Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret. Kriminalforsorgens recidivstatistik 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret. Kriminalforsorgens recidivstatistik 2009"

Transkript

1 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Kriminalforsorgens recidivstatistik 2009 Marts 2010

2 1. Indledning Kriminalforsorgen har siden 2001 årligt publiceret statistik, der viser hvor mange dømte, der inden for en periode af to år begik ny kriminalitet, som medførte, at de igen blev idømt en betinget eller en ubetinget dom. Denne såkaldte recidivstatistik har været baseret på udtræk fra politiets centrale kriminalregister. Derved har statistikken været begrænset til at benytte oplysninger i dette register, som umiddelbart har været tilgængelige til statistisk brug. Denne begrænsning har medført, at det kun har været muligt at gruppere de dømte og deres eventuelle tilbagefald på meget få grundoplysninger, hvilket vil sige alder, køn og recidivdommens art. Før 2001 har Kriminalforsorgen gennemført enkeltstående undersøgelser over tilbagefald blandt indsatte og klienter i Kriminalforsorgen. Disse oplysninger var baseret på manuelt udtrukne stikprøver af løsladte og tilsynsklienter og viste recidivet for disse grupper inden for en periode af to år. I modsætning til den nyere recidivstatistik indeholdt den stikprøvebaserede statistik oplysninger om recidivet fordelt på løsladelsesmåde f.eks. prøveløsladt på 2/3 og ½ straftid og løsladt på endt straf efter afslag på prøveløsladelse. Fra 2004 var Kriminalforsorgens IT baserede klientsystem indført på alle Kriminalforsorgens institutioner, dvs. fængsler, arresthuse, pensioner og tilsynsafdelinger, og det har således siden 2004 været muligt at basere hovedparten af Kriminalforsorgens statistik på dette administrative register. Kriminalforsorgens recidivstatistik er en af de sidste eksisterende statistikker som fra og med 2009 vil blive baseret på oplysninger i dette register. Omlægningen fra kriminalregisterbaseret statistik til klientsystembaseret statistik medfører en række fordele: For det første indebærer omlægningen, at recidivstatistikken fremover vil indeholde langt mere detaljerede oplysninger om hvilke kategorier af indsatte og klienter, der recidiverer. For det andet vil statistikken indeholde mere detaljerede oplysninger om recidivets art. For det tredje vil omlægningen medføre en mulighed for at variere den hidtidige to-årige opfølgningsperiode således, at recidivet kan måles inden for kortere eller længere perioder. Og for det fjerde vil omlægningen medføre en mulighed for at anvende recidivoplysninger mere målrettet 1.1 Definitioner af recidiv Der findes mange forskellige definitioner på recidiv i statistisk og forskningsrelateret arbejde. Recidiv kan bl.a. defineres som tilbagefald til kriminalitet i det hele taget, recidiv kan defineres ud fra recidivkriminalitetens art, ligesom recidiv kan defineres ud fra hvor lang tid der går fra den indsatte løslades, til han begår ny kriminalitet. Jo længere opfølgningsperioden er for måling af recidiv, des større recidivprocent vil forekomme. Talrige undersøgelser viser, at risikoen for at recidivere er størst i det første år af en given opfølgningsperiode. Start- og sluttidspunkt for måling af recidiv kan også variere. Starttidspunkt for måling af recidiv kan f.eks. være løsladelsestidspunkt og recidiv kan defineres ud fra gerningsdatoen for den nye kriminalitet eller fra det tidspunkt, hvor den indsatte modtager en ny dom. I alle tilfælde er det nødvendigt at operere med nogle præcise definitioner af, hvad der defineres som recidiv og hvornår recidivet indtræffer. F.eks. kan det i nogle tilfælde forekomme, at den nye kriminalitet er begået i opfølgningsperioden, men dommen er stadfæstet efter opfølgningsperioden, hvorfor der ikke er tale om recidiv. 2

3 Et andet væsentligt kriterium for en recidivdefinition er, hvilke forbrydelser og/eller sanktioner der regnes for recidiv. Recidiv kan defineres som tilbagefald til alle former for kriminalitets- og sanktionstyper, heriblandt bødestraf, betingede domme m.m., men den kan også afgrænses og differentieres i forhold til de enkelte former for kriminalitet og sanktionstyper. En recidivundersøgelse kan f.eks. tage udgangspunkt i, hvorvidt tyveridømte recidiverer til samme eller en mere alvorlig kriminalitetstype, eller tilbagefald til ny kriminalitet kan defineres som recidiv i de tilfælde, hvor den nye kriminalitet medfører en ubetinget frihedsstraf eller en tilsynsforanstaltning. 1.2 Recidivmodellen Udgangspunktet for den nye recidivstatistik er, at data skal kunne hentes fra Kriminalforsorgens klientsystem. Recidivstatistikken inddrager variable, der kan relateres til straffuldbyrdelsesforløbet, sanktionstyper, hoved- samt recidivkriminalitetens art. Modellen nedenfor præsenterer de variable, der danner grundlaget for Kriminalforsorgens recidivstatistik. Oplysninger Oplysninger om om grund- Recidiv recidivpopulationen kriterium populationen Køn Alder Kriminalitet Straflængde Straffens art Indsat tidligere Løsladelsesart Ny dom i op til og med 2 år fra dato for løsladelse eller dato for tilsynsetablering, som skal fuldbyrdes i Kriminalforsorgen, dvs. ved ny indsættelse i fængsel eller i eget hjem med fodlænke eller ved etablering af nyt tilsyn Recidiv til ubetinget dom Hovedkriminalitet Straffens længde Recidiv til - betinget dom, - samfundstjenestedom, - behandlingsdom med tilsyn af Kriminalforsorgen Hovedkriminalitet Straffens art Institutionstype 3

4 1.2.1 Oplysninger om grundpopulationen Udover køn er der om grundpopulationen oplyst følgende: - Alder, som er alder ved løsladelse eller ved tilsynsetableringen - Kriminalitet, som er grupperet i 8 typer af hovedkriminalitet: o Voldskriminalitet, herunder manddrab o Narkotikakriminalitet, o Sædelighedskriminalitet o Røveri o Tyveri o Anden berigelseskriminalitet o Færdselslov o Anden kriminalitet - Straffens længde. Idømt ubetinget straflængde grupperet i 7 intervaller - Straffens art, grupperet som følger: o Ubetinget dom (afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte) o Ubetinget dom (afsonet i hjemmet med fodlænke) o Betinget dom med tilsyn og eventuelle særvilkår o Betinget dom med tilsyn og vilkår om behandling o Samfundstjenestedom o Behandlingsdom med vilkår om tilsyn (strfl ) - Tidligere indsat grupperet som følger: o Har været indsat tidligere indenfor de sidste fem år fra løsladelsen/tilsynets etablering i et fuldbyrdelsesforløb, der gik forud fra det forløb, som pågældende aktuelt er løsladt fra. o Har ikke tidligere været indsat til straffuldbyrdelse de sidste fem år fra løsladelsen/tilsynets etablering - Løsladelsesart, hvilket angiver om gruppen af løsladte er løsladt efter endt straf eller på prøve. Der anvendes følgende kriterier: o Løsladt ved endt straf pga. straffens korthed. o Løsladt ved endt straf fordi løsladelse på prøve blev afslået o Løsladt på prøve i henhold til straffelovens 38, stk. 1 o Løsladt på prøve i henhold til straffelovens 38, stk. 2 o Løsladt på prøve i henhold til straffelovens 38, stk. 2 med udvisningsbeslutning o Løsladt på prøve i henhold til straffelovens 40a (noget-for-noget) - Institutionstype. Løsladt fra lukket fængsel, åbent fængsel, arresthus eller pension Recidivkriterium Recidiv defineres som tilbagefald til ny ubetinget dom eller ny betinget dom med tilsyn, herunder samfundstjenestedom. Den nye dom defineres som den første dom i observationsperioden efter 4

5 løsladelse fra fængsel eller påbegyndelse af en tilsynsforanstaltning, dvs. datoen for modtagelse af dommen i Kriminalforsorgen. Recidivperioden regnes fra det tidspunkt hvor klienten løslades eller påbegynder tilsynet og den maksimale individuelle opfølgningsperiode er to år Oplysninger om recidivpopulationen For recidivister, dvs. for den del af grundpopulationen, der opfylder recidivkriteriet er følgende oplyst om recidivet: - Recidivkriminalitet, som er grupperet i samme 8 grupper som anvendt for hele grundpopulationen - Recidivstraffens længde. Idømt ubetinget straflængde grupperet i 7 intervaller - Recidivdommens art, grupperet som følger: o Ubetinget dom o Betinget dom med tilsyn og eventuelle særvilkår o Betinget dom med tilsyn og vilkår om behandling o Samfundstjenestedom o Behandlingsdom med vilkår om tilsyn 1.3 Variable definitioner af recidiv og opfølgningsperioder Der findes ingen fastlagt konvention, der anbefaler, hvor lang en observationsperiode et eventuelt recidiv skal falde inden for. Kriminalforsorgen har i de årlige statistiske redegørelser anvendt en 2-årig observationsperiode målt fra dato for løsladelse for ubetinget dømte og dato for dom for betinget dømte, herunder samfundstjenestedømte. Med en 2-årig observationsperiode er der taget hensyn til at målingen skal afspejle et aktuelt recidivniveau samt at målingen sker i perioden umiddelbart efter løsladelsen / tilsynsforanstaltningen. Jo længere en observationsperiode er, desto vanskeligere bliver det at pege på årsagssammenhænge mellem indsats og resultat. Tidligere undersøgelser viser endvidere, at tilbagefald sker hyppigst i det første år efter løsladelsen, hvorefter tilbagefaldskurven flader ud. I Kriminalforsorgen i Norge, Finland og Island findes der ingen national praksis på området, eftersom der ikke udfærdiges en regelmæssig recidivstatistik indenfor de respektive landes kriminalforsorge. Kriminalomsorgen i Norge har dog i en enkelt opgørelse (Kristoffersen, 1997) anvendt en recidivperiode på 3 år, men hverken det norske Justisdepartement eller Kriminalomsorgen i Norge opererer med en fast praksis på dette område. I Sverige anvendes en variabel observationsperiode på op til tre år, hvorefter det er muligt at måle recidivet i henholdsvis 1, 2 og 3 observationsår. 1.4 Recidiv til ubetinget fængsel eller til betinget dom med tilsynsforanstaltning Recidivkriteriet i den nye recidivstatistik er tilbagefald til kriminalitet, der medfører ny ubetinget dom, betinget dom med vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen, herunder samfundstjeneste. Dermed 5

6 inddrages ikke sanktioner og domsafgørelser, som bødestraffe, tiltalefrafald og betingede domme uden vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen. Det datamæssige grundlag for den nye recidivstatik er baseret på registreroplysninger i Kriminalforsorgens klientsystem, som alene indeholder oplysninger om de retlige afgørelser, der medfører at hele eller dele af straffen skal fuldbyrdes i Kriminalforsorgens regi. Et andet væsentligt recidivkriterium er, at det er domsafsigelsen, der er afgørende for recidiv og ikke gerningsdatoen for ny kriminalitet. Det vil altså sige, at der er tale om recidiv, når der foreligger en ubetinget dom, der medfører ubetinget straf eller betinget straf med tilsynsforanstaltning indenfor den 2-årige opfølgningsperiode. 1.5 Recidiv som effektmål Recidivstatistik er ikke et effektmål, men fungerer alene som et mål for, hvor mange personer der recidiverer til en bestemt sanktions- og kriminalitetstype. For at anvende recidiv som effektmål kræves en langt mere stringent videnskabelig tilgang, med inddragelse og tolkning af oplysninger omkring de indsattes socioøkonomiske og sociale baggrunde, afsoningsforløbet i de enkelte institutioner og diverse kriminogene faktorer. Recidivstatistik kan i et vist omfang belyse recidivisternes kriminelle belastning, køn, alder og recidivkriminalitetens art og alvorlighed. I den statistiske fremstilling er det f.eks. i nogle tilfælde angivet, hvorvidt recidivisten har tidligere indsættelsesforløb bag sig eller ej og de enkelte tabeller er i vidt omfang grupperet i forhold til alder og køn. Den statistiske fremstilling er dog deskriptiv i udgangspunktet. Det er derfor vigtigt at understrege, at recidivstatistikken ikke kan sige noget væsentligt om indsatsen, der ligger forud for recidivet, altså straffuldbyrdelsesforløbet og dets effekt på recidivet, men først og fremmest er en deskriptiv indikator for andelen, der recidiverer, og hvilken kriminalitet og sanktion, der recidiveres til. 1.6 Recidivdefinition Recidiv defineres som det tidligere er nævnt som tilbagefald til ny ubetinget dom eller ny betinget dom med tilsyn, herunder samfundstjenestedom. Den nye dom defineres som den første dom i observationsperioden efter løsladelse fra udstået fængselsstraf eller påbegyndelse af en tilsynsforanstaltning. Recidivperioden regnes fra det tidspunkt, hvor klienten løslades eller påbegynder tilsynet og den maksimale individuelle opfølgningsperiode er to år. I nærværende statistik dækker opfølgningsperioden således tidsrummet fra 1. juli 2005 til og med 30. juni

7 2. Kriminalforsorgens recidivstatistik 2009 Kriminalforsorgens recidivstatistik 2009 indeholder statistiske oplysninger om tilbagefald til ny kriminalitet for fængselsdømte og forvaringsdømte, der blev løsladt i perioden 1. juli juni Endvidere indeholder statistikken oplysninger om tilbagefald til ny kriminalitet for betinget dømte med vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen, samfundstjenestedømte samt behandlingsdømte med tilsynsvilkår, der tilgik Kriminalforsorgen i perioden 1. juli juni Grundpopulationen Recidivstatistikkens grundpopulation fremgår af tabellerne 1-4. Som det fremgår af tabel 1 udgør fængselsdømte, der har afsonet deres straf i fængsel, langt den største gruppe i grundpopulationen med 9732 personer. Fængselsdømte, der har afsonet i eget hjem med såkaldt fodlænke, udgør den mindste gruppe med 249 personer. Det skal om sidstnævnte gruppe bemærkes, at ordningen med fodlænkeafsoning blev udvidet i april 2006, hvorefter unge under 25 år med en samlet straf på op til 3 måneder blev omfattet. Før ændringen var ordningen alene rettet mod personer, der var dømt for overtrædelser af færdselsloven, ligeledes med en samlet straf på op til 3 måneder. De 249 personer i grundpopulationen er alle -med undtagelse af en enkelt- straffet for færdselslovkriminalitet og repræsenterer således den gamle del af ordningen. Tabel 1. Grundpopulation fordelt på retlig gruppe, alder og køn ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Køn Alder ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ K M > ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ n % % % % % % % % % % 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke Betinget dømte med vilkår om tilsyn Betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling Samfundstjenestedømte Behandlingsdømte strfl i tilsyn I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ Godt 9 ud af 10 i grundpopulationen er mænd, mens den mindste aldersgruppe udgøres af årige, der fortrinsvis er repræsenteret som tilsynsklienter i medfør af betinget dom med tilsyn eller dom til samfundstjeneste. 7

8 Tabel 2. Grundpopulation fordelt på retlig gruppe og idømt hovedkriminalitet ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ Hovedkriminalitet ved løsladelse / tilsynsetablering ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ Færd- Narko- Anden Andet sel tika Røveri Sex Tyveri Vold berig. Ialt ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ n % % % % % % % % % 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke Betinget dømte med vilkår om tilsyn Betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling Samfundstjenestedømte Behandlingsdømte strfl i tilsyn I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ Hovedparten af grundpopulationen er dømt for overtrædelser af færdselslovgivningen (27,5%), vold (24,7%) eller tyveri (17,0%). Der kan indenfor de enkelte retlige grupper ses store afvigelser fra dette generelle billede. Tabel 3. Grundpopulation fordelt på retlig gruppe og tidligere afsoningsforløb inden for 5 år ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ Indsat_tidli- gere ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ Ja Nej I alt ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ n % % % 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke Betinget dømte med vilkår om tilsyn Betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling Samfundstjenestedømte Behandlingsdømte strfl i tilsyn I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ 8

9 Godt 1 ud af 4 i grundpopulationen har indenfor 5 år forud for løsladelse eller tilsynsdom opholdt sig i fængsel som afsoner af en ubetinget straf. For den af grundpopulationen, der er løsladt efter afsoning af straf i fængsel, har næsten 4 ud af 10 tidligere afsonet en ubetinget straf, men blot 1 ud af 10 samfundstjenestedømte tidligere har været i fængsel. Tabel 4. Grundpopulation fordelt på retlig gruppe og idømt ubetinget straflængde ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ Samlet idømt ubetinget straflængde ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. Ialt ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ n % % % % % % % % 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ 2/3 af de fængselsdømte i grundpopulationen har afsonet straffe på op til 3 måneder. Fodlænkeafsonere har alle straffe på op til 3 måneder. 9

10 3. Samlet recidiv Inden for observationsperioden på 2 år modtog 26,0% af grundpopulationen en ny dom, der medførte, at de på ny blev indsat til afsoning eller blev tilsynsklienter i Kriminalforsorgen. Således vendte 3 ud af 4 personer ikke tilbage til Kriminalforsorgen inden for observationsperioden. Tabel 5. Recidivprocent fordelt efter retlig status samt samlet recidivprocent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Recidiveret ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ JA NEJ ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ % % ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 2. Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 3. Betinget dømte med vilkår om tilsyn ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 4. Betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 5. Samfundstjenestedømte ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 6. Behandlingsdømte strfl i tilsyn ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ Samlet recidiv Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ Størst var recidivet i gruppen af fængselsdømte, der var løsladt efter at have afsonet deres straf i fængsel (30,3%) og lavest var recidivet for gruppen behandlingsdømte i tilsyn (7,5%). Næsthøjest var recidivet for gruppen af betinget dømte med vilkår om tilsyn (27,5%), mens det for fængselsdømte, der afsonede hjemme i fodlænke var recidivet 25,3%. Figur 1 Samlet recidivprocent fordelt på retlig status 35,0 30,0 25,0 20,0 30,3 25,3 27,5 20,8 19,5 26,0 15,0 10,0 7,5 5,0 0,0 Afsonet i fængsel Afsonet i fodlænke Betinget dømt (tilsyn) Betinget dømt (tilsyn og behandling) Samf undst jenestedømt Behandlingsdømt (psykisk syg) Gennemsnit lig recidivprocent 10

11 Gruppen betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling havde et recidiv på 20,8%. Denne gruppe består altovervejende af personer, der var dømt for overtrædelser af færdselsloven, og som havde et behandlingsbehov for deres alkoholmisbrug. Endelig kan det konstateres, at gruppen af samfundstjenestedømte havde det næstlaveste recidiv (19,5%). Knap halvdelen af de samfundstjenestedømte er dømt for overtrædelse af færdselsloven. 11

12 4. Recidiv blandt fængselsdømte I gruppen af fængselsdømte indgår alle fængsels- og forvaringsdømte, der er løsladt/prøveløsladt/prøveudskrevet efter udståelse af straf - i fængsel (statsfængsel, arresthus, pension), - i behandlingsbestemt afsoning i medfør af Straffuldbyrdelseslovens 78 eller - i intensiv overvågning, dvs. i hjemmet ved anvendelse af fodlænke. Dømte, der har udstået hele eller dele af straffen under behandlingsbestemt afsoning i medfør af Straffuldbyrdelseslovens 78 er repræsenteret i gruppen af dømte, der er løsladt efter udståelse af straffen i fængsel. 4.1 Køn Af tabel 6 fremgår det, at den samlede recidivprocent for gruppen af fængselsdømte var 30,2%. Det fremgår endvidere, at recidivet er højere for mænd end for kvinder. Forskellen er særlig udtalt for gruppen af fodlænkeafsonere. Tabel 6 Recidivprocenter for fængselsdømte. Køn. I alt Mænd Kvinder 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 30,3 30,7 21,4 anbragte 2. Fængselsdømte, afsonet hjemme i Fodlænke 25,3 26,0 14,3 I alt 30,2 30,6 21,2 4.2 Alder Tabel 7 viser recidivet fordelt efter de fængselsdømtes alder. Som det fremgår mindskes recidivet i gruppen af dømte, der har afsonet i fængsel, jo ældre de dømte er. Fra ca. 36% for gruppen år til ca. 9% for gruppen på 61 år og derover. Tabel 7 Recidivprocenter for fængselsdømte. Alder I alt år år år år år år 61 år-> 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel 30,3 36,1 32,7 34,1 31,1 25,6 18,0 8,6 herunder 78 anbragte 2. Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke 25,3-18,8 24,1 29,6 21,5 27,5 30,8 I alt 30,2 36,1 32,6 33,9 31,1 25,4 18,6 10,2 For dømte, der har afsonet i fodlænke gælder ovennævnte mønster ikke. Det skal som tidligere bemærkes, at de fodlænkedømte i denne undersøgelse alle var dømt for færdselslovskriminalitet og derfor adskiller sig markant fra gruppen af fængselsdømte, der har afsonet i fængsel. 12

13 Figur 2 Fængselsdømtes recidiv fordelt på aldersgrupper. Procent ,1 32,6 33,9 31, , , , år år år år år år 61 år --> 4.3 Hovedkriminalitet I tabel 8 vises recidivet fordelt efter hovedkriminalitet for den/de domme som lå til grund for den fængselsstraf, som de dømte har afsonet. Som det fremgår af tabellen varierer recidivet kraftigt mellem de forskellige grupper af hovedkriminalitet. Højeste recidiv findes i gruppen af tyveridømte, hvor 41% recidiverede. Næsthøjest var recidivet blandt røveridømte (36%). Omvendt var recidivet lavt for gruppen af sædelighedsdømte (7% ). Tabel 8 Recidivprocenter for fængselsdømte. Hovedkriminalitet. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ hovedkriminalitet ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ Færd- Narko- Sexual Anden Andet sel tika Røveri krim. Tyveri Vold berig. ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ I alt % % % % % % % % 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte Fængselsdømte, afsonet hjemme (*) i fodlænke I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ (*) Cellen repræsenterer én person 13

14 Figur 3 Fængselsdømtes recidiv, fordelt på hovedkriminalitet. Procent 45 40, , ,3 28,6 27,4 24,8 22, ,5 5 0 Færdsel Vold Tyveri Narkotika Sædelighed Anden berigelse Røveri Andet 4.4 Straflængde Tabel 9 viser, at recidivet er lavest for dømte med korte straffe og for dømte med lange straffe. For gruppen af dømte med korte straffe på op til 3 måneder er recidivet opgjort til 27%, mens det for gruppen af dømte med straffe på 4 år og derover er på 22%. Recidivet er størst i gruppen af dømte med straffe på mellem 8 og 11 måneder (41%) samt i gruppen af dømte med 12 og 17 måneders fængsel (41%). Tabel 9 Recidivprocenter for fængselsdømte. Grupperet efter straflængde ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Samlet idømt ubetinget straflængde ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ I alt % % % % % % % ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 2. Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ 14

15 Figur 4 Fængselsdømtes recidiv, grupperet efter straflængde. Procent ,1 41, ,3 29,5 26,8 21,7 <- 3 mdr 4-7 mdr 8-11 mdr mdr mdr mdr 48 mdr -> 4.5 Tidligere indsat til fuldbyrdelse af frihedsstraf Tabel 10 viser recidiv for fængselsdømte fordelt efter om de dømte tidligere har været indsat i forbindelse med fuldbyrdelse af en frihedsstraf. Med tidligere indsat menes, at personen inden for en periode på 5 år forud løsladelsestidspunktet i andet indsættelsesforløb har opholdt sig i en af Kriminalforsorgens institutioner mhp. fuldbyrdelse af frihedsstraf. Som det fremgår af tabellen er andelen der recidiverer dobbelt så stor i gruppen af tidligere indsatte (44%) som i gruppen af førstegangsindsatte (22%). For fængselsdømte, der har afsonet hjemme med fodlænke er andelen, der recidiverer stort set den samme i begge grupper (henholdsvis 24% og 26%). Tabel 10 Recdivprocenter for fængselsdømte. Tidligere afsoning ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Indsat tidli- gere ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ Ja Nej ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ I alt % % ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 2. Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ 4.6 Løsladelsesmåde Tabel 11 viser de fængselsdømtes recidiv fordelt efter hvilken løsladelsesmåde, der er anvendt. Personer, der er løsladt efter at have udstået hele den idømte straf er opdelt efter om de pågældende har fået afslag på løsladelse på prøve eller om de pågældende ikke opfyldte de tidsmæssige 15

16 betingelser mht. straffens længde for at kunne opnå prøveløsladelse. Personer, der kan løslades på prøve skal som udgangspunkt have en straf på minimum 3 måneder. Personer, der er løsladt på prøve er opdelt i fire grupper: Løsladt på prøve i henhold til Straffelovens 38, stk. 1, hvilket vil sige, at de pågældende er løsladt ved tidspunktet for 2/3 straftid eller efter 2/3 straftid men før endt straf. Løsladt på prøve i henhold til Straffelovens 38, stk. 2, hvilket vil sige, at de pågældende er løsladt ved ½ straftid eller mellem ½ straftid og 2/3 straftid. Løsladt på prøve i henhold til Straffelovens 38, stk. 2 med beslutning om udvisning, hvilket vil sige, at de pågældende er løsladt ved 7/12 straftid. Løsladt på prøve i henhold til Straffelovens 40a, hvilket vil sige, at de pågældende er løsladt mellem ½ straftid og 2/3 straftid med vilkår om samfundstjeneste og/eller vilkår om behandling. Som det fremgår af tabel 11 er recidivet størst i gruppen af løsladte, der blev nægtet prøveløsladelse, hvilket netop hovedsagligt sker med den begrundelse, at risikoen for recidiv skønnes at være stor. 45% i gruppen recidiverede. For gruppen af dømte, der blev løsladt efter endt straf pga. straffens korthed var recidivet på 26%. Fodlænkedømte tegner sig for 25%, mens fængselsdømte tegner sig for 26% i denne løsladelsesgruppe. Laveste recidiv (4%) kan ikke overraskende iagttages i gruppen af dømte, der løslades ved 7/12 straftid, og som det er besluttet at udvise af landet ved løsladelsen. Et lavt recidiv har også gruppen af dømte, der løslades ved ½ tid efter 40a den såkaldte noget for noget - ordning. Her var recidivet på knap10%. Dømte, der blev prøveløsladt iht. 38, stk. 1 (2/3-tid) havde et recidiv på 35%, mens 33% af de dømte, der blev løsladt ved ½ tid iht. 38, stk. 2, recidiverede. Tabel 11 Recdivprocenter for fængselsdømte. Løsladelsesmåde Løsladt efter endt straf Løsladt på prøve Løsladt efter endt straf pga. afslag på prøveløsladelse Løsladt efter endt straf pga. straffens korthed Løsladt på prøve iht. strfl. 38 stk. 1 Løsladt på prøve iht. strfl. 38 stk. 2 Løsladt på prøve iht. strafl. 38 stk 2 (udvisn. beslutning) Løsladt på prøve iht. strafl. 40a (nogetfor-noget) % % % % % % 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte 2. Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke I alt

17 Figur 5 Fængselsdømtes recidiv, fordelt efter løsladelsesmåde. Procent , ,3 33,3 recidiv-% , Korte straffe Afslag på prøveløsl. 4,1 Løsladt 38,1 Løsladt 38, 2 Løsladt 38, 2 (udvisn.) 9,5 Løsladt 40a 17

18 5. Recidiv blandt tilsynsklienter Recidiv for tilsynsklienter er målt fra tidspunktet for tilsynets etablering og to år frem Tilsynsperioden er forskellig fra person til person og kan også afhænge af straffens art. Den hyppigst forekommende periode i tilsyn er 1 år, men kan variere fra ½ år og op til mere end 2 år. I modsætning til de fleste af de løsladte, er tilsynsklienterne således under løbende tilsyn af Kriminalforsorgen i en del af observationsperioden Tilsynsstatus, køn og alder Af tabel 12 fremgår det, at det samlede recidiv for dømte med tilsyn var 20,5%. Recidivet er mere end dobbelt så højt for mænd (22%) som for kvinder (9%). Recidivet er højest blandt de yngre aldersgrupper. Tabel 12 Recidivprocenter for tilsynsklienter. Køn og alder ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Køn Alder I alt ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ K M > ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ % % % % % % % % % % 3. Betinget dømte med vilkår om tilsyn Betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling Samfundstjenestedømte Behandlingsdømte strfl i tilsyn I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ Betragtes recidivet indenfor de enkelte grupper af tilsynsklienter, så ses det, at størst recidiv (27,5%) findes i gruppen af tilsynsklienter med betingede domme med vilkår om tilsyn. Næsthøjeste recidiv (20,8%) findes i gruppen af betinget dømte med vilkår om behandling. Størstedelen af de dømte i denne gruppe er personer med et behandlingskrævende alkoholmisbrug, der er dømt for spirituskørsel og som i forbindelse med tilsynet er pålagt at gå til behandling for alkoholmisbrug. Samfundstjenestedømte havde et recidiv på 19,5%. Gruppen af samfundstjenestedømte består dels af personer, der er dømt for overtrædelser af færdselsloven, men som ikke har behandlingskrævende alkoholforbrug. Denne gruppe udgør knap halvdelen af de samfundstjenestedømte. Herudover består gruppen overvejende af personer, der er dømt for berigelsesforbrydelser eller for voldsforbrydelser. 18

19 Figur 6 Tilsynsklienters recidiv, fordelt efter tilsynsstatus og køn. Procent 35,0 31,0 30,0 27,5 25,0 20,0 15,0 13,3 22,3 11,9 20,8 21,0 19,5 Mænd Kvinder I alt 10,0 5,0 6,7 8,1 5,0 7,5 0,0 Betinget dømt (tilsyn) Betinget dømt (tilsyn og behandling) Samfundstjenestedømt Behandlingsdømt (psykisk syg) 5.2. Hovedkriminalitet Det fremgår af tabel 13, at tyveridømte har det højeste recidiv (30%), mens sædelighedskriminelle har det laveste recidiv (4%). Dette mønster går igen i alle tilsynsgrupperne. Tabel 13 Recidivprocenter for tilsynsklienter. Hovedkriminalitet ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Hovedkriminalitet ved tilsynets etablering ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ Færd- Narko- Sexual Anden I alt Andet sel tika Røveri krim. Tyveri Vold berig. ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ % % % % % % % % % 3. Betinget dømte med vilkår om tilsyn Betinget dømte med vilkår om (*) tilsyn og behandling Samfundstjenestedømte Behandlingsdømte strfl i tilsyn I alt , Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ (*) Cellen repræsenterer én person 19

20 Figur 7 Tilsynsklienters recidiv, fordelt efter hovedkriminalitet. Procent , ,3 17,3 20,4 19,2 17, , ,8 0 Færdsel Vold Tyveri Narkotika Sædelighed Anden berigelse Røveri Andet 5.3. Tidligere indsat til fuldbyrdelse af frihedsstraf Tilsynsklienter, der tidligere har været indsat for at fuldbyrde ubetinget frihedsstraf har et dobbelt så højt recidiv (36,7%) som tilsynsklienter, der ikke har været indsat (18,3%). Se i øvrigt tabel 14. Med tidligere indsat menes, at personen inden for en periode på 5 år forud for tilsynets etablering har opholdt sig i en af Kriminalforsorgens institutioner med henblik på at fuldbyrde frihedsstraf. Tabel 14 Recdivprocenter for tilsynsklienter. Tidligere indsat ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Indsat_tidli- gere ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ I alt Ja Nej ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ % % % ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 3. Betinget dømte med vilkår om tilsyn ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 4. Betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 5. Samfundstjenestedømte ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ 6. Behandlingsdømte strfl i tilsyn ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ 20

21 6. Recidivoplysninger i øvrigt Som det fremgår af tabel 15 idømmes 3 ud af 4 recidivister en ubetinget dom, mens den sidste fjerdedel idømmes en betinget dom med tilsyn, samfundstjeneste eller en behandlingsdom med tilsyn. Blandt recidivisterne har fængselsdømte, der har afsonet i fængsel samt betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling den største risiko for at få en ubetinget dom som følge af recidiv. Behandlingsdømte (psykisk syge), der recidiverer, bliver næsten altid idømt en ny behandlingsdom. Tabel 15 Recidivdom. Andel af recidivister, der er recidiveret til henholdsvis ubetinget dom og betinget dom med tilsyn, herunder behandlingsdom med tilsyn Ubetinget dom Betinget dom med tilsyn I alt 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, ,0 herunder 78 anbragte 2. Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke ,0 3. Betinget dømte med vilkår om tilsyn ,0 4. Betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling ,0 5. Samfundstjenestedømte ,0 6. Behandlingsdømte strfl i tilsyn ,0 I alt ,0 Figur 8 viser hvor stor en andel, der falder tilbage til samme type kriminalitet, til anden kriminalitet eller som slet ikke recidiverer. Samlet set recidiverer 13% af alle tilbage til samme hovedkriminalitet igen, mens 13% recidiverer til anden hovedkriminalitet. 74% recidiverer slet ikke. Det fremgår endvidere, at sandsynligheden for, at recidivister igen bliver dømt for samme hovedkriminalitet er størst blandt dømte, der har overtrådt færdselsloven. Her recidiverer 18 % til ny færdselslovskriminalitet. Omvendt er det meget få i gruppen af sædelighedskriminelle, der igen dømmes for sædelighedskriminalitet, idet kun 2 % begår ny sædelighedskriminalitet. 21

22 Figur 8 Andel af den samlede undersøgelsespopulation, der recidiverer til samme hovedkriminalitet, til anden hovedkriminalitet eller som ikke recidiverer % Vold Sædelighed Narkotika Røveri Tyveri Anden berigelse Færdsel Intet recidiv Recidiv til samme kriminalitet Recidiv til anden kriminalitet I alt I tabel 16 er der set nærmere på gruppen af recidivister. Af tabellen fremgår det, hvilken kriminalitet recidivister indenfor de enkelte kriminalitetsgrupper recidiverer til. Tabel 16 Recidivkriminalitet versus tidligere kriminalitet. Andel af recidivister, der recidiverer til samme hovedkriminalitet eller til anden hovedkriminalitet Recidivkriminalitet Tidligere kriminalitet Tyveri Røveri Anden berigelse Vold Narkotika Sædelighed Færdsel Andet % % % % % % % % Tyveri 44,3 3,0 2,9 18,2 7,2 0,8 12,9 10,7 Røveri 32,3 12,8 1,2 29,3 8,5 0,6 6,7 8,5 Anden berigelse 27,4 1,2 23,8 13,1 8,3 0,0 14,3 11,9 Vold 14,5 3,0 1,7 46,4 7,1 0,7 15,3 11,5 Narkotika 14,9 1,2 0,9 19,5 41,8 0,3 13,9 7,4 Sædelighed 6,7 0,0 0,0 20,0 0,0 33,3 33,3 6,7 Færdselslov 7,2 0,3 1,7 10,2 2,9 0,0 72,3 5,4 Andet 13,7 2,2 3,1 30,4 15,0 0,9 21,2 13,7 22

23 Tabel 17 Recidiv versus ikke-recidiv for fængselsdømte, herunder 78 anbragte, fordelt efter type af løsladelsesinstitution. ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Recidiveret ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ JA NEJ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ n % n % ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ Åbne fængsler ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ Lukkede fængsler ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ Arresthuse, herunder Københavns Fængsler ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ Pensioner ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ Af tabel 17 fremgår det, hvilken instutionstype fængselsdømte blev løsladt fra. Fængselsdømte, der blev løsladt fra lukkede fængsler recidiverede hyppigst (50%), mens fængselsdømte, der blev løsladt fra en udslusningspension havde det laveste recidiv (25%). Det skal bemærkes, at der foretages en del overførsler af fængselsdømte mellem de forskellige institutionstyper. Det sker som regel som led i et udslusningsforløb eller som følge af disciplinære forhold. F.eks. vil nogle fængselsdømte, der løslades fra åbne fængsler have udstået en del af deres straf i lukkede fængsler og omvendt vil nogle fængselsdømte, der løslades fra lukkede fængsler, have udstået en del af deres straf i åbent regi. Fængselsdømte, der løslades fra pensionerne vil oftest have udstået hovedparten af deres straf i lukket eller åbent fængsel. 23

24 7. Bilagstabeller 7.1 Grundpopulationen. Køn og alder. Absolutte tal ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Køn Alder ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ K M > ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ n n n n n n n n n n n 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke Betinget dømte med vilkår om tilsyn Betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling Samfundstjenestedømte Behandlingsdømte strfl i tilsyn I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ 24

25 7.2 Grundpopulationen. Idømt hovedkriminalitet. Absolutte tal ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ hovedkriminalitet_foer_recidiv ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ Færds- Narko- Økono- Andet el tika Røveri Sex Tyveri Vold misk All ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ n n n n n n n n n n 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke Betinget dømte med vilkår om tilsyn Betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling Samfundstjenestedømte Behandlingsdømte strfl i tilsyn I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ 7.3 Grundpopulationen. Tidligere indsat til afsoning (sidste 5 år). Absolutte tal ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ indsat_tidli- gere ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ JA NEJ All ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ n n n n 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke Betinget dømte med vilkår om tilsyn Betinget dømte med vilkår om tilsyn og behandling Samfundstjenestedømte Behandlingsdømte strfl i tilsyn I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ 25

26 7.5 Grundpopulationen. Idømt straflængde. Absolutte tal ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ straftid ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. mdr. All ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ n n n n n n n n n 1. Fængselsdømte, afsonet i fængsel, herunder 78 anbragte Fængselsdømte, afsonet hjemme i fodlænke I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ 7.6 Grundpopulationen. Løsladelsesmåde. Absolutte tal ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ Recidiveret ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ JA NEJ All ƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ n n n ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ Løsladt på endt straf (afslag på prøveløsladelse) ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ Løsladt på endt straf (straffens korthed) ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ Løsladt på prøve (1/2-tid) ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ Løsladt på prøve (2/3-tid) ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ Løsladt på prøve (7/12-tid) (udvisningsbeslutning) ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ Løsladt på prøve (noget-for-noget) ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒ I alt Šƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒœ 26

Justitsministeriet December 2013 Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Kriminalforsorgens recidivstatistik 2012

Justitsministeriet December 2013 Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Kriminalforsorgens recidivstatistik 2012 Justitsministeriet December 2013 Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Kriminalforsorgens recidivstatistik 2012 ISSN 1904-8394 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner af recidiv...

Læs mere

Kriminalforsorgens recidivstatistik 2015

Kriminalforsorgens recidivstatistik 2015 Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Koncern Jura og Statistik Oktober 2016 Kriminalforsorgens recidivstatistik 2015 ISSN 1904-8394 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Kriminalforsorgens recidivstatistik 2014

Kriminalforsorgens recidivstatistik 2014 Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Koncern Jura og Statistik November 2015 Kriminalforsorgens recidivstatistik 2014 ISSN 1904-8394 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 54 Offentligt. AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen

Retsudvalget REU alm. del Bilag 54 Offentligt. AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 54 Offentligt AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen Af Tanja Tambour Jørgensen Justitsministeriets Forskningskontor September 2011 1. Indledning...

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Fodlænkeafsonere gennemfører deres uddannelse

Fodlænkeafsonere gennemfører deres uddannelse Nyt fra December 2015 Fodlænkeafsonere gennemfører deres uddannelse Undgå fængsel, afson med fodlænke og fuldfør din uddannelse. Sådan kunne det simple budskab være til unge under uddannelse, som får tilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

Version Statistik Statistik 2015

Version Statistik Statistik 2015 Version 7.9.16 Statistik 2012 Statistik 2015 1. Kriminalforsorgens statistik 2015... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder...

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Statistik 2012. Statistik 2012

Statistik 2012. Statistik 2012 Statistik 2012 Statistik 2012 1. Kriminalforsorgens statistik... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 7 Tabel 2.2. Genindsættelser...

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om kvinder Af Nadja Lund-Sørensen & Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret september 2014 Indhold Klientundersøgelsen 2011...

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe 2010/1 BSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Statistik 2016

Statistik 2016 12.201 Statistik 2016 1. Kriminalforsorgens statistik 2016... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 8 Tabel 2.2. Genindsættelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Statistik Statistik 2013

Statistik Statistik 2013 Statistik 2012 Statistik 2013 1. Kriminalforsorgens statistik 2013... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 7 Tabel 2.2.

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål har vi fælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 297/2016 Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) mod C (advokat Erbil Kaya, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Fængslet ta r (stadig) de sidste

Fængslet ta r (stadig) de sidste Fængslet ta r (stadig) de sidste Afsonere i Kriminalforsorgens institutioner 2011 vs. afsonere i Kriminalforsorgens institutioner 1999 Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet August 2011 BERETNING OM KRIMINALFORSORGENS INITIATIVER TIL FOREBYGGELSE AF DØMTES

Læs mere

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR En delrapport på baggrund af Brugerundersøgelsen i KiF 2015 Af Juliane Bonnemose Poulsen, Natalia Bien og Jonas Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern

Læs mere

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011 Susanne Clausen Klientundersøgelsen 2011 Direktoratet for Kriminalforsorgen, 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Opsummering... 9 Kapitel 1. Formål med undersøgelsen og beskrivelse af data... 13 1.1.

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 385 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-1156

Læs mere

Ungdomssanktionen. En effektevaluering

Ungdomssanktionen. En effektevaluering en En effektevaluering SUSANNE CLAUSEN & BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2009 . Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 2.. Tidligere undersøgelser om ungdomssanktionen og lovændringer...6

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven 2011/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0008 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 20 Offentligt KRIMINALFORSORGEN STATISTIK

Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 20 Offentligt KRIMINALFORSORGEN STATISTIK Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 20 Offentligt 10 KRIMINALFORSORGEN STATISTIK 2010 10 KRIMINALFORSORGEN statistik 2010 Direktoratet for Kriminalforsorgen juli 2011 2 Indhold Indhold 1. Kriminalforsorgens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Resocialisering. Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet

Resocialisering. Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet Resocialisering Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet Prøveløsladelse den korte version Hovedregel: løsladelse fra fængsel efter afsoning af 2/3 af dommens længde. Kan kun finde sted hvis

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv. 2003/1 LSF 122 Offentliggørelsesdato: 17-12-2003 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 38 Sagsforløb 2003/1 LF 122 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 17. december 2003 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 294/2016 A (advokat Claus Bonnez, beskikket) mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Holdninger og vurderinger blandt indsatte forældre i fængsler og arresthuse Børneansvarligordningen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Efter nærmere undersøgelser i to omgange afgav ombudsmanden den 14. maj 2009 sin (anden) udtalelse om de rejste spørgsmål.

Efter nærmere undersøgelser i to omgange afgav ombudsmanden den 14. maj 2009 sin (anden) udtalelse om de rejste spørgsmål. 2009 5-4 Langtidsindsattes mulighed for uledsaget udgang og dermed overførsel til åbent fængsel Direktoratet for Kriminalforsorgens fortolkning og praksis En langtidsindsat klagede flere gange til ombudsmanden

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i 78 a-78 f.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i 78 a-78 f. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 67 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 5. november 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-733-0022 Dok.: CHA21285 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

STRAF DEBATRUM: STRAF

STRAF DEBATRUM: STRAF STRAF Hvad gør man i et moderne retssamfund, når en af borgerne forbryder sig mod de demokratisk vedtagne love? Skal lovovertrædere straffes og på hvilken måde? Hvis man straffer, hvad er så formålet?

Læs mere

18. maj 2012 FM2012/134 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

18. maj 2012 FM2012/134 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte justitsministeren i Danmark med henblik på at fremme brugen af samfundstjeneste

Læs mere

Statistik 2011 1 Kriminalforsorgen Statistik 2011

Statistik 2011 1 Kriminalforsorgen Statistik 2011 Statistik 2011 1 Kriminalforsorgen Statistik 2011 1. Kriminalforsorgens statistik... 5 2. Tilgang af indsatte og klienter... 7 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder...

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere