Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens"

Transkript

1 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014

2 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice, i samarbejde med Rambøll. Offentliggjort d. 27. marts Tryk: Haderslev Kommune Kort: Copyright Haderslev Kommune - KMS - COWI Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til: Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice, Teknik og Miljø, Plan og Byg Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev Tlf

3 Lokalplan 11-8 Indholdsfortegnelse INDHOLD INDLEDNING REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning og lovgivning Miljøvurdering Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder LOKALPLANBESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 6. Bebyggelsens omfang og placering 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 8. Ubebyggede arealer 9. Ledningsanlæg og tekniske anlæg 10. Bevaring af beplantning 11. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 12. Ophævelse af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG Kortbilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning Kortbilag 2: Lokalplanområdets disponering Kortbilag 3: Illustrationsplan 3

4 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalplan 11-8 for et område til tekniske anlæg og erhvervsformål ved Tingvejen, Vojens. Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelse Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, en miljøvurdering/screening af planen og en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder. Lokalplanbestemmelser Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere Kortbilag Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der kan visualiseres. Forslaget til lokalplan 11-8 var fremlagt i offentlig høring fra den 19. december 2013 til den 13. februar

5 Lokalplan 11-8 Redegørelse REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger i erhvervsområdet øst for Skrydstrup og vest for Vojens. Området afgrænses af Tingvejen mod syd, Billundvej mod øst og jernbanen og Ribevej mod nord samt Vojens Gokartbane og et erhvervsområde mod vest. Fig. 1. Lokalplanområdets beliggenhed. 5

6 Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i et konkret ønske fra Vojens Fjernvarme om at udvide det eksisterende solvarmeanlæg i Vojens, hvorved solvarmeproduktionen kan udvides fra ca. 17% til 50%. Dette er medvirkende til at reducere værkets samlede CO 2 -udledning væsentligt. Formålet med lokalplanen er derfor at muliggøre etablering af solvarmeanlæg på et større område samt at udlægge et erhvervsområde ved Tingvejen. Derudover bliver der mulighed for opførelse af solcelleanlæg i området samt etablere kontor- og administrationsfaciliteter i tilknytning til de enkelte virksomheder i området. Indsæt kort der viser lokalplanområdets afgrænsning (bestemt type grundkort skal vælges). Husk billedtekst - f.eks. Fig. 2. Områdets afgrænsning er vist på luftfoto/kort med hvid streg. 6 Fig. 2. Lokalplanens afgrænsning er vist med hvid streg.

7 Lokalplan 11-8 Redegørelse Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter et areal nord for Tingvejen på ca. 33,5 hektar. Lokalplanområdet omfatter det eksisterende solvarmeanlæg ved Vojens Fjernvarme samt en tidligere grusgrav nord for jernbanen. Den resterende del af området anvendes til landbrug. Området syd for jernbanen er forholdsvis fladt og åbent. Området afgrænses af et eksisterende beplantningsbælte mod Billundvej og jernbanen mod henholdsvis øst og nord. Området nord for jernbanen (den tidligere grusgrav) er kuperet. De omkringliggende områder mod nord, vest og syd anvendes til erhverv. Vest for området ligger desuden Vojens Gokartbane. Øst for lokalplanområdet ligger et mindre boligområde. Lokalplanområdets sydlige del har vejadgang fra Tingvejen. Den nordlige del af området har vejadgang fra Ribevej. Der er ingen stier i området. Fig. 3. Vojens Fjernvarme set fra Tingvejen. Fig. 4. Den eksisterende tidligere grusgrav. 7

8 Lokalplanens indhold Områdets afgrænsning, opdeling og zonestatus Lokalplanen omfatter et areal på ca. 33,5 ha, der afgrænses som vist på figur 2. Området inddeles i 3 delområder. Området er beliggende delvis i byzone og delvis i andzone. Arealerne fastholdes i henholdsvis byzone og landzone, da dette muliggør dyrehold til græsning mellem solfangerne. Områdets anvendelse Planen åbner mulighed for etablering af et solvarmeanlæg/solcelleanlæg i form af solfangere og damvarmelager (delområde II og III). Dermed sikrer lokalplanen, at det eksisterende areal med solfangere kan udvides. Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af erhverv langs Tingvejen (delområde I). Udstykninger Lokalplanen giver mulighed for udstykning af grunde med et areal på mindst m 2 i delområde I. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanens sydlige del har vejadgang fra Tingvejen. Der etableres vejadgang fra Unionvej til den nordlige del af området til brug for drift og tilsyn af damvarmelageret. Der kan desuden etableres interne veje til den interne betjening af området. Lokalplanen sikrer, at der etableres et passende antal parkeringspladser i forbindelse med etablering af erhverv. Lokalplanen stiller ikke krav om etablering af parkeringspladser i forbindelse med etablering af solvarmeanlægget, da parkeringen sker ved Vojens Fjernvarme. Fig. 5. De eksisterende solfangere. 8

9 Lokalplan 11-8 Redegørelse Bebyggelsens omfang, placering og udformning Der kan inden for lokalplanområdet opføres bebyggelse til erhvervsformål langs Tingvejen (delområde I). Ny erhvervbebyggelse skal opføres inden for et udlagt byggefelt, så der fastholdes et beplantningsbælte ud mod Tingvejen. Lokalplanen sikrer endvidere, at ny erhvervsbebyggelse tilpasse det eksisterende byggeri, og ny erhvervsbebyggelse må således opføres i højst 2 etager med en højde på op til 12 meter. Skorstene og øvrige tekniske anlæg må dog opføres med en større højde. I den øvrige del af området kan der etableres solvarmeanlæg og solcelleanlæg i form af henholdsvis solfangere, damvarmelager og solceller samt tekniske anlæg og bygninger, der er nødvendige for driften af anlægget samt skure og overdækninger til dyrehold. Teknikbygninger må opføres med en højde på op til 8,5 m. Solfangerne og solcellerne må etableres med en maksimal højde på 2,5 meter over terræn i lighed med de eksisterende solfangere. Solfangerne skal antirefleksbehandles, således at der ikke opstår væsentlige refleksgener for omkringboende. Fig. 6. Visualisering af lokalplanens mulighed for udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg 9

10 Damvarmelageret må etableres i delområde III, hvor der er en tidligere grusgrav, og må rumme op til m 3. Damvarmelagerets højde (overkant af jordvold) må ikke overstige kote 51. Siderne må ikke udføres med en hældning stejlere end 1:1,5. Et damvarmelager graves ud som en stor omvendt pyramidestub og fyldes med vand. Damvarmelageret forbindes med solfangeranlægget. Det varme vand, der produceres, når solen skinner, opbevares i damvarmelageret. Ubebyggede arealer Inden for lokalplanområdet er der udlagt arealer til beplantningsbælter, som det fremgår af kortbilag 2. Bestemmelserne sikrer, at erhvervsområdet afgrænses af et beplantningsbælte mod Tingvejen. Derudover sikres det, at området afskræmes mod de tilgrænsende områder af et beplantningsbælte. Lokalplanen giver endvidere mulighed for at etablere et trådhegn om solfangerne, da der er planer om dyrehold (får) på arealet. Derudover må der etableres trådhegn om damvarmelageret af sikkerhedsmæssig årsager. Fig. 7. Visualisering af lokalplanens mulighed for udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg 10

11 Lokalplan 11-8 Redegørelse Bevaringsværdig beplantning Lokalplanen fastlægger desuden, at det eksisterende beplantningsbælte langs Billundvej skal opretholdes og løbende suppleres, således at beplantningsbæltet giver en visuel afskærmning af lokalplanområdet i forhold til de tilgrænsende områder. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse i delområde I (erhvervsområde) må ikke tages i brug, før der er etableret: - beplantningsbælte langs Tingvejen - før bebyggelsen er tilsluttet kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Haderslev Kommunes anvisning. Derudover må Tekniske anlæg og ny bebyggelse i delområde II og III må ikke tages i anvendelse, før der er etableret beplantningsbælte. 11

12 Forhold til anden planlægning og lovgivning Forslag til statsligvandplan Området er omfattet af forslag til vandplan for Hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Forslaget til vandplan er i høring indtil d. 23. december Planområdet grænser mod nord op til et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD-område). Planområdet ligger uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Dele af OSD-området er udpeget som NFI (sårbart OSD-område). Planområdet er omgivet af indvindingsoplande til almene vandværker, hvor det nærmeste indvindingsopland (Vojens Vandforsyning) ligger 300 m nord nord-vest for projektområdet. Forslaget til vandplaner er stadig i høring, og grundvandet er derfor beskyttet i henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer. I henhold til 3 i bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i OSD-områder samt inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer, samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for OSD-områder eller inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter. Påvirkning af grundvandet er vurderet i den medfølgende VVMredegørelse. Der henvises til VVM-redegørelsen og de tilhørende bilag for en nærmere redegørelse. Det vurderes overordnet, at gennemførelse af projektet har en mindre konsekvens for grundvandsressourcen i OSD-området, da projektet kan påvirke temperaturen i grundvandet lokalt, og da eventuelle udslip af væsken fra solfangeanlægget kan påvirke grundvandet i OSD-området kortvarigt. Det vurderes dog, at temperaturpåvirkningen og et eventuelt udslip ikke vil påvirke indvindingsoplandene til almene vandforsyninger. På denne baggrund er det Haderslev Kommunes vurdering, at lokalplanen er i overensstemmelse med forslag til vandplan og bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer. 12

13 Lokalplan 11-8 Redegørelse Kommuneplan 2013 Hovedstruktur og retningslinier Lokalplanen er omfattet af følgende retningslinjer i Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune: Højspændingsanlæg Værdifulde geologiske lokaliteter Biologiske korridorer Konsekvensområder Vejledende konsekvenszone Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Dele af lokalplanområdet er omfattet af følgende rammeområder i Kommuneplan 2009: Rammeområde EH.11. Rammeområdet EH.11 omfatter et område beliggende langs Tingvejen. Kommuneplanen udlægger området til erhvervsområde i miljøklasse 3-4. Bebyggelsen må højst opføres i 2 etager og med en højde på højst 12 m. Skorstene, akkumuleringstanke og tekniske anlæg mv. kan dog opføres med en større højde. Beplantningsbæltet langs Billundvej skal bevares. Rammeområde TA.01. Rammeområde EH.01. Rammeområde TA.01 omfatter et område beliggende ved Billundvej. Kommuneplanen udlægger området til tekniske anlæg og forsyningsanlæg i miljøklase 3-4. Området må anvendes til solfangeranlæg med tilhørende tekniske anlæg. Bebyggelsen må opføres med en maksimal højde på 2,5 m. Bygningshøjde må fraviges, hvor virksomhedens drift nødvendiggør dette. Beplantningsbæltet langs Billundvej og jernbanen skal bevares. Derudover omfatter lokalplanområdet en mindre del af følgende rammeområde: Rammeområdet EH.01 omfatter et område beliggende langs Unionvej. Kommuneplanen udlægger området til erhvervsområde til lettere industri i miljøklase 4-6. Området må anvendes til lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed samt en bolig med tilknytning til den enkelte virksomhed. Desuden kan området anvendes til offentlige formål. Bebyggelsen må opføres med en maksimal højde på 8,5 m. Den resterende del af lokalplanområdet er ikke omfattet af rammebestemmelser i Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune. 13

14 Kommuneplantillæg Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune, da den vestlige del af lokalplanområdet ikke er omfattet af kommuneplanens rammedel. Herudover er der udarbejdet VVM-redegørelse, som skal offentliggøres i forbindelse med et kommuneplantillæg. Der er derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune, som kan ses på biblioteker, kommunens hjemmeside og Kommuneplantillægget fastlægger retningslinjer for udvidelse af solvarmeanlægget samt udvider den geografiske afgrænsning af rammeområde TA.01, så området også omfatter det resterende lokalplanområde. Rammebestemmelserne for område TA.01 udvides desuden, så det er muligt at etablere solcelleanlæg inden for området. Kommuneplantillægget ændrer desuden den geografiske afgrænsning af rammeområde EH.01, så afgrænsningen mellem det nye rammeområde TA.01 og rammeområde EH.01 følger lokalplanens afgrænsning. Derudover udvides anvendelsesbestemmelserne for rammeområde EH.11, så der i området kan etableres kontor- og administrationsfaciliteter i tilknytning til de enkelte virksomheder. Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 11-2, der fastlægger bestemmelser om områdets anvendelse til henholdsvis erhverv i form af fremstillingsvirksomheder, lager-, engros-, vognmands-, entreprenør-, oplags- og værkstedsvirksomheder samt varmeforsyningsanlæg (virksomheder i miljøklasse 3-4) og kontor- og administrationsfaciliteter i den sydlige del og tekniske anlæg i form af solfangeranlæg samt tilhørende tekniske anlæg i den nordlige del. Lokalplan 11-2 ophæves i sin helhed i forbindelse med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Servitutter Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Der aflyses ikke servitutter. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Haderslev Kommune tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. 14

15 Lokalplan 11-8 Redegørelse Naturforhold Internationale naturbeskyttelsesområder Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3 km øst for lokalplanområdet. Det er EF- habitatområde nr. 81, Pamhule skov og Stevning Dam øst for Vojens. Planområdet ligger således ikke indenfor Natura 2000-områder og med god afstand hertil. Det vurderes derfor, at lokalplanen ikke påvirker Natura 2000-områder. Naturområder Lokalplanområdet er omfattet af følgende retningslinje for naturområder i kommuneplanen: Biologiske korridorer I forbindelse med de biologiske korridorer må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. Ved anlæg eller ombygning af veje, jernbaner og lignende, der afskærer en biologisk korridor på en måde, som i væsentlig grad vil påvirke dyrenes spredningsmuligheder, skal der etableres faunapassager. Den biologiske korridor passerer gennem lokalplanområdet. Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres et beplantningsbælte omkring solvarmeanlægget, og det vurderes, at lokalplanen ikke i væsentlig grad forringer dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. Grundvand og overfladevand Planområdet grænser mod nord op til et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD-område) men uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Dele af OSD-området er udpeget som NFI (sårbart OSD-område). Planområdet er omgivet af indvindingsoplande til almene vandværker, hvor det nærmeste indvindingsopland (Vojens Vandforsyning) ligger 300 m nord nord-vest for projektområdet. Det vurderes generelt, at realisering af lokalplanen påvirker OSD-området i mindre grad, da en mindre del af området potentielt kan blive påvirket af en temperaturstigning på op til 1 grad inden for 20 år, og da eventuelle udslip af væsken fra solfangeanlægget kan påvirke grundvandet i OSD-området kortvarigt. Det vurderes, at lokalplanen ikke påvirker de nærliggende indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Det vurderes dog, at realisering af lokalplanen kan påvirke de private indvindingsanlæg i nærområdet i moderat grad. I tilknytning til damvarmelageret etableres indvindingsboringer til opfyldning af damvarmelageret. Indvindingen forventes fordelt på 1-2 boringer, som hver forventes at påvirke grundvandsspejlet i en influensradius af maksimalt 400 m. Indenfor influensradius kan den beskyttede natur potentielt påvirkes af grundvandsindvindingen. Der er udpeget en beskyttet sø, som 15

16 ligger ca. 250 m fra indvindingsboringen. Det vurders dog, at der ikke er direkte hydraulisk kontakt mellem søen og grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes grundvand til damvarmelageret pga. udbredelsen af tykke lag af moræneler. Derfor vurderes det, at søen ikke påvirkes væsentligt i forbindelse med den tidsbegrænsede indvinding. Der henvises til afsnittet om Forslag til vandplan 2013 i nærværende lokalplan og til den medfølgende VVM-redegørelse for en nærmere redegørelse. Kulturmiljøer Fortidsminder Jordfaste fortidsminder Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har foretaget en arkivalsk og arkæologisk vurdering af området. En stor del af lokalplanområdet er påvirket af råstofindvinding. På den baggrund vurderer Museet, at der er risiko for, at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde på de ikke-destruerede områder. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse af de ikke-destruerede områder, i det omfang der skal foretages terrænregulering, byggeri, fundering eller andre jordarbejder under normal pløjedybde. Hvis forundersøgelserne viser, at der findes væsentlige fortidsminder på området, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finanseres af bygherre. Der henvises i den forbindelse til oplysninger på side 20 om tilladelse i henhold til museumsloven. Miljø Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet. Alle byzonearealer er dog som udgangspunkt områdeklassificerede. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Haderslev Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Støj og luftforurening fra virksomheder Lokalplanen giver mulighed for etablering af erhverv og solvarmeanlæg. Støj ved naboskel må ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænser, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 med tillæg fra juli

17 Lokalplan 11-8 Redegørelse En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af en række støj-konsekvensområder. Det vurderes ikke at få betydning, da området ikke udlægges til støjfølsom arealanvendelse. Sikkerhedsmæssig afmærkning Af sikkerhedsmæssige hensyn skal skorstene afmærkes i henhold til Statens Luftfartsvæsens bekendtgørelse, BL Jordbrug Dele af lokalplanområdet anvendes i dag til landbrug (matriklerne 1033 og 1034). Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves på den del af ejendommen, der er omfattet af lokalplanen. Der henvises i den forbindelse til oplysninger på side 20 om tilladelse i henhold til landbrugsloven. Tekniske sektorplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet er ikke omfattet af varmeforsyningsplanen for Haderslev Kommune. Der skal derfor jvf. varmeforsyningsloven udarbejdes et projektforslag, der fastlægger områdets varmeforsyning. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Vandforsyningsplan for Haderslev Kommune. Området forsynes med drikkevand fra Vojens Vandværk. Spildevand En mindre del af lokalplanområdet, delområde I, er omfattet af Spildevandsplan Kloakerede områder for Haderslev Kommune. Området er separatkloakeret/planlagt separatkloakeret. Delområde I skal tilsluttes kollektiv kloak i henhold til gældende spildevandsplan pt. Spildevandsplan Kloakerede områder for Haderslev Kommune. Den øvrige del af området er omfattet af Spildevandsplan for det åbne land for Haderslev Kommune. Affald Lokalplanområdet skal overholde Haderslev Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ. 17

18 Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejbetjening Lokalplanområdet vejbetjenes fra kommunevejen Tingvejen, der er en klasse 3 vej, primær lokalvej, og Unionvej, der er klasse 4 vej, sekundær lokalvej. Adgangen fra Unionvej må alene anvendes af person og varebiler i forbindelse med drift og tilsyn af varmelageret. Der forventes en begrænset forøgelse af trafikken som følge af virkeliggørelsen af lokalplanen. Trafiksikkerhed Områdets anvendelse til erhverv og solvarmeanlæg gør, at området vil generere meget begrænset trafik. Af hensyn til Lagoniskolen er vejadgangen til erhvervsområdet ved Unionvej blevet ændret således, at adgangen for tung trafik til IBF og kommunens materialegård nu sker fra rundkørslen på Billundvej. I Trafiksikkerhedsplan Handlingsplan er der ingen særligt uheldsbelastede kryds og strækninger på de berørte veje i Vojens. En realisering af lokalplanen vil ikke påvirke trafiksikkerheden. Byggelinier og adgangsbegrænsning Der er en tinglyst vejbyggelinje fra Ribevej (landevej 323). Den tinglyste vejbyggelinje er beliggende 25 meter fra Ribevejs midtlinje. Byggelinjen suppleres af et højdetillæg på 1 m + 2 gange eventuel højdeforskel mellem vejmidte og terræn. Vejbyggelinjen er tinglyst d Vejdirektoratet er påtaleberettiget. 18

19 Lokalplan 11-8 Redegørelse Miljøvurdering I henhold til 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplan 11-8 er omfattet af pkt. 1, idet udvidelsen af solvarmeanlægget er omfattet af bilag 4, pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen. Screening/scoping Det er i en screening/scoping for planen/projektet vurderet at følgende forhold har særlig relevans for planens/projektets indvirkning på miljøet: - Grundvand, enkeltvandsforsyning - Grundvand, OSD-område - Landskab og visuel påvirkning - Råstoffer, grundvand Miljørapport Miljøvurderingen er udarbejdet som en kombineret miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt VVM-redegørelse for etablering af et solvarmeanlæg i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Miljørapportens konklusion på de omtalte fokuspunkter er: - Grundvand, enkeltvandforsyning: Grundvandstemperaturen kan påvirkes, og da boringen er tæt på området anbefales anden form for vandforsyning. - Grundvand, OSD-område: Grundvandstemperaturen kan påvirkes og væske fra solfangeranlægget kan forurene. Begge dele vurderes til ikke at være væsentlige. - Landskab og visuel påvirkning: Påvirkningen vurderes til ikke at være væsentlig, da der etableres plantebælter. - Råstoffer, grundvand: Der benyttes lokalt grundvand til opfyldning af damvarmelager. Det vurderes at den lokale grundvandsmængde er så stor, at påvirkninger ikke er væsentlig. Som afværgeforanstaltning foreslås vandværksforsyning frem for enkeltvandsforsyning. Miljørapporten offentliggøres sammen med forslag til lokalplan og giver en samlet beskrivelse af projektets og planens miljøkonsekvenser. 19

20 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Tilladelse efter landbrugsloven Lokalplanområdet omfatter matriklerne 1033 og 1034, Skrydstrup ejerlav, Skrydstrup, der er beliggende i landzone og undergivet bestemmelser om landbrugspligt. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves. I henhold til landbrugslovens 7, stk. 2 kan landbrugspligten ophæves efter ansøgning til jordbrugskommisionen, når særlige forhold taler for det. Kommisionen kan i den forbindelse stille betingelser i medfør af 7, stk. 5. Tilladelse efter museumsloven Findes der i forbindelse med anlægsarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles, og Haderslev Museum kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Kulturarvstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. Udgifterne afholdes dog af Kulturarvstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har medelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. I særlige tilfælde kan Kulturarvstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger. Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museumslovens bestemmelser. Vejloven Der er en tinglyst vejbyggelinje fra Ribevej (landevej 323). Den tinglyste vejbyggelinje er beliggende 25 meter fra Ribevejs midtlinje. Byggelinjen suppleres af et højdetillæg på 1 m + 2 gange eventuel højdeforskel mellem vejmidte og terræn. Vejbyggelinjen er tinglyst d Tilladelse til terrænregulering tættere end 3 m. på vejskel mod Ribevej I delområde III kræver en terrænregulering tættere end 3 meter på vejskellet mod Ribevej Vejdirektoratets tilladelse jf. Vejlovens 101. En sådan tilladelse kan først gives, efter at Vejdirektoratet har forhandlet med politiet jf. vejlovens 105. Vejdirektoratet har tilkendegivet, at såfremt man laver en terrænregulering nærmere end 3 meter fra vejskellet for at etablere jordvolden til brug for damvarmelageret, vil det blandt andet blive på et vilkår om, at jordvolden skal tilbagerykkes i tilfælde af en eventuel fremtidig vejudvidelse. Derudover skal den eksisterende jordvold tilbagerykkes fra vejgrøften ved Ribevej. 20

21 Lokalplan 11-8 Lokalplanbestemmelser Dispensation fra byggelinjebestemmelserne Vejdirektoratet er indstillet på efter konkret ansøgning at dispensere fra byggelinjebestemmelserne for hovedlandevej 323, således at der på egen grund indenfor delområde III kan etableres faste anlæg herunder jordvold til brug for damvarmelageret i en afstand af ikke mindre end 16 meter fra Ribevejs vejmidte. Derudover er Vejdirektoratet indstillet på at dispensere således, at der i en afstand mellem 13,5 og 16 meter fra vejmidte på fjernelsesvilkår kan etableres en jordvold. Jordvoldens skråning mod Ribevej må ikke have en stejlere hældning end 1:2. Derudover foreslår Vejdirektoratet, at det også nævnes, at i anlægsfasen vil en udvidet eller ændret anvendelse af den eksisterende markoverkørsel fra delområde III til Ribevej jf. vejlovens 80 kræve Vejdirektoratets dispensation fra adgangsbestemmelserne. 21

22 LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplan 11-8 Lokalplanens navn Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at give mulighed for etablering af solvarmeanlæg/solcelleanlæg med tilhørende damvarmelager samt øvrige mindre anlæg, der er nødvendige for driften af solvarmeanlægget at give mulighed for at dele af området anvendes til erhvervsformål at fastsætte bestemmelser for damvarmelagerets udførelse, der sikrer en tilpasning til det omgivende landskab at sikre etablering og opretholdelse af afskærmende beplantning, der reducerer den visuelle påvirkning af omgivelserne 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende matrikler: Ejerlav: Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup Matr. nr.: 211b, 983, 1033, 1034, 1086, 1142, del af 166 samt del af 148. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1. december 2013 udstykkes fra nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er som vist på bilag 1 opdelt i 3 delområder, delområde I, II og III. 2.3 Lokalplanens delområde I ligger i byzone og skal forblive i byzone. Lokalplanens delområde II ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanens delområde III ligger i landzone og skal forblive i landzone I henhold til planlovens 15, stk. 4 er der med lokalplanens endelige vedtagelse samtidig meddelt landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1 til anvendelse, udstykning, bebyggelse og befæstelse m.v. af lokalplanområdet, der er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

23 Lokalplan 11-8 Lokalplanbestemmelser 3. Områdets anvendelse 3.1 Delområde I må kun anvendes til erhvervsformål i form af fremstillingsvirksomheder, lager-, engros-, vognmands-, entreprenør-, oplags- og værkstedsvirksomheder, samt varmeforsyningsanlæg (virksomheder i miljøklasse 3-4). I delområde I kan der desuden etableres kontor- og administrationsfaciliteter, når de har tilknytning til den enkelte virksomhed. 3.2 Delområde II må kun anvendes til tekniske anlæg i form af solvarmeanlæg samt solcelleanlæg og tilhørende tekniske anlæg og bygninger, herunder akkumuleringstanke mm. 3.3 Delområde III må kun anvendes til tekniske anlæg i form af damvarmelager og tilhørende tekniske anlæg. 4. Udstykninger 4.1 Der må kun foretages udstykning af delområde I. Der må ikke udstykkes selvstændige parceller med et mindre grundareal end m². 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tingvejen og Unionvej, som vist i princippet på kortbilag 2. Der må kun etableres en overkørsel fra henholdsvis Tingvejen og Unionvej til den enkelte ejendom. Overkørslen fra Unionvej må i det daglige alene anvendes af person og varevogne til drift og tilsyn af damvarmelageret. I delområde III skal eksisterende vejadgang til Ribevej nedlægges efter, at damvarmelageret er etableret. 5.2 Inden for delområderne må der etableres interne veje til den interne betjening af den enkelte ejendom. 5.3 Der udlægges et areal til lastbilparkering med 10 pladser som vist på kortbilag Parkering skal foregå på egen grund. Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal til erhvervsbebyggelse og 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal kontor og administration. 5.5 Ved anlæggelsen af nye parkeringspladser, skal de fremtræde med et grønt islæt, og der skal plantes og vedligeholdes mindst 1 træ for hver 3 parkeringsplads. 5.6 Ved projektering af adgangs- og fællesarealer skal der tages hensyn til anvisninger for planlægning af udendørs områder med henblik på handicappedes færden, DS Håndbog 105 Udearealer for alle - anvisning med henblik på handikappedes færden. 23

24 6. Bebyggelsens omfang og placering Delområde I 6.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt. Bebyggelsen må ikke placeres nærmere vejskel langs Tingvejen end 10 meter. 6.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50% beregnet for den enkelte ejendom. 6.3 Ny bebyggelse må opføres i indtil 2 etager. Bebyggelsens højde må ikke overskride 12 meter målt fra terræn, dog må der opføres skorstene med en højde på op til 40 m og akkumuleringstanke og andre tekniske anlæg med en højde på op til 22 m. Delområde II 6.4 Inden for delområde II må der opføres solvarmeanlæg og solcelleanlæg i form af henholdsvis solfangere og solceller, med en placering som vist i princippet på kortbilag 3. Der må endvidere opføres solfangere og solceller inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt. 6.5 Solfangere og solceller må etableres med en maksimal højde på 2,5 meter over terræn. 6.6 Der må etableres tekniske anlæg, der er nødvendige for anlæggets drift. Der må opføres en lagertank til glykol med en højde på op til 5 meter målt fra terræn. Tanken må rumme op til 200 m Der må opføres mindre teknikbygninger med et samlet areal på højst 600 m 2 og med en maksimal højde på 8,5 meter, inden for byggefeltet, der fremgår af kortbilag Der må opføres skure og overdækninger til dyrehold med et samlet areal på op til 50 m 2, og med en maksimal højde på 3,5 meter. 6.9 Der må opføres en udsigtspost som vist på kortbilag 2. Udsigtspostens højde må ikke overstige 4,5 m. Delområde III 6.10 Inden for delområde III må der opføres et damvarmelager (sæsonlager for varmt vand) og tekniske anlæg, der er nødvendige for driften af anlægget Damvarmelageret må opføres med en kapacitet på op til m Damvarmelagerets højde (overkant af jordvold) må ikke overstige kote 51. Jordvolden må maksimalt have en hældning på 1:1½. Dog kan der langs Ribevej, og i den sydøstlige del af damvarmelageret opføres støttemure. 24

25 Lokalplan 11-8 Lokalplanbestemmelser 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Delområde I 7.1 Bebyggelse på den enkelte ejendom må kun udføres, ombygges og vedligeholdes således, at den udgør en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver mv. 7.2 Bygningernes facader skal fremstå med et dæmpet farvevalg i nuancerne fra sort og hvid. 7.3 Lodrette facader, der ikke udgøres af glas, solfangere og solceller, må ikke udføres med materialer med et større glanstal end 30. Skrånende facader og tagflader, der ikke udgøres af glas, solfangere og solceller, må ikke udføres med materialer med et større glanstal end Uanset bestemmelsen om tagmaterialernes glansværdi må der opsættes solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv solenergi på en bygning på betingelse af: - at anlægget udføres som en integreret del af bygningens arkitektoniske udtryk. - at anlæg på tage kun opsættes på tage med grå eller sort tagbeklædning. - at anlæg på tage med hældning opsættes med samme hældning som tagbeklædningen. 7.5 Solfangere skal antirefleksbehandles, således at der ikke opstår væsentlige refleksgener for omkringboende. 7.6 Skilte må kun udføres som facadeskilte og fritstående skilte med firmanavn, logo og hovedprodukt. På den enkelte ejendom skal der ske en samordning af skiltningen. Facadeskilte skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur, og må ikke få karakter af facadebeklædning. De må ikke opsættes på tagfladen. Der må ved indkørslen til den enkelte ejendom fra Tingvejen opsættes ét fritstående skilt med maksimal højde på 6 meter og en maksimal bredde på 2 m. Derudover må der opsættes fritstående henvisningsskilte med en maksimal højde på 1 meter. Der kan inden for området endvidere opsættes informationstavler. Disse tavler må maksimalt have en højde på 1 meter. Belysning af facadeskilte og fritstående skilte må udføres som indvendig belysning eller som udvendig belysning. Ved indvendig belysning må kun bogstaver og symboler være gennemskinnelige og oplyste. Ved udvendig belysning må belysningen kun udføres med afskærmede spots. 25

26 7.7 Der må på den enkelte ejendom ikke opstilles mere end 3 flagstænger. Flagstængerne må kun opstilles på linje eller i gruppe med en indbyrdes afstand på højst 10 m. Ved særlige lejligheder som åbent hus, gæstebesøg og lignende må der også flages på flagstænger, der er opsat til lejligheden. Delområde II 7.8 Solfangere skal antirefleksbehandles, således at der ikke opstår væsentlige refleksgener for omkringboende. Til øvrige anlæg må der ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer. 7.9 Teknikbygningernes facader skal fremstå med et dæmpet farvevalg i nuancerne fra sort og hvid. Tage må kun udføres med en taghældning på 0-45 grader. Tagbeklædning skal udføres i tagpap, grønt tag, zink eller lign Der må opsættes solceller på facade og tag på betingelse af: - at anlægget udføres som en integreret del af bygningens arkitektoniske udtryk. - at anlæg på tage kun opsættes på tage med grå eller sort tagbeklædning. - at anlæg på tage med hældning opsættes med samme hældning som tagbeklædningen Skure og overdækning til får skal udføres i træ og fremstå i træets naturlige farver. Tage må kun udføres med en taghældning på 0-20 grader. Tagbeklædning skal udføres i tagpap, grønt tag, zink eller lign Der må i delområde II kun opsættes skilte, der er nødvendige ved vejvisning og for driften af solvarmeanlægget. Skiltene må maksimalt have en højde på 1 meter. Delområde III 7.13 Damvarmelagerets ydre anlæg må kun opføres som jordvolde, der skal tilplantes med græs eller anden beplantning. Dog kan der langs Ribevej, og i den sydøstlige del af damvarmelageret opføres støttemure Damvarmelagerets låg må kun udføres med en farve der falder naturligt ind i det omgivende miljø. Farven skal godkendes af Byrådet Der må i delområde III kun opsættes skilte, der er nødvendige ved vejvisning og for driften af solvarmeanlægget. Skiltene må maksimalt have en højde på 1 meter. Der må ikke opsættes skiltning der henvender sig til trafikanterne på Ribevej. 26

27 Lokalplan 11-8 Lokalplanbestemmelser 8. Ubebyggede arealer 8.1 Langs lokalplanområdets afgrænsning mod Tingvejen er der, som vist på kortbilag 2, udlagt et areal til beplantningsbælte i en bredde af 5 m. Beplantningsbæltet skal anlægges med græsbevoksning, og der må plantes højstammede træer. 8.2 Langs afgrænsningen af delområde II er der, som vist på kortbilag 2, udlagt et areal til et afskærmende beplantningsbælte i en bredde af minimum 4 meter. Beplantningsbæltet vedligeholdes i en højde af 3 meter. 8.3 Der må etableres trådhegn til indhegning af dyrehold. Trådhegnet må maksimalt være 1,8 meter højt. 8.4 Der må etableres trådhegn om damvarmelageret i delområde III. Trådhegnet må maksimalt være 2 meter højt. 8.5 Der må foretages terrænregulering i forbindelse med opførelsen af damvarmelageret. I øvrigt må terrænregulering på mere end + /- 0,5 meter kun foretages med byrådets tilladelse. 8.6 Udendørs oplag af materialer og affaldscontainere mv. må kun etableres på betingelse af, at det med afskærmning sikres, at oplaget ikke virker skæmmende i forhold til omgivelserne. 8.7 Der må i øvrigt ikke være udendørs oplagring. Der må ikke henstilles både, campingvogne og uindregistrerede køretøjer. 9. Ledningsanlæg og tekniske anlæg 9.1 El-ledninger må kun etableres eller omlægges i form af jordkabler. 27

28 10. Bevaring af beplantning 10.1 Det på kortbilag 2 angivne eksisterende beplantningsbælte langs Billundvej skal opretholdes og løbende suppleres, således at beplantningsbæltet giver en visuel afskærmning af lokalplanområdet i forhold til de tilgrænsende områder. Beplantningsbæltet må ikke fældes eller på anden måde ændres med mindre Byrådet giver tilladelse hertil. Bestemmelsen er ikke til hinder for almindelig pleje og beskæring. 11. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.2 Ny bebyggelse i delområde I må ikke tages i brug, før der er etableret beplantningsbælte i henhold til bestemmelse Ny bebyggelse i delområde I må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Haderslev Kommunes anvisning Ubebyggede arealer i delområde II og III må ikke ændre anvendelse, før der er etableret beplantningsbælte i henhold til bestemmelse Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan nr vedtaget af byrådet den 31. marts 2011 ophæves i sin helhed. 28

29 Lokalplan 11-8 Lokalplanbestemmelser 29

30 Lokalplanens retsvirkninger 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3. I henhold til planlovens 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet, jf. planlovens 21 a. 4. I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 5. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. 30

31 Lokalplan 11-8 Lokalplanbestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplan 11-8 for Haderslev Kommune er vedtaget endeligt af Haderslev byråd den 25. marts Pbv Hans Peter Geil Willy Feddersen Borgmester / Kommunaldirektør Den endeligt vedtagne plan er offentliggjort den 27. marts

32

33 Bilag Lokalplan 11-8 OVERSKRIFT Kortbilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning Dato: Målestok 1: b c 835b "h" a a b b a 1494c "d" d "q" "a" b 866a

34

35 Lokalplan 11-8 Bilag N III II I OVERSKRIFT Kortbilag 2: Lokalplanområde Dato: Målestok 1:6000

36

37 Lokalplan nr. XX-X Bilag N Illustrationsplanen viser én mulig udnyttelse af lokalplanens muligheder Kortbilag 3: Illustrationsplan Dato: Ikke i målestok

38 OM LOKALPLANER Bestemmelserne om lokalplaner står i Lov om Planlægning fra 1991 med efterfølgende ændringer. Byrådet skal ifølge loven lave lokalplaner, når det skønnes nødvendigt. Der skal tilvejebringes en lokalplan, før der udføres større bygge- eller anlægsarbejder, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan lave lokalplaner, når det skønnes nødvendigt af andre hensyn. Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal forslaget fremlægges offentligt, lige som der skal sendes besked herom til alle ejere, lejere og brugere inden for det område, der berøres af planen. Interesserede lokale foreninger og lignende kan bede om at få skriftlig underretning om de lokalplanforslag, som kommunen fremlægger. Lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner skal tillige formidles via den statslige webside Kommunen holder under tiden et borgermøde om lokalplansagen, men har ikke pligt til det. Det påhviler byrådet at sende lokalplanforslaget til øvrige myndigheder, som kan have særlige interesser i planen. Naturstyrelsen får forslaget tilsendt og skal påse, at det er i overensstemmelse med de statslige interesser. Borgerne kan være med til at påvirke indholdet og kvaliteten af den endelige plan. Byrådet kan beslutte at ændre planen som følge af de indsigelser og ændringsforslag, der fremkommer inden fristens udløb. Hvis en ændring på væsentlig måde berører andre end dem, der har foreslået ændringen, kan byrådet ikke vedtage planen endeligt før de berørte er blevet hørt om ændringen. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette fremlægges i en ny offentlig høring. Efter den endelige vedtagelse skal byrådet bekendtgøre lokalplanen offentligt, samtidig med, at de foreninger, myndigheder og ejere, der har fremsendt indsigelser, får skriftlig underretning om vedtagelsen. HVAD KAN EN LOKALPLAN INDEHOLDE? En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Planen kan desuden indeholde bestemmelser om forhold, der fremgår af planlovens lokalplankatelog ( 15, stk. 2). Det er f.eks overførsel af arealer til by-zone eller sommerhusområde, områdets anvendelse, ejendommens størrelse Og afgrænsning, vej- og stiforhold, Bebyggelsers beliggenhed, omfang og udformning samt anvendelse, bevaring af bebyggelse og beplantning, fælles anlæg m.m. Lokalplanens bestemmelser skal ledsages af en redegørelse for, hvorfor planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. HVILKE RETSVIRKNINGER HAR LOKALPLANEN? Fra det tidspunkt, hvor byrådet offentliggør et forslag til en lokalplan, må der ikke foretages udstykninger eller udføres bebyg-gelse i området, der foregriber den endelige plan. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, må der ikke foretages ændringer, som er i strid med planen. Byrådet kan nedlægge forbud mod ændringer, som kan hindres ved en lokalplan. Denne bestemmelse findes i Lov om planlægning 14. Forbudet kan gælde ét år. Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det er af væsentlig betydning for planens gennemførelse. Byrådet kan give tilladelse til mindre betydende lempelser i forhold til lokalplanen og Planlovens bestemmelser om regulering af bebyggelsen. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret Vojens Tlf.:

39 ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG OG LOKALPLAN 11-8, TEKNISKE ANLÆG VED TINGVEJEN, VOJENS Haderslev Byråd vedtog 25. marts 2014 ovennævnte planer. Område Planområdet omfatter et ca. 33,5 hektar stort område beliggende i erhvervsområdet øst for Skrydstrup og Vest for Vojens. Området afgrænses af Tingvejen mod syd, Billundvej mod øst og jernbanen og Ribevej mod nord samt Vojens Gokartbane og et erhvervsområde mod vest. Indhold Planerne åbner mulighed for, at der i planområdet etableres et solvarmeanlæg med tilhørende damvarmelager. Antallet af eksisternede solpaneler udvides og der etableres et op til m 3 stort bassin, til opmagasinering af varmt vand fra solpanelerne. Planen fastlægger områdets disponering samt bestemmelser for bebyggelsen, vejbetjening, parkeringsforhold m.v. Det vurderes at anlægget kan reducere Vojens Fjernvarmes forbrug af naturgas med over 30 %. Offentlig høring Et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan 11-8 har været i offentlig høring i perioden 19. december februar Der indkom en indsigelse fra Vejdirektoratet som har medført følgende ændringer i det fremlagte lokalplanforslag: Redegørelsen: Side 18, sidste afsnit: Der må efter vejlovens 101 kun foretages terrænregulering nærmere vejskel end 3 m med vejbestyrelsens tilladelse UDGÅR S 20, sidste afsnit: Vejloven Byggeri og anlæg indenfor vejbyggelinjen mod statsvejen Ribevej (landevej 323), kræver Vejdirektoratets dispensation efter lov om offentlige veje UDGÅR S 20, nederst: Vejloven Der er en tinglyst vejbyggelinje fra Ribevej (landevej 323). Den tinglyste vejbyggelinje er beliggende 25 meter fra Ribevejs midtlinje. Byggelinjen suppleres af et højdetillæg på 1 m + 2 gange eventuel højdeforskel mellem vejmidte og terræn. Vejbyggelinjen er tinglyst d Tilladelse til terrænregulering tættere end 3 m. på vejskel mod Ribevej. I delområde III kræver en terrænregulering tættere end 3 meter på vejskellet mod Ribevej Vejdirektoratets tilladelse jf. Vejlovens 101. En sådan tilladelse kan først gives, efter at Vejdirektoratet har forhandlet med politiet jf. vejlovens 105. Vejdirektoratet har tilkendegivet, at såfremt man laver en terrænregulering nærmere end 3 meter fra vejskellet for at etablere jordvolden til brug for damvarmelageret, vil det blandt andet blive på et vilkår

40 om, at jordvolden skal tilbagerykkes i tilfælde af en eventuel fremtidig vejudvidelse. Derudover skal den eksisterende jordvold tilbagerykkes fra vejgrøften ved Ribevej. Dispensation fra byggelinjebestemmelserne. Vejdirektoratet er indstillet på efter konkret ansøgning at dispensere fra byggelinjebestemmelserne for hovedlandevej 323, således at der på egen grund indenfor delområde III kan etableres faste anlæg herunder jordvold til brug for damvarmelageret i en afstand af ikke mindre end 16 meter fra Ribevejs vejmidte. Derudover er Vejdirektoratet indstillet på at dispensere således, at der i en afstand mellem 13,5 og 16 meter fra vejmidte på fjernelsesvilkår kan etableres en jordvold. Jordvoldens skråning mod Ribevej må ikke have en stejlere hældning end 1:2. Derudover foreslår Vejdirektoratet, at det også nævnes, at i anlægsfasen vil en udvidet eller ændret anvendelse af den eksisterende markoverkørsel fra delområde III til Ribevej jf. vejlovens 80 kræve Vejdirektoratets dispensation fra adgangsbestemmelserne. TILFØJES Bestemmelser: 5.1 ændres til: Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tingvejen og Unionvej, som vist i princippet på kortbilag 2. Der må kun etableres en overkørsel fra henholdsvis Tingvejen og Unionvej til den enkelte ejendom. Overkørslen fra Unionvej må i det daglige alene anvendes af person og varevogne til drift og tilsyn af damvarmelageret. I delområde III skal eksisterende vejadgang til Ribevej nedlægges efter, at damvarmelageret er etableret ændres til: Damvarmelagerets højde (overkant af jordvold) må ikke overstige kote 51. Jordvolden må maksimalt have en hældning på 1:1½. Dog kan der langs Ribevej, og i den sydøstlige del af damvarmelageret opføres støttemure ændres til: Damvarmelagerets ydre anlæg må kun opføres som jordvolde, der skal tilplantes med græs eller anden beplantning. Dog kan der langs Ribevej, og i den sydøstlige del af damvarmelageret opføres støttemure ændres til: Der må i delområde III kun opsættes skilte, der er nødvendige ved vejvisning og for driften af solvarmeanlægget. Skiltene må maksimalt have en højde på 1 meter. Der må ikke opsættes skiltning der henvender sig til trafikanterne på Ribevej. Der er udarbejdet VVM-redegørelse og miljøvurdering af planerne og det projekt planerne åbner mulighed for, i form af en samlet miljørapport. Miljørapporten har ligeledes været fremlagt for offentligheden, og der er ikke indkommet bemærkninger til miljørapporten.

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 606. Solvarmeanlæg i Langå. Randers Kommune

LOKALPLAN 606. Solvarmeanlæg i Langå. Randers Kommune LOKALPLAN 606 Solvarmeanlæg i Langå XXXXXX 2008 Indhold Redegørelse En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 5 Miljøvurdering... 7 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 606 for solvarmeanlæg

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere