Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13"

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2012

2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Beredskabskommissionen Brugerfinansierede område Renter Afdrag på lån Låneoptagelse Skatter og tilskud Samlet Investeringsoversigt Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Beredskabskommissionen Demokrati- og Udviklingsudvalget Bevillingsoversigt: - Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Beredskabskommissionen Brugerfinansierede område 281 Anlæg Renter 291 Skatter og tilskud 292 Balanceforskydninger, kirkeskatter og låneoptagelse Budgetopgørelse Budgetteringsforudsætninger Takster Personaleoversigt Tværgående artsoversigt 313 1

3 Hovedoversigt til budget Hovedoversigten er etårig og har til formål at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering. Hovedoversigten danner blandt andet basis for en første opgørelse i Indenrigsministeriet af den kommunale sektors budgetter. Det er baggrunden for, at hovedoversigten skal indsendes umiddelbart efter budgetvedtagelsen og inden indsendelsen af det øvrige budgetmateriale. 3

4 Hovedoversigt til budget 2012 Hele kroner + = udgifter Udgifter Indtægter - = indtægter A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstatltnigner heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v heraf refusion 2. Transport og infrastuktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v heraf refusion Driftsvirksomhed i alt heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C. Renter D. Balanceforskydninger Øvrige balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver -37 Balanceforskydninger i alt -37 E. Afdrag på lån Sum (A + B + C + D + E) F. Finansiering Optagne lån Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Sum i alt

5 Sammendrag af budget Sammendrag af budget tjener ligesom hovedoversigten informations- og statistikformål. Afsnitsopdelingen er den samme, men detaljeringsgraden er større, og sammendraget skal omfatte såvel budgetåret som de tre budgetoverslagsår. Det skyldes, at sammendraget udover de ovennævnte formål også skal opfylde et planlægningsmæssigt sigte. 7

6 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder i alt Trafik og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektirv trafik Havne Trafik og infrastruktur i alt

7 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolevæsen 01 Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler/ungdomskostskoler Ungdommens Udd. Vejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolevæsen i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteksvæsen Kulturel virksomhed Folkeopl/fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter i alt Social- og sundhedsvæsen 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fællesformål Dagpleje Integrerede institutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, privat institutioner og private klubber 25 Dagpl./daginst. for børn i alt

8 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 28 Tilbud til børn med særlige behov Boliger/inst. for ældre samt integrerede plejeordninger 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af dødende i eget hjem 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspension/ personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudg. til den kommunale beskæftigel Beskæftigelsesindsats for forsikredede le Løntilskud til forsikrede ledige ansat i ko Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanst. i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT Socialopgaver og beskæftigelse i alt

9 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 06 Administration, planlægning og fællesudgifter 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 52 Lønpuljer Administratin m.v. i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur i alt m.v. i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskoler m.m. Kommunale veje Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning ogkultur i alt

10 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Integrerededag institutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige beho Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handi Tilbud til ældre og handicappede i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i a Administration 45 Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Administration i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris-/lønstigninger vedr. hovedkonto. 0-6 (bo-årene) Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt Balance

11 Økonomiudvalget 15

12 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr prisniveau Regnskab pl Korr. budget pl Budget 2012 B BO BO Økonomiudvalg Overførsler Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Erhvervsfaglig grunduddannelse Beskæftigelsesindsats, forsikrede Driftsudgifter, km. Beskæf.indsats Flygtninge Integration af voksne

13 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp og A-dagpenge til forsikrede ledige Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategien Politiske målsætninger Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 271 helårspersoner / Ændrede forudsætninger Fordeling: 5 8 uger: 50 helårspersoner x kr. pr. uge 9 52 uger, passive/lav refusion: 82 helårspersoner x kr. pr. uge 9 52 uger, aktive/høj refusion: 73 helårspersoner x kr. pr. uge 9 52 uger, delvis raskmeldte: 41 helårspersoner x kr. pr. uge Syg over 52 uger: 25 helårspersoner x kr. pr. uge Delpolitikområde: Kontanthjælp 411 helårspersoner fordelt på: Løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: Kontanthjælp: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 17 helårspersoner x kr. 11 helårspersoner x kr. 173 helårspersoner x kr. 107 helårspersoner x kr. 65 helårspersoner x kr. 38 helårspersoner x kr. Aktiveringsprocent: 48%, dog kun 11% i tilbud, som udløser høj refusionssats. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 436 helårspersoner, heraf 59 i løntilskud, 10 i voksenlære og 367 helårspersoner på A-dagpenge. 305 helårspersoner med kommunal medfinansiering (83% ledige i mere end 8 uger) 15% i aktivering: 8% i tilbud, som udløser lav refusion: 24 helårspersoner 7% i tilbud, som udløser høj refusion: 21 helårspersoner 85% passive: 242 helårspersoner - heraf 18 helårspersoner med fuld kommunal finansiering som følge af overskredet rettidighed. Kommunal medfinansiering af A-dagpenge er fuldt indfaset i 2013, hvor kommunen skal medfinansiere allerede efter 4 ugers ledighed. 18

14 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob samt ledighedsydelse Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategi Politiske målsætninger Delpolitikområde: Revalidering / Ændrede forudsætninger Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1 helårsperson x kr. 42 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 0,45 mio. kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud i skånejob: 18 helårspersoner x kr. Fleksjob til lønmodtagere: 1/2 tilskud: 54 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 209 helårspersoner x kr. Fleksjob til selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 15 helårspersoner x kr. Driftsudgifter til personer i fleksjob: Fleksjobprojekt: 30 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. 2/3-del løntilskud Det samlede antal fleksjob holdes stabilt på 282 helårspersoner fra > Ledighedsydelse: 70 helårspersoner x kr. Heraf 22 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Aktivering: 5 helårspersoner til lav refusion 1,4 helårspersoner i pligtaktivering til høj refusion 2013->: 60 helårspersoner på ledighedsydelse, heraf 9 uden refusion 19

15 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl. samt Erhvervsgrunduddannelser Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategi Politiske målsætninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / Ændrede forudsætninger Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Hjælpemidler til kontanthjælpsmodtagere: Virksomhedsmentor-ordning: Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1 helårsperson 11 helårspersoner Basisbudgettet 14 pladser x kr. pr. md. 2,1 mio. kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Aktivering af A-dagpengemodtagere: Ordinær uddannelse: Sprogskole: IKU Vejledning m.v. Aktivering af kontanthjælpsmodtagere: Ordinær uddannelse: AS/3 praktik: AS/3 undervisning: Quick Care: Bo-ophold: Sprogskole: Andre vejledningsforløb: UngeXgrænser: Driftsudgifter for revalidender: Ordinær uddannelse: Øvrige udgifter: Aktivering af sygedagpengemodtagere: Ordinær uddannelse: AS/3: Quick Care: Center for stress: Hjerneskadecentret: BOMI: Andre afklaringsforløb: Virksomhedspraktik: 40 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 16 forløb x kr. 3 helårspersoner x kr. 4,5 helårspersoner x kr. 0,5 helårsperson x kr. 0,5 helårsperson x kr. 5 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 1 helårspersoner x kr. 47 helårspersoner x kr. 47 helårspersoner x kr. 0 helårspersoner 7 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. 6 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 12 helårspersoner x 0 kr. 20

16 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af ledighedsydelsesmodtagere: Øvrige driftsudgifter: Seks ugers selvvalgt uddannelse: Øvrige driftsudgifter: 7 helårspersoner x kr. 5,5 helårspersoner x kr. JOB AKTIV: Aktiveringsomfang: Lønsum omfattet af overførselsadgang: (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) 99 indsatsklare (ikke-arbejdsmarkedsparate) 10 jobklare (arbejdsmarkedsparate) 10 ledighedsydelse Mentorkorps 3,2 mio. kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: KAN/SKAL-budgetteret: Basisbudgettet (Besparelse på 25% på nye bevillinger) 2 helårspersoner x kr. 13 helårspersoner x kr. 44 helårspersoner x kr. 21

17 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Politiske målsætninger Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 Delpolitikområde: Flygtninge / Ændrede forudsætninger Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 18 personer i 2011 forventes opfyldt. Kvoten for 2012 er 24 personer, med løbende tilgang. Forsørgelsesydelse svarende til aktuel gennemsnitsudgift pr. april Der er ikke regnet med forsørgelsesydelse til eventuelle familiesammenførte. Aktivering: Omfatter diverse aktiveringstilbud, mentor, danskuddannelse m.v. Udgifterne ligger lige over loftet for statsrefusion, d.v.s. vi får næsten refusion af alle aktiveringsudgifter. I alt 33 helårspersoner, såvel flygtninge som familiesammenførte til ikke-flygtninge, forventes at være omfattet af integrationsprogrammet. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,3 mio. kr. 22

18 Overblik - Økonomiudvalget - Serviceudgifter I kr priser Regnskab 2010 Opr. vedt. Budget 2011 Budget 2012 B B Mindreforbrug = - Merforbrug = + B Økonomiudvalg Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Servicejob og løntilskudsjob Omstillingspulje partsaftaler Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. vedr. det brugerfinans Rengøringskorps Energiprojekt Projekt bæredygtigt Stevns Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Hårlev Administration Direktion Fællessekretariatet Kommunikation HR afdeling Økonomi & Udvikling Borgerserviceteam Teknik og Miljø IT center Jobcenter Familieafdeling Skole og institutionsafdelingen Fællesomkostninger Sundhedsafdelingen Reduktion lønsummer Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Hyrevognsbevillinger 2 Stadepladser Førerkort Produktionsskoler

19 Tværgående funktioner og puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, servicejob og løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner for de 2 områder. Der er sket reduktion i puljen, og tildelingsprincipperne er ændret. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Servicejob og løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob 38 helårspersoner x kr. Tilskud til servicejob: 4 fuldtidspersoner. Delpolitikområde: Omstillingspulje Der er afsat en pulje til brug for effektiviseringsanalysen i alt kr. Delpolitikområde: Lønpulje/øvrige puljer Der er puljer til forskellige ordninger i Stevns Kommune. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 4,6 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,4 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt finansiering af pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. 24

20 Tværgående funktioner og puljer m.v. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Indtægter vedr. administrationsudgifter renovationsområdet udgør kr. og administrationsaftalen med Stevns Forsyning udgør kr. (fremskrevet kr.). Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på stederne. Delpolitikområde: Energiprojekt I forbindelse med Bæredygtig Stevns er der lagt forventede besparelser ind i budgettet på baggrund af energibesparelser. Delpolitikområde: Pulje - udgiftspres Der er afsat en tværgående udgiftsprespulje på kr. 25

21 Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Politiske målsætninger Mål for politikområdet Ingen. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er til ældrerådet tilført midler, idet mødeaktiviteten i det nyvalgte råd afviger fra tidligere. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Delpolitikområde: Valg Til valg er der afsat til et folketingsvalg pr. år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. I 2011 blev der for første gang afprøvet digitale brevstemmeprotokol og valglister, hvilket vil blive brugt fremover ved valghandlinger. 26

22 Administrationen Opgaver Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Opfølgning på målopfyldelse Afvigelse Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,4 mio kr. I driften indgår udgifter til pedelbil. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,2 mio kr. I driften indgår udgifter til pedelbil. 27

23 Administrationen Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Mål for politikområdet/fokuspunkter Politiske målsætninger I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der godkendt følgende fokuspunkt: Administrationen I budget 2012 er indlagt stigende til 2 mio. kr. i 2015 i effektiviseringsgevinster i administrationen. Udgangspunktet for aftalen mellem regeringen og KL vedrørende omstilling og effektivisering af arbejdsgange. Forvaltningen anmodes om at komme med forslag til effektiviseringsgevinster m.m. De frigjorte midler bruges til styrkelse af likviditeten og anden service. Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordels efter fastsatte regler. Herudover er der øvrige udgifter/indtægter, som kan henføres til forvaltningsområdet (se under de respektive afdelinger). Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 10 % eller underskud svarende ti 5 % af nettodriftsbudget inklusiv overførsler fra tidligere år. Delpolitikområde: Kommunikation Der er diverse udgifter forbundet med kommunikation og hertil er afsat kr. Delpolitikområde: Borgerserviceteam Indtægter vedr. sygesikringsbeviser, adr. oplysninger, rykkergebyr m.v. Der er i 2012 sket regulering af indtægterne, idet der er flere rykkerskrivelser m.v. Delpolitikområde: Teknik og Miljø Der tilgår indtægter vedr. byggesager, BBR, ejendomsoplysninger, vurderingsattester, m.v. Endvidere er der udgifter i forbindelse med scanning af byggesager m.v. Der er i 2012 nedjusteret for indtægterne ved byggesagsbehandlingen med 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Skole- og institutionsafdelingen Der er til afdelingen tilført 85 årlige timer til brug for ungesamråd. Endvidere er der afsat midler til en fuldtidsstilling til styrkelse af de strategiske ressourcer i den centrale del af Stevns Kommunes skolevæsen. Dette på baggrund af anbefalinger fra det eksterne konsulentfirma, som har udarbejdet analyse af kommunens arbejde med udsatte børn og unge samt specialundervisningen. 28

24 Administrationen Delpolitikområde: Familieafdelingen Tilsyn med anbragte børn - Udover udgifter til ansættelse af kurator varetages tilsynet via plejehjemsforening. Der er udover udgiften til konsulent, afsat til evt. nye sager. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen, som ikke specifikt vedrører en enkelt afdeling. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold m.v. Indhentning af lægeerklæringer ved sygedagpenge m.v. hører også til under dette området. Udgiften har været stigende de sidste år og der er i 2012 budgetlagt med yderligere 0,5 mio kr. Delpolitikområde: Sundhedsafdelingen Indtægter vedr. tilsyn med opholdssteder. Delpolitikområde: Reduktion Lønsummer Der er til budget 2012 medtaget besparelser på 0,5 mio kr. stigende til 2,0 mio kr. i

25 Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. : Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer. Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde : Der budgetlægges til venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger : Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Stadepladser : Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Delpolitikområde: Produktionsskoler : Under 18 år: 9 helårspersoner x Over 18 år: 15 helårspersoner x Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug Budgetbeløbet er fremskrevet. 30

26 Social- og sundhedsudvalget 31

27 Overblik Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr prisniveau Regnskab pl Opr. budget pl Budget 2012 B BO BO Social- og sundhedsudvalget Overførsler Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og tillæg Personlige tillæg FØP, 50% refusion FØP, 35% ref. før FØP, 35% ref. efter Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse Boligsikring Enkeltudgifter m.v Serviceudgifter Sundhedsudgifter Medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Hospice Plejetakst for færdigbehandlede Begravelseshjælp Befordring Sundhedspleje Tandpleje Tilbud, voksne m/særlige behov Botilbud, særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud, længevarende ophold Botilbud, midlertidige ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende spec.undervisning Socialpædagogisk støtte Central refusionsordning Ældre og handicappede Pleje og omsorg Forebyggende indsats Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj, bygningsdrift Central refusionsordning Voksne Husvilde Tinglysning af boligydelseslån Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering

28 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Introduktionsydelse / Ændrede forudsætninger Budget 2012 svarer til forventet regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Ingen. Handleplan 34

29 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 35% i statsrefusion samt personlige tillæg. Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategien Politiske målsætninger Delpolitikområde: Personlige tillæg / Ændrede forudsætninger Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% statsrefusion Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 efter de første 4 udbetalingsmåneder. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Årlig gennemsnitsudgift for en førtidspensionist er kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 35% statsrefusion, tilkendt før Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 efter de første 4 udbetalingsmåneder. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Årlig gennemsnitsudgift for en førtidspensionist er kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 35% statsrefusion, tilkendt efter Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 pr. 1. april 2011 tillagt helårsvirkning for nettotilgangen resten af Tilgangen i > fremgår af Jobcentrets Investeringsstrategi. Afgang jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Nettotilgang i 2012: 6 førtidspensioner (48 tilgange og 42 afgange) Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist. Nettotilgang i : henholdsvis 7, 6 og 6 personer. Handleplan 35

30 Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Opgaver Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Boligydelse Forbrug de første 8 måneder af 2011 omregnet til år. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Boligsikring Forbrug de første 8 måneder af 2011 omregnet til år. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2012 svarer til forventet regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. Handleplan 36

31 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske målsætninger / fokuspunkter Mål for politikområdet Genoptræning: (målkatalog nr. 24) At ventetiden på genoptræning efter Serviceloven nedbringes, så intentionerne i kvalitetsstandarderne overholdes (genoptræning tilbydes senest 10 hverdage efter visitationen, under forudsætning af ledig kapacitet). Sundhedspleje: (målkatalog nr. 25) Sundhedsplejens tilgængelighed: At alle nye familier har kontakt til sundhedsplejersken inden 10 dage efter fødslen, samt at det på hverdage altid er muligt at få en sundhedsplejerske i tale mellem kl. 8 og 16. Forebyggelse: (målkatalog nr. 26) At borgere med kronisk sygdom oplever at de bedre mestrer hverdagens problemer. Fokuspunkt i 2012 Sundhedsområdet genoptræning og lokale sundhedstilbud: (fokuspunkt nr. 7) Der er afsat 2 mio. kr. (anlæg) til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for etablering af genoptræningsfaciliteter og korttidspladser i Hårlev. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet bygger på KL s skøn over Stevns Kommunes andel af sundhedsudgifterne, beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2010, samt den forventede udvikling i 2011 og Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 52% = ca indlæggelser årligt Ambulant somatik: 33% = ca ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 1% Sygesikring: 11% = ca ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Mål- og rammeaftale: 10,5 mio. kr. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2012 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af mål- og rammeaftalen. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Fra 2012 ydes der ikke tilskud til kørsel til genoptræning og vedholdende træning efter Serviceloven, jfr. Prioriteringskataloget. 37

32 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Fra 2012 er budgettet øget med en pulje til kræftrehabilitering. Puljen skal udmøntes efterhånden som aktiviteter på området besluttes. Sundhedsbussen er ikke en del af kommunens forebyggelse fra , jfr. Prioriteringskataloget. Igangværende og planlagte projekter i 2012: Videreførelse i den daglige drift af projekt for overvægtige børn Vægtstopkurser og kostvejledning Projekt alkoholforebyggelse (samarbejde med Køge og Faxe) Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Fyrtårnsprojekter Diverse kampagner Mål-og rammeaftale: 1,3 mio. kr. Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 198 sengedage á kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp Basisbudgettet. Delpolitikområde: Befordring Budget 2012 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af bop 2, pr Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau. Sundhedsplejens budget 2012 er reduceret med kr., jfr. Prioriteringskataloget. Besparelsen skal opnås ved reduktion af besøg eller ved omlægning af individuelle besøg til åbent-husarrangementer og/eller ved reduktion i antallet af sundhedssamtaler for skolebørn. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Mål- og rammeaftale: 2,9 mio. kr. 38

33 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Der er gennemført en fuld harmonisering af børne- og ungetandplejen, således at alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er ændret til hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling på 35% af undersøgelses- og behandlingsudgifterne. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Mål- og rammeaftale: 5,5 mio. kr. Handleplan 39

34 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem: 0,5 helårsplads á kr. Kvindekrisecentre: 0,5 helårsplads á kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 0,3 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere, anonym rådgivning og behandling via Det Ambulante Team (DAT), Lænken, Hvidovre hospital m.fl. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 1 helårsplads i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere, rammeaftale om udlevering af substituerende medicin fra Medicinsk Misbrugsklinik samt Køge Rådgivnings- og behandlingscenter. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget svarende til 45 personer. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget svarende til 25 personer. Der arbejdes løbende med at finde det bedste og billigste tilbud til den enkelte borger og derfor bør afvigelsen på midlertidige botilbud vurderes sammen med længerevarende botilbud og socialpædagogisk støtte. 40

35 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 11 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget svarende til 26 personer. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: Fra 2012 er åbningstiden udvidet til 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget svarende til 38 personer. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Indgåede aftaler pr. august 2011: AOF, Køge (handicapridning) LOF, Stevns (handicapsvømning) FOF, Greve (folkedans) Hertil kommer udgifter til specialundervisning m.v. ved de regionale, lands- og landsdelsdækkende tilbud, som finansieres objektivt, samt CSU i forhold til rammeaftalen med Region Sjælland. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 19 unge pr. år. 41

36 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget svarende til 19 personer. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Handleplan 42

37 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Politiske målsætninger Mål for politikområdet (2011) Døgnplejen: (målkatalog nr. 32) Korrekt medicinering og sygeplejefaglige optegnelser på kommunens plejecentre. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje: Mål- og rammeaftale på 113,6 mio. kr. Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør - Private leverandører af personlig og praktisk hjælp - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Fra 2012 er indregnet en effekt af projekt Hverdagstræning med (svarende til timer/år i udegrupperne dag/øvrige) Fra 2012 er indregnet en effekt af anskaffelse af ny velfærdsteknologi (udmøntning sker efterhånden som beslutninger om anskaffelse træffes) -1,5 mio. kr. -0,4 mio. kr. Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Kapacitet: 190 plejeboliger, hvoraf 7 10 anvendes som aflastningspladser. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Fra 2012 er budgettet tilført midler til lovpligtigt ekstra elevoptag. Gennemsnitlig udgift pr. borgertime (dag/aften) udgør 302,97 kr. 43

38 Ældre og handicappede Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Natberedskab: Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Antal borgere i eget hjem: 645 personer Antal timer i gennemsnit: 2,9 timer pr. uge 250 borgere svarende til 39% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Fra 2012 er budgettet tilført midler til lovpligtigt ekstra elevoptag. Gennemsnitlig udgift pr. borgertime (dag/aften) udgør 397,96 kr. Sygepleje: Fast beredskab. Der arbejdes på en aktivitetsregistrering. 44

39 Ældre og handicappede Opfølgning på budgetforudsætninger Skematisk overblik Basis Budget BOP 1 BOP 2 Regnskab 2012 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer Antal plejeboliger heraf aflastningspladser 7-10 Belægningsgrad 88% Venteliste Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer heraf udføres af privat leverandør t. Realiseringsgrad 90% Antal borgere i eget hjem 645 Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,9 t/uge 250 = Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 39% Personale: Sygefravær, korttids- og langtidsfravær Sygefravær (sammenligningstal 2010) Ferie, afspadsering, FO, Seniordage SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 31 Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 51 Antal personer omfattet af statsrefusion 3 Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Venteliste, træning efter Serviceloven Nej Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja (på visse) 45

40 Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Mål- og rammeaftale: 1,7 mio. kr. Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent 5 dage ugentlig. Blinde og svagtseende: Hjerneskadede: Demensdagcenter for hjemmeboende: 1 dag pr. uge 2 halve dage pr. uge 2 dage pr. uge Centralkøkken Mål- og rammeaftale: 1,6 mio. kr. Produktion: fuldkostportioner pr. år Produktionspris mål- og ramme: 80,95 kr. Produktionspris i alt: 86,93 kr. Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Mål- og rammeaftale: Hvile i sig selv Aftager 88 % af køkkenets produktion, svarende til fuldkostportioner. Kommunal underskudsdækning: 0,8 mio. kr. Aftager 12 % af køkkenets produktion, svarende til fuldkostportioner. Områder uden mål- og rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: 608,6 timer pr. uge (9 personer) Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 98 timer pr. uge (1 person) Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. I budget 2012 er budgettet til sygeplejeartikler reduceret med kr., jfr. Prioriteringskataloget, idet der skal ske en opstramning i forhold til, hvilke produkter kommunen leverer, og hvilke produkter borgeren selv må anskaffe. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: DAGCENTER VALLØ STRAND, Strøby Egede: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: (fra 2012 ophører tilbud om åben kantine på Stevnshøj, idet der ikke længere vil være personalebemandet dagligt til middag, jfr. Prioriteringskataloget) Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Lille brugerstyret dagcenter. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. SERVICEAREALER PÅ: Hotherhaven (fra 2012 ophører særlig vaskerifunktion på Hotherhaven. Finansieres fremover af døgnplejen, jfr. Prioriteringskataloget) Egehaven Brohøj Udgifterne dækker administration, rengøring af fællesarealer, vaskeri, pedel samt øvrig drift 46

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10 Budgetbemærkninger 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 3 Sammendrag af budget 5-10 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 11-23 - Social- og Sundhedsudvalget 24-41 - Børneudvalget 42-63 -

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Hovedoversigt til budget 2015

Hovedoversigt til budget 2015 Hovedoversigt til budget 2015 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.119-9.674 Heraf refusion -1 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

BEVILLINGSREGLER. Bevillingsregler i Lemvig Kommune

BEVILLINGSREGLER. Bevillingsregler i Lemvig Kommune Bevillingsregler i Lemvig Kommune 1.1 Budgetprocedure I forbindelse med dannelsen af den nye politiske og administrative organisation er der etableret et nyt økonomisk styringssystem med højere grad af

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter

såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september Indtægter Udgifter Økonomi November 1 Indhold Overblik/ Budgetopfølgning 3... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter...

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere