Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden TM - Orientering nov TM - Offentlig høring af Forslag til vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord TM - Ansøgning om dispensation til hestehold på Harekærgårdsvej TM - Administration af boligreguleringsloven TM - Fredningsnævnets varsling om gennemførelse af fredning langs Ledreborg Allé og Gl. Lejre ØU - Forventet Regnskab TM - Eventuelt...28

3 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 1 1. TM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 2 2. TM - Orientering nov Sagsnr.: 12/24052 Resumé: A. Status over igangværende anlægsarbejder på vej- og trafikområdet er vedlagt i bilaget Anlægsarbejder på vej- og trafikområdet B. På Udvalget for Teknik og Miljøs møde i oktober 2013 blev der forespurgt til status på den midlertidige grusparkeringsplads ved Lejre station. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet statusnotatet, som er vedlagt i bilaget Pendlerparkering ved Lejre Station status. C. Bestyrelsen for KARA/Noveren har på bestyrelsesmøde den 14. september 2013 besluttet at ændre transportudligningsordningen pr. 1. januar Udligningsordningen betyder, at alle ejerkommuner har samme nettoudgift pr. ton leveret dagrenovation til Roskilde Forbrænding. Ændringen foretages i forbindelse med nedlæggelse af omlastestationen i Audebo, således at Holbæk og Odsherred kommuner nu skal aflevere dagrenovation direkte til Roskilde Forbrænding. Ændringen vil betyde en udgift for Lejre Kommune på ca kr. i modsætning til nuværende indtægt på kr. om året. Oversigt er vedlagt som bilag. D. Bestyrelsen for Kara/Noveren har den 25. september 2013 sendt et brev til borgmestrene i alle ejerkommunerne. Brevet er en orientering om, at ændrede rammevilkår for forbrændingssektoren kan være på vej. Eksempelvis kan der ske en ophævelse af kommunernes anvisningsret for erhvervsaffald. Erhvervsvirksomhederne vil i givet fald frit kunne vælge behandlingsanlæg, og behøver ikke køre deres affald til KARA/Noveren. Det kan betyde væsentlige ændringer af det økonomiske grundlag for driften af forbrændingsanlæg. KARA/Noveren vil løbende orientere kommunerne om status i sagen. Brevet fra KARA/Noveren er vedlagt i bilag. E. Politiet har truffet afgørelse i sag om politianmeldelse. Afgørelsen kan ses i lukket bilag. F. Der bliver igen i 2014 mulighed for at kommuner, regioner og trafikselskaber kan søge om medfinansiering til udviklingsprojekter i områder og på strækninger, hvor passagergrundlaget ikke som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at opretholde samme betjeningsomfang i den kollektive trafik som i mere tæt befolkede områder og i byerne. Administrationen vil i forbindelse med evaluering af telebus. og Flexturordningerne undersøge om Lejre Kommune med fordel kan ansøge denne Pulje til ydreområder. Indstilling: Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Der blev givet en mundtlig orientering om en kommunal bolig. Orientering til efterretning

5 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 3 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Anlægsarbejder på vej og trafikområdet - status november Transportudligning KARA/Noveren 3. Pendlerparkering ved Lejre Station - status 4. Brev til borgmestrene 5. (Lukket bilag)

6 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 4 3. TM - Offentlig høring af Forslag til vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord Sagsnr.: 13/9992 Resumé: Miljøministeriet har den 23. juni 2013 fremlagt Forslag til vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord i høring i 6 måneder. Høringsfristen er den 23. december Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar. Det vurderes, at Forslag til vandplan grundlæggende svarer til den vandplan, som blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i december Da den endelige vandplan forventes mere end 4 år forsinket, kan Lejre Kommune ikke fuldt ud nå at realisere vandplanens indsatsprogram inden den 22. december Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at administrationens forslag til høringssvar sendes til Miljøministeriet Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Sagsfremstilling: EU s vandrammedirektiv og implementeringen gennem miljømålsloven forpligter Danmark til at udarbejde vandplaner og gennemføre den nødvendige indsats for at sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande som udgangspunkt opfylder miljømålet god økologisk tilstand senest den 22. december Det skal desuden sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. Vandplanerne er bindende, således at alle myndigheder i deres arealdrift, forvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge vandplanen til grund. Planens målsætninger er bindende og skal desuden anvendes ved konsekvensvurdering i forbindelse med myndighedsudøvelse. De statslige vandplaner har været længe undervejs. Efter at de vedtagne vandplaner i december 2012 blev kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, har udkast til vandplaner været i ny teknisk forhøring hos myndigheder i foråret 2013, og Miljøministeriet har den 23. juni 2013 fremlagt vandplanerne i ny offentlig høring i 6 måneder. Vandplanerne er dermed meget forsinkede, idet planerne, jf. miljømålsloven, skulle have været endeligt vedtaget senest den 22. december 2009, og den næste generation af vandplaner senest 6 år efter, dvs. den 22. december Det forventes, at udarbejdelsen af næste vandplan vil komme til at foregå med væsentligt større inddragelse af kommuner og andre interessenter. De forslag til vandplaner, som er i høring nu, er grundlæggende de samme, som blev underkendt i 2012, idet det alene var proceduren med for kort supplerende høring, som Natur- og Miljøklagenævnet lagde til grund for underkendelsen. Der er dog foretaget rettelser af konkrete fejl og mangler, som f.eks. er konstateret i forbindelse med kvalitetssikring af karakteriseringen af vandløb som naturlige, kunstige eller stærkt modificerede, og som følge af den tekniske forhøring. Lejre Kommunes vandområder er omfattet af Forslag til vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord. Høringsfristen er den 23. december Vandplanen består af en plandel, som bl.a. indeholder:

7 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 5 Målsætninger for vandområderne Indsatsprogram og prioriteringer Retningslinjer og en redegørelsesdel, som bl.a. indeholder: Beskrivelse af vandområder, påvirkninger og tilstand Vurdering af miljømål og indsatsbehov Beskrivelse af virkemidler, foranstaltninger og økonomi Forslag til vandplaner kan ses på Administrationens vurdering: Administrationen vurderer og kommenterer i vedlagte forslag til høringssvar forhold omkring miljømål, indsatsprogram, virkemidler og økonomi i Forslag til vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord. Den overordnede vurdering af vandplanen er: Forslag til vandplan svarer grundlæggende til den vandplan, som blev underkendt i Der er få ændringer for Lejre Kommunes vandområder, som er foretaget på baggrund af høringssvar fra Lejre Kommune og som følge af statens kvalitetssikring af karakteriseringen af vandløb som naturlige, kunstige eller stærkt modificerede, Som følge af, at den endelige vandplan forventes mere end 4 år forsinket, kan det ikke forventes, at Lejre Kommune fuldt ud kan nå at realisere vandplanens indsatsprogram inden den 22. december 2015 for så vidt angår de indsatser, som er kommunens ansvarsområde, Lejre Kommunes realisering af vandplanens indsatsprogram forudsætter, at de administrative og økonomiske rammer, som sættes af staten, er tilstrækkelige, Værktøjet til konsekvensvurdering af en ændret vandløbsvedligeholdelse er endnu ikke på plads. Det skal sikres, at værktøj og kompensationsordninger bliver robuste, så kommunen og berørte lodsejere ikke efter gennemførelse af indsatserne skal bruge tid og ressourcer på at diskutere oversvømmelser og årsager og sammenhænge, På en række konkrete vandløbsstrækninger med ringe fald, hvor indsatsen er fastsat til ændret vandløbsvedligeholdelse, bør strækningerne revurderes med hensyn til karakterisering, miljømål (faunaklasse) og nødvendig indsats, Det primære formål med vandplanens grundvandsdel er målopfyldelse i vandløbene med hensyn til vandføring, ikke sikring af miljømål for grundvandsmagasinerne. Beskyttelse forventes at ske via den øvrige lovgivning. Mangel på redskaber og midler for kommunerne til at sikre grundvandets kvalitet og kvantitet medfører stor risiko for, at målene for grundvandsområderne ikke kan opfyldes. Administrationen har desuden få konkrete bemærkninger til vandplanen og planens retningslinjer. Landbrug & Fødevarer har i henvendelse af 16. maj 2013 til kommunerne udtrykt bekymring over vandplanernes vandløbsindsats. Der fokuseres bl.a. i henvendelsen på,

8 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 6 at staten med udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsdelingen mellem staten og kommunerne på vandløbsområdet nu gør kommunerne ansvarlige for den arealmæssige og økonomiske konsekvensvurdering af vandløbsindsatsen, herunder at komme med indspil til Miljøministeriet, hvis indsatsen skønnes at være uden miljømæssig gevinst eller med store økonomiske konsekvenser. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at kommunen tager afstand fra dels vandplanernes indhold, og dels at staten sender en umulig opgave videre til kommunen. Desuden opfordres til en tæt dialog med landbruget om problemstillingen. Det er administrationens vurdering, at kommunen kan varetage de pålagte opgaver ansvarligt, forudsat, at staten sikrer, at værktøjer til konsekvensvurdering af ændret vandløbsvedligeholdelse og kompensationsordninger bliver robuste, så kommunen og berørte lodsejere ikke efter gennemførelse af indsatserne skal bruge tid og ressourcer på at diskutere oversvømmelser og årsager og sammenhænge. Dette indgår i oplægget til høringssvar. Det er administrationens opfattelse, at det ikke er en ny opgave, at kommunen skal vurdere konsekvenserne af de konkrete vandløbsindsatser. Kommunens forundersøgelser og konsekvensvurderinger af indsatserne, som kommunen ansøger staten om tilskud til at gennemføre, skal klarlægge såvel miljømæssige som økonomiske konsekvenser af indsatserne. Herefter kan det vise sig, at en indsats ikke kan gennemføres, fordi indsatsen ikke giver den ønskede miljømæssige effekt eller ikke er omkostningseffektiv. Lejre Kommune lægger ved forundersøgelser, konsekvensvurderinger og projektgennemførelser stor vægt på tidligt at inddrage de berørte lodsejere og den lokale viden i indsatsområderne. Vandplanen hindrer ikke denne praksis. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Finansieringen af indsatsprogrammet sker ved EU, staten, forsyningsselskaber (borgere) og berørte erhverv. Finansiering af restaurering af vandløb (frilægning, fjernelse af spærringer og egentlig vandløbsrestaurering) sker via EU s Fiskeriudviklingsprogram og statslige midler. Implementeringen af indsatser er påbegyndt i 2013, idet staten med en særlig bekendtgørelse og etablering af en tilskudsordning har muliggjort, at kommunerne kan ansøge om tilskud til forundersøgelser og realisering. Der henvises til sag i KB den 27. maj 2013 (13/8643). Finansiering af ændret vedligeholdelse af vandløb forventes at ske via EU s Landdistriktsprogram og statslige midler, men er endnu ikke på plads. Omkostningerne til udførelse af den konkrete indsats med etablering af forbedret spildevandsrensning for den spredte bebyggelse skal dækkes af den private grundejer, enten ved etablering af privat spildevandsanlæg, ved kontraktligt medlemskab hos Lejre Forsyning eller ved tilslutning til offentlig kloak. Finansieringen af forbedringer omkring regnbetingede udløb sker ved brugerbetaling til Lejre Forsyning. Lejre Kommune er blevet tildelt DUT-midler til finansiering af administration af opgaven omkring udarbejdelse af vandhandleplan og gennemførelsen af vandplanindsatserne, herunder etablering af kvælstof- og fosforvådområder. De nødvendige udgifter til administration af opgaven forventes derfor afholdt af det årlige driftsbudget til Center for Byg & Miljø. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen.

9 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 7 Bilag: 1. Henvendelse fra Landbrug og Fødevarer 2. Høringssvar vandplan 2013

10 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 8 4. TM - Ansøgning om dispensation til hestehold på Harekærgårdsvej 7 Sagsnr.: 13/11050 Resumé: Ansøgning om dispensation til hestehold på Harekærgårdsvej 7, 4070 Kirke Hyllinge, blev behandlet på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 9. oktober Der blev truffet beslutning om at meddele personlig dispensation til ejeren af ejendommen. En efterfølgende indhentet juridisk vurdering er, at der ikke kan meddeles personlig dispensation, og derfor forelægges sagen for Udvalget for Teknik og Miljø til fornyet behandling. Der er søgt om fornyet dispensation til hold af op til 4 heste i sommerhusområde på Harekærgårdsvej 7. Der blev i april 2012 meddelt en tidsbegrænset dispensation til hold af 3 heste. Administrationen vurderer, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte med skærpede vilkår i forhold til dispensationen meddelt i 2012 om daglig opsamling af hestemøg i folde, effektiv fluebekæmpelse samt vilkår om håndteringen af gødningen i lukket container med øget tømningsfrekvens om sommeren. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles dispensation til hold af 4 heste i sommerhusområde på følgende vilkår: a. at mødding opbevares i lukket container tættes på stalden, b. at fold, container m.v. placeres mindst 25 meter fra skel mod nabo, c. at der i perioden juni august daglig opsamles hestemøg i folde, d. at containeren tømmes hver 14. dag i perioden juni august, e. at der foretages effektiv fluebekæmpelse efter gældende retningslinjer fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, ved Aarhus Universitet. 2. at berettigede klager forelægges udvalget til behandling. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling tiltrådt Sagsfremstilling: I april 2012 blev der meddelt midlertidig dispensation til hold af 3 heste på ejendommen Harekærgårdsvej 7, 4070 Kirke Hyllinge. Dispensationen udløber i oktober 2013, derfor er der søgt på ny. Ejer af ejendommen Harekærgårdsvej 7 har søgt en fast tilladelse eller forlængelse af den eksisterende dispensation til hold af heste på ejendommen samt udvidelse fra 3 til 4 heste. Hesteholdet skal fortsat drives på samme måde, men der ønskes at udvide hesteholdet af hensyn til hestenes velfærd som flokdyr. Sammensætningen af heste har ændret sig, så ud af de 4 heste er der ingen over 700 kg. Udvidelsen svarer til ca. 0,2 DE. Det betyder at dyreholdet maksimalt vil være på 1,4 DE. Der har i den foregående tid ikke været 3 heste på ejendommen i hele perioden. Dyrehold på 4 heste eller derunder med føl, er betegnet ikke-erhvervsmæssigt dyrehold og er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. I henhold til bekendtgørelsen 8, stk. 1 er det i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, ikke tilladt med svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold.

11 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 9 Jf. 8, stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra forbuddet særligt til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v., og på vilkår om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. Inden der kan meddeles dispensation skal der foretages nabohøring. En eventuel dispensation eller afslag på dispensation kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Der er i perioden fra dispensationen blev meddelt frem til nabohøringen ikke indkommet klager over hesteholdet. I forbindelse med nabohøringen er der indkommet bemærkninger fra naboer og omkringliggende ejendomme. Indkomne bemærkninger og tilkendegivelser fremgår af bilag. Ansøgning om dispensation til hestehold på Harekærgårdsvej 7, blev behandlet på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 9. oktober 2013, hvor der efter vejledning fra administrationen blev truffet afgørelse om at meddele personlig dispensation til ejer af ejendommen. Sagen bliver forelagt udvalget til fornyet behandling, da det ifølge en efterfølgende indhentet juridisk vurdering ikke er muligt at fastsætte vilkår om en personlig dispensation. Udtalelser: Indkomne bemærkninger fremgår af vedlagte notat. Administrationens vurdering: Administrationen kan ikke afgøre om der er kommet flere fluer på ejendommen efter hestene er kommet. Der er indkommet bemærkninger, hvor det konstateres, at der er kommet flere fluer og nogle der giver udtryk for, at der ikke er komme flere fluer og at der ikke er fluegener. Da der ikke, inden nabohøringen, er indkommet klager har administrationen ikke foretaget tilsyn, og har derfor ikke foretaget en konkret vurdering af eventuelle gener fra fluerne. Jf. Bekendtgørelsen kan der meddeles dispensation, hvor det med vilkår kan sikres, at der ikke opstår væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening. Der meddeles særligt dispensation til ejendomme med bestående stalde og møddinger. Administrationen vurderer, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte hold af maksimalt 4 heste på ejendommen. Administrationen vurderer, at der bør stilles vilkår om fortsat afstand på 25 meter til naboskel samt vilkår om opsamling af hestemøg i fold, effektiv fluebekæmpelse og om håndteringen af gødningen i lukket container med øget tømningsfrekvens om sommeren. Administrationen har været i dialog med ansøger om eventuelle gener fra fluer og bekæmpelsen af fluer. Administrationen foreslår skærpede vilkår om opsamling af hestemøg i folde, effektiv fluebekæmpelse og hyppigere tømning af containeren i sommerperioden, i forhold til dispensationen meddelt i april Øvrige vilkår fastholdes. Dispensationen fra april 2012 fremgår af bilag. Administrationen har indhentet en juridisk vurdering af muligheden for at meddele en personlig dispensation. Vurderingen er, at dette almindeligvis ikke er muligt i sager om husdyrhold, idet muligheden for at drive husdyrholdet uden gener for omgivelserne almindeligvis ikke er betinget af forhold knyttet til ansøgers person men derimod til ansøgers ejendom. Der foreligger i denne sag ingen særlige forhold ved ejers person, der kan begrunde en personlig dispensation. Det er derfor administrationens vurdering at dispensationen bør meddeles til ejendommen, på baggrund af vurderingen af, at hesteholdet kan drives på

12 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 10 ejendommen uden væsentlige gener for omgivelserne med de stillede vilkår, uafhængigt af ejerforhold. Handicappolitik: Sagen har ingen relevans i forhold til handicappolitik. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Udvalget for Teknik & Miljø. Bilag: 1. Ansøgning om dispensation 2. Høringssvar 3. Høringssvar telefonnotat 4. Høringssvar 5. Kort over ejendom i sommerhusområde 6. Underskrifter til støtte for hestehold 7. Underskrift til støtte for hestehold 8. Notat indkomne bemærkninger 9. Dispensation - sendt 25/4-12

13 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side TM - Administration af boligreguleringsloven Sagsnr.: 13/14604 Resumé: Der er i boligreguleringsloven tilføjet en bestemmelse om benyttelse af helårsboliger til fritidsformål. Kommunen har herefter mulighed for at give tilladelse til, at man kan benytte helårsboliger til fritidsformål (sommerhus). Hvis kommunen meddeler afslag, kan ejer kræve af kommunen, at der skal findes en lejer til boligen - og hvis dette ikke sker, gives tilladelsen til fritidsbrug automatisk. Mange boliger vil ikke være velegnede til udlejning men der kan være boliger, der er egnede og administrationen vurderer derfor, at der bør træffes en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Der er indtil nu givet bemyndigelse til, at administrationen i visse tilfælde kan give tilladelse til nedlægges af boliger efter boligreguleringsloven. Reglerne for nedlæggelse af en bolig eller anvendelse af en bolig til fritidsformål er imidlertid ens, og administrationen vurderer derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis ansøgninger om nedlæggelse af en bolig behandles på samme måde som ansøgninger om anvendelse af en bolig til fritidsformål. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at administrationen gives bemyndigelse til at træffe afgørelse efter boligreguleringsloven, om hvorvidt boliger må nedlægges eller anvendes til fritidsformål. En afgørelse vil kun blive truffet efter de enkelte relevante centre er blevet spurgt om de vurderer, at der er behov for boligen til boligsøgende i kommunen. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling tiltrådt Udvalget ønsker en orientering, når der har været truffet en afgørelse Sagsfremstilling: Fra 1. maj 2013 trådte en ny bestemmelse i boligreguleringsloven i kraft. Den nye bestemmelse lyder som følger: 50, stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan meddele samtykke til, at en helårsbolig af boligens ejer tages i brug til sommerhusbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, og at boligen efterfølgende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra kommunalbestyrelsen. Hvis kommunen ikke ønsker at en helårsbolig tages i brug til sommerhusbeboelse, kan kommunen meddele afslag. Afgørelsen om dette skal være truffet inden 6 uger efter modtagelse af ansøgningen. Afslag kan kun meddeles, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbolig er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen. Hvis kommunen giver afslag, kan ejeren herefter kræve af kommunen, at kommunen inden 6 uger skal finde en lejer til boligen. Hvis kommunen ikke har fundet en lejer inden de 6 uger, har ejer automatisk en tilladelse til at benytte helårsboligen til fritidsformål. Boligreguleringslovens 46, stk. 1, lyder som følger:

14 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 12 Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamiliehus, som udlejeren bebor. Reglerne for behandling af ansøgninger om nedlæggelse af en bolig er de samme som reglerne for anvendelse af en bolig til fritidsformål som beskrevet ovenfor, dvs. at kommunen skal træffe afgørelse inden for 6 uger, at afslag kun kan gives hvis boligen er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen og at ejeren af boligen kan kræve, at kommunen inden 6 uger finder en lejer, hvis et eventuelt afslag skal fastholdes. På nuværende tidspunkt er der givet bemyndigelse til, at administrationen administrativt kan give tilladelse til nedlæggelse af boliger, hvis den nedlagte bolig ikke er udlejet og hvis den inddrages i en anden bolig, der herved ikke bliver på mere end 250 m². Administrationen er også blevet bemyndiget til at give midlertidig dispensation til, at boliger ikke anvendes i op til to år, hvis boligens ejer f.eks. er udstationeret. Den nuværende praksis ved ansøgninger om nedlæggelse af boliger er, at der i alle tilfælde siden kommunesammenlægningen er givet tilladelse til nedlæggelse af boliger, når der søges om dette. Der har været ca. 3-5 sager årligt. Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er forskellige centre i kommunen, der kunne have brug for boliger til boligtrængende, herunder Center for Velfærd og Omsorg (visiterer borgere til både kommunale og ikke kommunale lejeboliger), Center for Social og Familie (visiterer flygtninge), Servicecenter Hvalsø (akutboliglisten for personer i akut bolignød) og Center for Ejendomsdrift (administrerer kommunale leje- og almene boliger). Administrationen vurderer, at det vil være langt fra alle boliger, der vil være velegnede til udlejning, men det kan dog på den anden side ikke afvises, at nogle boliger vil være velejede til udlejning. Administrationen vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der for hver enkelt bolig foretages en konkret vurdering. Administrationen foreslår, at man ved konkrete ansøgninger om tilladelse til at nedlægge en bolig eller til at benytte en helårsbolig til fritidsformål sender sagen i intern høring (stjernehøring) i de forskellige ovenstående centre. Centrene kan så melde tilbage om hvorvidt de vurderer, at de har brug for at kunne anvise borgere til den konkrete bolig. Hvis der ikke er nogen, der har brug for denne mulighed, kan kommunen meddele tilladelse til, at ejeren kan nedlægge boligen eller benytte den til fritidsformål. En afgørelse skal være truffet inden for 6 uger fra modtagelse af ansøgningen, og der vil derfor være en frist for, hvornår centrene skal have vurderet, om de har behov for boligen. Hvis det omvendt vurderes, at der er brug for boligen til boligsøgende i kommunen, kan kommunen meddele afslag på ansøgningen. Hvis ejendommens ejer herefter kræver af kommunen, at der skal findes en lejer til ejendommen, har kommunen 6 uger til at finde en sådan lejer efter kravet bliver stillet - og hvis man ikke finder en lejer har ejeren en automatisk tilladelse til at nedlægge boligen eller til at benytte boligen til fritidsformål. Det bemærkes i øvrigt, at kommunen indtil videre kun har fået tre henvendelse om den nye bestemmelse. Det bemærkes desuden, at den nye bestemmelse giver en meget fleksibel anvendelse af boligerne, idet boligerne umiddelbart og uden tilladelse igen vil kunne benyttes til helårsboliger, også ved et eventuelt salg. Bestemmelsen vil herved

15 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 13 kunne bidrage til, at boliger, der ellers ville stå tomme, nu kan benyttes af personer, der f.eks. udstationeres eller på anden vis har brug for at have en bolig, der ikke benyttes hele tiden. Herved vil de ellers tomme boliger i højere grad blive vedligeholdt, hvilket kan have en gavnlig betydning for lokalmiljøerne. Administrationen vurderer, at det vil give en mere smidig og hurtig sagsbehandling, hvis der gives bemyndigelse til, at administrationen administrativt kan give tilladelse til nedlæggelse af boliger eller anvendelse af boliger efter boligreguleringsloven. Handicappolitik: Ingen betydning Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Teknik & Miljø

16 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side TM - Fredningsnævnets varsling om gennemførelse af fredning langs Ledreborg Allé og Gl. Lejre Sagsnr.: 12/21082 Resumé: Fredningsnævnet for Østsjælland har den 1. oktober 2013 varslet fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Baggrunden for varslingen, er Danmarks Naturfredningsforenings reviderede fredningsforslag ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Se bilag 1- Brev af den 1. oktober 2013, Fredningsnævnet, samt bilag 2 fredningskort, ikke tilrettet. Fredningsnævnet har fremsendt fredningsteksten som de påtænker at den skal lyde. Administrationen har gennemlæst teksten og finder, at nævnet i meget lille grad har imødekommet kommunens bemærkninger til fredningsforslaget. Se bilag 3 Lejre Kommunes bemærkninger til det reviderede fredningsforslag. Administrationen har udarbejdet et udkast til brev til Fredningsnævnet, hvori Lejre Kommunes giver udtryk for kommunens forundring over det påtænkte fredningsindhold. Se bilag 4 Brev til Fredningsnævnet, UDKAST. Udvalget for Teknik & Miljø bedes tage stilling til om Lejre Kommune ønsker, at kommentere den fremsendte varslede fredningstekst. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune, overfor Fredningsnævnet for Østsjælland, tilkendegiver sin utilfredshed over, at kommunens bemærkninger til fredningsforslaget ikke er indarbejdet i Fredningsnævnets varslede fredning. 2. at Lejre Kommunes holdning, som de fremgår af bilag 4 - Brev til Fredningsnævnet, UDKAST, fremsendes til Fredningsnævnet for Østsjælland. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Sagsfremstilling: I brev af den 1. oktober 2013 oplyser Fredningsnævnet, at nævnet vil frede de ejendomme der er nævnt i Danmarks Naturfedningsforenings reviderede fredningsforslag. Fredningsbestemmelserne fremgår af brevet. Der er endnu ikke fremstillet et fredningskort og fredningsnævnet beskriver i stedet de ændringer der laves til Danmarks Naturfredningsforenings reviderede fredningskort. Det fremgår af brevet, at fristen er sat til den 29. oktober 2013, for at ejere, brugere eller andre der har rettigheder over de fredede ejendomme, kan gøre krav for de tab fredningen vil medføre. Efter fristens udløb vil nævnet træffe endelig afgørelse i fredningssagen og vedr. erstatningsstørrelser. I den forbindelse får alle berørte ejere, brugere eller andre der har rettigheder over de fredede ejendomme, herunder Lejre Kommune, mulighed for at påklage afgørelsen. Fredningsnævnet har oplyst, at nævnet regner med, at den endelige fredningsafgøreles samt afgørelsen om erstatning vil blive afsagt inden årsskiftet. Da det samlede erstatnings vil overstige kr., skal Naturog Miljøklagenævnet efterprøve fredningsnævnets afgørelse i dens helhed, uanset om afgørelsen påklages, jf. naturbeskyttelseslovens 42. Lejre Kommune ejer vejarealet Lyngageren samt en del af vejarealet Ledreborg Allé der er omfattet af fredningen. I naturbeskyttelseslovens 39, stk. 1 fremgår, at der ikke tilkendes erstatning for fredning af offentligt ejede arealer.

17 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 15 Administrationen har nærlæst den varslede fredning. Fredningsnævnet følger i store træk Danmarks Naturfredningsforenings reviderede fredningsforslag, dog med mindre justeringer hvoraf nogle af Lejre Kommunes bemærkninger er imødekommet. Nedenfor er et kortfattet sammendrag af hvorvidt Fredningsnævnet har valgt at imødekomme Lejre Kommunes bemærkninger: Fredningsnævnet fastholder Danmarks Naturfredningsforenings fredningsgrænse. Lejre Kommune ønsker arealet ved Gl. Lejre udtaget af fredningen. Fredningsnævnet har valgt at bibeholde det foreslåede trampestisystem og tilføjer at plejemyndigheden opsætter skilte der præciserer forbuddet mod løse hunde på trampestien mellem Lyngageren og Ravnshøjvej. Lejre Kommune mener, at bestemmelsen om trampestier bør tages ud af fredningen. Fredningsnævnet fastholder, at boliger kan udvides på til 250 m² og ikke 350 m², som Lejre Kommune vurdere er rimeligt. Fredningen giver mulighed for at der plantes bærbuske i erhvervsøjemed i max. 1,4 meters højde frem for et totalforbud som Danmarks Naturfredningsforening har forslået. Lejre Kommune har bemærket, at der helt konkret bør tages stilling til hvor i det fredede område flerårige udsigtshæmmende afgrøder kan hindre udsigten fra Ledreborg Allé. Fredningsnævnet har ikke imødekommet Lejre Kommunes ønske om mulighed for genplantning af levende hegn, der af Lejre Kommune vurderes, at have en kulturhistorisk værdi for området. Fredningsnævnet har, ligesom Lejre Kommune fremførte i sine bemærkninger til Danmarks Naturfredningsforenings reviderede forslag, i fredningens særbestemmelse åbnet mulighed for, at Institutionen Ravnshøjgård ved lokalplanlægning kan udgå af fredningen. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Fredningsnævnet i meget ringe grad har valgt at imødekomme Lejre Kommunes ønsker til tilretning af fredningsforslaget. Fredningsnævnet har ikke åbnet mulighed for, at kommunen på dette tidspunkt af fredningsprocessen kan kommentere fredningen, da høringsperioden er slut. Det er dog administrationens vurdering, at kommunen bør tilkendegive sin utilfredshed overfor Fredningsnævnet og opfordre nævnet til at revurdere den påtænkte beslutning om fredning. Handicappolitik: Ingen betydning Økonomi og finansiering: Budgetoverslaget blev behandlet på møde i Udvalget for Teknik & Miljø den 7. november Det eksakte erstatningsbeløb bliver fastsat af fredningsnævenet. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag:

18 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side Brev af den 1. oktober 2013, Fredningsnævnet 2. Fredningskort, ikke revideret 3. Lejre Kommunes bemærkninger til det reviderede fredningsfrslag 4. Brev til Fredningsnævnet, UDKAST

19 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 13/17409 Resumé: Tilføjet 30. oktober 2013 Økonomiudvalget har behandlet Forventet Regnskab og sender sagen videre til fagudvalgenes behandling. Administrationens forslag til finansiering af de udfordrede bevillinger anbefales, dog med den ændring, at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a, b, c, d, e, f, og i. I forhold til administrationens indstillinger, så anbefaler Økonomiudvalget altså ikke løsningsforslag g (Forslag til kompenserende besparelser 6,7 mio. kr.). I stedet anbefales løsningsmulighed i (Kassefinansiering som følge af solgte grunde, Vestervang 4,2 mio. kr.) Administrationen afsøger mulighed for at finde resterende 2,5 mio. kr. på andre måder end gennem løsningsforslag g, som kan forelægges Økonomiudvalget ved 2. behandling af Forventet Regnskab 3. Oprindeligt resumé Forventet Regnskab indeholder forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Grundlaget er de bevillingsansvarliges vurderinger af udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventninger til de resterende måneder. Lejre Kommunes budgetoverholdelse er i 2013 udfordret af et betydeligt udgiftspres. Udfordringerne er blevet fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger. Ved Forventet Regnskab er der risiko for et samlet merforbrug på omkring 18,6 mio. kr. (indeholder både bevillinger med og uden overførselsadgang), hvilket er omkring 10 mio. kr. lavere end i Forventet Regnskab , hvor den samlede forventning om budgetafvigelse var omkring 28,5 mio. kr. Den samlede finansieringsudfordring på bevillingerne uden adgang vurderes til at være 21,5 mio. kr. Hertil kommer 11,9 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, som ikke anbefales overført til Koncerndirektionen peger samlet set på finansieringsmuligheder for i alt 44,5 mio. kr., og anbefaler at anvende løsninger for i alt 33,5 mio. kr. Der er tale om, at alle muligheder, som kan tilføre finansiering på kort sigt i 2013, er søgt afdækket og er medtaget. Det er administrationens vurdering, at der med den foreslåede finansiering af de udfordrede områder vil kunne opnås samlet budgetoverholdelse i Serviceudgifterne forventes at ende under det oprindeligt budgetterede, og risikoen for, at Lejre Kommune bliver ramt af en regnskabssanktion vurderes til at være meget begrænset. Forventet Regnskab tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i november. Såfremt et udvalg ikke kan anbefale administrationens løsningsforslag, bør der peges på, hvilke af de andre fremlagte finansieringsforslag, som udvalget kan anbefale. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at overførselsadgangen på det specialiserede voksenområde (bevilling og ) trækkes tilbage i Budget 2013 og Budget 2014, 2. at der foretages budgettilpasninger på bevillinger uden overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksensocialområde), som netto tilfører bevillingerne 33,5 mio. kr. (jf. Tabel 7), 3. at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a-g i Tabel 4 (jf. Bilag 2-7 for hvert udvalg),

20 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side at Koncerndirektionens anbefalinger til omplaceringer og tillægsbevillinger sendes videre til de respektive fagudvalg, med henblik på fagudvalgenes godkendelse af finansieringsforslagene, hvilket indebærer, 1. at der inden for Økonomiudvalget meddeles negative tillægsbevillinger for netto 16,2 mio. kr. (jf. Bilag 2: Finansieringsmuligheder inden for Økonomiudvalget), 2. at der inden for Udvalget for Kultur & Fritid meddeles negative tillægsbevillinger for netto 0,5 mio. kr. (jf. Bilag 3: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Kultur & Fritid), 3. at der inden for Udvalget for Børn & Ungdom meddeles negative tillægsbevillinger for netto 8 mio. kr., (jf. Bilag 4: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Børn & Ungdom), 4. at der inden for Udvalget for Teknik & Miljø meddeles negative tillægsbevillinger for 6 mio. kr. (jf. Bilag 5: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Teknik & Miljø), 5. at der inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked ikke meddeles tillægsbevillinger (jf. Bilag 6: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked), 6. at der inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre meddeles negative tillægsbevillinger for 2,6 mio. kr. (jf. Bilag 7: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre), 5. at omplaceringer imellem bevillinger godkendes (jf. Bilag 9: Samlet oversigt alle omplaceringer), 6. at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 4,2 mio. kr. for salg af grunde i Vestervangsudstykningen, og at der meddeles tilsvarende indtægtsrådighedsbeløb til budget 2013, som tilgår kassebeholdningen. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler følgende indstillinger: 1. anbefales, 2. anbefales, 3. anbefales med den ændring, at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a, b, c, d, e, f, og i (i alt 31,0 mio.kr.). Administrationen afsøger mulighed for at finde resterende 2,5 mio. kr. på andre måder end gennem løsningsforslag g (kompenserende besparelser på bevillinger med råderum), 4. anbefales med de ændringer, som følger af pind 3 (ovenfor) hvilket indebærer: a. at der inden for Økonomiudvalget meddeles negative tillægsbevillinger for netto 18,5 mio. kr., b. at der inden for Udvalget for Kultur & Fritid meddeles negative tillægsbevillinger for netto 0,5 mio. kr., c. at der inden for Udvalget for Børn & Ungdom meddeles negative tillægsbevillinger for netto 7 mio. kr., d. at der inden for Udvalget for Teknik & Miljø meddeles negative tillægsbevillinger for 2,3 mio. kr., e. at der inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked ikke meddeles tillægsbevillinger, f. at der inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre meddeles negative tillægsbevillinger for 2,6 mio. kr.,

21 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side anbefales, 6. anbefales. Økonomiudvalget gør opmærksom på, at principperne for overførselsadgang ikke ændres. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler Økonomiudvalget anbefalinger. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget anbefaler indstillingerne der vedrører udvalget område. Afbud: Connie B. Jensen, (A) Gitte Geertsen (F) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales for udvalgets bevillingsområde. Besparelsesforslag g for udvalgets bevillingsområde kan anvendes som finansiering. Afbud: Connie B. Jensen (A) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales for udvalgets bevillingsområde. Besparelsesforslag g kan anvendes til finansiering, dog ikke kr. på bevillingen Byfornyelse, ikke kr. på bevillingen Vejvedligeholdelse og ikke kr. på bevillingen Samordnet rengøring. Sagsfremstilling: Lejre Kommunes budgetoverholdelse er i 2013 udfordret af et betydeligt udgiftspres inden for flere områder. Udfordringerne er blevet fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger, og ved Forventet Regnskab er der fortsat risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i På nuværende tidspunkt vurderes den samlede risiko for budgetoverskridelse at være på omkring 18,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Tabel 1: Forventet afvigelse - driftsudgifter (mio. kr.) FR-1 FR-2 FR-3 Forventet afvigelse i alt 27,5 28,5 18,6 - afvigelse på bevillinger med overførselsadgang -1,8-5,7-14,5 - afvigelse på det specialiserede voksenområde 9,5 10,6 11,9 - afvigelse på bevillinger uden overførselsadgang 19,8 23,6 21,2 Det samlede udfordringsniveau er omkring 10 mio. kr. lavere end i Forventet Regnskab , hvor den samlede forventning om budgetafvigelse var omkring 28,5 mio. kr. Denne udvikling skyldes, at udgiftsudviklingen er blevet bremset. Samtidig har bevidst

22 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 20 udgiftstilbageholdenhed på andre områder medført råderum, der ikke forventes forbrugt i For at finansiere merforbruget på de bevillingsområder, hvor udfordringerne ikke er blevet løst, er det nødvendigt at flytte de skabte råderum og andre ekstraordinære indtægter og mindreforbrug. Det følger den strategi for imødegåelse af udfordringerne og risikoen for samlet budgetoverskridelse, som Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med Forventet Regnskab : I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner). II. III. Et-årige forøgelser af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 2013 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug. Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. Finansieringsudfordringer Risikoen for merforbrug på omkring 18,6 mio. kr. fordeler sig med 21,5 mio. kr. i forventet merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang og 2,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug på bevillinger med overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksenområde). Inden for begge bevillingstyper er der bevillinger med både forventet mer- og mindreforbrug. Bevillingerne med overførselsadgang vil i udgangspunktet få overført et evt. mer- eller mindreforbrug til Bevillinger uden overførselsadgang bør derimod budgettilpasses, for ikke at påvirke årsresultatet for De udfordrede områder uden overførselsadgang er dagtilbudsområdet, det specialiserede børnesocialområde, den aktivitetsbestemte medfinansiering og de sociale ydelser under Borgerservice. Hertil kommer, at det specialiserede voksenområde indgår med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts Da udfordringerne på dette område er steget i løbet af 2013, synes det dog ikke længere hensigtsmæssigt at overføre merforbruget til 2014; i stedet indstilles det, at områdets overførselsadgang trækkes tilbage, og at der som konsekvens findes finansiering i Udfordringen på det specialiserede voksenområde er 11,9 mio. kr., og derved vil den samlede finansieringsudfordring på bevillingerne være omkring 33,5 mio. kr. (21,5 mio. kr. på bevillingerne uden overførselsadgang og 11,9 mio. kr. på det specialiserede voksensocialområde). Dette finansieringsbehov er lavere end det niveau, som blev forelagt i Forventet Regnskab Det fremgår af nedenstående Tabel 2, der viser udfordringer på bevillingerne uden overførselsadgang fra Forventet Regnskab til Den konkrete udvikling i forventningerne til de udfordrede områder er beskrevet i Bilag 1: Status over de udfordrede områder. Tabel 2: Finansieringsudfordringer bevillinger uden overførselsadgang Udvalg (mio. kr.) FR FR FR Økonomiudvalget -0,1 0,3-0,3 Udvalget for Kultur & Fritid 0,0-0,2 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom 7,6 8,9 10,9 Udvalget for Teknik & Miljø 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 3,6 6,3 0,0 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre* 18,3 19,3 22,9 I alt 29,3 34,5 33,5

23 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 21 * Det specialiserede voksenområde er medregnet uden overførselsadgang i alle tre forventede regnskaber. Tabel 3: Finansieringsudfordringer udfordrede områder Udvalg Område (mio. kr.) FR 1 FR 2 FR 3 UBU Det specialiserede børneområde 1,9 4,9 5,7 UBU Dagtilbud 5,9 4,0 6,2 UJA Jobcenteret 3,6 6,3 0,0 USSÆ Aktivitetsbestemt medfinansiering 4,0 4,0 6,0 USSÆ Det specialiserede voksenområde 9,5 10,6 11,9 USSÆ Sociale ydelser 4,5 4,5 4,5 Tabel 2 og 3 indeholder de udfordringer, som det ikke er muligt at finde finansiering for inden for samme center. I de tilfælde, hvor der er et råderum på en anden bevilling inden for samme center, så søges råderummet teknisk omplaceret. Af Bilag 9: Samlet oversigt over alle omplaceringer fremgår de præcise beløb for omplaceringerne. Finansieringsmuligheder I Forventet Regnskab blev der peget på en række muligheder for finansiering af de udfordrede områder uden overførselsadgang. Det indebærer anvendelse af de midler, som blev indefrosset i Forventet Regnskab , frigjorte lønmidler som følge af lav lønstigning i KTO-forliget, samt frigjorte midler som følge af konflikten på skoleområdet. Efterfølgende har Koncerndirektionen udmeldt udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen samt stillingskontrol. Det har medført forventninger om mindreforbrug på en række bevillinger med overførselsadgang. Koncerndirektionen peger samlet set på følgende finansieringsmuligheder for i alt 44,5 mio. kr. Der er tale om, at alle muligheder, som kan tilføre finansiering på kort sigt i 2013, er søgt afdækket og er medtaget. Forslagene fremgår af Tabel 4:

24 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 22 Tabel 4: Finansieringsmuligheder fordelt på udvalg Løsningsmulighed Beløb a. Indefrosne midler I Forventet Regnskab blev der indefrosset midler for i alt 10 mio. kr., hvilket i de fleste tilfælde kunne ske som følge af udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget De konkrete beløb fremgår af Bilag 2-7 for hvert udvalg. b. Renter, afdrag og lån Der er en samlet forventning om et overskud på renter, afdrag og lån. c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget KTO-forliget indebar lavere lønstigninger og dermed lavere kommunale udgifter. I Forventet Regnskab blev der derfor lagt omkring 6,5 mio. kr. i kassen. d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet Forårets konflikt på skoleområdet medførte lavere lønudgifter for i alt 5,2 mio. kr. I dette beløb er der taget højde for samtlige afledte udgifter til kompenserende undervisning og prøve-forberedelse. e. Indtægter ved tilskud og udligning Kommunens indtægter er blevet forøget af, at en række tilskud samt Lov- og Cirkulæreprogrammet er blevet midtvejsreguleret. Hertil kommer flere indtægter ved forskerskat samt mindreudgifter ved det skrå skatteloft. f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud På nuværende tidspunkt forventes det, at der vil kunne tilbageføres omkring 1 mio. kr. til kassen i forbindelse med, at indkøb af biler på velfærdsområdet er blevet billigere end forventet. Da disse midler allerede er afsat i budgettet anbefales det, at de bidrager til finansiering af udfordringerne på driftsbevillingerne. g. Forslag til kompenserende besparelser Som følge af udgiftstilbageholdenhed er der på en række bevillinger blevet skabt et råderum, som efterfølgende er blevet meldt ind som mulige besparelser af de bevillingsansvarlige. Ikke alle besparelserne kan dog gennemføres uden reduktion af service- eller aktivitetsniveau. Alle besparelsesforslag er kommenteret i Bilag 2-7 for hvert udvalg. Forslag a.-g. i alt h. Ønskede overførsler til 2014 En række bevillingsansvarlige har indmeldt forventninger om mindreforbrug, som ønskes overført til 2014; begrundelserne fremgår af Bilag 2-7 for hvert udvalg. Det vil være muligt at anvende disse beløb i 2013 til at finansiere de udfordrede områder. i. Kassefinansiering som følge af solgte grunde, Vestervang I løbet af 2013 er der blevet solgt grunde for 4,2 mio. kr., det er indtægter, som der ikke er budgetteret med. Forslag h.-i. i alt 10 mio. kr. 2 mio. kr. 6,5 mio. kr. 5,2 mio. kr. 2 mio. kr. 1 mio. kr. 6,7 mio. kr. 33,5 mio. kr. 6,9 mio. kr. 4,2 mio. kr. 11,1 mio. kr.

25 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 23 Administrationen anbefaler, at finansieringsbehovet løses gennem forslagene a-g, der samlet kan dække finansieringsudfordringen på 33,5 mio. kr. Af nedenstående Tabel 5 fremgår det, hvilken betydning de forskellige forslag har for de enkelte udvalg. I Bilag 2-7 for hvert udvalg er forslagene uddybet. Tabel 5: Finansieringsmulighedernes fordeling på udvalg ØU UKF UBU UTM UJA USSÆ I alt a. Indefrosne midler -2,8-0,5-1,8-2,3 - -2,6-10,0 b. Renter, afdrag og lån -2, ,0 c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget -6, ,5 d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet , ,2 e. Indtægter ved tilskud og udligning -2, ,0 f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud -1, ,0 g. Forslag til kompenserende besparelser -1,9 - -1,0-3, ,6 h. Ønskede overførsler til ,9-0,2-2,2-2,3 - -0,4-7,0 i. Kassefinansiering som følge af Vestervang -4, ,2 I alt -22,3-0,7-10,3-8,3 - -3,0-44,5 Serviceramme Det forventede udgiftsniveau på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes imidlertid i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes korrigerede budget ligger en del under det oprindelige, hvilket skyldes, at der i løbet er blevet konverteret fra drift til anlæg, samt at KTO-forligets lavere lønstigninger er blevet flyttet fra driftsbevillingerne til kassen. Det forventede udgiftsniveau en smule under det oprindeligt budgetterede, og risikoen for, at Lejre Kommune bliver ramt af en regnskabssanktion vurderes derfor til at være lille. Tabel 6: Forventet afvigelse - serviceudgifter (1.000 kr.) Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet resultat 2013 Afvigelse til opr. budget Driftsudgifter Når det korrigerede budget er lavere end det oprindelige så skyldes det, at der i løbet af 2013 er blevet konverteret fra drift til anlæg, at alle lønkonti er blevet reduceret som følge af KTO-forliget lave lønstigninger, og at den samlede midtvejsregulering af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt beskæftigelsestilskuddet flyttede budget fra driftsbevillingerne til kassen. Anlægsredegørelse Af det samlede anlægsbudget på 184,9 mio. kr. forventes der et forbrug i 2013 på omkring 126,3 mio. kr. Det resterende anlægsbudget forventes overført til 2014, enten som følge af tekniske forskydninger i betalinger, eller fordi anlægsprojekter er blevet forsinket (sidstnævnte drejer sig især om rådhus-byggeri, 19,2 mio. kr., og daginstitution i Hvalsø, 17,6 mio. kr.). Den anlægsprioriteringsplan, der blev godkendt af

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Omdannelse af arbejdsvej langs Nordvestbanen til en banesti...2 21-05-2013

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup MILJØ OG TEKNIK Klub Syd Platanbuen 12 2750 Ballerup Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 2323 Fax. dir.: 4477 2717 E-mail: hli@balk.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Retningslinjer for administration af tomme boliger

Retningslinjer for administration af tomme boliger Retningslinjer for administration af tomme boliger Indledning Glostrup Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere