CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune Sønderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune"

Transkript

1 CYKELHANDLINGSPLAN Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028 Sønderborg Kommune

2 FORORD Sønderborg Kommune har gennem de sidste år haft større og større fokus på cyklisterne og har nu det ambitiøse mål, at blive Syddanmarks mest cyklende kommune. Sådan et ambitiøst mål kræver en målrettet indsats fra kommunens side og denne cykelhandlingsplan er et bud på en systematiseret og sammenhængende indsats for fremme af cyklismen i kommunen. Ifølge Sønderborg Kommunes sundhedspolitik skal kommunen medvirke til, at borgerne bliver mere bevidste om konsekvenserne af forskellige livsstilsfaktorers indvirkning på sundheden. Med baggrund heri skal de motiveres til at træffe et sundere valg. Cyklen er et klimavenligt transportmiddel, der spiller fint sammen med kommunens visison for CO2 neutralitet i kommunen - samtidig med, at det både er dejligt og sundt at cykle. Et øget fokus på cyklisterne og fysiske forbedringer vil derfor også kunne øge antallet af fysisk aktive i kommunen. Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet har en sundhedsfremmende virkning og nedsætter risikoen for en lang række sygdomme. Gennem cykling kan fysisk aktivitet blive en naturlig del af hverdagen for kommunens borgere. Cyklen er fremtiden. For at få flere til at cykle er det vigtigt, at der er gode fysiske forhold for cyklisterne så det er nemt og komfortabelt at komme rundt på cykel. Fordelene ved at tage cyklen skal være tydelige og mulighederne let tilgængelige. Populært sagt: Det skal være fedt at være cyklist. Under udarbejdelse af cykelhandlingsplanen, har der været afholdt flere møder, både med interne og eksterne parter. Således er der taget højde for de forskellige synspunkter og interesser, der kunne være relevante i forbindelse med planens udarbejdelse. De borgerønsker der er medtaget i rapporten, er udpeget i forbindelse med baggrundsrapporten for trafiksikkerhedsplanen, skolevejsanalysen og løbende henvendelser fra borgerne.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 BAGGRUND FOR CYKELHANDLINGS-PLANEN... 3 FACTS OM CYKELTRAFIKKEN... 4 SAMMENHÆNGENDE CYKELSTINET INDSATSOMRÅDE Status og indsatser... 8 TRAFIKSIKKERHED INDSATSOMRÅDE Status og indsatser Udbygning med stianlæg Forbedret datagrundlag Skoleveje FREMKOMMELIGHED INDSATSOMRÅDE Status og indsatser CYKELPARKERING INDSATSOMRÅDE Status og indsatser Udbygning med cykelparkering Normer for cykelparkering Renovering af eksisterende cykelparkering CYKELTURISME INDSATSOMRÅDE Status og indsatser Udvikling af cykelruteplanlægger Cykelværksteder Bedre skiltning Udbygning af de cykelstinet KAMPAGNER INDSATSOMRÅDE Status og indsatser GRØNSTRUKTUR INDSATSOMRÅDER Status og indsatser DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE INDSATSOMRÅDE Status og mål HANDLINGSPLAN

4 Bilag A Inddragede parter i processen Bilag B Oversigt over cykelstier BILAG C Resultat af cykeltælling Bilag D Klassificering af cykelstier Bilag E - Tidsplan og budget

5 BAGGRUND FOR CYKELHANDLINGS- PLANEN I 2009 blev der i Sønderborg Kommune godkendt en Trafiksikkerhedsplan og en Cykelruteplan og det er herfra cykelhandlingsplanen tager sit udspring. I 2010 blev Sønderborg Kommune BYPAD-certificeret som europæisk cykelkommune, hvilket har været med til at illustrere, hvor der er behov for at gøre en indsats på det administrative niveau. Dette har været startskuddet til et intensivt cykelarbejde. BYPAD rapporten vil dog ikke blive inddraget i nærværende plan, da cykelhandlingsplanen primært har fokus på et mere konkret niveau. Cykelhandlingsplanen er udarbejdet gennem et tværfagligt samarbejde i kommunen med eksterne interessenter. Der har været nedsat en styregruppe bestående af direktører og projektleder for planen, en projektgruppe med medarbejdere fra forskellige afdelinger i kommunen samt et medlem fra Dansk Cyklist Forbund og en konsulent fra Celis Consult. Derudover har der været nedsat en følgegruppe bestående af eksterne interessenter. Inddragede parter i processen fremgår af Bilag A. Cykelhandlingsplanen skal være med til at koordinere det fremadrettede arbejde med at få flere til at cykle i Sønderborg Kommune, og derved gøre Sønderborg Kommune til Syddanmarks mest cyklende Kommune. Der er mange fordele ved at cykle samt penge at spare for såvel den enkelte borger, som for det offentlige. Ved at få flere til at cykle udledes der mindre CO2, borgerne får mere motion og dermed færre sygedage. Det kan være med til at reducere stres og andre former for sygdomme. Cykelhandlingsplanen spiller dermed godt sammen med kommunens sundhedspolitik. 3

6 FACTS OM CYKELTRAFIKKEN Sønderborg Kommune har et mål om, at blive Syddanmarks mest Målsætning: cyklende kommune. Syddanmarks mest cyklende kommune. Med dette menes, at Sønderborg Kommune, skal være den kommune, hvor borgerne cykler flest ture pr. indbygger. For at dette kan blive en realitet skal cyklen bruges som et transportmiddel på lige fod som bil, bus og knallert. Det vil sige, at borgerne skal ændre deres transportvaner fra en passiv til en mere aktiv form. En sidegevinst ved dette er, at Sønderborg Kommune kan blive en mere sund og aktiv kommune. Det kræver strukturel forebyggelse at få flere over på cyklen, hvilket spiller godt sammen med sundhedspolitikken omkring forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Der er et stort potentiale for at fremme cykeltrafikken i Sønderborg Kommune. Kun godt 12 % af alle turene foregår på cykel, mens knap 66 % af turene i kommunen foretages i bil. Til sammenligning udgør cykelandelen i Odense Kommune godt 25 %. Km/person/dag på cykel Bolig Arbejde 0,50 km Fritid 0,57 km Øvrig 0,23 km Total 1,30 km Sønderborg Kommune, Fordelingen af cykeltrafikken for Sønderborg Kommune 23% 52% 25% Bol-arb Fritid Øvrig Det er særligt til og fra arbejde cyklen benyttes, her foregår 52 % af cykelturene, hvorimod 25 % foregår i fritiden. Det er værd at bemærke, at der bliver cyklet flest km i fritiden, selvom der foretages dobbelt så mange ture til og fra 4

7 arbejde. Det må derfor formodes, at borgerne værdsætter den rekreative del som cyklist. Ligesom på landsplan har cykeltrafikken generelt i Sønderborg Kommune været nedadgående de seneste år. I efteråret 2009 udførte Sønderborg Kommune cykeltællinger for første gang og der blev talt på 18 stationer fordelt i kommunen jf. Figur 1. Formålet med tællingerne er at opnå et bedre kendskab til hvor mange cyklister, der bruger kommunens cykelstier og se hvor der er størst koncentration af cyklister. Det samlede resultat af tællingerne fremgår af Bilag C. Figur 1 Kort over tællestationer. Nummereringen er tilfældig, tallene med grøn viser lokaliteterne som er i top 5. De fem strækninger, hvor der er flest cyklister har gennemsnitlig mellem antal cyklister pr. døgn pr. år. Flest cyklister pr. døgn pr. år på tællestationerne Kongevej, (station 12) Nordborgvej, (station 1) Skolesti, (station 2) Løngang, (station 11) Dybbøl-Sønderborg 258 (station 9) Sønderborg Kommune,

8 Der vil løbende blive foretaget målinger på udvalgte strækninger, til brug for den fremtidige planlægning og prioritering af cykelfaciliteter. Figur 2 viser andelen af cyklister i Region Syddanmark fordelt på kommuner, så vi kan se hvor langt vi er fra målet om at blive Syddanmarks mest cyklende kommune. 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Andel på cykel Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faarborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Kommune Figur 2 Grafen illustrer fordelingen af den procentvise andel af cyklister i Region Syddanmark. 6

9 Sønderborg Kommune ligger på en 13. plads iforhold til hvor stor en andel der cykler i kommunerne i Region Syddanmark, så der er nok at tage fat på. Der skal ske en stigning på 20,4 % før vi har samme andel af cyklister som Fanø. På Figur 3 fremgår en mere detaljeret oversigt, hvor det fremgår hvad cyklen bruges til. I Sønderborg Kommune bruges cyklen stort set lige meget om det er til arbejde, i fritiden aller øvrige formål. Det skal derfor sættes ind med fokus på et bredt fokusområde. Ture 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Ture/person/dag på cykel Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faarborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Bol-arb Fritid Øvrig Figur 3 Oversigt over fordeling af formålet med cykelturen. En målsætning om at blive Syddanmarks mest cyklende kommune, kræver en langsigtet og koordineret indsats med konkrete tiltag for at opnå målet. Der er derfor 8 indsatsområder, som alle vurderes at have stor betydning for fremme af cyklismen i Sønderborg Kommune. Målgruppen for alle indsatsområder er både arbejds- og fritidstrafik, skoletrafik samt turisme. Der er nedsat følgende 8 indsatsområder Sammenhængende cykelstinet Trafiksikkerhed Fremkommelighed Parkeringsforhold Cykelturisme Kampagner Grøn struktur Drift og vedligeholdelse Indsatsområderne vil blive beskrevet i de efterfølgende kapitler. 7

10 SAMMENHÆNGENDE CYKELSTINET INDSATSOMRÅDE 1 Et sammenhængende cykelrutenet 1 er en vigtig forudsætning for fremme af cyklismen og dette har der været fokus på gennem flere år i Sønderborg Kommune. I handlingsplanen er der derfor fokus på, at få et sammenhængende cykelstinet 2, der vil komme kommunens borgere tilgode i hverdagen. Det er som oftest også dette, der efterlyses af borgerne. Grunden til at det er vigtigt med et sammenhængende cykelstinet skyldes, at det er lettere og mere tiltrækkende for borgerne at komme fra A til B på tværs af kommunen på cykel. Målsætning: Sammenhængende cykelstinet i hele Sønderborg Kommune. Indsats: Udbygge stianlæg. Status og indsatser Overordnet set er der et sammenhængende cykelstinet i Sønderborg Kommune, men lokalt er der på kortere strækninger en række huller i stinettet med manglende stifaciliteter såkaldte Missing Links. I Bilag B ses et kort, der illustrerer alle de stier der må cykles på i Sønderborg Kommune i dag. Ligeledes ses forslag til fremtidige cykelstier, der mangler for at få et sammenhængende cykelstinet i kommunen. Realiseringen af cykelstierne i Tabel 1 vil medføre et bedre sammenhængende cykelstinet i Sønderborg Kommune. Det vil dermed være mere indbydende for borgerne at tage cyklen fremfor bilen. Tabel 1 Cykelstiønsker vedr. sammenhængende cykelstinet. Indsats - Cykelstier Beskrivelse Overslag Hundslev Guderup Strækningen vil binde 4,4 mio. (Tandsletvej) cykelstinettet sammen med det øvrige i nord og derved give de bløde trafikkanter en mere sikker Elstrup Fynshav (Fynshavvej) Broager Nybøl (Nybøl Landevej) vej til arbejde og fritidsaktiviteter. Cykelsti langs Fynshavvej vil være med til at give et sammenhængende stinet mellem Fynshav og Guderup og det vil både gavne skole- og fritidstrafikken og turismen, da det er meget utrygt at færdes på strækningen. Cykelsti på Nybøl Landevej vil binde det tværgående cykelstinet 14 mio. 7 mio. 1 Cykelrutenet er cykelruter, hvor der ikke nødvendigvis er cykelsti. 2 Cykelstinet er et stinet bestående af sammenhængende stier. 8

11 Gråsten - Snurom - Kværs (Feldstedvej) Sønderborg (Kongevej) Snurom - Kommunegrænse (Feldstedvej) Adsbøl - Avnbøl (Avnbølvej Truenbrovej) Høruphav - Skovby (Skovbyvej) Vollerup - Høruphav (Mommarkbanen) Høruphav (Søndre Landevej ) sammen. Cykelstien ud til Avntoftvej vil være med til at binde Gråsten Snurom og Kværs bedre sammen for cyklister. Det vil gavne både arbejds-, skole- og fritidstrafikken. I den gældende trafikplan er cykelsti på Kongevej medtaget. Dette vil give mulighed for bedre forhold for cyklister. Cykelsti fra Avntoftvej og ud til kommunegrænsen vil medføre et sammenhængende stisystem. Denne strækning ville binde cykelstinettet sammen på tværs. Der mangler et stykke cykelsti fra Søndrelandevej til Mommarkvej for at stisystemet er sammenhængende. Er løbende under opbygning og den løber fra Vollerup til Høruphav via den gamle Mommarkbane. Det er en lille strækning, der mangler cykelsti og så der et sammenhængende stisystem i Høruphav. 5 mio. 0,9 mio. 5,6 mio. 5,6 mio. 1,6 mio. 0,3 mio. 9

12 TRAFIKSIKKERHED INDSATSOMRÅDE 2 Sønderborg Kommune vil gøre en målrettet indsats for at forbedre trafiksikkerheden for cyklister. Kommunens indsats for at forbedre trafiksikkerheden er allerede fastlagt i kommunens Trafiksikkerhedsplan, der danner rammerne for det overordnede arbejde med trafiksikkerhed. Cykelhandlingsplanen tager udgangspunkt i denne indsats og udpeger en række supplerende tiltag. Målsætning: Ingen må blive dræbt eller komme alvorligt tilskade i trafikuheld på kommunens veje. Alle kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt på kommunens veje og stier. Indsats: Være opmærksom på de lokaliteter, hvor der sker uheld og forebygge før der sker uheld. Status og indsatser Ifølge Trafiksikkerhedsplanen skal antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden frem til 2017 reduceres med 50 % på de kommunale veje og stier. Dette måles i forhold til gennemsnittet af antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden , hvor der var 2,3 dræbte og 38 alvorligt tilskadekomne pr. år. Rigtig mange ulykker kommer ikke til Politiets kendskab, og især eneuheld er tydeligt underrepræsenteret i uheldsstatikken. Undersøgelser fra bl.a. Odense Universitets Hospital viser, at politiets registreringer ofte kun indeholder 10 % af det samlede antal tilskadekomne cyklister. Uheldsstastistikken i denne plan bygger alene på politiets registreringer, da der i Sønderborg Kommune ikke findes detaljeret viden omkring trafikulykker fra skadestuen. Uheld med cyklister har været faldende fra jf. Tabel 2. Tabel 2 Statistik over cykeluheld Dræbte Alvorligt tilskadekommende Lettere tilskadekommende Samlet Cykeluheldene sker hovedsageligt med en personbil som modpart. Derudover optræder varebiler og knallert 30 dog også ofte som modpart i cyklistuheldene. 10

13 Det er vigtigt at cyklisterne føler sig trygge i trafikken, især børn og ældre. For at opnå en halvering af de dræbte og tilskadekomne, bliver der løbende gennemført kampagner og lavet tiltag for at øge trafiksikkerheden. Udbygning med stianlæg Tabel 3 viser en oversigt over farlige strækninger, der bør udbygges med stianlæg. Tabel 3 Cykelstiønsker i forbindelse med trafiksikkerhed. Indsats - Cykelstier Beskrivelse Overslag Kirke Hørup-Tandslet 2 sporet vej med 7 mio. (Mommarkvej) landbrugskøretøjer, hvor der køres meget stærkt. Der er både skolebørn, arbejds- og fritidstrafik Kværs - Gråsten (Buskmosevej - Ravnsbjergvej) Stevning - Nordborg (Oksbølvej) V. Sottrup - Ø. Snogbæk (Snogbækvej) Skovby Lysabild (Kegnæsvej) Sønderborg (Løngang) Sønderborg (Helgolandsgade - Verdens Ende) Sønderborg (Sundquistsgade) samt turisme på strækningen. Kværs skole går til 6. klasse og derefter skal de fortsætte overbygningen i Gråsten. Cykelstien vil sikre at de ældre elever får en tryg og sikker vej til skole og dermed et alternativ til bus og bil. Cykelsti på Oksbølvej vil give et bedre sammenhængende stinet på Nordals og gavne arbejds- og fritidstrafikken samt turismen. Dette er en strækning der forbinder Øster Snogbæk med det øvrige cykelstinet. Det vil give en mere tryg og sikker vej til skole og fritidsaktiviteter for de børn og unge der er bosiddende i området. 2 sporet vej uden foranstaltninger til cyklister. Det vil skabe bedre forhold for cykelturismen samt for skolebørnene og fritidstrafikken. Cykelsti på Løngang vil gavne alle cyklister. Det er en meget smal trafikeret strækning, både med cykler, biler og busser. Dette evt. i kombination med en ensretning af Løngang. Dette er en bagvej ud til Kær halvø. Der er i dag en cykelsti på noget af strækningen i den østlige side, så det vil give en bedre sammenhæng i stinettet samt det vil gavne fritids- og arbejdstrafikken samt turismen. Boliggade med mange parkerede biler. Cykelstien vil skabe en større tryghed for såvel for fritids-, arbejds- og skoletrafikken samt 12 mio. 15,4 mio. 5 mio. 3,5 mio. 0,8 mio. 3,3 mio 1,2 mio. 11

14 Sønderborg Dybbølgade Sønderborg (Grundtvigs Allé) Dyndved Stolbro (Dyndvedgade) Sønderborg (Østergade) Sønderborg (Løkken) Asserballe Tandslet (Asseballevej) Kettingskov - Lysabild (Østkystvejen - Kegnæsvej) Avnbøl (Sti langs med jernbane) Huholt (Huholt) Madehusvej Borgmester Andersens Vej Augustenborg Landevej turismen. Der er cykelbane der i dag, men problemer med biler på kørebanen. Etablering af en cykelsti vil forbedre trafiksikkerheden for alle cyklister. Strækningen fra Stenager Ulkebøldam er meget trafikeret og det vil gavne arbejdstrafikken med en cykelsti. Det er en meget smal vej med mange store køretøjer og høj hastighed. En 2-1 vej vil umiddelbart skabe større tryghed for skolebørnene og fritidstrafikken. Det vil forbedre trafiksikkerheden med en cykelsti, idet det er en meget smal vej med meget trafik, herunder også tung trafik. Der er både arbejds-, skole-, fritidscyklister på strækningen samt cykelturister. Det er en meget trafikeret vej med mange cyklister. Det vil forbedre trafiksikkerheden for skole, arbejds- og fritidscyklister samt for cykelturismen med en cykelsti. Dette skyldes at den nuværende cykelbane bliver brugt af bilerne. Der bliver kørt meget stærkt på strækningen og cyklisterne er tvunget til at køre på kørebanen ved bilerne uden kantafmærkning. Vil være med til at fuldføre det sammenhængende stinet og forbedre trafiksikkerheden for fritidscyklisterne og cykelturismen. Stien vil medføre, at børn ikke skal krydse Truenbrovej to gange for at komme i skole. Den vil ligeledes gavne børnehavebørnene, når de skal ud. Stien vil medføre, at skoleeleverne kan komme sikkert frem til Huholt skole. Lave cykelstien dobbeltrettet på vej ud af byen mellem Madehusvej og Borgmester Andersens Vej. 2 mio. 1,22 mio mio. 0,65 10 mio. 12 mio. 1 mio. 4 mio. 1 mio. 12

15 Forbedret datagrundlag For at forbedre trafiksikkerheden for cyklister er et godt datagrundlag et vigtigt udgangspunkt. Da størstedelen af de uheld der sker på vejnettet med bløde trafikanter ikke bliver registreret i Politiets officielle uheldsregister, er det ikke altid de rigtige lokaliteter, der bliver udpeget i forbindelse med en sortplet analyse 3. Sønderborg Kommune vil arbejde på at få igangsat et projekt for systematisk registrering af ulykker via skadestuen. Skoleveje I det fremtidige arbejde vil der fortsat være fokus på kommunens skoleveje. De børn der cykler i dag, skal kommunen forsøge at fastholde samtidig med, at antallet af cyklende skolebørn skal øges gennem målrettede kampagner og fortsat udbygning af sikre skoleveje. Tabel 4 viser en oversigt over projekter der skal laves for at afdække de utrygge lokaliteter i skolevejsanalysen. Tabel 4 Projekter i forbindelse med skolevejsanalysen. Skole Projekt Indsats Overslag Augustenborg Forbedring af kryds Sænkning af hastighed og Midtkobbel - opsætning af elektronisk Nørregade advarelsestavle A22 (skolebørn). Gråsten og Forbedre Opsætning af autoværn Egernsund strækningen på Egernsundbroen for cyklister. Guderup Forbedre kryds ved Etablering af hævet flade Nygade Skolegade Rinkenæs Sejrsvej - Årsbjerg Skolepatrulje og opsætning af elektronisk A22 tavle (skolebørn). Evt. lokal 40 km/t hastighedsbegrænsning i bestemt tidsrum. Vester Sottrup Skolevej - Etablering af hævede flader Kirkeagervej Overveje etablering af Kiss and Ride på p-plads ved skolen. 3 Sortplet analyse er en analyse af vejnettet der lokaliserer de steder, hvor der sker flest uheld i forhold til trafikmængden. 13

16 FREMKOMMELIGHED INDSATSOMRÅDE 3 God fremkommelighed er vigtig for at få flere til at cykle i Sønderborg Kommune. Er det nemt, hurtig og komfortabelt at komme frem på cykel, er det mere oplagt at anvende cyklen som et alternativ til bilen. Målsætning: Det skal være nemt, hurtigt og komfortablet at komme frem på cykel. Indsats: Fremkommelighed skal indtænkes i alle indsatsområder og øvrige projekter i Sønderborg Kommune. Status og indsatser I Tabel 5 er opstillet en række indsatser som skal være med til at sikre god fremkommelighed for cyklisterne i Sønderborg Kommune. Tabel 5 Forskellige indsatser for at forbedre fremkommeligheden. Indsats Formål Overslag Niveaufrie cykelstier og Der skal ikke være kanter, / krydsninger brosten eller andre hindringer på cykelstierne. Der skal anlægges niveaufrie krydsninger for cykeltrafikken og være nedsænket kantsten ved cykelstier. Vedligeholdelsesregulativ God vedligeholdelse indbyder Arbejdstid til at bruge cyklen som transportmiddel i dagligdagen, både til og fra arbejde, samt i Mulighed for cyklister at svinge til højre for rødt Før grønt for cyklister på hovedrutenettet Kombinationsrejser Cykle i gågaden i udvalgte tidsrum fritiden. Etablering af tiltag til at tillade højresving for cyklister ved rødt lys Før grønt signaler og grønbølge på hovedruterne igennem byerne, vil give cyklister en fordel for at komme hurtig og sikkert igennem krydset samtidig med, at de kan komme før af sted end bilerne. Fleksibilitet og større muligheder for at komme rundt for cyklisterne. Det skal f.eks. være muligt at få cyklen med på bussen. Fleksibilitet / / / Lånecykler Fleksibilitet og mulighed for 14

17 at få flere til at cykle, både borgere og turister. Cykling mod ensretning Cyklister skal have mulighed for at cykle mod ensretningen, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Støtte/bøjler i kryds Støtte/bøjler i kryds, hvor cyklister kan læne sig op af, således er de fri for at stå af cyklen. Pr. skilt kr. / Ved nyanlæg af cykelstier og renovering af gamle, skal de udformes handicapvenlige. Det vil sige, at der skal være en bredde på stierne således, at handicapcykler kan passere, dette gælder også ved divverse chikaner. Der er i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen kommet et ønske omkring etablering af læskuer og handicaptoiletter langs med cykelstier. 15

18 CYKELPARKERING INDSATSOMRÅDE 4 Der skal være attraktive parkeringsforhold for cyklister og det skal være nemt for cyklisterne at parkere deres cykler. Cyklerne skal samtidig stå sikkert, således at de ikke bliver beskadiget. Målsætning: At sikre attraktive parkeringspladser, der er i overenstemmelse med efterspørgslen. Indsats: At renovere og udbygge cykelparkeringen i Sønderborg Kommune Status og indsatser I forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen er alle større cykelparkeringsanlæg blevet registreret og kommunen har nu fået et overblik over antallet og kvaliteten af de eksisterende faciliteter. Derudover er der blevet registreret en del lokaliteter, hvor der i dag parkeres mange cykler, men hvor der ikke tilbydes stativer. Udbygning med cykelparkering Tilstanden af de eksisterende cykelparkeringsanlæg er dårlig og mange steder er der brug for nye stativer. I Sønderborg vurderes det at mere end 75 % af de eksisterende stativer bør udskiftes. Der blev registreret 837 parkeringspladser i alt. I Tabel 6 ses en samlet oversigt over cykelparkeringsanlæggene. Efterfølgende kommer der nogle kort, hvor det er muligt at se den mere konkrete placering af parkeringen. Tabel 6 Status for cykelparkering i Sønderborg Kommune Placering Nr. Antal Antal Tilstand Belægningsprocent stativer cykler Busstation Broager Ok 37% Rådhuset Sønderborg Bør udskiftes 250% Alsion DSB Ok 14% Kvickly langs Bør 46% husmur udskiftes Alsion Universitet Ok 39% Kvickly foran Bør 13% hovedindgang udskiftes Gågade ved Bør 81% posthuset udskiftes Løveapotek Bør 36% udskiftes Gågade ved

19 jernbanegade Gågade ved % busstation Busstation Sønderborg Busstation Bør 80% Sønderborg udskiftes Busstation Bør 30% Sønderborg udskiftes Rønhaveplads Ok 27% Busstation Ok 21% Nordborg Gågade Føtex Ok 76% Togstation Gråsten Bør udskiftes 54% Sønderborg Nordborg Gråsten 17

20 Ved en lang række lokaliteter er cykelparkeringsstativerne af så dårlig kvalitet, at de bør udskiftes, jf. Tabel 6. Kun få steder i kommunen holder der flere cykler end der er stativer. Manglen er især udpræget i Sønderborg by. Lokaliteterne udgør naturlige rejsemål i forhold til adgangsvejene og der bør udbygges med cykelparkering svarende til efterspørgslen. Der arbejdes p.t. på en cykelparkeringkælder under det nye bycenter Borgen. Figur 4: Gågaden i Sønderborg er et attraktivt mål for mange cyklister - men der er ingen cykelparkering. Det skal sikres, at der ved alle større relevante rejsemål etableres et tilstrækkeligt antal hensigtsmæssigt placerede og udformede cykelparkeringsanlæg. Normer for cykelparkering Som en del af kommunens parkeringspolitik skal der indarbejdes en række normer for anlæg af cykelparkering ved ethvert nybyggeri i kommunen. Normerne skal sikre, at cykelparkeringen kommer på dagsordenen, og dermed danner et naturligt udgangspunkt for at fastlægge parkeringsbehovene i ethvert projekt. Endvidere skal parkering tænkes ind, når der udarbejdes lokalplaner. Udover de konkrete parkeringsnormer opstillet i Tabel 7, foreslås retningslinierne for cykelparkering i kommunen udarbejdet med baggrund i anbefalingerne fra Cykelparkeringshåndbogen udgivet af Dansk Cyklist Forbund i

21 Tabel 7 Cykelparkeringsnormer Parkeringsnormer i Sønderborg Kommune Boliger og etageejendomme Børneinstitutioner Skoler Uddannelsessteder Detailhandel/butikker Øvrige byerhverv Busstoppesteder Biografer, teater mv. 2-2,5 pladser pr. 100 m2 etageareal 1 plads pr beboer på kollegier 0,4 parkeringsplads pr. ansat + areal til anhængere 1 plads pr. elev fra 4. klasse og 0,4 plads pr. ansat. 0,4-0,8 plads pr. elev og 0,4 plads pr. ansat. 1 plads pr 100 m2 0,3-0,4 plads pr. 100 m2 + 0,4 plads pr. ansat. 1 plads pr. 10. passagerer. 0,25 plads pr nomineret plads + 0,4 plads pr. ansat. Idrætsanlæg og sportshaller 0,6 plads pr. idrætsudøver dagligt + 0,4 plads pr. tilskuer. Kontor og industri 0,4 plads pr. ansat Hotel og restaurant 1 plads pr. 15 gæster + 0,4 plads pr. ansat. Rekreative områder 1-4 pladser pr. 10 gæster 19

22 Renovering af eksisterende cykelparkering I kommunen har der været tradition for at bruge den vandrette forhjulsholder samt klostativet, jf. Figur 5. Begge stativer fikserer ikke cyklen tilstrækkeligt med risiko for beskadigelse af cyklen. Alle disse typer stativer bør snarest udskiftes med nogle traditionelle lodrette forhjulsholdere eller lænestativer. Figur 5 Den vandrette forhjulsholder bliver brugt mange steder i Sønderborg Kommune. Stativet ødelægger nemt hjulet og bør derfor udskiftes de steder hvor stativerne findes. 20

23 CYKELTURISME INDSATSOMRÅDE 5 Sønderborg Kommune har et enormt potentiale for at udvikle cykelturismen. Kommunen er beliggende i grænselandet og har en storsålet natur med mange gode cykelruter. Dette skal der være fokus på. Målsætning: At øge antallet af cykelturister. Indsats: Udbygge infrastrukturen for de rekreative udflugtsmål og øge information omkring tilbudene i kommunen, både til turister og kommunens borgere. Der skal udvikles en ruteplanlægger, gode cykelruter, gode overnatnings-muligheder, lånecykler, skilteplan Status og indsatser Det formodes, at der er sket en stigning i cykelturismen gennem de seneste år og det er hovedsageligt tyske og danske cyklister i Sønderborg Kommune. Udvikling af cykelruteplanlægger Der er et kort under udvikling med relevante informationer såsom overnatningssteder, ruter, cykelværkssteder, seværdigheder osv. Kortet forventes at være færdigt i 2011 og vil både være at finde i digitalform og på papirsform. Det digitale kort skal fungere som en ruteplanlægger, hvor det er muligt at planlægge sin rute hjemmefra alt efter hvad man er til. Der vil være mountainbikeruter, naturruter, familieruter, cityturer osv. Kortet udarbejdes som et interregprojekt, der finanseres af EU. Efterfølgende vil Sønderborg Kommune overtage kortet og data for at videre udbygge det, således at det vil være under løbende udvikling og opdatering. Cykelværksteder Der skal være god mulighed for at få sin cykel repareret i kommunen også efter cykelhandlerne har lukket, når man er på cykeltur. Derfor skal muligheden for at få private til at stå tilrådighed med cykelværksteder undersøges. Hos disse lokale værksteder skal det være muligt, at låne værktøj for at kunne få det mest nødvendige ordnet såsom en punktering. Disse steder skal ligeledes fremgå af informationskortet/ruteplanlægger. 21

24 Figur 6 Tysk cykelturist der skal tværs igennem Sønderborg Kommune. Bedre skiltning På nuværende tidspunkt er skiltningen ikke optimal for cykelturismen og andre borgere der tager på cykeltur i Sønderborg Kommune. For at forbedre dette skal der udarbejdes en skilteplan for de forskellige cykelruter, både nationale, regionale og kommunale ruter. Mange af tiltagene kommer både cykelturismen og borgerne i Sønderborg kommune tilgode. Der skal desuden fokuseres på små tiltag såsom automater, hvor der kan trækkes slanger, vandautomater og luftpumper. Der skal ligeledes stilles en cykeltæller op ved Kong Chr. X s bro, da det er en af de strækninger i kommunen, hvor der er flest cyklister. Udbygning af de cykelstinet En række områder i kommunen er yndede feriemål for cyklister. Nogle steder mangler der deciderede stianlæg for at skabe en god og sikker forbindelse og af Tabel 8 fremgår en oversigt over de vigtigste strækninger med manglende stianlæg. 22

25 Tabel 8 Udbygning med stianlæg til fremme af cykelturismen. Indsats Formål Overslag Skovby Drejet (Kegnæsvej) 2 sporet vej uden foranstaltninger for cyklister. Det vil forbedre forholdene for hovedsageligt de mange turister. 4,8 mio. Dyvig Holm (Dyvigvej) Der er mange cykelturister i Dyvig, da der her er lånecykler. Dette gør at der er mange cyklister på vejen mellem Dyvig og Holm, som er det stykke der mangler en cykelsti. 2 mio. 23

26 KAMPAGNER INDSATSOMRÅDE 6 Kampagner er et vigtigt element i bestræbelserne på at få flere til at cykle. Set i forhold til fysiske tiltag kan der opnås langt flere nye cyklister pr. investeret krone ved at gennemføre cykelfremmende kampagner. Målsætning: Sønderborg Kommune vil gøre en særlig indsats for at markedsføre cykeltrafik og øge borgernes kendskab til de gode cykelforhold i kommunen. Indsats: Gode badefaciliteter, omklædning, mulighed for at få repareret sin cykel, gode parkeringsmuligheder. Status og indsatser I Tabel 9 er opstillet en række kampagner, der kører i løbet af året, hvor Sønderborg Kommune har mulighed for at deltage. Tabel 9 Oversigt over mulige kampagner for Sønderborg Kommune. Indsats Formål Overslag Vi cykler til Kampagnen Vi cykler til arbejde sætter fokus på 0,08 mio. arbejde cyklen som transportmiddel til og fra arbejde og er én af Danmarks største og mest populære motionskampagner. Flere end medarbejdere fra virksomheder over hele landet cyklede sidste år med i kampagnen. Både kommunen og medarbejdere fra private og offentlige virksomheder, har stor glæde af kampagnen. Udover glæden ved den daglige motion til og fra arbejde, er det sociale element også en vigtig faktor for at være med. Cykelvenlig arbejdsplads Gennem Cykelvenlig Arbejdsplads hjælper Dansk Cyklist Forbund virksomheder til skabe cyklistvenlige arbejdspladser og motivere medarbejderne til at tage cyklen til og fra arbejde. 0,1 mio. Cykelvenlig Arbejdsplads er Dansk Cyklist Forbunds tilbud til alle private og offentlige arbejdspladser, der ønsker at få flere medarbejdere op på cyklen. Pas sidevejene på Sunde og glade medarbejdere er en gave til enhver arbejdsplads - og vejen til at få flere af den slags medarbejdere er ikke nødvendigvis lang. Kampagnen Pas på sidevejen er en opfordring til cyklister om, at holde øje med små sideveje og større vejkryds uden lysregulering. For selvom 0,04 mio. 24

27 det ofte er bilisterne, der glemmer deres vigepligt, så er det cyklisten det går værst ud over i sidevejsulykkerne. Omkring 40 % af alle cyklistulykker sker i kryds uden lysregulering den slags kryds der typisk findes ved sideveje i villakvarterer eller små stikveje ud fra indkøbscentre eller tankstationer. Ulykkerne sker ofte, når cyklisten mindst venter det, fordi der ikke plejer at være andre trafikanter på strækningen eller i det pågældende kryds. Det får både bilist og cyklist til at orientere sig mindre grundigt, fordi de oplever, at "der jo aldrig kommer nogen derfra". I løbet af kampagnen bliver der malet store, gule cykelikoner i udvalgte kryds og strækninger. ABC Kampagnen Alle børn cykler er en tilbagevendende cykelkampagne for skolebørn i alle aldre. Alle Børn Cykler har til formål at få flere børn til at cykle til og fra skole og i det hele taget cykle mere i fritiden. Arbejdstid Spænd hjelmen Store cykeldag Alle Børn Cykler er en børnemotionskampagne, der sidste år fik knap skoleelever i hele landet op på cyklerne. Det gælder om at cykle til skole så mange dage som muligt i de to uger kampagnen varer. Husker eleverne at cykle med hjelm, tæller det ekstra i en lodtrækning om sjove og lækre cykelpræmier bl.a. cykler fra Kildemoes til en hel klasse inklusiv klasselæreren. Kampagnen Spænd hjelmen handler om at det kan være svært at huske hjelmen - særligt for unge i folkekolens 5. og 6. klasser. En kampagne i samarbejde med Rådet for Større Trafiksikkerhed skal bringe sikkerheden i top på toppen af cyklisten. Kampagne Store cykeldag arrangeres af Dansk Cyklist Forbund som inviterer hele Danmark ud på cykeltur. På Store Cykeldag arrangeres der cykelture for enhver smag i hele Danmark. Fra racerture på landevej, over mountainbiketure i skoven til familieture med madkurv og ternet tæppe. Turene arrangeres af kommuner, cykelklubber, naturvejledere, Dansk Cyklist Forbunds lokale afdelinger og af andre organisationer, der har en interesse i at få danskerne op på cyklerne. 0,07 0,1 mio. 0,07 0,1 mio. Cyklistprøve Hvert år afholdes cyklistprøve for skolernes 6. klasse, hvor deres færdigheder som cyklist testes. Der er både en praktisk og teoretisk del. Prøven Arbejdstid 25

28 afholdes i samarbejde med politiet. Cykeltursime Lave en kampagne der vil være med til at øge antallet af cykelturister i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune har deltaget /deltager i de ovenstående kampagner på nær spænd hjelmen. Det er vigtigt, at forsætte dette positive arbejde for at få flere til at cykle i kommunen samt undersøge muligheden for løbende, at deltage i flere kampagner med lignende indhold - herunder især kampagner for cykelturisme i kommunen. 26

29 GRØNSTRUKTUR INDSATSOMRÅDER 7 En grøn struktur, træer og beplatning langs veje m.m., er et vigtig element for bybilledet samt for borgernes velfærd og livskvalitet. Sikring af en grøn struktur bidrager ligeledes til miljøet, da træer og buske kan absorbere og lagre CO2 og dermed reducere den mængde CO2, der ledes ud i atmosfæren. Desuden kan beplantning langs med cykelstierne give læ for cyklister på dage med megen sidevind. Målsætning: Der skal etableres en sammenhængende grøn struktur i Sønderborg Kommune. Indsats: Grøn struktur skal indtænkes i alle projekter i Sønderborg Kommune. Status og indsatser Sønderborg Kommune har en vision om, at kommunen skal være præget af en grøn struktur med kreative løsninger til borgerne. Der skal derfor i forbindelse med etablering af cykelstier tænkes grøn struktur ind som en del af det samlede projekt og anlægsbudget. Fremover skal den grønne struktur være en del af cykelstiernes arkitektur. Eksempler herfor ses på Figur 7. Figur 7 Eksempler på grøn struktur i Sønderborg Kommune. 27

30 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE INDSATSOMRÅDE 8 Drift og vedligeholdelse af cykelstierne er af stor betydning for omfanget af, hvor meget de bliver benyttet. Dårlig standard af stierne medfører problemer for cyklisterne og dårlig fremkommelighed, hvilket medfører at lysten til at cykle forsvinder. Målsætning: Effektivisere drift og vedligeholdelse. Indsats: Fastsættelse af normer for forbedret drift og vedligeholdelse. Status og mål I Sønderborg Kommune er der omkring 390 km sti at cykle på, hvor nogle af dem er nedslidte pga. slitage og manglende vedligeholdelse. For at få en bedre vedligeholdelse for flest 3 typer for klassificering mulige cyklister, Klasse 1- Primære cykelstier og skolestier klassificeres cykelstierne i Klasse 2 Sekundærer cykelstier 3 klasser. Sønderborg Klasse 3 Rekreative stier/grusstier Kommune vil arbejde for at få afstemt vedligeholdelsen af cykelstinettet med de fire udpegede klasser og generelt, at få forbedret såvel tilsyn som drift og vedligeholdelse. En god drift og vedligeholdelse af kommunens cykelstier, kræver en strukturel forebyggelse, hvilket vil være i fokus i fremtiden. De primære cykelstier, skal opfattes som cyklisternes motorveje samt skoleveje. Her stilles der krav til en høj grad af fremkommelighed og sikkerhed. Udbygninger og forbedringer af de primære cykelstier, skal som det væsentligste være medvirkende til, at minimere rejsetidsforskellen mellem cykel og bil på de kortere turer (Under 5 km). Endvidere skal de gennem en meget høj komfort og serviceniveau gøre lidt længere cykelture attraktive. Figur 8 er et eksempel på en primær cykelsti. 28

31 Figur 8 Primære cykelstier forbinder de vigtigste erhvervs- og boligområder i kommunen, hvor der er en forholdsvis stor koncentration af cyklister. Det er skolestier, hovedårene i byerne og pendlerruter. 29

32 Sekundære cykelstier er de cykelruter der er i byerne og binder det lokale stinetværk sammen, jf. Figur 9. Figur 9 Sekundære cykelstier binder det lokale stinet sammen. De rekreative stier forefindes oftest nær vandet, i skovene og særlige natur- og kulturområder. Der er udarbejdet en driftsplan for klasse 4 stier med titlen Driftsplaner for naturstier i Sønderborg Kommune. Figur 10 er et eksempel på en rekreativ sti. Komforten og det direkte forløb er for de rekreative stiers vedkommende underordnet. Den vigtigste parameter er her, at ruterne har et sammenhængende og overskueligt forløb. Det stiller især krav til god skiltning. 30

33 Figur 10 Rekreative stier er de stier, der byder på rekreative oplevelser. I Billag D, fremgår en oversigt over hvilken klasse de forskellige stier hører til. Tilstanden af stierne vil blive undersøgt og registreret næste år, ved at måle ujævnhederne i belægningen. Udarbejdelse af et vedligeholdelsesregulativ påbegyndes vinter

34 HANDLINGSPLAN Initiativerne og projekterne foreslået i denne cykelhandlingsplan skal udgøre den overordnede køreplan for fremtidige prioriteringer af cykelprojekter i kommunen. Den identificerer de vigtigste indsatsområder og problemstillinger. Den øvrige planlægning i kommunen, der berører cykelhandlingsplanen, skal koordineres med initiativerne heri. Herunder især lokalplaner, hvor lokale hensyn til etablering af stianlæg og cykelparkering bør sammentænkes. Af Tabel 10 fremgår en oversigt over de projekter der har været gennemgået i handlingsplanen. I Bilag E er der opstillet en tidsplan for realisering af projekterne samt et økonomisk overblik over de forskellige anlægsprojekter. En specificering af projekterne fremgår af Bilag E. Bilag B Oversigt over cykelstier og Bilag D Klassificering af cykelstier, skal løbende forbedres, således evt. mangler udbredres i kortene. De overslag der er fastsat i handlingsplanen er ekscl. evt. ekspropriationsomkostninger. Tabel 10 Samlet oversigt over tiltag til at fremme cyklismen i Sønderborg Kommune. Indsats Projekter Realisering Overslag Sammenhængende 9 cykelstier Løbende 44,5 mio. cykelstinet Trafiksikkerhed 18 cykelstier Løbende 81,2 mio. 5 øvrige tiltag Fremkommelighed Indarbejdes i nye projekter samt i reparationer. Parkeringsforhold Nye parkeringsforhold Løbende i tilknytning til gader og torve. Cykelturisme 2 cykelstier 2020 / ,8 mio. Øvrige tiltag Kampagner 6 kampagner Løbende 0,3 0,4 mio. Grøn struktur Drift og vedligeholdelse Løbende Regulativ Vinter ,015 mio. 32

35 BILAG A INDDRAGEDE PARTER I PROCESSEN Styregruppen Sonja Miltersen Direktør Sundhed og Handicap Inge Olsen Direktør Teknik og Miljø Nanna Thorøe - Projektleder Projektgruppe Brian Christensen Sundhed Niels Thede S. Hansen Udvikling Susanne Gyldenhof Sundhed og Handicap Stine Jørgensen Kultur og Fritid Marie Lyster Nielsen Plan Lene Damsø Pedersen - Uddannelse Jane Frellesen Natur Birgit Thinggaard Veje & Trafik Maria Lundstrøm Holm Veje & Trafik Nanna Thorøe Projektleder Arne Simonsen Dansk Cyklist Forbund Følgegruppe Turistbureaet Karsten Justensen DSB Niels Wellendorf Sydtrafik - Tina Aagaard Mørkeberg, Veje & Trafik Trafiksikkerhed Grethe Karlsen Politi Karsten Iversen Linak cykelklub Martin Kahr Knudsen Danfoss cykelklub Andreas Andersen 33

36 Maria Lundstrøm Holm - Veje & Trafik Nanna Thorøe - Projektleder 34

37 BILAG B OVERSIGT OVER CYKELSTIER 35

38 BILAG C RESULTAT AF CYKELTÆLLING ÅDT Ø/S ÅDT V/N ÅDT Station 18 Station 17 Station 16 Station 15 Station 14 Station 13 Station 12 Station 11 Station 10 Station 9 Station 8 Station 7 Station 6 Station 5 Station 4 Station 3 Station 2 Station 1 1.Ketting-Guderup 10. Augustenborglandevej 2. Augustenborg 11. Løngang 3. Nordborgvej 12. Kongevej 4. Høruphav-Sønderborg 13. Sundquistgade 5. Ragebøl-Sønderborg 14. Nørrehavnegade 6. Egernsund-Gråsten 15. Arnkilgade 7. Broager-Dybbøl 16. Grundtvigsalle 8. Dybbøl-Sønderborg 17. Søndrelandevej 9. Dybbøl-Sønderborg 18. Slotsbakken 36

39 BILAG D KLASSIFICERING AF CYKELSTIER 37

40 BILAG E - TIDSPLAN OG BUDGET Tids-horisont Cykelstier Overslag Årlige driftsomkostninger 2011 Projektering og ekspropriering af cykelstierne i 2012/ Skovby Lysabild 3,5 mio (Kegnæsvej) 2012 Kirke Hørup - Tandslet (Mommarkvej) 7 mio Hundslev Guderup 4,4 mio. (Tandsletvej) Kværs - Gråsten 12 mio (Buskmosevej, Ravnsbjergvej) Elstrup Helved 9 mio (Fynshavvej) 2016 Helved Fynshav 5 mio (Fynshavvej) 2016 Borgmester Andersens Vej 1 mio Høruphav 1,6 mio (Skovbyvej) 2017 V. Sottrup - Ø. Snogbæk 5 mio (Snogbækvej) 2017 Sønderborg 0,8 mio (Løngang) 2017 Avnbøl 1 mio (sti langs jernebane) 2018 Broager Nybøl 7 mio. (Nybøllandevej) Asserballe Tandslet 10 mio (Asserballevej) 2020 Dyvig Holm 2 mio (Dyvigvej) 2021 Høruphav 0,3 mio (Søndre Landevej) 2021 Sønderborg 1,22 mio (Grundtvigs Allé) 2021 Sønderborg 1,2 mio (Sundquistsgade) 2021 Sønderborg 2 mio (Dybbølgade) 2021 Sønderborg 2 mio (Østergade) 2021 Sønderborg 0,65 mio (Løkken) Nørre Kettingskov - Lysabild 7,6 mio (Østkystvejen Kegnæsvej) 2023 Sønderborg 3,3 mio (Helgolandsgade - Verdens Ende) 2024 Stevning - Nordborg 15,4 mio (Oksbølvej) 2025 Adsbøl - Avnbøl 5,6 mio (Avnbølvej Truenbrovej) Gråsten, Snurom, Kværs 5 mio

41 (Feldstedvej) 2026 Skovby Drejet 4,8 mio (Kegnæsvej) 2027 Snurom - Kommunegrænse 5,6 mio (Feldstedvej) Løbende Vollerup Høruphav (Mommarkbanen) 2028 Huholt 4 mio Tids-horisont Øvrige projekter Overslag Vedligeholdelsesregulativ Arbejdstid 2011 Cykle i gågaden i udvalgte tidsrum vej på Dyndved Stolbro Nye og flere cykelstativer 2011 Opstilling af cykeltæller ved Kong Chr. X s bro Registrere stiernes tilstand 2012 Forbedring af kryds Midtkobbel - Nørregade Forbedre strækningen på Egernsundbroen Forbedre kryds ved Nygade Skolegade Sejrsvej - Årsbjerg Registrering af ulykker via skadestuen 2014 Skolevej - Kirkeagervej Krydset Egebjergvej / Oksbølvej Kombinationsrejser Løbende Cykelparkering med i lokalplaner Løbende Skilteplan for cykelruter Løbende Opstilling af automater med dæk, vand og luft Løbende Niveaufrie cykelstier Løbende Sammenhængende cykelrutenet Løbende Før grønt for cyklister på hovedrutenettet Løbende Grøn struktur som en del af cykelstiens arkitektur Løbende Opstilling af støtte/bøjler i kryds Løbende Kvalitetssikre kort i Bilag B og D Lånecykler Cykelpuljemidler Cykle mod ensretning Pr. skilt Kampagne - Vi cykler til arbejde Kampagne - Cykelvenlig arbejdsplads Kampagne - Pas på sidevejene Kamapgne - ABC Kampagne - Spænd hjelmen Kampagne - Store cykeldag 0,07 0,1 mio. Kampagne - Cyklistprøve Arbejdstid 39

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Cykelruteplan Sønderborg Kommune Cykelruteplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Cykelpolitik 2 Cykling, sundhed og miljø 3 Målsætninger for cykelrutenettet

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Middelfart Kommune Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund 4 Formål med cykelinspektionen 5 Metodebeskrivelse 6 Definitioner 7 Afgrænsning 8 Registreringer 9 Generelle anbefalinger

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Børnehaven Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 BHAlssund@sonderborg.dk Birgit M. Olesen Tlf. 2790 5532 Børnehaven

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

CYKEL- & TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN

CYKEL- & TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN 2015 CYKEL- & TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015 indeholder tiltag, der skal gøre rekreativ cykling lettere og mere attraktivt for alle. INDHOLD Forord... 8 Det går godt... 10 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Rebild Kommune Stiplan

Rebild Kommune Stiplan STIPLAN Rebild Kommune Stiplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged Rebild Kommune Hobrovej

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

Aktiviteter. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan 2009-2016. Revideret den 19. maj 2009 Side 1 af 8. Efter 2016 [mio. kr.

Aktiviteter. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan 2009-2016. Revideret den 19. maj 2009 Side 1 af 8. Efter 2016 [mio. kr. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan -2016 Renseanlæg Nedlæggelse af Brunsnæs Renseanlæg 2+4+6 Fra -budget Nedlæggelse af Sønderby og Østerby Renseanlæg (1-3 år) 6,00 6,00 2+4+6 Nedlæggelse

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere