7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret"

Transkript

1 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien, byggeriet og de private servicefag mindst én lærling ansat. Det betyder, at mere end 7 ud af 1 virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret med at uddanne fremtidens håndværkere og kontorassistenter. Analysen viser, at især det i dag er de små virksomheder og virksomheder placeret i Jylland, der er bedst til at tage lærlinge. af Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 9. juli 212 Analysens hovedkonklusioner Knap 1. elever på landets erhvervsskoler mangler netop nu en praktikplads i en virksomhed, og 5.5 har ingen mulighed for at gøre deres uddannelse færdig fordi de heller ikke kan komme i skolepraktik. Denne analyse dokumenterer, at mere end 7 du af 1 virksomheder inden for byggeriet, industrien og privat service ikke tager del i praktikpladsansvaret. De fleste virksomheder, der tager lærlinge er små virksomheder, og det er også de små virksomheder, der har flest lærlinge pr. faglærte medarbejder. Jyske virksomheder er langt mere tilbøjelige til at tage lærlinge, og de tager også flest. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Under hver tredje virksomhed tager del i praktikpladsansvaret Siden 28 er praktikpladsmanglen vokset eksplosivt. De dugfriske tal fra sidste uge, der viser status på praktikpladserne i maj måned 212 viser, at mens der manglede godt 4. pladser i 28 er manglen nu igen oppe på 1. elever 1, der ikke har en praktikplads i en virksomhed, jf. figur 1A. Selvom halvdelen har fået en skolepraktikplads, så er der i dag mere end 5.5 elever uden en praktikplads, der altså ikke kan fuldføre deres uddannelse, jf. figur 1B. Figur 1A. Praktikpladsmangel, alle Praktikpladssøgende elever i alt (bruttosøgende) Figur 1B. Praktikpladsmangel, uden for SKP Praktikpladssøgende udenfor SKP Praktikpladssøgende elever i alt (bruttosøgende), sæsonkorr Anm.: Figuren viser alle praktikpladssøgende elever, brutto. Kilde: AE pba. Praktikpladsstatistikken fra Undervisningsministeriet, 6. juli 212. Praktikpladssøgende udenfor SKP, sæsonkorr. Anm.: Praktikpladssøgende elever uden for skolepraktik. Kilde: AE pba. Praktikpladsstatistikken fra Undervisningsministeriet, 6. juli 212. AE har ved hjælp af meget detaljerede registeroplysninger undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret ved at have ansat en elev fra en erhvervsuddannelse. Af de 55. danske virksomheder, der er med i undersøgelsen havde kun 15. virksomheder en elev ansat i 21, jf. tabel 1. Det svarer til, at 27,2 procent af virksomhederne inden for byggeriet, industri og privat service. Dermed er det kun knap hver tredje danske virksomhed, der er med til at uddanne fremtidens håndværkere og kontorassistenter. Tabel 1. Andel virksomheder, har en lærling ansat Har ikke lærlinge Har lærlinge Alle Har ikke lærlinge Har lærlinge Pct. Alle Alle virksomheder ,8 27,2 1, Anm: Tabellen viser andelen af virksomheder, der har haft mindst 4 ansatte og ansatte med faglært uddannelse i 21, der har haft en lønmodtager på fuld tid, der var i gang med en faglært uddannelse på hovedforløbet. Der ses kun på virksomheder inden for byggeriet, privat service og industrien. Privat service dækker over "serviceydelser", "finansering og forsikring", "hoteller og restauranter", "transport" og "handel" Alt i alt var der på de 55.1 virksomheder i 21 ansat 51.4 lærlinge, hvilket svarer til,9 lærling pr. virksomhed. Tallene dækker selvsagt over, at rigtig mange virksomheder slet ikke har lærlinge jf. tabel 1, andre virksomheder har flere lærlinge. Ser man i stedet på de virksomheder, der har mindst én elev, så er det tydeligt at mange virksomheder har mere end én elev. 1 Flest mangler praktikplads inden for det merkantile område (2.846 pers), dernæst tilsammen 3.91 pers. inden for "Bygge og anlæg" og "Strøm, styring og IT", 1.22 pers. mangler plads inden for "Bil, fly og andre transport", mens 955 pers. mangler inden for "Produktion og udvikling". Stort set alle, der mangler en praktikplads vil kunne finde en plads inden for de brancher, der medtages (undtagelse er SOSU, pædagogik). 2

3 Tabel 2. Antal lærlinge i virksomhederne Gns. antal elever pr. virksomhed Gns. antal elever pr. virksomhed, der har lærlinge Alle virksomheder 51.4,9 3,4 Anm: Antal lærlinge ansat i virksomhederne i 21. På hver virksomhed er det opgjort, hvor stor en del af de ansatte, der er lærlinge. Således kan man se, hvor meget lærlingene fylder i virksomhederne - den såkaldte elevkvote. I gennemsnit for de 55. virksomheder er der 3,7 elever pr. 1 ansatte, og i forhold til faglærte ansatte, er der næsten 6 lærlinge, for hver 1 med en faglært uddannelse, jf. tabel 3. Tabel 3. Antal lærlinge pr. 1 ansatte i virksomhederne Antal lærlinge ifht. 1 ansatte Antal lærlinge ifht. 1 faglærte ansatte Alle virksomheder 3,7 5,6 Anm: Antallet af elever, der er ansat på virksomheden er sat i forhold til 1 ansatte eller 1 faglærte (eleverne indgår i nævneren). Boks 1. Sådan har vi gjort I Danmarks Statistiks E-indkomstregister har AE adgang til meget detaljerede oplysninger om lønmodtagernes beskæftigelsesforhold. Det er muligt at se lønmodtagernes ansættelsesforhold helt ned på CVR- og månedsniveau i perioden I denne undersøgelse er e-indkomstregisteret sammenholdt med Danmarks Statistiks elevregistre med det formål at undersøge om virksomhederne har haft en ansat elev. Dette er afgjort ved om en af de ansatte virksomheden har været i gang med en erhvervsuddannelse på hovedforløbet i ansættelsesperioden. Det er kun ansatte, der har været i gang med en erhvervsfaglig uddannelse på grundforløbet og været ansat på fuldtid (mindst 9 pct. af tiden), der er rubriceret som en elevansættelse. Analysen er lavet på virksomhedsniveau. Kun virksomheder, der har mindst 4 lønmodtagere ansat, er medtaget i analysen. For at tage højde for om virksomhederne kan tilbyde et uddannelsesforløb til eleverne, er der betinget på, at virksomhederne skal have mindst en ansat med erhvervsfaglig baggrund. Kun virksomheder inden for byggeri, industri og privat service er medtaget i analysen (se bilagstabel 1). AE har ikke haft adgang til oplysninger om praktikpladsaftaler eller godkendelse som praktikpladsvirksomhed på virksomhedsniveau. Små virksomheder tager det største ansvar Tabel 4 viser en opgørelse af om virksomhederne har lærlinge ansat i forhold til virksomhedens størrelse. 68 procent af de store virksomheder har lærlinge ansat, mens det kun gælder procent af de helt små virksomheder. Man burde også forvente, at de store virksomheder er gode til at tage lærlinge, da de har mange "oplæringsmestre" dvs. ansatte, der kan lære fra sig, så dette er i sig selv ikke overraskende. Af tabel 4 ses også fordelingen af de i alt 15. virksomheder, der tager lærlinge efter virksomhedens størrelse, og her ser man, at størstedelen af virksomhederne, der tager lærlinge, er små virksomheder. 3,7 procent er mindre end 1 ansatte, mens kun hver tiende af virksomhederne har mere end 1 ansatte. 3

4 Tabel 4. Andel virksomheder, der har lærlinge, efter størrelse Har ikke lærlinge Har lærlinge Alle virksomheder Andel virksomheder med lærlinge Samlet fordeling af de virksomheder, der har lærlinge Pct. Pct. 4-9 ansatte ,9 3, ansatte , 26, 2-49 ansatte ,3 24, 5-99 ansatte ,3 9,3 Mere end 1 ansatte ,3 1, Alle ,2 1, Når man skal vurdere hvor stort et praktikpladsansvar virksomhederne tager, så skal man bruge elevkvoten, da den viser forholdet mellem lærlinge og antallet af ansatte, og altså viser, hvor meget lærlingene fylder i virksomhederne. Dette er vist i figur 1. Mens de allermindste virksomheder, der har under 1 ansatte, i gennemsnit har 4 lærlinge for hver 1 ansatte, så er det kun 2 lærlinge pr. 1 ansatte i de allerstørste virksomheder. Det vidner om, at de små virksomheder tager et dobbelt så stort praktikpladsansvar, som de store. Ser man på elevkvoten i forhold til faglærte, så er der stadig samme tendens omend den der mindre udtal. De allermindste virksomheder tager næsten 6 elever pr. 1 faglærte, mens de store virksomheder tager knap 5 elever pr. 1 faglærte. Figur 1. Elevkvoter fordelt på virksomhedsstørrelse Pct ansatte 1-19 ansatte 2-49 ansatte 5-99 ansatte Mere end 1 ansatte Pct Antal lærlinge pr. 1 ansatte Antal lærlinge pr. 1 faglærte 4

5 Jyske virksomheder tager større praktikpladsansvar Figur 2 viser andelen af virksomheder i hver kommune, der har haft mindst én lærling ansat i 21. De mørke områder er der, hvor flest virksomheder tager del i praktikpladsansvaret, mens de lyse områder er der, hvor færrest tager lærlinge. Det er meget tydeligt, at de jyske virksomheder er langt bedre til at tage lærlinge end de Sjællandske virksomheder. Det er både i Sydjylland, Vestjylland og Nordjylland at mange virksomheder tager del i praktikpladsansvaret, men også på Sydfyn og i enkelte Sjællandske kommuner tager man også et relativt pænt praktikpladsansvar. Figur 2. Andel virksomheder, der har lærlinge ansat i 21 Det er undersøgt, om billedet ændrer sig, når man i stedet ser på elevkvoten for virksomhederne i kommunerne. Det gør det ikke. Eneste forskel er, at Århus og Ålborg ligger dårligere, hvilket betyder at virksomhederne i byerne tager relativt få lærlinge pr. ansatte. Dette ses i bilagsfigur 1. Praktikpladsproblemet kan løses - af virksomhederne Den rekordhøje praktikpladsmangel i disse år betyder, at flere tusinde unge ikke kan få lov at gennemføre deres uddannelse. Enten forsinkes de unge i deres uddannelse, men i værste fald kan de slet ikke færdiggøre deres uddannelse, og det medfører en risiko for, at de aldrig får en uddannelse. Denne analyse dokumenter, at det er meget få virksomheder, der i dag tager del i praktikpladsansvaret. Kun knap 3 ud af 1 virksomheder havde i 21 en elev ansat samtidig mere end 8. manglede en praktikplads (se figur 1A). 5

6 Selvom Danmark er i krise og virksomhederne måske er mere tilbageholdende inden de ansætter en lærling, så er det paradoksalt, at hovedparten af virksomhederne ikke er med til at løse praktikpladsproblematikken. Det er de selvsamme virksomheder, der er afhængig af at rekruttere den uddannede arbejdskraft. I de 4.1 virksomheder, der ikke har haft en lærling ansat i 21, var der samlet set 732. ansatte, hvoraf knap 25. er faglærte. Der er altså masser af kapacitet til at løse praktikpladsproblematikken. Det er klart, at det i en tid med økonomisk krise kan være vanskeligt for virksomhederne at tage lige så mange elever ind som før, men som analysen dokumenterer, er det i dag primært de små virksomheder, der tager praktikpladsansvaret, og som alt andet lige, bør være mindst lige så konjunkturfølsomme som de store virksomheder. Den geografiske vinkel har også været overraskende set i krisens tegn. Den økonomiske krise har især kostet arbejdspladser i provinsen, men det er her, hvor virksomhederne tager det største ansvar. Det er, at de små virksomheder tager den største tørn, er interessant idet det ofte fremføres af virksomhederne, at det er besværligt at have en lærling pga. bureaukrati og papirarbejde, men hvis de små virksomheder, der sandsynligvis har færre kontoransatte, kan have lærlinge, så bør de større virksomheder også kunne. Netop når man ser på elevkvoten i forhold til samtlige ansatte er billedet rigtig skævt. I dag er erhvervsuddannelserne bygget, så er virksomhederne, der selv skal uddanne den arbejdskraft, de skal bruge i fremtiden. Den teoretiske læring foregår i skoleperioderne, mens den praktiske læring foregår i virksomhederne. AE's fremskrivninger på arbejdsmarkedet viser, at der i fremtiden bliver behov for uddannet arbejdskraft, og selvom det måske kan være vanskeligt at se nu, så er det som at tisse i bukserne, at så mange unge går rundt uden lærepladser. Når krisen om nogle år er vendt til økonomisk fremgang, så vil virksomhederne komme til at mangle uddannet arbejdskraft, fordi man i disse år ikke har prioriteret at få uddannet de unge. Det, at flere tusinde unge siden 28 har stået uden praktikplads, er måske et tegn på, at det nuværende erhvervsuddannelsessystem ikke længere slår an. I gennem AER foregår der i dag en omfordeling ved at alle virksomheder indbetaler pr. ansat til refusionsordningen, hvorfra de virksomheder, der tager lærlinge kan få refusion under skoleperioderne. Formålet med AER var netop at skaffe flere praktikpladser, men som det har set ud siden 28, så har det nuværende system ikke kunnet skaffe de praktikpladser, der er brug for. Selvfølgelig er krisen en stor del af forklaringen, men det ændrer ikke ved at der er skruet kraftigt ned for produktionen af nye håndværkere og kontorassistenter. En af løsningerne kunne være, at man re-vurderede systemet. Hvis man fortsat vil gave en uddannelsesform, der veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold, så må man sørge for, at virksomhederne får større incitament til at tage en lærling. Som denne analyse viser, er der masser af virksomheder, der i dag ikke tager del i ansvaret. En mulighed er derfor at øge bidraget til AER for alle virksomheder for tilsvarende at give et større tilskud til dem, der tager en lærling. Alternativet er, at man øger antallet af praktikpladser på skolerne. Naturligvis er det allerbedste en ordinær praktikplads i en virksomhed, men på den lange bane er det vigtigste at få uddannet de unge. Hverken de unge eller samfundet har råd til at efterlade landets unge uden en uddannelse. Derudover 6

7 har AE tidligere dokumenteret, at de erhvervsuddannede der er uddannet via skolepraktik efter få år klarer sig lige så godt på arbejdsmarkedet som dem, der er uddannet via almindelig praktik. En anden mulighed er at udvide brugen af delepraktikpladser, der lige nu kører som forsøg flere steder i landet. Ideen om en "praktikpladsbank" kan måske få flere virksomheder, der er usikre for fremtiden eller som føler sig for specialiserede til at tage en lærling ind i hele forløbet, til at udbyde en plads på måske et år ad gangen. 7

8 Bilag Bilagsfigur 1. Kommunernes elevkvote (antal lærlinge pr. 1 faglærte ansatte) Bilagstabel 1. Brancher, der indgår i analysen Kode Hovedgruppe 127-gruppering 11 Industri Slagterier 12 Industri Fiskeindustri 15 Industri Anden fødevareindustri 13 Industri Mejerier 14 Industri Bagerier, brødfabrikker mv. 11 Industri Drikkevareindustri 12 Industri Tobaksindustri 13 Industri Tekstilindustri 14 Industri Beklædningsindustri 15 Industri Læder- og fodtøjsindustri 16 Industri Træindustri 17 Industri Papirindustri 18 Industri Trykkerier mv. 8

9 19 Industri Olieraffinaderier mv. 21 Industri Fremst. af basiskemikalier 22 Industri Fremst. af maling og sæbe mv. 21 Industri Medicinalindustri 22 Industri Plast- og gummiindustri 231 Industri Glasindustri og keramisk industri 232 Industri Betonindustri og teglværker 24 Industri Fremst. af metal 25 Industri Metalvareindustri 261 Industri Fremst. af computere og kommunikationsudstyr mv. 262 Industri Fremst. af andet elektronisk udstyr 271 Industri Fremst. af elektriske motorer mv. 272 Industri Fremst. af ledninger og kabler 273 Industri Fremst. af husholdningsapparater, lamper mv. 281 Industri Fremst. af motorer, vindmøller og pumper 282 Industri Fremst. af andre maskiner 29 Industri Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil 3 Industri Fremst. af skibe og andre transportmidler 31 Industri Møbelindustri 322 Industri Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed 321 Industri Fremst. af medicinske instrumenter mv. 33 Industri Reparation og installation af maskiner og udstyr 41 Bygge og anlæg Byggeentreprenører 42 Bygge og anlæg Anlægsentreprenører 439 Bygge og anlæg Murere og anden specialiseret byggeog anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde 431 Bygge og anlæg Bygningsinstallation 432 Bygge og anlæg Bygningsfærdiggørelse 491 Transport Regional- og fjerntog 492 Transport Lokaltog, bus og taxi mv. 493 Transport Fragtvognmænd og rørtransport 5 Transport Skibsfart 51 Transport Luftfart 52 Transport Hjælpevirksomhed til transport 53 Transport Post og kurertjeneste 55 Hoteller og restauranter Hoteller mv. 56 Hoteller og restauranter Restauranter 9

10 641 Finansiering og forsikring Pengeinstitutter 642 Finansiering og forsikring Kreditforeninger mv. 65 Finansiering og forsikring Forsikring og pension 66 Finansiering og forsikring Finansiel service 94 Andre serviceydelser mv. Organisationer og foreninger 95 Andre serviceydelser mv. Reparation af husholdningsudstyr 96 Andre serviceydelser mv. Frisører, vaskerier og andre serviceydelser 97 Andre serviceydelser mv. Private husholdninger med ansat medhjælp 99 Internationale organisationer og ambassader 451 Handel Bilhandel 452 Handel Bilværksteder mv. 461 Handel Agenturhandel Internationale organisationer og ambassader 462 Handel Engrosh. med korn og foderstof 463 Handel Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 464 Handel Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr 465 Handel Engrosh. med it-udstyr 466 Handel Engrosh. med andre maskiner 467 Handel Anden engroshandel 471 Handel Supermarkeder og varehuse mv. 472 Handel Specialbutikker med fødevarer 473 Handel Tankstationer 474 Handel Detailh. med forbrugerelektronik 475 Handel Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv. 476 Handel Detailh. med kultur- og fritidsprodukter 477 Handel Detailh. med beklædning og fodtøj 478 Handel Internethandel, postordre mv. Anm: Som udgangspunkt indgår alle disse virksomhedstyper i analysen. De andre betingelser for virksomheder, der er beskrevet i boks 1, skal stadig gælde før end virksomheden indgår i analysen. 1

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Figur 2.1 Logistisk effektivitet balancen mellem logistikomkostninger og leveringsservice. Fig. 2.2 Illustration af logistikomkostningernes tværgående retning. Fig. 2.3 Fordeling af logistikomkostninger.

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

3. Praktik på erhvervsuddannelserne

3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3.1 Sammenfatning 113 3.2 Praktikpladser på virksomheder 114 3.3 Praktikpladser følger af vækst 12 3.4 Elever, der søger praktikplads 126 3.5 Elever i skolepraktik 137

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

De sociale klasser i folkeskolen i 2012

De sociale klasser i folkeskolen i 2012 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater.

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

Store formuer efterlades til de højest lønnede

Store formuer efterlades til de højest lønnede Store formuer efterlades til de højest lønnede I gennemsnit havde personer, der døde i 2012, en nettoformue på 860.000 kr. Det dækker over meget store efterladte nettoformuer i toppen og gæld i bunden.

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere