REGIONSHOSPITALET VIBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSHOSPITALET VIBORG"

Transkript

1 REGIONSHOSPITALET VIBORG ANSØGNING OM ENDELIGT TILSAGN,

2 RESUME 00 PROJEKTBESKRIVELSE 01 PROJEKTOPLYSNINGER 02 DIMENSIONERING OG ØKONOMI 03 FLEKSIBILITET I BYGGERIET 04 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORHOLD 05 BEDRE OPGAVELØSNING OG RESSOURSEANVENDELSE 06 RISIKOVURDERING 07 PROJEKTORGANISERING 08 NEDLAGTE SYGEHUSBYGNINGER 09 PRÆHOSPITAL INDSATS 10 FORUDSÆTNINGER FOR TILSAGNET 11 BILAG 12

3 00 RESUME RESUME 00 KAPITEL 00

4 Kapitel 0: Resumé Kapitel 0: Resumé Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at Regionshospitalet Viborg skal være et af regionens fem hospitaler med fælles akutmodtagelse. For at tilgodese den akutte funktion og de stadig stigende krav til et moderne, rationelt og effektivt regionshospital er der planlagt en udbygning af Regionshospitalet Viborg med hospitalet selv som bygherre. Regeringens ekspertpanel har anbefalet en udbygning af Regionshospitalet Viborg inden for en økonomisk ramme på mio. kr. På den baggrund er der igangsat et planlægningsarbejde, som skal konkretisere udbygningsløsningen og de dimensionerende forudsætninger i form af det fremtidige patientgrundlag og bemanding samt kapaciteter og areal. Udgangspunktet for nærværende ansøgning om endeligt tilsagn er dels det hidtidige planarbejde, herunder Prospektet for Regionshospitalet Viborg 2008, der tager udgangspunkt i hospitalets Ajourføring af Generalplan Denne ansøgning opstiller de patient- og bemandingsmæssige forudsætninger baseret på hospitalets fremtidige profil og ekspertpanelets fremskrivnings- og dimensioneringsforudsætninger. På den baggrund er der foretaget en kapacitets- og arealberegning, som sammenholdt med det nuværende areal kan danne grundlag for den forestående om- og tilbygning og de indledende arkitektoniske og økonomiske overvejelser. Resultatet af det videre analysearbejde præsenteres i nærværende ansøgning: Regionshospitalet Viborg. af Ansøgningen følger ekspertpanelets anbefalinger og er disponeret i 11 kapitler, svarende til kravene til ansøgningsmaterialet: 1. Projektbeskrivelse 2. Projektoplysninger 3. Dimensionering og økonomi 4. Fleksibilitet i byggeriet 5. Patientsikkerhed og patientforhold 6. Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse 7. Risikovurdering 8. Projektorganisering og løbende opfølgning i projektperioden 9. Nedlagte sygehusbygninger 10. Præhospital indsats 11. Forudsætninger for tilsagnet I bilag til ansøgningen er vist mere detaljerede analyser samt baggrundsmateriale, prospekter m.m. 1. Projektbeskrivelse Ombygning og tilbygning af Regionshospitalet Viborg er en forudsætning for Region Midtjyllands ønske om, at Viborg fuldt ud kan varetage funktionen som et af regionens vigtige akuthospitaler. Samtidig er det helt i tråd med hospitalets eget virksomhedsgrundlag, som handler om at være patienternes/brugernes hospital døgnet rundt - centralt beliggende både regionalt og lokalt i Viborg by med hovedfærdselsårer og offentlig transport helt tæt på. En modernisering af udvalgte eksisterende bygninger og en ny stor tilbygning med blandt andet fælles akutmodtagelse vil være med til at underbygge Regionshospitalet Viborg som et af regionens højt og bredest specialiserede hospitaler. Samtidig vil det betyde mere attraktive fysiske og faglige rammer for det nuværende personale, men også gøre det lettere at fastholde og rekruttere nye, kompetente medarbejdere til hospitalet og regionen. Side 1 af 9

5 Kapitel 0: Resumé Rammerne vil også gøre hospitalet til et endnu mere attraktivt og udfordrende uddannelses- og forskningssted for studerende og ansatte fra alle faggrupper. De nye rammer vil også være med til at sikre en omorganisering på hospitalet, som er nødvendig for et fremtidens hospital med kortere indlæggelser, mere ambulant behandling og yderligere sammenhængende patientforløb. Vi ønsker at være en effektiv, velfungerende, moderne og innovativ medspiller i et sundhedsvæsen med større enheder til gavn for borgernes liv og velbefindende. Med nye og mere moderne bygninger kan Regionshospitalet Viborg få skabt en enestående og effektiv synergi på tværs af hospitalets specialer samt kliniske og driftsmæssige servicefunktioner. Det vil gøre det muligt at handle endnu hurtigere, mere sikkert og professionelt, når patienterne har brug for hjælp både akut og elektivt. Ekspertpanelets foreløbige tilsagn på mio. kr. angiver, at midlerne skal anvendes til tre hovedformål: Nybygning på m 2 P-hus til 450 pladser Ombygninger i eksisterende bygning inden for en ramme på 325 mio. kr. Regionsrådet har i 2009 igangsat nybygninger som omfatter m 2. Til yderligere udbygning er der således m 2, som anvendes til et nyt akuthus og en udvidelse af paraplegifunktionen ved Søndersø. Tilbygningen er foretaget med fokus på at optimere logistikken og de driftsmæssige forhold. Hospitalet er veldisponeret i dag, således at funktioner, som er forholdsvis nyindrettede, og som ligger fornuftigt ud fra den samlede funktionsdisponering af hospitalet, forbliver uændrede. De planlagte ombygninger er nødvendige ud fra logistiske og driftsmæssige hensyn. 2. Projektoplysninger Der er oplyst projektoplysninger i henhold til ekspertpanelets krav. 3. Dimensionering og økonomi Dimensioneringen af Regionshospitalet Viborg er gennemført på baggrund af en fremskrivning af patienter og bemanding til 2018, på hvilket grundlag der foretages en beregning af kapacitets- og arealbehovet for det samlede hospital. Patientfremskrivningen for Regionshospitalet Viborg til 2018 baseres på en fremskrivning af patientaktiviteten i 2007 samt de ændringer, der er vedtaget for hospitalets fremtidige optageområde samt specialeprofil. Optageområdet for Regionshospitalet Viborg er Viborg og Skive kommuner samt en del af patienterne fra Silkeborg Kommune. Som et led i Region Midtjyllands funktionsfordeling overføres en del medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter fra Regionshospitalet Silkeborg til Viborg, hvilket indebærer en patienttilvækst til hospitalet, der modsvarer knap 90 senge i Desuden varetager hospitalet den karkirurgiske funktion for kommuner i det tidligere Ringkjøbing Amt Neurorehabilitering er overført fra Regionshospitalet Brædstrup (ca. 10 senge i 2007) til neurologisk afdeling i Skive. Som et led i Sundhedsstyrelsens specialeplan varetager hospitalet paraplegifunktionen for Vestdanmark (Jylland og Fyn) og antal senge øges fra 26 til 35. Patientdata for 2007 danner udgangspunkt for en fremskrivning til 2018 efter principper, som tilgodeser ekspertpanelets anbefalinger. Resultatet af den samlede patientfremskrivning fra 2007 til 2018 er sammenfattet i tabellen herunder: Side 2 af 9

6 Kapitel 0: Resumé Tabel 0.1. Regionshospitalet Viborg. Patientgrundlag 2007 og Patientfremskrivning Ændring i % Indlæggelser % Sengedage % Gnsn. liggetid 4,2 3,5-17% Ambulant % Aktiviteten dækker det samlede Regionshospital inkl. overført aktivitet fra Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Brædstrup samt paraplegifunktionen. Der ses et øget antal indlæggelser, uændret sengedagsforbrug og en øget ambulant aktivitet. Aktivitetsøgningen skyldes for en stor del de overførte patienter og patienttilvæksten i paraplegifunktionen. Korrigeres for disse forhold fås en samlet sengedagsreduktion på ca. 20 % og en ambulant vækst på ca. 50 %, som svarer til ekspertpanelets anbefalinger. Bemandingen i 2018 er af betydning for dimensionering af de personalerelaterede funktioner, dvs. kontorer, møderum, garderober og kantine. Der tages udgangspunkt i 2007 bemandingen for Regionshospitalet Viborg, som fremskrives til 2018 på grundlag af aktivitetsændringen med 15 % effektivisering lagt ovenpå. Arealbehovet beregnes på grundlag af de fremskrevne patient- og aktivitetsdata, den forudsatte bemanding samt de anvendte udnyttelsesgrader og arealstandarder. Tabel 0.2. Regionshospitalet Viborg. Samlet nettoarealbehov 2018 Arealbehov m 2 netto Akutfunktioner Kliniske funktioner Kliniske servicefunktioner Servicefunktioner I alt Det samlede nettoarealbehov udgør ca m 2, hvilket inkluderer areal til de funktioner som fortsat skal være i Skive, samt til en udvidet paraplegifunktion. Baseret på en gennemgang af tegningsmateriale for samtlige bygninger, der huser hospitalsfunktioner knyttet til matriklerne i Viborg, er der foretaget en opgørelse af det nuværende afdelingsnetto- og bruttoareal fordelt på funktioner samt arealer til tværgående trafik og teknik. Dermed fås en opgørelse af hospitalets samlede nuværende areal på matriklerne i Viborg til ca m 2 brutto, hvoraf ca m 2 er afdelingsbruttoareal og ca m 2 er tværgående trafik og teknikareal. Ca m 2 er nettoareal, og hospitalets samlede brutto/netto faktor ca. 2,0 og afdelingsbrutto/nettofaktoren ca. 1,6. Realiseringsstudiet baseres på det teoretisk opgjorte arealbehov. Hospitalets nuværende trafik og teknikarealer er både velfungerende og effektive og kan i sin nuværende form betjene det udbyggede hospital. Der skal fortsat være nogle funktioner i Skive, dvs. nettoarealbehovet korrigeres herfor. Af praktiske grunde holdes også paraplegifunktionen udenfor arealbalancen, da den skal udbygges på sin nuværende placering, der ligger i en vis afstand fra det centrale bygningskompleks i Viborg. Realiseringsstudiets hovedprincipper baseres på nybygning af akutfunktionen og andre funktioner, der er af betydning for akutbetjeningen, f.eks. operation og billeddiagnostik. Endvidere etableres en ny hovedindgang. I eksisterende bygninger prioriteres forbedring af sengeområder og ambulatorier. Side 3 af 9

7 Kapitel 0: Resumé Det nye akuthus etableres med følgende funktioner: Fælles akutmodtagelse inkl. psykiatri og lægevagt Supplerende operationsstuer og billeddiagnostik Hovedindgang og auditorium Kirurgiske/ortopædkirurgiske senge I de eksisterende bygninger gennemføres nogle rokader for sikre en god logistik i det samlede hospital, og der foretages en række ombygninger, f.eks. Forbedring af sengeafdelingerne med etablering af flere 1-sengsstuer og bad/toilet Udvidelse af ambulatorier, dagafsnit og kontorområder i frigjorte arealer Ombygning af nuværende vestibule til undervisning og forskning Endelig foretages en udbygning af paraplegifunktionen og ombygning af eksisterende funktioner. Fase 0 fastholdes uændret. Det samlede nybygningsareal i realiseringsstudiet er følgende: Tabel 0.3. Arealer til nybygning Nybygning Syd Fase 0, amb Fase 0, senge Fase 0, patologi Nybygning paraplegi Samlet nyt afdelingsareal Trafik og teknik 3000 I alt nybyggeri Herefter udgør det samlede bruttoareal for hospitalsfunktionerne i Viborg m 2. Det samlede ombygningsareal i realiseringsstudiet er følgende: Tabel 0.4. Bruttoarealer til ombygning Eksisterende bygninger, afdelingsareal Eksisterende bygninger, trafikareal 200 Paraplegifunktion I alt ombygning For at estimere den forventede investering så præcist som muligt, er delprojekterne opdelt i kategorier efter funktion og type af byggeart, hvorefter delprojekterne er prissat med erfarede enhedspriser for nybyggeri og ombygning opdelt i tilsvarende kategorier. Der er benyttet erfarede enhedspriser for gennemførte nybyggerier og ombygning af hospitaler i Danmark efter år Enhedspriserne indeholder udgifter til projektering og byggestyring, fast inventar og medicoteknisk udstyr, byggeomkostninger og interimsforanstaltninger. Alle priserne er eksklusive moms og er ved byggeindeks 120,5 svarende til 2. kvartal 2008 og forventet indeks ved 1. kvartal 2010, og er opdelt i fire funktionstyper: A/ Sekundære arealer som kældre, teknikrum, depoter, arkiver og tilsvarende. B/ Ikke kliniske arealer, som kontorer, undervisningslokaler, foyer og tilsvarende. C/ Kliniske arealer, som sengestuer, ambulatorier, klinikker og tilsvarende. Side 4 af 9

8 Kapitel 0: Resumé D/ Kliniske arealer med højt installationsniveau som operationsrum, laboratorier, billeddiagnostik og tilsvarende. Investeringsbehovet for om- og udbygning af regionshospitalet forventes at kunne indeholdes indenfor ekspertpanelets tilsagn, som er mio. kr. ved indeks 120,5. Fordelingen af det forventede investeringsbehov for den enkelte bygningsfase fremgår af nedenstående tabel: Tabel 0.5. Samlet anlægsøkonomi Fase 0.1 B26, M27 og A24 m.m. Fase 0.2 Patologi Fase 1 Parkeringshus Fase 2 Akuthus Fase 3 Ombygning Fase 4 Paraplegifunktionen Total eksklusiv moms 80 mio. kr. 50 mio. kr. 60 mio. kr. 530 mio. kr. 340 mio. kr. 90 mio. kr mio. kr. Tidsplanen for masterplanen strækker sig over en niårig periode, hvilket medfører, at implementeringen af den samlet plan for Regionshospitalet Viborg forventes afsluttet ved udgangen af år Den overordnede tidsplan er angivet nedenfor. Med udgangspunkt i ovenstående tidsplan forventes det at investeringsforløbet vil være som angivet i nedenstående tabel: Tabel 0.6. Investeringsplan i mio. kr. Fase I alt I alt Side 5 af 9

9 Kapitel 0: Resumé 4. Fleksibilitet Regionshospitalet Viborgs eksisterende bygninger har over tid vist sig at være overordentlige robuste og fleksible overfor den løbende ombygning og udvidelse, der er gennemført siden hospitalets start. De eksisterende bygninger er primært opført ad to omgange. Den første større udbygning er fra slutningen af 1970 erne og bestod af både sengeafdelinger og behandlingsområder. Den senere store udvidelse med den 13 etagers høje patientbygning er fra slutningen af 1980 erne. Ved begge udbygninger er der blevet lagt vægt på at udføre byggeriet, så det er muligt både at bygge om og udvide med et minimum af ekstra udgifter. Det betyder, at de eksisterende bygninger er både fleksible overfor ændringer, og at de er dimensioneret, så det er enkelt at bygge til og ovenpå. De eksisterende bygninger er planlagt med stor fremsynethed og lever på alle måde op til de krav om generalitet, elasticitet og fleksibilitet, som kræves til fremtidigt sygehusbyggeri. Fleksibilitet er et nøglebegreb i fremtidigt hospitalshusbyggeri, og betragtes ud fra tre synsvinkler: Generalitet, fleksibilitet og elasticitet. Generalitet omhandler bygningens indretning. Indretningen bør være på en sådan måde, at fleste mulige rum har en generel karakter, så de kan anvendes af flere forskellige afdelinger og til flere forskellige formål. Fleksibilitet omhandler bygningens evne til at kunne ændres og ombygges. Det konstruktive system, facadesystemer og føringstraceer for tekniske installationer bør være organiseret og modulopdelt på en sådan måde, at ombygninger kan gennemføres uden at gribe ind i bygningernes hovedstruktur. Elasticitet omhandler bygningens evne til at kunne udvides eller indskrænkes. Søljer, drager og dæk bør være dimensioneret, så der kan gennemføres påbygninger, og det tekniske anlæg og føringer bør have en vis overkapacitet, sådan at der kan ske udvidelser, uden at tekniske rum og føringstraceer skal ændres væsentligt. Tilbygningen til Regionshospitalet Viborg vil være baseret på disse tre fleksibilitetsbetragtninger. 5. Patientsikkerhed og patientforhold Patientsikkerhed er helt afhængig af den effektivitet og rationalitet, hvormed behandlingen kan foregå. Enkle arbejdsgange og et godt arbejdsmiljø mindsker risikoen for, at der opstår fejl i behandlingen. De fysiske rammer bør derfor løbende tilpasses nye behandlingsformer, nyt udstyr og ændret organisering af arbejdet. Af arkitektoniske faktorer, der påvirker risikoen for fejl, kan blandt andet nævnes det akustiske miljø, dagslys forhold, kunstlys, sengestuestørrelser, manøvreareal, tilgængelighed mv. I de foreslåede om- og tilbygninger er der på overordnet niveau valgt en areal- og funktionsdisponering, som muliggør, at der kan tilrettelægges enkle og overskuelige arbejdsprocesser. Det er hensigten, at de nye om- og tilbygninger på Regionshospitalet Viborg skal forbedre forholdende for patienter, så de fysiske rammer på bedst mulig måde kommer til at bidrage til den helende proces. I realiseringsstudiet er der derfor arbejdet med begrebet helende arkitektur, i forholdet mellem landskab og de nye bygningers placering på grunden. Det vigtigste parameter i helende arkitektur er sikring af gode daglys- og udsigtsforhold i patientrum. De nye bygninger har en bygningsdybde, der sikrer mulighed for dagslysindfald dybt ind i bygningskroppen. Også forhold som indeklima og hygiejne er af betydning for patientsikkerheden. 6. Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse Regionshospitalet Viborg er allerede i dag et hospital med en god logistik og med gode muligheder for effektiv drift. Hospitalet på matriklen i Viborg er et kompakt byggeri med korte afstande afdelingerne imellem, entydige ankomstveje for patienter og personale, og et centralt placeret trafikcenter, der giver korte adgangsveje til såvel afdelingerne oppe i højhuset som i de tilknyttede lavere bygninger. Side 6 af 9

10 Kapitel 0: Resumé Udbygningsforslaget fastholder den kompakte struktur og dermed de attraktive korte afstande i hospitalet. Samtidig fås en ny fælles akutmodtagelse med separat ny ambulanceankomst og egen adgangsvej for selvtransporterende akutte patienter. Helikopterlandingsplads etableres direkte over akutmodtagelsen. Den nye akutmodtagelse har integreret billeddiagnostik samt en akut sengeafdeling. Billeddiagnostik i øvrigt og operation er placeret direkte over akutmodtagelsen. Elektive patienter og besøgende ankommer via en ny hovedindgang med direkte adgang fra det nye parkeringshus og til hospitalets trafikcenter. De ambulante områder placeres med nærhed til ankomsten for de elektive patienter og trafikcentret. Samtidig etableres en struktur, hvor der er kort afstand mellem sengeområder og ambulatorier for de enkelte afdelinger, enten ved at disse er placeret i samme plan (f.eks. børneafdeling og gynækologi/føde) eller via kort horisontal forbindelse til etagen under/over (f.eks. medicinsk afdeling). Udvidelsen af operationskapaciteten sker i plan 05, som er på samme plan som den nuværende operationsafdeling via en ny forbindelseskorridor mellem den gamle og nye operationsafdeling. På samme plan etableres intensiv og opvågning. Udvidelsen af billeddiagnostik sker efter samme princip. I etagerne ovenover etableres kirurgiske sengeafdelinger, der hermed får kort vej til operation. De tilhørende ambulante funktioner vil være placeret i den tilstødende eksisterende bygning. Udbygningsløsningen vil dermed skabe gode muligheder for yderligere at forbedre arbejdsgangene på Regionshospitalet Viborg. 7. Risikovurdering Der er udført ekstern risikovurdering i henhold til ekspertpanelets krav. 8. Projektorganisering og løbende opfølgning i byggeperioden Som udgangspunkt er projektet forankret hos Regionshospitalet Viborg, idet det forudsættes, at de enkelte delprojekter skal følge godkendelsesproceduren som beskrevet i Region Midtjyllands byggeregulativ. Den endelige frigivelse af anlægsbevillinger skal sammen med den planlagte styring godkendes i Regionsrådet. Regionshospitalets projektafdeling er i samarbejde med Region Midtjylland ved at udarbejde en styringsmanual, der har til formål at sikre, at det omfattende og komplekse byggeri udføres indenfor de fastsatte tidsrammer og økonomiske rammebevillinger. Der er taget udgangspunkt i Rapport fra KPMG af 2. oktober 2008 til Danske Regioner; Økonomisk styring af større anlægsprojekter/sygehusbyggerier. I styringsmanualen er indarbejdet de anbefalinger og principper som følger af KPMG s rapport. De væsentligste anbefalinger fra KPMG s rapport, som styringsmanualen skal tage højde for, er følgende: Politisk involvering i projekternes kritiske faser En robust projektorganisation Systematisk risikostyring Løbende systematisk rapportering, herunder uvildig vurdering Koncepter for Regionens styringsprincipper En velfungerende byggeorganisation Regionsrådets involvering i beslutningsprocessen Styringsmanualen skal sikre, at regionens tilsynspligt efterleves i byggeorganisationen - i første omgang overfor projektafdelingen og hospitalsledelsen. 9. Nedlagte sygehusbygninger I plangrundlaget for nærværende ansøgning indgår overflytning af funktioner fra Regionshospitalet Skive. Der pågår endnu ikke afsluttede politiske overvejelser om eventuelt efterfølgende salg af bygninger. Side 7 af 9

11 Kapitel 0: Resumé Region Midtjylland har udarbejdet en redegørelse for regionens finansierings- og investeringsplan for perioden , herunder en redegørelse for egenfinansieringen i forbindelse med kvalitetsfondsprojekterne. Redegørelse er vedlagt som bilag Præhospital indsats Sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan for Region Midtjylland er udarbejdet inden for rammerne af de beslutninger, der er truffet i akutplanen fra oktober Der er med planen lagt et spor for udviklingen af bl.a. den præhospitale indsats i regionen sideløbende med gennemførelse af akut- og hospitalsplanerne. Overordnet har den præhospitale indsats til formål at: Redde liv Forbedre helbredsudsigter Formindske smerter og andre symptomer Afkorte det samlede sygdomsforløb Yde omsorg og skabe tryghed Fundamentet i regionens præhospitale indsats er et veluddannet ambulanceberedskab, suppleret med akutbiler. Her til kommer øvrige supplerende præhospitale ordninger. De nye kontrakter for ambulancetjenesten og den liggende befordring trådte i kraft den 1. december Med de nye kontrakter er der sket en specialisering, idet ambulancerne nu dedikeres de akutte opgaver, mens nye biler til liggende befordring vil tage sig af de resterende kørselsopgaver, hvor patienten skal ligge ned. Det bærende princip ved akutbiler er, at der bringes specialiseret ekspertise frem til/mod patienten/skadestedet. Den præhospitale indsats er ét sammenhængende system, hvor der disponeres i henhold til hurtigst muligt og bedst muligt at tage vare om patienten og dennes situation. Som nævnt er fundamentet ambulanceberedskabet. Men akutbilerne kan disponeres, således at ambulance og akutbil mødes hos patienten, eller at ambulance og akutbil mødes på vej til hospitalet. Den sundhedsfaglige person, der varetager funktionen, kan ved behov følge med patienten i ambulancen. Derudover har Region Midtjylland overtaget en række forskellige typer af særlige ordninger fra de tidligere amter. Ud over Ø-beredskabsordninger er der også en række øvrige supplerende præhospitale ordninger. Det drejer sig bl.a. om aftale med kommuner om tilkald af hjemmesygeplejersker til patienten/skadestedet ved visse 112-opkald aftaler med praktiserende læger om udrykning ved visse 112-opkald, m.m. 11. Forudsætninger for tilsagnet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg fokuserer på at fastholde hospitalets nuværende gode logistik og arealeffektive struktur, både hvad angår placering af hospitalets afdelinger og funktioner, men også det nuværende tværgående trafiksystem og tekniske arealer. Om- og tilbygningen er dermed særdeles arealeffektiv, idet næsten 90 % af arealudvidelsen anvendes til funktionsareal, og kun et begrænset areal går til de nødvendige trafik- og teknik arealer i det nye akuthus. Realiseringsstudiet lever fuldt ud op til ekspertpanelets anbefalinger, både hvad angår dimensionering og løsningsforslag. Således indeholder realiseringsstudiets akuthus blandt andet en ny fælles akutmodtagelse. Realiseringsstudiets samlede areal til nybygning er m 2, og den samlede investeringsramme er på 1,15 mia. kr. som præciseret nærmer i tabellen nedenfor: Side 8 af 9

12 Kapitel 0: Resumé Tabel 0.6. Sammenligning af nærværende projektbeskrivelse og ekspertpanelets foreløbige tilsagn. Afrundede beløb Indeks 120,5 Projektbeskrivelse Tilsagn fra ekspertpanelet (Fordeling af byggeudgifter anslået) Difference, kr. Nybygget bruttoareal og m 2 -pris incl. byggestyring m.v m kr./m mio. kr m kr./ m mio. kr. -65 mio. kr. Parkering 60 mio. kr. 40 mio. kr. +20 mio. kr. Nybyggeri, samlet 780 mio. kr. 825 mio. kr. -45 mio. kr. Ombygning 370 mio. kr. 325 mio. kr. +45mio. kr. Total mio. kr mio. kr. 0 mio. kr. På denne baggrund vurderer Region Midtjylland, at Regionshospitalet Viborg kan etableres på et fremtidssikret niveau med et samlet anlægsbudget på mio. kr. Side 9 af 9

13 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse KAPITEL 01

14 Ansøgning for endeligt tilsagn Kapitel 1: Projektbeskrivelse Kapitel 1: Projektbeskrivelse 1.1 Indledning Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at Regionshospitalet Viborg skal være et af regionens fem hospitaler med fælles akutmodtagelse. For at tilgodese den akutte funktion og de stadig stigende krav til et moderne, rationelt og effektivt regionshospital er der planlagt en udbygning af Regionshospitalet Viborg med hospitalet selv som bygherre. Regeringens ekspertpanel har anbefalet en udbygning af Regionshospitalet Viborg inden for en økonomisk ramme på mio. kr. På den baggrund er der igangsat et planlægningsarbejde, som skal konkretisere udbygningsløsningen og de dimensionerende forudsætninger i form af det fremtidige patientgrundlag og bemanding samt kapaciteter og areal. Udgangspunktet for nærværende ansøgning om endeligt tilsagn er dels det hidtidige planarbejde, herunder Prospektet for Regionshospitalet Viborg 2008, Bilag 12.9, der tager udgangspunkt i hospitalets Ajourføring af Generalplan 2007, Bilag Forudsætningerne for ansøgningen om endeligt tilsagn er de af ekspertpanelet trufne planforudsætninger vedr. fremskrivning, arealstandarder, udnyttelsesgrader m.m. Rådgiveren har endvidere sammen med hospitalsledelsen været i løbende dialog med Region Midtjyllands planafdeling for at realitetssikre ekspertpanelets planforudsætninger til Regionshospitalet Viborg. Denne ansøgning opstiller de patient- og bemandingsmæssige forudsætninger baseret på hospitalets fremtidige profil og Region Midtjyllands fremskrivnings- og dimensioneringsforudsætninger. På den baggrund er der foretaget en kapacitets- og arealberegning, som sammenholdt med det nuværende areal kan danne grundlag for den forestående om- og tilbygning og de indledende arkitektoniske og økonomiske overvejelser. 1.2 Visioner, mål og prioriteringer Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg er en forudsætning for Region Midtjyllands ønske om, at Viborg fuldt ud kan varetage funktionen som et af regionens akuthospitaler. Samtidig er det helt i tråd med hospitalets eget virksomhedsgrundlag, Bilag 12.14, dit hospital i midten døgnet rundt, som handler om at være patienternes/brugernes hospital døgnet rundt - centralt beliggende både regionalt og lokalt i Viborg by med hovedfærdselsårer og offentlig transport helt tæt på. En modernisering af udvalgte eksisterende bygninger og en ny stor tilbygning blandt andet med fælles akutmodtagelse vil være med til at underbygge Regionshospitalet Viborg som et af regionens højt og bredest specialiserede hospitaler og med grundlag for et endnu større optageområde end i dag. Samtidig vil det betyde mere attraktive fysiske og faglige rammer for det nuværende personale, men også gøre det lettere at fastholde og rekruttere nye, kompetente medarbejdere til hospitalet og regionen. Rammerne vil også gøre hospitalet til et endnu mere attraktivt og udfordrende uddannelses- og forskningssted for studerende og ansatte fra alle faggrupper. De nye rammer vil også være med til at sikre en omorganisering på hospitalet, som er nødvendig for et fremtidens hospital med kortere indlæggelser, mere ambulant behandling og yderligere sammenhængende patientforløb. Vi ønsker at være en effektiv, velfungerende, moderne og innovativ medspiller i et sundhedsvæsen med større enheder til gavn for borgernes liv og velbefindende. Med nye og mere moderne bygninger kan Regionshospitalet Viborg få skabt en enestående og effektiv synergi på tværs af hospitalets specialer samt kliniske og driftsmæssige servicefunktioner. Det vil gøre det Side 1 af 5

15 Ansøgning for endeligt tilsagn Kapitel 1: Projektbeskrivelse muligt at handle endnu hurtigere, mere sikkert og professionelt, når patienterne har brug for hjælp både akut og elektivt. 1.3 Organisationsmodeller Til planlægning og styring af om- og tilbygningen til Regionshospitalet Viborg i forbindelse med udmøntningen af tilsagnet fra ekspertpanelet i et færdigt byggeriprojekt er der oprettet en projektafdeling på Regionshospitalet Viborg med 5 ansatte. Projektafdelingen vil gennem forberedelses- og byggeprocessen arbejde på at støtte hospitalsledelsen i processen og påtage sig en række vigtige opgaver, ikke mindst i forbindelse med brugerinddragelse i planlægningsfasen, samt sikre en tæt kontakt og koordination til hospitalets drift i byggeperioden. Projektafdelingen vil indledningsvis og løbende beskrive anlægsprojekterne i bygningsmassen og dermed bistå med planlægning, økonomistyring, programmering og gennemførelse. Herudover vil afdelingen følge projekterne sikkert i havn med styring og kvalitetssikring gennem kontakt til byggepladsen i tæt samarbejde med de involverede afdelinger, og sikre normal drift i størst mulig udstrækning. Den øvrige organisering til styring af om- og tilbygningerne fremgår af kapitel 8 - Projektorganisering og den løbende opfølgning i byggeperioden. 1.4 Bebyggelsesmønstre De eksterne rådgivere har i samarbejde med Regionshospitalet Viborg udarbejdet et realiseringsstudie, som viser, hvordan udbygningen kan gennemføres. Realiseringsstudier 2010 vedlægges denne ansøgning som Bilag Realiseringsstudiets forslag til om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg tager udgangspunkt i det dimensionerende grundlag og i ekspertpanelets foreløbige tilsagn om midler til om- og tilbygning. Ekspertpanelets foreløbige tilsagn på mio. kr. angiver, at midlerne skal anvendes til tre hovedformål: Nybygning på m 2 P-hus til 450 pladser Ombygninger i eksisterende bygning inden for en ramme på 325 mio. kr. Regionsrådet har i 2009 under fase 0 igangsat nybygninger som omfatter m 2. Disse nybygninger omfatter etablering af en sengeafsnit til kardiologi, M27, en flytning af børneambulatoriet B26 og en udvidelse af patologifunktionen, for at gøre plads til en midlertidig akutafdeling samt overførte funktioner fra Regionshospitalet Skive. Se Bilag og Til yderligere udbygning er der således m 2, som anvendes til et nyt akuthus og en udvidelse af paraplegifunktionen ved Søndersø. Det bebyggelsesmønster, som realiseringsstudiet anviser, er tilrettelagt, så der er mulighed for yderligere udvidelse på op til m 2, som lokalplanen tillader. Bebyggelsesmønstret tilsikrer endvidere, at den nye ringvej langs banelegemet, som Viborg Kommune planlægger, kan indgå i en helhedsløsning sammen med P-hus, ændrede ambulancetilkørselsforhold og hospitalets nye hovedindgang i nybygningen. Realiseringsstudiets gennemførelse er ikke afhængig af den nye ringvej, men vil under alle omstændigheder medføre bedre tilkørselsforhold. I forbindelse med udarbejdelsen af realiseringsstudiet har der været ført dialog med Viborg Kommune om lokalplanforhold, parkeringsforhold og den igangværende planlægning af den nye ringvej. Det er ligeledes værd at bemærke, at realiseringsstudiets bebyggelsesmønster ikke er afhængigt af, at der foretages nedrivninger i den eksisterende bygningsmasse. Det er med andre ord muligt at gennemføre Side 2 af 5

16 Ansøgning for endeligt tilsagn Kapitel 1: Projektbeskrivelse nybyggeriet uden at skulle reducere i den eksisterende bygningsmasse. Dette betyder også, at man kan opretholde hospitalets drift i hele byggeperioden. Arkitektonisk hovedidé Akuthuset bliver et nyt ansigt for Regionshospitalet Viborg. Det er intentionen, at akuthusets arkitektoniske udtryk skal være en fortolkning og sammenføjning af de forskellige bygninger, der findes på matriklen i dag. Den nye bygning skal på denne måde være tilpasset stedet og videreføre de arkitektoniske hovedtræk, som kendetegner den eksisterende bygningsmasse. Samtidigt skal den nye bygning forholde sig til omgivelserne, de landskabelige træk mod søen og de bymæssige strukturer. Med den nye hospitalsbygnings hovedfacade orienteret mod Gl. Århusvej dannes en ny front for hospitalet og et tydeligt identifikationspunkt, som er med til at skabe overskuelighed og klarhed i det samlede anlæg. Den nye hospitalsbygning indeholder også den nye hovedindgang, og med den valgte placering bliver hovedindgangen synlig fra den nye indkørsel til hospitalet. På den måde vil alle, der ankommer til hospitalet, have nemt ved at finde hovedindgangen og derfra let kunne orientere sig videre i det samlede anlæg. Den eksisterende bygningsmasse ligger højt placeret og har fine udsigtsforhold over Søndersø og det bagved liggende landskab. Terrænet stiger fra de omkringliggende veje op mod hospitalets bygninger. Ved at udnytte denne terrænstigning bliver det muligt at etablere indgange på flere niveauer, således at akutfunktionen får indgang i plan 01, mens hovedindgangen placeres i plan 02. Dette er en ideel måde at få separeret patienter til akutmodtagelse og øvrige patienter, besøgende og pårørende. For at opnå en optimal fordeling af arealer udformes den nye bygning med en terrasseret base i to plan, som skærer sig ind i det skrånende terræn. Ovenpå basen placeres en L-formet bygning, som danner front mod Gl. Århusvej og påbegynder en kant bebyggelse langs Gl. Århusvej i overensstemmelse med Lokalplanen nr. 352 s intentioner, Bilag Akuthuset Det nye akuthus kommer til at indeholde: Fælles akutmodtagelse Hovedindgang Auditorium Udvidelse af operationsafdeling Udvidelse af billeddiagnostik og klinisk fysiologi Sengestuer for kirurgiske afdelinger Som nævnt ovenfor placeres akutmodtagelsen i plan 01 med direkte ankomst fra terræn for ambulancer og selvhjulpne patienter. I plan 02 etableres hospitalets nye hovedindgang, som på grund af grundens stigende terræn også har indgang fra terræn. Fra hovedindgangen skabes forbindelse til den eksisterende, høje patientbygnings transportcenter. Forbindelsen mellem den nye hovedindgang og transportcenteret etableres ved at nedlægge den eksisterende sengecentral. På denne måde bliver der god og overskuelig sammenhæng mellem den nye hovedindgang og det eksisterende transportcenter. Som det er beregnet i det dimensionerende grundlag er arealbehovet for akutmodtagelsen knap m 2. Ideelt set bør alle arealer til akutmodtagelsen placeres i samme plan. Dette imødekommes i realiseringsstudiet, hvor akutmodtagelsen placeres i det nederste plan af den terrasserede base. Kun et enkelt afsnit med akutsenge er placeret i etagen umiddelbart over. I plan 01 er indgangen for selvhjulpne patienter til akutmodtagelsen etableret i tilknytning til den eksisterende tilkørselsvej til hospitalet. Der etableres et område foran indgangen til akutmodtagelsen, hvor der er mulighed for af- og påsætning, korttidsparkering og taxaopstilling. Ambulancetilkørslen til akutmodtagelsen etableres med direkte indkørsel fra Gl. Århusvej i samme plan. Side 3 af 5

17 Ansøgning for endeligt tilsagn Kapitel 1: Projektbeskrivelse I plan 02 placeres i forbindelse med den nye hovedindgang og forhallen et auditorium. Foran hovedindgangen etableres en forplads med mulighed for af- og påsætning, kortidsparkering og taxaopstilling. I denne etage placeres også en del akutsenge. I plan 03 placeres udvidelse af billeddiagnostikken i sammen plan og i direkte forbindelsen med den eksisterende billeddiagnostik. Klinisk fysiologi samles også her. Plan 04 er et cirkulationsplan med forbindelse til P-hus og patienthotel. På plan 04 er der i øvrigt placeret kirurgiske senge. I plan 05 placeres udvidelsen af oprationsafdelingen ligeledes i samme plan og i direkte tilknytning til den eksisterende operationsafdeling. I plan 06 og 07 er der kirurgiske senge. Der placeres heliport på taget over plan 07. P-huset Der opføres et nyt P-hus med plads til 450 biler med mulighed for udvidelse op til 1000 pladser. I samorganisering med kommunen vil der være indkørsel fra den ny ringvej. Fra P-huset vil der være forbindelse til behandlingsbygning i plan 04, hvor man får direkte adgang til hovedindgangen og trafikcentret. Det eksisterende P-hus vil fremover være dedikeret til medarbejderparkering, og de ansatte vil derfra kunne gå direkte til garderober. Paraplegifunktionen Paraplegifunktionen holder i dag til i et bygningskompleks, der ligger direkte ud til Søndersø. Udbygningen skal give tidssvarende forhold for denne funktion, som Regionshospitalet Viborg varetager for hele Vestdanmark. Dette er i tråd med Sundhedsstyrelsens specialeplan, hvor paraplegien fortsat placeres i Viborg som en højt specialiseret funktion. Med udbygningen udvides antallet af senge fra de nuværende 26 senge til 35 senge. Alle senge indrettes som enestuer med eget bad/toilet, og træningsfaciliteterne udbygges og moderniseres. Der tages udgangspunkt i et dispositionsforslag, som blev udarbejdet i Se Bilag Ombygninger I nærværende ansøgning er funktionsfordelingen i det centrale hospitalskompleks foretaget med fokus på at optimere logistikken og de driftsmæssige forhold samt at begrænse ombygningerne til det nødvendige. Hospitalet er veldisponeret i dag, således at funktioner, som er forholdsvis nyindrettede, og som ligger fornuftigt ud fra den samlede funktionsdisponering af hospitalet, forbliver uændrede. De planlagte ombygninger er nødvendige ud fra logistiske og driftsmæssige hensyn. Generelt foreslås en opgradering af alle sengeområder, som er placeret i det eksisterende højhus. I dag er der på en typisk etage plads til ca. 54 senge. Med en opgradering til dagens standard vil en typisk sengeetage kunne ombygges, så den består af 36 1-sengsstuer med tilhørende bad og toilet. En sådan opgradering vil kunne gennemføres som vist på skitse i Realiseringsstudier 2010, Bilag De ombyggede baderum vil herefter leve op Region Midtjyllands målsætning om indretning af baderum i nybyggeri, men den resulterende arealstandard for sengeområdet vil være lidt mindre end den for nybyggeri. De ikke ombyggede arealer overholder ikke regionens standard. I betragtning af at ombygningerne foretages Side 4 af 5

18 Ansøgning for endeligt tilsagn Kapitel 1: Projektbeskrivelse i eksisterende bygning, og at de kan gennemføres med forholdsvis enkle omdisponeringer, kan der opnås en god løsning både funktionelt og rationelt set i relation til den samlede investering. I kapitel 3 og i Bilag er der en nærmere beskrivelse af øvrige ombygninger. Side 5 af 5

19 PROJEKTOPLYSNINGER Projekoplysninger KAPITEL 02

20 Kapitel 2: Projektoplysninger Kapitel 2: Projektoplysninger 2.1 Projektoplysninger til brug for endeligt tilsagn I nedenstående skema forefindes de efterspurgte projektoplysninger vedrørende Regionshospitalet Viborg i forbindelse med regionens ansøgning til ekspertpanelet om endeligt tilsagn. Grund og arealer mv. Tabellerne A, B og C er udfyldt med udgangspunkt i, hvordan arealer mv. er forudsat at være, når projekterne er afsluttet. Tabel A. Grund og byggeri Areal (m 2 ) Grundareal (ekskl. paraplegi) Bebygget areal (ekskl. paraplegi) Bruttoetageareal (inkl. paraplegi) Heraf kælderareal (ekskl. paraplegi) Parkeringsarealer (uden for bygning)* pladser Friarealer ca * Eksisterende p-pladser øges fra 700 til Tabel B. Arealstandarder i nybyggeri Arealstandard (m 2, netto) * Sengeafsnit (pr. sengeplads). Det Ved 1-sengsstuer: 35m 2, heraf bedes angivet, hvor stor en andel 8m 2 til wc/bad wc/bad udgør heraf. Ved 2-sengsstuer: Ved 3+sengsstuer: Intensiv (pr. sengeplads) 50 Opvågning (pr. sengeplads) 16 Dagpladser (pr. plads) 15(kir) 20(med) Operation (pr. OP-stue) 110(dag) 120(indl) Ambulatorier (pr. us-rum) 30 Fødeafdeling (pr. stue) 70 Dialysepladser (pr. plads) 23 Kontorer (pr. fast plads, merkantil, 10 adm.) Kontor (pr. midlertidig plads, 7 klinik) Kontorer (pr. fast plads) 10 Evt. patienthotel 23 Anvendt brutto/nettofaktor ** * Arealstandarderne gælder for nybyggeri ** Hovedparten af hospitalet forbliver i eksisterende bygninger. Nuværende brutto/nettofaktor 2,0 opretholdes Side 1 af 3

21 Kapitel 2: Projektoplysninger Tabel C. Arealforbrug (matriklerne i Viborg) Senge stuer (incl. tilknytt et bad/toi let) 1) Behan dlings areal 2) Kontor 3) Patien thotel Fælles areale r Labor atorier o.lign. 4) Øvrige servic efunkti oner (Køkk en sterilc entral, central depot mv.) Parkering (i bygnin gsarea l) Andet 5) Areal ) Inkl. intensiv og præ-/postoperative senge og integrerede kontorer og møderum 2) Inkl. kontorer til kliniske funktioner 3) Kontorer er medregnet under areal til sengestuer, behandlingsareal, laboratorier 4) Inkl. kontorer og møderum 5) Tværgående trafik og teknik 6) Areal til undervisning og forskning er indeholdt i Fælles arealer I alt Univ ersit etsa real 6) I alt Tabel D. Behandlingskapacitet mv. (Regionshospitalet Viborg) I dag (2007) I nyt/moderniseret byggeri Antal senge (sondring hvis både psykiatriske og somatiske senge) * Ambulante behandlinger **) Sengedage **) *) Inkl. hotelsenge men ekskl. intensivsenge **) For 2018 er aktiviteten inkl. overførte funktioner fra Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Brædstrup samt udvidet paraplegifunktion Projektøkonomi Tabel E: Projektøkonomi Mio. kr. (ekskl. moms) nybyggeri ombygning Grundkøb 0 0 Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) Byggemodning/infrastruktur 35 0 Parkeringsarealer og veje 55 0 Håndværkerudgifter/entreprise Byggestyring IT 5 0 Medicoteknisk udstyr/apparatur Andet 0 0 I alt, konkret byggeri Samlet areal (brutto, m²) Pris pr m² (kr. gns.) Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning 0 0 Den skønnet investeringsprofil af anlægsinvestering over år er angivet nedenfor: År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Total Side 2 af 3

22 Kapitel 2: Projektoplysninger Beløb er mio.kr. ekskl. moms ved indeks 120,5 Effektiviseringer mv. Der vil blive stillet krav om effektivitetsgevinster ved investeringerne i forbindelse med de endelige tilsagn. Investeringerne skal muliggøre en mere effektiv opgaveløsning og ressourceanvendelse via bedre logistik og ny teknologi mv., der ligger ud over de almindelige, løbende produktivitetsforbedringer i hospitalsvæsenet. Tabel F: Effektiviseringer og udnyttelsesgrader mv. Mio. kr., helårsniveau % ift. investering % ift. sygehusets driftsbudget Effektiviseringsgevinst ved fuld implementering * 61,1 76,4 5,3 6,6 4,0 5,0 *) Der forventes en effektiviseringsgevinst på 4-5 % pr. år for det samlede hospital efter fuld implementering i Beregnet ud fra budget I dag (2007) I nyt/moderniseret byggeri Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år hhv. timer pr. dag) 7-8 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. Belægningsprocenter, sengeafdelinger (evt. 85 % - 88 % 85 % specifik belægningsprocent for akutmodtagesenge angives) Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer pr. dag) 4,5-7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. 4,5-7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv. timer pr. dag) konv røntgen 7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. Angiografi 7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. CT scanner 7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. Ultralyd scanner 7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. MR scanner 7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. PET scanner Nej Evt. andet større apparatur Ingen Side 3 af 3

23 DIMENSIONERING OG ØKONOMI Dimensionering og økonomi KAPITEL 03

24 Kapitel 3: Dimensionering og økonomi Kapitel 3: Dimensionering og økonomi 3.1 Dimensionering Dimensioneringen er gennemført på baggrund af en fremskrivning af patienter og bemanding til 2018, på hvilket grundlag der foretages en beregning af kapacitets- og arealbehovet for det samlede hospital. I det efterfølgende foretages en kort gennemgang af den foretagne dimensionering, idet der henvises til detaljerede beregninger i bilag Patientfremskrivning Patientfremskrivningen for Regionshospitalet Viborg til 2018 baseres på en fremskrivning af patientaktiviteten i 2007 samt de ændringer, der er vedtaget for hospitalets fremtidige optageområde samt specialeprofil. Optageområdet for Regionshospitalet Viborg er Viborg og Skive kommuner samt en del af patienterne fra Silkeborg Kommune. Som et led i Region Midtjyllands funktionsfordeling overføres en del medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter fra Regionshospitalet Silkeborg til Viborg, hvilket indebærer en patienttilvækst til hospitalet, der modsvarer knap 90 senge i Desuden varetager hospitalet den karkirurgiske funktion for kommuner i det tidligere Ringkjøbing Amt, og neurorehabilitering er overført fra Brædstrup (ca. 10 senge i 2007) til neurologisk afdeling i Skive. Som et led i Sundhedsstyrelsens specialeplan varetager hospitalet paraplegifunktionen for Vestdanmark (Jylland og Fyn). Patientdata for 2007 danner udgangspunkt for en fremskrivning til 2018 efter principper, som tilgodeser ekspertpanelets anbefalinger. Fremskrivningen opdeles i tre trin: Trin 1: Indarbejde funktionelle ændringer (optageområde, specialeprofil) og demografisk fremskrivning baseret på 1-års aldersgrupper Trin 2: Tilgodese en realvækst for det ambulante område, som resulterer i en vækst på ca. 50 % Trin 3: Omstilling fra stationær til ambulant behandling og øget anvendelse af akutsenge. Effektivisering ved at reducere liggetiden, således at der opnås en sengedagsreduktion på ca. 20 % De forskellige trin i fremskrivningen er beskrevet nærmere i Bilag 12.1, og resultatet af den samlede patientfremskrivning fra 2007 til 2018 er sammenfattet i tabellen herunder: Tabel 3.1. Regionshospitalet Viborg. Patientgrundlag 2007 og Patientfremskrivning Ændring i % Indlæggelser % Sengedage % Gnsn. liggetid 4,2 3,5-17% Ambulant % Side 1 af 8

25 Kapitel 3: Dimensionering og økonomi Aktiviteten dækker det samlede Regionshospital inkl. overført aktivitet fra Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Brædstrup samt paraplegifunktionen. Der ses et øget antal indlæggelser, uændret sengedagsforbrug og en øget ambulant aktivitet. Aktivitetsøgningen skyldes for en stor del de overførte patienter og patienttilvæksten i paraplegifunktionen. Korrigeres for disse forhold fås en samlet sengedagsreduktion på ca. 20 % og en ambulant vækst på ca. 50 %, som svarer til ekspertpanelets anbefalinger. Se detaljerede beregninger i Bilag Bemandingsfremskrivning Bemandingen i 2018 er af betydning for dimensionering af de personalerelaterede funktioner, dvs. kontorer, møderum, garderober og kantine. Der tages udgangspunkt i 2007 bemandingen for Regionshospitalet Viborg, som fremskrives til 2018 på grundlag af aktivitetsændringen med 15 % effektivisering lagt ovenpå. Resultatet bliver herefter en beskeden bemandingsøgning på ca. 5 %, som herefter danner grundlag for dimensioneringen af de personalerelaterede funktioner. Se Bilag Kapacitet og areal Arealbehov På grundlag af de fremskrevne patient- og aktivitetsdata, den forudsatte bemanding i år 2018 samt de udnyttelsesgrader og arealstandarder som er vist i Bilag 12.3 foretages en teoretisk beregning af arealbehovet for Regionshospitalet Viborg. Tabel 3.2. Regionshospitalet Viborg. Samlet nettoarealbehov 2018 Arealbehov m 2 netto Akutfunktioner Kliniske funktioner Kliniske servicefunktioner Servicefunktioner I alt Det samlede nettoarealbehov udgør ca m 2, hvilket inkluderer areal til de funktioner, som fortsat skal være i Skive samt til en udvidet paraplegifunktion. I Bilag 12.3 ses de mere detaljerede beregninger samt de anvendte udnyttelsesgrader og arealstandarder. Nuværende areal Baseret på en gennemgang af tegningsmateriale for samtlige bygninger, der huser hospitalsfunktioner knyttet til matriklerne i Viborg, er der foretaget en opgørelse af det nuværende afdelingsbruttoareal fordelt på funktioner samt alle tværgående trafikarealer og teknik. Dermed fås en opgørelse af hospitalets samlede nuværende bruttoareal på matriklerne i Viborg. Endvidere er der foretaget en opgørelse af det nuværende nettoareal baseret på en rumfortegnelse udarbejdet af rengøringsafdelingen. Se nærmere i Bilag På det grundlag sammenstilles det nuværende areal som følger: Side 2 af 8

26 Kapitel 3: Dimensionering og økonomi Tabel 3.3. Nuværende hospitalsareal for matriklerne i Viborg Nuværende areal kvm Nuværende afdelingsbruttoareal Tværgående trafikareal og teknik Samlet nuværende bruttoareal Nettoareal, nuværende Nuværende b/n faktor 2,00 Afdelings b/n faktor 1,61 Det samlede nuværende bruttoareal udgør ca m 2, hvoraf ca m 2 er afdelingsbruttoareal og ca m 2 er tværgående trafik og teknikareal. Afdelingsbruttoarealet er det samlede afdelingsareal inkl. interne afdelingskorridorer og evt. teknikrum. Hospitalets samlede brutto/netto faktor ca. 2,0 og afdelingsbrutto/nettofaktoren ca. 1,6. Realiseringsstudiets arealbalance Nettoarealbehovet som opgjort ovenfor skal danne grundlag for realiseringsstudiet. Til dette formål er der behov for at fordele visse arealer på funktionerne, f.eks. kontorer, samt at foretage en omregning til afdelingsbruttoarealer, da det er disse arealer, som skal realiseres. Alle beregninger knyttet til dette afsnit er detaljeret vist i Bilag Hospitalets nuværende trafik og teknikarealer er både velfungerende og effektive og kan i sin nuværende form betjene det udbyggede hospital. Der skal fortsat være nogle funktioner i Skive, dvs. nettoarealbehovet korrigeres herfor. Af praktiske grunde holdes også paraplegifunktionen udenfor arealbalancen, da den skal udbygges på sin nuværende placering, der ligger i en vis afstand fra det centrale bygningskompleks i Viborg. Realiseringsstudiet er baseret på nybygning af akutfunktionen og af andre funktioner, der er af betydning for akutbetjeningen, f.eks. operation og billeddiagnostik. Endvidere etableres en ny hovedindgang. I eksisterende bygninger prioriteres forbedring af sengeområder og ambulatorier. Hovedprincipperne er følgende: Et nyt akuthus med følgende funktioner: Fælles akutmodtagelse inkl. psykiatri og lægevagt Supplerende operationsstuer og billeddiagnostik Hovedindgang og auditorium Kirurgiske/ortopædkirurgiske senge Rokade og ombygning i de eksisterende bygninger, f.eks. Forbedring af sengeafdelingerne med etablering af flere 1-sengsstuer og bad/toilet Udvidelse af ambulatorier, dagafsnit og kontorområder i frigjorte arealer Ombygning af nuværende vestibule til undervisning og forskning Udbygning af paraplegifunktionen og ombygning af eksisterende funktioner. Fase 0 fastholdes uændret. Side 3 af 8

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 1. INDLEDNING... 3 1.1 Udgangspunkt og formål for generalplanen... 3 2. BAGGRUND... 4 2.1 Generalplanen

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Ansøgning om endeligt tilsagn

Ansøgning om endeligt tilsagn DNV Gødstrup Ansøgning om endeligt tilsagn Dokumentnummer: DNV C XX 05 RAP XXX Ansøgning Kvalitetsfonden Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 12.03.2012 Udgave for bygherre

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Udbygning af Kolding Sygehus

Udbygning af Kolding Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/6433 Dato: 17. maj 2010 Udarbejdet af: Per Kjeldsen Hansen E-mail: Per.Kjeldsen.Hansen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

REGIONSHOSPITALET Silkeborg

REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013 - Bygherre Region Midtjylland - Udarbejdet af Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Arkitekterne a/s 2 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark

Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark Møde den 24.08.10 mellem RYK og Region Midtjylland Udredningen Nogle fakta 1980 2008: Historisk udvikling i antal Antal patienter pr. år stiger fra

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Metode... 1 2 Ændringer

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet.

Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Region Sjælland 1. Investeringsplaner, brutto Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Projekter Prioritet/art Økonomi Samlet inv. Evt. prioritet

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

RKB 12 Nordfløjen Change request

RKB 12 Nordfløjen Change request konsekvens for den efterfølgende drift 1.0 Bygningsafsnit indrettes /apteres eller bygges ikke. 1.1 Kontorer som råhus. Nettoarealer udgør samlet 3.516 kvm. jf. arealskema. Der kan være et mindre arealtillæg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

INDHOLD. 01_ indledning... 2. 02_ Beskrivelse... 4. 03_ aktivitet... 6. 04_ kapacitets- og arealbehov... 8. 05_ psykiatri...10. 07_ Etapeopdeling...

INDHOLD. 01_ indledning... 2. 02_ Beskrivelse... 4. 03_ aktivitet... 6. 04_ kapacitets- og arealbehov... 8. 05_ psykiatri...10. 07_ Etapeopdeling... regionshospitalet VIBORG prospekt Bygherre region Midtjylland Koncept udarbejdet af arkitektfirmaet C.F. Møller I samarbejde med regionshospitalet i Viborg, KPF Arkitekter A/S INDHOLD 01_ indledning.........................

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital i Aarhus Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 7846 9888 www.dnu.rm.dk Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN Bilag 2 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 3 4

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011-2030 1. Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Ekspertpanelets indstilling til regeringen

Ekspertpanelets indstilling til regeringen Ekspertpanelets indstilling til regeringen Temamøde for Regionsrådet 28. november 2008 Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Aktivitets- og investeringsplanlægning Leif Vestergaard Pedersen, Direktør, Region

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Region Syddanmark. Generalplan Kolding Sygehus

Region Syddanmark. Generalplan Kolding Sygehus Dokumentkontrol Revision: Revisionen gælder: Godkendt: Dato: 6 Samlet revision Projektnr: 0901100 Arkivnr.: Løbenr.: Sagsbeh.: LAA & JE Dokumenttitel: Kontrol: Dato: 25.08.2009 Hospitalitet as 25.08.09

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Til Sekretariatet for hospitalsplanlægning, Viborg d. 10.06.2011 Hospitalsledelsen, Neurologisk afdelingsledelse, Formanden for Det

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 11/688 Dato: 22. marts 2011 Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

DET NYE HOSPITAL I VEST

DET NYE HOSPITAL I VEST DET NYE HOSPITAL I VEST prospekt Bygherre Region Midtjylland Koncept udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller I samarbejde med Hospitalsenheden Vest, Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S INDHOLD 01_ indledning.........................

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere