Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13"

Transkript

1 Budgetbemærkninger 2012

2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Beredskabskommissionen Brugerfinansierede område Renter Afdrag på lån Låneoptagelse Skatter og tilskud Samlet Investeringsoversigt Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Beredskabskommissionen Demokrati- og Udviklingsudvalget Bevillingsoversigt: - Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Beredskabskommissionen Brugerfinansierede område 281 Anlæg Renter 291 Skatter og tilskud 292 Balanceforskydninger, kirkeskatter og låneoptagelse Budgetopgørelse Budgetteringsforudsætninger Takster Personaleoversigt Tværgående artsoversigt 313 1

3 Hovedoversigt til budget Hovedoversigten er etårig og har til formål at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering. Hovedoversigten danner blandt andet basis for en første opgørelse i Indenrigsministeriet af den kommunale sektors budgetter. Det er baggrunden for, at hovedoversigten skal indsendes umiddelbart efter budgetvedtagelsen og inden indsendelsen af det øvrige budgetmateriale. 3

4 Hovedoversigt til budget 2012 Hele kroner + = udgifter Udgifter Indtægter - = indtægter A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstatltnigner heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v heraf refusion 2. Transport og infrastuktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v heraf refusion Driftsvirksomhed i alt heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C. Renter D. Balanceforskydninger Øvrige balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver -37 Balanceforskydninger i alt -37 E. Afdrag på lån Sum (A + B + C + D + E) F. Finansiering Optagne lån Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Sum i alt

5 Sammendrag af budget Sammendrag af budget tjener ligesom hovedoversigten informations- og statistikformål. Afsnitsopdelingen er den samme, men detaljeringsgraden er større, og sammendraget skal omfatte såvel budgetåret som de tre budgetoverslagsår. Det skyldes, at sammendraget udover de ovennævnte formål også skal opfylde et planlægningsmæssigt sigte. 7

6 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder i alt Trafik og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektirv trafik Havne Trafik og infrastruktur i alt

7 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolevæsen 01 Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler/ungdomskostskoler Ungdommens Udd. Vejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolevæsen i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteksvæsen Kulturel virksomhed Folkeopl/fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter i alt Social- og sundhedsvæsen 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fællesformål Dagpleje Integrerede institutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, privat institutioner og private klubber 25 Dagpl./daginst. for børn i alt

8 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 28 Tilbud til børn med særlige behov Boliger/inst. for ældre samt integrerede plejeordninger 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af dødende i eget hjem 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspension/ personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudg. til den kommunale beskæftigel Beskæftigelsesindsats for forsikredede le Løntilskud til forsikrede ledige ansat i ko Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanst. i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT Socialopgaver og beskæftigelse i alt

9 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 06 Administration, planlægning og fællesudgifter 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 52 Lønpuljer Administratin m.v. i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur i alt m.v. i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskoler m.m. Kommunale veje Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning ogkultur i alt

10 Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele kr prisniveau 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Integrerededag institutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige beho Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handi Tilbud til ældre og handicappede i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i a Administration 45 Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Administration i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris-/lønstigninger vedr. hovedkonto. 0-6 (bo-årene) Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt Balance

11 Økonomiudvalget 15

12 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr prisniveau Regnskab pl Korr. budget pl Budget 2012 B BO BO Økonomiudvalg Overførsler Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Erhvervsfaglig grunduddannelse Beskæftigelsesindsats, forsikrede Driftsudgifter, km. Beskæf.indsats Flygtninge Integration af voksne

13 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp og A-dagpenge til forsikrede ledige Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategien Politiske målsætninger Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 271 helårspersoner / Ændrede forudsætninger Fordeling: 5 8 uger: 50 helårspersoner x kr. pr. uge 9 52 uger, passive/lav refusion: 82 helårspersoner x kr. pr. uge 9 52 uger, aktive/høj refusion: 73 helårspersoner x kr. pr. uge 9 52 uger, delvis raskmeldte: 41 helårspersoner x kr. pr. uge Syg over 52 uger: 25 helårspersoner x kr. pr. uge Delpolitikområde: Kontanthjælp 411 helårspersoner fordelt på: Løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: Kontanthjælp: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 17 helårspersoner x kr. 11 helårspersoner x kr. 173 helårspersoner x kr. 107 helårspersoner x kr. 65 helårspersoner x kr. 38 helårspersoner x kr. Aktiveringsprocent: 48%, dog kun 11% i tilbud, som udløser høj refusionssats. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 436 helårspersoner, heraf 59 i løntilskud, 10 i voksenlære og 367 helårspersoner på A-dagpenge. 305 helårspersoner med kommunal medfinansiering (83% ledige i mere end 8 uger) 15% i aktivering: 8% i tilbud, som udløser lav refusion: 24 helårspersoner 7% i tilbud, som udløser høj refusion: 21 helårspersoner 85% passive: 242 helårspersoner - heraf 18 helårspersoner med fuld kommunal finansiering som følge af overskredet rettidighed. Kommunal medfinansiering af A-dagpenge er fuldt indfaset i 2013, hvor kommunen skal medfinansiere allerede efter 4 ugers ledighed. 18

14 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob samt ledighedsydelse Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategi Politiske målsætninger Delpolitikområde: Revalidering / Ændrede forudsætninger Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1 helårsperson x kr. 42 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 0,45 mio. kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud i skånejob: 18 helårspersoner x kr. Fleksjob til lønmodtagere: 1/2 tilskud: 54 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 209 helårspersoner x kr. Fleksjob til selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 15 helårspersoner x kr. Driftsudgifter til personer i fleksjob: Fleksjobprojekt: 30 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. 2/3-del løntilskud Det samlede antal fleksjob holdes stabilt på 282 helårspersoner fra > Ledighedsydelse: 70 helårspersoner x kr. Heraf 22 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Aktivering: 5 helårspersoner til lav refusion 1,4 helårspersoner i pligtaktivering til høj refusion 2013->: 60 helårspersoner på ledighedsydelse, heraf 9 uden refusion 19

15 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl. samt Erhvervsgrunduddannelser Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategi Politiske målsætninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / Ændrede forudsætninger Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Hjælpemidler til kontanthjælpsmodtagere: Virksomhedsmentor-ordning: Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1 helårsperson 11 helårspersoner Basisbudgettet 14 pladser x kr. pr. md. 2,1 mio. kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Aktivering af A-dagpengemodtagere: Ordinær uddannelse: Sprogskole: IKU Vejledning m.v. Aktivering af kontanthjælpsmodtagere: Ordinær uddannelse: AS/3 praktik: AS/3 undervisning: Quick Care: Bo-ophold: Sprogskole: Andre vejledningsforløb: UngeXgrænser: Driftsudgifter for revalidender: Ordinær uddannelse: Øvrige udgifter: Aktivering af sygedagpengemodtagere: Ordinær uddannelse: AS/3: Quick Care: Center for stress: Hjerneskadecentret: BOMI: Andre afklaringsforløb: Virksomhedspraktik: 40 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 16 forløb x kr. 3 helårspersoner x kr. 4,5 helårspersoner x kr. 0,5 helårsperson x kr. 0,5 helårsperson x kr. 5 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 1 helårspersoner x kr. 47 helårspersoner x kr. 47 helårspersoner x kr. 0 helårspersoner 7 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. 6 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 12 helårspersoner x 0 kr. 20

16 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af ledighedsydelsesmodtagere: Øvrige driftsudgifter: Seks ugers selvvalgt uddannelse: Øvrige driftsudgifter: 7 helårspersoner x kr. 5,5 helårspersoner x kr. JOB AKTIV: Aktiveringsomfang: Lønsum omfattet af overførselsadgang: (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) 99 indsatsklare (ikke-arbejdsmarkedsparate) 10 jobklare (arbejdsmarkedsparate) 10 ledighedsydelse Mentorkorps 3,2 mio. kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: KAN/SKAL-budgetteret: Basisbudgettet (Besparelse på 25% på nye bevillinger) 2 helårspersoner x kr. 13 helårspersoner x kr. 44 helårspersoner x kr. 21

17 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Politiske målsætninger Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 Delpolitikområde: Flygtninge / Ændrede forudsætninger Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 18 personer i 2011 forventes opfyldt. Kvoten for 2012 er 24 personer, med løbende tilgang. Forsørgelsesydelse svarende til aktuel gennemsnitsudgift pr. april Der er ikke regnet med forsørgelsesydelse til eventuelle familiesammenførte. Aktivering: Omfatter diverse aktiveringstilbud, mentor, danskuddannelse m.v. Udgifterne ligger lige over loftet for statsrefusion, d.v.s. vi får næsten refusion af alle aktiveringsudgifter. I alt 33 helårspersoner, såvel flygtninge som familiesammenførte til ikke-flygtninge, forventes at være omfattet af integrationsprogrammet. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,3 mio. kr. 22

18 Overblik - Økonomiudvalget - Serviceudgifter I kr priser Regnskab 2010 Opr. vedt. Budget 2011 Budget 2012 B B Mindreforbrug = - Merforbrug = + B Økonomiudvalg Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Servicejob og løntilskudsjob Omstillingspulje partsaftaler Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. vedr. det brugerfinans Rengøringskorps Energiprojekt Projekt bæredygtigt Stevns Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Hårlev Administration Direktion Fællessekretariatet Kommunikation HR afdeling Økonomi & Udvikling Borgerserviceteam Teknik og Miljø IT center Jobcenter Familieafdeling Skole og institutionsafdelingen Fællesomkostninger Sundhedsafdelingen Reduktion lønsummer Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Hyrevognsbevillinger 2 Stadepladser Førerkort Produktionsskoler

19 Tværgående funktioner og puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, servicejob og løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner for de 2 områder. Der er sket reduktion i puljen, og tildelingsprincipperne er ændret. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Servicejob og løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob 38 helårspersoner x kr. Tilskud til servicejob: 4 fuldtidspersoner. Delpolitikområde: Omstillingspulje Der er afsat en pulje til brug for effektiviseringsanalysen i alt kr. Delpolitikområde: Lønpulje/øvrige puljer Der er puljer til forskellige ordninger i Stevns Kommune. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 4,6 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,4 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt finansiering af pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. 24

20 Tværgående funktioner og puljer m.v. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Indtægter vedr. administrationsudgifter renovationsområdet udgør kr. og administrationsaftalen med Stevns Forsyning udgør kr. (fremskrevet kr.). Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på stederne. Delpolitikområde: Energiprojekt I forbindelse med Bæredygtig Stevns er der lagt forventede besparelser ind i budgettet på baggrund af energibesparelser. Delpolitikområde: Pulje - udgiftspres Der er afsat en tværgående udgiftsprespulje på kr. 25

21 Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Politiske målsætninger Mål for politikområdet Ingen. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er til ældrerådet tilført midler, idet mødeaktiviteten i det nyvalgte råd afviger fra tidligere. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Delpolitikområde: Valg Til valg er der afsat til et folketingsvalg pr. år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. I 2011 blev der for første gang afprøvet digitale brevstemmeprotokol og valglister, hvilket vil blive brugt fremover ved valghandlinger. 26

22 Administrationen Opgaver Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Opfølgning på målopfyldelse Afvigelse Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,4 mio kr. I driften indgår udgifter til pedelbil. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,2 mio kr. I driften indgår udgifter til pedelbil. 27

23 Administrationen Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Mål for politikområdet/fokuspunkter Politiske målsætninger I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der godkendt følgende fokuspunkt: Administrationen I budget 2012 er indlagt stigende til 2 mio. kr. i 2015 i effektiviseringsgevinster i administrationen. Udgangspunktet for aftalen mellem regeringen og KL vedrørende omstilling og effektivisering af arbejdsgange. Forvaltningen anmodes om at komme med forslag til effektiviseringsgevinster m.m. De frigjorte midler bruges til styrkelse af likviditeten og anden service. Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordels efter fastsatte regler. Herudover er der øvrige udgifter/indtægter, som kan henføres til forvaltningsområdet (se under de respektive afdelinger). Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 10 % eller underskud svarende ti 5 % af nettodriftsbudget inklusiv overførsler fra tidligere år. Delpolitikområde: Kommunikation Der er diverse udgifter forbundet med kommunikation og hertil er afsat kr. Delpolitikområde: Borgerserviceteam Indtægter vedr. sygesikringsbeviser, adr. oplysninger, rykkergebyr m.v. Der er i 2012 sket regulering af indtægterne, idet der er flere rykkerskrivelser m.v. Delpolitikområde: Teknik og Miljø Der tilgår indtægter vedr. byggesager, BBR, ejendomsoplysninger, vurderingsattester, m.v. Endvidere er der udgifter i forbindelse med scanning af byggesager m.v. Der er i 2012 nedjusteret for indtægterne ved byggesagsbehandlingen med 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Skole- og institutionsafdelingen Der er til afdelingen tilført 85 årlige timer til brug for ungesamråd. Endvidere er der afsat midler til en fuldtidsstilling til styrkelse af de strategiske ressourcer i den centrale del af Stevns Kommunes skolevæsen. Dette på baggrund af anbefalinger fra det eksterne konsulentfirma, som har udarbejdet analyse af kommunens arbejde med udsatte børn og unge samt specialundervisningen. 28

24 Administrationen Delpolitikområde: Familieafdelingen Tilsyn med anbragte børn - Udover udgifter til ansættelse af kurator varetages tilsynet via plejehjemsforening. Der er udover udgiften til konsulent, afsat til evt. nye sager. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen, som ikke specifikt vedrører en enkelt afdeling. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold m.v. Indhentning af lægeerklæringer ved sygedagpenge m.v. hører også til under dette området. Udgiften har været stigende de sidste år og der er i 2012 budgetlagt med yderligere 0,5 mio kr. Delpolitikområde: Sundhedsafdelingen Indtægter vedr. tilsyn med opholdssteder. Delpolitikområde: Reduktion Lønsummer Der er til budget 2012 medtaget besparelser på 0,5 mio kr. stigende til 2,0 mio kr. i

25 Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. : Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer. Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde : Der budgetlægges til venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger : Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Stadepladser : Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Delpolitikområde: Produktionsskoler : Under 18 år: 9 helårspersoner x Over 18 år: 15 helårspersoner x Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug Budgetbeløbet er fremskrevet. 30

26 Social- og sundhedsudvalget 31

27 Overblik Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr prisniveau Regnskab pl Opr. budget pl Budget 2012 B BO BO Social- og sundhedsudvalget Overførsler Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og tillæg Personlige tillæg FØP, 50% refusion FØP, 35% ref. før FØP, 35% ref. efter Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse Boligsikring Enkeltudgifter m.v Serviceudgifter Sundhedsudgifter Medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Hospice Plejetakst for færdigbehandlede Begravelseshjælp Befordring Sundhedspleje Tandpleje Tilbud, voksne m/særlige behov Botilbud, særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud, længevarende ophold Botilbud, midlertidige ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende spec.undervisning Socialpædagogisk støtte Central refusionsordning Ældre og handicappede Pleje og omsorg Forebyggende indsats Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj, bygningsdrift Central refusionsordning Voksne Husvilde Tinglysning af boligydelseslån Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering

28 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Introduktionsydelse / Ændrede forudsætninger Budget 2012 svarer til forventet regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Ingen. Handleplan 34

29 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 35% i statsrefusion samt personlige tillæg. Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategien Politiske målsætninger Delpolitikområde: Personlige tillæg / Ændrede forudsætninger Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% statsrefusion Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 efter de første 4 udbetalingsmåneder. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Årlig gennemsnitsudgift for en førtidspensionist er kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 35% statsrefusion, tilkendt før Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 efter de første 4 udbetalingsmåneder. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Årlig gennemsnitsudgift for en førtidspensionist er kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 35% statsrefusion, tilkendt efter Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 pr. 1. april 2011 tillagt helårsvirkning for nettotilgangen resten af Tilgangen i > fremgår af Jobcentrets Investeringsstrategi. Afgang jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Nettotilgang i 2012: 6 førtidspensioner (48 tilgange og 42 afgange) Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist. Nettotilgang i : henholdsvis 7, 6 og 6 personer. Handleplan 35

30 Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Opgaver Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Boligydelse Forbrug de første 8 måneder af 2011 omregnet til år. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Boligsikring Forbrug de første 8 måneder af 2011 omregnet til år. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2012 svarer til forventet regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. Handleplan 36

31 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske målsætninger / fokuspunkter Mål for politikområdet Genoptræning: (målkatalog nr. 24) At ventetiden på genoptræning efter Serviceloven nedbringes, så intentionerne i kvalitetsstandarderne overholdes (genoptræning tilbydes senest 10 hverdage efter visitationen, under forudsætning af ledig kapacitet). Sundhedspleje: (målkatalog nr. 25) Sundhedsplejens tilgængelighed: At alle nye familier har kontakt til sundhedsplejersken inden 10 dage efter fødslen, samt at det på hverdage altid er muligt at få en sundhedsplejerske i tale mellem kl. 8 og 16. Forebyggelse: (målkatalog nr. 26) At borgere med kronisk sygdom oplever at de bedre mestrer hverdagens problemer. Fokuspunkt i 2012 Sundhedsområdet genoptræning og lokale sundhedstilbud: (fokuspunkt nr. 7) Der er afsat 2 mio. kr. (anlæg) til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for etablering af genoptræningsfaciliteter og korttidspladser i Hårlev. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet bygger på KL s skøn over Stevns Kommunes andel af sundhedsudgifterne, beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2010, samt den forventede udvikling i 2011 og Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 52% = ca indlæggelser årligt Ambulant somatik: 33% = ca ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 1% Sygesikring: 11% = ca ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Mål- og rammeaftale: 10,5 mio. kr. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2012 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af mål- og rammeaftalen. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Fra 2012 ydes der ikke tilskud til kørsel til genoptræning og vedholdende træning efter Serviceloven, jfr. Prioriteringskataloget. 37

32 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Fra 2012 er budgettet øget med en pulje til kræftrehabilitering. Puljen skal udmøntes efterhånden som aktiviteter på området besluttes. Sundhedsbussen er ikke en del af kommunens forebyggelse fra , jfr. Prioriteringskataloget. Igangværende og planlagte projekter i 2012: Videreførelse i den daglige drift af projekt for overvægtige børn Vægtstopkurser og kostvejledning Projekt alkoholforebyggelse (samarbejde med Køge og Faxe) Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Fyrtårnsprojekter Diverse kampagner Mål-og rammeaftale: 1,3 mio. kr. Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 198 sengedage á kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp Basisbudgettet. Delpolitikområde: Befordring Budget 2012 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af bop 2, pr Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau. Sundhedsplejens budget 2012 er reduceret med kr., jfr. Prioriteringskataloget. Besparelsen skal opnås ved reduktion af besøg eller ved omlægning af individuelle besøg til åbent-husarrangementer og/eller ved reduktion i antallet af sundhedssamtaler for skolebørn. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Mål- og rammeaftale: 2,9 mio. kr. 38

33 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Der er gennemført en fuld harmonisering af børne- og ungetandplejen, således at alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er ændret til hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling på 35% af undersøgelses- og behandlingsudgifterne. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Mål- og rammeaftale: 5,5 mio. kr. Handleplan 39

34 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem: 0,5 helårsplads á kr. Kvindekrisecentre: 0,5 helårsplads á kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 0,3 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere, anonym rådgivning og behandling via Det Ambulante Team (DAT), Lænken, Hvidovre hospital m.fl. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 1 helårsplads i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere, rammeaftale om udlevering af substituerende medicin fra Medicinsk Misbrugsklinik samt Køge Rådgivnings- og behandlingscenter. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget svarende til 45 personer. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget svarende til 25 personer. Der arbejdes løbende med at finde det bedste og billigste tilbud til den enkelte borger og derfor bør afvigelsen på midlertidige botilbud vurderes sammen med længerevarende botilbud og socialpædagogisk støtte. 40

35 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 11 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget svarende til 26 personer. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: Fra 2012 er åbningstiden udvidet til 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget svarende til 38 personer. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Indgåede aftaler pr. august 2011: AOF, Køge (handicapridning) LOF, Stevns (handicapsvømning) FOF, Greve (folkedans) Hertil kommer udgifter til specialundervisning m.v. ved de regionale, lands- og landsdelsdækkende tilbud, som finansieres objektivt, samt CSU i forhold til rammeaftalen med Region Sjælland. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 19 unge pr. år. 41

36 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget svarende til 19 personer. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Handleplan 42

37 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Politiske målsætninger Mål for politikområdet (2011) Døgnplejen: (målkatalog nr. 32) Korrekt medicinering og sygeplejefaglige optegnelser på kommunens plejecentre. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje: Mål- og rammeaftale på 113,6 mio. kr. Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør - Private leverandører af personlig og praktisk hjælp - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Fra 2012 er indregnet en effekt af projekt Hverdagstræning med (svarende til timer/år i udegrupperne dag/øvrige) Fra 2012 er indregnet en effekt af anskaffelse af ny velfærdsteknologi (udmøntning sker efterhånden som beslutninger om anskaffelse træffes) -1,5 mio. kr. -0,4 mio. kr. Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Kapacitet: 190 plejeboliger, hvoraf 7 10 anvendes som aflastningspladser. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Fra 2012 er budgettet tilført midler til lovpligtigt ekstra elevoptag. Gennemsnitlig udgift pr. borgertime (dag/aften) udgør 302,97 kr. 43

38 Ældre og handicappede Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Natberedskab: Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Antal borgere i eget hjem: 645 personer Antal timer i gennemsnit: 2,9 timer pr. uge 250 borgere svarende til 39% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Fra 2012 er budgettet tilført midler til lovpligtigt ekstra elevoptag. Gennemsnitlig udgift pr. borgertime (dag/aften) udgør 397,96 kr. Sygepleje: Fast beredskab. Der arbejdes på en aktivitetsregistrering. 44

39 Ældre og handicappede Opfølgning på budgetforudsætninger Skematisk overblik Basis Budget BOP 1 BOP 2 Regnskab 2012 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer Antal plejeboliger heraf aflastningspladser 7-10 Belægningsgrad 88% Venteliste Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer heraf udføres af privat leverandør t. Realiseringsgrad 90% Antal borgere i eget hjem 645 Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,9 t/uge 250 = Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 39% Personale: Sygefravær, korttids- og langtidsfravær Sygefravær (sammenligningstal 2010) Ferie, afspadsering, FO, Seniordage SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 31 Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 51 Antal personer omfattet af statsrefusion 3 Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Venteliste, træning efter Serviceloven Nej Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja (på visse) 45

40 Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Mål- og rammeaftale: 1,7 mio. kr. Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent 5 dage ugentlig. Blinde og svagtseende: Hjerneskadede: Demensdagcenter for hjemmeboende: 1 dag pr. uge 2 halve dage pr. uge 2 dage pr. uge Centralkøkken Mål- og rammeaftale: 1,6 mio. kr. Produktion: fuldkostportioner pr. år Produktionspris mål- og ramme: 80,95 kr. Produktionspris i alt: 86,93 kr. Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Mål- og rammeaftale: Hvile i sig selv Aftager 88 % af køkkenets produktion, svarende til fuldkostportioner. Kommunal underskudsdækning: 0,8 mio. kr. Aftager 12 % af køkkenets produktion, svarende til fuldkostportioner. Områder uden mål- og rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: 608,6 timer pr. uge (9 personer) Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 98 timer pr. uge (1 person) Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. I budget 2012 er budgettet til sygeplejeartikler reduceret med kr., jfr. Prioriteringskataloget, idet der skal ske en opstramning i forhold til, hvilke produkter kommunen leverer, og hvilke produkter borgeren selv må anskaffe. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: DAGCENTER VALLØ STRAND, Strøby Egede: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: (fra 2012 ophører tilbud om åben kantine på Stevnshøj, idet der ikke længere vil være personalebemandet dagligt til middag, jfr. Prioriteringskataloget) Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Lille brugerstyret dagcenter. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. SERVICEAREALER PÅ: Hotherhaven (fra 2012 ophører særlig vaskerifunktion på Hotherhaven. Finansieres fremover af døgnplejen, jfr. Prioriteringskataloget) Egehaven Brohøj Udgifterne dækker administration, rengøring af fællesarealer, vaskeri, pedel samt øvrig drift 46

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13 Budgetbemærkninger 2013 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-29 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-71 -

Læs mere

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10 Budgetbemærkninger 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 3 Sammendrag af budget 5-10 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 11-23 - Social- og Sundhedsudvalget 24-41 - Børneudvalget 42-63 -

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 (uden overførsel fra 2014) Forventet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedoversigt til budget 2015

Hovedoversigt til budget 2015 Hovedoversigt til budget 2015 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.119-9.674 Heraf refusion -1 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud fra 2013) Social-

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 2 Over- / underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 3 Over- / underskud øvrig

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar -

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar - Serviceudgifter garanterede udgifter 3. 3. 2.75 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2. 2. mio. kr 1.75 1.5 1.25 mio. kr 1.75 1.5 1.25 1. 1. 75 75 5 5 25 25 LEDELSES INFORMATION ØKONOMI AKTIVITET januar september Aalborg

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere