Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for afsat 500 mio. kr. med henblik på at nedbringe, og på længere sigt afskaffe, hjemløshed i Danmark. Byrådet godkendte den 4. marts 2009 første udkast til Århus Kommunes hjemløseplan. På baggrund af udkastet modtog Århus Kommune ved Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige fordeling af puljemidler tilsagn om en økonomisk ramme på ca. 80 mio. kr. Bevillingen følges af et krav om en ikke nærmere specificeret kommunal medfinansieringsandel. Denne indstilling indeholder det endelige forslag til hjemløseplan, som det ser ud efter foreløbige forhandlinger med ministeriet og inddragelse af et bred vifte af interessenter på området. Det endelige forslag til Århus Kommunes hjemløseplan indeholder følgende indsatser, som alle retter sig imod en eller flere af de fire overordnede målsætninger, som Indenrigs- og Socialministeriet har opstillet som led i regeringens hjemløsestrategi: Århus Kommune Socialforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Jægergården 8100 Århus C Sagsnummer: Sagsbehandlere: Nina Thorn Clausen Elsebeth Krog Fønsbo Jimmi Joensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte - En styrket opsøgende og koordinerende indsats - En styrket udredningskapacitet i tilknytning til myndighedsområdet - En styrket myndighedsindsats - En lokalbaseret indsats (lokale udsatte-/bostøtteteams) - En særlig beskæftigelsesindsats - Specialindsats i forhold til personer med særligt behov for pleje, omsorg og sundhed - Ombygning af Kirkens Korshærs værested i Nørre Alle - Specialindsats i forhold til målgruppen af udsatte kvinder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer via omstilling af de eksisterende indsatser på området at kunne frigøre 6 mio. kr. i perioden og herefter godt 2 mio. kr. årligt

2 (permanent) til medfinansiering af hjemløseplanens indsatser. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvordan den forudsatte omstilling konkret vil blive udmøntet. Frem mod projektperiodens udløb i 2013 skal der tages stilling til, om indsatserne i hjemløseplanen skal fortsætte. Såfremt indsatserne har den ønskede effekt, forventes driftsudgifterne fra 2014 i et vist omfang at kunne finansieres via afledte besparelser på området. I det omfang det ikke ad denne vej er muligt at tilvejebringe den fulde finansiering, vil finansieringen skulle ske via nye statslige midler, via omprioritering i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse eller som led forhandlingerne om budgettet for Alternativt skal indsatserne afvikles eller neddrosles efter projektperiodens udløb. Valget af løsning vil naturligvis også afhænge af den evaluering af de iværksatte indsatser, som gennemføres i projektforløbet. Århus Kommunes endelige hjemløseplan skal (via denne indstilling) være godkendt senest den 1. juli og vil herefter skulle forhandles endeligt på plads med Indenrigs- og Socialministeriet. Tilbagemelding om endelig bevilling af det afsatte rammebeløb forventes at ske i løbet af august Beslutningspunkter At 1) byrådet godkender det foreliggende udkast til hjemløseplan (som beskrevet i indstillingen og de medfølgende bilag). At 2) endelig ansøgning om midler til realisering af de beskrevne indsatser fremsendes til Indenrigs- og Socialministeriet senest den 1. juli 2009 eller umiddelbart efter byrådets godkendelse af indstillingen. At 3) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse via omstilling af de eksisterende indsatser på området frigør ressourcer svarende til ca. 6 mio. kr. i perioden til brug for kommunal medfinansiering. At 4) spørgsmålet om evt. yderligere kommunal medfinansiering i projektperioden drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for i det omfang Indenrigs- og Socialministeriet ikke måtte finde den angivne medfinansieringsandel tilstrækkelig. At 5) byrådet efter projektperiodens udløb tager stilling til, hvorvidt (og i givet fald i hvilket omfang) de iværksatte initiativer skal fortsætte. Side 2 af 18

3 3. Baggrund I foråret 2007 iværksatte det daværende Socialministerium en tælling af hjemløse og en kortlægning af efterspørgslen på boliger og botilbud til hjemløse. Begge undersøgelser havde til formål at afdække omfanget af hjemløshed i Danmark samt at give et bedre grundlag for udviklingen af den fremtidige indsats for hjemløse. Tællingen af hjemløse (gennemført i uge 6, 2007 af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)) viste, at der på landsplan var personer, der på den ene eller anden måde kunne karakteriseres som hjemløse. I Århus Kommune kunne 337 efter den gældende definition karakteriseres som hjemløse. En lokal kortlægning af hjemløseproblematikkens omfang i Århus Kommune underbygger SFI s tælling. Konkret peges på en række områder i den eksisterende indsats, hvor der med fordel kan sættes ind med en yderligere koordineret og styrket indsats. Der henvises til bilag 3 og 4 for en uddybning af de beskrevne undersøgelser. Med baggrund i SFI s tælling og som led i satspuljeaftalen for afsatte regeringen 500 mio. kr. over fire år til at gennemføre en strategi, der målrettet skal nedbringe, og på længere sigt afskaffe, hjemløshed i Danmark. Hjemløsestrategiens erklærede mål er dels at reducere omfanget af hjemløseproblemet gennem en forbedret styring af indsatserne, dels at evidens- og metodeudvikle området, således at der fremadrettet udvikles bedre og mere dokumenterede metoder i arbejdet med hjemløse. Byrådet godkendte den 4. marts 2009 første udkast til Århus Kommunes hjemløseplan. På baggrund af udkastet modtog Århus Kommune ved Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige fordeling af puljemidlerne tilsagn om en økonomisk ramme på ca. 80 mio. kr. Bevillingen følges af et krav om en ikke nærmere specificeret kommunal medfinansieringsandel. Af Indenrigs- og Socialministeriets tilbagemelding fremgik ligeledes følgende retningslinjer for den endelige ansøgning: Anlægsudgifter støttes generelt 100 % (og kræver således ikke særskilt kommunal medfinansiering) Side 3 af 18

4 Omfang og varighed af indsatserne i hjemløseplanen fastsættes endeligt på baggrund af forhandlinger mellem Århus Kommune og Indenrigs- og Socialministeriet Der gives ikke støtte til initiativer, som vurderes at ligge udenfor hjemløsestrategiens rammer, herunder f.eks. etablering af udsatteråd samt IT-drift og -udvikling Der etableres en særskilt pulje på 20 mio. kr., hvorfra kommunerne kan søge om midler til implementering og evaluering af de iværksatte indsatser. Med baggrund i Indenrigs- og Socialministeriets tilbagemelding, er forslag til en endelig hjemløseplan udarbejdet. Hjemløseplanen gennemgås i denne indstilling (og uddybes i detaljer i det vedlagte bilagsmateriale). 4. Den forventede effekt Fra Indenrigs- og Socialministeriets side lægges der vægt på en dokumenterbar effekt af den lokale hjemløseplan såkaldt resultatorienteret udmøntning. Rambøll Management er af Indenrigs- og Socialministeriet hyret til at forestå den overordnede evaluering af de indsatser, som de otte deltagende kommuner ender med at iværksætte. Data fra det monitoreringssystem, som Rambøll Management udvikler til formålet, vil indgå i den overordnede styring af hjemløsestrategien og vil samtidig bidrage med løbende information på politisk niveau i kommunerne. SFI vil endvidere foretage yderligere to hjemløsetællinger i henholdsvis 2009 og Tællingen for 2009 er gennemført i februar måned og resultaterne forventes offentliggjort i august Der er fra regeringens side en forventning om, at effekten af den samlede strategi på landsplan kan medvirke til at nedbringe og på sigt afskaffe hjemløshed i Danmark. Strategien indeholder følgende fire målsætninger, som kommunernes lokale indsatser skal imødekomme: 1. Ingen borgere skal leve et liv på gaden 2. Unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter Serviceloven eller almenboligloven 3. Ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte Side 4 af 18

5 4. Løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en konkret løsning på boligsituationen Indsatserne i Århus Kommunes endelige hjemløseplan knytter an til samtlige af disse målsætninger. Nogle af de øvrige kommuner har valgt blot at fokusere på en eller to af de formulerede målsætninger. Den konkrete målformulering og planlægning af hjemløseplanens enkelte indsatser sker ifølge den foreliggende procesplan i samarbejde mellem Rambøll Management (på ministeriets vegne) og Århus Kommune i løbet af efteråret Fra Århus Kommune indgår ledere og medarbejdere i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Med udgangspunkt i de fire nationale målsætninger er opstillet følgende lokale målsætninger, som indsatserne i Århus Kommunes endelige hjemløseplan forventes at have en positiv effekt i forhold til: 1. Antallet af gadesovere skal reduceres 2. Antallet af unge på forsorgshjem skal reduceres % af særligt socialt udsatte på forsorgsinstitutioner må maksimalt opholde sig der i 120 dage Indsatte og indlagte skal tilbydes en plan under afsoning/indlæggelse, der forebygger hjemløshed I figur 1 er opstillet en kausalmodel, der viser hvordan hjemløseplanens indsatser forventes at føre til opfyldelse af de fire overordnede effektmål. Hjemløseplanens indsatser beskrives i indstillingens afsnit 5 herunder. 1 Dette mål indgår allerede i dag i Socialforvaltningens effektstyringssystem. Side 5 af 18

6 Figur 1. oversigt over forandringsteorien bag Århus Kommunes hjemløseplan Den grundlæggende forandringsteori bag Århus Kommunes hjemløseplan er, at etableringen af en styrket opsøgende og koordinerende indsats vil give bedre mulighed for tidligere at opnå og efterfølgende fastholde kontakt med målgruppen af særligt socialt udsatte borgere. Ved samtidig at styrke udredningskapaciteten og myndighedsområdet styrkes muligheden for at kunne tilbyde borgeren den rette indsats, præcis når borgeren er parat til forandring. De enkelte indsatsers forventede effekt beskrives nærmere i indstillingens bilag 5-10, hvoraf også fremgår eksempler på mulige konkrete effektmål. 5. De planlagte ydelser Hjemløseplanen for Århus Kommune indeholder en række indsatser, som tilsammen og hver for sig skal medvirke til at realisere de lokale målsætninger og dermed medvirke til at realisere regeringens hjemløsestrategi. Forskningen viser, at tidlig permanent boligløsning (såkaldt housing first) er det, der har den største effekt. Man ved, at en stor andel af målgruppen af hjemløse og socialt udsatte formår at bo i egen bolig, hvis de gives den fornødne sociale støtte. Det gælder også personer med forholdsvis massive problemer. Endelig er der evidens for, at udgående, tværfaglige støtteteams og case management virker samt at unge ikke skal samles i boformer. Side 6 af 18

7 I forlængelse heraf er Århus Kommunes hjemløseplan overordnet set baseret på følgende: En tidlig kontakt via en målrettet velkoordineret opsøgende indsats, så den fornødne kontakt etableres og fastholdes Den rette indsats via tidlig og kvalificeret udredning Sammenhæng i indsatsen En styrkelse af den lokalbaserede opsøgende indsats samt tilbud om fornøden støtte i egen bolig Fokus på beskæftigelse til målgruppen af hjemløse og socialt udsatte Specialiserede indsatser til de mest udsatte grupper Den lokalbaserede og opsøgende indsats vil ske i et tæt samarbejde med boligforeninger, lokale foreninger, bo- og dagtilbud, jobkonsulenter og myndighedsudfører m.fl. Formålet med indsatsen er at give støtte til at kunne bibeholde egen bolig, afklare forsørgelsesgrundlag og kontakt til arbejdsmarkedet, gode sociale relationer, m.v. Heri tænkes også en særlig indsats overfor unge. Samtidig oprettes en særlig beskæftigelsesindsats, der skal medvirke til at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for de mest udsatte borgere. De enkelte indsatser i Århus Kommunes hjemløseplan gennemgås herunder. For en mere detaljeret beskrivelse af indsatserne henvises til de vedlagte bilag (5-10). En styrket opsøgende og koordinerende indsats Som led i hjemløseplanen ønskes styrket dels den opsøgende indsats i lokalområderne, dels koordineringen af de eksisterende indsatser på tværs af byen og i midtbyen. Med henblik på at nedbringe antallet af hjemløse i Århus Kommune er det nødvendigt at være opsøgende overfor de borgere, hvis tilstand gør, at de via deres adfærd afskærer sig fra kontakt med omverdenen. På det overordnede plan skal den opsøgende indsats medvirke til at forebygge social deroute og til at skabe en øget livskvalitet hos borgeren. Dette gælder særligt for unge, da en tidlig opsporing og indsats vil kunne medvirke til at opnå denne effekt. Konkret forventes den opsøgende indsats at medvirke til at bryde isolationen og give borgeren et håb og en mulighed for forandring i sit liv. Endvidere er det tanken, at borgeren får kontakt til systemet og herigennem får støtte til den rette indsats, herunder støtte til etablering og fastholdelse af egen bolig, støtte til beskæftigelse m.v. Side 7 af 18

8 Den opsøgende indsats skal desuden medvirke til at øge borgerens fysiske og psykiske sundhed samtidig med, at der arbejdes på en effekt i forhold til de generelle aspekter i borgerens liv, herunder trivsel i lokale sammenhænge samt tilknytning til arbejdsmarkedet. Ydelserne indeholdt i denne indsats vil blandt andet bestå i etablering af kontakt mellem bruger og hhv. myndighedsområdet, boligforeninger, lokale foreninger, beskæftigelsestilbud m.v., bidrag til den socialfaglige udredning, relationsbaseret kontakt, herunder forskellige former for aktiviteter, udarbejdelse af delhandleplaner mv. Indsatsen vil i høj grad være kendetegnet ved fleksibel tilgængelighed, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes særlige behov. Styrkelsen af den opsøgende indsats vil finde sted med udgangspunkt i en bedre og mere systematisk koordinering af den nuværende opsøgende indsats i Århus. Dette kombineres med en meget tæt kobling af det opsøgende arbejde med den forestående etablering af et udredningsteam og en styrket myndighedsfunktion For at sikre den øgede koordinering og systematik tilføres 5-6 årsværk til denne opgave, som forankres i tilknytning til den eksisterende opsøgende indsats i Socialforvaltningen. En styrket udredningskapacitet i tilknytning til myndighedsområdet En styrket udredningskapacitet og bedre og mere koordinerede udredningsmetoder skal medvirke til, at den rette indsats så tidligt som muligt kan tilvejebringes for den enkelte bruger. En stor andel af hjemløse og socialt udsatte har svære og komplekse problemstillinger, f.eks. problemer i forhold til alkohol- og stofmisbrug, psykisk sygdom, vold, kriminalitet, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende sociale netværk, et omflakkende liv og rodløshed m.v. Udredningsarbejdet er derfor helt centralt i forhold til at kunne tilbyde den rette støtte, idet der skabes en større klarhed over borgerens fysiske, psykiske og sociale muligheder, herunder en større klarhed over, hvilke drømme og håb borgeren har for sin fremtid og hvilke hjælpebehov, der skal tilbydes løsning på. Ud over det konkrete udredningsprodukt er erfaringen samtidig, at selve udredningsarbejdet har en positiv effekt i sig selv, idet der undervejs i forløbet skabes en værdifuld relation mellem borger og pro- Side 8 af 18

9 fessionel. Effekten af den gode relation ses ofte i form af større motivation for forandring hos borgeren og i form af en højere livskvalitet. En styrkelse af udredningskapaciteten vil bestå i dels at styrke den socialfaglige udredning på myndighedsområdet, dels at etablere et specialteam bestående af psykiater, neuropsykolog samt læge, der på konsulentbasis kan tilbyde specialiserede udredninger med kort varsel (i alt svarende til ca. 3 årsværk). Udredningsteamet arbejder hurtigt og fleksibelt og i tæt tilknytning til de opsøgende medarbejdere, således at de brugere, der er kontakt til og motiveres via det opsøgende arbejde, hurtigt kan udredes. Udredningsteamet forankres i Socialcenter for Voksne. En styrket myndighedsindsats Et af nøglebegreberne i Århus Kommunes hjemløseplan er en målrettet sammenhængende og koordineret indsats. En styrket myndighedsindsats skal i den forbindelse medvirke til, at den fornødne kapacitet til at bevilge, iværksætte og følge op på de rette foranstaltninger er til stede, når borgeren er udredt og motiveret for forandring. Konkret betyder det, at der i indsatsen er fokus på en effekt i forhold til, at den enkelte borger får støtte til at etablere og fastholde egen bolig og at borgeren tilbydes den rette behandling og opnår en bedre fysisk og psykisk sundhed. Der skal arbejdes mod at kunne opnå afklaring af forsørgelsesgrundlag og tilknytning til arbejdsmarkedet der, hvor det er muligt. Alle borgere indenfor målgruppen skal tilbydes en handleplan, som understøtter den indsats, der tilbydes. Sammen med myndighedsudøveren opstilles i handleplanen de langsigtede mål, borgeren har for sit liv. Opfølgning af handleplaner og sikring af koordinering af indsatsen er ligeledes en særlig myndighedsopgave, der kan have en stor betydning for, at der ydes en sammenhængende indsats til gavn for borgeren. Ydelserne indeholdt i denne indsats vil blandt andet bestå i råd og vejledning i forhold til den sociale lovgivning og kommunens tilbud, myndighedsudøvelse i forhold til Aktivloven og Serviceloven, bidrag til den socialfaglige udredning, indsamling af eksisterende relevant viden fra øvrige foranstaltninger og instanser, iværksættelse af øvrig nødvendig udredning samt udpegning af personlig koordinator til borgeren. Side 9 af 18

10 For at løse disse opgaver etableres en tværfaglig myndighedsenhed bestående af 5 årsværk, som forankres i Socialcenter for Voksne. Enheden har kompetence i forhold til myndighedsbeslutninger på såvel Servicelovens som Aktivlovens område. En lokalbaseret indsats (lokale udsatte-/bostøtteteams) I Århus Kommunes hjemløseplan er en stor del af indsatsen lagt an på muligheden for at kunne tilbyde borgerne en lokalbaseret indsats i et tæt samarbejde med boligforeninger, lokale foreninger, brugerforeninger, bo- og dagtilbud, den særlige beskæftigelsesindsats for socialt udsatte og myndighedsudfører m.fl. Opgaven for de fire lokale udsatteteams består dels i at give støtte til psykosocial rehabilitering i lokalområdet i form af bostøtte, dels i at lave opsøgende arbejde. De enkelte teams skal tage sig af alle former for problemer, som forskellige grupper af særligt socialt udsatte - f.eks. etniske minoriteter og unge - oplever i lokalområdet. Vigtige elementer i arbejdet er blandt andet at bidrage til opretholdelse af egen bolig, sikre tilknytning til arbejdsmarkedet og skabe gode sociale relationer. Der ydes en målrettet indsats, som skal medvirke til at øge borgerens fysiske og psykiske sundhed samtidig med, at der arbejdes på en effekt i forhold til de generelle aspekter i borgerens liv, herunder trivsel og inkludering i lokale sammenhænge samt tilknytning til arbejdsmarkedet. De lokale udsatteteams forventes samtidig at kunne fastholde en kontakt med den del af målgruppen, som forvaltningen i dag har svært ved at komme i kontakt med endsige fastholde kontakten med. Dette gælder særligt for unge, hvor der via en tidlig opsporing vil være mulighed for at undgå en social deroute. Ydelserne i de lokale udsatteteams skal tilrettelægges fleksibelt, koordineret og sammenhængende, og vil ske i et tæt samarbejde med boligforeninger, jobkonsulenter, myndighedsudfører m.fl. En af hjemløsestrategiens målsætninger er at finde alternativer til forsorgshjem for målgruppen af unge, idet erfaringerne viser, at en afgørende forudsætning for succes er, at målgruppen ikke samles i f.eks. boformer. Der forudsættes på denne baggrund etableret en specialiseret ungeenhed under de lokale udsatteteams. Ungeteamet vil kunne rekvireres i konkrete sager vedr. unge på forsorgshjemmene og her Side 10 af 18

11 bidrage med løsningsforslag til en alternativ indsats. Ungeteamet vil desuden have en koordinerende funktion i forhold til kommunens øvrige ungeindsats. De lokale udsatteteams omfatter i alt 16 årsværk og etableres i tilknytning til socialcentrene. En særlig beskæftigelsesindsats Der foreslås etableret en særlig beskæftigelsesindsats, som skal medvirke til at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer i matchgruppe 4 og 5 og eventuelt længere væk fra arbejdsmarkedet end denne kategorisering. Kontakt til arbejdsmarkedet virker ofte positivt på andre elementer af livet og får derfor også en afledt betydning i forhold til f.eks. fastholdelse af egen bolig, bedre fysisk og psykisk sundhed m.v. Beskæftigelsesforvaltningen og Socialforvaltningen har gennem en årrække samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen for de absolut svageste borgere, som ikke kan profitere af den almindelige jobcenterindsats. Samarbejdet har betydet et øget fokus på koordinering af indsatsen på tværs af forvaltningerne. Indsatsen i den særlige beskæftigelsesindsats retter sig til den brede målgruppe af hjemløse og socialt udsatte og skal kunne medvirke til at få kontakt til flere indenfor målgruppen samtidig med, at flere borgere får et individuelt tilrettelagt beskæftigelsestilbud. Særligt overfor unge vurderes en individuelt tilrettelagt "håndholdt" indsats at være særligt effektfuld, idet der arbejdes helhedsorienteret med evt. misbrugsbehandling, udredning ved psykiater og psykolog, boligsituation og andre relevante forhold, der har betydning for borgerens liv. En massiv indsats, der ydes både før, under og efter, der er etableret kontakt til arbejdsmarkedet. Ydelserne indeholdt i denne indsats vil blandt andet bestå i råd og vejledning i forhold til den sociale lovgivning og kommunens tilbud, myndighedsudøvelse i forhold til Aktivloven og Serviceloven, en bred kontakt til det private og offentlige arbejdsmarked, hjælp til indgåelse af samarbejdsaftaler med arbejdsgiver, bidrag til den socialfaglige udredning samt koordination af indsatsen med relevante samarbejdspartnere (boligforeninger, region, kriminalforsorg, andre magistratsafdelinger m.v.) Side 11 af 18

12 Den særlige beskæftigelsesindsats normeres med 4 årsværk og forankres organisatorisk i Beskæftigelsesforvaltningen i en samlet enhed for socialt udsatte. Specialindsats i forhold til personer med særligt behov for pleje, omsorg og sundhed Der er indenfor de senere år kommet flere borgere, hvis behov for hhv. en social indsats og en særlig plejeindsats eskalerer efter et hårdt liv på gaden med et intenst misbrug. Denne type borgere har ofte længerevarende ophold på forsorgsinstitutioner, fordi deres hjælpebehov er så komplekst, at de eksisterende kommunale tilbud ikke kan matche deres behov. Konsekvensen er, at borgerne står uden et reelt og passende botilbud. Hjemløseplanen indeholder et botilbud til denne målgruppe med fokus på pleje, omsorg og sundhed. Etableringen af et sådant tilbud vil sikre, at der kan tilbydes en differentieret og specialiseret indsats til målgruppen. Som en del af tilbudet vil brugerne blive tilbudt kontaktpersonsarbejde, herunder støtte til at få hverdagen til at fungere, socialpædagogisk støtte, rusmiddelbehandling, medicinering, personlig pleje og hjælp til forbedret sundhed og ernæring mm. Der etableres et nyt tilbud med 12 pladser til målgruppen. Ombygning af Kirkens Korshærs værested Den private organisation Kirkens Korshær varetager efter aftale med Århus kommune en række opgaver overfor målgruppen af udsatte borgere. Der drives blandt andet væresteder i Mejlgade og Nørre Alle samt Nattjenesten i Nørre Alle. Med henblik på at myndighedsfunktionen og den opsøgende indsats kan opnå kontakt med gruppen af hjemløse i midtbyen vurderes det hensigtsmæssigt, at værestedsfunktionen samles i Kirkens Korshærs lokaler i Nørre Alle. Her vil dels være kontaktmuligheder, mulighed for fortæring og sundhedsmæssig indsats samt beskæftigelsestiltag. For at løse denne opgave i lokalerne i Nørre Alle forudsættes disse ombygget, hvorfor der i forbindelse med hjemløseplanen ansøges om midler hertil. Specialindsats i forhold til målgruppen af udsatte kvinder Der findes en gruppe af kvinder, som er særligt udsatte enten som følge af misbrug, vold prostitution eller andre forhold. Kvinderne kan være i en sårbar psykisk situation, hvor konfrontation med det til tider Side 12 af 18

13 hårde miljø og den hårde jargon på en forsorgsinstitution er for belastende. Erfaringen siger desuden, at psykisk sårbare kvinder kan have svært ved at sige fra overfor mændene og fastholde egne grænser, og dermed oftere havner i en misbrugssituation, som blot gør deres situation sværere. Med henblik på at imødegå denne situation foreslås som led i Århus Kommunes hjemløseplan blandt andet etableret en skærmet afdeling for kvinder på et af kommunens eksisterende institutionstilbud. En skærmet afdeling indebærer, at der alene er adgang for personale og for de kvinder, der er indskrevet i tilbudet. Denne opgave kan løses indenfor den eksisterende tilbudsvifte. Derudover vil samarbejdet mellem eksisterende institutioner, der arbejder med udsatte kvinder, blive styrket. 6. Organisering af indsatsen Der er i forbindelse med udarbejdelse og realisering af Hjemløseplanen nedsat et sekretariat samt en styregruppe i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Hjemløseplanen er udarbejdet på baggrund af dialog med nøglemedarbejdere og ledere internt i forvaltningen, repræsentanter fra de private organisationer, som Socialforvaltningen samarbejder med på området, samt relevante brugerorganisationer. En bred gruppe af aktører på området har blandt andet bidraget til konkretiseringen og kvalificeringen af de enkelte tilbud på en fælles temadag i april Efterfølgende har der været nedsat sparringsgrupper for de enkelte initiativer med relevante videnspersoner på området. Sparringsgrupper har medvirket til at tegne de forskellige indsatser, der er indeholdt i Hjemløseplanen. Hjemløseplanen (i form af denne indstilling med medfølgende bilag) har i perioden 22. maj 2009 til 1. juni 2009 været i høring hos Handicaprådet, Integrationsrådet, Det Sociale Forbrugerråd samt en række interne MED-udvalg i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der er derudover modtaget høringssvar fra Det Boligsociale Fællessekretariat. Der er udarbejdet høringsnotat med resumé af de indkomne høringssvar samt forvaltningens kommentarer til disse. Høringsnotatet er sammen med de indkomne høringssvar vedlagt indstillingen (bilag 2). Side 13 af 18

14 Den organisatoriske forankring af de indsatser, som indgår i Århus Kommunes hjemløseplan, er beskrevet i indstillingens afsnit 6 og uddybes nærmere i bilag Der etableres i forbindelse med implementeringen af hjemløseplanen et sekretariat, som placeres i Socialforvaltningens driftsområde for forsorg og misbrug. 7. Konsekvenser for ressourcer Århus Kommune modtog ved den foreløbige fordeling af hjemløsestrategiens puljemidler tilsagn om en økonomisk ramme på 80 mio. kr. Af puljens i alt 500 mio. kr. blev 400 mio. kr. fordelt til de ansøgende kommuner. De resterende 100 mio. kr. er fra regeringens side afsat til ministeriets administration i forbindelse med hjemløsestrategien, evaluering og implementering af de igangsatte indsatser m.v. I de 100 mio. kr. indgår således bl.a. en pulje på 20 mio. kr., som kommunerne kan søge i forhold til finansiering af udgifter forbundet med implementering og evaluering af indsatserne. Af tabel 1 nedenfor fremgår hhv. anlægs- og driftsudgifter for indsatserne i Århus Kommunes hjemløseplan. For en nærmere beskrivelse af de økonomiske forudsætninger bag indsatserne i hjemløseplanen henvises til de uddybende beskrivelser i bilag Det er en grundlæggende antagelse i økonomiberegningerne, at projektperioden strækker sig til og med Oprindeligt var der fra Indenrigs- og Socialministeriets side lagt op til en projektperiode fra , men processen er af flere årsager blevet forsinket undervejs. Side 14 af 18

15 Tabel 1. Økonomioversigt. Anlægsudgifter og årlige driftsudgifter. Indsats Anlægsudgift Årlig driftsudgift Styrket opsøgende og koordinerende indsats Specialindsats for personer med særligt plejebehov 12 boformspladser En særlig beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesteam (ca. 80 brugere løbende) En lokalbaseret indsats Lokale udsatteteams (ca brugere løbende) En styrket myndighedsindsats Fremskudt myndighedsudøvelse (ca brugere løbende) Styrket udredningskapacitet (ca brugere løbende) Specialindsats for udsatte kvinder Etablering af skærmet afdeling for kvinder Ombygning af Kirkens Korshærs værested Udgiften er faldende i projektperioden, jf. bilag 1. Som bilag til indstillingen (bilag 1) er vedlagt en komplet oversigt over økonomien i Århus Kommunes endelige hjemløseplan. Den samlede bruttoudgift (ekskl. implementering og evaluering) i perioden er 86 mio. kr. Når dette beløb korrigeres for den forudsatte egenfinansiering i Socialforvaltningen på 6 mio. kr. i projektperioden svarer beløbet til de 80 mio. kr., som er afsat til Århus Kommune. Evaluering og implementering Rambøll Management er af Indenrigs- og Socialministeriet hyret til at forestå den overordnede evaluering af de indsatser, som de otte deltagende kommuner ender med at iværksætte. I samarbejde med Rambøll Management er de enkelte kommuner ansvarlige for at gennemføre en lokal evaluering af de iværksatte indsatser. Sideløbende med den endelige ansøgning om finansiering af hjemløseplanen ansøges på denne baggrund om midler til finansiering af afledte evaluerings- og implementeringsudgifter fra en pulje på 20 mio. kr., som er afsat til formålet. Det endelige niveau for Århus Kommunes ansøgning til denne pulje forventes at udgøre mellem 5 og 7 mio. kr. i perioden , men vil afhænge af nærmere drøftelser med hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Rambøll Management. Side 15 af 18

16 Egenfinansiering i projektperioden Som led i Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige bevilling på 80 mio. kr. er forudsat, at Århus Kommunes bidrager med yderligere ressourcer i form af en ikke nærmere specificeret egenfinansieringsandel. Af bilag 1 (økonomioversigten) fremgår, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse via omstilling af de eksisterende indsatser på området forventer at kunne frigøre 6 mio. kr. i perioden og herefter godt 2 mio. kr. fra 2014 og frem til finansiering af dele af hjemløseplanens indsatser. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvordan den forudsatte omstilling af den eksisterende indsats konkret vil blive udmøntet. Dog forventes i et vist omfang frigjort kapacitet som følge af etableringen af boformspladser til misbrugere med et særligt plejebehov, idet en del af personerne i målgruppen i dag modtager et (ikke fuldt dækkende) tilbud. Derudover indgår det som en forudsætning i Århus Kommunes hjemløseplan, at fokus for en del de opsøgende indsatser, som i dag retter sig mod målgruppen, vil blive justeret med henblik på at understøtte opfyldelsen af de opstillede målsætninger og bidrage til realisering af planen. Dette betragtes som en indirekte kommunal medfinansiering. I det omfang det i forbindelse med de forestående forhandlinger med Indenrigs- og Socialministeriet måtte vise sig, at den angivne medfinansieringsandel på 6 mio. kr. i projektperioden (ekskl. den omtalte indirekte medfinansiering) ikke vurderes tilstrækkelig, vil spørgsmålet om yderligere kommunal medfinansiering eventuelt skulle drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for Finansiering efter projektperiodens udløb Som det også blev beskrevet i indstillingen vedr. 1. udkast til hjemløseplan, vil der efter projektperiodens udløb skulle tages stilling til den fortsatte drift (og deraf følgende finansiering) af hjemløseplanens initiativer. Konkret ses fortsat fire mulige scenarier (i prioriteret rækkefølge), som beskrives kort herunder: 1. Hjemløseplanens indsatser har den ønskede effekt, og driftsudgifterne vil fra 2014 og frem derfor kunne finansieres via afledte besparelser på området (udover de i projektperioden gennemførte omstillinger af den eksisterende indsats). 2. Der opnås efter projektperiodens udløb hel eller delvis ekstern finansiering af de indsatser, som viser sig at have en dokumen- Side 16 af 18

17 terbar effekt i forhold til målsætningerne i regeringens hjemløsestrategi. 3. Byrådet træffer beslutning om videreførelse af hjemløseplanens indsatser (evt. udvalgte dele). Finansieringen vil herefter skulle anvises indenfor Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse eller alternativt via forhandlingerne om budgettet for De igangsatte initiativer afvikles eller neddrosles med udgangen af projektperioden. Hvis den løbende evaluering viser, at de igangsatte initiativer ikke har den ønskede effekt, vil de enten blive afviklet eller neddroslet til et niveau, hvor byrådet vurderer, at sammenhængen mellem ressourceforbrug og effekt er hensigtsmæssig. Laura Hay / Erik Kaastrup-Hansen Side 17 af 18

18 Bilag Bilag 1: Økonomioversigt (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 2: Høringsnotat og indkomne høringssvar (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 3: Århus Kommune - profil af hjemløsegruppen ud fra hjemløsetællingen 2007 (SFI) (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 4: Socialforvaltningens kortlægning i forbindelse med Århus Kommunes Hjemløseplan (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 5: En styrket opsøgende og koordinerende indsats (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 6: En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 7: En lokalbaseret indsats (lokale udsatteteams) (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 8: En særlig beskæftigelsesindsats (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 9: Specialindsats i forhold til målgruppen af udsatte kvinder (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 10: Specialindsats i forhold til personer med særligt behov for pleje, omsorg og sundhed (kopi til alle, + elektronisk) Tidligere beslutninger 4. marts 2009: Byrådet godkender 1. udkast til Århus Kommunes Hjemløseplan som forhandlingsoplæg til Velfærdsministeriet. Side 18 af 18

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. 1. udkast til Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. 1. udkast til Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 29. januar 2009 1. udkast til Hjemløseplan for Århus Kommune Århus Kommune Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Bilag 1. Aarhus Kommune. Baggrund vedr. den nationale Hjemløsestrategi samt beskrivelse af Hjemløseplanens indsatser Bilag til byrådsindstilling

Bilag 1. Aarhus Kommune. Baggrund vedr. den nationale Hjemløsestrategi samt beskrivelse af Hjemløseplanens indsatser Bilag til byrådsindstilling Bilag 1 Emne Til Kopi til Baggrund vedr. den nationale Hjemløsestrategi samt beskrivelse af Hjemløseplanens indsatser Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 20. juni 2012 SFI s hjemløsetællinger

Læs mere

Indstilling. Den 24. august Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Den 24. august Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 24. august 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen

Læs mere

Århus Kommune. Til Socialudvalget. Dato 26. marts Notat vedrørende status på realisering af indsatserne i Hjemløseplanen

Århus Kommune. Til Socialudvalget. Dato 26. marts Notat vedrørende status på realisering af indsatserne i Hjemløseplanen Til Socialudvalget Dato 26. marts 2010 Notat vedrørende status på realisering af indsatserne i Hjemløseplanen forår 2010 Århus Kommune Socialforvaltningen Århus kommunes byråd besluttede d. 16 juni 2009

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 16. juli 2007 Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og 1. Resume

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK REGERINGENS HJEMLØSESTRATEGI EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 2009-2012 EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 1 Indhold Forord... 3 Hjemløsestrategien en strategi til at nedbringe

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt fra Aarhus og på landsplan...

Notat. Indholdsfortegnelse. Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt fra Aarhus og på landsplan... Notat Emne Til Kopi til Status på Aarhus Kommunes Hjemløseplan maj 2012 Socialudvalget Maj 2012 Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen 22. Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Socialudvalget godkendte, at der for de afsatte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. juni 2006 Finansiering af bofællesskabs- og bostøttepladser indenfor psykiatriområdet og området for socialt udsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. marts 2008 Indstilling om forsøg med udlægning af erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) til institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Om beskæftigelsesindsatsen i hjemløseplanen. Arbejdsgruppenotat om beskæftigelsesindsatsen i hjemløseplanen

Notat. Århus Kommune. Indledning. Om beskæftigelsesindsatsen i hjemløseplanen. Arbejdsgruppenotat om beskæftigelsesindsatsen i hjemløseplanen Notat Emne Til Kopi til Arbejdsgruppenotat om beskæftigelsesindsatsen i hjemløseplanen Den 17. marts 201017. marts 2010 Århus Kommune Indledning I forbindelse med beskæftigelsesindsatsen i hjemløseplanen

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. marts 2016 Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) 1. Resume Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

Rådmandsindstilling. Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Rådmandens beslutning. Den 17. marts 201017. marts 2010. Socialforvaltningen

Rådmandsindstilling. Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Rådmandens beslutning. Den 17. marts 201017. marts 2010. Socialforvaltningen Rådmandsindstilling Til Rådmandens beslutning Den 17. marts 201017. marts 2010 Beskæftigelsesindsatsen i hjemløseplanen 1. Resume Som en del af hjemløseplanen i Århus Kommune sættes der fokus på at styrke

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Notat Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Socialpolitik: Forebyggelse Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Fælles 6-by mål på det sociale område

Fælles 6-by mål på det sociale område Punkt 6. Fælles 6-by mål på det sociale område 2014-157 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalgets godkender At 6-byerne iværksætter systematiske målinger efter

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indstilling. Gadeplansindsatser og antiradikalisering. 1. Resume

Indstilling. Gadeplansindsatser og antiradikalisering. 1. Resume Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Gadeplansindsatser og antiradikalisering En proaktiv indsats for udsatte børn, unge

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere