Vejledning til ansøgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgere"

Transkript

1 Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede aktiviteter...2 Vurdering af ansøgninger...3 Krav forbundet med tilskud...3 Ansøgningsprocedure...3 Udarbejdelse af ansøgning...4 Ansøgningsskema...4 Budgetskema...6 Spørgsmål og yderligere information...9

2 2/9 Baggrund Formålet med Program for innovation og produktivitet i byggeriet er at yde tilskud til projekter, der bidrager til byggeriets omstilling og fornyelse med fokus på industrielle komponenter, processer, ledelse og læring. Der offentliggøres indkaldelser under programmet 1-2 gange årligt. Målgruppe Der kan under ordningen gives tilskud til sektorforskningsprojekter inden for byggeriet. Målgruppen for tilskud er statslige eller statsstøttede forsknings- eller GTS-institutioner. Der ydes ikke støtte til private virksomheders projektdeltagelse. Der kan søges støtte til tilskud til to typer projekter, hhv. konkrete, afgrænsede forskningsaktiviteter samt ph.d. stipendiater. Følgende krav gør sig gældende i hht. de to typer projekter: 1) Konkrete, afgrænsede forskningsaktiviteter a. Det forudsættes, at ansøgerne har en ph.d.-grad eller tilsvarende kvalifikationer 2) Ph.d. stipendiater a. Det forudsættes, at ansøger har erhvervet relevant kandidatgrad, samt at ph.d.- stipendiaten tilknyttes et anerkendt forskningsmiljø Tilskudsberettigede aktiviteter Der gives støtte til konkrete, afgrænsede forskningsaktiviteter inden for det i opslaget beskrevne temaområde. Kun omkostninger, der er direkte relateret til projektet, og som er nødvendige for at dets gennemførelse, kan medregnes i budgettet. Det drejer sig om omkostninger til løn, materialer, rejser mv. I opstillingen af budgettet skal der tages højde for, at der ikke kan forventes efterregulering i den offentlige medfinansiering pga. uforudsete udgifter, pris- og lønudvikling mv. Alle udgifter i budgettet skal angives uden moms. Der kan søges om tilskud inden for de opslåede finansielle rammer. Erhvervs- og Byggestyrelsen fastsætter tilskuddets størrelse efter en vurdering af de enkelte projektansøgninger. Forskningsaktiviteterne forventes som udgangspunkt at strække sig over en periode på 1-3 år. Forskningsaktiviteterne støttes med tilskud med henblik på medfinansiering.

3 3/9 Vurdering af ansøgninger Alle ansøgninger sendes efter ansøgningsfristens udløb til Det Strategiske Forskningsråd, som på baggrund af en forskningsfaglig vurdering bedømmer, hvorvidt projekterne findes støtteværdige. Det Strategiske Forskningsråd indgiver i forlængelse af bedømmelsen en indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen. For ikke støtteværdige projekter gives en kortfattet forskningsfaglig begrundelse, som danner grundlag for Erhvervs- og Byggestyrelsens partshøring. Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer på baggrund af indstillingerne afgørelse om bevilling. Ved internationale indkaldelser joint calls træffer Erhvervs- og Byggestyrelsen afgørelse i samarbejde med internationale samarbejdspartnere. Krav forbundet med tilskud Modtagere af tilskudsmidler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen forpligtiger sig til at indsende økonomiske og faglige indrapporteringer i henhold til de angivne krav i tilsagnsvilkårene. Afrapporteringskravene inkluderer halv- og helårlige statusrapporter, som redegør for projekternes faglige og økonomiske status. Tilskud udbetales halvårligt bagud på grundlag af fremsendt og af Erhvervs- og Byggestyrelsen godkendt afrapportering. Ved projektets afslutning skal der udarbejdes en slutrapport og et samlet regnskab for hele projektforløbet. Slutregnskabet skal være påtegnet af projektansvarlige institutions regnskabsansvarlige. Tilskudsmodtager er forpligtet til at redegøre for projektets formidlingsplaner en gang årligt og derudover løbende orientere Erhvervs- og Byggestyrelsen om afholdte formidlingsaktiviteter. Ansøgningsprocedure Ansøgning om tilskud til Erhvervs- og Byggestyrelsen sker ved udfyldning og indsendelse af et ansøgningsskema, som kan findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside Ansøgninger skal som hovedregel udformes på dansk. Herfra er undtaget ansøgninger til joint calls, som skal udfærdiges på engelsk. Ansøgningen skal udarbejdes i henhold til vejledningen, og den skal underskrives af projektholder, inden den indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ansøgningen indsendes i elektronisk form til angivet Sektorforskning byggeri i ens emnefelt. Ansøgningen kan i tillæg sendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dahle-

4 4/9 rups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, mrk. Sektorforskning byggeri. Det samlede ansøgningsmateriale skal indsendes inden ansøgningsfristens udløb. Materiale indsendt efter fristens udløb kan ikke tages i betragtning i evalueringen af projektet. Der må kun vedhæftes materiale vedrørende én ansøgning pr. . Ansøgningsfristen fremgår af opslagsmaterialet, og tilsagn eller afslag meddeles den projektansvarlige direkte. Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning 2-3 måneder efter ansøgningsfrist. Udarbejdelse af ansøgning I det følgende beskrives retningslinjer for udarbejdelse af ansøgning i ansøgningsskemaet og i budgetskemaet. Ansøgningsskema 1. Projekttitel I dette felt anføres projekttitel. Der skal endvidere gives en kort redegørelse for projektets formål. Den egentlige projektbeskrivelse foretages under punkt Ansøgere Der anføres navn, adresse, telefon- og faxnummer samt CVR for den projektansvarlige institution. Den projektansvarlige institution er den institution, som har det økonomiske og juridiske ansvar for projektets gennemførelse, og som er ansvarlig for at indsende statusrapporter og regnskab for det samlede projekt. Endvidere anføres navn, telefonnummer og e-post adresse for projektholderen. Projektholderen er ansvarlig for kontakt til Erhvervs- og Byggestyrelsen under ansøgningsforløbet og under afviklingen af projektet. I tilfælde med flere projektdeltagere er projektholderen ansvarlig for den samlede rettidige rapportering og for fordeling af tilskudsmidler til de øvrige deltagere. Navne og institutionstilknytning for de øvrige projektdeltagere oplyses. Det gælder både de formelle projektdeltagere, som søger tilskud og øvrige samarbejdspartnere. CV på projektholder og øvrige projektdeltagere vedlægges ansøgningen som bilag.

5 5/9 2.1 Reference kode Angiv her reference kode i form af projektholders adresse. Koden bruges i forbindelse med behandling af ansøgningen. 3. Finansiering og ressourceindsats Feltet skal indeholde en samlet finansieringsplan for projektet og oversigt over det totale antal timer, der forventes brugt på projektet. Alle deltagere i projektet dvs. projektholders institution samt øvrige deltagere i projektet skal oplyse deres andel af tilskuddet fra EBST, den andel de selv finansierer og eventuelt tilskud, der modtages fra anden offentlig side. Derudover skal hver part anføre det antal timer, som de bruger på projektet. De totale udgifter og antal timer angivet under pkt. 3 på side 1 og under pkt. 3 i budgetskemaet skal stemme overens. 4. Dato og underskrift Ansøgningen underskrives af projektholder ved den projektansvarlige institution. Ansøgningen med underskrift indsendes enten pr. brevpost eller elektronisk i scannet version. 5. Projektbeskrivelse I projektbeskrivelsen gøres der rede for baggrunden for projektet, projektet formål og målsætning. Det kan det være relevant at forklare, hvilke større aktiviteter, der gennemføres i projektet, samt forventninger til projektets forløb. Ansøgere kan vælge at vedlægge projektbeskrivelsen som bilag, såfremt der ønskes en mere udtømmende beskrivelse. Som oplyst i de indledende afsnit, bliver ansøgningerne underkastet en forskningsfaglig vurdering i Det Strategiske Forskningsråd. Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af det forskningsfaglige indhold herunder en problemformulering samt redegørelse for teoretisk grundlag og metode. 6. Sammenhæng med tidligere projekt(er er) Såfremt projektet er sammenhængende med andre forskningsprogrammer angives det her. I givet fald anføres projektets titel, tilskudsgiver (program) og reference kode for hvert projekt.

6 6/9 7. Projektets forventede betydning for byggeriets omstilling og fornyelse Der redegøres for de forventede resultaters betydning for byggeriets produktivitet og kvalitet gennem fremme af byggerist omstilling og fornyelse. 8. Resultaternes betydning for andre væsentlige samfundsforhold Her beskrives projektets bidrag med relevant viden eller resultater, der gavner målsætninger inden for andre sektorpolitiske områder end byggeriet. 9. Projektets internationale relevans og betydning Der redegøres for projektets betydning og relevans i en international sammenhæng og for projektets internationale forskningsmæssige betydning. Endvidere oplyses projektets faglige og finansielle samarbejdsrelationer med aktuelle internationale byggeforskningsprojekter. 10. Hvorledes tænkes resultaterne udnyttet og formidlet? Det anføres her, hvordan resultaterne tænkes udnyttet og formidlet, herunder for projektets formidlings- og publikationsstrategi. 15. Tidsplan I tidsplanen anføres projektets start- og sluttidspunkter med datoangivelse. Evaluering, statusrapporter, tid til brug for udarbejdelse af projektregnskab skal indregnes i tidsplanen. Projekter, der opnår tilskud, skal gennemføres inden for en fastlagt projektperiode, der ikke overskrider 3 år fra projektet påbegyndelse. Herudover foretages en faseopdeling af projektet i aktiviteter, og det anføres ved afkrydsning, hvor mange kvartaler hver aktivitet forløber over. Budgetskema For det samlede projekt og for hver enkelt projektdeltager skal der oplyses om budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter. Budgetskemaet består af et regneark med flere faneblade. Første faneblad er det samlede budget for projektet. De efterfølgende faneblade er budget for hver enkelt projektdeltager. Når skemaet skal udfyldes kan det være hensigtsmæssigt at begynde med beskrivelsen af Finansiering og ressourceindsats (pkt. 3) og Totalomkostninger for projektet (pkt. 11).

7 7/9 Finansiering og ressourceindsats (pkt. 3) skal være identisk med pkt. 3 på side 1 i ansøgningsskemaet. Skemaerne i de underliggende faneblade for de enkelte projektdeltagere inkl. projektholder skal udfyldes med oplysninger om navn på den virksomhed/institution dette vedrører. 11. Totalomkostninger for projektet Der angives de totale omkostninger for hele projektet fordelt på halvår og udgiftsposter. Det ansøgte tilskud pr. halvår angives. 12. Nøgletal Ansøgningen skal, med udgangspunkt i oplysningerne under pkt. 13 indeholde udregninger af de fire definerede nøgletal. Nøgletallene indgår i Erhvervs- og Byggestyrelsens vurderingsgrundlag. Nøgletallene udregnes automatisk på basis af indlagte formler. 13. Projektomkostninger og ressourceforbrug for hele projektperioden For hver af de deltagende institutioner og for projektet som helhed skal der gives en specifikation af de totale budgetterede omkostninger for projektet. Omkostningerne skal fordeles i forhold til de angivne budgetposter (1-9). De ansøgere, der får tilsagn om tilskud, kan af Erhvervs- og Byggestyrelsen anmodes om yderligere specifikation af de anførte budgetposter (1-9). Ved budgetlægningen skal der tages hensyn til, at tilskud ikke vil blive pristals- eller kursreguleret. Tilskud er momsfri, og det ansøgte beløb skal angives uden moms. Finansieringen skal angives med ansøgt tilskud, egen medfinansiering og eventuelt anden offentlig finansiering. Udgifterne skal specificeres under følgende hovedposter: 1) Forskerløn: tilskud til lønudgifter ydes på grundlag af de faktisk udbetalte lønninger. Direkte løn omfatter det arbejde, som projektdeltagernes ansatte lægger i projektet. Som lønomkostninger kan medregnes den tid, som direkte bruges på gennemførelse af projektet, herunder projektledelse samt administration af projektet. For interne timer kan maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes

8 8/9 på projektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske bruttoårsløn divideret med Erhvervs- og Byggestyrelsen kan på given foranledning forlange dokumentation for lønudgifter til eksempel i form af et timeregnskab. For lønmidler skal antal timer oplyses, således at den gennemsnitlige timesats klart fremgår af ansøgningen. 2) Løn til teknisk/adm. bistand: se vejledning til pkt. 1 3) Apparatur: Leasing eller køb af større apparatur og udstyr angives i budgettet 4) Materialer: Indkøb i øvrigt, materialer 5) Rejser: Rejseudgifter. Rejser omfattet af projekttilskuddet skal foretages og opgøres i henhold til de til enhver tid gældende rejseregler og satser for ansatte i statens tjeneste (cirkulære nr af 19. december 2007). Se satser på adressen 6) Fremmede tjenesteydelser: Fremmede tjenesteydelser, konsulentbistand (ekskl. moms) 7) Rapportering/formidling: Udgifter i forbindelse med den løbende rapportering og økonomisk administration samt udarbejdelse af dokumentation for projektet og formidling af resultaterne skal være indeholdt i budgettet. Hvis projektet indgår i et internationalt samarbejde, skal udgifterne hertil specificeres. 8) Andet: (skal specificeres) Udgifter til dækning af revisorhonorar skal angives under dette punkt 9) Overhead: For statslige forskningsinstitutioner, som er helt eller delvist finansieret af tilskud, og øvrige institutioner, som i væsentlig grad er finansieret af statslige midler, budgetteres overhead med maks. 20 % af de direkte projektudgifter. Beregning af overhead skal kunne dokumenteres. Der henvises ved beregning af overhead til Finansministeriets budgetvejledning. Der ydes ikke tilskud til: udgifter afholdt før tilsagnsdato almindeligt IT-udstyr, kontorartikler mv., der forudsættes indeholdt i overhead dækning af udgifter i forbindelse med sygdom, orlov og lignende driftslignende bevillinger moms

9 9/9 14. Kommentarer til l budget Her angives oplysninger, der er relevante for behandlingen af ansøgningen. Det kan være forudsætninger for budget, herunder beregning af overhead mv., eller oplysninger vedrørende finansiering fra anden side. Beløb, som er anført under budgetposten andet skal udspecificeres her. Der skal under bemærkninger redegøres nærmere for, hvad medfinansieringen består af, herunder om dette sker i form af kontakt betaling, egne timer m.v. Spørgsmål og yderligere information Spørgsmål til programmet, retningslinjer og udarbejdelse af ansøgning kan rettes til den i opslagsmaterialet angivne kontaktperson. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem opslag og vejledning er det opslaget, der er gældende. Kontakt kan rettes til Erhvervs- og Byggestyrelsen på telefon eller

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende Notat 23. april 2009 Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1. Indledning og baggrund for ABT-fonden Finansministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Regler for ForskEL programmet

Regler for ForskEL programmet Regler for ForskEL programmet Administration af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der gennemføres med PSO-støtte (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 4 22.08.2012

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere