THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. marts 2004 kl. 13:00. Referat for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. marts 2004 kl. 13:00. Referat for"

Transkript

1 Side 1 af 14 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. marts 2004, kl. 13:00 Åben sag: 213. Marts 2004 Analyse af ældreområdet Åben sag: 214. Efterretning Åben sag: 215. Klage til Tilsynsrådet. Åben sag: 216. Kvalitetsløft på skole- og børnepasningsområdet. Åben sag: 217. Rammebevillinger - overførsel af over-/underskud - bevillingsansøgning. Åben sag: 218. Overførsel af ubrugte bevillinger - bevillingsansøgning Åben sag: 219. Udbuds- godkendelsesmodel Åben sag: 220. Biblioteksbetjening i Thyholm Kommune Åben sag: 221. Ansøgning om støtte til Projekt Østbørn 2004 Åben sag: 222. Socialpsykiatrisk indsats Lukket sag: P27 Lukket sag: 224. flex-job Lukket sag: 225. Virksomhedsrevalidering Lukket sag: 226. Førtidspension Lukket sag: 227. Lukket sag Lukket sag: 228. Lukket sag

2 Side 2 af 14 Fraværende: Bjarne Schmidt 213. Journalnr G12 Marts 2004 Analyse af ældreområdet (Åben sag) (BD) Sagen sidst behandlet under nedenstående: Der foreligger nu endeligt tilbud på analyse af ældreområdet fra Kommunernes Revision. Analysen tager udgangspunkt i 4 følgende punkter: 1. Udarbejdelse og præcisering af ledelsesstrukturen indenfor ældreområdet i Thyholm Kommune, således at den er hensigtsmæssig og opfylder gældende lovgivning. 2. En undersøgelse af visitationsniveau og tildelingskriterier, herunder skitsering af en proces til eventuelle justering af serviceniveauet, samt sparring i relation til kommunens visitator. 3. Etablering af visiteringsgrundlag for borgere på kommunens plejecentre. 4. Udvikling af et effektivt styringsredskab, der kan generere en ledelsesinformation og dermed sikre en styring af de økonomiske ressourcer på ældreområdet. Analysen har været drøftet på såvel Projekt- samt Styregruppemøde på ældreområdet. Efterfølgende besluttede udvalget at udsætte sagen til mødet i marts, hvor der skulle foreligge opgørelse over foreløbige revisiteringer samt status på besparelser. Der foreligger opgørelse fra visitator over foreløbige revisitationer. Vedhæftet foreløbig status på besparelser jfr. budgetseminar august Ledende sygeplejerske samt visitator deltager i mødet, idet der samtidig gøres opmærksom på at forslag til ledelsesstruktur samt beregninger på ændringer i køkkenfunktionerne på de tre ældrecentre vil foreligge til udvalget i april mødet. De indregnede besparelser er opnået for år Afdelingen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Stikordsreferat af styregruppemde p ldreomrdet.doc Referat af styregruppemde p ldreomrdet.doc bhb - analyse p ldreomrdet pdf KK redegrelse til KSU.doc forelbig status p besparelser til KSU.doc forelbig status over besparelser til KSU.xls

3 Side 3 af 14 indstillingen godkendt Efterretning (Åben sag) a. (BD) Mærk Vinden Vedhæftet revideret regnskab for projektets første år b. (BD) Der er vedhæftet kopi af referat fra ældrerådsmøde den 15. januar c. (BD) Godkendelse af ændring pr af Svanens målgruppe. Ringkjøbing Amts Børn- og Ungeafdeling har med virkning pr godkendt ændring i Svanens målgruppe til også at omfatte piger. d. (BD) Ny publikation om frivilligt socialt arbejde fra Socialministeriet. Socialministeriet har pr oplyst, at det nu er muligt, at rekvirere ovennævnte publikation. Den kan bruges i indsatsen med at udvikle det lokale samarbejde omkring det frivillige sociale arbejde. Publikationen er udgivet på grundlag af 8 regionale møder, afholdt i oktober og november 2003 i et samarbejde mellem Socialministeriet, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Center for frivilligt socialt arbejde og repræsentanter for de frivillige sociale organisationer og foreninger referat af ldrerdsmde.1.doc stemning2003.jpg MrkVindenRegnRevisor.tif Evaluering Mrk Vinden doc fil1.pdf Punktet blev taget til efterretning.

4 Side 4 af Journalnr A00 Klage til Tilsynsrådet. (Åben sag) (AB) Karina Ardahl Nørskov, Vestergade 11, 7790 Thyholm fremsender 26. november 2003 klage til Tilsynsrådet for Ringkjøbing Amt nu Århus Amt klage over de ansatte på beskæftigelsesværkstedet på Barslevvej. Klagen går ud på, at pågældende ikke finder de ansatte har en uddannelsesmæssig baggrund, der gør dem i stand til at vurdere de aktiveredes erhvervsevner. Der foreligger i forvejen uddybende beskrivelse af værkstedet dateret 30. juli 2003 til Det regionale arbejdsmarkedsråd. Der foreligger desuden tidligere besvarelse til klageren på samme spørgsmål stillet sammen med 26 andre spørgsmål. Besvarelse på disse er afsendt til klageren 26. november Forslag til besvarelse vedhæftet. Afdelingen foreslår godkendelse af forslaget. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen forslag til besvarelse til Tilsynsrdet, Barslevvej.doc Besvarelse til Karina Nrskov.pdf Klageskrivelse.pdf Brev af 30. juli 03 til Arbejdsmarkedsrdet.pdf indstillingen godkendt. Journalnr A Kvalitetsløft på skole- og børnepasningsområdet. (Åben sag) (AB) Kultur- og socialudvalget behandlede på sit møde den 27. januar 2004 udviklingskonsulent Ole Harrits rapport om kvalitetsløft på skole- og børnepasningsområdet og besluttede følgende: At kvalitetsløftet på skoleområdet følger Ole Harrits anbefalinger, således at fokus

5 Side 5 af 14 rettes mod områderne indskolingen, forældre- hjemsamarbejde samt rummeligheden og at fokus på børnepasningsområdet rettes mod en positiv indarbejdelse af den nye struktur- herunder udarbejdelse af fælles værdigrundlag. At konsulent Ole Harrit den , kl fremlægger rapporten for den samlede Kommunalbestyrelse. At der afholdes dialogmøder med samtlige berørte råd og bestyrelser den , kl i Kulturhuset, hvor Ole Harrit gennemgår rapporten. Efter dialogmødet blev rapporten sendt til høring med svarfrist den Indledningsvis anbefaler afdelingen at det fremtidige arbejde med tilrettelæggelsen af et kvalitetsløft er undergivet nedenstående kommissorium: Der skal udarbejdes et forslag til trinvis implementering af indsatsområder over kommende 3 skoleår. Fokusområdet for skoleåret 2004/05 skal primært tage sigte imod det kommunalpolitiske ønske om en god og positiv integration af børn, forældre og personale i Thyholm skole. Tidligere kommunalpolitiske målsætninger og indsatsområder skal videreføres. Der skal til april mødet fremkomme økonomiske beregninger på indsatsområderne med alternativer. Indledningsvis kan nævnes, at der allerede er foretaget følgende kvalitetsløft på området: Iværksættelse og finansiering af Ole Harrits proces. Opnormering af ledelsestiden på Thyholm Skole med virkning fra kommende skoleår. Renovering, etape 4. af Thyholm skole samt betragtelig udvidelse af faciliteterne i forbindelse med opførelse af Thyholm Midtpunkt. Transportudgiften forventes at medføre en ikke ubetydelig merudgift fra kommende skoleår. Med baggrund i Ole Harrits rapport samt de fremkomne høringssvar foreligger der vedhæftet oplæg på skoleområdet, idet samtidig kan oplyses, at hele børnepasningsområdet vil blive taget op som særskilt punkt til dagsordenen i april måned. Endelig stillingtagen til serviceniveau og økonomi anbefales at afvente sagens nærmere analyse i april mødet. Afdelingen foreslår, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler de foreslåede indsatsområder for kommende 3 skoleår og at der i april mødet tages endelig stilling til det egentlige serviceniveau og dermed eventuel økonomisk ressourcetilførsel. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Kommissorium for hringssvar.doc hringssvar, Ole Harrits rapport, SU skole.doc Hrringssvar, SU brn og unge, Oe Harrits rapport.doc TS Hringssvar fra skolebestyrelsen i Hvidbjerg vedr. Ole Harrits rapport.doc hringssvar, dagplejen, Ole Harrits rapport.doc hringssvar, Evigglad, Ole Harrits rapport.doc Hringssvar, Odby skole, Ole Harrits rapport.doc hringssvar, SU Hvidbjerg skole, Ole Harrits rapport.doc Hringssvar, Thyholm brnehave, Ole Harrits rapport..doc TS oplg til kvalitetslft, skoleomrdet..doc

6 Side 6 af 14 Udvalget anbefaler at kommissorium samt beskrivelse af indsatsområder godkendes Udvalget vil i april mødet tage endelige stilling til anbefaling af eventuel økonomisk ressourcetilførsel. Journalnr S03 Rammebevillinger - overførsel af over-/underskud - bevillingsansøgning. (Åben sag) (HV) Overførsel af over-/underskud fra regnskabsåret 2003 vedrørende områder med rammebevilling under kultur- og socialudvalgets regi. 03 Undervisning og kultur 217. Område Korr. Regnskab Over-/ I % Over-/ budget 2003 underskud underskud Bygningsvedligeholdelse, byggesyn , Uddannelse skoleområdet , Uddannelse - skoleområdet - rammereg Hvidbjerg Centralskole , Hvidbjerg Centralskole - rammeregulering Odby skole , SFO Kongelunden, Jegindø Børnehus , SFO Kongelunden - rammeregulering SFO Enghaven/Rabalderhuset , Skolebiblioteket , Skolebiblioteket - rammeregulering -100 Folkebiblioteket , Folkebiblioteket - rammeregulering Fritidsaktiviteter , Fritidsaktiviteter - rammereg UpStairs , UpStairs rammeregulering -700 Overskud i alt , = underskud

7 Side 7 af Social- og sundhedsvæsen Område Korr. Regnskab Over-/ I % Over-/ budget 2003 underskud underskud Dagplejen , Thyholm børnehave , Børnehuset Evigglad, Odby , Uddannelse ældreområdet , Uddannelse - ældreområdet - rammereg Uglev ældrecenter , Uglev ældrecenter bil , Ældreråd ,0 0 Jegindø ældrecenter , Jegindø ældrecenter - rammeregulering Jegindø ældrecenter - bil , Ældrecentret Solvang , Ældrecentret Solvang - rammeregulering Ældrecentret Solvang - bil ####### 0 Kommunal sundhedstjeneste og kommunal tandpleje , Overskud i alt , = underskud Der er udarbejdet en kortfattet beretning for hvert område, som bl.a. angiver: - Hvad er der sket i det forløbne år. - Redegørelse for det opståede over-/underskud. - Lidt om fremtiden. Forvaltningen anbefaler, at over-/underskud for 2003 samt rammeregulering på i alt: Konto 03 Konto kr kr. Overføres til forbrug i 2004.

8 Side 8 af 14 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. hv rsberetning Dagplejen.doc hv rsberetning Evigglad.doc hv rsberetning Folkebibliotek.doc hv rsberetning Folkeoplysning.doc hv rsberetning Jegind Brnehus.doc hv rsberetning Jegind ldrecenter + bussen.doc hv rsberetning Odby skole.doc hv rsberetning Rabalderhuset og Enghaven.doc hv rsberetning Skolebibliotek.doc hv rsberetning Sundhedsplejen.doc hv rsberetning Thyholm Brnehave.doc hv rsberetning Uddannelse ldreomrdet.doc hv rsberetning Uglev ldrecenter + bussen.doc hv rsberetning UpStairs.doc KK rsberetning Solvang, Hvidbjerg-Lyngs + bussen.doc TS rsberetning Hvidbjerg Centralskole.doc TS rsberetning Uddannelse skoleomrdet.doc indstillingen godkendt., idet skal bemærkes, at udvalget anbefaler at kr. af folkebibliotekets rammeoverskud overføres til kassebeholdningen, idet der pr er indgået bibliotekssamarbejde med Struer Kommune. Journalnr S Overførsel af ubrugte bevillinger - bevillingsansøgning (Åben sag) (bhb) Der er udarbejdet en fortegnelse over uforbrugte bevillinger i 2003, som ønskes overført til Se vedhæftet bilag. De uforbrugte bevillinger fordeler sig således over udvalgene: Teknisk udvalg Kultur- og socialudvalg udvalget I alt kr kr kr kr. Udvalget skal forholde sig til overførsel af de uforbrugte midler indenfor udvalget område.

9 Side 9 af 14 Kultur- og Socialafdelingen foreslår, at de uforbrugte bevillinger for Kultur- og Socialudvalgets område, på kr. overføres til år Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. mh Uforbrugte bevilliger 2003 som overfres til 2004.xls en godkendt af Kultur- og Socialudvalget. Journalnr Udbuds- godkendelsesmodel (Åben sag) (Sv.H.) Frit valg af leverandør madservice. Thyholm Kommune har truffet beslutning om, at madservice skulle i udbud, og det var Tømmergården som vandt udbuddet Når madservice er i udbud, skal der ifølge lovgivningen være minimum 5 leverandører af madservice. I Thyholm Kommune har det ikke været muligt at få 5 leverandører af madservice. Ovenstående har derfor været drøftet med socialministeriet. Socialministeriet oplyser, at hvis en kommune ikke kan opfylde kraverne om mindst 5 leverandører for madservice, er madservicen omfattet af godkendelsesmodellen. For Thyholm Kommune betyder det, at kommunen skal bruge godkendelsesmodellen for madservice, hvilket vil sige, at alle leverandører, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav på området, har ret til at blive godkendt som leverandør i kommunen. Med baggrund i ovenstående vil det være nødvendigt, at Thyholm Kommune ændrer madserviceordningen fra at være omfattet af udbudsmodellen, til at være omfattet af godkendelsesmodellen, og at ændringen vil komme til at fremgå af fritvalgsdatabasen. Kopi af vejledning om supplement til vejledning om sociale tilbud til ældre m.fl. efter lov om social service, vedhæftes som fil.

10 Side 10 af 14 Afdelingen foreslår, at madservice til pensionister ændres fra at være omfattet af udbudsmodellen til at være omfattet af godkendelsesmodellen. Sagen afgøres af Kultur- og Socialudvalget SV.H.vejledning om supplement til vejledning om sociale tilbud til ldre m.fl. efter lov om social service.doc indstillingen godkendt. Journalnr Biblioteksbetjening i Thyholm Kommune (Åben sag) (BD) Punktet sidst behandlet under følgende tekst: Med virkning fra 1. januar 2004 har Thyholm Kommune indledt bibliotekssamarbejde med Struer Kommune. Det betyder, at der fra samme dato alene eksisterer ét bibliotek i Thyholm Kommune nemlig biblioteket i Hvidbjerg. Thyholm Kommunes borgere kan nu frit vælge mellem Thyholm og Struer Bibliotek og for fremtiden gælder fælles regler for de to biblioteker. I samme forbindelse besluttede Kultur- og Socialudvalget i september måned 2003 følgende: At der som udgangspunkt bevares nuværende materialebestand i gamle filialer At eksisterende IT-opkobling på filialstederne bevares, således der fortsat er mulighed for elektronisk materialebestilling. Den 15. januar 2004 blev der afholdt et informationsmøde mellem repræsentanter for borgergrupper i de berørte områder. Her blev det aftalt, at man hver især sammen med sit bagland overvejer, om der er ønske om at bevare det nuværende materiale og IT opkobling, og om der er mulighed for frivillighed til at fortsætte en ordning under en eller anden form. Det blev ligeledes aftalt, at der skal ske en tilbagemelding til Thyholm Kommune senest den 18. februar 2004, hvorefter Kultur- og Socialudvalget træffer en endelig afgørelse i marts måned. Efterfølgende foreligger nu tilbagemeldinger: På Jegindø ønsker de frivillige at fortsætte biblioteksfilialen som en bog og IT-café med åbningstid onsdage fra til Det forventes at tilbageblevne bøger forbliver på stedet samt IT-opkoblingen fortsat står til rådighed.

11 Side 11 af 14 I Lyngs ønsker de frivillige at fortsætte biblioteksfilialen med åbningstid hver fredag fra til Der er ligeledes her interesse i at bevare den nuværende bogsamling. Der ydes jævnfør tidligere beslutning ikke dækning af udgifterne. Uglev har ikke fremsendt tilbagemelding, men Niels Odgaard oplyser telefonisk, at man ikke ønsker at fortsætte biblioteksfilialen. Afdelingen foreslår, at man tager tilbagemeldingerne til efterretning og at de eksisterende bogsamlinger og IT-opkoblinger forbliver på Jegindø og i Lyngs samt at biblioteksfilialen i Uglev nedlægges. Sagen afgøres af Kultur- og Socialudvalget. indstillingen tages til efterretning. Journalnr Ansøgning om støtte til Projekt Østbørn 2004 (Åben sag) (BD) Beredskabs-Forbundet kreds Struer-Thyholm-Vinderup søger om tilskud til ferieophold i Danmark for socialt dårligt stillede polske børn fra Bytomområdet i ugerne 27 og 28. Børnene skal bo på Holstebro Tekniske Skole og finansering af opholdet sker udelukkende ved hjælp af frivillige bidrag. For Projekt Østbørn 2004 er der et budget på udgifter for kr ,00, der dækker følgende: Forplejning Øvrige indkøb til lejren og børnene Udflugter Lommepenge Transportudgifter til og fra den dansk/tyske grænse samt til forlystelser Befordringsudgifter til frivillige hjælpere Administrationsudgifter For i alt 42 personer i 14 dage. Thyholm Kommune bevilgede i år kr. til formålet Eventuelt bidrag kan ydes over puljen til frivilligt socialt arbejde.

12 Side 12 af 14 Afdelignen foreslår, at udvalget forholder sig til ansøgningen. Sagen afgøres af Kultur- og Socialudvalget. bevilges 3600 kr. - finaniseres over kontoen for tilskud til frivilligt socialt arbejde. Socialpsykiatrisk indsats (Åben sag) 222. (kjn) Thyholm Kommune har i årene 2001, 02 og 03, som en del af det socialpsykiatriske tilbud til borgere med psykiske problemer, købt 3 pladser i Struer kommunes støttekontaktcenter Huset i Struer. Tilbuddet giver Thyholm kommune ret til at disponere over pladserne i kontaktcentret. Tilbuddet kan gives via hjemmeplejen, borgerafdelingen eller praktiserende læge. Tilbuddet har i de tidligere år været benyttet af borgere fra Thyholm i kortere eller længere perioder. Udgiften til benyttelse af støttekontaktcentret udgør for ,00 kr., der er budgetlagt. Forvaltningen foreslår: - At der fortsat opretholdes tilbud om aktivitets- og samværstilbud for gruppen af borgere med psykiske problem. Nuværende aftale med Struer Kommune, om benyttelse af støtte/kontaktcentret, forlænges til Lovgrundlaget for bevillingen er Lov om Social Service 88 Sagen afgøres af Kultur- og Socialudvalget. indstillingen godkendt P27 (Lukket sag) 223.

13 Side 13 af flex-job (Lukket sag) 225. Virksomhedsrevalidering (Lukket sag) 226. Førtidspension (Lukket sag) 227. Lukket sag (Lukket sag) 228. Lukket sag (Lukket sag)

14 Side 14 af 14 Kultur- og Socialudvalg Karin Boldsen Bjarne Schmidt Vagn B. Olesen Karen Marie Sørensen John Christoffersen

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. april 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. april 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 24 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 13. april 2004, kl. 14:00 Åben sag: 165. Årsberetning 2003 - Bevillingsansøgning Åben sag: 166. Kommunens langsigtede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 13. maj 2003, Kl. 13.00 i udv.værelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere