Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt: Med aktører og kunder i denne sammenhæng menes: - Koncerninterne bestyrelser og direktioner. - Koncerninterne selskaber. Egne aktiviteter, som er fordelagtige for aktører og kunder: Sekretariatsfunktion ved bestyrelsesmøder og direktionsmøder i netselskaberne. I forbindelse med sekretariatsfunktionen må oplysninger om netselskabernes aktiviteter og interne forhold ikke misbruges i forbindelse med sekretariatsfunktion for øvrige koncerninterne selskaber. Juridisk bistand og rådgivning til netselskaberne. I forbindelse med juridisk bistand og rådgivning, må oplysninger om netselskabernes aktiviteter og interne forhold ikke misbruges i forbindelse med juridisk bistand og rådgivning for øvrige koncerninterne selskaber. Side 1 af 1

26 Bilag 1.2 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - generelt Generelt: Med aktører og kunder i denne sammenhæng menes: - Markedsaktører, herunder elhandlere. - Selskaber, både koncerninterne og koncerneksterne. - Netkunder. Behandling af egne aktiviteter: Indberetning til system- og balanceansvarlig. Aftagenumre og forbrugsdata kan videregives til relevante markedsaktører, under forudsætning af forudgående accept/fuldmagt fra den pågældende kunde. Videregivelse af forbrugstal, forbrugsprofiler og lignende kan ske i henhold til gældende Markedsforskrifter, som er udarbejdet af systemansvaret, og som beskriver rettigheder og forpligtelser for aktører på elmarkedet. Det gælder f.eks. måledata til brug for en leverandørs afregning af en kunde, samt forbrugsprofiler m.v. til den systemansvarlige. Videregivelsen af sådanne oplysninger må alene ske i henhold til reglerne i Markedsforskrifter. Øvrige oplysninger om elmarkedet, man får kendskab til i forbindelse med indberetning til system- og balanceansvarlige, er fortrolige, og må ikke videregives til andre aktører på elmarkedet. Restancelukning. I forbindelse med vagt for netselskabet udskriver driftsvagten en liste over restancelukninger. Listen anvendes i forbindelse med anmodning om oplukning uden for normal arbejdstid. Denne liste er fortrolig og må ikke videregives til andre. Efter vagtens ophør skal vagten destruere listen. Kundeklager. Kundeklager i forhold til netselskabernes aktiviteter, som man får kendskab til gennem sagsbehandling eller gennem opslag i selskabets IT-systemer, er fortrolige, og må ikke misbruges af andre koncerninterne selskaber. Dermed må sådanne oplysninger ikke være tilgængelige i fælles kundesystemer, som f.eks. CRM. Betalingsaftaler. I forbindelse med behandling af betalingsaftaler må oplysninger om den enkelte kundes betalingsforhold ikke videregives. Installationstilmeldinger. I forbindelse med behandling af installationstilmeldinger må oplysninger om den enkelte virksomhed eller om nyudstykninger ikke misbruges af andre selskaber. Fejlretning. I forbindelse med fejlretning på elnettet, hvor fejlen viser sig at være i kundens egen installation, må medarbejderen ikke misbruge sin stilling til anbefaling af EnergiMidt Elinstallation. Etablering samt drift og vedligehold af netanlæg. Side 1 af 2

27 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - generelt I forbindelse med etablering samt drift og vedligehold af netanlæg må den enkelte kunde ikke diskrimineres/favoriseres. Dette forhold reguleres gennem netselskabernes netstandarder. Side 2 af 2

28 Bilag 1.3 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger Generelt: Følsomme oplysninger, som skal behandles fortroligt, omfatter følgende: - Forbrugsdata for kunder. - Forbrugsprofiler for kunder med timemåling. - Kunders betalingsmønster og økonomiske forhold. - Enhver form for oplysninger om personlige forhold. - Enhver oplysning om en virksomheds produktionsforhold. Den enkelte kundes aftagenummer regnes ikke som fortroligt. Behandling af følsomme oplysninger: Kun personale i netselskabet, eller personale i virksomheder, som netselskabet har overdraget opgaver til, og som har et konkret behov for ovennævnte oplysninger for at kunne løse deres daglige opgaver, har adgang til fortroligt materiale. Personalets adgang til data, som forefindes elektronisk i kundesystem eller økonomisystem, begrænses med adgangsrettigheder/adgangskoder til systemet. Der foretages løbende overvågning af dedikerede medarbejderes adgangsrettigheder, og rettighederne tilpasses/justeres ved medarbejderes overgang til andre funktioner og ved fratrædelse. Nye medarbejdere instrueres i behandlingen af fortroligt materiale. Videregivelse af følsomme oplysninger til 3. part, f.eks. markedsaktører: Aftagenumre og forbrugsdata kan videregives til relevante markedsaktører, under forudsætning af forudgående accept/fuldmagt fra den pågældende kunde. Videregivelse af forbrugstal, forbrugsprofiler og lignende kan ske i henhold til gældende Markedsforskrifter, som er udarbejdet af systemansvaret, og som beskriver rettigheder og forpligtelser for aktører på elmarkedet. Det gælder f.eks. måledata til brug for en leverandørs afregning af en kunde, samt forbrugsprofiler mv. til den systemansvarlige. Videregivelsen af sådanne oplysninger må alene ske i henhold til reglerne i Markedsforskrifter. Videregivelse af betalingsmønster er ikke tilladt: Anonymiseret videregivelse til statistikformål, f.eks. til Dansk Energi, Danmarks Statistik og andre myndigheder er tilladt. Videregivelse til andre formål er ikke tilladt, med mindre der foreligger en skriftlig accept/fuldmagt fra kunden. Ikke fortrolige oplysninger: Ikke fortrolige oplysninger kan videregives til andre virksomheder. Det gælder andre virksomheder i samme koncern, f.eks. et elhandelsselskab eller tilsvarende virksomheder udenfor koncernen. Det er dog en forudsætning for videregivelse af oplysninger om f.eks. navn og adresseoplysninger (på private kunder), at kunden forud har givet sit samtykke til, at netselskabet videregiver sådanne oplysninger, som f.eks. til brug for markedsføring m.v. Der henvises til persondatalovens bestemmelser herom. Side 1 af 2

29 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger Ligelig behandling af virksomheder: Hvis man opnår kundens tilladelse og videregiver ikke fortrolige oplysninger til én virksomhed, skal andre virksomheder, som anmoder om det, have stillet de samme oplysninger til rådighed på samme vilkår. Det er tilladt at opkræve betaling for at stille sådanne oplysninger til rådighed for andre virksomheder. Side 2 af 2

30 Bilag 1.4 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for behandling af modtagne følsomme oplysninger VE & Rådgivning Generelt: Med aktører og kunder i denne sammenhæng menes: - Erhvervs og private energirådgivningskunder. Behandling af modtagende følsomme oplysninger: Følgende oplysninger modtages fra kunden i forbindelse med energirådgivningen og anses for følsomme oplysninger: - Forbrugstal for privat- og erhvervskunder - Forbrugsprofiler for kunder med timemålinger - Kunders tilbygnings- og udbygningsplaner - Energibesparelser opdelt i varme og el Ovenstående følsomme oplysninger noteres i Odin, og må ikke overføres til CRM-systemet. Det er kun personale ansat i VE & Rådgivning, der har adgang til følsomme oplysninger i Odin. Side 1 af 1

31 Bilag 1.5 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger i Forretningsudvikling, elhandel Generelt: Medarbejdere ansat i elhandel har ikke adgang til netselskabets følsomme oplysninger i afregningssystemet Xellent eller i det fælles Kundesystem Customer Relationship Management. Side 1 af 1

32 Bilag 1.6 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger gældende for oprettelse og opdatering af adgang til Xellent og CRM. Generelt: Xellent er EnergiMidt A/S afregningssystem. EnergiMidt A/S varetager via Xellent en række administrative opgaver på vegne af EnergiMidt Net A/S. EnergiMidt Net A/S forretningsfølsomme oplysninger ligger deraf centralt i et fælles afregningssystem, hvorfor følgende instruks skal følges, når der tildeles brugeradgang til dette område af Xellent. Customer Relationship Management (CRM) er EnergiMidt Koncernens fælles kundesystem. Systemet indeholder alle relevante oplysninger om den enkelte kunde også følsomme data fra netselskabet, hvorfor følgende instruks skal følges, når der tildeles brugeradgang til CRM kundesystemet. Elhandel: Medarbejdere ansat i Elhandel har ikke adgang til følsomme data for netselskabet i de 2 systemer. Øvrige afdelinger: Ud fra de udarbejdede IO analyser, bilag 1 til årsberetningen 2014, fremgår det, at følgende afdelinger anvender følsomme data i forbindelse med deres arbejde for netselskabet: Økonomi, Afregning og Inkasso, Direktionssekretariatet, Dokumentation, Drift & Teknik, Driftsområdet, IT, VE & Rådgivning, Kundecenter og Projektcenter. Kun medarbejdere ansat i de nævnte afdelinger kan få adgang til netselskabets følsomme data i Xellent og CRM kundesystemet, og nedenstående instruks skal følges, når der tildeles brugeradgang til Xellent og CRM. Anvendelse af følsomme data sker i henhold til de udarbejdede instrukser. Oprettelse af nye brugere: Ved nyansættelse i EnergiMidt A/S eller EnergiMidt Infrastruktur A/S retter HR samt nærmeste leder henvendelse til IT-service med det formål at få oprettet brugerprofil. Det er den enkelte leders ansvar at identificere, hvilke områder den nyansatte skal have adgang til for at kunne løse sine opgaver. Dette kan f.eks. ske ved at pege på rettigheder tilhørende en kollega med lignende opgaver i samme organisatoriske enhed. Det er ligeledes den nærmeste leders ansvar, at den nye kollega via afdelingens driftsansvarlige for Intern overvågning bliver bekendt med principperne for adgang til forretningsfølsomme oplysninger, som medarbejderen får adgang til for at kunne udføre sit arbejde. Se i øvrigt specifikt Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger Ved udvidelse af brugerrettigheder: Såfremt en bruger har behov for at få tildelt flere rettigheder til at kunne varetage sine arbejdsopgaver, skal nærmeste leder rette henvendelse til IT-service med en specificering af hvilke områder, der skal tildeles en given medarbejder. Såfremt det vedrører adgang til forretningsmæssige føl- Side 1 af 2

33 Bilag 1.6 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger gældende for oprettelse og opdatering af adgang til Xellent og CRM. somme oplysninger skal nærmeste leder orientere afdelingens driftsansvarlige for Intern Overvågning. Ved skift af organisatorisk placering: Ved internt jobskifte eller rotation mellem forskellige organisatoriske enheder, skal IT-service nulstille brugerrettighederne tildelt den berørte medarbejder, og tildele rettigheder efter principperne listet i Ved oprettelse af nye brugere. Ved ansættelsesophør: Her følges EnergiMidt A/S og EnergiMidt Infratruktur A/S generelle proces, hvor brugerkontoen disables af IT-service efter aftale med nærmeste leder. Derved kan brugeren ikke tilgå data. Side 2 af 2

34 Bilag 1.7 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for kundekontakt Generelt. Al kundekontakt skal indledes med oplysning om, hvilket selskab kunden har kontakt med ved EnergiMidt. Den samme medarbejder kan ikke samtidig repræsentere netselskabet og elhandelsselskabet. Behandling af forespørgsler fra kunder vedrørende: Elleverandører. Kunden skal oplyses om, at han har ret til selv at vælge elleverandør. Kunden kan neutralt informeres om, hvilke elleverandørmuligheder der findes (elpristavlen.dk). Herunder skal det oplyses, at såfremt kunden ikke foretager valg af elleverandør, vil selskabet med forsyningspligt blive registreret som kundens elleverandør. Netbenyttelsesbetingelser, priser og gebyrer. Kunden oplyses om betingelserne for netbenyttelse, priser og gebyrsatser evt. ved hjælp af henvisning til netselskabets hjemmeside (energimidtnet.dk). Ved fremsendelse af informationer til kunden må der ikke vedlægges kommercielle artikler med mindre kunden har accepteret i dette, jf. reglerne om forbrugerbeskyttelse. Tilslutning og stikledning. Kunden oplyses om betingelser og priser for tilslutning. Tilslutning og etablering af stikledning udføres af elinstallatør (se dog reglerne for stikledningstampe). Der kan neutralt oplyses om muligheder for valg mellem flere elinstallatører (krak.dk, dgs.dk eller 118.dk), hvorefter det kan oplyses at EMs eget installationsfirma (Elinstallation) også står på listen. Afbrydelser. Hidrører en afbrydelse fra elnettet, informeres alene om forventet udetid. Hidrører afbrydelsen ikke fra elnettet, men må skyldes kundens egen installation, herunder evt. kundens stikledning, meddeles at kunden må henvende sig til en installatør. Der kan neutralt oplyses om muligheder for valg mellem flere elinstallatører (krak.dk, dgs.dk eller 118.dk), hvorefter det kan oplyses at EMs eget installationsfirma (Elinstallation) også står på listen. Anbefalinger. Uanset om det drejer sig om valg af elinstallatør eller valg af el-apparater, må der ikke ske en anprisning af bestemte firmaer eller produkter. Kunden skal oplyses om sine muligheder, og der må gerne peges på et udvalg, som kunden kan vælge imellem, evt. ved hjælp af hjemmesider (hvidevarepriser.dk m.fl.). Afbetalingsordninger. I det omfang der indgås aftaler med kunderne, f.eks. aftaler om afvikling af forbrugsgæld, skal medarbejderen behandle oplysninger, som medarbejderen i den forbindelse modtager eller har adgang til, med diskretion. I det omfang oplysninger er fortrolige, skal de behandles som fortrolige, idet de skal sikres mod uautoriseret adgang, misbrug eller videregivelse til andre selskaber. Byggemøder/Byggesager/ledningsforespørgsler/vagtsituationer Her skal indledes med, at det er Net, der er rettet henvendelse til, som medarbejderen repræsenterer. Side 1 af 2

35 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for kundekontakt Herefter gøres opmærksom på, at samme medarbejder også repræsenterer eventuelle andre aktiviteter som gadelys/fiberbredbånd/vagtsituationer. Medarbejderen skal løbende gøre opmærksom på, hvilket selskab han repræsenterer og få behandlingen nedfældet i et eventuelt mødereferat. Medarbejderen kan ikke samtidig repræsentere elhandelsselskabet. Kontakt til kunder vedrørende: Stikledningstampe. I forbindelse med en nyudstykning får kunden tilbud om etablering af stikledningstampe. Planlagte afbrydelser. Kunden adviseres om planlagte afbrydelser via afbryderkort senest 3 dage før afbrydelsen. Lodsejerforhandling. For lodsejerforhandlinger gælder det samme som for markedsføring. Der må under en lodsejerforhandling for netselskabet ikke markedsføres kommercielle aktiviteter uden kundens tilladelse. Forud for opnåelse af tilladelse fra kunden, skal kunden gøres opmærksom på hvem der tilbyder ydelsen. Gaderenovering / kabellægning. I forbindelse med at netselskabet tager initiativ til kabellægning af eksisterende net, skal planer gøres offentligt tilgængelige, så øvrige ledningsejere kan få mulighed for samgravning. Projektledelse. I forbindelse med projektledelse kan det forekomme at projektlederen deltager i møder på vegne af både netselskabet og Infrastruktur. I denne forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, hvem man repræsenterer og sikre sig, at det fremgår af referatet. Hjemmeside. Netselskabets hjemmeside må ikke indeholde kommercielle budskaber eller henvisninger til disse. Markedsføring. I forbindelse med oplysninger til netselskabets kunder må der ikke vedlægges markedsføringsmateriale for koncernens kommercielle aktiviteter uden kundens tilladelse. Side 2 af 2

36 Bilag 1.8 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for kundekontakt VE & Rådgivning Generelt: Med aktører og kunder i denne sammenhæng menes: - Erhvervs- og private energirådgivningskunder. Kundekontakt: Der udføres følgende typer af energirådgivning til private og erhverv af EnergiMidt Infrastruktur: Energirådgivning via telefon, møder med private eller på messer. Der foretages ingen registrering. Kunden accepterer mundtligt, at EnergiMidt Infrastruktur får adgang til kundens data vedr. forbrug og forbrugsmønster. Energirådgivning til private energitjek Der foretages ingen registrering. Kunden accepterer mundtligt at EnergiMidt Infrastruktur får adgang til kundens data vedr. forbrug og forbrugsmønster. Fakturering af energirådgivning foretages af EnergiMidt A/S. Energirådgivning til private energitilskud. Kunden foretager registrering af navn, adresse, kontonummer og energibesparelser i et elektronisk registreringssystem Kraftværk. Udbetalinger foretages af EnergiMidt A/S. Energirådgivning til erhverv Der foretages registrering i DAX og Odin. Kunden accepterer skriftligt at EnergiMidt Infrastruktur får adgang til kundens data vedr. forbrug og forbrugsmønster. Fakturering af energirådgivning foretages af EnergiMidt A/S. Side 1 af 1

37 Bilag 1.9 Retningslinier for anvendelse af data i EnergiMidts kundedatabase Følgende data anses som udgangspunkt for fortrolige monopoloplysninger: - Forbrugsdata for kunder. - Forbrugsprofiler for kunder med timemåling. - Kunders betalingsmønster og økonomiske forhold. - El-leverandører i netområdet. Den enkelte kundes aftagenummer regnes ikke som fortroligt ligesom almindelige kundeoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mm. Følgende data må anvendes til kommercielle formål af EnergiMidt A/S: 1. Hvis kunden har et kundeforhold hos EnergiMidt Handel A/S: Almindelige kundeoplysninger:* Kundespecifikke Handel oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mm. Forbrugsdata, forbrugsprofiler, leverandørforhold (EnergiMidt Handel) *Ved brug af almindelige kundeoplysninger om privatkunder gælder desuden markedsføringslovens 6a om uanmodet henvendelse (Robinsonlisten). 2. Hvis kunden er underlagt forsyningspligt hos EnergiMidt Handel A/S: (Dvs. hvis kunden bor i EnergiMidts forsyningsområde, men ikke køber strøm hos EM-handel) Almindelige kundeoplysninger:* Navn, adresse, telefonnummer, mm. *Ved brug af almindelige kundeoplysninger om privatkunder gælder desuden markedsføringslovens 6a om uanmodet henvendelse (Robinsonlisten). 3. Hvis kunden udelukkende har et net-kundeforhold: Erhvervskunder: Almindelige kundeoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mm. Privatkunder: Hvis der foreligger accept fra kunden!! Almindelige kundeoplysninger:* Navn, adresse, telefonnummer, mm. Brug af almindelige kundeoplysninger skal i denne situation ske på baggrund af en skriftlig aftale om overdragelse af oplysningerne fra Netselskabet. Overdragelse af oplysningerne fra Netselskabet skal ske på markedsvilkår, hvilket betyder, at modtageren skal betale en markedspris for oplysningerne uanset om modtageren er et koncernintern eller -eksternt selskab. Der forligger i skrivende stund ingen aftale mellem EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt A/S om overdragelse af oplysninger, da EnergiMidt A/S anvender øvrige leverandører af offentligt tilgængelige kundeoplysninger. *Ved brug af almindelige kundeoplysninger om privatkunder gælder desuden markedsføringslovens 6a om uanmodet henvendelse (Robinsonlisten). 1/1

38 Bilag 1.10 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Retningslinjer for Særskilt kommunikationsarbejde og identitetsstrategi Bekendtgørelsens tekst: De tiltag, som skal sikre, at netvirksomheden i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier ikke skaber uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet, jf. 20 b i lov om elforsyning, herunder sikre retlig og faktisk råderet over sin hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for netvirksomheden anvende. 20b i lov om elforsyning: Netvirksomheder skal sikre, at der i deres kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet. Retningslinier: Hjemmeside: EMN har selvstændig identitet i form af selvstændig hjemmeside for EMN. Skriftlig kommunikation: Selvstændighed i form af brevskabeloner og mailsignaturer, hvor EMN har egne selskabsoplysninger opgivet. Mundtlig kommunikation: Kundekontakt direkte: Udføres iht. gældende instrukser. Logo: EMN har ikke eget logo. Vurderingen er, at logoet aldrig står alene, så det altid er sammenholdt med øvrige selskabsoplysninger, der angiver hvilket selskab, der kommunikeres med. Retlig råderet: Gennem EMNs virke under ledelse af selvstændig bestyrelse og direktion, er den retlige råderet sikret.

39 Bilag 2.1

40 Bilag 2.2

41 Bilag 2.3

42 Bilag 2.4

43 Bilag 3.1 MEDARBEJDERERKLÆRING INTERN OVERVÅGNING Undertegnede medarbejder er blevet gjort bekendt med retningslinierne i EnergiMidt Net A/S` interne overvågningsprogram, herunder de for undertegnede gældende instrukser og forretningsgange. Derudover er undertegnede blevet gjort bekendt med placeringen af de nævnte instrukser og forretningsgange i EnergiMidt Net A/S` interne overvågningsprogram. Dato: / Navn Initialer Afdeling Funktion

44 Bilag 3.2

45 Auditrapport Intern Overvågning Energimidt Net Tietgensvej Silkeborg Auditdato: Den kl Auditor: Finn S. Boysen, Ingeniørteam Aps, Sanderumvej 16b, 5250 Odense SV Auditerede personer: Bent Poulsen, Steen T. Larsen, Jens Tang Auditgrundlag: Auditten er udført med udgangspunkt i følgende love og bekendtgørelser: 1. Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder Bek Nr. 980 af 06/10/ Energitilsynets vejledning om hjemmesider vedrørende intern overvågning. Vejledningen har udgang i Bekendtgørelse 635 af 27.juni 2005 omhandlende program for intern overvågning. 3. Lov om elforsyning Nr. 279, 2012 Auditmetode: Auditten er udført som interview af de deltagende personer. Auditor har på forhånd fået tilsendt relevant materiale som f.eks. kopi af seneste ledelsesevaluering og har på baggrund deraf udformet auditspørgsmål. Ikke alle punkter i standarden er auditeret. Der er taget udgangspunkt i Energimidt Nets auditplan og de emner auditor har spottet som værende nødvendige at tage op, for at kunne få et helhedsindtryk af IO programmet hos Energimidt Net. Konklusion på auditten: Generelt er det min opfattelse at der gøres en stor indsats for at efterleve bestemmelserne og reglerne, der er til det interne overvågningsprogram, af netselskaber. Ligeledes er det min opfattelse at programmet fungerer efter hensigten, selvom der visse steder kan ske forbedringer eller justeringer. Der er taget aktivt stilling til den interne overvågningsansvarliges uafhængighed, hvilket er med til at sikre programmets effektivitet. Afvigelser: Der er konstateret 2 mindre afvigelser. Den ene omhandlende manglende adgang til årsrapporten på hjemmesiden, og den anden omhandlende koncernlogo og link på tilslutningsbestemmelserne. Generelt optræder koncernlogoet mange steder i dokumenter, beskrivelser og retningslinjer på netselskabets hjemmeside. Dette er uheldigt og bør ikke forekomme. Anbefalinger: Der er en anbefaling omhandlende bedre identifikation af afvigelsesrapporter, og den anden anbefaling omhandlende yderligere stikprøvekontrol, af medarbejders adgang til diverse systemer og kundeinformationer. 1

46 Auditpunkter/emner: 1) Seneste intern audit 2) Seneste ledelsesevaluering 3) Evt. Åbne afvigelser 4) Årsberetning 5) Gennemgang af referat fra seneste styrelsesmøde 6) Program for fortrolige oplysninger ) Virksomheden egne forretningsmæssige aktiviteter som kan være fordelagtige at kende. 8) Sikre adgang til nettet på en ikke diskriminerende måde ift. Kunderne. a. Udbygning og udvidelse af nettet i områder 9) Tiltag som sikrer at bestemte kunder ikke favoriseres 10) Sikring af kommunikation af net-selskabets identitet på f.eks. hjemmeside, udsendelser osv. 11) Sikring af selskabsmæssig adskillelse af net-selskabet og de kommercielle selskaber 12) Sikring af regnskabsmæssig adskillelse mellem net og kommercielle selskaber 13) Sikring af overholdelse af habilitetskravene 14) Sikring af kravet om at aftaler som indgås skal være skriftlige og på markedsvilkår 15) Stk 2 beskrives hvordan en passende kontrol af programmet gennemføres og sikres overvågningsansvarliges uafhængighed 16) Gennemgang af hjemmeside i forhold til vejledningen Referat: Jvf. 1) Jvf. 2) Jvf. 3) Seneste intern audit a. Seneste intern audit er fra b. Punkt 4 i rapporten. Bemærkningerne vedr. måltallene skulle være gennemført. Det kunne dog ikke fremvises under auditten, da de var gledet ud. c. Punkt 6 i rapporten. Engrosmodellen er udsat til marts/april Punktet er derfor afventende. d. Punkt 9 i rapporten. Afvigelserne blev gennemgået. Se status under punkt 3. Seneste ledelsesevaluering a. Der er set dokumentation for ledelsesevaluering fra den 10.marts Ingen bemærkninger til evalueringen. Evt. åbne afvigelser i. Afvigelse vedr. henvendelse fra Gul Strøm om manglende overholdelse af elforsyningsloven er lukket. ii. Afvigelse vedr. Fjernelse af medarbejdererklæringer ved fratrædelser er stadig åben. Afventer HR. iii. Afvigelse vedr. Indgang på telefoner ikke favoriserende ved henvendelser er ikke stadig åben. b. Anbefaling 1: Det anbefales at forsyne afvigelsesrapporter med tydelig dato for modtagelse/oprettelse og et entydigt referencenummer. 2

47 Jvf. 4) Årsberetning. a. Afvigelse 1: På EnergiMidtNet hjemmeside er der link til årsberetning. Beretningen kan ikke åbnes og kan derfor ikke regnes for værende tilgængelig. Dette er et krav jf. bekendtgørelse b. I årsrapporten (som blev fundet på intranetsiden) er der set redegørelse for IO programmet. c. I årsrapporten er der ligeledes redegørelse for overvågningsansvarliges uafhængighed. d. Der er set underskrift fra Bent Poulsen, IO ansvarlige og Direktør Mads Miltersen Jvf. 5) Gennemgang af referat fra seneste styrelsesmøde. a. I referatet er der set dokumentation for behandling af afvigelse omhandlende medarbejdererklæring. b. I punkt 4 i referatet er der set dokumentation for behandling af en forespørgsel fra Jan Højlund vedr. udsendelse af FIK breve og udsendelse af andet materiale til kunderne. c. Ingen yderligere kommentarer til referatet. Jvf. 6) Program for fortrolige oplysninger. a. Der er set generel procedure for fortrolige oplysninger. b. Der er set medarbejdererklæring fra Birger Andersen, Driftsområdet. c. Anbefaling 2: Det anbefales at udføre en stikprøvekontrol med formål at konstatere om medarbejderne reelt har adgang til de systemet (F.eks. Excellent og DAX. ) de må og skal- hverken mere eller mindre. d. Der blev redegjort for behandling af data i forbindelse med udstykninger. e. Der blev redegjort for problematikken omkring fortrolighed i forbindelse med kabellægning og adgangen til tom-rør i traceen. Jvf. 7) Virksomheden egne forretningsmæssige aktiviteter som kan være fordelagtige at kende. a. Der er beskrivelse af hvordan diskriminerende handlinger undgås. b. Der blev redegjort for transferpricing ved udbud af interne opgaver. 80/20 reglen overholdes ifølge Jens Tang. Serviceopgaver blev ligeledes gennemgået. Der er ingen bemærkninger herudover. Jvf. 8) Sikre adgang til nettet på en ikke diskriminerende måde ift. Kunderne. a. Netbenyttelsesaftalen ligger på Energimidt Nets hjemmeside. Aftalen beskriver alle Jvf. 9) forhold vedrørende kunders adgang til nettet. Tiltag som sikrer at bestemte kunder ikke favoriseres a. Der er set instruks omhandlende kundekontakt gældende for kundecenter. b. Der er ligeledes set instruks der præciserer at der ikke må udsendes reklamemateriale for andre selskaber end Net sammen med betalingsopkrævninger. Der er set konkret forespørgsel fra Jan Højlund ved udsendelse som blev afvist af styregruppen. Jvf. 10) Sikring af kommunikation af net-selskabets identitet på f.eks. hjemmeside, udsendelser osv. a. Behandles senere under punkt 16 Jvf. 11) Sikring af selskabsmæssig adskillelse af net-selskabet og de kommercielle selskaber a. Der er oprettet separat CVR nr. til net-selskabet ligesom der er personadskillelse mellem direktion og bestyrelse i net og i de kommercielle selskaber. Jvf. 12) Sikring af regnskabsmæssig adskillelse mellem net og kommercielle selskaber a. Regnskabsmæssig adskillelse overvåges af revisionen og er derfor ikke auditeret yderligere. 3

48 Jvf. 13) Sikring af overholdelse af habilitetskravene a. Habilitets kravene sikres overholdt ved at der er personadskillelse mellem direktion og bestyrelse i net, og i de kommercielle selskaber Jvf. 14) Sikring af kravet om at aftaler som indgås skal være skriftlige og på markedsvilkår a. Der er set skriftlig administrationsaftale mellem Net og EnergiMidt A/S. Aftalen er underskrevet den af direktionen. Jvf. 15) Stk 2 beskrives hvordan en passende kontrol af programmet gennemføres og sikres overvågningsansvarliges uafhængighed a. Der set beskrivelse af IO programmet ligesom der er set beskrivelse af IO ansvarliges uafhængighed. Den IO ansvarlige har ikke andre funktioner i selskaberne hvilket giver bedst mulig sikkerhed for uafhængighed. Jvf. 16) Gennemgang af hjemmeside i forhold til vejledningen a. Ved gennemgang af hjemmesiden for EnergiMidt Net blev følgende bemærket: i. Logo for koncernen findes i højre side af toplogo! Se figur nedenfor næste side. ii. Afvigelse 2: På netbenyttelsesaftalen findes koncernlogo og linket til koncernens hjemmeside er aktivt. Det må ikke forefindes ifølge Energistyrelsens vejledning om hjemmesider. 4

49 NET forside Netbenyttelsesaftalen Tilslutningsbestemmelser 5

50 Bilag 3.4 Oversigt over kontrolansvarlige Afdeling Direktionssekretariat HR Økonomi IT BI & Proces Elindkøb & Erhvervssalg Kundecenter, Service & Administration Drift & Teknik Logistik Leverance & Etablering Driftsområdet Projektcenter Salg Multiforsyning Dokumentation Kontrolansvarlig Niels R. Vendelboe Birgit Abildgaard Eriksen Jens Tang Preben Würtz John Pedersen Lisa Kirch Jensen Jan Højlund Villy Jensen Peer Borup Simon Hald Christhina B. Jensen Jørgen B. Madsen Anette Bisgaard Kirsten Kaae

51 Id Opgavenavn Startdato Slutdato 1 Møder for styregruppen ti ti Februar 2014 (Intern audit 2014 og årsrapport 2013) ti ti Marts 2014 (møde med kontrolgruppe og driftsansvarlig gruppe (status efter audit og på årsrapport 2013) og styregruppemøde (Årsrapport 2013 og synliggørelse)) Tidsplan for Intern overvågning 2014 ved EnergiMidt on on Kvt Kvt Kvt Kvt januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december ja September 2014 (styregruppemøde; tilbagemeldinger fra organisationen, informationsmateriale og lovkrav) 5 December 2014 (styregruppemøde; opsamling 2014 og forberedelse til intern audit for 2014) ti ti ti ti Aktiviteter i kontrolgruppen (møder m.m.) on on Indmelde afvigelser og forbedringsforslag on on Marts 2014 (møde med styregruppe; status efter audit og før årsrapport 2013) on on Aktiviteter for driftsansvarlige og forretningschefer (møder m.m.) on on Marts 2014 (møde med styregruppe; status efter audit og før årsrapport 2013) on on Forretningschefen tager emnet intern overvågning op på afdelingsmøde i 4. kvartal 2014 on fr Driftsansvarlig implementerer ændringer i programmet i egen afdeling on on Driftsansvarlig sætter nye medarbejdere i afdelingen ind i intern overvågning efter 2. introduktionsdag v./hr on on Intern audit og ledelsesevaluering on fr Forberedelse af audit (via mail) on ma Udarbejdelse af materiale til intern audit 2014 ti ma Materiale sendes til intern auditor ti ti Intern auditor forbereder sig på audit on ma Gennemførsel af intern audit ti ti Intern auditor udarbejder auditrapport on ti Auditrapport sendes til ledelsesevaluering hos direktion on on Ledelsesevaluering hos direktion to to Tilbagemelding fra direktion vedr. ledelsesevaluering af intern audit fr fr Årsrapport til Energitilsynet ti fr Styregruppen udarbejder udkast til årsrapport for 2013 ti ti Kontrolgruppen kommenterer på udkast til årsrapport on on Finpudsning af udkast til årsrapport i styregruppen to to Udkast sendes til direktion og bestyrelse til godkendelse fr fr Direktion og bestyrelse behandler udkast til årsrapport for 2013 ma fr Tilbagemelding fra direktion og bestyrelse ma ma Styregruppen forholder sig til tilbagemelding fra direktion og bestyrelse via mail ti ma IO ansvarlig udarbejder endelig årsrapport til Energitilsynet ti to Årsrapport for 2013 afsendes til Energitilsynet fr fr Projekt: Tidsplan for intern overvå Dato: ti Opgave Opdeling Fremdrift Milepæl Oversigt Projektoversigt Eksterne opgaver EksOpgave Opdeling Side 1 af 1

52

53

54 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt: Med aktører og kunder i denne sammenhæng menes: - Koncerninterne bestyrelser og direktioner. - Koncerninterne selskaber. Egne aktiviteter, som er fordelagtige for aktører og kunder: Sekretariatsfunktion ved bestyrelsesmøder og direktionsmøder i netselskaberne. I forbindelse med sekretariatsfunktionen må oplysninger om netselskabernes aktiviteter og interne forhold ikke misbruges i forbindelse med sekretariatsfunktion for øvrige koncerninterne selskaber. Juridisk bistand og rådgivning til netselskaberne. I forbindelse med juridisk bistand og rådgivning, må oplysninger om netselskabernes aktiviteter og interne forhold ikke misbruges i forbindelse med juridisk bistand og rådgivning for øvrige koncerninterne selskaber. Side 1 af 1

55 Bilag 1.2 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - generelt Generelt: Med aktører og kunder i denne sammenhæng menes: - Markedsaktører, herunder elhandlere. - Selskaber, både koncerninterne og koncerneksterne. - Netkunder. Behandling af egne aktiviteter: Indberetning til system- og balanceansvarlig. Aftagenumre og forbrugsdata kan videregives til relevante markedsaktører, under forudsætning af forudgående accept/fuldmagt fra den pågældende kunde. Videregivelse af forbrugstal, forbrugsprofiler og lignende kan ske i henhold til gældende Markedsforskrifter, som er udarbejdet af systemansvaret, og som beskriver rettigheder og forpligtelser for aktører på elmarkedet. Det gælder f.eks. måledata til brug for en leverandørs afregning af en kunde, samt forbrugsprofiler m.v. til den systemansvarlige. Videregivelsen af sådanne oplysninger må alene ske i henhold til reglerne i Markedsforskrifter. Øvrige oplysninger om elmarkedet, man får kendskab til i forbindelse med indberetning til system- og balanceansvarlige, er fortrolige, og må ikke videregives til andre aktører på elmarkedet. Restancelukning. I forbindelse med vagt for netselskabet udskriver driftsvagten en liste over restancelukninger. Listen anvendes i forbindelse med anmodning om oplukning uden for normal arbejdstid. Denne liste er fortrolig og må ikke videregives til andre. Efter vagtens ophør skal vagten destruere listen. Kundeklager. Kundeklager i forhold til netselskabernes aktiviteter, som man får kendskab til gennem sagsbehandling eller gennem opslag i selskabets IT-systemer, er fortrolige, og må ikke misbruges af andre koncerninterne selskaber. Dermed må sådanne oplysninger ikke være tilgængelige i fælles kundesystemer, som f.eks. CRM. Betalingsaftaler. I forbindelse med behandling af betalingsaftaler må oplysninger om den enkelte kundes betalingsforhold ikke videregives. Installationstilmeldinger. I forbindelse med behandling af installationstilmeldinger må oplysninger om den enkelte virksomhed eller om nyudstykninger ikke misbruges af andre selskaber. Fejlretning. I forbindelse med fejlretning på elnettet, hvor fejlen viser sig at være i kundens egen installation, må medarbejderen ikke misbruge sin stilling til anbefaling af EnergiMidt Elinstallation. Etablering samt drift og vedligehold af netanlæg. Side 1 af 2

56 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - generelt I forbindelse med etablering samt drift og vedligehold af netanlæg må den enkelte kunde ikke diskrimineres/favoriseres. Dette forhold reguleres gennem netselskabernes netstandarder. Side 2 af 2

57 Bilag 1.3 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger Generelt: Følsomme oplysninger, som skal behandles fortroligt, omfatter følgende: - Forbrugsdata for kunder. - Forbrugsprofiler for kunder med timemåling. - Kunders betalingsmønster og økonomiske forhold. - Enhver form for oplysninger om personlige forhold. - Enhver oplysning om en virksomheds produktionsforhold. Den enkelte kundes aftagenummer regnes ikke som fortroligt. Behandling af følsomme oplysninger: Kun personale i netselskabet, eller personale i virksomheder, som netselskabet har overdraget opgaver til, og som har et konkret behov for ovennævnte oplysninger for at kunne løse deres daglige opgaver, har adgang til fortroligt materiale. Personalets adgang til data, som forefindes elektronisk i kundesystem eller økonomisystem, begrænses med adgangsrettigheder/adgangskoder til systemet. Der foretages løbende overvågning af dedikerede medarbejderes adgangsrettigheder, og rettighederne tilpasses/justeres ved medarbejderes overgang til andre funktioner og ved fratrædelse. Nye medarbejdere instrueres i behandlingen af fortroligt materiale. Videregivelse af følsomme oplysninger til 3. part, f.eks. markedsaktører: Aftagenumre og forbrugsdata kan videregives til relevante markedsaktører, under forudsætning af forudgående accept/fuldmagt fra den pågældende kunde. Videregivelse af forbrugstal, forbrugsprofiler og lignende kan ske i henhold til gældende Markedsforskrifter, som er udarbejdet af systemansvaret, og som beskriver rettigheder og forpligtelser for aktører på elmarkedet. Det gælder f.eks. måledata til brug for en leverandørs afregning af en kunde, samt forbrugsprofiler mv. til den systemansvarlige. Videregivelsen af sådanne oplysninger må alene ske i henhold til reglerne i Markedsforskrifter. Videregivelse af betalingsmønster er ikke tilladt: Anonymiseret videregivelse til statistikformål, f.eks. til Dansk Energi, Danmarks Statistik og andre myndigheder er tilladt. Videregivelse til andre formål er ikke tilladt, med mindre der foreligger en skriftlig accept/fuldmagt fra kunden. Ikke fortrolige oplysninger: Ikke fortrolige oplysninger kan videregives til andre virksomheder. Det gælder andre virksomheder i samme koncern, f.eks. et elhandelsselskab eller tilsvarende virksomheder udenfor koncernen. Det er dog en forudsætning for videregivelse af oplysninger om f.eks. navn og adresseoplysninger (på private kunder), at kunden forud har givet sit samtykke til, at netselskabet videregiver sådanne oplysninger, som f.eks. til brug for markedsføring m.v. Der henvises til persondatalovens bestemmelser herom. Side 1 af 2

58 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger Ligelig behandling af virksomheder: Hvis man opnår kundens tilladelse og videregiver ikke fortrolige oplysninger til én virksomhed, skal andre virksomheder, som anmoder om det, have stillet de samme oplysninger til rådighed på samme vilkår. Det er tilladt at opkræve betaling for at stille sådanne oplysninger til rådighed for andre virksomheder. Side 2 af 2

59 Bilag 1.4 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for behandling af modtagne følsomme oplysninger VE & Rådgivning Generelt: Med aktører og kunder i denne sammenhæng menes: - Erhvervs og private energirådgivningskunder. Behandling af modtagende følsomme oplysninger: Følgende oplysninger modtages fra kunden i forbindelse med energirådgivningen og anses for følsomme oplysninger: - Forbrugstal for privat- og erhvervskunder - Forbrugsprofiler for kunder med timemålinger - Kunders tilbygnings- og udbygningsplaner - Energibesparelser opdelt i varme og el Ovenstående følsomme oplysninger noteres i Odin, og må ikke overføres til CRM-systemet. Det er kun personale ansat i VE & Rådgivning, der har adgang til følsomme oplysninger i Odin. Side 1 af 1

60 Bilag 1.5 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger i Forretningsudvikling, elhandel Generelt: Medarbejdere ansat i elhandel har ikke adgang til netselskabets følsomme oplysninger i afregningssystemet Xellent eller i det fælles Kundesystem Customer Relationship Management. Side 1 af 1

61 Bilag 1.6 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger gældende for oprettelse og opdatering af adgang til Xellent og CRM. Generelt: Xellent er EnergiMidt A/S afregningssystem. EnergiMidt A/S varetager via Xellent en række administrative opgaver på vegne af EnergiMidt Net A/S. EnergiMidt Net A/S forretningsfølsomme oplysninger ligger deraf centralt i et fælles afregningssystem, hvorfor følgende instruks skal følges, når der tildeles brugeradgang til dette område af Xellent. Customer Relationship Management (CRM) er EnergiMidt Koncernens fælles kundesystem. Systemet indeholder alle relevante oplysninger om den enkelte kunde også følsomme data fra netselskabet, hvorfor følgende instruks skal følges, når der tildeles brugeradgang til CRM kundesystemet. Elhandel: Medarbejdere ansat i Elhandel har ikke adgang til følsomme data for netselskabet i de 2 systemer. Øvrige afdelinger: Ud fra de udarbejdede IO analyser, bilag 1 til årsberetningen 2014, fremgår det, at følgende afdelinger anvender følsomme data i forbindelse med deres arbejde for netselskabet: Økonomi, Afregning og Inkasso, Direktionssekretariatet, Dokumentation, Drift & Teknik, Driftsområdet, IT, VE & Rådgivning, Kundecenter og Projektcenter. Kun medarbejdere ansat i de nævnte afdelinger kan få adgang til netselskabets følsomme data i Xellent og CRM kundesystemet, og nedenstående instruks skal følges, når der tildeles brugeradgang til Xellent og CRM. Anvendelse af følsomme data sker i henhold til de udarbejdede instrukser. Oprettelse af nye brugere: Ved nyansættelse i EnergiMidt A/S eller EnergiMidt Infrastruktur A/S retter HR samt nærmeste leder henvendelse til IT-service med det formål at få oprettet brugerprofil. Det er den enkelte leders ansvar at identificere, hvilke områder den nyansatte skal have adgang til for at kunne løse sine opgaver. Dette kan f.eks. ske ved at pege på rettigheder tilhørende en kollega med lignende opgaver i samme organisatoriske enhed. Det er ligeledes den nærmeste leders ansvar, at den nye kollega via afdelingens driftsansvarlige for Intern overvågning bliver bekendt med principperne for adgang til forretningsfølsomme oplysninger, som medarbejderen får adgang til for at kunne udføre sit arbejde. Se i øvrigt specifikt Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger Ved udvidelse af brugerrettigheder: Såfremt en bruger har behov for at få tildelt flere rettigheder til at kunne varetage sine arbejdsopgaver, skal nærmeste leder rette henvendelse til IT-service med en specificering af hvilke områder, der skal tildeles en given medarbejder. Såfremt det vedrører adgang til forretningsmæssige føl- Side 1 af 2

62 Bilag 1.6 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for modtagelse, behandling og videregivelse af følsomme oplysninger gældende for oprettelse og opdatering af adgang til Xellent og CRM. somme oplysninger skal nærmeste leder orientere afdelingens driftsansvarlige for Intern Overvågning. Ved skift af organisatorisk placering: Ved internt jobskifte eller rotation mellem forskellige organisatoriske enheder, skal IT-service nulstille brugerrettighederne tildelt den berørte medarbejder, og tildele rettigheder efter principperne listet i Ved oprettelse af nye brugere. Ved ansættelsesophør: Her følges EnergiMidt A/S og EnergiMidt Infratruktur A/S generelle proces, hvor brugerkontoen disables af IT-service efter aftale med nærmeste leder. Derved kan brugeren ikke tilgå data. Side 2 af 2

63 Bilag 1.7 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for kundekontakt Generelt. Al kundekontakt skal indledes med oplysning om, hvilket selskab kunden har kontakt med ved EnergiMidt. Den samme medarbejder kan ikke samtidig repræsentere netselskabet og elhandelsselskabet. Behandling af forespørgsler fra kunder vedrørende: Elleverandører. Kunden skal oplyses om, at han har ret til selv at vælge elleverandør. Kunden kan neutralt informeres om, hvilke elleverandørmuligheder der findes (elpristavlen.dk). Herunder skal det oplyses, at såfremt kunden ikke foretager valg af elleverandør, vil selskabet med forsyningspligt blive registreret som kundens elleverandør. Netbenyttelsesbetingelser, priser og gebyrer. Kunden oplyses om betingelserne for netbenyttelse, priser og gebyrsatser evt. ved hjælp af henvisning til netselskabets hjemmeside (energimidtnet.dk). Ved fremsendelse af informationer til kunden må der ikke vedlægges kommercielle artikler med mindre kunden har accepteret i dette, jf. reglerne om forbrugerbeskyttelse. Tilslutning og stikledning. Kunden oplyses om betingelser og priser for tilslutning. Tilslutning og etablering af stikledning udføres af elinstallatør (se dog reglerne for stikledningstampe). Der kan neutralt oplyses om muligheder for valg mellem flere elinstallatører (krak.dk, dgs.dk eller 118.dk), hvorefter det kan oplyses at EMs eget installationsfirma (Elinstallation) også står på listen. Afbrydelser. Hidrører en afbrydelse fra elnettet, informeres alene om forventet udetid. Hidrører afbrydelsen ikke fra elnettet, men må skyldes kundens egen installation, herunder evt. kundens stikledning, meddeles at kunden må henvende sig til en installatør. Der kan neutralt oplyses om muligheder for valg mellem flere elinstallatører (krak.dk, dgs.dk eller 118.dk), hvorefter det kan oplyses at EMs eget installationsfirma (Elinstallation) også står på listen. Anbefalinger. Uanset om det drejer sig om valg af elinstallatør eller valg af el-apparater, må der ikke ske en anprisning af bestemte firmaer eller produkter. Kunden skal oplyses om sine muligheder, og der må gerne peges på et udvalg, som kunden kan vælge imellem, evt. ved hjælp af hjemmesider (hvidevarepriser.dk m.fl.). Afbetalingsordninger. I det omfang der indgås aftaler med kunderne, f.eks. aftaler om afvikling af forbrugsgæld, skal medarbejderen behandle oplysninger, som medarbejderen i den forbindelse modtager eller har adgang til, med diskretion. I det omfang oplysninger er fortrolige, skal de behandles som fortrolige, idet de skal sikres mod uautoriseret adgang, misbrug eller videregivelse til andre selskaber. Byggemøder/Byggesager/ledningsforespørgsler/vagtsituationer Her skal indledes med, at det er Net, der er rettet henvendelse til, som medarbejderen repræsenterer. Side 1 af 2

64 EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Instruks for kundekontakt Herefter gøres opmærksom på, at samme medarbejder også repræsenterer eventuelle andre aktiviteter som gadelys/fiberbredbånd/vagtsituationer. Medarbejderen skal løbende gøre opmærksom på, hvilket selskab han repræsenterer og få behandlingen nedfældet i et eventuelt mødereferat. Medarbejderen kan ikke samtidig repræsentere elhandelsselskabet. Kontakt til kunder vedrørende: Stikledningstampe. I forbindelse med en nyudstykning får kunden tilbud om etablering af stikledningstampe. Planlagte afbrydelser. Kunden adviseres om planlagte afbrydelser via afbryderkort senest 3 dage før afbrydelsen. Lodsejerforhandling. For lodsejerforhandlinger gælder det samme som for markedsføring. Der må under en lodsejerforhandling for netselskabet ikke markedsføres kommercielle aktiviteter uden kundens tilladelse. Forud for opnåelse af tilladelse fra kunden, skal kunden gøres opmærksom på hvem der tilbyder ydelsen. Gaderenovering / kabellægning. I forbindelse med at netselskabet tager initiativ til kabellægning af eksisterende net, skal planer gøres offentligt tilgængelige, så øvrige ledningsejere kan få mulighed for samgravning. Projektledelse. I forbindelse med projektledelse kan det forekomme at projektlederen deltager i møder på vegne af både netselskabet og Infrastruktur. I denne forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, hvem man repræsenterer og sikre sig, at det fremgår af referatet. Hjemmeside. Netselskabets hjemmeside må ikke indeholde kommercielle budskaber eller henvisninger til disse. Markedsføring. I forbindelse med oplysninger til netselskabets kunder må der ikke vedlægges markedsføringsmateriale for koncernens kommercielle aktiviteter uden kundens tilladelse. Side 2 af 2

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING EnergiMidt Net A/S ÅRSBERETNING 2012 Indhold 0. Forord... 1 1. Hvem er EnergiMidt... 1 1.1. Netselskabet... 1 1.2. Koncerninterne selskaber... 1 1.3. Netselskabets økonomiske

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S ÅRSBERETNING 2010 Indhold 1. Hvem er EnergiMidt... 1 1.1. Netselskaberne... 1 1.2. Koncerninterne selskaber... 2 1.3. Netselskabernes

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2015 for Intern Overvågning af ikke diskriminerende adfærd Maj 2016 1 / 12 Indholdsfortegnelse Beretning... 5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 5 1. Forretningsmæssigt

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Energi Fyn Net A/S Årsberetning 2014 for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Maj 2015 1 / 11 Indholdsfortegnelse Beretning... 5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 5 1. Forretningsmæssigt

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program) Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur:... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012 SEAS-NVE Net A/S Årsberetning 2012 Intern overvågning SEAS-NVE Net A/S Maj 2013 Anne Larsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum Engrosmodellen 26 nov. 2013 ENGROSMODELLEN Informations- og betalingsstrømme Betaling Måledata og tarifoplysninger Data hub Net Energinet.dk Elhandel Forbruger SKAT Energistyrelsen 26 nov. 2013 Engrosmodellens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd

HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd Dokumentnr. D-15-22609 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 HEF-koncernens organisationsstruktur...

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.

Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr. Årsberetning 2015 Internt overvågningsprogram (Indsendt til Energitilsynet den 31. maj 2016) Thy-Mors Energi Elnet A/S, CVR. nr.: 21 08 52 00 Årsberetning 2015 for intern overvågning i Thy-Mors Energi

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2010 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: 37 27 00 24 2/19 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Struer Forsyning INTERN REVISION

Struer Forsyning INTERN REVISION INTERN REVISION Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De udsatte områder...6 2.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger ( 2, stk. 1, nr. 1 og 2)...6

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr. 25 70 69 00 Indholdsfortegnelse 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 2 0.1. Indledning og koncernstruktur... 2 0.2. Ændringer for netselskabet...

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" December 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2009 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program...3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 18. december 2015 J nr. 2015-5895 / XB Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning til forbrugere om energiforbrug og fakturering Udkast

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 6 4 Foretagne kontroller 7 4.1 Konklusion på årets kontroller 8 5 Oversigt over

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere