Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for afsat 500 mio. kr. med henblik på at nedbringe, og på længere sigt afskaffe, hjemløshed i Danmark. Byrådet godkendte den 4. marts 2009 første udkast til Århus Kommunes hjemløseplan. På baggrund af udkastet modtog Århus Kommune ved Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige fordeling af puljemidler tilsagn om en økonomisk ramme på ca. 80 mio. kr. Bevillingen følges af et krav om en ikke nærmere specificeret kommunal medfinansieringsandel. Denne indstilling indeholder det endelige forslag til hjemløseplan, som det ser ud efter foreløbige forhandlinger med ministeriet og inddragelse af et bred vifte af interessenter på området. Det endelige forslag til Århus Kommunes hjemløseplan indeholder følgende indsatser, som alle retter sig imod en eller flere af de fire overordnede målsætninger, som Indenrigs- og Socialministeriet har opstillet som led i regeringens hjemløsestrategi: Århus Kommune Socialforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Jægergården 8100 Århus C Sagsnummer: Sagsbehandlere: Nina Thorn Clausen Elsebeth Krog Fønsbo Jimmi Joensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte - En styrket opsøgende og koordinerende indsats - En styrket udredningskapacitet i tilknytning til myndighedsområdet - En styrket myndighedsindsats - En lokalbaseret indsats (lokale udsatte-/bostøtteteams) - En særlig beskæftigelsesindsats - Specialindsats i forhold til personer med særligt behov for pleje, omsorg og sundhed - Ombygning af Kirkens Korshærs værested i Nørre Alle - Specialindsats i forhold til målgruppen af udsatte kvinder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer via omstilling af de eksisterende indsatser på området at kunne frigøre 6 mio. kr. i perioden og herefter godt 2 mio. kr. årligt

2 (permanent) til medfinansiering af hjemløseplanens indsatser. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvordan den forudsatte omstilling konkret vil blive udmøntet. Frem mod projektperiodens udløb i 2013 skal der tages stilling til, om indsatserne i hjemløseplanen skal fortsætte. Såfremt indsatserne har den ønskede effekt, forventes driftsudgifterne fra 2014 i et vist omfang at kunne finansieres via afledte besparelser på området. I det omfang det ikke ad denne vej er muligt at tilvejebringe den fulde finansiering, vil finansieringen skulle ske via nye statslige midler, via omprioritering i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse eller som led forhandlingerne om budgettet for Alternativt skal indsatserne afvikles eller neddrosles efter projektperiodens udløb. Valget af løsning vil naturligvis også afhænge af den evaluering af de iværksatte indsatser, som gennemføres i projektforløbet. Århus Kommunes endelige hjemløseplan skal (via denne indstilling) være godkendt senest den 1. juli og vil herefter skulle forhandles endeligt på plads med Indenrigs- og Socialministeriet. Tilbagemelding om endelig bevilling af det afsatte rammebeløb forventes at ske i løbet af august Beslutningspunkter At 1) byrådet godkender det foreliggende udkast til hjemløseplan (som beskrevet i indstillingen og de medfølgende bilag). At 2) endelig ansøgning om midler til realisering af de beskrevne indsatser fremsendes til Indenrigs- og Socialministeriet senest den 1. juli 2009 eller umiddelbart efter byrådets godkendelse af indstillingen. At 3) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse via omstilling af de eksisterende indsatser på området frigør ressourcer svarende til ca. 6 mio. kr. i perioden til brug for kommunal medfinansiering. At 4) spørgsmålet om evt. yderligere kommunal medfinansiering i projektperioden drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for i det omfang Indenrigs- og Socialministeriet ikke måtte finde den angivne medfinansieringsandel tilstrækkelig. At 5) byrådet efter projektperiodens udløb tager stilling til, hvorvidt (og i givet fald i hvilket omfang) de iværksatte initiativer skal fortsætte. Side 2 af 18

3 3. Baggrund I foråret 2007 iværksatte det daværende Socialministerium en tælling af hjemløse og en kortlægning af efterspørgslen på boliger og botilbud til hjemløse. Begge undersøgelser havde til formål at afdække omfanget af hjemløshed i Danmark samt at give et bedre grundlag for udviklingen af den fremtidige indsats for hjemløse. Tællingen af hjemløse (gennemført i uge 6, 2007 af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)) viste, at der på landsplan var personer, der på den ene eller anden måde kunne karakteriseres som hjemløse. I Århus Kommune kunne 337 efter den gældende definition karakteriseres som hjemløse. En lokal kortlægning af hjemløseproblematikkens omfang i Århus Kommune underbygger SFI s tælling. Konkret peges på en række områder i den eksisterende indsats, hvor der med fordel kan sættes ind med en yderligere koordineret og styrket indsats. Der henvises til bilag 3 og 4 for en uddybning af de beskrevne undersøgelser. Med baggrund i SFI s tælling og som led i satspuljeaftalen for afsatte regeringen 500 mio. kr. over fire år til at gennemføre en strategi, der målrettet skal nedbringe, og på længere sigt afskaffe, hjemløshed i Danmark. Hjemløsestrategiens erklærede mål er dels at reducere omfanget af hjemløseproblemet gennem en forbedret styring af indsatserne, dels at evidens- og metodeudvikle området, således at der fremadrettet udvikles bedre og mere dokumenterede metoder i arbejdet med hjemløse. Byrådet godkendte den 4. marts 2009 første udkast til Århus Kommunes hjemløseplan. På baggrund af udkastet modtog Århus Kommune ved Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige fordeling af puljemidlerne tilsagn om en økonomisk ramme på ca. 80 mio. kr. Bevillingen følges af et krav om en ikke nærmere specificeret kommunal medfinansieringsandel. Af Indenrigs- og Socialministeriets tilbagemelding fremgik ligeledes følgende retningslinjer for den endelige ansøgning: Anlægsudgifter støttes generelt 100 % (og kræver således ikke særskilt kommunal medfinansiering) Side 3 af 18

4 Omfang og varighed af indsatserne i hjemløseplanen fastsættes endeligt på baggrund af forhandlinger mellem Århus Kommune og Indenrigs- og Socialministeriet Der gives ikke støtte til initiativer, som vurderes at ligge udenfor hjemløsestrategiens rammer, herunder f.eks. etablering af udsatteråd samt IT-drift og -udvikling Der etableres en særskilt pulje på 20 mio. kr., hvorfra kommunerne kan søge om midler til implementering og evaluering af de iværksatte indsatser. Med baggrund i Indenrigs- og Socialministeriets tilbagemelding, er forslag til en endelig hjemløseplan udarbejdet. Hjemløseplanen gennemgås i denne indstilling (og uddybes i detaljer i det vedlagte bilagsmateriale). 4. Den forventede effekt Fra Indenrigs- og Socialministeriets side lægges der vægt på en dokumenterbar effekt af den lokale hjemløseplan såkaldt resultatorienteret udmøntning. Rambøll Management er af Indenrigs- og Socialministeriet hyret til at forestå den overordnede evaluering af de indsatser, som de otte deltagende kommuner ender med at iværksætte. Data fra det monitoreringssystem, som Rambøll Management udvikler til formålet, vil indgå i den overordnede styring af hjemløsestrategien og vil samtidig bidrage med løbende information på politisk niveau i kommunerne. SFI vil endvidere foretage yderligere to hjemløsetællinger i henholdsvis 2009 og Tællingen for 2009 er gennemført i februar måned og resultaterne forventes offentliggjort i august Der er fra regeringens side en forventning om, at effekten af den samlede strategi på landsplan kan medvirke til at nedbringe og på sigt afskaffe hjemløshed i Danmark. Strategien indeholder følgende fire målsætninger, som kommunernes lokale indsatser skal imødekomme: 1. Ingen borgere skal leve et liv på gaden 2. Unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter Serviceloven eller almenboligloven 3. Ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte Side 4 af 18

5 4. Løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en konkret løsning på boligsituationen Indsatserne i Århus Kommunes endelige hjemløseplan knytter an til samtlige af disse målsætninger. Nogle af de øvrige kommuner har valgt blot at fokusere på en eller to af de formulerede målsætninger. Den konkrete målformulering og planlægning af hjemløseplanens enkelte indsatser sker ifølge den foreliggende procesplan i samarbejde mellem Rambøll Management (på ministeriets vegne) og Århus Kommune i løbet af efteråret Fra Århus Kommune indgår ledere og medarbejdere i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Med udgangspunkt i de fire nationale målsætninger er opstillet følgende lokale målsætninger, som indsatserne i Århus Kommunes endelige hjemløseplan forventes at have en positiv effekt i forhold til: 1. Antallet af gadesovere skal reduceres 2. Antallet af unge på forsorgshjem skal reduceres % af særligt socialt udsatte på forsorgsinstitutioner må maksimalt opholde sig der i 120 dage Indsatte og indlagte skal tilbydes en plan under afsoning/indlæggelse, der forebygger hjemløshed I figur 1 er opstillet en kausalmodel, der viser hvordan hjemløseplanens indsatser forventes at føre til opfyldelse af de fire overordnede effektmål. Hjemløseplanens indsatser beskrives i indstillingens afsnit 5 herunder. 1 Dette mål indgår allerede i dag i Socialforvaltningens effektstyringssystem. Side 5 af 18

6 Figur 1. oversigt over forandringsteorien bag Århus Kommunes hjemløseplan Den grundlæggende forandringsteori bag Århus Kommunes hjemløseplan er, at etableringen af en styrket opsøgende og koordinerende indsats vil give bedre mulighed for tidligere at opnå og efterfølgende fastholde kontakt med målgruppen af særligt socialt udsatte borgere. Ved samtidig at styrke udredningskapaciteten og myndighedsområdet styrkes muligheden for at kunne tilbyde borgeren den rette indsats, præcis når borgeren er parat til forandring. De enkelte indsatsers forventede effekt beskrives nærmere i indstillingens bilag 5-10, hvoraf også fremgår eksempler på mulige konkrete effektmål. 5. De planlagte ydelser Hjemløseplanen for Århus Kommune indeholder en række indsatser, som tilsammen og hver for sig skal medvirke til at realisere de lokale målsætninger og dermed medvirke til at realisere regeringens hjemløsestrategi. Forskningen viser, at tidlig permanent boligløsning (såkaldt housing first) er det, der har den største effekt. Man ved, at en stor andel af målgruppen af hjemløse og socialt udsatte formår at bo i egen bolig, hvis de gives den fornødne sociale støtte. Det gælder også personer med forholdsvis massive problemer. Endelig er der evidens for, at udgående, tværfaglige støtteteams og case management virker samt at unge ikke skal samles i boformer. Side 6 af 18

7 I forlængelse heraf er Århus Kommunes hjemløseplan overordnet set baseret på følgende: En tidlig kontakt via en målrettet velkoordineret opsøgende indsats, så den fornødne kontakt etableres og fastholdes Den rette indsats via tidlig og kvalificeret udredning Sammenhæng i indsatsen En styrkelse af den lokalbaserede opsøgende indsats samt tilbud om fornøden støtte i egen bolig Fokus på beskæftigelse til målgruppen af hjemløse og socialt udsatte Specialiserede indsatser til de mest udsatte grupper Den lokalbaserede og opsøgende indsats vil ske i et tæt samarbejde med boligforeninger, lokale foreninger, bo- og dagtilbud, jobkonsulenter og myndighedsudfører m.fl. Formålet med indsatsen er at give støtte til at kunne bibeholde egen bolig, afklare forsørgelsesgrundlag og kontakt til arbejdsmarkedet, gode sociale relationer, m.v. Heri tænkes også en særlig indsats overfor unge. Samtidig oprettes en særlig beskæftigelsesindsats, der skal medvirke til at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for de mest udsatte borgere. De enkelte indsatser i Århus Kommunes hjemløseplan gennemgås herunder. For en mere detaljeret beskrivelse af indsatserne henvises til de vedlagte bilag (5-10). En styrket opsøgende og koordinerende indsats Som led i hjemløseplanen ønskes styrket dels den opsøgende indsats i lokalområderne, dels koordineringen af de eksisterende indsatser på tværs af byen og i midtbyen. Med henblik på at nedbringe antallet af hjemløse i Århus Kommune er det nødvendigt at være opsøgende overfor de borgere, hvis tilstand gør, at de via deres adfærd afskærer sig fra kontakt med omverdenen. På det overordnede plan skal den opsøgende indsats medvirke til at forebygge social deroute og til at skabe en øget livskvalitet hos borgeren. Dette gælder særligt for unge, da en tidlig opsporing og indsats vil kunne medvirke til at opnå denne effekt. Konkret forventes den opsøgende indsats at medvirke til at bryde isolationen og give borgeren et håb og en mulighed for forandring i sit liv. Endvidere er det tanken, at borgeren får kontakt til systemet og herigennem får støtte til den rette indsats, herunder støtte til etablering og fastholdelse af egen bolig, støtte til beskæftigelse m.v. Side 7 af 18

8 Den opsøgende indsats skal desuden medvirke til at øge borgerens fysiske og psykiske sundhed samtidig med, at der arbejdes på en effekt i forhold til de generelle aspekter i borgerens liv, herunder trivsel i lokale sammenhænge samt tilknytning til arbejdsmarkedet. Ydelserne indeholdt i denne indsats vil blandt andet bestå i etablering af kontakt mellem bruger og hhv. myndighedsområdet, boligforeninger, lokale foreninger, beskæftigelsestilbud m.v., bidrag til den socialfaglige udredning, relationsbaseret kontakt, herunder forskellige former for aktiviteter, udarbejdelse af delhandleplaner mv. Indsatsen vil i høj grad være kendetegnet ved fleksibel tilgængelighed, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes særlige behov. Styrkelsen af den opsøgende indsats vil finde sted med udgangspunkt i en bedre og mere systematisk koordinering af den nuværende opsøgende indsats i Århus. Dette kombineres med en meget tæt kobling af det opsøgende arbejde med den forestående etablering af et udredningsteam og en styrket myndighedsfunktion For at sikre den øgede koordinering og systematik tilføres 5-6 årsværk til denne opgave, som forankres i tilknytning til den eksisterende opsøgende indsats i Socialforvaltningen. En styrket udredningskapacitet i tilknytning til myndighedsområdet En styrket udredningskapacitet og bedre og mere koordinerede udredningsmetoder skal medvirke til, at den rette indsats så tidligt som muligt kan tilvejebringes for den enkelte bruger. En stor andel af hjemløse og socialt udsatte har svære og komplekse problemstillinger, f.eks. problemer i forhold til alkohol- og stofmisbrug, psykisk sygdom, vold, kriminalitet, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende sociale netværk, et omflakkende liv og rodløshed m.v. Udredningsarbejdet er derfor helt centralt i forhold til at kunne tilbyde den rette støtte, idet der skabes en større klarhed over borgerens fysiske, psykiske og sociale muligheder, herunder en større klarhed over, hvilke drømme og håb borgeren har for sin fremtid og hvilke hjælpebehov, der skal tilbydes løsning på. Ud over det konkrete udredningsprodukt er erfaringen samtidig, at selve udredningsarbejdet har en positiv effekt i sig selv, idet der undervejs i forløbet skabes en værdifuld relation mellem borger og pro- Side 8 af 18

9 fessionel. Effekten af den gode relation ses ofte i form af større motivation for forandring hos borgeren og i form af en højere livskvalitet. En styrkelse af udredningskapaciteten vil bestå i dels at styrke den socialfaglige udredning på myndighedsområdet, dels at etablere et specialteam bestående af psykiater, neuropsykolog samt læge, der på konsulentbasis kan tilbyde specialiserede udredninger med kort varsel (i alt svarende til ca. 3 årsværk). Udredningsteamet arbejder hurtigt og fleksibelt og i tæt tilknytning til de opsøgende medarbejdere, således at de brugere, der er kontakt til og motiveres via det opsøgende arbejde, hurtigt kan udredes. Udredningsteamet forankres i Socialcenter for Voksne. En styrket myndighedsindsats Et af nøglebegreberne i Århus Kommunes hjemløseplan er en målrettet sammenhængende og koordineret indsats. En styrket myndighedsindsats skal i den forbindelse medvirke til, at den fornødne kapacitet til at bevilge, iværksætte og følge op på de rette foranstaltninger er til stede, når borgeren er udredt og motiveret for forandring. Konkret betyder det, at der i indsatsen er fokus på en effekt i forhold til, at den enkelte borger får støtte til at etablere og fastholde egen bolig og at borgeren tilbydes den rette behandling og opnår en bedre fysisk og psykisk sundhed. Der skal arbejdes mod at kunne opnå afklaring af forsørgelsesgrundlag og tilknytning til arbejdsmarkedet der, hvor det er muligt. Alle borgere indenfor målgruppen skal tilbydes en handleplan, som understøtter den indsats, der tilbydes. Sammen med myndighedsudøveren opstilles i handleplanen de langsigtede mål, borgeren har for sit liv. Opfølgning af handleplaner og sikring af koordinering af indsatsen er ligeledes en særlig myndighedsopgave, der kan have en stor betydning for, at der ydes en sammenhængende indsats til gavn for borgeren. Ydelserne indeholdt i denne indsats vil blandt andet bestå i råd og vejledning i forhold til den sociale lovgivning og kommunens tilbud, myndighedsudøvelse i forhold til Aktivloven og Serviceloven, bidrag til den socialfaglige udredning, indsamling af eksisterende relevant viden fra øvrige foranstaltninger og instanser, iværksættelse af øvrig nødvendig udredning samt udpegning af personlig koordinator til borgeren. Side 9 af 18

10 For at løse disse opgaver etableres en tværfaglig myndighedsenhed bestående af 5 årsværk, som forankres i Socialcenter for Voksne. Enheden har kompetence i forhold til myndighedsbeslutninger på såvel Servicelovens som Aktivlovens område. En lokalbaseret indsats (lokale udsatte-/bostøtteteams) I Århus Kommunes hjemløseplan er en stor del af indsatsen lagt an på muligheden for at kunne tilbyde borgerne en lokalbaseret indsats i et tæt samarbejde med boligforeninger, lokale foreninger, brugerforeninger, bo- og dagtilbud, den særlige beskæftigelsesindsats for socialt udsatte og myndighedsudfører m.fl. Opgaven for de fire lokale udsatteteams består dels i at give støtte til psykosocial rehabilitering i lokalområdet i form af bostøtte, dels i at lave opsøgende arbejde. De enkelte teams skal tage sig af alle former for problemer, som forskellige grupper af særligt socialt udsatte - f.eks. etniske minoriteter og unge - oplever i lokalområdet. Vigtige elementer i arbejdet er blandt andet at bidrage til opretholdelse af egen bolig, sikre tilknytning til arbejdsmarkedet og skabe gode sociale relationer. Der ydes en målrettet indsats, som skal medvirke til at øge borgerens fysiske og psykiske sundhed samtidig med, at der arbejdes på en effekt i forhold til de generelle aspekter i borgerens liv, herunder trivsel og inkludering i lokale sammenhænge samt tilknytning til arbejdsmarkedet. De lokale udsatteteams forventes samtidig at kunne fastholde en kontakt med den del af målgruppen, som forvaltningen i dag har svært ved at komme i kontakt med endsige fastholde kontakten med. Dette gælder særligt for unge, hvor der via en tidlig opsporing vil være mulighed for at undgå en social deroute. Ydelserne i de lokale udsatteteams skal tilrettelægges fleksibelt, koordineret og sammenhængende, og vil ske i et tæt samarbejde med boligforeninger, jobkonsulenter, myndighedsudfører m.fl. En af hjemløsestrategiens målsætninger er at finde alternativer til forsorgshjem for målgruppen af unge, idet erfaringerne viser, at en afgørende forudsætning for succes er, at målgruppen ikke samles i f.eks. boformer. Der forudsættes på denne baggrund etableret en specialiseret ungeenhed under de lokale udsatteteams. Ungeteamet vil kunne rekvireres i konkrete sager vedr. unge på forsorgshjemmene og her Side 10 af 18

11 bidrage med løsningsforslag til en alternativ indsats. Ungeteamet vil desuden have en koordinerende funktion i forhold til kommunens øvrige ungeindsats. De lokale udsatteteams omfatter i alt 16 årsværk og etableres i tilknytning til socialcentrene. En særlig beskæftigelsesindsats Der foreslås etableret en særlig beskæftigelsesindsats, som skal medvirke til at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer i matchgruppe 4 og 5 og eventuelt længere væk fra arbejdsmarkedet end denne kategorisering. Kontakt til arbejdsmarkedet virker ofte positivt på andre elementer af livet og får derfor også en afledt betydning i forhold til f.eks. fastholdelse af egen bolig, bedre fysisk og psykisk sundhed m.v. Beskæftigelsesforvaltningen og Socialforvaltningen har gennem en årrække samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen for de absolut svageste borgere, som ikke kan profitere af den almindelige jobcenterindsats. Samarbejdet har betydet et øget fokus på koordinering af indsatsen på tværs af forvaltningerne. Indsatsen i den særlige beskæftigelsesindsats retter sig til den brede målgruppe af hjemløse og socialt udsatte og skal kunne medvirke til at få kontakt til flere indenfor målgruppen samtidig med, at flere borgere får et individuelt tilrettelagt beskæftigelsestilbud. Særligt overfor unge vurderes en individuelt tilrettelagt "håndholdt" indsats at være særligt effektfuld, idet der arbejdes helhedsorienteret med evt. misbrugsbehandling, udredning ved psykiater og psykolog, boligsituation og andre relevante forhold, der har betydning for borgerens liv. En massiv indsats, der ydes både før, under og efter, der er etableret kontakt til arbejdsmarkedet. Ydelserne indeholdt i denne indsats vil blandt andet bestå i råd og vejledning i forhold til den sociale lovgivning og kommunens tilbud, myndighedsudøvelse i forhold til Aktivloven og Serviceloven, en bred kontakt til det private og offentlige arbejdsmarked, hjælp til indgåelse af samarbejdsaftaler med arbejdsgiver, bidrag til den socialfaglige udredning samt koordination af indsatsen med relevante samarbejdspartnere (boligforeninger, region, kriminalforsorg, andre magistratsafdelinger m.v.) Side 11 af 18

12 Den særlige beskæftigelsesindsats normeres med 4 årsværk og forankres organisatorisk i Beskæftigelsesforvaltningen i en samlet enhed for socialt udsatte. Specialindsats i forhold til personer med særligt behov for pleje, omsorg og sundhed Der er indenfor de senere år kommet flere borgere, hvis behov for hhv. en social indsats og en særlig plejeindsats eskalerer efter et hårdt liv på gaden med et intenst misbrug. Denne type borgere har ofte længerevarende ophold på forsorgsinstitutioner, fordi deres hjælpebehov er så komplekst, at de eksisterende kommunale tilbud ikke kan matche deres behov. Konsekvensen er, at borgerne står uden et reelt og passende botilbud. Hjemløseplanen indeholder et botilbud til denne målgruppe med fokus på pleje, omsorg og sundhed. Etableringen af et sådant tilbud vil sikre, at der kan tilbydes en differentieret og specialiseret indsats til målgruppen. Som en del af tilbudet vil brugerne blive tilbudt kontaktpersonsarbejde, herunder støtte til at få hverdagen til at fungere, socialpædagogisk støtte, rusmiddelbehandling, medicinering, personlig pleje og hjælp til forbedret sundhed og ernæring mm. Der etableres et nyt tilbud med 12 pladser til målgruppen. Ombygning af Kirkens Korshærs værested Den private organisation Kirkens Korshær varetager efter aftale med Århus kommune en række opgaver overfor målgruppen af udsatte borgere. Der drives blandt andet væresteder i Mejlgade og Nørre Alle samt Nattjenesten i Nørre Alle. Med henblik på at myndighedsfunktionen og den opsøgende indsats kan opnå kontakt med gruppen af hjemløse i midtbyen vurderes det hensigtsmæssigt, at værestedsfunktionen samles i Kirkens Korshærs lokaler i Nørre Alle. Her vil dels være kontaktmuligheder, mulighed for fortæring og sundhedsmæssig indsats samt beskæftigelsestiltag. For at løse denne opgave i lokalerne i Nørre Alle forudsættes disse ombygget, hvorfor der i forbindelse med hjemløseplanen ansøges om midler hertil. Specialindsats i forhold til målgruppen af udsatte kvinder Der findes en gruppe af kvinder, som er særligt udsatte enten som følge af misbrug, vold prostitution eller andre forhold. Kvinderne kan være i en sårbar psykisk situation, hvor konfrontation med det til tider Side 12 af 18

13 hårde miljø og den hårde jargon på en forsorgsinstitution er for belastende. Erfaringen siger desuden, at psykisk sårbare kvinder kan have svært ved at sige fra overfor mændene og fastholde egne grænser, og dermed oftere havner i en misbrugssituation, som blot gør deres situation sværere. Med henblik på at imødegå denne situation foreslås som led i Århus Kommunes hjemløseplan blandt andet etableret en skærmet afdeling for kvinder på et af kommunens eksisterende institutionstilbud. En skærmet afdeling indebærer, at der alene er adgang for personale og for de kvinder, der er indskrevet i tilbudet. Denne opgave kan løses indenfor den eksisterende tilbudsvifte. Derudover vil samarbejdet mellem eksisterende institutioner, der arbejder med udsatte kvinder, blive styrket. 6. Organisering af indsatsen Der er i forbindelse med udarbejdelse og realisering af Hjemløseplanen nedsat et sekretariat samt en styregruppe i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Hjemløseplanen er udarbejdet på baggrund af dialog med nøglemedarbejdere og ledere internt i forvaltningen, repræsentanter fra de private organisationer, som Socialforvaltningen samarbejder med på området, samt relevante brugerorganisationer. En bred gruppe af aktører på området har blandt andet bidraget til konkretiseringen og kvalificeringen af de enkelte tilbud på en fælles temadag i april Efterfølgende har der været nedsat sparringsgrupper for de enkelte initiativer med relevante videnspersoner på området. Sparringsgrupper har medvirket til at tegne de forskellige indsatser, der er indeholdt i Hjemløseplanen. Hjemløseplanen (i form af denne indstilling med medfølgende bilag) har i perioden 22. maj 2009 til 1. juni 2009 været i høring hos Handicaprådet, Integrationsrådet, Det Sociale Forbrugerråd samt en række interne MED-udvalg i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der er derudover modtaget høringssvar fra Det Boligsociale Fællessekretariat. Der er udarbejdet høringsnotat med resumé af de indkomne høringssvar samt forvaltningens kommentarer til disse. Høringsnotatet er sammen med de indkomne høringssvar vedlagt indstillingen (bilag 2). Side 13 af 18

14 Den organisatoriske forankring af de indsatser, som indgår i Århus Kommunes hjemløseplan, er beskrevet i indstillingens afsnit 6 og uddybes nærmere i bilag Der etableres i forbindelse med implementeringen af hjemløseplanen et sekretariat, som placeres i Socialforvaltningens driftsområde for forsorg og misbrug. 7. Konsekvenser for ressourcer Århus Kommune modtog ved den foreløbige fordeling af hjemløsestrategiens puljemidler tilsagn om en økonomisk ramme på 80 mio. kr. Af puljens i alt 500 mio. kr. blev 400 mio. kr. fordelt til de ansøgende kommuner. De resterende 100 mio. kr. er fra regeringens side afsat til ministeriets administration i forbindelse med hjemløsestrategien, evaluering og implementering af de igangsatte indsatser m.v. I de 100 mio. kr. indgår således bl.a. en pulje på 20 mio. kr., som kommunerne kan søge i forhold til finansiering af udgifter forbundet med implementering og evaluering af indsatserne. Af tabel 1 nedenfor fremgår hhv. anlægs- og driftsudgifter for indsatserne i Århus Kommunes hjemløseplan. For en nærmere beskrivelse af de økonomiske forudsætninger bag indsatserne i hjemløseplanen henvises til de uddybende beskrivelser i bilag Det er en grundlæggende antagelse i økonomiberegningerne, at projektperioden strækker sig til og med Oprindeligt var der fra Indenrigs- og Socialministeriets side lagt op til en projektperiode fra , men processen er af flere årsager blevet forsinket undervejs. Side 14 af 18

15 Tabel 1. Økonomioversigt. Anlægsudgifter og årlige driftsudgifter. Indsats Anlægsudgift Årlig driftsudgift Styrket opsøgende og koordinerende indsats Specialindsats for personer med særligt plejebehov 12 boformspladser En særlig beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesteam (ca. 80 brugere løbende) En lokalbaseret indsats Lokale udsatteteams (ca brugere løbende) En styrket myndighedsindsats Fremskudt myndighedsudøvelse (ca brugere løbende) Styrket udredningskapacitet (ca brugere løbende) Specialindsats for udsatte kvinder Etablering af skærmet afdeling for kvinder Ombygning af Kirkens Korshærs værested Udgiften er faldende i projektperioden, jf. bilag 1. Som bilag til indstillingen (bilag 1) er vedlagt en komplet oversigt over økonomien i Århus Kommunes endelige hjemløseplan. Den samlede bruttoudgift (ekskl. implementering og evaluering) i perioden er 86 mio. kr. Når dette beløb korrigeres for den forudsatte egenfinansiering i Socialforvaltningen på 6 mio. kr. i projektperioden svarer beløbet til de 80 mio. kr., som er afsat til Århus Kommune. Evaluering og implementering Rambøll Management er af Indenrigs- og Socialministeriet hyret til at forestå den overordnede evaluering af de indsatser, som de otte deltagende kommuner ender med at iværksætte. I samarbejde med Rambøll Management er de enkelte kommuner ansvarlige for at gennemføre en lokal evaluering af de iværksatte indsatser. Sideløbende med den endelige ansøgning om finansiering af hjemløseplanen ansøges på denne baggrund om midler til finansiering af afledte evaluerings- og implementeringsudgifter fra en pulje på 20 mio. kr., som er afsat til formålet. Det endelige niveau for Århus Kommunes ansøgning til denne pulje forventes at udgøre mellem 5 og 7 mio. kr. i perioden , men vil afhænge af nærmere drøftelser med hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Rambøll Management. Side 15 af 18

16 Egenfinansiering i projektperioden Som led i Indenrigs- og Socialministeriets foreløbige bevilling på 80 mio. kr. er forudsat, at Århus Kommunes bidrager med yderligere ressourcer i form af en ikke nærmere specificeret egenfinansieringsandel. Af bilag 1 (økonomioversigten) fremgår, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse via omstilling af de eksisterende indsatser på området forventer at kunne frigøre 6 mio. kr. i perioden og herefter godt 2 mio. kr. fra 2014 og frem til finansiering af dele af hjemløseplanens indsatser. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvordan den forudsatte omstilling af den eksisterende indsats konkret vil blive udmøntet. Dog forventes i et vist omfang frigjort kapacitet som følge af etableringen af boformspladser til misbrugere med et særligt plejebehov, idet en del af personerne i målgruppen i dag modtager et (ikke fuldt dækkende) tilbud. Derudover indgår det som en forudsætning i Århus Kommunes hjemløseplan, at fokus for en del de opsøgende indsatser, som i dag retter sig mod målgruppen, vil blive justeret med henblik på at understøtte opfyldelsen af de opstillede målsætninger og bidrage til realisering af planen. Dette betragtes som en indirekte kommunal medfinansiering. I det omfang det i forbindelse med de forestående forhandlinger med Indenrigs- og Socialministeriet måtte vise sig, at den angivne medfinansieringsandel på 6 mio. kr. i projektperioden (ekskl. den omtalte indirekte medfinansiering) ikke vurderes tilstrækkelig, vil spørgsmålet om yderligere kommunal medfinansiering eventuelt skulle drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for Finansiering efter projektperiodens udløb Som det også blev beskrevet i indstillingen vedr. 1. udkast til hjemløseplan, vil der efter projektperiodens udløb skulle tages stilling til den fortsatte drift (og deraf følgende finansiering) af hjemløseplanens initiativer. Konkret ses fortsat fire mulige scenarier (i prioriteret rækkefølge), som beskrives kort herunder: 1. Hjemløseplanens indsatser har den ønskede effekt, og driftsudgifterne vil fra 2014 og frem derfor kunne finansieres via afledte besparelser på området (udover de i projektperioden gennemførte omstillinger af den eksisterende indsats). 2. Der opnås efter projektperiodens udløb hel eller delvis ekstern finansiering af de indsatser, som viser sig at have en dokumen- Side 16 af 18

17 terbar effekt i forhold til målsætningerne i regeringens hjemløsestrategi. 3. Byrådet træffer beslutning om videreførelse af hjemløseplanens indsatser (evt. udvalgte dele). Finansieringen vil herefter skulle anvises indenfor Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse eller alternativt via forhandlingerne om budgettet for De igangsatte initiativer afvikles eller neddrosles med udgangen af projektperioden. Hvis den løbende evaluering viser, at de igangsatte initiativer ikke har den ønskede effekt, vil de enten blive afviklet eller neddroslet til et niveau, hvor byrådet vurderer, at sammenhængen mellem ressourceforbrug og effekt er hensigtsmæssig. Laura Hay / Erik Kaastrup-Hansen Side 17 af 18

18 Bilag Bilag 1: Økonomioversigt (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 2: Høringsnotat og indkomne høringssvar (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 3: Århus Kommune - profil af hjemløsegruppen ud fra hjemløsetællingen 2007 (SFI) (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 4: Socialforvaltningens kortlægning i forbindelse med Århus Kommunes Hjemløseplan (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 5: En styrket opsøgende og koordinerende indsats (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 6: En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 7: En lokalbaseret indsats (lokale udsatteteams) (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 8: En særlig beskæftigelsesindsats (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 9: Specialindsats i forhold til målgruppen af udsatte kvinder (kopi til alle, + elektronisk) Bilag 10: Specialindsats i forhold til personer med særligt behov for pleje, omsorg og sundhed (kopi til alle, + elektronisk) Tidligere beslutninger 4. marts 2009: Byrådet godkender 1. udkast til Århus Kommunes Hjemløseplan som forhandlingsoplæg til Velfærdsministeriet. Side 18 af 18

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Hjemløsestrategi for København

Hjemløsestrategi for København Hjemløsestrategi for København 1 Hjemløsestrategi for Københavns Kommune Revideret på baggrund af høringssvar Hvad er en hjemløsestrategi? Hjemløsestrategien skal give retningen for Københavns Kommunes

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen CASA Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen Center

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE 13:2006 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Nina Fabricius Eva Børjesson INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE EVALUERING AF PULJEN TIL SOCIALT UDSATTE GRUPPER I DE SEKS STØRSTE BYER DELRAPPORT III AFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere