Og forinden vi går over til den, så skal jeg lige vende tilbage til redegørelse for dagsordenen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Og forinden vi går over til den, så skal jeg lige vende tilbage til redegørelse for dagsordenen."

Transkript

1 6. mødedag, tirsdag den 2. oktober 2007 kl Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) (1. behandling) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand, Inuit Ataqatigiit. Ane Hansen, 1. næstformand, Inuit Ataqatigiit. Mødet er åbnet. I dag er det den 6. mødedag, tirsdag den 2. oktober Og vi har kun ét dagsordenspunkt til behandling, og det er punkt 31. Det er Forslag til landstingsfinanslov for Og forinden vi går over til den, så skal jeg lige vende tilbage til redegørelse for dagsordenen. Landstingsmedlem Johan Lund Olsen vil være fraværende i perioden oktober 2007 på grund af deltagelse i et informationsmøde i København om selvstyreprocessen. Landstingsmedlem Juliane Henningsen har meddelt fravær i dagene 4. og 5. oktober grundet del-tagelse i et Sorlak arrangement i Sisimiut. Der indkaldes suppleant fra Inuit Ataqatigiit til Landstingets møde fra den 4. oktober frem til den 11. oktober Landstingsmedlem Augusta Salling har orlov i perioden 8. til 22. oktober 2007.

2 Dagsordenens punkt 31. Forslag til landstingsfinanslov for (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand, Inuit Ataqatigiit. Ane Hansen, 1. næstformand, Inuit Ataqatigiit. Og nu er vi så nået til dagsordenens punkt 31. Det er Forslag til landstingsfinanslov for 2008, og det er Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender der skal fremlægge. Værs'go. Aleqa Hammond, Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender, Siumut. På landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge forslag til Landstingsfinanslov for Landstinget har siden 2005 foretaget en betydelig omprioritering af Landskassens midler. Tilskud til erhverv og infrastruktur er blevet reduceret, samtidig med at der er sket en styrkelse af uddannelsesområdet. Landsstyret vil i finanslovsforslaget for 2008 fortsat fokusere på at højne uddannelsesniveauet. Behovet for arbejdskraft med mange forskellige uddannelser er allerede stort, og der er udsigt til at efterspørgselen vil blive forøget i de kommende år. Der er allerede nu mangel på arbejdskraft indenfor sundheds-, social- og uddannelsesområdet, i anlægssektoren, indenfor minedrift og indenfor turismen. I de kommende år vil der sandsynligvis opstå behov for arbejdskraft til aluminiumsproduktion, og der er udsigt til at der åbner flere miner. De nye erhvervsmuligheder giver mulighed for mange nye arbejdspladser og dermed også mulighed for at mange familier kan øge deres levestandard. Hvis mulighederne skal udnyttes, forudsætter det imidlertid en bedre uddannet arbejdsstyrke. Den økonomiske situation

3 Grønland har siden 2004 oplevet en høj økonomisk vækst. Landskassens skatteindtægter er de seneste tre år i gennemsnit steget med 5% om året. Fra sidste halvår af 2006 er der imidlertid tegn på, at væksten er aftagende. Landskassens regnskab har vist et overskud siden 1999 og Landsstyret kunne derfor i 2006 afdrage sin sidste udlandsgæld. Den økonomiske vækst i de seneste år har ikke ført til en tilsvarende forbedring af Landskassens økonomi. Hjemmestyrets driftsudgifter er steget mere end indtægterne. Det skyldes øgede udgifter til uddannelsesindsatsen og og øgede overførsler til børnefamilier og alderspensionister. Finanslovsforslagets hovedtal Landsstyret budgetterer i Forslag til Finanslov 2008 med et DAU-underskud på 295 mio. kr. og et overskud på gennemsnitligt 134 mio. kr. i overslagsårene Underskuddet i 2008 skyldes først og fremmest en høj anlægsramme til bl.a. vandkraft, boliger og byggeri af kollegier og uddannelsesinstitutioner. Landsstyret foreslår, at Nukissiorfiit omdannes til et aktieselskab, og at virksomheden fra 2009 optager sine lån udenfor Landskassen. Landskassens likviditet og dermed DAUresultatet forbedres midlertidigt i den periode, hvor Landskassens tilgodehavender i Nukissiorfiit nedbringes. Forbedringen er på 323 mio. kr. i 2009, men falder gradvist til 0 i Men samtidig bliver Landskassens tilgodehavender formindsket, og dermed bliver Landskassen ikke rigere af omlægningen. Som sagt stiger driftsudgifterne i disse år hurtigere end indtægterne, og dermed sker der en indsnævring af vores økonomiske råderum. Driftsudgifterne bliver kun 446 mio. kr. større end driftsudgifterne i det sidste budgetoverslagsår Der skal derfor gennemføres driftsbesparelser eller skaffes flere indtægter, hvis der skal være råderum til nødvendige investeringer i skoler, boliger, institutioner og infrastruktur i årene fremover. Stigende ældrebefolkning Det er vigtigt, at vi allerede nu har fokus på de stigende udgifter til ældreområdet. I perioden frem til 2032 forventes ældrebefolkningen at blive fordoblet. Samtidig blev alderspensionen

4 forhøjet på forårssamlingen Flere ældre vil medføre stigende udgifter til sundhedsvæsenet og til pensioner. Landstinget kan gennem tilskyndelse til private pensionsopsparinger og tilskyndelse til senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, forsøge at reducere stigningen i de offentlige udgifter. Disse tiltag kan imidlertid ikke stå alene. Landsstyret vil i de kommende år være nødsaget til at gennemføre en stram udgiftsstyring. Arbejdsmarkedet Forudsætningen for flere indtægter er udvikling af nye erhverv. Mulighederne indenfor råstofsektoren og turisme er lovende. Derfor foreslår Landsstyret en række tiltag for erhvervsudvikling, som i samspil med den øgede uddannelsesindsats skal medvirke til at udvikle en mere alsidig erhvervsstruktur. Landsstyrets samarbejdsaftale med Alcoa giver muligheder for udnyttelse af vandkraft til aluminiumsproduktion. Det kan bidrage med mange nye arbejdspladser i de kommende år. Derfor foreslås landsstyret, at der afsættes midler til blandt andet en strategisk miljøvurdering, diverse økonomiske analyser og udgifter til et projektsekretariat i perioden Stigende mineral- og oliepriser gør Grønland eftertragtet, og stigende efterforskningsaktivitet kan føre til åbning af nye miner indenfor de næste år. For at støtte og styre udviklingen søger Landsstyret midler til en styrkelse af Råstofdirektoratets administration. Uddannelse Landsstyrets øgede satsning på uddannelse har ført til igangsættelse af en lang række initiativer. Stigningen i aktiviteten fortsætter i 2008, hvor der er afsat ca. 270 mio. kr. til den ekstraordinære uddannelsesindsats. I 2008 forlader to årgange folkeskolen på samme tid på grund af afskaffelsen af det 11. klassetrin. Det vil medføre en stigning i søgningen til gymnasierne og andre ungdomsuddannelser. Landsstyret foreslår derfor en udvidelse af kapaciteten på flere ungdomsuddannelser i Desuden foreslås flere efterskolepladser i Danmark og etablering af en grønlandsk efterskole.

5 I forslaget til finanslov er der i 2008 afsat anlægsmidler til en ny entreprenør- og bjergværksskole i Sisimiut, til udvidelse af gymnasiet i Nuuk og til en grønlandsk efterskole i Qasigiannguit. Den fortsatte udmøntning af uddannelsesreserven frem mod 2012 vil foregå i et tæt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere, det vil sige uddannelsesinstitutioner, diverse råd, arbejdsmarkedets parter samt erhvervslivet. Landsstyret vil i de kommende år supplere uddannelsesindsatsen med en øget fokus på at sikre alle børn en tryg opvækst og god uddannelse. For nogle unge kan problemer i hjemmet medvirke til en utilstrækkelig skolegang og virke som en barriere for den nødvendige fokus på skolegang og uddannelsen. Sundhed Livsstilssygdomme, længere levetid og generelle rekrutteringsproblemer medfører et stadigt stigende udgiftspres i sundhedsvæsenet. Landsstyret søger i finanslovsforslaget bevilling til anskaffelse, drift og uddannelse til telemedicin. Introduktion af telemedicin forventes at dæmpe udgiftsstigningerne, og kan samtidig medvirke til at forbedre servicen i sundhedssektoren. På sundhedsområdet foreslår Landsstyret desuden, at der afsættes midler til bekæmpelse af tuberkulose og til en særlig social indsats i Qaanaap kommunea. Trafikområdet Et centralt element i den nye trafikstruktur er, at der kun gives tilskud til en transportform pr. lokalitet. Tidligere kunne man opleve, at flere hjemmestyrestøttede selskaber konkurrerede om trafikken på den same rute. De første år med den nye trafikstruktur har vist et behov for at rette op på en række uhensigtsmæssigheder. Landsstyret foreslår derfor, at der afsættes yderligere 11 mio. kr. til at forbedre passagertransporten i de regioner, der har været særligt berørt af trafikbesparelser. Landsstyret foreslår, at forbedringerne sker indenfor rammerne af den enstrengede trafikstruktur.

6 Til gengæld er der ikke afsat midler til større trafikinvesteringer. Landsstyret er i gang med at udarbejde forretningsplaner for en udvidelse af Nuuk Havn. Senere skal tilsvarende planer udarbejdes for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Forretningsplanerne tager afsæt i brugerbetaling som det bærende princip for finansiering af nye trafikanlæg. Det indebærer, at der skal være et forretningsmæssigt grundlag for investeringerne, og at private gennem aktiekapital og lånoptagelse skaffer kapital til investeringerne.. Budgetforbedringer m.m. For at øge Landskassens indtægter har landsstyret i Forslag til Finanslov 2008 indarbejdet en reserve til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet på 100 mio. kr. Reserven forudsættes udmøntet under denne efterårssamling. Landstinget skal derfor beslutte, om der skal ske afgiftsforhøjelser, skatteforhøjelser eller eventuelt besparelser. Landsstyret har allerede haft dialog med oppositionspartierne om udmøntning af reserven til merindtægter. Landsstyret planlægger efter førstebehandlingen af finanslovsforslaget at invitere til nye møder. I forslaget til finanslov har landsstyret desuden fundet det nødvendigt at foreslå en række besparelser og merindtægter. Der foreslås besparelser på udgifter til administration, på tilskuddene til Lufthavnsvæsenet og Nukissiorfiit samt på tilskuddet til produktionsanlæg. Desuden foreslår landsstyret at en del af fiskerilicenskontrollen betales af fiskerierhvervet. Afrunding Den høje økonomiske vækst og den lave arbejdsløshed har skabt grundlag for at reducere de offentlige udgifter. I perioden er Landskassens udgifter imidlertid steget mere end hjemmestyrets indtægter. Selv om en del af udgiftsstigningen stammer fra fremadrettede udgifter til uddannelse, er det oplagt, at udgiftsvæksten må bremses. Forslag til nye udgiftskrævende initiativer i Finanslov 2008 må derfor suppleres med forslag til kompenserende besparelser. Samtidig vil jeg afslutningsvist sige, at vi i forslag til finanslov for 2008 fokuserer på betydelige fremtidssikrede investeringer i såvel menneskelig som fysisk kapital. Betingelserne for erhvervsudvikling er de bedste vi har haft i mange år. Vi skal sikre, at mulighederne bliver

7 udnyttet. Det skal vi gøre for at sikre velstanden, og skabe bedre jobs - målet er på sigt en selvbærende økonomi, og uddannelsesindsatsen er et væsentligt skridt. Ane Hansen, 1. næstformand, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender. Og vi går over til partiernes ordførere. Først Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann, Siumuts ordfører. Efter minutiøs vurdering af Landsstyrets forslaget til Landstingsfinanslov for 2008, fremført af Landsstyremedlem for finanser, vil vi komme med disse kommentarer her under 1. behandlingen. Kultur. Én af Siumuts vigtige mærkesager er, at kunne tage ansvar og høre på befolkningens tilkendegivelser om deres udviklingstrin og hjertesuk. Vi i Siumut er glade for, at befolkningen er begyndt at vise, at de vil være med i den måde, befolkningen bliver ledet på. Dette er nødvendigt, for på den måde gøres der kraftigt opmærksom på, hvad vi er fælles om, godt gået. I Nuuk var der ar-rangeret et første optog, hvor nogle kulturinteresserede på smukkeste vis stod for arrangementet. Det var medrivende for os politikere, da unge kom med det vigtige budskab om vigtigheden af bevaringen af den grønlandske kultur. Klare meninger fra befolkningen om kulturarbejdet blev givet til Landstinget med krav om at gøre noget ved dem, og på den måde fik vi også nye kræfter til vores arbejde. Vi i Siumut er klar i tæt samarbejde med kulturrådet at udstikke målene og være med til tilvirke en klar kulturpolitik, men vi skal alle være med. Det er rigtigt som Landsstyreformanden i sin åbningstale sagde; vi har lys fremtid. Kommissionens arbejde om selvstyre nærmer sig afslutningen, og ventes med spænding, der snakkes meget om de nye storkommuner, den globale opvarmning har åbnet vore øjne for hvad der kan vente os i fremtiden og ønsket om forskningen følges tæt udefra. Udlandet har kikkerten vendt mod os og flere og flere ønsker og kommer hertil, hvad der er godt for turismeudviklingen. Vi har aldrig før oplevet så megen interesse for efterforskning af vore mineraler, vi hilsen aluminiumsfabrikationen velkommen, torsken er vendt tilbage til vore farvande, og vi hører at olien siver ud nogle steder i landet. Jo, vi har noget at se frem til i

8 tiden, der kommer, og spørgsmålet er kun, hvordan vi alle reagerer klogest, og Siumut mener at det er aldeles vigtigt, at vi samarbejder. Økonomien Forslaget til finansloven kalkulerer med et på 100 millioner kroner, som endnu ikke er på plads, men det er op til Landstinget om de vil godkende det som det foreligger, eller om planen om underskuddet minimeres ved besparelser, barberet andre steder fra i forslaget eller ved kig på andre indtægtskilder at dække det forventede underskud. Siumut synes det er vigtigt at finde andre indtægtskilder og mener, at det kan lade sig gøre, og derfor mener vi, at vi absolut ikke behøver at sætte skatte op. Økonomien her i landet er stabil og vi opremsede tidligere vort lands store rigdomme i undergrunden og store muligheder for indtjening. Det går godt for vort land som Siumus ordfører sagde i sit indlæg i forbindelse med debatten om Landsstyreformandens åbningstale. Vi har i forbindelse med vore mål masser at lave, og det er sådan, det skal være, for vi har tunge og vigtige sager at behandle; men det er også spændende at være med til at løse, for vore gode muligheder er med til at gøre det spændende. I vort land er der mange familier det går godt for, men der er også familier, for hvem det kan gå bedre. Dette kom frem efter MIPI s undersøgelser om børns vilkår. Siumut mener det er neslående, idet der er noget rigtigt i det især når man tænker på enlige med børn hvor vi er nødsaget til at komme frem hjælpeforanstaltninger. Derfor opfordrer vi Landsstyret at gøre noget på dette område. Fiskeri, fangst og landbrug Fiskeriloven, hvor mange berørte meget gerne vil snakke og arbejde med, bliver færdigbehandlet til foråret. Det er aldeles vigtigt at samarbejde, og dette ønske om samarbejde, håber jeg også næres af udvalgsmedlemmerne og Landsstyret. Fiskeriet er endnu det vigtigste erhverv, og det ser ud til at ressourcerne ikke bliver færre. Vores ønske og mål om at bruge alt fra fisken til forarbejdning skal der fokuseres på og gøres noget ved. Hele samfundet ejer vore fiskeriressour-cer og vi skal fortsætte vore bestræbelser på, at befolkningen og landskassen får så meget som muligt ud af dem, og Siumut vil fortsætte bestræbelserne for at nå dette mål.

9 Det er vigtigt at vores ønske om økonomiske vækst fortsætter. Siumut mener, at vi skal finde de bedste indtjeningsmuligheder ved torskens tilbagekomst. Vi skal især fokusere på at højne de kystnære fiskeres indtjeningsmuligheder ved torskefiskeriet. Vi kan bruge noget af de penge vi får ind i landskassen til forbedringer og fornyelser af de ældre fiskefartøjer, til glæde for fiskerne. Fiskere med mindre og ældre fartøjer har det hårdt i hverdagen. Deres fartøjer trænger til ophaling og de har problemer med at rekruttere fiskere. Siumut opfordrer Landsstyret til at gøre det mere attraktivt at lade sig hyre som fisker i disse fartøjer. Siumut mener at det er meget vigtigt, at indhandlingsstederne er anbragt, der hvor fisken er og endnu vigtigere, hvor arbejdskraften er. Flere steder langs kysten og i Østgrønland, hvor der er problemer med eller manglende indhandlingssteder er det nødvendigt med nye ordninger, så de kan finde indtjening og højne deres erhverv, og på den måde få penge til at ordne deres forplig-telser og få orden i familieøkonomien. Der findes i byerne næsten ubrugte fabrikker, der ellers er tilpasset stederne. Det er Siumuts inderligste ønske der laves gennemtænkte planer for at fabrik-kerne kan bruges optimalt. Systemet med bæredygtighed indebærer at fangerne rammes af forskellige restriktioner. Det ram-mer fangernes indtjeningsmulighederne i yderdistrikterne, især er mulighed for fangst af hvid- og narhvaler reduceret kraftigt, og den globale opvarmning gør, at isen er blevet usikker at fange fra. Det er især synligt i Qaanaaq og Ittoqqortoormiit at økonomien har det dårligt disse steder. Det er nødvendigt at stramme op i bestræbelserne i at finde andre indtjeningsmuligheder i Nord- og Østgrønland. Der er flere muligheder for at skifte erhverv især til turisterhvervet og mineraludvindingen. Det er glædeligt at konstatere arbejdet med turisterhvervet er vokset de seneste år, og især at konstatere at der er kommet flere end 60 % flere turister i år. Salg af sælskind i hele året har altid været noget af fangernes indtægtskilder. Det er vigtigt, at vi ikke spænder ben for fangernes indhandlingsmuligheder, og at vi finder muligheder for at både fangerne og deres koner så de ikke slides op for at fange og sælge skindene. Det er derfor vigtigt, at der er gode indhandlingssteder alle steder. Der hvor der ikke er mulighed for indhandling er det tit besværligt for fangerne at fragte skindene til indhandlingsstedet, og det kan til tider være farligt. Der er spørgsmål om kvalitet når skindene når prisen skal sættes ved videresalg af skindene til udlandet, så det er vigtigt at priserne forhandles ved et godt samarbejde mellem Great Green-land og KNAPK og oplysningsarbejdet om kvalitet gøres kontinuerligt.

10 Vi har en stort tak til fåreholderne i Sydgrønland og forsøgsarbejdet ved Nuuk, at de gives os mulighed for at købe lammekød. Det er også glædeligt, at landbrugerne dyrker flere og flere grøn-sager og især kartoffel. Det er et synligt resultat, vi skal glæde os over, der også giver os håb for fremtiden. At vi også for fremtiden skal støtte landbruget og husdyravlen er ikke til at komme uden om. At Grønland for fremtiden bliver mere selvforsynende med kød- og landbrugsvarer er vores opgave ved at udfærdige fremadsøgende landbrugspolitik, og derved også udvikle en klar politik om mere selvforsyning. Disse kan endda bevirke at gøre udenrigshandelen bedre for fremtiden. Siumut støtter disse initiativer og opfordrer Landsstyret om at tage problematikken synlig frem. Erhvervslivet, erhvervsuddannelserne, mineralefterforskning og turisme Grønland er et af de rigeste lande i verden, hvad angår mineraler, det kan der ikke diskuteres om, for minutiøse efterforskninger bliver flere og flere. Og der er flere udvindinger i gang, såsom guld i Nalunaq, olivin i Seqinnersuusaaq, rubin ved Qeqertarsuatsiaat, Marmorilik er ved at genåbne og efterforskning med kommende stor udvinding som resultat er godt i gang i østkysten. Vi henter flere og flere penge af mineraludvinding og vil få bedre resultater, hvis vi giver den hjemmehørende del af befolkningen mulighed for at blive instrueret og tillært til at arbejde med mineralefterforskning og udvinding, og vi skal højne befolkningens lyst til at arbejde med det i tæt samarbejde med kommunerne. Vi mener at vi sideløbende med forberedelserne til olieudvinding og aluminiumproduktion skal tage skridt til at få ungdommen og befolkningen til konstruktiv at forberede sig til at deltage i at arbejdet. Så Siumut mener det er vigtigt med at sikre uddannelse og endnu bedre uddannelse, og det er vigtigt at udvikle nuværende arbejde med at opstarte Piareer-sarfiit i kommunerne. Vi har brug for al arbejdskraft i Grønland. På nuværende tidspunkt taler man om 2000 nye arbejdspladser indtjeningsmuligheder, hvad der er vigtigt for ungdommens fremtid. Derfor er det vigtigt at vi konkretiserer disse mange tilbud det vigtigt og nødvendigt. Siumut har altid ønsket at få befolkningen med i turistbranchen og samtidig ønsket at vi fremviser vores kultur mere frem for turisterne. Ved at følge med turistindustrien land kysten er det tydeligt at der kan findes forbedringen inden for de nævnte. Vores kultur er vores egen identitet, vi er folk med egen kultur, egen måde at leve på og egen styrke. Vores kultur vil styrke os som folk, det kan få os til at være stolte og få os til at fremstå som folk. Siumut mener at kulturen giver og vigtig mulighed til at tjene flere penge, et redskab, der kan bruges

11 til at fangerne, kunstnerne, musikerne, forfatterne, skuespillerne og andre næringsdrivende foreninger. Derfor er det tvingende nødven-digt med at vi alle føler, at det er nødvendigt at være med i turistbranchen. Hvor langt er man nået med planerne om vandproduktion og eksport? Vi ønsker et svar fra landsstyremedlemmet for erhverv. Der jo efterhånden gået flere år uden konkrete resultater. Vi er trætte af at vente. Er vore forhåbninger gået gjort til skamme? Byggeri, boligsituationen og trafik Når vi betragter den nuværende situation omkring trafiksituationen i hele Grønland med Nord- og Østgrønland, går det ikke godt. Siumut har god grund til at erkende dette. Befolkningen langs kysten ønsker en snarlig løsning. Det er også Siumuts ønske, hvilket også ses, da vi i foråret forlangte til Landsstyret om at gøre noget konkret. Det er ikke på sin plads at nogle byer og bygder ikke serviceres af skibe eller fly, og det forståeligt at befolkningen er utilfreds, da især byer uden landingsbane rammes hårdt. Det er vigtigt for Siumut, at rejsende når deres bestemmelsessted inden for overskuelig tid. Derfor henstiller vi at ved bedre planlægning at få varer frem til bestemmelsesstederne, samt planlægning af nye landingsbaner, udvidelse af bestående landingsbaner og udbygning af havne skal ses i lyset af bedre trafikale forhold. Klimaændringer ser ud til at være hjælp til at opnå bedre forhold og især mulighederne for forbedring af besejlingen af Nord- og østgrønland. Derfor mener Siumut at Landsstyremedlemmet for trafik skal forklare os om, hvordan man vil gøre det bedre for fremtiden. Inden for byggeriet mener vi, at man i projekteringer og konkrete byggerier for fremtiden bør se mere på vore gode og menneskelige måde at gøre tingene på. Det er vigtigt at gøre brug af det ved byggeri af lejligheder og huse, ved at folk er med til at bestemme hvordan deres boliger skal se ud. Siumut er glad for at det også er landsstyrets intention. Vi i Siumut er ked af, at alt for ofte bliver de bevilgede penge til byggeriet ikke brugt. En af forklaringerne er, at der er mangel på udlærte håndværkere, og derved forsinker og fordyrer planerne for byggeri. Siumut mener at man burde forhandle sig til grænsen af hvad kvadratmeter-prisen må komme op på. Dertil skal man konkret forlange, at byggebranchen optager oplærer unge i alle former for byggeri. De høje kvadratmeterpriser gør, at man ikke har råd til vedligeholdelse af boligblokke i den grad, at man konkluderer at det ikke kan betale

12 sig at vedligeholde mange boliger, med det resultat at man må bygge nye. Dette er i sig selv godt nok, men ikke for dem i årevis venter på boliger. Folk, der må vente i lang tid bliver frustrerede, så forfaldne boligblokke bør renoveres så hurtigt som muligt. Siumut mener det er vigtigt og fortrøstningsfuld ved vandkraftværker, og henstiller til, at disse bygges med udenlandsk kapital. Vi har set, at det er muligt. Vi kan for eksempel bare henvise til vandkraftværket i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat, der har betalt sig selv. Uddannelse, Atuarfitsialak, meeqqerivitsialak, efterskoler, forskning og menigheder Der bliver bevilget specielt mange penge til uddannelse, og vi mener at overgangsuddannelser, udvidelse af uddannelser og efteruddannelse af dem, vi kalder for uudannet arbejdskraft kan få deres levestandart op. De har vist, at det er godt og stabil arbejdskraft, og ved særligt planlagte efteruddannelser og kurser kan vi gøre noget for dem. Mange af de områder, vi mangler at få oplært unge i er, læger, tandlæger, psykologer, sygeplejesker og andre inden for sundhedssektoren samt lærere og pædagoger. Det er vigtigt at studerende og folk på efteruddannelse i Danmark kommer tilbage til Grønland, og det er vigtigt for Siumut at dette gode, opstartede projekt videreføres. Siumut mener, at det er yderst vigtigt, at man har kontakt med og tager ned og snakker med de studerende. Da efterskoleophold er meget populær hos de unge, støtter vi Landsstyret fuldt ud i deres bestræbelser på, at så mange som muligt får denne mulighed. Der skal gøres noget ved lærermanglen ved Atuarfitsialak, da det er et vigtig prik i at det får succes. Veltilrettelagte kurser af timelærere er af vigtig karakter, og ekstern undervisning er en af vejene til at kan man komme over manglen af pædagoger også til gavn for bygdernes muligheder for fremtiden. Ilimmarfik starter om ikke så længe, og lovgrundlaget er under opbygning. I disse tider, hvor vi mangler veluddannede unge, mener Siumut, at ved fleksible ordninger i Ilimmarfik, kan man få uddannet de kvalificerede unge, vi har brug for. Siumut mener, at man bør undersøge forholdene for folk, der arbejder for menigheden. Mange kirker og præsteboliger trænger til renovering, der er mangel på præster og kateketer og der er også mangel på organister. Selv med disse mangler er menighedsarbejdernes arbejde prisværdig. De arbejder året rundt ved befolkningens svære situationer, og gør højtiderne

13 mindeværdige. Landsstyret fremkommer med rapport om menighederne, og da vi mener det bliver spændende forhandlinger, glæder vi os til dem. Familien, børn og unge. Forebyggende arbejde. Sundhed Noget af Siumuts målsætninger er, at folk der har for det får hjælp. At vi værner om vore børn og unge er særdeles vigtigt, hvor forældrenes ansvar er vigtigst og uomtvisteligt. At støtte nye forældre er en nødvendighed, og især enlige, der ved dødsfald i familien bliver enlige forsørgere er de vigtigste personer, der skal hjælpes. Derfor er MIPI s rapport om mindrebemidlede familier med børns forhold vigtig, og vi støtter Landsstyret i deres arbejde for at forbedre tingenes tilstand. Omsorg og oplæring af kommende forældre skal videreføres. Kontinuerlig oplæring af unge i at danne familie og få børn bør om man tage hånd om Der bør bygges flere familierådgivningssteder og nuværende steders muligheder bør maksimeres. Vi henstiller at dette arbejde følges nøje og åbent. Det er vigtigt, at vi som mennesker er raske, og vi har som enkelte personer ansvar for det, og for at enkelte personer er raske på legeme og sjæl er også et arbejde for hele befolkningen, noget vi kan hjælpes ad med. Der er skabt gode resultater i det forbyggende arbejde, så at arbejde på tæt hold med familier bør fortsætte. Det er også vigtigt, vi tager kulturen med. Sport og skuespil kan være vejen til enkelte personer kan betragte sig som raske. Derfor mener Siumut, at foreninger, der arbejder med børn og unde, såsom Sorlak m.fl. bør være mere med i det forebyggende og vejledende arbejde. Vi er glade for at Landsstyret har planlagt et idrætsseminar oktober i Nuuk, derudover er vi glade for at det er blevet foreslået at forhøje idrætstilskuddet med 1,9 mio. kr. Vi har brug for velfungerende sundhedssektor, idet en hurtig behandling af syge mennesker skal fremmes. Der er endnu mange folk på ventelister. Den danske måde at arbejde på sundhedssek-toren har afsmittende virkning for arbejdet her. For eksempel er der i Danmark mange kræftsyge, der venter på behandling og det diskuteres kraftigt om det, idet man kan være for sendt ude med behandling, når folk venter for længe på behandling. Da det også er tilfældet her, er det vigtigt vi alle er med til at løse problemet. Siumut mener, at vi bør kikke efter hos vore naboer, og se om vi kan indføre deres metoder og deres muligheder for behandling af vore syge. Det er yderst vigtigt, at psykisk syge får hurtig behandling. Vi skal undgå forhaling af behandling, for det kan være med til forværre situationen, og kan endda

14 ende med døden. Vi skal fra Siumut opfordre Landsstyret om at realisere konsultationer ved brug af tele-medicin snarest. Endvidere at realisere at alle offentligt ejede virksomheder etablerer en medarbejderforsikringsordning mod behandlings-krævende sygdomme. Siumut mener det er vigtigt, at man bestræber sig på, at ældre får en god alderdom her i Grønland. Dette gælder ikke kun forholdene på alderdomshjemmene men også i høj grad om hvordan de ældre kan få meningsfuld tilværelse i hverdagen. Siumut støtter nuværende arbejde for at ældre kan dyrke nogle former for idræt. Vi han i år forbedret de ældres levevilkår, og næste tiltag bliver forholdene for førtidspensionister. Landsstyret er i gang med arbejdet, og Siumut ønsker arbejdet færdiggjort hurtigst, og mener at de nye tiltag kommer i gang i Vi skal fra Siumut ved denne lejlighed opfordre Landsstyret om snarest at bringe orden i forholdene, hvis alderspensionens tilpasning har medført at boligtilskudsordningen er blevet taget fra nogen. Afslutning. Vi gør det klart, at Siumut støtter intentionerne og arbejdet om finansloven. Vi skal her nævnte, hvad vi synes de vigtigste er. At der afsattes midler for at afhjælpe de af ændringen af ensprissystemet utilsigtede forhold i bygder og yderdistrikter. At afhjælpe førtidspensionister Siumut finder det vigtigt at arbejdet for at gøre grønlandske råvarer billigere initieres, dette skal gøres ved samarbejde med det handlende, på den måde så det ikke går udover fangernes indtjening At ordne de trafikale forhold At starte arbejdet med opstart af egen bank med forsikringsenhed i Grønland At der bevilges flere penge til kulturarbejdet At Grønland garanteres mindst 12,5% s ejerskab ved olie- og mineraludvinding. Uddannelse og det at have arbejde er meget vigtige for Siumut, og det er glædeligt at der bevilges flere penge til uddannelse. Uddannelse munder ofte i arbejde og optjening. Vi opfordrer Landsstyret til synligt at indføre bedre betaling for offentlig ansatte. Med disse ord henstiller Siumut at forslaget behandles i Finansudvalget og ønsker udvalget godt arbejde.

15 Ane Hansen, 1. næstformand, Inuit Ataqatigiit. Det var Ruth Heilmann, Siumut. Forinden vi fortsætter, så skal jeg lige frem med at vi har taletider i forbindelse med fremlæggelse. Og den næste er Agathe Fontain fra Inuit Ataqatigiit. Og efterfølgende Palle Christiansen, Demokraterne. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiits ordfører. I det fremlagte forslag til finanslov og forelæggelsen heraf siges det, at der har fundet en betydelig omprioritering af Landskassens midler sted i de foregående år samtidig med, at der er sket en styrkelse på uddannelsesområdet. Ligeledes siges det, at Landsstyret fortsat agter at fokusere på en højnelse af uddannelsesniveauet. Vi lægger i Inuit Ataqatigiit stor vægt på at højne uddannelsesniveauet. Et selvstyrende land - og befolkningen - har brug for de veluddannede. Det er vejen til samfundets selvforsyning, eftersom uddannelse er vejen til en styrkelse af det enkelte menneskes selvstændighed - eftersom det er vejen til et fuldt medlemsskab af verdenssamfundet, og eftersom det er vejen til succes i den internationale konkurrence. Imidlertid skal det ikke alene være de højere uddannelser, der er tale om. Det drejer sig om alle, der har en eller anden form for uddannelse, ligesom det gælder dem, der gennem videreuddannelse og deltagelse i kurser har uddannet sig - og dem, der har uddannet sig i livets skole. Det drejer sig om dem, der gennem indvundne erfaringer og lærdommen herfra med tanke på udviklingen af et bæredygtigt samfund deltager i arbejdet på alle områder. Hvis vi ønsker at udnytte de meget gode muligheder inden for erhvervslivet vi har stillet i øjeblikket og hvis vi ønsker at opnå det bedste for vort land, må vi tænke os godt om. Det er i Inuit Ataqatigiit vores overbevisning, at vi nøje bør være opmærksomme på, at vore venner i verdenssamfundet omkring os udelukkende fokuserer på de økonomiske fordele ved vore eftertragtede råstoffer her i landet. Alle erfaringer viser, at fordelene for landets

16 fastboende befolkning minimeres, selv om vi kunne have en høstet en større fordel. Det viser vore erfaringer. Råstofudviklingen er inde i en rivende udvikling, og i den forbindelse har vi gang i diskussioner med Alcoa om en mulig opførelse af et aluminiumssmelteværk. Sådanne initiativer kræver alle megen arbejdskraft, og vi er samtidig alle klar over, at vi ikke har den nødvendige arbejdskraft i fuldt omfang til rådighed her i landet. Vi må i Landstinget allerede i dag begynde at overveje den mulighed, at vi vil være nødt til at importere arbejdskraft udefra - og i den forbindelse de forpligtelser og rettigheder, der vil være forbundne hermed. Vi er som bekendt ikke så mange mennesker her i landet, hvorfor vi allerede nu må overveje de krav, der hører til nødvendigheden af at hente en stor mængde arbejdskraft udefra. I forelæggelsesnotatet er det nævnt, at Grønland siden 2004 har oplevet en høj økonomisk vækst. Skatteindtægterne er steget. Til trods herfor er Landskassens situation ikke forbedret, ligesom de løbende driftsomkostninger har været stigende, så vi ikke kan følge med. Det vil med andre ord sige - hvis vi sammenligner med en families daglige husholdningsbudget - at selv om lønindkomsten er steget har vi samtidig skruet op for vore daglige omkostninger med det resultat, at vores økonomiske situation ikke er blevet forbedret. Landstingets beslutning om at forhøje alderspensionen har betydet stigende udgifter for Lands-kassen, og at det kan medføre en risiko for vores økonomi i en tid, hvor vi har set positive tegn. Der gives således udtryk i forelæggelsesnotatet for en frygt for, at det i de kommende år kan være nødvendigt med en stram løn- og priskontrol. Man udtrykker frygt for mangel på uddannet personale til anlægsarbejder og mangel på specialuddannede i denne sektor, ligesom det siges at Landsstyret agter at føre kontrol med, at der ikke sker ukontrollable udgiftsstigninger på anlægsområdet. Landsstyret agter derfor på den baggrund at sikre en øget satsning på uddannelse og i den forbindelse iværksættelse af en lang række uddannelsesinitiativer. Vi kan med rette stille spørgsmålet om disse initiativer er tilstrækkelige til en målrettet styring af udgifterne.

17 Vi er jo alle klar over, at når anlægsaktiviteterne i én af byerne bliver skruet op, og der derfor bliver mangel på arbejdskraft til disse anlægsopgaver er resultatet altid stigende udgifter. Vi skal derfor fra Inuit Ataqatigiit opfordre Landstinget til netop på den baggrund at sikre en prioritering samt en holdbar godkendelsesprocedure i forbindelse med nye anlægsopgaver. Indtægterne på afgiftsområdet er stigende. Vi må sige, at indtægterne fra afgiften på cigaretter heldigvis er dalende, fordi dette viser, at de initiativer der politisk er taget for at fremme sundheden har haft positive konsekvenser. Disse tiltag må fortsættes, eftersom udgifterne til sundhedsvæsenet herigennem kan bremses. I forelæggelsesnotatet nævnes det, at levealderen er stigende og at udgifterne i den forbindelse vokser samtidig med, at det nævnes at de stigende omkostninger kan dækkes gennem afgiftsforhøjelser. Landsstyret gør ligeledes opmærksom på, at dersom Landstinget ønsker øvrige udgiftskrævende forslag vedtaget må disse dækkes ind gennem skatter eller afgifter. Vi ønsker fra Inuit Ataqatigiit i den forbindelse at gøre det klart, at vi udmærket ved, at både sundhedsvæsenet og Familiedirektoratet stadig sidder inde med store udgiftskrævende initiativer samt at landstyret s har lovet øget tilskud til trafik og kultur I forbindelse med de planlagte uddannelsesinitiativer redegør Landsstyret for, at de fleste arbejdsløse her i samfundet er mennesker uden en uddannelse. Som vi tidligere fra Inuit Ataqatigiit har givet udtryk for lægger vi på alle måder vægt på uddannelsesområdet, og har gennem en lang række forslag været med til at forbedre området Vi ønsker derfor i den forbindelse at vide, hvor langt man er kommet med planerne om en fiskeri- og fangstuddannelse, og hvorfor den ikke er medtaget i de foreliggende planer. Vi er vidende om, at en arbejdsgruppe gennem længere tid har arbejdet med planerne. Ligeledes er vi vidende om, at arbejdsgruppen gennem en lang periode har arbejdet med dette projekt, herunder foretaget rejser til Danmark og forskellige steder på kysten. Og vi er endvidere vidende om, at arbejdsgruppen faktisk har et færdigt forslag liggende. Vi kan ikke fra Inuit Ataqatigiit acceptere Landsstyrets prioritering på uddannelsesområdet.

18 Vi kan fra Inuit Ataqatigiit ikke acceptere, at Landsstyret i det foreliggende finanslovsforslag har nedprioriteret den i Sisimiut planlagte Designskole, hvor de studerende skulle beskæftige sig med udviklingsprojekter med skind, tøj og kunst. Vi ønsker tillige at vide, hvor langt man er nået med planerne om en Designskole. Det blev se-nest oplyst over for Finansudvalget, at uddannelsen ville starte i august Kvindehøjskolen i Sisimiut er blevet tømt for inventar, ligesom der er foretaget ændringer på selve skolen såsom nedtagning af vægge m.v. Netop på baggrund af, at Designskolen skulle starte op. Vi ønske derfor at høre fra Landsstyret, hvorfor skolen ikke som oplyst er blevet startet op i august Dette initiativ blev også omtalt under den kulturdemonstration, der blev lavet forleden. Skolen burde starte samtidig med oprettelsen af Entreprenør- og Bjergsværksskolen i lyset af de mange, der allerede har ansøgt om at komme ind på uddannelsen. Ikke mindst er det vigtigt på uddannelsesområdet også at udvikle fag på det kunstnerisk udviklende plan. Et af de områder, som en sådan skole skal udvirke og sikre er videreudvikling og anvendelse af den kulturelle arv fra vore forfædre. Efter vores mening vil en standsning af det store arbejde, som er blevet lagt i projektet af en lang række mennesker og som helhed for hele Grønland være ærgerligt, eftersom idéen bag var videreudvikling af vore evner inden for kunsthåndværk og bevarelse heraf. Sidst, men ikke mindst fordi grundlaget for en sådan skole skulle være den oprindelige viden, som er ved at forsvinde og risikerer at gå tabt. Vi fra Inuit Ataqatigiit s side vurderer derfor, at en politisk støtte til et sådant projekt er helt nødvendig. Ønsker vi en stadig udvikling af et åndeligt stærkt samfund må vi sikre de områder, hvorfra vi kan sikre det nødvendige miljø, hvor kunstneriske udfoldelser kan folde sig ud og blive realise-ret, og hvorfra vi alle kan hente inspiration til vores dagligdag. Vores egenart som et folk kommer også op til overfladen gennem vores kunst, gennem vore digte, gennem vores musik, gennem vore film og gennem det skrevne ord. Inuit Ataqatigiit prøver til stadighed at sikre den vigtige brug af vore inspiratorer i vort arbejde. På dette grundlag fremlægger vi under denne samling et forslag til en merbevilling til kulturmidlerne på 2 mio. kr.

19 Endelig genfremsætter vi et forslag om en bevilling på 2 mio. kr. til filmproduktion et forslag, som blev nedstemt af Landstinget sidste år og vi gør det igen gennem en anden udformning af forslaget. Vi kan jo ikke komme uden om, at vi omkring produktion af film i forhold til vores omverden totalt er ved at tabe terræn. Vi må derfor gøre noget aktivt. Og det skal være nu! Det glæder os i Inuit Ataqatigiit, at Landsstyret fremkommer med løfter om at finde flere midler til kulturen. Situationen har jo været den, at det ansvarlige Landsstyremedlem for kulturen har peget på dette område som et oplagt område for besparelser, ligesom alle vore fremlagte forslag på det område er blevet afvist. Et af vore mærkesager i Inuit Ataqatigiit er velfungerende familier. Der eksisterer stadig den dag i dag store forskelle i borgernes indkomster trods det, at der dog forekommer en langsom udligning. Det skal vi efter vores opfattelse i Inuit Ataqatigiit ikke lade os stille tilfreds med, og vi skal ikke lade dette forlede os til ikke vedvarende at gøre noget ved problemet. Vi må bestræbe os på at skabe større lighed i samfundet gennem forbedringer af børnetilskuddet og gennem en bedre anvendelse af boligsikringen. Efter Inuit Ataqatigiit s opfattelse er skattelovgivningen ligeledes et velegnet redskab. Vi mener derfor, at vi gennem skattelettelser for børnefamilierne kan vise vores støtte til familierne. Vi ser i de fleste tilfælde, hvor udgiftskrævende forslag bliver fremsat her i Landstinget, at der ikke følger kompenserende forslag til dækning af udgifterne ved forslagene. Vi har fra Inuit Ataqatigiit i forbindelse med arbejdet med finanslovsforslaget fremsat forslag om dækning af en del af det manglende finansieringsbehov gennem indtægter fra modtagerne af de højeste indkomster. Efter vores opfattelse kan dette realiseres gennem en højere beskatning af de mest velstillede uden dermed at forringe vilkårene for borgerne generelt.

20 Den nyligt udgivne rapport fra MIPI om forholdene for de fattigste familier påpeger tydeligt behovet for nødvendige initiativer. Undersøgelsen omfattende forældre og børn viser med al tydelighed omfanget af nogle af vore borgeres situation under meget vanskelige økonomiske omstændigheder. Undersøgelsen viser, at der i vores dagligdag lever sultne børn, med mangel på tøj. I undersøgelsen fortæller børn hvorledes de i forskellige sammenhænge, hvor man skal betale for at være med i fælles aktiviteter, umiddelbart bliver sat uden for. Vi ved alle, at det styrker os at deltage i fællesskaber, og vi ved at fællesskabet baner vejen for éns muligheder i lighed med andre. Vi mener derfor at de budskaber, som undersøgelsen formidler til os her i Landstinget, er vigti-ge: om mennesker, der forsøger at leve et hårdt liv med evige økonomiske problemer, og som bliver apatiske - mister interessen og gnisten til at være med i samfundet, Apati hos mennesker afstedkommer farlige tendenser. Uanset hvad deres børn måtte bedrive eller ikke bedrive, uanset hvad deres omgivelser måtte fremkomme med eller ikke fremkomme med af reaktioner - det er de mennesker ligeglade med. De er også ligeglade med hvad sam-fundet finder på. I betragtning af vort fremtidige behov for arbejdsduelige mennesker er dette en ganske uholdbar situation. Vi har jo reelt brug for disse mennesker, som i dag befinder sig i en sådan situation, og vi vil have brug for deres børn. Vi er nødsaget til at støtte disse mennesker både økonomisk og på andre måder. Når talen falder på denne gruppe mennesker er der sikkert nogen, der vil tænke: det er de jo selv ude om, de er brugere af alkohol og euforiserende stoffer, de bruger deres penge på bingospil og lign., og de bruger dermed deres penge på sådan noget i stedet for at bruge dem til deres børn. Ja, vi kan helt sikkert også finde sådan nogle blandt disse mennesker. I Inuit Ataqatigiit er vi af den opfattelse set ud fra et samlet synspunkt, at vi bør bestræbe os på at realisere tilstrækkeligt med steder med tilbud om afvænningsmuligheder for misbrugere af enhver art. Og gennem en eller anden opfattelse af, at misbrugere selv er ude om det, skal vi ikke

21 udelukke de menne-sker, som har problemer uden at være misbrugere, fra at få adgang til hjælp og behandling. Vi må være med til at hjælpe alle familier på vej, uanset de bor i byerne eller i bygderne. Vi må give tilbud om børnehavepladser eller lignende til de mindre børn for derigennem at være i stand til på alle måder at kunne realisere alle nødvendige tiltag. Med hensyn til sundhedsområdet er initiativer omkring befolkningens sundhed et af de vitale områder i Inuit Ataqatigiit s politik. Vi ved alle hvilke stærke kræfter sundhedsvæsenet kæmper imod. Lægemangel i yderdistrikterne samt en udtalt mangel på sundhedsmedarbejdere og andet nødvendigt sundhedspersonale overalt. Som en følge af den voksende specialisering blandt lægerne er der en voksende mangel på almenfaglige læger. Dette problem er ikke specielt for Grønland vi ved, at det samme er tilfældet et sted som i det vestlige Jylland. Noget som at for eksempel sundhedspersonale i de nordiske lande rejser rundt på udvekslingsprogrammer har også negative konsekvenser for os og vort sundhedspersonale. Globaliseringen har også de konsekvenser, at unge mennesker ønsker og har mulighed for at bruge deres uddannelse til at søge ny inspiration i andre lande og således er meget mere internationalt orienterede i dag. På baggrund af den viden, vi i dag besidder omkring disse forhold ser vi med forventning frem til de af Landsstyret bebudede initiativer på baggrund af rapporten om sundhedsvæsenets omstrukturering, som vi forventer til behandling på forårssamlingen næste år. Landsstyrets tanker omkring anvendelse af telemedicin falder godt i tråd med Inuit Ataqatigiit s holdning, hvorfor vi kun kan byde det velkomment. En række bestemte sygdomme vinder desværre mere og mere indpas. Kræftsygdomme forekommer i et voksende antal tilfælde, selv om der heldigvis er flere og flere, der får stillet en tidlig diagnose og således kan tilbydes en behandling i et tidligt stade.

22 Vi ønsker derfor med den hensigt at forbedre mulighederne herfor i dag at foreslå, at der indføres obligatorisk vaccine mod livmoderkræft Vi regner naturligvis med, at alle partier vil støtte et sådant forslag. Et kardinalpunkt i Inuit Ataqatigiit s politiske målsætninger er et rent miljø. Ønsker vi at betegne Grønland som vores rene og delvist uberørte hjemland er det af stor vigtighed, at vi gøre vores yderste for at beskytte vort miljø. Vi skal henvise til vore bemærkninger i forbindelse med 1. behandlingen af forslaget til fiskerilov. Imidlertid ønsker vi med hensyn til finanslovsforslaget i samme forbindelse at sige, at eftersom de midler, der kunne fremskaffes herigennem ikke er eksisterende som en konsekvens af en vedtagelse af fiskeriloven, regner vi helt bestemt med, at Landsstyret vil fremkomme med forslag til kompenserende indtægter under behandlingen af dette punkt. Ligesom vi regner med, at Landsstyremedlemmet for fiskeri allerede i forgårs har begyndt sit arbejde med nedsættelse af en kommission. I tilknytning til etableringen af de nye storkommuner regner vi i Inuit Ataqatigiit med, at de i finanslovsforslaget indregnede anlægsudgifter vil blive overdraget til de nye kommuner. Ligesom vi regner med, at de nye kommuner vil påtage sig ansvaret for prioriteringen af anlægsarbejderne. Ligeledes regner vi med, at de kommunale udligningsordninger bliver bibeholdt også efter etableringen af de nye storkommuner. Selv efter etableringen af de nye storkommuner må vi regne med, at der imellem de nye kommuner vil være store divergenser i det økonomiske råderum. Et af de afgørende punkter i herværende forslag til finansloven er spørgsmålet om en eventuel privatisering af Nukissiorfiit A/S. Vi er ikke på nuværende tidspunkt enige i en realisering af dette spørgsmål. Som situationen er nu ønsker vi på baggrund af den kommende etablering af de nye storkommuner ikke på nuværende tidspunkt at afskære muligheden for en lokal overtagelse af de forskellige anlæg og kommunernes overtagelse af de lokale kraftværker m.v. Dette

23 fremfører vi på baggrund af, at det i aftalen mellem Landsstyreformanden og KANUKOKA er nedfældet, at dette spørgsmål skal være genstand for en tilbundsgående vurdering. Det forelagte forslag til finanslov opererer med et underskud på 295 mio. kr. Under åbningsdebatten udtrykte vi vor tvivl om, hvorvidt dette er det reelle beløb. Som tidligere sagt i dette indlæg forventer vi, at Sundhedsvæsenet, Familiedirektoratet samt løfter fra Landstyret til øget tilskud til trafik og kultur vil fremvise et behov for tildeling af større midler. Vi stiller fra Inuit Ataqatigiit forslag om lettelser for børnefamilierne gennem en forøgelse af personfradragene samtidig med, at disse udgifter modsvares af en højere beskatning af de højeste indkomster. Forslaget til finansloven for 2008 og de deri indeholdte hensigtserklæringer er naturligvis for størstedelens vedkommende genkendelige for Inuit Ataqatigiit. Her tænker vi på den udformning, som lovforslaget havde indtil det tidspunkt, hvor vi forlod landsstyresamarbejdet, hvor de fleste forberedende øvelser var afsluttet. Men naturligvis er der flere områder, som Landsstyret ikke har fulgt til dørs, og som vi i dag har grund til at kritisere. For det første skubber Landsstyret sit ikke-færdiggjorte arbejde og problemerne med at finde dækning for det ufinansierede underskud på 100 mio. kr. foran sig og sparker den ubehagelige bold videre til Landstinget. Dette til trods for, at Landsstyret helt efter bogen har krævet, at Landstinget skal sørge for, at forslag til kompenserende besparelser eller indtægter er medtaget, ifald man ønsker at fremsætte udgiftskrævende forslag. På den baggrund må vi igen understrege, at Landsstyret ikke har levet op til sine egne forpligtelser og har således i dag fremlagt et ikke færdiggjort forslag. Vi føler os nødsaget til at påpege, at Landsstyret ikke har formået at udarbejde sine prioriteringer. Landsstyret er forpligtet til i samarbejde med samtlige direktorater at fremlægge sine prioriteringer og ikke nøjes med at fremføre: at Landstinget skal beslutte, om der skal ske afgiftsforhøjelser, skatteforhøjelser eller eventuelt besparelser.

24 Landsstyret er til for at for at fremlægge sine prioriterede forslag samt den tilhørende finansiering. Arbejdet med forslag til finansloven er i forvejen altid et tidskrævende forehavende. Derfor er der vores mening i Inuit Ataqatigiit ingen grund til yderligere at besværliggøre arbejdet gennem et så ufleksibelt forslag som det foreliggende. Vi føler os nødsaget til at fremføre disse kritikpunkter, eftersom Landsstyret i et svar til Finansudvalget omkring spørgsmål og ændringsforslag til forslaget har meddelt, at der ikke er belæg for at forholde sig til Finansudvalgets bemærkninger før 1. behandlingen af forslaget til finansloven havde fundet sted, og før man havde noteret sig de faldne bemærkninger herunder. Finansudvalget består af medlemmer fra alle Landstingets partier undtagen Kattusseqatigiit Partiiat. Udvalget må siges at spille en helt central og afgørende rolle i Landstingets arbejde og må udføre sit hverv ikke på grundlag af de individuelle medlemmers synspunkter, men på grundlag af de synspunkter, de repræsenterer på vegne af deres enkelte partier. Vi forstår derfor, at de ændringsforslag som Finansudvalget i enighed har udarbejdet og fremsat af Landsstyret vurderes som det rene spild af tid. Vi skal derfor fra Inuit Ataqatgiit herved henstille til, at denne procedure finder en anden form med henblik på iværksættelse af en ny forretningsorden gældende fra næste år. Det var således Inuit Ataqatigiit s bemærkninger til det foreliggende forslag til Landstingets finanslov for Ane Hansen, 1. næstformand, Inuit Ataqatigiit. Det var således Inuit Ataqatigiits bemærkninger til det forelagte forslag til Landstingets Finanslov for Og det var så Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Den næste er Palle Christiansen, Demokraterne. Og den næste bliver Augusta Salling, Atassut.

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender

Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Politisk økonomisk beretning 2008 Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Politisk økonomisk Beretning 2008 FM 2008 / 54 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Politisk Økonomisk Beretning 2011

Politisk Økonomisk Beretning 2011 Departementet for Finanser Politisk Økonomisk Beretning 2011 FM 2011 / 10 Naalakkersuisut er i henhold til budgetloven forpligtet til at fremlægge en årlig Politisk- Økonomisk Beretning på Inatsisartuts

Læs mere

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift.

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift. Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg / her Svar til Finansudvalgets spørgsmål

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

Departementet for Finanser. Redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning

Departementet for Finanser. Redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning Departementet for Finanser Redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning DEPARTEMENTET FOR FINANSER SEPTEMBER 2011 Indhold Forord..........................................................3

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

ATASSUT EM 2008/1. Emilie Olsen 22.09.2008

ATASSUT EM 2008/1. Emilie Olsen 22.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/1 Emilie Olsen 22.09.2008 Åbningsdebat. (Landsstyreformanden) Vi skal, med henvisning til Landssyreformandens åbningstale i forbindelse med begyndelsen

Læs mere

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Politisk-Økonomisk Beretning 2014 Naalakkersuisut skal i henhold til budgetloven fremlægge en årlig Politisk-Økonomisk Beretning på Inatsisartuts forårssamlinger.

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 LAYOUT OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS NUUK MAJ 2010 FOTOS: KEVIN O HARA og L.SCHMIDT Kapitel

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND:

Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND: NIVIARSIAQ Siumup aviisia Sapinngilagut! Juni 2010 Malik Berthelsen om FORÅRSSAMLINGEN DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! FOLKERETSEKSPERT: Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for perioden 2014-2018. Det centrale i Koalitionens

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018

Koalitionsaftale 2014 2018 Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for valgperioden 2014-2018. Det centrale

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013

INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013 Hovedbestyrelsens beretning INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013 Kære venner, kollegaer, landsmænd, ærede gæster m.m. Jeg vil nu fremlægge hovedbestyrelsens beretning i henhold

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere