CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune Sønderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune"

Transkript

1 CYKELHANDLINGSPLAN Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028 Sønderborg Kommune

2 FORORD Sønderborg Kommune har gennem de sidste år haft større og større fokus på cyklisterne og har nu det ambitiøse mål, at blive Syddanmarks mest cyklende kommune. Sådan et ambitiøst mål kræver en målrettet indsats fra kommunens side og denne cykelhandlingsplan er et bud på en systematiseret og sammenhængende indsats for fremme af cyklismen i kommunen. Ifølge Sønderborg Kommunes sundhedspolitik skal kommunen medvirke til, at borgerne bliver mere bevidste om konsekvenserne af forskellige livsstilsfaktorers indvirkning på sundheden. Med baggrund heri skal de motiveres til at træffe et sundere valg. Cyklen er et klimavenligt transportmiddel, der spiller fint sammen med kommunens visison for CO2 neutralitet i kommunen - samtidig med, at det både er dejligt og sundt at cykle. Et øget fokus på cyklisterne og fysiske forbedringer vil derfor også kunne øge antallet af fysisk aktive i kommunen. Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet har en sundhedsfremmende virkning og nedsætter risikoen for en lang række sygdomme. Gennem cykling kan fysisk aktivitet blive en naturlig del af hverdagen for kommunens borgere. Cyklen er fremtiden. For at få flere til at cykle er det vigtigt, at der er gode fysiske forhold for cyklisterne så det er nemt og komfortabelt at komme rundt på cykel. Fordelene ved at tage cyklen skal være tydelige og mulighederne let tilgængelige. Populært sagt: Det skal være fedt at være cyklist. Under udarbejdelse af cykelhandlingsplanen, har der været afholdt flere møder, både med interne og eksterne parter. Således er der taget højde for de forskellige synspunkter og interesser, der kunne være relevante i forbindelse med planens udarbejdelse. De borgerønsker der er medtaget i rapporten, er udpeget i forbindelse med baggrundsrapporten for trafiksikkerhedsplanen, skolevejsanalysen og løbende henvendelser fra borgerne.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 BAGGRUND FOR CYKELHANDLINGS-PLANEN... 3 FACTS OM CYKELTRAFIKKEN... 4 SAMMENHÆNGENDE CYKELSTINET INDSATSOMRÅDE Status og indsatser... 8 TRAFIKSIKKERHED INDSATSOMRÅDE Status og indsatser Udbygning med stianlæg Forbedret datagrundlag Skoleveje FREMKOMMELIGHED INDSATSOMRÅDE Status og indsatser CYKELPARKERING INDSATSOMRÅDE Status og indsatser Udbygning med cykelparkering Normer for cykelparkering Renovering af eksisterende cykelparkering CYKELTURISME INDSATSOMRÅDE Status og indsatser Udvikling af cykelruteplanlægger Cykelværksteder Bedre skiltning Udbygning af de cykelstinet KAMPAGNER INDSATSOMRÅDE Status og indsatser GRØNSTRUKTUR INDSATSOMRÅDER Status og indsatser DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE INDSATSOMRÅDE Status og mål HANDLINGSPLAN

4 Bilag A Inddragede parter i processen Bilag B Oversigt over cykelstier BILAG C Resultat af cykeltælling Bilag D Klassificering af cykelstier Bilag E - Tidsplan og budget

5 BAGGRUND FOR CYKELHANDLINGS- PLANEN I 2009 blev der i Sønderborg Kommune godkendt en Trafiksikkerhedsplan og en Cykelruteplan og det er herfra cykelhandlingsplanen tager sit udspring. I 2010 blev Sønderborg Kommune BYPAD-certificeret som europæisk cykelkommune, hvilket har været med til at illustrere, hvor der er behov for at gøre en indsats på det administrative niveau. Dette har været startskuddet til et intensivt cykelarbejde. BYPAD rapporten vil dog ikke blive inddraget i nærværende plan, da cykelhandlingsplanen primært har fokus på et mere konkret niveau. Cykelhandlingsplanen er udarbejdet gennem et tværfagligt samarbejde i kommunen med eksterne interessenter. Der har været nedsat en styregruppe bestående af direktører og projektleder for planen, en projektgruppe med medarbejdere fra forskellige afdelinger i kommunen samt et medlem fra Dansk Cyklist Forbund og en konsulent fra Celis Consult. Derudover har der været nedsat en følgegruppe bestående af eksterne interessenter. Inddragede parter i processen fremgår af Bilag A. Cykelhandlingsplanen skal være med til at koordinere det fremadrettede arbejde med at få flere til at cykle i Sønderborg Kommune, og derved gøre Sønderborg Kommune til Syddanmarks mest cyklende Kommune. Der er mange fordele ved at cykle samt penge at spare for såvel den enkelte borger, som for det offentlige. Ved at få flere til at cykle udledes der mindre CO2, borgerne får mere motion og dermed færre sygedage. Det kan være med til at reducere stres og andre former for sygdomme. Cykelhandlingsplanen spiller dermed godt sammen med kommunens sundhedspolitik. 3

6 FACTS OM CYKELTRAFIKKEN Sønderborg Kommune har et mål om, at blive Syddanmarks mest Målsætning: cyklende kommune. Syddanmarks mest cyklende kommune. Med dette menes, at Sønderborg Kommune, skal være den kommune, hvor borgerne cykler flest ture pr. indbygger. For at dette kan blive en realitet skal cyklen bruges som et transportmiddel på lige fod som bil, bus og knallert. Det vil sige, at borgerne skal ændre deres transportvaner fra en passiv til en mere aktiv form. En sidegevinst ved dette er, at Sønderborg Kommune kan blive en mere sund og aktiv kommune. Det kræver strukturel forebyggelse at få flere over på cyklen, hvilket spiller godt sammen med sundhedspolitikken omkring forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Der er et stort potentiale for at fremme cykeltrafikken i Sønderborg Kommune. Kun godt 12 % af alle turene foregår på cykel, mens knap 66 % af turene i kommunen foretages i bil. Til sammenligning udgør cykelandelen i Odense Kommune godt 25 %. Km/person/dag på cykel Bolig Arbejde 0,50 km Fritid 0,57 km Øvrig 0,23 km Total 1,30 km Sønderborg Kommune, Fordelingen af cykeltrafikken for Sønderborg Kommune 23% 52% 25% Bol-arb Fritid Øvrig Det er særligt til og fra arbejde cyklen benyttes, her foregår 52 % af cykelturene, hvorimod 25 % foregår i fritiden. Det er værd at bemærke, at der bliver cyklet flest km i fritiden, selvom der foretages dobbelt så mange ture til og fra 4

7 arbejde. Det må derfor formodes, at borgerne værdsætter den rekreative del som cyklist. Ligesom på landsplan har cykeltrafikken generelt i Sønderborg Kommune været nedadgående de seneste år. I efteråret 2009 udførte Sønderborg Kommune cykeltællinger for første gang og der blev talt på 18 stationer fordelt i kommunen jf. Figur 1. Formålet med tællingerne er at opnå et bedre kendskab til hvor mange cyklister, der bruger kommunens cykelstier og se hvor der er størst koncentration af cyklister. Det samlede resultat af tællingerne fremgår af Bilag C. Figur 1 Kort over tællestationer. Nummereringen er tilfældig, tallene med grøn viser lokaliteterne som er i top 5. De fem strækninger, hvor der er flest cyklister har gennemsnitlig mellem antal cyklister pr. døgn pr. år. Flest cyklister pr. døgn pr. år på tællestationerne Kongevej, (station 12) Nordborgvej, (station 1) Skolesti, (station 2) Løngang, (station 11) Dybbøl-Sønderborg 258 (station 9) Sønderborg Kommune,

8 Der vil løbende blive foretaget målinger på udvalgte strækninger, til brug for den fremtidige planlægning og prioritering af cykelfaciliteter. Figur 2 viser andelen af cyklister i Region Syddanmark fordelt på kommuner, så vi kan se hvor langt vi er fra målet om at blive Syddanmarks mest cyklende kommune. 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Andel på cykel Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faarborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Kommune Figur 2 Grafen illustrer fordelingen af den procentvise andel af cyklister i Region Syddanmark. 6

9 Sønderborg Kommune ligger på en 13. plads iforhold til hvor stor en andel der cykler i kommunerne i Region Syddanmark, så der er nok at tage fat på. Der skal ske en stigning på 20,4 % før vi har samme andel af cyklister som Fanø. På Figur 3 fremgår en mere detaljeret oversigt, hvor det fremgår hvad cyklen bruges til. I Sønderborg Kommune bruges cyklen stort set lige meget om det er til arbejde, i fritiden aller øvrige formål. Det skal derfor sættes ind med fokus på et bredt fokusområde. Ture 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Ture/person/dag på cykel Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faarborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Bol-arb Fritid Øvrig Figur 3 Oversigt over fordeling af formålet med cykelturen. En målsætning om at blive Syddanmarks mest cyklende kommune, kræver en langsigtet og koordineret indsats med konkrete tiltag for at opnå målet. Der er derfor 8 indsatsområder, som alle vurderes at have stor betydning for fremme af cyklismen i Sønderborg Kommune. Målgruppen for alle indsatsområder er både arbejds- og fritidstrafik, skoletrafik samt turisme. Der er nedsat følgende 8 indsatsområder Sammenhængende cykelstinet Trafiksikkerhed Fremkommelighed Parkeringsforhold Cykelturisme Kampagner Grøn struktur Drift og vedligeholdelse Indsatsområderne vil blive beskrevet i de efterfølgende kapitler. 7

10 SAMMENHÆNGENDE CYKELSTINET INDSATSOMRÅDE 1 Et sammenhængende cykelrutenet 1 er en vigtig forudsætning for fremme af cyklismen og dette har der været fokus på gennem flere år i Sønderborg Kommune. I handlingsplanen er der derfor fokus på, at få et sammenhængende cykelstinet 2, der vil komme kommunens borgere tilgode i hverdagen. Det er som oftest også dette, der efterlyses af borgerne. Grunden til at det er vigtigt med et sammenhængende cykelstinet skyldes, at det er lettere og mere tiltrækkende for borgerne at komme fra A til B på tværs af kommunen på cykel. Målsætning: Sammenhængende cykelstinet i hele Sønderborg Kommune. Indsats: Udbygge stianlæg. Status og indsatser Overordnet set er der et sammenhængende cykelstinet i Sønderborg Kommune, men lokalt er der på kortere strækninger en række huller i stinettet med manglende stifaciliteter såkaldte Missing Links. I Bilag B ses et kort, der illustrerer alle de stier der må cykles på i Sønderborg Kommune i dag. Ligeledes ses forslag til fremtidige cykelstier, der mangler for at få et sammenhængende cykelstinet i kommunen. Realiseringen af cykelstierne i Tabel 1 vil medføre et bedre sammenhængende cykelstinet i Sønderborg Kommune. Det vil dermed være mere indbydende for borgerne at tage cyklen fremfor bilen. Tabel 1 Cykelstiønsker vedr. sammenhængende cykelstinet. Indsats - Cykelstier Beskrivelse Overslag Hundslev Guderup Strækningen vil binde 4,4 mio. (Tandsletvej) cykelstinettet sammen med det øvrige i nord og derved give de bløde trafikkanter en mere sikker Elstrup Fynshav (Fynshavvej) Broager Nybøl (Nybøl Landevej) vej til arbejde og fritidsaktiviteter. Cykelsti langs Fynshavvej vil være med til at give et sammenhængende stinet mellem Fynshav og Guderup og det vil både gavne skole- og fritidstrafikken og turismen, da det er meget utrygt at færdes på strækningen. Cykelsti på Nybøl Landevej vil binde det tværgående cykelstinet 14 mio. 7 mio. 1 Cykelrutenet er cykelruter, hvor der ikke nødvendigvis er cykelsti. 2 Cykelstinet er et stinet bestående af sammenhængende stier. 8

11 Gråsten - Snurom - Kværs (Feldstedvej) Sønderborg (Kongevej) Snurom - Kommunegrænse (Feldstedvej) Adsbøl - Avnbøl (Avnbølvej Truenbrovej) Høruphav - Skovby (Skovbyvej) Vollerup - Høruphav (Mommarkbanen) Høruphav (Søndre Landevej ) sammen. Cykelstien ud til Avntoftvej vil være med til at binde Gråsten Snurom og Kværs bedre sammen for cyklister. Det vil gavne både arbejds-, skole- og fritidstrafikken. I den gældende trafikplan er cykelsti på Kongevej medtaget. Dette vil give mulighed for bedre forhold for cyklister. Cykelsti fra Avntoftvej og ud til kommunegrænsen vil medføre et sammenhængende stisystem. Denne strækning ville binde cykelstinettet sammen på tværs. Der mangler et stykke cykelsti fra Søndrelandevej til Mommarkvej for at stisystemet er sammenhængende. Er løbende under opbygning og den løber fra Vollerup til Høruphav via den gamle Mommarkbane. Det er en lille strækning, der mangler cykelsti og så der et sammenhængende stisystem i Høruphav. 5 mio. 0,9 mio. 5,6 mio. 5,6 mio. 1,6 mio. 0,3 mio. 9

12 TRAFIKSIKKERHED INDSATSOMRÅDE 2 Sønderborg Kommune vil gøre en målrettet indsats for at forbedre trafiksikkerheden for cyklister. Kommunens indsats for at forbedre trafiksikkerheden er allerede fastlagt i kommunens Trafiksikkerhedsplan, der danner rammerne for det overordnede arbejde med trafiksikkerhed. Cykelhandlingsplanen tager udgangspunkt i denne indsats og udpeger en række supplerende tiltag. Målsætning: Ingen må blive dræbt eller komme alvorligt tilskade i trafikuheld på kommunens veje. Alle kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt på kommunens veje og stier. Indsats: Være opmærksom på de lokaliteter, hvor der sker uheld og forebygge før der sker uheld. Status og indsatser Ifølge Trafiksikkerhedsplanen skal antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden frem til 2017 reduceres med 50 % på de kommunale veje og stier. Dette måles i forhold til gennemsnittet af antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden , hvor der var 2,3 dræbte og 38 alvorligt tilskadekomne pr. år. Rigtig mange ulykker kommer ikke til Politiets kendskab, og især eneuheld er tydeligt underrepræsenteret i uheldsstatikken. Undersøgelser fra bl.a. Odense Universitets Hospital viser, at politiets registreringer ofte kun indeholder 10 % af det samlede antal tilskadekomne cyklister. Uheldsstastistikken i denne plan bygger alene på politiets registreringer, da der i Sønderborg Kommune ikke findes detaljeret viden omkring trafikulykker fra skadestuen. Uheld med cyklister har været faldende fra jf. Tabel 2. Tabel 2 Statistik over cykeluheld Dræbte Alvorligt tilskadekommende Lettere tilskadekommende Samlet Cykeluheldene sker hovedsageligt med en personbil som modpart. Derudover optræder varebiler og knallert 30 dog også ofte som modpart i cyklistuheldene. 10

13 Det er vigtigt at cyklisterne føler sig trygge i trafikken, især børn og ældre. For at opnå en halvering af de dræbte og tilskadekomne, bliver der løbende gennemført kampagner og lavet tiltag for at øge trafiksikkerheden. Udbygning med stianlæg Tabel 3 viser en oversigt over farlige strækninger, der bør udbygges med stianlæg. Tabel 3 Cykelstiønsker i forbindelse med trafiksikkerhed. Indsats - Cykelstier Beskrivelse Overslag Kirke Hørup-Tandslet 2 sporet vej med 7 mio. (Mommarkvej) landbrugskøretøjer, hvor der køres meget stærkt. Der er både skolebørn, arbejds- og fritidstrafik Kværs - Gråsten (Buskmosevej - Ravnsbjergvej) Stevning - Nordborg (Oksbølvej) V. Sottrup - Ø. Snogbæk (Snogbækvej) Skovby Lysabild (Kegnæsvej) Sønderborg (Løngang) Sønderborg (Helgolandsgade - Verdens Ende) Sønderborg (Sundquistsgade) samt turisme på strækningen. Kværs skole går til 6. klasse og derefter skal de fortsætte overbygningen i Gråsten. Cykelstien vil sikre at de ældre elever får en tryg og sikker vej til skole og dermed et alternativ til bus og bil. Cykelsti på Oksbølvej vil give et bedre sammenhængende stinet på Nordals og gavne arbejds- og fritidstrafikken samt turismen. Dette er en strækning der forbinder Øster Snogbæk med det øvrige cykelstinet. Det vil give en mere tryg og sikker vej til skole og fritidsaktiviteter for de børn og unge der er bosiddende i området. 2 sporet vej uden foranstaltninger til cyklister. Det vil skabe bedre forhold for cykelturismen samt for skolebørnene og fritidstrafikken. Cykelsti på Løngang vil gavne alle cyklister. Det er en meget smal trafikeret strækning, både med cykler, biler og busser. Dette evt. i kombination med en ensretning af Løngang. Dette er en bagvej ud til Kær halvø. Der er i dag en cykelsti på noget af strækningen i den østlige side, så det vil give en bedre sammenhæng i stinettet samt det vil gavne fritids- og arbejdstrafikken samt turismen. Boliggade med mange parkerede biler. Cykelstien vil skabe en større tryghed for såvel for fritids-, arbejds- og skoletrafikken samt 12 mio. 15,4 mio. 5 mio. 3,5 mio. 0,8 mio. 3,3 mio 1,2 mio. 11

14 Sønderborg Dybbølgade Sønderborg (Grundtvigs Allé) Dyndved Stolbro (Dyndvedgade) Sønderborg (Østergade) Sønderborg (Løkken) Asserballe Tandslet (Asseballevej) Kettingskov - Lysabild (Østkystvejen - Kegnæsvej) Avnbøl (Sti langs med jernbane) Huholt (Huholt) Madehusvej Borgmester Andersens Vej Augustenborg Landevej turismen. Der er cykelbane der i dag, men problemer med biler på kørebanen. Etablering af en cykelsti vil forbedre trafiksikkerheden for alle cyklister. Strækningen fra Stenager Ulkebøldam er meget trafikeret og det vil gavne arbejdstrafikken med en cykelsti. Det er en meget smal vej med mange store køretøjer og høj hastighed. En 2-1 vej vil umiddelbart skabe større tryghed for skolebørnene og fritidstrafikken. Det vil forbedre trafiksikkerheden med en cykelsti, idet det er en meget smal vej med meget trafik, herunder også tung trafik. Der er både arbejds-, skole-, fritidscyklister på strækningen samt cykelturister. Det er en meget trafikeret vej med mange cyklister. Det vil forbedre trafiksikkerheden for skole, arbejds- og fritidscyklister samt for cykelturismen med en cykelsti. Dette skyldes at den nuværende cykelbane bliver brugt af bilerne. Der bliver kørt meget stærkt på strækningen og cyklisterne er tvunget til at køre på kørebanen ved bilerne uden kantafmærkning. Vil være med til at fuldføre det sammenhængende stinet og forbedre trafiksikkerheden for fritidscyklisterne og cykelturismen. Stien vil medføre, at børn ikke skal krydse Truenbrovej to gange for at komme i skole. Den vil ligeledes gavne børnehavebørnene, når de skal ud. Stien vil medføre, at skoleeleverne kan komme sikkert frem til Huholt skole. Lave cykelstien dobbeltrettet på vej ud af byen mellem Madehusvej og Borgmester Andersens Vej. 2 mio. 1,22 mio mio. 0,65 10 mio. 12 mio. 1 mio. 4 mio. 1 mio. 12

15 Forbedret datagrundlag For at forbedre trafiksikkerheden for cyklister er et godt datagrundlag et vigtigt udgangspunkt. Da størstedelen af de uheld der sker på vejnettet med bløde trafikanter ikke bliver registreret i Politiets officielle uheldsregister, er det ikke altid de rigtige lokaliteter, der bliver udpeget i forbindelse med en sortplet analyse 3. Sønderborg Kommune vil arbejde på at få igangsat et projekt for systematisk registrering af ulykker via skadestuen. Skoleveje I det fremtidige arbejde vil der fortsat være fokus på kommunens skoleveje. De børn der cykler i dag, skal kommunen forsøge at fastholde samtidig med, at antallet af cyklende skolebørn skal øges gennem målrettede kampagner og fortsat udbygning af sikre skoleveje. Tabel 4 viser en oversigt over projekter der skal laves for at afdække de utrygge lokaliteter i skolevejsanalysen. Tabel 4 Projekter i forbindelse med skolevejsanalysen. Skole Projekt Indsats Overslag Augustenborg Forbedring af kryds Sænkning af hastighed og Midtkobbel - opsætning af elektronisk Nørregade advarelsestavle A22 (skolebørn). Gråsten og Forbedre Opsætning af autoværn Egernsund strækningen på Egernsundbroen for cyklister. Guderup Forbedre kryds ved Etablering af hævet flade Nygade Skolegade Rinkenæs Sejrsvej - Årsbjerg Skolepatrulje og opsætning af elektronisk A22 tavle (skolebørn). Evt. lokal 40 km/t hastighedsbegrænsning i bestemt tidsrum. Vester Sottrup Skolevej - Etablering af hævede flader Kirkeagervej Overveje etablering af Kiss and Ride på p-plads ved skolen. 3 Sortplet analyse er en analyse af vejnettet der lokaliserer de steder, hvor der sker flest uheld i forhold til trafikmængden. 13

16 FREMKOMMELIGHED INDSATSOMRÅDE 3 God fremkommelighed er vigtig for at få flere til at cykle i Sønderborg Kommune. Er det nemt, hurtig og komfortabelt at komme frem på cykel, er det mere oplagt at anvende cyklen som et alternativ til bilen. Målsætning: Det skal være nemt, hurtigt og komfortablet at komme frem på cykel. Indsats: Fremkommelighed skal indtænkes i alle indsatsområder og øvrige projekter i Sønderborg Kommune. Status og indsatser I Tabel 5 er opstillet en række indsatser som skal være med til at sikre god fremkommelighed for cyklisterne i Sønderborg Kommune. Tabel 5 Forskellige indsatser for at forbedre fremkommeligheden. Indsats Formål Overslag Niveaufrie cykelstier og Der skal ikke være kanter, / krydsninger brosten eller andre hindringer på cykelstierne. Der skal anlægges niveaufrie krydsninger for cykeltrafikken og være nedsænket kantsten ved cykelstier. Vedligeholdelsesregulativ God vedligeholdelse indbyder Arbejdstid til at bruge cyklen som transportmiddel i dagligdagen, både til og fra arbejde, samt i Mulighed for cyklister at svinge til højre for rødt Før grønt for cyklister på hovedrutenettet Kombinationsrejser Cykle i gågaden i udvalgte tidsrum fritiden. Etablering af tiltag til at tillade højresving for cyklister ved rødt lys Før grønt signaler og grønbølge på hovedruterne igennem byerne, vil give cyklister en fordel for at komme hurtig og sikkert igennem krydset samtidig med, at de kan komme før af sted end bilerne. Fleksibilitet og større muligheder for at komme rundt for cyklisterne. Det skal f.eks. være muligt at få cyklen med på bussen. Fleksibilitet / / / Lånecykler Fleksibilitet og mulighed for 14

17 at få flere til at cykle, både borgere og turister. Cykling mod ensretning Cyklister skal have mulighed for at cykle mod ensretningen, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Støtte/bøjler i kryds Støtte/bøjler i kryds, hvor cyklister kan læne sig op af, således er de fri for at stå af cyklen. Pr. skilt kr. / Ved nyanlæg af cykelstier og renovering af gamle, skal de udformes handicapvenlige. Det vil sige, at der skal være en bredde på stierne således, at handicapcykler kan passere, dette gælder også ved divverse chikaner. Der er i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen kommet et ønske omkring etablering af læskuer og handicaptoiletter langs med cykelstier. 15

18 CYKELPARKERING INDSATSOMRÅDE 4 Der skal være attraktive parkeringsforhold for cyklister og det skal være nemt for cyklisterne at parkere deres cykler. Cyklerne skal samtidig stå sikkert, således at de ikke bliver beskadiget. Målsætning: At sikre attraktive parkeringspladser, der er i overenstemmelse med efterspørgslen. Indsats: At renovere og udbygge cykelparkeringen i Sønderborg Kommune Status og indsatser I forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen er alle større cykelparkeringsanlæg blevet registreret og kommunen har nu fået et overblik over antallet og kvaliteten af de eksisterende faciliteter. Derudover er der blevet registreret en del lokaliteter, hvor der i dag parkeres mange cykler, men hvor der ikke tilbydes stativer. Udbygning med cykelparkering Tilstanden af de eksisterende cykelparkeringsanlæg er dårlig og mange steder er der brug for nye stativer. I Sønderborg vurderes det at mere end 75 % af de eksisterende stativer bør udskiftes. Der blev registreret 837 parkeringspladser i alt. I Tabel 6 ses en samlet oversigt over cykelparkeringsanlæggene. Efterfølgende kommer der nogle kort, hvor det er muligt at se den mere konkrete placering af parkeringen. Tabel 6 Status for cykelparkering i Sønderborg Kommune Placering Nr. Antal Antal Tilstand Belægningsprocent stativer cykler Busstation Broager Ok 37% Rådhuset Sønderborg Bør udskiftes 250% Alsion DSB Ok 14% Kvickly langs Bør 46% husmur udskiftes Alsion Universitet Ok 39% Kvickly foran Bør 13% hovedindgang udskiftes Gågade ved Bør 81% posthuset udskiftes Løveapotek Bør 36% udskiftes Gågade ved

19 jernbanegade Gågade ved % busstation Busstation Sønderborg Busstation Bør 80% Sønderborg udskiftes Busstation Bør 30% Sønderborg udskiftes Rønhaveplads Ok 27% Busstation Ok 21% Nordborg Gågade Føtex Ok 76% Togstation Gråsten Bør udskiftes 54% Sønderborg Nordborg Gråsten 17

20 Ved en lang række lokaliteter er cykelparkeringsstativerne af så dårlig kvalitet, at de bør udskiftes, jf. Tabel 6. Kun få steder i kommunen holder der flere cykler end der er stativer. Manglen er især udpræget i Sønderborg by. Lokaliteterne udgør naturlige rejsemål i forhold til adgangsvejene og der bør udbygges med cykelparkering svarende til efterspørgslen. Der arbejdes p.t. på en cykelparkeringkælder under det nye bycenter Borgen. Figur 4: Gågaden i Sønderborg er et attraktivt mål for mange cyklister - men der er ingen cykelparkering. Det skal sikres, at der ved alle større relevante rejsemål etableres et tilstrækkeligt antal hensigtsmæssigt placerede og udformede cykelparkeringsanlæg. Normer for cykelparkering Som en del af kommunens parkeringspolitik skal der indarbejdes en række normer for anlæg af cykelparkering ved ethvert nybyggeri i kommunen. Normerne skal sikre, at cykelparkeringen kommer på dagsordenen, og dermed danner et naturligt udgangspunkt for at fastlægge parkeringsbehovene i ethvert projekt. Endvidere skal parkering tænkes ind, når der udarbejdes lokalplaner. Udover de konkrete parkeringsnormer opstillet i Tabel 7, foreslås retningslinierne for cykelparkering i kommunen udarbejdet med baggrund i anbefalingerne fra Cykelparkeringshåndbogen udgivet af Dansk Cyklist Forbund i

21 Tabel 7 Cykelparkeringsnormer Parkeringsnormer i Sønderborg Kommune Boliger og etageejendomme Børneinstitutioner Skoler Uddannelsessteder Detailhandel/butikker Øvrige byerhverv Busstoppesteder Biografer, teater mv. 2-2,5 pladser pr. 100 m2 etageareal 1 plads pr beboer på kollegier 0,4 parkeringsplads pr. ansat + areal til anhængere 1 plads pr. elev fra 4. klasse og 0,4 plads pr. ansat. 0,4-0,8 plads pr. elev og 0,4 plads pr. ansat. 1 plads pr 100 m2 0,3-0,4 plads pr. 100 m2 + 0,4 plads pr. ansat. 1 plads pr. 10. passagerer. 0,25 plads pr nomineret plads + 0,4 plads pr. ansat. Idrætsanlæg og sportshaller 0,6 plads pr. idrætsudøver dagligt + 0,4 plads pr. tilskuer. Kontor og industri 0,4 plads pr. ansat Hotel og restaurant 1 plads pr. 15 gæster + 0,4 plads pr. ansat. Rekreative områder 1-4 pladser pr. 10 gæster 19

22 Renovering af eksisterende cykelparkering I kommunen har der været tradition for at bruge den vandrette forhjulsholder samt klostativet, jf. Figur 5. Begge stativer fikserer ikke cyklen tilstrækkeligt med risiko for beskadigelse af cyklen. Alle disse typer stativer bør snarest udskiftes med nogle traditionelle lodrette forhjulsholdere eller lænestativer. Figur 5 Den vandrette forhjulsholder bliver brugt mange steder i Sønderborg Kommune. Stativet ødelægger nemt hjulet og bør derfor udskiftes de steder hvor stativerne findes. 20

23 CYKELTURISME INDSATSOMRÅDE 5 Sønderborg Kommune har et enormt potentiale for at udvikle cykelturismen. Kommunen er beliggende i grænselandet og har en storsålet natur med mange gode cykelruter. Dette skal der være fokus på. Målsætning: At øge antallet af cykelturister. Indsats: Udbygge infrastrukturen for de rekreative udflugtsmål og øge information omkring tilbudene i kommunen, både til turister og kommunens borgere. Der skal udvikles en ruteplanlægger, gode cykelruter, gode overnatnings-muligheder, lånecykler, skilteplan Status og indsatser Det formodes, at der er sket en stigning i cykelturismen gennem de seneste år og det er hovedsageligt tyske og danske cyklister i Sønderborg Kommune. Udvikling af cykelruteplanlægger Der er et kort under udvikling med relevante informationer såsom overnatningssteder, ruter, cykelværkssteder, seværdigheder osv. Kortet forventes at være færdigt i 2011 og vil både være at finde i digitalform og på papirsform. Det digitale kort skal fungere som en ruteplanlægger, hvor det er muligt at planlægge sin rute hjemmefra alt efter hvad man er til. Der vil være mountainbikeruter, naturruter, familieruter, cityturer osv. Kortet udarbejdes som et interregprojekt, der finanseres af EU. Efterfølgende vil Sønderborg Kommune overtage kortet og data for at videre udbygge det, således at det vil være under løbende udvikling og opdatering. Cykelværksteder Der skal være god mulighed for at få sin cykel repareret i kommunen også efter cykelhandlerne har lukket, når man er på cykeltur. Derfor skal muligheden for at få private til at stå tilrådighed med cykelværksteder undersøges. Hos disse lokale værksteder skal det være muligt, at låne værktøj for at kunne få det mest nødvendige ordnet såsom en punktering. Disse steder skal ligeledes fremgå af informationskortet/ruteplanlægger. 21

24 Figur 6 Tysk cykelturist der skal tværs igennem Sønderborg Kommune. Bedre skiltning På nuværende tidspunkt er skiltningen ikke optimal for cykelturismen og andre borgere der tager på cykeltur i Sønderborg Kommune. For at forbedre dette skal der udarbejdes en skilteplan for de forskellige cykelruter, både nationale, regionale og kommunale ruter. Mange af tiltagene kommer både cykelturismen og borgerne i Sønderborg kommune tilgode. Der skal desuden fokuseres på små tiltag såsom automater, hvor der kan trækkes slanger, vandautomater og luftpumper. Der skal ligeledes stilles en cykeltæller op ved Kong Chr. X s bro, da det er en af de strækninger i kommunen, hvor der er flest cyklister. Udbygning af de cykelstinet En række områder i kommunen er yndede feriemål for cyklister. Nogle steder mangler der deciderede stianlæg for at skabe en god og sikker forbindelse og af Tabel 8 fremgår en oversigt over de vigtigste strækninger med manglende stianlæg. 22

25 Tabel 8 Udbygning med stianlæg til fremme af cykelturismen. Indsats Formål Overslag Skovby Drejet (Kegnæsvej) 2 sporet vej uden foranstaltninger for cyklister. Det vil forbedre forholdene for hovedsageligt de mange turister. 4,8 mio. Dyvig Holm (Dyvigvej) Der er mange cykelturister i Dyvig, da der her er lånecykler. Dette gør at der er mange cyklister på vejen mellem Dyvig og Holm, som er det stykke der mangler en cykelsti. 2 mio. 23

26 KAMPAGNER INDSATSOMRÅDE 6 Kampagner er et vigtigt element i bestræbelserne på at få flere til at cykle. Set i forhold til fysiske tiltag kan der opnås langt flere nye cyklister pr. investeret krone ved at gennemføre cykelfremmende kampagner. Målsætning: Sønderborg Kommune vil gøre en særlig indsats for at markedsføre cykeltrafik og øge borgernes kendskab til de gode cykelforhold i kommunen. Indsats: Gode badefaciliteter, omklædning, mulighed for at få repareret sin cykel, gode parkeringsmuligheder. Status og indsatser I Tabel 9 er opstillet en række kampagner, der kører i løbet af året, hvor Sønderborg Kommune har mulighed for at deltage. Tabel 9 Oversigt over mulige kampagner for Sønderborg Kommune. Indsats Formål Overslag Vi cykler til Kampagnen Vi cykler til arbejde sætter fokus på 0,08 mio. arbejde cyklen som transportmiddel til og fra arbejde og er én af Danmarks største og mest populære motionskampagner. Flere end medarbejdere fra virksomheder over hele landet cyklede sidste år med i kampagnen. Både kommunen og medarbejdere fra private og offentlige virksomheder, har stor glæde af kampagnen. Udover glæden ved den daglige motion til og fra arbejde, er det sociale element også en vigtig faktor for at være med. Cykelvenlig arbejdsplads Gennem Cykelvenlig Arbejdsplads hjælper Dansk Cyklist Forbund virksomheder til skabe cyklistvenlige arbejdspladser og motivere medarbejderne til at tage cyklen til og fra arbejde. 0,1 mio. Cykelvenlig Arbejdsplads er Dansk Cyklist Forbunds tilbud til alle private og offentlige arbejdspladser, der ønsker at få flere medarbejdere op på cyklen. Pas sidevejene på Sunde og glade medarbejdere er en gave til enhver arbejdsplads - og vejen til at få flere af den slags medarbejdere er ikke nødvendigvis lang. Kampagnen Pas på sidevejen er en opfordring til cyklister om, at holde øje med små sideveje og større vejkryds uden lysregulering. For selvom 0,04 mio. 24

27 det ofte er bilisterne, der glemmer deres vigepligt, så er det cyklisten det går værst ud over i sidevejsulykkerne. Omkring 40 % af alle cyklistulykker sker i kryds uden lysregulering den slags kryds der typisk findes ved sideveje i villakvarterer eller små stikveje ud fra indkøbscentre eller tankstationer. Ulykkerne sker ofte, når cyklisten mindst venter det, fordi der ikke plejer at være andre trafikanter på strækningen eller i det pågældende kryds. Det får både bilist og cyklist til at orientere sig mindre grundigt, fordi de oplever, at "der jo aldrig kommer nogen derfra". I løbet af kampagnen bliver der malet store, gule cykelikoner i udvalgte kryds og strækninger. ABC Kampagnen Alle børn cykler er en tilbagevendende cykelkampagne for skolebørn i alle aldre. Alle Børn Cykler har til formål at få flere børn til at cykle til og fra skole og i det hele taget cykle mere i fritiden. Arbejdstid Spænd hjelmen Store cykeldag Alle Børn Cykler er en børnemotionskampagne, der sidste år fik knap skoleelever i hele landet op på cyklerne. Det gælder om at cykle til skole så mange dage som muligt i de to uger kampagnen varer. Husker eleverne at cykle med hjelm, tæller det ekstra i en lodtrækning om sjove og lækre cykelpræmier bl.a. cykler fra Kildemoes til en hel klasse inklusiv klasselæreren. Kampagnen Spænd hjelmen handler om at det kan være svært at huske hjelmen - særligt for unge i folkekolens 5. og 6. klasser. En kampagne i samarbejde med Rådet for Større Trafiksikkerhed skal bringe sikkerheden i top på toppen af cyklisten. Kampagne Store cykeldag arrangeres af Dansk Cyklist Forbund som inviterer hele Danmark ud på cykeltur. På Store Cykeldag arrangeres der cykelture for enhver smag i hele Danmark. Fra racerture på landevej, over mountainbiketure i skoven til familieture med madkurv og ternet tæppe. Turene arrangeres af kommuner, cykelklubber, naturvejledere, Dansk Cyklist Forbunds lokale afdelinger og af andre organisationer, der har en interesse i at få danskerne op på cyklerne. 0,07 0,1 mio. 0,07 0,1 mio. Cyklistprøve Hvert år afholdes cyklistprøve for skolernes 6. klasse, hvor deres færdigheder som cyklist testes. Der er både en praktisk og teoretisk del. Prøven Arbejdstid 25

28 afholdes i samarbejde med politiet. Cykeltursime Lave en kampagne der vil være med til at øge antallet af cykelturister i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune har deltaget /deltager i de ovenstående kampagner på nær spænd hjelmen. Det er vigtigt, at forsætte dette positive arbejde for at få flere til at cykle i kommunen samt undersøge muligheden for løbende, at deltage i flere kampagner med lignende indhold - herunder især kampagner for cykelturisme i kommunen. 26

29 GRØNSTRUKTUR INDSATSOMRÅDER 7 En grøn struktur, træer og beplatning langs veje m.m., er et vigtig element for bybilledet samt for borgernes velfærd og livskvalitet. Sikring af en grøn struktur bidrager ligeledes til miljøet, da træer og buske kan absorbere og lagre CO2 og dermed reducere den mængde CO2, der ledes ud i atmosfæren. Desuden kan beplantning langs med cykelstierne give læ for cyklister på dage med megen sidevind. Målsætning: Der skal etableres en sammenhængende grøn struktur i Sønderborg Kommune. Indsats: Grøn struktur skal indtænkes i alle projekter i Sønderborg Kommune. Status og indsatser Sønderborg Kommune har en vision om, at kommunen skal være præget af en grøn struktur med kreative løsninger til borgerne. Der skal derfor i forbindelse med etablering af cykelstier tænkes grøn struktur ind som en del af det samlede projekt og anlægsbudget. Fremover skal den grønne struktur være en del af cykelstiernes arkitektur. Eksempler herfor ses på Figur 7. Figur 7 Eksempler på grøn struktur i Sønderborg Kommune. 27

30 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE INDSATSOMRÅDE 8 Drift og vedligeholdelse af cykelstierne er af stor betydning for omfanget af, hvor meget de bliver benyttet. Dårlig standard af stierne medfører problemer for cyklisterne og dårlig fremkommelighed, hvilket medfører at lysten til at cykle forsvinder. Målsætning: Effektivisere drift og vedligeholdelse. Indsats: Fastsættelse af normer for forbedret drift og vedligeholdelse. Status og mål I Sønderborg Kommune er der omkring 390 km sti at cykle på, hvor nogle af dem er nedslidte pga. slitage og manglende vedligeholdelse. For at få en bedre vedligeholdelse for flest 3 typer for klassificering mulige cyklister, Klasse 1- Primære cykelstier og skolestier klassificeres cykelstierne i Klasse 2 Sekundærer cykelstier 3 klasser. Sønderborg Klasse 3 Rekreative stier/grusstier Kommune vil arbejde for at få afstemt vedligeholdelsen af cykelstinettet med de fire udpegede klasser og generelt, at få forbedret såvel tilsyn som drift og vedligeholdelse. En god drift og vedligeholdelse af kommunens cykelstier, kræver en strukturel forebyggelse, hvilket vil være i fokus i fremtiden. De primære cykelstier, skal opfattes som cyklisternes motorveje samt skoleveje. Her stilles der krav til en høj grad af fremkommelighed og sikkerhed. Udbygninger og forbedringer af de primære cykelstier, skal som det væsentligste være medvirkende til, at minimere rejsetidsforskellen mellem cykel og bil på de kortere turer (Under 5 km). Endvidere skal de gennem en meget høj komfort og serviceniveau gøre lidt længere cykelture attraktive. Figur 8 er et eksempel på en primær cykelsti. 28

31 Figur 8 Primære cykelstier forbinder de vigtigste erhvervs- og boligområder i kommunen, hvor der er en forholdsvis stor koncentration af cyklister. Det er skolestier, hovedårene i byerne og pendlerruter. 29

32 Sekundære cykelstier er de cykelruter der er i byerne og binder det lokale stinetværk sammen, jf. Figur 9. Figur 9 Sekundære cykelstier binder det lokale stinet sammen. De rekreative stier forefindes oftest nær vandet, i skovene og særlige natur- og kulturområder. Der er udarbejdet en driftsplan for klasse 4 stier med titlen Driftsplaner for naturstier i Sønderborg Kommune. Figur 10 er et eksempel på en rekreativ sti. Komforten og det direkte forløb er for de rekreative stiers vedkommende underordnet. Den vigtigste parameter er her, at ruterne har et sammenhængende og overskueligt forløb. Det stiller især krav til god skiltning. 30

33 Figur 10 Rekreative stier er de stier, der byder på rekreative oplevelser. I Billag D, fremgår en oversigt over hvilken klasse de forskellige stier hører til. Tilstanden af stierne vil blive undersøgt og registreret næste år, ved at måle ujævnhederne i belægningen. Udarbejdelse af et vedligeholdelsesregulativ påbegyndes vinter

34 HANDLINGSPLAN Initiativerne og projekterne foreslået i denne cykelhandlingsplan skal udgøre den overordnede køreplan for fremtidige prioriteringer af cykelprojekter i kommunen. Den identificerer de vigtigste indsatsområder og problemstillinger. Den øvrige planlægning i kommunen, der berører cykelhandlingsplanen, skal koordineres med initiativerne heri. Herunder især lokalplaner, hvor lokale hensyn til etablering af stianlæg og cykelparkering bør sammentænkes. Af Tabel 10 fremgår en oversigt over de projekter der har været gennemgået i handlingsplanen. I Bilag E er der opstillet en tidsplan for realisering af projekterne samt et økonomisk overblik over de forskellige anlægsprojekter. En specificering af projekterne fremgår af Bilag E. Bilag B Oversigt over cykelstier og Bilag D Klassificering af cykelstier, skal løbende forbedres, således evt. mangler udbredres i kortene. De overslag der er fastsat i handlingsplanen er ekscl. evt. ekspropriationsomkostninger. Tabel 10 Samlet oversigt over tiltag til at fremme cyklismen i Sønderborg Kommune. Indsats Projekter Realisering Overslag Sammenhængende 9 cykelstier Løbende 44,5 mio. cykelstinet Trafiksikkerhed 18 cykelstier Løbende 81,2 mio. 5 øvrige tiltag Fremkommelighed Indarbejdes i nye projekter samt i reparationer. Parkeringsforhold Nye parkeringsforhold Løbende i tilknytning til gader og torve. Cykelturisme 2 cykelstier 2020 / ,8 mio. Øvrige tiltag Kampagner 6 kampagner Løbende 0,3 0,4 mio. Grøn struktur Drift og vedligeholdelse Løbende Regulativ Vinter ,015 mio. 32

35 BILAG A INDDRAGEDE PARTER I PROCESSEN Styregruppen Sonja Miltersen Direktør Sundhed og Handicap Inge Olsen Direktør Teknik og Miljø Nanna Thorøe - Projektleder Projektgruppe Brian Christensen Sundhed Niels Thede S. Hansen Udvikling Susanne Gyldenhof Sundhed og Handicap Stine Jørgensen Kultur og Fritid Marie Lyster Nielsen Plan Lene Damsø Pedersen - Uddannelse Jane Frellesen Natur Birgit Thinggaard Veje & Trafik Maria Lundstrøm Holm Veje & Trafik Nanna Thorøe Projektleder Arne Simonsen Dansk Cyklist Forbund Følgegruppe Turistbureaet Karsten Justensen DSB Niels Wellendorf Sydtrafik - Tina Aagaard Mørkeberg, Veje & Trafik Trafiksikkerhed Grethe Karlsen Politi Karsten Iversen Linak cykelklub Martin Kahr Knudsen Danfoss cykelklub Andreas Andersen 33

36 Maria Lundstrøm Holm - Veje & Trafik Nanna Thorøe - Projektleder 34

37 BILAG B OVERSIGT OVER CYKELSTIER 35

38 BILAG C RESULTAT AF CYKELTÆLLING ÅDT Ø/S ÅDT V/N ÅDT Station 18 Station 17 Station 16 Station 15 Station 14 Station 13 Station 12 Station 11 Station 10 Station 9 Station 8 Station 7 Station 6 Station 5 Station 4 Station 3 Station 2 Station 1 1.Ketting-Guderup 10. Augustenborglandevej 2. Augustenborg 11. Løngang 3. Nordborgvej 12. Kongevej 4. Høruphav-Sønderborg 13. Sundquistgade 5. Ragebøl-Sønderborg 14. Nørrehavnegade 6. Egernsund-Gråsten 15. Arnkilgade 7. Broager-Dybbøl 16. Grundtvigsalle 8. Dybbøl-Sønderborg 17. Søndrelandevej 9. Dybbøl-Sønderborg 18. Slotsbakken 36

39 BILAG D KLASSIFICERING AF CYKELSTIER 37

40 BILAG E - TIDSPLAN OG BUDGET Tids-horisont Cykelstier Overslag Årlige driftsomkostninger 2011 Projektering og ekspropriering af cykelstierne i 2012/ Skovby Lysabild 3,5 mio (Kegnæsvej) 2012 Kirke Hørup - Tandslet (Mommarkvej) 7 mio Hundslev Guderup 4,4 mio. (Tandsletvej) Kværs - Gråsten 12 mio (Buskmosevej, Ravnsbjergvej) Elstrup Helved 9 mio (Fynshavvej) 2016 Helved Fynshav 5 mio (Fynshavvej) 2016 Borgmester Andersens Vej 1 mio Høruphav 1,6 mio (Skovbyvej) 2017 V. Sottrup - Ø. Snogbæk 5 mio (Snogbækvej) 2017 Sønderborg 0,8 mio (Løngang) 2017 Avnbøl 1 mio (sti langs jernebane) 2018 Broager Nybøl 7 mio. (Nybøllandevej) Asserballe Tandslet 10 mio (Asserballevej) 2020 Dyvig Holm 2 mio (Dyvigvej) 2021 Høruphav 0,3 mio (Søndre Landevej) 2021 Sønderborg 1,22 mio (Grundtvigs Allé) 2021 Sønderborg 1,2 mio (Sundquistsgade) 2021 Sønderborg 2 mio (Dybbølgade) 2021 Sønderborg 2 mio (Østergade) 2021 Sønderborg 0,65 mio (Løkken) Nørre Kettingskov - Lysabild 7,6 mio (Østkystvejen Kegnæsvej) 2023 Sønderborg 3,3 mio (Helgolandsgade - Verdens Ende) 2024 Stevning - Nordborg 15,4 mio (Oksbølvej) 2025 Adsbøl - Avnbøl 5,6 mio (Avnbølvej Truenbrovej) Gråsten, Snurom, Kværs 5 mio

41 (Feldstedvej) 2026 Skovby Drejet 4,8 mio (Kegnæsvej) 2027 Snurom - Kommunegrænse 5,6 mio (Feldstedvej) Løbende Vollerup Høruphav (Mommarkbanen) 2028 Huholt 4 mio Tids-horisont Øvrige projekter Overslag Vedligeholdelsesregulativ Arbejdstid 2011 Cykle i gågaden i udvalgte tidsrum vej på Dyndved Stolbro Nye og flere cykelstativer 2011 Opstilling af cykeltæller ved Kong Chr. X s bro Registrere stiernes tilstand 2012 Forbedring af kryds Midtkobbel - Nørregade Forbedre strækningen på Egernsundbroen Forbedre kryds ved Nygade Skolegade Sejrsvej - Årsbjerg Registrering af ulykker via skadestuen 2014 Skolevej - Kirkeagervej Krydset Egebjergvej / Oksbølvej Kombinationsrejser Løbende Cykelparkering med i lokalplaner Løbende Skilteplan for cykelruter Løbende Opstilling af automater med dæk, vand og luft Løbende Niveaufrie cykelstier Løbende Sammenhængende cykelrutenet Løbende Før grønt for cyklister på hovedrutenettet Løbende Grøn struktur som en del af cykelstiens arkitektur Løbende Opstilling af støtte/bøjler i kryds Løbende Kvalitetssikre kort i Bilag B og D Lånecykler Cykelpuljemidler Cykle mod ensretning Pr. skilt Kampagne - Vi cykler til arbejde Kampagne - Cykelvenlig arbejdsplads Kampagne - Pas på sidevejene Kamapgne - ABC Kampagne - Spænd hjelmen Kampagne - Store cykeldag 0,07 0,1 mio. Kampagne - Cyklistprøve Arbejdstid 39

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009 CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 20 - Årgang 7 - december 2008 INDEKS Startskuddet går for Århus Cykelby Cykelplanlægning

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften...

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften... Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 11 Årgang 5 september 2006 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Der er noget i luften Svendborg Sikker Cykelby Læg dit eget transportbudget Cykelscannere

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG Rømersgade 5-7 1362 København K T 3332 3121 www.cyklistforbundet.dk dcf@dcf.dk SKOLECYKLINGSHÅNDBOGEN Håndbogen er fi nansieret af TrygFonden og Den Statslige Cykelpulje Tekst: Anette

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 - Mål og strategier

Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 - Mål og strategier Esbjerg Kommune Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 - Mål og strategier Baggrundsnotat Juli 2010 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Esbjerg Kommune Trafikken

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere