Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13"

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2012

2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Beredskabskommissionen Brugerfinansierede område Renter Afdrag på lån Låneoptagelse Skatter og tilskud Samlet Investeringsoversigt Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Beredskabskommissionen Demokrati- og Udviklingsudvalget Bevillingsoversigt: - Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Beredskabskommissionen Brugerfinansierede område 281 Anlæg Renter 291 Skatter og tilskud 292 Balanceforskydninger, kirkeskatter og låneoptagelse Budgetopgørelse Budgetteringsforudsætninger Takster Personaleoversigt Tværgående artsoversigt 313 1

3 Hovedoversigt til budget Hovedoversigten er etårig og har til formål at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering. Hovedoversigten danner blandt andet basis for en første opgørelse i Indenrigsministeriet af den kommunale sektors budgetter. Det er baggrunden for, at hovedoversigten skal indsendes umiddelbart efter budgetvedtagelsen og inden indsendelsen af det øvrige budgetmateriale. 3

4 Hovedoversigt til budget 2012 Hele kroner + = udgifter Udgifter Indtægter - = indtægter A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstatltnigner heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v heraf refusion 2. Transport og infrastuktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v heraf refusion Driftsvirksomhed i alt heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C. Renter D. Balanceforskydninger Øvrige balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver -37 Balanceforskydninger i alt -37 E. Afdrag på lån Sum (A + B + C + D + E) F. Finansiering Optagne lån Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Sum i alt

5 Sammendrag af budget Sammendrag af budget tjener ligesom hovedoversigten informations- og statistikformål. Afsnitsopdelingen er den samme, men detaljeringsgraden er større, og sammendraget skal omfatte såvel budgetåret som de tre budgetoverslagsår. Det skyldes, at sammendraget udover de ovennævnte formål også skal opfylde et planlægningsmæssigt sigte. 7

6 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder i alt Trafik og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektirv trafik Havne Trafik og infrastruktur i alt

7 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolevæsen 01 Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler/ungdomskostskoler Ungdommens Udd. Vejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolevæsen i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteksvæsen Kulturel virksomhed Folkeopl/fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter i alt Social- og sundhedsvæsen 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fællesformål Dagpleje Integrerede institutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, privat institutioner og private klubber 25 Dagpl./daginst. for børn i alt

8 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 28 Tilbud til børn med særlige behov Boliger/inst. for ældre samt integrerede plejeordninger 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af dødende i eget hjem 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspension/ personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudg. til den kommunale beskæftigel Beskæftigelsesindsats for forsikredede le Løntilskud til forsikrede ledige ansat i ko Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanst. i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT Socialopgaver og beskæftigelse i alt

9 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 06 Administration, planlægning og fællesudgifter 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 52 Lønpuljer Administratin m.v. i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur i alt m.v. i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskoler m.m. Kommunale veje Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning ogkultur i alt

10 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Integrerededag institutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige beho Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handi Tilbud til ældre og handicappede i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i a Administration 45 Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Administration i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris-/lønstigninger vedr. hovedkonto. 0-6 (bo-årene) Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt Balance

11 Økonomiudvalget 15

12 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr prisniveau Regnskab pl Korr. budget pl Budget 2012 B BO BO Økonomiudvalg Overførsler Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Erhvervsfaglig grunduddannelse Beskæftigelsesindsats, forsikrede Driftsudgifter, km. Beskæf.indsats Flygtninge Integration af voksne

13 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp og A-dagpenge til forsikrede ledige Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategien Politiske målsætninger Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 271 helårspersoner / Ændrede forudsætninger Fordeling: 5 8 uger: 50 helårspersoner x kr. pr. uge 9 52 uger, passive/lav refusion: 82 helårspersoner x kr. pr. uge 9 52 uger, aktive/høj refusion: 73 helårspersoner x kr. pr. uge 9 52 uger, delvis raskmeldte: 41 helårspersoner x kr. pr. uge Syg over 52 uger: 25 helårspersoner x kr. pr. uge Delpolitikområde: Kontanthjælp 411 helårspersoner fordelt på: Løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: Kontanthjælp: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 17 helårspersoner x kr. 11 helårspersoner x kr. 173 helårspersoner x kr. 107 helårspersoner x kr. 65 helårspersoner x kr. 38 helårspersoner x kr. Aktiveringsprocent: 48%, dog kun 11% i tilbud, som udløser høj refusionssats. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 436 helårspersoner, heraf 59 i løntilskud, 10 i voksenlære og 367 helårspersoner på A-dagpenge. 305 helårspersoner med kommunal medfinansiering (83% ledige i mere end 8 uger) 15% i aktivering: 8% i tilbud, som udløser lav refusion: 24 helårspersoner 7% i tilbud, som udløser høj refusion: 21 helårspersoner 85% passive: 242 helårspersoner - heraf 18 helårspersoner med fuld kommunal finansiering som følge af overskredet rettidighed. Kommunal medfinansiering af A-dagpenge er fuldt indfaset i 2013, hvor kommunen skal medfinansiere allerede efter 4 ugers ledighed. 18

14 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob samt ledighedsydelse Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategi Politiske målsætninger Delpolitikområde: Revalidering / Ændrede forudsætninger Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1 helårsperson x kr. 42 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 0,45 mio. kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud i skånejob: 18 helårspersoner x kr. Fleksjob til lønmodtagere: 1/2 tilskud: 54 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 209 helårspersoner x kr. Fleksjob til selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 15 helårspersoner x kr. Driftsudgifter til personer i fleksjob: Fleksjobprojekt: 30 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. 2/3-del løntilskud Det samlede antal fleksjob holdes stabilt på 282 helårspersoner fra > Ledighedsydelse: 70 helårspersoner x kr. Heraf 22 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Aktivering: 5 helårspersoner til lav refusion 1,4 helårspersoner i pligtaktivering til høj refusion 2013->: 60 helårspersoner på ledighedsydelse, heraf 9 uden refusion 19

15 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl. samt Erhvervsgrunduddannelser Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategi Politiske målsætninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / Ændrede forudsætninger Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Hjælpemidler til kontanthjælpsmodtagere: Virksomhedsmentor-ordning: Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1 helårsperson 11 helårspersoner Basisbudgettet 14 pladser x kr. pr. md. 2,1 mio. kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Aktivering af A-dagpengemodtagere: Ordinær uddannelse: Sprogskole: IKU Vejledning m.v. Aktivering af kontanthjælpsmodtagere: Ordinær uddannelse: AS/3 praktik: AS/3 undervisning: Quick Care: Bo-ophold: Sprogskole: Andre vejledningsforløb: UngeXgrænser: Driftsudgifter for revalidender: Ordinær uddannelse: Øvrige udgifter: Aktivering af sygedagpengemodtagere: Ordinær uddannelse: AS/3: Quick Care: Center for stress: Hjerneskadecentret: BOMI: Andre afklaringsforløb: Virksomhedspraktik: 40 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 16 forløb x kr. 3 helårspersoner x kr. 4,5 helårspersoner x kr. 0,5 helårsperson x kr. 0,5 helårsperson x kr. 5 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 1 helårspersoner x kr. 47 helårspersoner x kr. 47 helårspersoner x kr. 0 helårspersoner 7 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. 6 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 12 helårspersoner x 0 kr. 20

16 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af ledighedsydelsesmodtagere: Øvrige driftsudgifter: Seks ugers selvvalgt uddannelse: Øvrige driftsudgifter: 7 helårspersoner x kr. 5,5 helårspersoner x kr. JOB AKTIV: Aktiveringsomfang: Lønsum omfattet af overførselsadgang: (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) 99 indsatsklare (ikke-arbejdsmarkedsparate) 10 jobklare (arbejdsmarkedsparate) 10 ledighedsydelse Mentorkorps 3,2 mio. kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: KAN/SKAL-budgetteret: Basisbudgettet (Besparelse på 25% på nye bevillinger) 2 helårspersoner x kr. 13 helårspersoner x kr. 44 helårspersoner x kr. 21

17 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Politiske målsætninger Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 Delpolitikområde: Flygtninge / Ændrede forudsætninger Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 18 personer i 2011 forventes opfyldt. Kvoten for 2012 er 24 personer, med løbende tilgang. Forsørgelsesydelse svarende til aktuel gennemsnitsudgift pr. april Der er ikke regnet med forsørgelsesydelse til eventuelle familiesammenførte. Aktivering: Omfatter diverse aktiveringstilbud, mentor, danskuddannelse m.v. Udgifterne ligger lige over loftet for statsrefusion, d.v.s. vi får næsten refusion af alle aktiveringsudgifter. I alt 33 helårspersoner, såvel flygtninge som familiesammenførte til ikke-flygtninge, forventes at være omfattet af integrationsprogrammet. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,3 mio. kr. 22

18 Overblik - Økonomiudvalget - Serviceudgifter I kr priser Regnskab 2010 Opr. vedt. Budget 2011 Budget 2012 B B Mindreforbrug = - Merforbrug = + B Økonomiudvalg Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Servicejob og løntilskudsjob Omstillingspulje partsaftaler Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. vedr. det brugerfinans Rengøringskorps Energiprojekt Projekt bæredygtigt Stevns Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Hårlev Administration Direktion Fællessekretariatet Kommunikation HR afdeling Økonomi & Udvikling Borgerserviceteam Teknik og Miljø IT center Jobcenter Familieafdeling Skole og institutionsafdelingen Fællesomkostninger Sundhedsafdelingen Reduktion lønsummer Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Hyrevognsbevillinger 2 Stadepladser Førerkort Produktionsskoler

19 Tværgående funktioner og puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, servicejob og løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner for de 2 områder. Der er sket reduktion i puljen, og tildelingsprincipperne er ændret. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Servicejob og løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob 38 helårspersoner x kr. Tilskud til servicejob: 4 fuldtidspersoner. Delpolitikområde: Omstillingspulje Der er afsat en pulje til brug for effektiviseringsanalysen i alt kr. Delpolitikområde: Lønpulje/øvrige puljer Der er puljer til forskellige ordninger i Stevns Kommune. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 4,6 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,4 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt finansiering af pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. 24

20 Tværgående funktioner og puljer m.v. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Indtægter vedr. administrationsudgifter renovationsområdet udgør kr. og administrationsaftalen med Stevns Forsyning udgør kr. (fremskrevet kr.). Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på stederne. Delpolitikområde: Energiprojekt I forbindelse med Bæredygtig Stevns er der lagt forventede besparelser ind i budgettet på baggrund af energibesparelser. Delpolitikområde: Pulje - udgiftspres Der er afsat en tværgående udgiftsprespulje på kr. 25

21 Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Politiske målsætninger Mål for politikområdet Ingen. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er til ældrerådet tilført midler, idet mødeaktiviteten i det nyvalgte råd afviger fra tidligere. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Delpolitikområde: Valg Til valg er der afsat til et folketingsvalg pr. år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. I 2011 blev der for første gang afprøvet digitale brevstemmeprotokol og valglister, hvilket vil blive brugt fremover ved valghandlinger. 26

22 Administrationen Opgaver Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Opfølgning på målopfyldelse Afvigelse Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,4 mio kr. I driften indgår udgifter til pedelbil. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,2 mio kr. I driften indgår udgifter til pedelbil. 27

23 Administrationen Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Mål for politikområdet/fokuspunkter Politiske målsætninger I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der godkendt følgende fokuspunkt: Administrationen I budget 2012 er indlagt stigende til 2 mio. kr. i 2015 i effektiviseringsgevinster i administrationen. Udgangspunktet for aftalen mellem regeringen og KL vedrørende omstilling og effektivisering af arbejdsgange. Forvaltningen anmodes om at komme med forslag til effektiviseringsgevinster m.m. De frigjorte midler bruges til styrkelse af likviditeten og anden service. Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordels efter fastsatte regler. Herudover er der øvrige udgifter/indtægter, som kan henføres til forvaltningsområdet (se under de respektive afdelinger). Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 10 % eller underskud svarende ti 5 % af nettodriftsbudget inklusiv overførsler fra tidligere år. Delpolitikområde: Kommunikation Der er diverse udgifter forbundet med kommunikation og hertil er afsat kr. Delpolitikområde: Borgerserviceteam Indtægter vedr. sygesikringsbeviser, adr. oplysninger, rykkergebyr m.v. Der er i 2012 sket regulering af indtægterne, idet der er flere rykkerskrivelser m.v. Delpolitikområde: Teknik og Miljø Der tilgår indtægter vedr. byggesager, BBR, ejendomsoplysninger, vurderingsattester, m.v. Endvidere er der udgifter i forbindelse med scanning af byggesager m.v. Der er i 2012 nedjusteret for indtægterne ved byggesagsbehandlingen med 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Skole- og institutionsafdelingen Der er til afdelingen tilført 85 årlige timer til brug for ungesamråd. Endvidere er der afsat midler til en fuldtidsstilling til styrkelse af de strategiske ressourcer i den centrale del af Stevns Kommunes skolevæsen. Dette på baggrund af anbefalinger fra det eksterne konsulentfirma, som har udarbejdet analyse af kommunens arbejde med udsatte børn og unge samt specialundervisningen. 28

24 Administrationen Delpolitikområde: Familieafdelingen Tilsyn med anbragte børn - Udover udgifter til ansættelse af kurator varetages tilsynet via plejehjemsforening. Der er udover udgiften til konsulent, afsat til evt. nye sager. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen, som ikke specifikt vedrører en enkelt afdeling. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold m.v. Indhentning af lægeerklæringer ved sygedagpenge m.v. hører også til under dette området. Udgiften har været stigende de sidste år og der er i 2012 budgetlagt med yderligere 0,5 mio kr. Delpolitikområde: Sundhedsafdelingen Indtægter vedr. tilsyn med opholdssteder. Delpolitikområde: Reduktion Lønsummer Der er til budget 2012 medtaget besparelser på 0,5 mio kr. stigende til 2,0 mio kr. i

25 Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. : Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer. Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde : Der budgetlægges til venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger : Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Stadepladser : Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Delpolitikområde: Produktionsskoler : Under 18 år: 9 helårspersoner x Over 18 år: 15 helårspersoner x Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug Budgetbeløbet er fremskrevet. 30

26 Social- og sundhedsudvalget 31

27 Overblik Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr prisniveau Regnskab pl Opr. budget pl Budget 2012 B BO BO Social- og sundhedsudvalget Overførsler Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og tillæg Personlige tillæg FØP, 50% refusion FØP, 35% ref. før FØP, 35% ref. efter Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse Boligsikring Enkeltudgifter m.v Serviceudgifter Sundhedsudgifter Medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Hospice Plejetakst for færdigbehandlede Begravelseshjælp Befordring Sundhedspleje Tandpleje Tilbud, voksne m/særlige behov Botilbud, særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud, længevarende ophold Botilbud, midlertidige ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende spec.undervisning Socialpædagogisk støtte Central refusionsordning Ældre og handicappede Pleje og omsorg Forebyggende indsats Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj, bygningsdrift Central refusionsordning Voksne Husvilde Tinglysning af boligydelseslån Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering

28 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Introduktionsydelse / Ændrede forudsætninger Budget 2012 svarer til forventet regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Ingen. Handleplan 34

29 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 35% i statsrefusion samt personlige tillæg. Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategien Politiske målsætninger Delpolitikområde: Personlige tillæg / Ændrede forudsætninger Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% statsrefusion Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 efter de første 4 udbetalingsmåneder. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Årlig gennemsnitsudgift for en førtidspensionist er kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 35% statsrefusion, tilkendt før Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 efter de første 4 udbetalingsmåneder. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Årlig gennemsnitsudgift for en førtidspensionist er kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 35% statsrefusion, tilkendt efter Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 pr. 1. april 2011 tillagt helårsvirkning for nettotilgangen resten af Tilgangen i > fremgår af Jobcentrets Investeringsstrategi. Afgang jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Nettotilgang i 2012: 6 førtidspensioner (48 tilgange og 42 afgange) Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist. Nettotilgang i : henholdsvis 7, 6 og 6 personer. Handleplan 35

30 Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Opgaver Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Boligydelse Forbrug de første 8 måneder af 2011 omregnet til år. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Boligsikring Forbrug de første 8 måneder af 2011 omregnet til år. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2012 svarer til forventet regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. Handleplan 36

31 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske målsætninger / fokuspunkter Mål for politikområdet Genoptræning: (målkatalog nr. 24) At ventetiden på genoptræning efter Serviceloven nedbringes, så intentionerne i kvalitetsstandarderne overholdes (genoptræning tilbydes senest 10 hverdage efter visitationen, under forudsætning af ledig kapacitet). Sundhedspleje: (målkatalog nr. 25) Sundhedsplejens tilgængelighed: At alle nye familier har kontakt til sundhedsplejersken inden 10 dage efter fødslen, samt at det på hverdage altid er muligt at få en sundhedsplejerske i tale mellem kl. 8 og 16. Forebyggelse: (målkatalog nr. 26) At borgere med kronisk sygdom oplever at de bedre mestrer hverdagens problemer. Fokuspunkt i 2012 Sundhedsområdet genoptræning og lokale sundhedstilbud: (fokuspunkt nr. 7) Der er afsat 2 mio. kr. (anlæg) til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for etablering af genoptræningsfaciliteter og korttidspladser i Hårlev. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet bygger på KL s skøn over Stevns Kommunes andel af sundhedsudgifterne, beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2010, samt den forventede udvikling i 2011 og Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 52% = ca indlæggelser årligt Ambulant somatik: 33% = ca ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 1% Sygesikring: 11% = ca ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Mål- og rammeaftale: 10,5 mio. kr. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2012 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af mål- og rammeaftalen. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Fra 2012 ydes der ikke tilskud til kørsel til genoptræning og vedholdende træning efter Serviceloven, jfr. Prioriteringskataloget. 37

32 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Fra 2012 er budgettet øget med en pulje til kræftrehabilitering. Puljen skal udmøntes efterhånden som aktiviteter på området besluttes. Sundhedsbussen er ikke en del af kommunens forebyggelse fra , jfr. Prioriteringskataloget. Igangværende og planlagte projekter i 2012: Videreførelse i den daglige drift af projekt for overvægtige børn Vægtstopkurser og kostvejledning Projekt alkoholforebyggelse (samarbejde med Køge og Faxe) Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Fyrtårnsprojekter Diverse kampagner Mål-og rammeaftale: 1,3 mio. kr. Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 198 sengedage á kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp Basisbudgettet. Delpolitikområde: Befordring Budget 2012 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af bop 2, pr Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau. Sundhedsplejens budget 2012 er reduceret med kr., jfr. Prioriteringskataloget. Besparelsen skal opnås ved reduktion af besøg eller ved omlægning af individuelle besøg til åbent-husarrangementer og/eller ved reduktion i antallet af sundhedssamtaler for skolebørn. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Mål- og rammeaftale: 2,9 mio. kr. 38

33 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Der er gennemført en fuld harmonisering af børne- og ungetandplejen, således at alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er ændret til hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling på 35% af undersøgelses- og behandlingsudgifterne. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Mål- og rammeaftale: 5,5 mio. kr. Handleplan 39

34 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem: 0,5 helårsplads á kr. Kvindekrisecentre: 0,5 helårsplads á kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 0,3 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere, anonym rådgivning og behandling via Det Ambulante Team (DAT), Lænken, Hvidovre hospital m.fl. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 1 helårsplads i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere, rammeaftale om udlevering af substituerende medicin fra Medicinsk Misbrugsklinik samt Køge Rådgivnings- og behandlingscenter. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget svarende til 45 personer. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget svarende til 25 personer. Der arbejdes løbende med at finde det bedste og billigste tilbud til den enkelte borger og derfor bør afvigelsen på midlertidige botilbud vurderes sammen med længerevarende botilbud og socialpædagogisk støtte. 40

35 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 11 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget svarende til 26 personer. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: Fra 2012 er åbningstiden udvidet til 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget svarende til 38 personer. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Indgåede aftaler pr. august 2011: AOF, Køge (handicapridning) LOF, Stevns (handicapsvømning) FOF, Greve (folkedans) Hertil kommer udgifter til specialundervisning m.v. ved de regionale, lands- og landsdelsdækkende tilbud, som finansieres objektivt, samt CSU i forhold til rammeaftalen med Region Sjælland. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 19 unge pr. år. 41

36 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget svarende til 19 personer. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Handleplan 42

37 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Politiske målsætninger Mål for politikområdet (2011) Døgnplejen: (målkatalog nr. 32) Korrekt medicinering og sygeplejefaglige optegnelser på kommunens plejecentre. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje: Mål- og rammeaftale på 113,6 mio. kr. Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør - Private leverandører af personlig og praktisk hjælp - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Fra 2012 er indregnet en effekt af projekt Hverdagstræning med (svarende til timer/år i udegrupperne dag/øvrige) Fra 2012 er indregnet en effekt af anskaffelse af ny velfærdsteknologi (udmøntning sker efterhånden som beslutninger om anskaffelse træffes) -1,5 mio. kr. -0,4 mio. kr. Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Kapacitet: 190 plejeboliger, hvoraf 7 10 anvendes som aflastningspladser. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Fra 2012 er budgettet tilført midler til lovpligtigt ekstra elevoptag. Gennemsnitlig udgift pr. borgertime (dag/aften) udgør 302,97 kr. 43

38 Ældre og handicappede Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Natberedskab: Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Antal borgere i eget hjem: 645 personer Antal timer i gennemsnit: 2,9 timer pr. uge 250 borgere svarende til 39% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Fra 2012 er budgettet tilført midler til lovpligtigt ekstra elevoptag. Gennemsnitlig udgift pr. borgertime (dag/aften) udgør 397,96 kr. Sygepleje: Fast beredskab. Der arbejdes på en aktivitetsregistrering. 44

39 Ældre og handicappede Opfølgning på budgetforudsætninger Skematisk overblik Basis Budget BOP 1 BOP 2 Regnskab 2012 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer Antal plejeboliger heraf aflastningspladser 7-10 Belægningsgrad 88% Venteliste Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer heraf udføres af privat leverandør t. Realiseringsgrad 90% Antal borgere i eget hjem 645 Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,9 t/uge 250 = Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 39% Personale: Sygefravær, korttids- og langtidsfravær Sygefravær (sammenligningstal 2010) Ferie, afspadsering, FO, Seniordage SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 31 Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 51 Antal personer omfattet af statsrefusion 3 Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Venteliste, træning efter Serviceloven Nej Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja (på visse) 45

40 Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Mål- og rammeaftale: 1,7 mio. kr. Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent 5 dage ugentlig. Blinde og svagtseende: Hjerneskadede: Demensdagcenter for hjemmeboende: 1 dag pr. uge 2 halve dage pr. uge 2 dage pr. uge Centralkøkken Mål- og rammeaftale: 1,6 mio. kr. Produktion: fuldkostportioner pr. år Produktionspris mål- og ramme: 80,95 kr. Produktionspris i alt: 86,93 kr. Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Mål- og rammeaftale: Hvile i sig selv Aftager 88 % af køkkenets produktion, svarende til fuldkostportioner. Kommunal underskudsdækning: 0,8 mio. kr. Aftager 12 % af køkkenets produktion, svarende til fuldkostportioner. Områder uden mål- og rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: 608,6 timer pr. uge (9 personer) Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 98 timer pr. uge (1 person) Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. I budget 2012 er budgettet til sygeplejeartikler reduceret med kr., jfr. Prioriteringskataloget, idet der skal ske en opstramning i forhold til, hvilke produkter kommunen leverer, og hvilke produkter borgeren selv må anskaffe. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: DAGCENTER VALLØ STRAND, Strøby Egede: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: (fra 2012 ophører tilbud om åben kantine på Stevnshøj, idet der ikke længere vil være personalebemandet dagligt til middag, jfr. Prioriteringskataloget) Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Lille brugerstyret dagcenter. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. SERVICEAREALER PÅ: Hotherhaven (fra 2012 ophører særlig vaskerifunktion på Hotherhaven. Finansieres fremover af døgnplejen, jfr. Prioriteringskataloget) Egehaven Brohøj Udgifterne dækker administration, rengøring af fællesarealer, vaskeri, pedel samt øvrig drift 46

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere