7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret"

Transkript

1 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien, byggeriet og de private servicefag mindst én lærling ansat. Det betyder, at mere end 7 ud af 1 virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret med at uddanne fremtidens håndværkere og kontorassistenter. Analysen viser, at især det i dag er de små virksomheder og virksomheder placeret i Jylland, der er bedst til at tage lærlinge. af Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 9. juli 212 Analysens hovedkonklusioner Knap 1. elever på landets erhvervsskoler mangler netop nu en praktikplads i en virksomhed, og 5.5 har ingen mulighed for at gøre deres uddannelse færdig fordi de heller ikke kan komme i skolepraktik. Denne analyse dokumenterer, at mere end 7 du af 1 virksomheder inden for byggeriet, industrien og privat service ikke tager del i praktikpladsansvaret. De fleste virksomheder, der tager lærlinge er små virksomheder, og det er også de små virksomheder, der har flest lærlinge pr. faglærte medarbejder. Jyske virksomheder er langt mere tilbøjelige til at tage lærlinge, og de tager også flest. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Under hver tredje virksomhed tager del i praktikpladsansvaret Siden 28 er praktikpladsmanglen vokset eksplosivt. De dugfriske tal fra sidste uge, der viser status på praktikpladserne i maj måned 212 viser, at mens der manglede godt 4. pladser i 28 er manglen nu igen oppe på 1. elever 1, der ikke har en praktikplads i en virksomhed, jf. figur 1A. Selvom halvdelen har fået en skolepraktikplads, så er der i dag mere end 5.5 elever uden en praktikplads, der altså ikke kan fuldføre deres uddannelse, jf. figur 1B. Figur 1A. Praktikpladsmangel, alle Praktikpladssøgende elever i alt (bruttosøgende) Figur 1B. Praktikpladsmangel, uden for SKP Praktikpladssøgende udenfor SKP Praktikpladssøgende elever i alt (bruttosøgende), sæsonkorr Anm.: Figuren viser alle praktikpladssøgende elever, brutto. Kilde: AE pba. Praktikpladsstatistikken fra Undervisningsministeriet, 6. juli 212. Praktikpladssøgende udenfor SKP, sæsonkorr. Anm.: Praktikpladssøgende elever uden for skolepraktik. Kilde: AE pba. Praktikpladsstatistikken fra Undervisningsministeriet, 6. juli 212. AE har ved hjælp af meget detaljerede registeroplysninger undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret ved at have ansat en elev fra en erhvervsuddannelse. Af de 55. danske virksomheder, der er med i undersøgelsen havde kun 15. virksomheder en elev ansat i 21, jf. tabel 1. Det svarer til, at 27,2 procent af virksomhederne inden for byggeriet, industri og privat service. Dermed er det kun knap hver tredje danske virksomhed, der er med til at uddanne fremtidens håndværkere og kontorassistenter. Tabel 1. Andel virksomheder, har en lærling ansat Har ikke lærlinge Har lærlinge Alle Har ikke lærlinge Har lærlinge Pct. Alle Alle virksomheder ,8 27,2 1, Anm: Tabellen viser andelen af virksomheder, der har haft mindst 4 ansatte og ansatte med faglært uddannelse i 21, der har haft en lønmodtager på fuld tid, der var i gang med en faglært uddannelse på hovedforløbet. Der ses kun på virksomheder inden for byggeriet, privat service og industrien. Privat service dækker over "serviceydelser", "finansering og forsikring", "hoteller og restauranter", "transport" og "handel" Alt i alt var der på de 55.1 virksomheder i 21 ansat 51.4 lærlinge, hvilket svarer til,9 lærling pr. virksomhed. Tallene dækker selvsagt over, at rigtig mange virksomheder slet ikke har lærlinge jf. tabel 1, andre virksomheder har flere lærlinge. Ser man i stedet på de virksomheder, der har mindst én elev, så er det tydeligt at mange virksomheder har mere end én elev. 1 Flest mangler praktikplads inden for det merkantile område (2.846 pers), dernæst tilsammen 3.91 pers. inden for "Bygge og anlæg" og "Strøm, styring og IT", 1.22 pers. mangler plads inden for "Bil, fly og andre transport", mens 955 pers. mangler inden for "Produktion og udvikling". Stort set alle, der mangler en praktikplads vil kunne finde en plads inden for de brancher, der medtages (undtagelse er SOSU, pædagogik). 2

3 Tabel 2. Antal lærlinge i virksomhederne Gns. antal elever pr. virksomhed Gns. antal elever pr. virksomhed, der har lærlinge Alle virksomheder 51.4,9 3,4 Anm: Antal lærlinge ansat i virksomhederne i 21. På hver virksomhed er det opgjort, hvor stor en del af de ansatte, der er lærlinge. Således kan man se, hvor meget lærlingene fylder i virksomhederne - den såkaldte elevkvote. I gennemsnit for de 55. virksomheder er der 3,7 elever pr. 1 ansatte, og i forhold til faglærte ansatte, er der næsten 6 lærlinge, for hver 1 med en faglært uddannelse, jf. tabel 3. Tabel 3. Antal lærlinge pr. 1 ansatte i virksomhederne Antal lærlinge ifht. 1 ansatte Antal lærlinge ifht. 1 faglærte ansatte Alle virksomheder 3,7 5,6 Anm: Antallet af elever, der er ansat på virksomheden er sat i forhold til 1 ansatte eller 1 faglærte (eleverne indgår i nævneren). Boks 1. Sådan har vi gjort I Danmarks Statistiks E-indkomstregister har AE adgang til meget detaljerede oplysninger om lønmodtagernes beskæftigelsesforhold. Det er muligt at se lønmodtagernes ansættelsesforhold helt ned på CVR- og månedsniveau i perioden I denne undersøgelse er e-indkomstregisteret sammenholdt med Danmarks Statistiks elevregistre med det formål at undersøge om virksomhederne har haft en ansat elev. Dette er afgjort ved om en af de ansatte virksomheden har været i gang med en erhvervsuddannelse på hovedforløbet i ansættelsesperioden. Det er kun ansatte, der har været i gang med en erhvervsfaglig uddannelse på grundforløbet og været ansat på fuldtid (mindst 9 pct. af tiden), der er rubriceret som en elevansættelse. Analysen er lavet på virksomhedsniveau. Kun virksomheder, der har mindst 4 lønmodtagere ansat, er medtaget i analysen. For at tage højde for om virksomhederne kan tilbyde et uddannelsesforløb til eleverne, er der betinget på, at virksomhederne skal have mindst en ansat med erhvervsfaglig baggrund. Kun virksomheder inden for byggeri, industri og privat service er medtaget i analysen (se bilagstabel 1). AE har ikke haft adgang til oplysninger om praktikpladsaftaler eller godkendelse som praktikpladsvirksomhed på virksomhedsniveau. Små virksomheder tager det største ansvar Tabel 4 viser en opgørelse af om virksomhederne har lærlinge ansat i forhold til virksomhedens størrelse. 68 procent af de store virksomheder har lærlinge ansat, mens det kun gælder procent af de helt små virksomheder. Man burde også forvente, at de store virksomheder er gode til at tage lærlinge, da de har mange "oplæringsmestre" dvs. ansatte, der kan lære fra sig, så dette er i sig selv ikke overraskende. Af tabel 4 ses også fordelingen af de i alt 15. virksomheder, der tager lærlinge efter virksomhedens størrelse, og her ser man, at størstedelen af virksomhederne, der tager lærlinge, er små virksomheder. 3,7 procent er mindre end 1 ansatte, mens kun hver tiende af virksomhederne har mere end 1 ansatte. 3

4 Tabel 4. Andel virksomheder, der har lærlinge, efter størrelse Har ikke lærlinge Har lærlinge Alle virksomheder Andel virksomheder med lærlinge Samlet fordeling af de virksomheder, der har lærlinge Pct. Pct. 4-9 ansatte ,9 3, ansatte , 26, 2-49 ansatte ,3 24, 5-99 ansatte ,3 9,3 Mere end 1 ansatte ,3 1, Alle ,2 1, Når man skal vurdere hvor stort et praktikpladsansvar virksomhederne tager, så skal man bruge elevkvoten, da den viser forholdet mellem lærlinge og antallet af ansatte, og altså viser, hvor meget lærlingene fylder i virksomhederne. Dette er vist i figur 1. Mens de allermindste virksomheder, der har under 1 ansatte, i gennemsnit har 4 lærlinge for hver 1 ansatte, så er det kun 2 lærlinge pr. 1 ansatte i de allerstørste virksomheder. Det vidner om, at de små virksomheder tager et dobbelt så stort praktikpladsansvar, som de store. Ser man på elevkvoten i forhold til faglærte, så er der stadig samme tendens omend den der mindre udtal. De allermindste virksomheder tager næsten 6 elever pr. 1 faglærte, mens de store virksomheder tager knap 5 elever pr. 1 faglærte. Figur 1. Elevkvoter fordelt på virksomhedsstørrelse Pct ansatte 1-19 ansatte 2-49 ansatte 5-99 ansatte Mere end 1 ansatte Pct Antal lærlinge pr. 1 ansatte Antal lærlinge pr. 1 faglærte 4

5 Jyske virksomheder tager større praktikpladsansvar Figur 2 viser andelen af virksomheder i hver kommune, der har haft mindst én lærling ansat i 21. De mørke områder er der, hvor flest virksomheder tager del i praktikpladsansvaret, mens de lyse områder er der, hvor færrest tager lærlinge. Det er meget tydeligt, at de jyske virksomheder er langt bedre til at tage lærlinge end de Sjællandske virksomheder. Det er både i Sydjylland, Vestjylland og Nordjylland at mange virksomheder tager del i praktikpladsansvaret, men også på Sydfyn og i enkelte Sjællandske kommuner tager man også et relativt pænt praktikpladsansvar. Figur 2. Andel virksomheder, der har lærlinge ansat i 21 Det er undersøgt, om billedet ændrer sig, når man i stedet ser på elevkvoten for virksomhederne i kommunerne. Det gør det ikke. Eneste forskel er, at Århus og Ålborg ligger dårligere, hvilket betyder at virksomhederne i byerne tager relativt få lærlinge pr. ansatte. Dette ses i bilagsfigur 1. Praktikpladsproblemet kan løses - af virksomhederne Den rekordhøje praktikpladsmangel i disse år betyder, at flere tusinde unge ikke kan få lov at gennemføre deres uddannelse. Enten forsinkes de unge i deres uddannelse, men i værste fald kan de slet ikke færdiggøre deres uddannelse, og det medfører en risiko for, at de aldrig får en uddannelse. Denne analyse dokumenter, at det er meget få virksomheder, der i dag tager del i praktikpladsansvaret. Kun knap 3 ud af 1 virksomheder havde i 21 en elev ansat samtidig mere end 8. manglede en praktikplads (se figur 1A). 5

6 Selvom Danmark er i krise og virksomhederne måske er mere tilbageholdende inden de ansætter en lærling, så er det paradoksalt, at hovedparten af virksomhederne ikke er med til at løse praktikpladsproblematikken. Det er de selvsamme virksomheder, der er afhængig af at rekruttere den uddannede arbejdskraft. I de 4.1 virksomheder, der ikke har haft en lærling ansat i 21, var der samlet set 732. ansatte, hvoraf knap 25. er faglærte. Der er altså masser af kapacitet til at løse praktikpladsproblematikken. Det er klart, at det i en tid med økonomisk krise kan være vanskeligt for virksomhederne at tage lige så mange elever ind som før, men som analysen dokumenterer, er det i dag primært de små virksomheder, der tager praktikpladsansvaret, og som alt andet lige, bør være mindst lige så konjunkturfølsomme som de store virksomheder. Den geografiske vinkel har også været overraskende set i krisens tegn. Den økonomiske krise har især kostet arbejdspladser i provinsen, men det er her, hvor virksomhederne tager det største ansvar. Det er, at de små virksomheder tager den største tørn, er interessant idet det ofte fremføres af virksomhederne, at det er besværligt at have en lærling pga. bureaukrati og papirarbejde, men hvis de små virksomheder, der sandsynligvis har færre kontoransatte, kan have lærlinge, så bør de større virksomheder også kunne. Netop når man ser på elevkvoten i forhold til samtlige ansatte er billedet rigtig skævt. I dag er erhvervsuddannelserne bygget, så er virksomhederne, der selv skal uddanne den arbejdskraft, de skal bruge i fremtiden. Den teoretiske læring foregår i skoleperioderne, mens den praktiske læring foregår i virksomhederne. AE's fremskrivninger på arbejdsmarkedet viser, at der i fremtiden bliver behov for uddannet arbejdskraft, og selvom det måske kan være vanskeligt at se nu, så er det som at tisse i bukserne, at så mange unge går rundt uden lærepladser. Når krisen om nogle år er vendt til økonomisk fremgang, så vil virksomhederne komme til at mangle uddannet arbejdskraft, fordi man i disse år ikke har prioriteret at få uddannet de unge. Det, at flere tusinde unge siden 28 har stået uden praktikplads, er måske et tegn på, at det nuværende erhvervsuddannelsessystem ikke længere slår an. I gennem AER foregår der i dag en omfordeling ved at alle virksomheder indbetaler pr. ansat til refusionsordningen, hvorfra de virksomheder, der tager lærlinge kan få refusion under skoleperioderne. Formålet med AER var netop at skaffe flere praktikpladser, men som det har set ud siden 28, så har det nuværende system ikke kunnet skaffe de praktikpladser, der er brug for. Selvfølgelig er krisen en stor del af forklaringen, men det ændrer ikke ved at der er skruet kraftigt ned for produktionen af nye håndværkere og kontorassistenter. En af løsningerne kunne være, at man re-vurderede systemet. Hvis man fortsat vil gave en uddannelsesform, der veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold, så må man sørge for, at virksomhederne får større incitament til at tage en lærling. Som denne analyse viser, er der masser af virksomheder, der i dag ikke tager del i ansvaret. En mulighed er derfor at øge bidraget til AER for alle virksomheder for tilsvarende at give et større tilskud til dem, der tager en lærling. Alternativet er, at man øger antallet af praktikpladser på skolerne. Naturligvis er det allerbedste en ordinær praktikplads i en virksomhed, men på den lange bane er det vigtigste at få uddannet de unge. Hverken de unge eller samfundet har råd til at efterlade landets unge uden en uddannelse. Derudover 6

7 har AE tidligere dokumenteret, at de erhvervsuddannede der er uddannet via skolepraktik efter få år klarer sig lige så godt på arbejdsmarkedet som dem, der er uddannet via almindelig praktik. En anden mulighed er at udvide brugen af delepraktikpladser, der lige nu kører som forsøg flere steder i landet. Ideen om en "praktikpladsbank" kan måske få flere virksomheder, der er usikre for fremtiden eller som føler sig for specialiserede til at tage en lærling ind i hele forløbet, til at udbyde en plads på måske et år ad gangen. 7

8 Bilag Bilagsfigur 1. Kommunernes elevkvote (antal lærlinge pr. 1 faglærte ansatte) Bilagstabel 1. Brancher, der indgår i analysen Kode Hovedgruppe 127-gruppering 11 Industri Slagterier 12 Industri Fiskeindustri 15 Industri Anden fødevareindustri 13 Industri Mejerier 14 Industri Bagerier, brødfabrikker mv. 11 Industri Drikkevareindustri 12 Industri Tobaksindustri 13 Industri Tekstilindustri 14 Industri Beklædningsindustri 15 Industri Læder- og fodtøjsindustri 16 Industri Træindustri 17 Industri Papirindustri 18 Industri Trykkerier mv. 8

9 19 Industri Olieraffinaderier mv. 21 Industri Fremst. af basiskemikalier 22 Industri Fremst. af maling og sæbe mv. 21 Industri Medicinalindustri 22 Industri Plast- og gummiindustri 231 Industri Glasindustri og keramisk industri 232 Industri Betonindustri og teglværker 24 Industri Fremst. af metal 25 Industri Metalvareindustri 261 Industri Fremst. af computere og kommunikationsudstyr mv. 262 Industri Fremst. af andet elektronisk udstyr 271 Industri Fremst. af elektriske motorer mv. 272 Industri Fremst. af ledninger og kabler 273 Industri Fremst. af husholdningsapparater, lamper mv. 281 Industri Fremst. af motorer, vindmøller og pumper 282 Industri Fremst. af andre maskiner 29 Industri Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil 3 Industri Fremst. af skibe og andre transportmidler 31 Industri Møbelindustri 322 Industri Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed 321 Industri Fremst. af medicinske instrumenter mv. 33 Industri Reparation og installation af maskiner og udstyr 41 Bygge og anlæg Byggeentreprenører 42 Bygge og anlæg Anlægsentreprenører 439 Bygge og anlæg Murere og anden specialiseret byggeog anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde 431 Bygge og anlæg Bygningsinstallation 432 Bygge og anlæg Bygningsfærdiggørelse 491 Transport Regional- og fjerntog 492 Transport Lokaltog, bus og taxi mv. 493 Transport Fragtvognmænd og rørtransport 5 Transport Skibsfart 51 Transport Luftfart 52 Transport Hjælpevirksomhed til transport 53 Transport Post og kurertjeneste 55 Hoteller og restauranter Hoteller mv. 56 Hoteller og restauranter Restauranter 9

10 641 Finansiering og forsikring Pengeinstitutter 642 Finansiering og forsikring Kreditforeninger mv. 65 Finansiering og forsikring Forsikring og pension 66 Finansiering og forsikring Finansiel service 94 Andre serviceydelser mv. Organisationer og foreninger 95 Andre serviceydelser mv. Reparation af husholdningsudstyr 96 Andre serviceydelser mv. Frisører, vaskerier og andre serviceydelser 97 Andre serviceydelser mv. Private husholdninger med ansat medhjælp 99 Internationale organisationer og ambassader 451 Handel Bilhandel 452 Handel Bilværksteder mv. 461 Handel Agenturhandel Internationale organisationer og ambassader 462 Handel Engrosh. med korn og foderstof 463 Handel Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 464 Handel Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr 465 Handel Engrosh. med it-udstyr 466 Handel Engrosh. med andre maskiner 467 Handel Anden engroshandel 471 Handel Supermarkeder og varehuse mv. 472 Handel Specialbutikker med fødevarer 473 Handel Tankstationer 474 Handel Detailh. med forbrugerelektronik 475 Handel Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv. 476 Handel Detailh. med kultur- og fritidsprodukter 477 Handel Detailh. med beklædning og fodtøj 478 Handel Internethandel, postordre mv. Anm: Som udgangspunkt indgår alle disse virksomhedstyper i analysen. De andre betingelser for virksomheder, der er beskrevet i boks 1, skal stadig gælde før end virksomheden indgår i analysen. 1

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser For 2. måned i træk mangler 11. elever en praktikplads i en virksomhed Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser Dagens praktikpladstal viser, at der i juli måned var knap 11. elever

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Siden starten af 2013 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stigende. Fra første kvartal 2013 til første kvartal 2015 er beskæftigelsen opgjort

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Milliardpotentiale i skolepraktikken

Milliardpotentiale i skolepraktikken Mere end 3.000 elever på erhvervsskolerne uden praktikplads Milliardpotentiale i skolepraktikken Flere tusinde unge står stadig uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Beskæftigelsespotentiale blandt uddannede lærere

Beskæftigelsespotentiale blandt uddannede lærere Beskæftigelsespotentiale blandt uddannede lærere AE har set nærmere på hvor mange uddannede lærere, der er ansat uden for grundskolen. Mere end 17.000 uddannede lærere, der hverken var ansat i offentlige

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER 6. februar 2007 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER Der har været fremgang i dansk økonomi de sidste små tre år, hvilket har medført en rekordhøj beskæftigelse. Samlet set

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Analyse af Danske Universiteters betydning for dansk økonomi

Analyse af Danske Universiteters betydning for dansk økonomi Analyse af Danske Universiteters betydning for dansk økonomi af Peter Rørmose Jensen Marts 2016 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø [TITEL]ANALYSE AF DANSKE UNIVERSITETERS BETYDNING FOR DANSK

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Næsten hver tredje 26-årige på Fyn har ikke fået nogen uddannelse. Dette svarer til, at mere end 1. unge fynboer hvert år forlader folkeskolen uden

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

8 ud af 10 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse

8 ud af 10 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse 8 ud af 1 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse 8 ud af 1 lærlinge finder første job i den virksomhed, hvor de stod i lære. Ser man 9 måneder efter endt uddannelse, så er 64 procent stadig

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs Siden slutningen af 00 er ledigheden mere end fordoblet. Således viser tallene fra 1. kvartal 01 en bruttoledighed på knap 10.000 personer, hvilket svarer til knap 7 procent af arbejdsstyrken. Tallene

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed For første gang siden krisen går færre nyuddannede ud i mindst måneders sammenhængende ledighed. Baggrunden er, at andelen af faglærte og personer med mellemlang

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier De nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at næsten 1. elever på landets erhvervsskoler lige nu står uden praktikplads. Problemet med de manglende

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse

Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse Højt uddannelsesniveau i Danmark, men for få får en erhvervsuddannelse Ifølge OECD ligger Danmark i toppen, når det gælder om at give unge en gymnasial uddannelse. Danmark er dog ikke nær så godt med,

Læs mere

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse AE har undersøgt gevinsterne ved at videreuddanne faglærte, og der er millionstore gevinster at hente. Over et livsforløb er nettogevinsten af et

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere