REGIONSHOSPITALET VIBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSHOSPITALET VIBORG"

Transkript

1 REGIONSHOSPITALET VIBORG ANSØGNING OM ENDELIGT TILSAGN,

2 RESUME 00 PROJEKTBESKRIVELSE 01 PROJEKTOPLYSNINGER 02 DIMENSIONERING OG ØKONOMI 03 FLEKSIBILITET I BYGGERIET 04 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORHOLD 05 BEDRE OPGAVELØSNING OG RESSOURSEANVENDELSE 06 RISIKOVURDERING 07 PROJEKTORGANISERING 08 NEDLAGTE SYGEHUSBYGNINGER 09 PRÆHOSPITAL INDSATS 10 FORUDSÆTNINGER FOR TILSAGNET 11 BILAG 12

3 00 RESUME RESUME 00 KAPITEL 00

4 Kapitel 0: Resumé Kapitel 0: Resumé Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at Regionshospitalet Viborg skal være et af regionens fem hospitaler med fælles akutmodtagelse. For at tilgodese den akutte funktion og de stadig stigende krav til et moderne, rationelt og effektivt regionshospital er der planlagt en udbygning af Regionshospitalet Viborg med hospitalet selv som bygherre. Regeringens ekspertpanel har anbefalet en udbygning af Regionshospitalet Viborg inden for en økonomisk ramme på mio. kr. På den baggrund er der igangsat et planlægningsarbejde, som skal konkretisere udbygningsløsningen og de dimensionerende forudsætninger i form af det fremtidige patientgrundlag og bemanding samt kapaciteter og areal. Udgangspunktet for nærværende ansøgning om endeligt tilsagn er dels det hidtidige planarbejde, herunder Prospektet for Regionshospitalet Viborg 2008, der tager udgangspunkt i hospitalets Ajourføring af Generalplan Denne ansøgning opstiller de patient- og bemandingsmæssige forudsætninger baseret på hospitalets fremtidige profil og ekspertpanelets fremskrivnings- og dimensioneringsforudsætninger. På den baggrund er der foretaget en kapacitets- og arealberegning, som sammenholdt med det nuværende areal kan danne grundlag for den forestående om- og tilbygning og de indledende arkitektoniske og økonomiske overvejelser. Resultatet af det videre analysearbejde præsenteres i nærværende ansøgning: Regionshospitalet Viborg. af Ansøgningen følger ekspertpanelets anbefalinger og er disponeret i 11 kapitler, svarende til kravene til ansøgningsmaterialet: 1. Projektbeskrivelse 2. Projektoplysninger 3. Dimensionering og økonomi 4. Fleksibilitet i byggeriet 5. Patientsikkerhed og patientforhold 6. Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse 7. Risikovurdering 8. Projektorganisering og løbende opfølgning i projektperioden 9. Nedlagte sygehusbygninger 10. Præhospital indsats 11. Forudsætninger for tilsagnet I bilag til ansøgningen er vist mere detaljerede analyser samt baggrundsmateriale, prospekter m.m. 1. Projektbeskrivelse Ombygning og tilbygning af Regionshospitalet Viborg er en forudsætning for Region Midtjyllands ønske om, at Viborg fuldt ud kan varetage funktionen som et af regionens vigtige akuthospitaler. Samtidig er det helt i tråd med hospitalets eget virksomhedsgrundlag, som handler om at være patienternes/brugernes hospital døgnet rundt - centralt beliggende både regionalt og lokalt i Viborg by med hovedfærdselsårer og offentlig transport helt tæt på. En modernisering af udvalgte eksisterende bygninger og en ny stor tilbygning med blandt andet fælles akutmodtagelse vil være med til at underbygge Regionshospitalet Viborg som et af regionens højt og bredest specialiserede hospitaler. Samtidig vil det betyde mere attraktive fysiske og faglige rammer for det nuværende personale, men også gøre det lettere at fastholde og rekruttere nye, kompetente medarbejdere til hospitalet og regionen. Side 1 af 9

5 Kapitel 0: Resumé Rammerne vil også gøre hospitalet til et endnu mere attraktivt og udfordrende uddannelses- og forskningssted for studerende og ansatte fra alle faggrupper. De nye rammer vil også være med til at sikre en omorganisering på hospitalet, som er nødvendig for et fremtidens hospital med kortere indlæggelser, mere ambulant behandling og yderligere sammenhængende patientforløb. Vi ønsker at være en effektiv, velfungerende, moderne og innovativ medspiller i et sundhedsvæsen med større enheder til gavn for borgernes liv og velbefindende. Med nye og mere moderne bygninger kan Regionshospitalet Viborg få skabt en enestående og effektiv synergi på tværs af hospitalets specialer samt kliniske og driftsmæssige servicefunktioner. Det vil gøre det muligt at handle endnu hurtigere, mere sikkert og professionelt, når patienterne har brug for hjælp både akut og elektivt. Ekspertpanelets foreløbige tilsagn på mio. kr. angiver, at midlerne skal anvendes til tre hovedformål: Nybygning på m 2 P-hus til 450 pladser Ombygninger i eksisterende bygning inden for en ramme på 325 mio. kr. Regionsrådet har i 2009 igangsat nybygninger som omfatter m 2. Til yderligere udbygning er der således m 2, som anvendes til et nyt akuthus og en udvidelse af paraplegifunktionen ved Søndersø. Tilbygningen er foretaget med fokus på at optimere logistikken og de driftsmæssige forhold. Hospitalet er veldisponeret i dag, således at funktioner, som er forholdsvis nyindrettede, og som ligger fornuftigt ud fra den samlede funktionsdisponering af hospitalet, forbliver uændrede. De planlagte ombygninger er nødvendige ud fra logistiske og driftsmæssige hensyn. 2. Projektoplysninger Der er oplyst projektoplysninger i henhold til ekspertpanelets krav. 3. Dimensionering og økonomi Dimensioneringen af Regionshospitalet Viborg er gennemført på baggrund af en fremskrivning af patienter og bemanding til 2018, på hvilket grundlag der foretages en beregning af kapacitets- og arealbehovet for det samlede hospital. Patientfremskrivningen for Regionshospitalet Viborg til 2018 baseres på en fremskrivning af patientaktiviteten i 2007 samt de ændringer, der er vedtaget for hospitalets fremtidige optageområde samt specialeprofil. Optageområdet for Regionshospitalet Viborg er Viborg og Skive kommuner samt en del af patienterne fra Silkeborg Kommune. Som et led i Region Midtjyllands funktionsfordeling overføres en del medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter fra Regionshospitalet Silkeborg til Viborg, hvilket indebærer en patienttilvækst til hospitalet, der modsvarer knap 90 senge i Desuden varetager hospitalet den karkirurgiske funktion for kommuner i det tidligere Ringkjøbing Amt Neurorehabilitering er overført fra Regionshospitalet Brædstrup (ca. 10 senge i 2007) til neurologisk afdeling i Skive. Som et led i Sundhedsstyrelsens specialeplan varetager hospitalet paraplegifunktionen for Vestdanmark (Jylland og Fyn) og antal senge øges fra 26 til 35. Patientdata for 2007 danner udgangspunkt for en fremskrivning til 2018 efter principper, som tilgodeser ekspertpanelets anbefalinger. Resultatet af den samlede patientfremskrivning fra 2007 til 2018 er sammenfattet i tabellen herunder: Side 2 af 9

6 Kapitel 0: Resumé Tabel 0.1. Regionshospitalet Viborg. Patientgrundlag 2007 og Patientfremskrivning Ændring i % Indlæggelser % Sengedage % Gnsn. liggetid 4,2 3,5-17% Ambulant % Aktiviteten dækker det samlede Regionshospital inkl. overført aktivitet fra Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Brædstrup samt paraplegifunktionen. Der ses et øget antal indlæggelser, uændret sengedagsforbrug og en øget ambulant aktivitet. Aktivitetsøgningen skyldes for en stor del de overførte patienter og patienttilvæksten i paraplegifunktionen. Korrigeres for disse forhold fås en samlet sengedagsreduktion på ca. 20 % og en ambulant vækst på ca. 50 %, som svarer til ekspertpanelets anbefalinger. Bemandingen i 2018 er af betydning for dimensionering af de personalerelaterede funktioner, dvs. kontorer, møderum, garderober og kantine. Der tages udgangspunkt i 2007 bemandingen for Regionshospitalet Viborg, som fremskrives til 2018 på grundlag af aktivitetsændringen med 15 % effektivisering lagt ovenpå. Arealbehovet beregnes på grundlag af de fremskrevne patient- og aktivitetsdata, den forudsatte bemanding samt de anvendte udnyttelsesgrader og arealstandarder. Tabel 0.2. Regionshospitalet Viborg. Samlet nettoarealbehov 2018 Arealbehov m 2 netto Akutfunktioner Kliniske funktioner Kliniske servicefunktioner Servicefunktioner I alt Det samlede nettoarealbehov udgør ca m 2, hvilket inkluderer areal til de funktioner som fortsat skal være i Skive, samt til en udvidet paraplegifunktion. Baseret på en gennemgang af tegningsmateriale for samtlige bygninger, der huser hospitalsfunktioner knyttet til matriklerne i Viborg, er der foretaget en opgørelse af det nuværende afdelingsnetto- og bruttoareal fordelt på funktioner samt arealer til tværgående trafik og teknik. Dermed fås en opgørelse af hospitalets samlede nuværende areal på matriklerne i Viborg til ca m 2 brutto, hvoraf ca m 2 er afdelingsbruttoareal og ca m 2 er tværgående trafik og teknikareal. Ca m 2 er nettoareal, og hospitalets samlede brutto/netto faktor ca. 2,0 og afdelingsbrutto/nettofaktoren ca. 1,6. Realiseringsstudiet baseres på det teoretisk opgjorte arealbehov. Hospitalets nuværende trafik og teknikarealer er både velfungerende og effektive og kan i sin nuværende form betjene det udbyggede hospital. Der skal fortsat være nogle funktioner i Skive, dvs. nettoarealbehovet korrigeres herfor. Af praktiske grunde holdes også paraplegifunktionen udenfor arealbalancen, da den skal udbygges på sin nuværende placering, der ligger i en vis afstand fra det centrale bygningskompleks i Viborg. Realiseringsstudiets hovedprincipper baseres på nybygning af akutfunktionen og andre funktioner, der er af betydning for akutbetjeningen, f.eks. operation og billeddiagnostik. Endvidere etableres en ny hovedindgang. I eksisterende bygninger prioriteres forbedring af sengeområder og ambulatorier. Side 3 af 9

7 Kapitel 0: Resumé Det nye akuthus etableres med følgende funktioner: Fælles akutmodtagelse inkl. psykiatri og lægevagt Supplerende operationsstuer og billeddiagnostik Hovedindgang og auditorium Kirurgiske/ortopædkirurgiske senge I de eksisterende bygninger gennemføres nogle rokader for sikre en god logistik i det samlede hospital, og der foretages en række ombygninger, f.eks. Forbedring af sengeafdelingerne med etablering af flere 1-sengsstuer og bad/toilet Udvidelse af ambulatorier, dagafsnit og kontorområder i frigjorte arealer Ombygning af nuværende vestibule til undervisning og forskning Endelig foretages en udbygning af paraplegifunktionen og ombygning af eksisterende funktioner. Fase 0 fastholdes uændret. Det samlede nybygningsareal i realiseringsstudiet er følgende: Tabel 0.3. Arealer til nybygning Nybygning Syd Fase 0, amb Fase 0, senge Fase 0, patologi Nybygning paraplegi Samlet nyt afdelingsareal Trafik og teknik 3000 I alt nybyggeri Herefter udgør det samlede bruttoareal for hospitalsfunktionerne i Viborg m 2. Det samlede ombygningsareal i realiseringsstudiet er følgende: Tabel 0.4. Bruttoarealer til ombygning Eksisterende bygninger, afdelingsareal Eksisterende bygninger, trafikareal 200 Paraplegifunktion I alt ombygning For at estimere den forventede investering så præcist som muligt, er delprojekterne opdelt i kategorier efter funktion og type af byggeart, hvorefter delprojekterne er prissat med erfarede enhedspriser for nybyggeri og ombygning opdelt i tilsvarende kategorier. Der er benyttet erfarede enhedspriser for gennemførte nybyggerier og ombygning af hospitaler i Danmark efter år Enhedspriserne indeholder udgifter til projektering og byggestyring, fast inventar og medicoteknisk udstyr, byggeomkostninger og interimsforanstaltninger. Alle priserne er eksklusive moms og er ved byggeindeks 120,5 svarende til 2. kvartal 2008 og forventet indeks ved 1. kvartal 2010, og er opdelt i fire funktionstyper: A/ Sekundære arealer som kældre, teknikrum, depoter, arkiver og tilsvarende. B/ Ikke kliniske arealer, som kontorer, undervisningslokaler, foyer og tilsvarende. C/ Kliniske arealer, som sengestuer, ambulatorier, klinikker og tilsvarende. Side 4 af 9

8 Kapitel 0: Resumé D/ Kliniske arealer med højt installationsniveau som operationsrum, laboratorier, billeddiagnostik og tilsvarende. Investeringsbehovet for om- og udbygning af regionshospitalet forventes at kunne indeholdes indenfor ekspertpanelets tilsagn, som er mio. kr. ved indeks 120,5. Fordelingen af det forventede investeringsbehov for den enkelte bygningsfase fremgår af nedenstående tabel: Tabel 0.5. Samlet anlægsøkonomi Fase 0.1 B26, M27 og A24 m.m. Fase 0.2 Patologi Fase 1 Parkeringshus Fase 2 Akuthus Fase 3 Ombygning Fase 4 Paraplegifunktionen Total eksklusiv moms 80 mio. kr. 50 mio. kr. 60 mio. kr. 530 mio. kr. 340 mio. kr. 90 mio. kr mio. kr. Tidsplanen for masterplanen strækker sig over en niårig periode, hvilket medfører, at implementeringen af den samlet plan for Regionshospitalet Viborg forventes afsluttet ved udgangen af år Den overordnede tidsplan er angivet nedenfor. Med udgangspunkt i ovenstående tidsplan forventes det at investeringsforløbet vil være som angivet i nedenstående tabel: Tabel 0.6. Investeringsplan i mio. kr. Fase I alt I alt Side 5 af 9

9 Kapitel 0: Resumé 4. Fleksibilitet Regionshospitalet Viborgs eksisterende bygninger har over tid vist sig at være overordentlige robuste og fleksible overfor den løbende ombygning og udvidelse, der er gennemført siden hospitalets start. De eksisterende bygninger er primært opført ad to omgange. Den første større udbygning er fra slutningen af 1970 erne og bestod af både sengeafdelinger og behandlingsområder. Den senere store udvidelse med den 13 etagers høje patientbygning er fra slutningen af 1980 erne. Ved begge udbygninger er der blevet lagt vægt på at udføre byggeriet, så det er muligt både at bygge om og udvide med et minimum af ekstra udgifter. Det betyder, at de eksisterende bygninger er både fleksible overfor ændringer, og at de er dimensioneret, så det er enkelt at bygge til og ovenpå. De eksisterende bygninger er planlagt med stor fremsynethed og lever på alle måde op til de krav om generalitet, elasticitet og fleksibilitet, som kræves til fremtidigt sygehusbyggeri. Fleksibilitet er et nøglebegreb i fremtidigt hospitalshusbyggeri, og betragtes ud fra tre synsvinkler: Generalitet, fleksibilitet og elasticitet. Generalitet omhandler bygningens indretning. Indretningen bør være på en sådan måde, at fleste mulige rum har en generel karakter, så de kan anvendes af flere forskellige afdelinger og til flere forskellige formål. Fleksibilitet omhandler bygningens evne til at kunne ændres og ombygges. Det konstruktive system, facadesystemer og føringstraceer for tekniske installationer bør være organiseret og modulopdelt på en sådan måde, at ombygninger kan gennemføres uden at gribe ind i bygningernes hovedstruktur. Elasticitet omhandler bygningens evne til at kunne udvides eller indskrænkes. Søljer, drager og dæk bør være dimensioneret, så der kan gennemføres påbygninger, og det tekniske anlæg og føringer bør have en vis overkapacitet, sådan at der kan ske udvidelser, uden at tekniske rum og føringstraceer skal ændres væsentligt. Tilbygningen til Regionshospitalet Viborg vil være baseret på disse tre fleksibilitetsbetragtninger. 5. Patientsikkerhed og patientforhold Patientsikkerhed er helt afhængig af den effektivitet og rationalitet, hvormed behandlingen kan foregå. Enkle arbejdsgange og et godt arbejdsmiljø mindsker risikoen for, at der opstår fejl i behandlingen. De fysiske rammer bør derfor løbende tilpasses nye behandlingsformer, nyt udstyr og ændret organisering af arbejdet. Af arkitektoniske faktorer, der påvirker risikoen for fejl, kan blandt andet nævnes det akustiske miljø, dagslys forhold, kunstlys, sengestuestørrelser, manøvreareal, tilgængelighed mv. I de foreslåede om- og tilbygninger er der på overordnet niveau valgt en areal- og funktionsdisponering, som muliggør, at der kan tilrettelægges enkle og overskuelige arbejdsprocesser. Det er hensigten, at de nye om- og tilbygninger på Regionshospitalet Viborg skal forbedre forholdende for patienter, så de fysiske rammer på bedst mulig måde kommer til at bidrage til den helende proces. I realiseringsstudiet er der derfor arbejdet med begrebet helende arkitektur, i forholdet mellem landskab og de nye bygningers placering på grunden. Det vigtigste parameter i helende arkitektur er sikring af gode daglys- og udsigtsforhold i patientrum. De nye bygninger har en bygningsdybde, der sikrer mulighed for dagslysindfald dybt ind i bygningskroppen. Også forhold som indeklima og hygiejne er af betydning for patientsikkerheden. 6. Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse Regionshospitalet Viborg er allerede i dag et hospital med en god logistik og med gode muligheder for effektiv drift. Hospitalet på matriklen i Viborg er et kompakt byggeri med korte afstande afdelingerne imellem, entydige ankomstveje for patienter og personale, og et centralt placeret trafikcenter, der giver korte adgangsveje til såvel afdelingerne oppe i højhuset som i de tilknyttede lavere bygninger. Side 6 af 9

10 Kapitel 0: Resumé Udbygningsforslaget fastholder den kompakte struktur og dermed de attraktive korte afstande i hospitalet. Samtidig fås en ny fælles akutmodtagelse med separat ny ambulanceankomst og egen adgangsvej for selvtransporterende akutte patienter. Helikopterlandingsplads etableres direkte over akutmodtagelsen. Den nye akutmodtagelse har integreret billeddiagnostik samt en akut sengeafdeling. Billeddiagnostik i øvrigt og operation er placeret direkte over akutmodtagelsen. Elektive patienter og besøgende ankommer via en ny hovedindgang med direkte adgang fra det nye parkeringshus og til hospitalets trafikcenter. De ambulante områder placeres med nærhed til ankomsten for de elektive patienter og trafikcentret. Samtidig etableres en struktur, hvor der er kort afstand mellem sengeområder og ambulatorier for de enkelte afdelinger, enten ved at disse er placeret i samme plan (f.eks. børneafdeling og gynækologi/føde) eller via kort horisontal forbindelse til etagen under/over (f.eks. medicinsk afdeling). Udvidelsen af operationskapaciteten sker i plan 05, som er på samme plan som den nuværende operationsafdeling via en ny forbindelseskorridor mellem den gamle og nye operationsafdeling. På samme plan etableres intensiv og opvågning. Udvidelsen af billeddiagnostik sker efter samme princip. I etagerne ovenover etableres kirurgiske sengeafdelinger, der hermed får kort vej til operation. De tilhørende ambulante funktioner vil være placeret i den tilstødende eksisterende bygning. Udbygningsløsningen vil dermed skabe gode muligheder for yderligere at forbedre arbejdsgangene på Regionshospitalet Viborg. 7. Risikovurdering Der er udført ekstern risikovurdering i henhold til ekspertpanelets krav. 8. Projektorganisering og løbende opfølgning i byggeperioden Som udgangspunkt er projektet forankret hos Regionshospitalet Viborg, idet det forudsættes, at de enkelte delprojekter skal følge godkendelsesproceduren som beskrevet i Region Midtjyllands byggeregulativ. Den endelige frigivelse af anlægsbevillinger skal sammen med den planlagte styring godkendes i Regionsrådet. Regionshospitalets projektafdeling er i samarbejde med Region Midtjylland ved at udarbejde en styringsmanual, der har til formål at sikre, at det omfattende og komplekse byggeri udføres indenfor de fastsatte tidsrammer og økonomiske rammebevillinger. Der er taget udgangspunkt i Rapport fra KPMG af 2. oktober 2008 til Danske Regioner; Økonomisk styring af større anlægsprojekter/sygehusbyggerier. I styringsmanualen er indarbejdet de anbefalinger og principper som følger af KPMG s rapport. De væsentligste anbefalinger fra KPMG s rapport, som styringsmanualen skal tage højde for, er følgende: Politisk involvering i projekternes kritiske faser En robust projektorganisation Systematisk risikostyring Løbende systematisk rapportering, herunder uvildig vurdering Koncepter for Regionens styringsprincipper En velfungerende byggeorganisation Regionsrådets involvering i beslutningsprocessen Styringsmanualen skal sikre, at regionens tilsynspligt efterleves i byggeorganisationen - i første omgang overfor projektafdelingen og hospitalsledelsen. 9. Nedlagte sygehusbygninger I plangrundlaget for nærværende ansøgning indgår overflytning af funktioner fra Regionshospitalet Skive. Der pågår endnu ikke afsluttede politiske overvejelser om eventuelt efterfølgende salg af bygninger. Side 7 af 9

11 Kapitel 0: Resumé Region Midtjylland har udarbejdet en redegørelse for regionens finansierings- og investeringsplan for perioden , herunder en redegørelse for egenfinansieringen i forbindelse med kvalitetsfondsprojekterne. Redegørelse er vedlagt som bilag Præhospital indsats Sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan for Region Midtjylland er udarbejdet inden for rammerne af de beslutninger, der er truffet i akutplanen fra oktober Der er med planen lagt et spor for udviklingen af bl.a. den præhospitale indsats i regionen sideløbende med gennemførelse af akut- og hospitalsplanerne. Overordnet har den præhospitale indsats til formål at: Redde liv Forbedre helbredsudsigter Formindske smerter og andre symptomer Afkorte det samlede sygdomsforløb Yde omsorg og skabe tryghed Fundamentet i regionens præhospitale indsats er et veluddannet ambulanceberedskab, suppleret med akutbiler. Her til kommer øvrige supplerende præhospitale ordninger. De nye kontrakter for ambulancetjenesten og den liggende befordring trådte i kraft den 1. december Med de nye kontrakter er der sket en specialisering, idet ambulancerne nu dedikeres de akutte opgaver, mens nye biler til liggende befordring vil tage sig af de resterende kørselsopgaver, hvor patienten skal ligge ned. Det bærende princip ved akutbiler er, at der bringes specialiseret ekspertise frem til/mod patienten/skadestedet. Den præhospitale indsats er ét sammenhængende system, hvor der disponeres i henhold til hurtigst muligt og bedst muligt at tage vare om patienten og dennes situation. Som nævnt er fundamentet ambulanceberedskabet. Men akutbilerne kan disponeres, således at ambulance og akutbil mødes hos patienten, eller at ambulance og akutbil mødes på vej til hospitalet. Den sundhedsfaglige person, der varetager funktionen, kan ved behov følge med patienten i ambulancen. Derudover har Region Midtjylland overtaget en række forskellige typer af særlige ordninger fra de tidligere amter. Ud over Ø-beredskabsordninger er der også en række øvrige supplerende præhospitale ordninger. Det drejer sig bl.a. om aftale med kommuner om tilkald af hjemmesygeplejersker til patienten/skadestedet ved visse 112-opkald aftaler med praktiserende læger om udrykning ved visse 112-opkald, m.m. 11. Forudsætninger for tilsagnet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg fokuserer på at fastholde hospitalets nuværende gode logistik og arealeffektive struktur, både hvad angår placering af hospitalets afdelinger og funktioner, men også det nuværende tværgående trafiksystem og tekniske arealer. Om- og tilbygningen er dermed særdeles arealeffektiv, idet næsten 90 % af arealudvidelsen anvendes til funktionsareal, og kun et begrænset areal går til de nødvendige trafik- og teknik arealer i det nye akuthus. Realiseringsstudiet lever fuldt ud op til ekspertpanelets anbefalinger, både hvad angår dimensionering og løsningsforslag. Således indeholder realiseringsstudiets akuthus blandt andet en ny fælles akutmodtagelse. Realiseringsstudiets samlede areal til nybygning er m 2, og den samlede investeringsramme er på 1,15 mia. kr. som præciseret nærmer i tabellen nedenfor: Side 8 af 9

12 Kapitel 0: Resumé Tabel 0.6. Sammenligning af nærværende projektbeskrivelse og ekspertpanelets foreløbige tilsagn. Afrundede beløb Indeks 120,5 Projektbeskrivelse Tilsagn fra ekspertpanelet (Fordeling af byggeudgifter anslået) Difference, kr. Nybygget bruttoareal og m 2 -pris incl. byggestyring m.v m kr./m mio. kr m kr./ m mio. kr. -65 mio. kr. Parkering 60 mio. kr. 40 mio. kr. +20 mio. kr. Nybyggeri, samlet 780 mio. kr. 825 mio. kr. -45 mio. kr. Ombygning 370 mio. kr. 325 mio. kr. +45mio. kr. Total mio. kr mio. kr. 0 mio. kr. På denne baggrund vurderer Region Midtjylland, at Regionshospitalet Viborg kan etableres på et fremtidssikret niveau med et samlet anlægsbudget på mio. kr. Side 9 af 9

13 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse KAPITEL 01

14 Ansøgning for endeligt tilsagn Kapitel 1: Projektbeskrivelse Kapitel 1: Projektbeskrivelse 1.1 Indledning Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at Regionshospitalet Viborg skal være et af regionens fem hospitaler med fælles akutmodtagelse. For at tilgodese den akutte funktion og de stadig stigende krav til et moderne, rationelt og effektivt regionshospital er der planlagt en udbygning af Regionshospitalet Viborg med hospitalet selv som bygherre. Regeringens ekspertpanel har anbefalet en udbygning af Regionshospitalet Viborg inden for en økonomisk ramme på mio. kr. På den baggrund er der igangsat et planlægningsarbejde, som skal konkretisere udbygningsløsningen og de dimensionerende forudsætninger i form af det fremtidige patientgrundlag og bemanding samt kapaciteter og areal. Udgangspunktet for nærværende ansøgning om endeligt tilsagn er dels det hidtidige planarbejde, herunder Prospektet for Regionshospitalet Viborg 2008, Bilag 12.9, der tager udgangspunkt i hospitalets Ajourføring af Generalplan 2007, Bilag Forudsætningerne for ansøgningen om endeligt tilsagn er de af ekspertpanelet trufne planforudsætninger vedr. fremskrivning, arealstandarder, udnyttelsesgrader m.m. Rådgiveren har endvidere sammen med hospitalsledelsen været i løbende dialog med Region Midtjyllands planafdeling for at realitetssikre ekspertpanelets planforudsætninger til Regionshospitalet Viborg. Denne ansøgning opstiller de patient- og bemandingsmæssige forudsætninger baseret på hospitalets fremtidige profil og Region Midtjyllands fremskrivnings- og dimensioneringsforudsætninger. På den baggrund er der foretaget en kapacitets- og arealberegning, som sammenholdt med det nuværende areal kan danne grundlag for den forestående om- og tilbygning og de indledende arkitektoniske og økonomiske overvejelser. 1.2 Visioner, mål og prioriteringer Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg er en forudsætning for Region Midtjyllands ønske om, at Viborg fuldt ud kan varetage funktionen som et af regionens akuthospitaler. Samtidig er det helt i tråd med hospitalets eget virksomhedsgrundlag, Bilag 12.14, dit hospital i midten døgnet rundt, som handler om at være patienternes/brugernes hospital døgnet rundt - centralt beliggende både regionalt og lokalt i Viborg by med hovedfærdselsårer og offentlig transport helt tæt på. En modernisering af udvalgte eksisterende bygninger og en ny stor tilbygning blandt andet med fælles akutmodtagelse vil være med til at underbygge Regionshospitalet Viborg som et af regionens højt og bredest specialiserede hospitaler og med grundlag for et endnu større optageområde end i dag. Samtidig vil det betyde mere attraktive fysiske og faglige rammer for det nuværende personale, men også gøre det lettere at fastholde og rekruttere nye, kompetente medarbejdere til hospitalet og regionen. Rammerne vil også gøre hospitalet til et endnu mere attraktivt og udfordrende uddannelses- og forskningssted for studerende og ansatte fra alle faggrupper. De nye rammer vil også være med til at sikre en omorganisering på hospitalet, som er nødvendig for et fremtidens hospital med kortere indlæggelser, mere ambulant behandling og yderligere sammenhængende patientforløb. Vi ønsker at være en effektiv, velfungerende, moderne og innovativ medspiller i et sundhedsvæsen med større enheder til gavn for borgernes liv og velbefindende. Med nye og mere moderne bygninger kan Regionshospitalet Viborg få skabt en enestående og effektiv synergi på tværs af hospitalets specialer samt kliniske og driftsmæssige servicefunktioner. Det vil gøre det Side 1 af 5

15 Ansøgning for endeligt tilsagn Kapitel 1: Projektbeskrivelse muligt at handle endnu hurtigere, mere sikkert og professionelt, når patienterne har brug for hjælp både akut og elektivt. 1.3 Organisationsmodeller Til planlægning og styring af om- og tilbygningen til Regionshospitalet Viborg i forbindelse med udmøntningen af tilsagnet fra ekspertpanelet i et færdigt byggeriprojekt er der oprettet en projektafdeling på Regionshospitalet Viborg med 5 ansatte. Projektafdelingen vil gennem forberedelses- og byggeprocessen arbejde på at støtte hospitalsledelsen i processen og påtage sig en række vigtige opgaver, ikke mindst i forbindelse med brugerinddragelse i planlægningsfasen, samt sikre en tæt kontakt og koordination til hospitalets drift i byggeperioden. Projektafdelingen vil indledningsvis og løbende beskrive anlægsprojekterne i bygningsmassen og dermed bistå med planlægning, økonomistyring, programmering og gennemførelse. Herudover vil afdelingen følge projekterne sikkert i havn med styring og kvalitetssikring gennem kontakt til byggepladsen i tæt samarbejde med de involverede afdelinger, og sikre normal drift i størst mulig udstrækning. Den øvrige organisering til styring af om- og tilbygningerne fremgår af kapitel 8 - Projektorganisering og den løbende opfølgning i byggeperioden. 1.4 Bebyggelsesmønstre De eksterne rådgivere har i samarbejde med Regionshospitalet Viborg udarbejdet et realiseringsstudie, som viser, hvordan udbygningen kan gennemføres. Realiseringsstudier 2010 vedlægges denne ansøgning som Bilag Realiseringsstudiets forslag til om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg tager udgangspunkt i det dimensionerende grundlag og i ekspertpanelets foreløbige tilsagn om midler til om- og tilbygning. Ekspertpanelets foreløbige tilsagn på mio. kr. angiver, at midlerne skal anvendes til tre hovedformål: Nybygning på m 2 P-hus til 450 pladser Ombygninger i eksisterende bygning inden for en ramme på 325 mio. kr. Regionsrådet har i 2009 under fase 0 igangsat nybygninger som omfatter m 2. Disse nybygninger omfatter etablering af en sengeafsnit til kardiologi, M27, en flytning af børneambulatoriet B26 og en udvidelse af patologifunktionen, for at gøre plads til en midlertidig akutafdeling samt overførte funktioner fra Regionshospitalet Skive. Se Bilag og Til yderligere udbygning er der således m 2, som anvendes til et nyt akuthus og en udvidelse af paraplegifunktionen ved Søndersø. Det bebyggelsesmønster, som realiseringsstudiet anviser, er tilrettelagt, så der er mulighed for yderligere udvidelse på op til m 2, som lokalplanen tillader. Bebyggelsesmønstret tilsikrer endvidere, at den nye ringvej langs banelegemet, som Viborg Kommune planlægger, kan indgå i en helhedsløsning sammen med P-hus, ændrede ambulancetilkørselsforhold og hospitalets nye hovedindgang i nybygningen. Realiseringsstudiets gennemførelse er ikke afhængig af den nye ringvej, men vil under alle omstændigheder medføre bedre tilkørselsforhold. I forbindelse med udarbejdelsen af realiseringsstudiet har der været ført dialog med Viborg Kommune om lokalplanforhold, parkeringsforhold og den igangværende planlægning af den nye ringvej. Det er ligeledes værd at bemærke, at realiseringsstudiets bebyggelsesmønster ikke er afhængigt af, at der foretages nedrivninger i den eksisterende bygningsmasse. Det er med andre ord muligt at gennemføre Side 2 af 5

16 Ansøgning for endeligt tilsagn Kapitel 1: Projektbeskrivelse nybyggeriet uden at skulle reducere i den eksisterende bygningsmasse. Dette betyder også, at man kan opretholde hospitalets drift i hele byggeperioden. Arkitektonisk hovedidé Akuthuset bliver et nyt ansigt for Regionshospitalet Viborg. Det er intentionen, at akuthusets arkitektoniske udtryk skal være en fortolkning og sammenføjning af de forskellige bygninger, der findes på matriklen i dag. Den nye bygning skal på denne måde være tilpasset stedet og videreføre de arkitektoniske hovedtræk, som kendetegner den eksisterende bygningsmasse. Samtidigt skal den nye bygning forholde sig til omgivelserne, de landskabelige træk mod søen og de bymæssige strukturer. Med den nye hospitalsbygnings hovedfacade orienteret mod Gl. Århusvej dannes en ny front for hospitalet og et tydeligt identifikationspunkt, som er med til at skabe overskuelighed og klarhed i det samlede anlæg. Den nye hospitalsbygning indeholder også den nye hovedindgang, og med den valgte placering bliver hovedindgangen synlig fra den nye indkørsel til hospitalet. På den måde vil alle, der ankommer til hospitalet, have nemt ved at finde hovedindgangen og derfra let kunne orientere sig videre i det samlede anlæg. Den eksisterende bygningsmasse ligger højt placeret og har fine udsigtsforhold over Søndersø og det bagved liggende landskab. Terrænet stiger fra de omkringliggende veje op mod hospitalets bygninger. Ved at udnytte denne terrænstigning bliver det muligt at etablere indgange på flere niveauer, således at akutfunktionen får indgang i plan 01, mens hovedindgangen placeres i plan 02. Dette er en ideel måde at få separeret patienter til akutmodtagelse og øvrige patienter, besøgende og pårørende. For at opnå en optimal fordeling af arealer udformes den nye bygning med en terrasseret base i to plan, som skærer sig ind i det skrånende terræn. Ovenpå basen placeres en L-formet bygning, som danner front mod Gl. Århusvej og påbegynder en kant bebyggelse langs Gl. Århusvej i overensstemmelse med Lokalplanen nr. 352 s intentioner, Bilag Akuthuset Det nye akuthus kommer til at indeholde: Fælles akutmodtagelse Hovedindgang Auditorium Udvidelse af operationsafdeling Udvidelse af billeddiagnostik og klinisk fysiologi Sengestuer for kirurgiske afdelinger Som nævnt ovenfor placeres akutmodtagelsen i plan 01 med direkte ankomst fra terræn for ambulancer og selvhjulpne patienter. I plan 02 etableres hospitalets nye hovedindgang, som på grund af grundens stigende terræn også har indgang fra terræn. Fra hovedindgangen skabes forbindelse til den eksisterende, høje patientbygnings transportcenter. Forbindelsen mellem den nye hovedindgang og transportcenteret etableres ved at nedlægge den eksisterende sengecentral. På denne måde bliver der god og overskuelig sammenhæng mellem den nye hovedindgang og det eksisterende transportcenter. Som det er beregnet i det dimensionerende grundlag er arealbehovet for akutmodtagelsen knap m 2. Ideelt set bør alle arealer til akutmodtagelsen placeres i samme plan. Dette imødekommes i realiseringsstudiet, hvor akutmodtagelsen placeres i det nederste plan af den terrasserede base. Kun et enkelt afsnit med akutsenge er placeret i etagen umiddelbart over. I plan 01 er indgangen for selvhjulpne patienter til akutmodtagelsen etableret i tilknytning til den eksisterende tilkørselsvej til hospitalet. Der etableres et område foran indgangen til akutmodtagelsen, hvor der er mulighed for af- og påsætning, korttidsparkering og taxaopstilling. Ambulancetilkørslen til akutmodtagelsen etableres med direkte indkørsel fra Gl. Århusvej i samme plan. Side 3 af 5

17 Ansøgning for endeligt tilsagn Kapitel 1: Projektbeskrivelse I plan 02 placeres i forbindelse med den nye hovedindgang og forhallen et auditorium. Foran hovedindgangen etableres en forplads med mulighed for af- og påsætning, kortidsparkering og taxaopstilling. I denne etage placeres også en del akutsenge. I plan 03 placeres udvidelse af billeddiagnostikken i sammen plan og i direkte forbindelsen med den eksisterende billeddiagnostik. Klinisk fysiologi samles også her. Plan 04 er et cirkulationsplan med forbindelse til P-hus og patienthotel. På plan 04 er der i øvrigt placeret kirurgiske senge. I plan 05 placeres udvidelsen af oprationsafdelingen ligeledes i samme plan og i direkte tilknytning til den eksisterende operationsafdeling. I plan 06 og 07 er der kirurgiske senge. Der placeres heliport på taget over plan 07. P-huset Der opføres et nyt P-hus med plads til 450 biler med mulighed for udvidelse op til 1000 pladser. I samorganisering med kommunen vil der være indkørsel fra den ny ringvej. Fra P-huset vil der være forbindelse til behandlingsbygning i plan 04, hvor man får direkte adgang til hovedindgangen og trafikcentret. Det eksisterende P-hus vil fremover være dedikeret til medarbejderparkering, og de ansatte vil derfra kunne gå direkte til garderober. Paraplegifunktionen Paraplegifunktionen holder i dag til i et bygningskompleks, der ligger direkte ud til Søndersø. Udbygningen skal give tidssvarende forhold for denne funktion, som Regionshospitalet Viborg varetager for hele Vestdanmark. Dette er i tråd med Sundhedsstyrelsens specialeplan, hvor paraplegien fortsat placeres i Viborg som en højt specialiseret funktion. Med udbygningen udvides antallet af senge fra de nuværende 26 senge til 35 senge. Alle senge indrettes som enestuer med eget bad/toilet, og træningsfaciliteterne udbygges og moderniseres. Der tages udgangspunkt i et dispositionsforslag, som blev udarbejdet i Se Bilag Ombygninger I nærværende ansøgning er funktionsfordelingen i det centrale hospitalskompleks foretaget med fokus på at optimere logistikken og de driftsmæssige forhold samt at begrænse ombygningerne til det nødvendige. Hospitalet er veldisponeret i dag, således at funktioner, som er forholdsvis nyindrettede, og som ligger fornuftigt ud fra den samlede funktionsdisponering af hospitalet, forbliver uændrede. De planlagte ombygninger er nødvendige ud fra logistiske og driftsmæssige hensyn. Generelt foreslås en opgradering af alle sengeområder, som er placeret i det eksisterende højhus. I dag er der på en typisk etage plads til ca. 54 senge. Med en opgradering til dagens standard vil en typisk sengeetage kunne ombygges, så den består af 36 1-sengsstuer med tilhørende bad og toilet. En sådan opgradering vil kunne gennemføres som vist på skitse i Realiseringsstudier 2010, Bilag De ombyggede baderum vil herefter leve op Region Midtjyllands målsætning om indretning af baderum i nybyggeri, men den resulterende arealstandard for sengeområdet vil være lidt mindre end den for nybyggeri. De ikke ombyggede arealer overholder ikke regionens standard. I betragtning af at ombygningerne foretages Side 4 af 5

18 Ansøgning for endeligt tilsagn Kapitel 1: Projektbeskrivelse i eksisterende bygning, og at de kan gennemføres med forholdsvis enkle omdisponeringer, kan der opnås en god løsning både funktionelt og rationelt set i relation til den samlede investering. I kapitel 3 og i Bilag er der en nærmere beskrivelse af øvrige ombygninger. Side 5 af 5

19 PROJEKTOPLYSNINGER Projekoplysninger KAPITEL 02

20 Kapitel 2: Projektoplysninger Kapitel 2: Projektoplysninger 2.1 Projektoplysninger til brug for endeligt tilsagn I nedenstående skema forefindes de efterspurgte projektoplysninger vedrørende Regionshospitalet Viborg i forbindelse med regionens ansøgning til ekspertpanelet om endeligt tilsagn. Grund og arealer mv. Tabellerne A, B og C er udfyldt med udgangspunkt i, hvordan arealer mv. er forudsat at være, når projekterne er afsluttet. Tabel A. Grund og byggeri Areal (m 2 ) Grundareal (ekskl. paraplegi) Bebygget areal (ekskl. paraplegi) Bruttoetageareal (inkl. paraplegi) Heraf kælderareal (ekskl. paraplegi) Parkeringsarealer (uden for bygning)* pladser Friarealer ca * Eksisterende p-pladser øges fra 700 til Tabel B. Arealstandarder i nybyggeri Arealstandard (m 2, netto) * Sengeafsnit (pr. sengeplads). Det Ved 1-sengsstuer: 35m 2, heraf bedes angivet, hvor stor en andel 8m 2 til wc/bad wc/bad udgør heraf. Ved 2-sengsstuer: Ved 3+sengsstuer: Intensiv (pr. sengeplads) 50 Opvågning (pr. sengeplads) 16 Dagpladser (pr. plads) 15(kir) 20(med) Operation (pr. OP-stue) 110(dag) 120(indl) Ambulatorier (pr. us-rum) 30 Fødeafdeling (pr. stue) 70 Dialysepladser (pr. plads) 23 Kontorer (pr. fast plads, merkantil, 10 adm.) Kontor (pr. midlertidig plads, 7 klinik) Kontorer (pr. fast plads) 10 Evt. patienthotel 23 Anvendt brutto/nettofaktor ** * Arealstandarderne gælder for nybyggeri ** Hovedparten af hospitalet forbliver i eksisterende bygninger. Nuværende brutto/nettofaktor 2,0 opretholdes Side 1 af 3

21 Kapitel 2: Projektoplysninger Tabel C. Arealforbrug (matriklerne i Viborg) Senge stuer (incl. tilknytt et bad/toi let) 1) Behan dlings areal 2) Kontor 3) Patien thotel Fælles areale r Labor atorier o.lign. 4) Øvrige servic efunkti oner (Køkk en sterilc entral, central depot mv.) Parkering (i bygnin gsarea l) Andet 5) Areal ) Inkl. intensiv og præ-/postoperative senge og integrerede kontorer og møderum 2) Inkl. kontorer til kliniske funktioner 3) Kontorer er medregnet under areal til sengestuer, behandlingsareal, laboratorier 4) Inkl. kontorer og møderum 5) Tværgående trafik og teknik 6) Areal til undervisning og forskning er indeholdt i Fælles arealer I alt Univ ersit etsa real 6) I alt Tabel D. Behandlingskapacitet mv. (Regionshospitalet Viborg) I dag (2007) I nyt/moderniseret byggeri Antal senge (sondring hvis både psykiatriske og somatiske senge) * Ambulante behandlinger **) Sengedage **) *) Inkl. hotelsenge men ekskl. intensivsenge **) For 2018 er aktiviteten inkl. overførte funktioner fra Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Brædstrup samt udvidet paraplegifunktion Projektøkonomi Tabel E: Projektøkonomi Mio. kr. (ekskl. moms) nybyggeri ombygning Grundkøb 0 0 Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) Byggemodning/infrastruktur 35 0 Parkeringsarealer og veje 55 0 Håndværkerudgifter/entreprise Byggestyring IT 5 0 Medicoteknisk udstyr/apparatur Andet 0 0 I alt, konkret byggeri Samlet areal (brutto, m²) Pris pr m² (kr. gns.) Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning 0 0 Den skønnet investeringsprofil af anlægsinvestering over år er angivet nedenfor: År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Total Side 2 af 3

22 Kapitel 2: Projektoplysninger Beløb er mio.kr. ekskl. moms ved indeks 120,5 Effektiviseringer mv. Der vil blive stillet krav om effektivitetsgevinster ved investeringerne i forbindelse med de endelige tilsagn. Investeringerne skal muliggøre en mere effektiv opgaveløsning og ressourceanvendelse via bedre logistik og ny teknologi mv., der ligger ud over de almindelige, løbende produktivitetsforbedringer i hospitalsvæsenet. Tabel F: Effektiviseringer og udnyttelsesgrader mv. Mio. kr., helårsniveau % ift. investering % ift. sygehusets driftsbudget Effektiviseringsgevinst ved fuld implementering * 61,1 76,4 5,3 6,6 4,0 5,0 *) Der forventes en effektiviseringsgevinst på 4-5 % pr. år for det samlede hospital efter fuld implementering i Beregnet ud fra budget I dag (2007) I nyt/moderniseret byggeri Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år hhv. timer pr. dag) 7-8 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. Belægningsprocenter, sengeafdelinger (evt. 85 % - 88 % 85 % specifik belægningsprocent for akutmodtagesenge angives) Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer pr. dag) 4,5-7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. 4,5-7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv. timer pr. dag) konv røntgen 7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. Angiografi 7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. CT scanner 7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. Ultralyd scanner 7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. MR scanner 7 timer/dag og dage/år 245 dage/år og 7 timer/dag. PET scanner Nej Evt. andet større apparatur Ingen Side 3 af 3

23 DIMENSIONERING OG ØKONOMI Dimensionering og økonomi KAPITEL 03

24 Kapitel 3: Dimensionering og økonomi Kapitel 3: Dimensionering og økonomi 3.1 Dimensionering Dimensioneringen er gennemført på baggrund af en fremskrivning af patienter og bemanding til 2018, på hvilket grundlag der foretages en beregning af kapacitets- og arealbehovet for det samlede hospital. I det efterfølgende foretages en kort gennemgang af den foretagne dimensionering, idet der henvises til detaljerede beregninger i bilag Patientfremskrivning Patientfremskrivningen for Regionshospitalet Viborg til 2018 baseres på en fremskrivning af patientaktiviteten i 2007 samt de ændringer, der er vedtaget for hospitalets fremtidige optageområde samt specialeprofil. Optageområdet for Regionshospitalet Viborg er Viborg og Skive kommuner samt en del af patienterne fra Silkeborg Kommune. Som et led i Region Midtjyllands funktionsfordeling overføres en del medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter fra Regionshospitalet Silkeborg til Viborg, hvilket indebærer en patienttilvækst til hospitalet, der modsvarer knap 90 senge i Desuden varetager hospitalet den karkirurgiske funktion for kommuner i det tidligere Ringkjøbing Amt, og neurorehabilitering er overført fra Brædstrup (ca. 10 senge i 2007) til neurologisk afdeling i Skive. Som et led i Sundhedsstyrelsens specialeplan varetager hospitalet paraplegifunktionen for Vestdanmark (Jylland og Fyn). Patientdata for 2007 danner udgangspunkt for en fremskrivning til 2018 efter principper, som tilgodeser ekspertpanelets anbefalinger. Fremskrivningen opdeles i tre trin: Trin 1: Indarbejde funktionelle ændringer (optageområde, specialeprofil) og demografisk fremskrivning baseret på 1-års aldersgrupper Trin 2: Tilgodese en realvækst for det ambulante område, som resulterer i en vækst på ca. 50 % Trin 3: Omstilling fra stationær til ambulant behandling og øget anvendelse af akutsenge. Effektivisering ved at reducere liggetiden, således at der opnås en sengedagsreduktion på ca. 20 % De forskellige trin i fremskrivningen er beskrevet nærmere i Bilag 12.1, og resultatet af den samlede patientfremskrivning fra 2007 til 2018 er sammenfattet i tabellen herunder: Tabel 3.1. Regionshospitalet Viborg. Patientgrundlag 2007 og Patientfremskrivning Ændring i % Indlæggelser % Sengedage % Gnsn. liggetid 4,2 3,5-17% Ambulant % Side 1 af 8

25 Kapitel 3: Dimensionering og økonomi Aktiviteten dækker det samlede Regionshospital inkl. overført aktivitet fra Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Brædstrup samt paraplegifunktionen. Der ses et øget antal indlæggelser, uændret sengedagsforbrug og en øget ambulant aktivitet. Aktivitetsøgningen skyldes for en stor del de overførte patienter og patienttilvæksten i paraplegifunktionen. Korrigeres for disse forhold fås en samlet sengedagsreduktion på ca. 20 % og en ambulant vækst på ca. 50 %, som svarer til ekspertpanelets anbefalinger. Se detaljerede beregninger i Bilag Bemandingsfremskrivning Bemandingen i 2018 er af betydning for dimensionering af de personalerelaterede funktioner, dvs. kontorer, møderum, garderober og kantine. Der tages udgangspunkt i 2007 bemandingen for Regionshospitalet Viborg, som fremskrives til 2018 på grundlag af aktivitetsændringen med 15 % effektivisering lagt ovenpå. Resultatet bliver herefter en beskeden bemandingsøgning på ca. 5 %, som herefter danner grundlag for dimensioneringen af de personalerelaterede funktioner. Se Bilag Kapacitet og areal Arealbehov På grundlag af de fremskrevne patient- og aktivitetsdata, den forudsatte bemanding i år 2018 samt de udnyttelsesgrader og arealstandarder som er vist i Bilag 12.3 foretages en teoretisk beregning af arealbehovet for Regionshospitalet Viborg. Tabel 3.2. Regionshospitalet Viborg. Samlet nettoarealbehov 2018 Arealbehov m 2 netto Akutfunktioner Kliniske funktioner Kliniske servicefunktioner Servicefunktioner I alt Det samlede nettoarealbehov udgør ca m 2, hvilket inkluderer areal til de funktioner, som fortsat skal være i Skive samt til en udvidet paraplegifunktion. I Bilag 12.3 ses de mere detaljerede beregninger samt de anvendte udnyttelsesgrader og arealstandarder. Nuværende areal Baseret på en gennemgang af tegningsmateriale for samtlige bygninger, der huser hospitalsfunktioner knyttet til matriklerne i Viborg, er der foretaget en opgørelse af det nuværende afdelingsbruttoareal fordelt på funktioner samt alle tværgående trafikarealer og teknik. Dermed fås en opgørelse af hospitalets samlede nuværende bruttoareal på matriklerne i Viborg. Endvidere er der foretaget en opgørelse af det nuværende nettoareal baseret på en rumfortegnelse udarbejdet af rengøringsafdelingen. Se nærmere i Bilag På det grundlag sammenstilles det nuværende areal som følger: Side 2 af 8

26 Kapitel 3: Dimensionering og økonomi Tabel 3.3. Nuværende hospitalsareal for matriklerne i Viborg Nuværende areal kvm Nuværende afdelingsbruttoareal Tværgående trafikareal og teknik Samlet nuværende bruttoareal Nettoareal, nuværende Nuværende b/n faktor 2,00 Afdelings b/n faktor 1,61 Det samlede nuværende bruttoareal udgør ca m 2, hvoraf ca m 2 er afdelingsbruttoareal og ca m 2 er tværgående trafik og teknikareal. Afdelingsbruttoarealet er det samlede afdelingsareal inkl. interne afdelingskorridorer og evt. teknikrum. Hospitalets samlede brutto/netto faktor ca. 2,0 og afdelingsbrutto/nettofaktoren ca. 1,6. Realiseringsstudiets arealbalance Nettoarealbehovet som opgjort ovenfor skal danne grundlag for realiseringsstudiet. Til dette formål er der behov for at fordele visse arealer på funktionerne, f.eks. kontorer, samt at foretage en omregning til afdelingsbruttoarealer, da det er disse arealer, som skal realiseres. Alle beregninger knyttet til dette afsnit er detaljeret vist i Bilag Hospitalets nuværende trafik og teknikarealer er både velfungerende og effektive og kan i sin nuværende form betjene det udbyggede hospital. Der skal fortsat være nogle funktioner i Skive, dvs. nettoarealbehovet korrigeres herfor. Af praktiske grunde holdes også paraplegifunktionen udenfor arealbalancen, da den skal udbygges på sin nuværende placering, der ligger i en vis afstand fra det centrale bygningskompleks i Viborg. Realiseringsstudiet er baseret på nybygning af akutfunktionen og af andre funktioner, der er af betydning for akutbetjeningen, f.eks. operation og billeddiagnostik. Endvidere etableres en ny hovedindgang. I eksisterende bygninger prioriteres forbedring af sengeområder og ambulatorier. Hovedprincipperne er følgende: Et nyt akuthus med følgende funktioner: Fælles akutmodtagelse inkl. psykiatri og lægevagt Supplerende operationsstuer og billeddiagnostik Hovedindgang og auditorium Kirurgiske/ortopædkirurgiske senge Rokade og ombygning i de eksisterende bygninger, f.eks. Forbedring af sengeafdelingerne med etablering af flere 1-sengsstuer og bad/toilet Udvidelse af ambulatorier, dagafsnit og kontorområder i frigjorte arealer Ombygning af nuværende vestibule til undervisning og forskning Udbygning af paraplegifunktionen og ombygning af eksisterende funktioner. Fase 0 fastholdes uændret. Side 3 af 8

Ansøgning om endeligt tilsagn

Ansøgning om endeligt tilsagn DNV Gødstrup Ansøgning om endeligt tilsagn Dokumentnummer: DNV C XX 05 RAP XXX Ansøgning Kvalitetsfonden Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 12.03.2012 Udgave for bygherre

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-08-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland HØRINGSVERSION Høringsversion MAJ Maj 2009 2009 Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland 1. FORORD... 2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ... 3 2.1 DISPOSITION...

Læs mere