målgruppen. Ombygning af Kirkens Korshærs værested Den private organisation Kirkens Korshær varetager efter aftale med Århus kommune en række opgaver overfor målgruppen af udsatte borgere. Der drives blandt andet væresteder i Mejlgade og Nørre Alle samt Nattjenesten i Nørre Alle. Med henblik på at myndighedsfunktionen og den opsøgende indsats kan opnå kontakt med gruppen af hjemløse i midtbyen vurderes det hensigtsmæssigt, at værestedsfunktionen samles i Kirkens Korshærs lokaler i Nørre Alle. Her vil dels være kontaktmuligheder, mulighed for fortæring og sundhedsmæssig indsats samt beskæftigelsestiltag. For at løse denne opgave i lokalerne i Nørre Alle forudsættes disse ombygget, hvorfor der i forbindelse med hjemløseplanen ansøges om midler hertil. Specialindsats i forhold til målgruppen af udsatte kvinder Der findes en gruppe af kvinder, som er særligt udsatte enten som følge af misbrug, vold prostitution eller andre forhold. Kvinderne kan være i en sårbar psykisk situation, hvor konfrontation med det til tider Side 12 af 18

13 hårde miljø og den hårde jargon på en forsorgsinstitution er for belastende. Erfaringen siger desuden, at psykisk sårbare kvinder kan have svært ved at sige fra overfor mændene og fastholde egne grænser, og dermed oftere havner i en misbrugssituation, som blot gør deres situation sværere. Med henblik på at imødegå denne situation foreslås som led i Århus Kommunes hjemløseplan blandt andet etableret en skærmet afdeling for kvinder på et af kommunens eksisterende institutionstilbud. En skærmet afdeling indebærer, at der alene er adgang for personale og for de kvinder, der er indskrevet i tilbudet. Denne opgave kan løses indenfor den eksisterende tilbudsvifte. Derudover vil samarbejdet mellem eksisterende institutioner, der arbejder med udsatte kvinder, blive styrket. 6. Organisering af indsatsen Der er i forbindelse med udarbejdelse og realisering af Hjemløseplanen nedsat et sekretariat samt en styregruppe i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Hjemløseplanen er udarbejdet på baggrund af dialog med nøglemedarbejdere og ledere internt i forvaltningen, repræsentanter fra de private organisationer, som Socialforvaltningen samarbejder med på området, samt relevante brugerorganisationer. En bred gruppe af aktører på området har blandt andet bidraget til konkretiseringen og kvalificeringen af de enkelte tilbud på en fælles temadag i april Efterfølgende har der været nedsat sparringsgrupper for de enkelte initiativer med relevante videnspersoner på området. Sparringsgrupper har medvirket til at tegne de forskellige indsatser, der er indeholdt i Hjemløseplanen. Hjemløseplanen (i form af denne indstilling med medfølgende bilag) har i perioden 22. maj 2009 til 1. juni 2009 været i høring hos Handicaprådet, Integrationsrådet, Det Sociale Forbrugerråd samt en række interne MED-udvalg i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der er derudover modtaget høringssvar fra Det Boligsociale Fællessekretariat. Der er udarbejdet høringsnotat med resumé af de indkomne høringssvar samt forvaltningens kommentarer til disse. Høringsnotatet er sammen med de indkomne høringssvar vedlagt indstillingen (bilag 2). Side 13 af 18

14 Den organisatoriske forankring af de indsatser, som indgår i Århus Kommunes hjemløseplan, er beskrevet i indstillingens afsnit 6 og uddybes nærmere i bilag Der etableres i forbindelse med implementeringen af hjemløseplanen et sekretariat, som placeres i Socialforvaltningens driftsområde for forsorg og misbrug. 7. Konsekvenser for ressourcer Århus Kommune modtog ved den foreløbige fordeling af hjemløsestrategiens puljemidler tilsagn om en økonomisk ramme på 80 mio. kr. Af puljens i alt 500 mio. kr. blev 400 mio. kr. fordelt til de ansøgende kommuner. De resterende 100 mio. kr. er fra regeringens side afsat til ministeriets administration i forbindelse med hjemløsestrategien, evaluering og implementering af de igangsatte indsatser m.v. I de 100 mio. kr. indgår således bl.a. en pulje på 20 mio. kr., som kommunerne kan søge i forhold til finansiering af udgifter forbundet med implementering og evaluering af indsatserne. Af tabel 1 nedenfor fremgår hhv. anlægs- og driftsudgifter for indsatserne i Århus Kommunes hjemløseplan. For en nærmere beskrivelse af de økonomiske forudsætninger bag indsatserne i hjemløseplanen henvises til de uddybende beskrivelser i bilag Det er en grundlæggende antagelse i økonomiberegningerne, at projektperioden strækker sig til og med Oprindeligt var der fra Indenrigs- og Socialministeriets side lagt op til en projektperiode fra , men processen er af flere årsager blevet forsinket undervejs. Side 14 af 18

15 Tabel 1. Økonomioversigt. Anlægsudgifter og årlige driftsudgifter. Indsats Anlægsudgift Årlig driftsudgift Styrket opsøgende og koordinerende indsats Specialindsats for personer med særligt plejebehov 12 boformspladser En særlig beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesteam (ca. 80 brugere løbende) En lokalbaseret indsats Lokale udsatteteams (ca brugere løbende) En styrket myndighedsindsats Fremskudt myndighedsudøvelse (ca brugere løbende) Styrket udredningskapacitet (ca brugere løbende) Specialindsats for udsatte kvinder Etablering af skærmet afdeling for kvinder Ombygning af Kirkens Korshærs værested Udgiften er faldende i projektperioden, jf. bilag 1. Som bilag til indstillingen (bilag 1) er vedlagt en komplet oversigt over økonomien i Århus Kommunes endelige hjemløseplan. Den samlede bruttoudgift (ekskl. implementering og evaluering) i perioden er 86 mio. kr. Når dette beløb korrigeres for den forudsatte egenfinansiering i Socialforvaltningen på 6 mio. kr. i projektperioden svarer beløbet til de 80 mio. kr., som er afsat til Århus Kommune. Evaluering og implementering Rambøll Management er af Indenrigs- og Socialministeriet hyret til at forestå den overordnede evaluering af de indsatser, som de otte deltagende kommuner ender med at iværksætte. I samarbejde med Rambøll Management er de enkelte kommuner ansvarlige for at gennemføre en lokal evaluering af de iværksatte indsatser. Sideløbende med den endelige ansøgning om finansiering af hjemløseplanen ansøges på denne baggrund om midler til finansiering af afledte evaluerings- og implementeringsudgifter fra en pulje på 20 mio. kr., som er afsat til formålet. Det endelige niveau for Århus Kommunes ansøgning til denne pulje forventes at udgøre mellem 5 og 7 mio. kr. i perioden , men vil afhænge af nærmere drøftelser med hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Rambøll Management. Side 15 af 18

16 Egenfinansiering i projektperioden Som led i Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige bevilling på 80 mio. kr. er forudsat, at Århus Kommunes bidrager med yderligere ressourcer i form af en ikke nærmere specificeret egenfinansieringsandel. Af bilag 1 (økonomioversigten) fremgår, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse via omstilling af de eksisterende indsatser på området forventer at kunne frigøre 6 mio. kr. i perioden og herefter godt 2 mio. kr. fra 2014 og frem til finansiering af dele af hjemløseplanens indsatser. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvordan den forudsatte omstilling af den eksisterende indsats konkret vil blive udmøntet. Dog forventes i et vist omfang frigjort kapacitet som følge af etableringen af boformspladser til misbrugere med et særligt plejebehov, idet en del af personerne i målgruppen i dag modtager et (ikke fuldt dækkende) tilbud. Derudover indgår det som en forudsætning i Århus Kommunes hjemløseplan, at fokus for en del de opsøgende indsatser, som i dag retter sig mod målgruppen, vil blive justeret med henblik på at understøtte opfyldelsen af de opstillede målsætninger og bidrage til realisering af planen. Dette betragtes som en indirekte kommunal medfinansiering. I det omfang det i forbindelse med de forestående forhandlinger med Indenrigs- og Socialministeriet måtte vise sig, at den angivne medfinansieringsandel på 6 mio. kr. i projektperioden (ekskl. den omtalte indirekte medfinansiering) ikke vurderes tilstrækkelig, vil spørgsmålet om yderligere kommunal medfinansiering eventuelt skulle drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for Finansiering efter projektperiodens udløb Som det også blev beskrevet i indstillingen vedr. 1. udkast til hjemløseplan, vil der efter projektperiodens udløb skulle tages stilling til den fortsatte drift (og deraf følgende finansiering) af hjemløseplanens initiativer. Konkret ses fortsat fire mulige scenarier (i prioriteret rækkefølge), som beskrives kort herunder: 1. Hjemløseplanens indsatser har den ønskede effekt, og driftsudgifterne vil fra 2014 og frem derfor kunne finansieres via afledte besparelser på området (udover de i projektperioden gennemførte omstillinger af den eksisterende indsats). 2. Der opnås efter projektperiodens udløb hel eller delvis ekstern finansiering af de indsatser, som viser sig at have en dokumen- Side 16 af 18

17 terbar effekt i forhold til målsætningerne i regeringens hjemløsestrategi. 3. Byrådet træffer beslutning om videreførelse af hjemløseplanens indsatser (evt. udvalgte dele). Finansieringen vil herefter skulle anvises indenfor Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse eller alternativt via forhandlingerne om budgettet for De igangsatte initiativer afvikles eller neddrosles med udgangen af projektperioden. Hvis den løbende evaluering viser, at de igangsatte initiativer ikke har den ønskede effekt, vil de enten blive afviklet eller neddroslet til et niveau, hvor byrådet vurderer, at sammenhængen mellem ressourceforbrug og effekt er hensigtsmæssig. Laura Hay / Erik Kaastrup-Hansen Side 17 af 18

18 Bilag Bilag 1: Økonomioversigt (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 2: Høringsnotat og indkomne høringssvar (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 3: Århus Kommune - profil af hjemløsegruppen ud fra hjemløsetællingen 2007 (SFI) (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 4: Socialforvaltningens kortlægning i forbindelse med Århus Kommunes Hjemløseplan (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 5: En styrket opsøgende og koordinerende indsats (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 6: En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 7: En lokalbaseret indsats (lokale udsatteteams) (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 8: En særlig beskæftigelsesindsats (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 9: Specialindsats i forhold til målgruppen af udsatte kvinder (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 10: Specialindsats i forhold til personer med særligt behov for pleje, omsorg og sundhed (kopi til alle, + elektronisk) Tidligere beslutninger 4. marts 2009: Byrådet godkender 1. udkast til Århus Kommunes Hjemløseplan som forhandlingsoplæg til Velfærdsministeriet. Side 18 af 18

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 21. november 2008 Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Århus

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere