Brandforvaltning af tørbundsgræsland - gravhøje som objekt Projektansøgning til Det Kommunale Momsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandforvaltning af tørbundsgræsland - gravhøje som objekt Projektansøgning til Det Kommunale Momsfond"

Transkript

1 Brandforvaltning af tørbundsgræsland - gravhøje som objekt Projektansøgning til Det Kommunale Momsfond Af Seniorforsker cand. scient. Anna Bodil Hald Naturkonsulent i Natlan samt Frivillig naturplejer mail: tlf ; Naturen forarmes. Det skader befolkningens naturoplevelser, bosætning og turisme i Danmark En hurtig og billig forvaltningsmetode betyder, at mere natur kan plejes for de samme penge Foto 1. Mange gravhøje har artsfattig og kedelig natur. Om kort tid er de sidste individer af karakteristiske arter forsvundet. Foto Jernhatten. Forårs afbrænding gennem godt 50 år har sikret en blomstrende gravhøj. Foto Maglehøj. Projekt ideen er anvendelig i alle kommuner. Jeg har fået respons fra mange kommuner på grundlag af artikler om emnet. Jeg har aftaler om forsøgshøje på plads. Projektet har derfor en god fremkommelighed. Sammendrag Naturen kvæles i dag af biomasse fra få, hurtigt voksende og næringskrævende arter, hvorfor naturen bliver mere forarmet og kedelig, og 2010-målene for kommunerne om at standse tilbagegangen i biologisk mangfoldighed bliver vanskeligt at nå. Naturen mangler forvaltning. Men der mangler viden om og dokumentation af gode, billige og effektive metoder til at forvalte sådanne naturområder. Der er behov for flerstrengede forvaltningsmetoder inkl. hurtig afbrænding. Hvor kommunerne i dag forvalter gravhøje, sker det med en bekostelig metode: Slåning med le eller buskrydder, sammenrivning af biomasse til fjernelse eller afbrænding på naboareal. Derfor er det kun få af de mange gravhøje, der forvaltes. Afbrænding (brandforvaltning) er en hurtig og billig metode, som med god begrundelse forventes at give gode naturmæssige 1

2 resultater for tør græsland, dvs. overdrev og overdrevslignende vegetationstyper som på gravhøje. Afbrænding benyttes i dag til forvaltning af hede, hvorfra der foreligger en grundig dokumentation og erfaring. Naturmæssige effekter af afbrænding af tør græsland i tempereret klima er derimod udokumenteret. Nærværende projekt har til formål at bidrage til dokumentation af botaniske effekter af en brandforvaltning af tør græsland. Brandforvaltningen vil foregå som en hurtig afbrænding i foråret. Projektet anvender overdrevsvegetation på gravhøje som forsøgsobjekt. Projektets resultater vil blive formidlet til aktører, der forvalter gravhøje og anden tør græsland, nemlig kommuner, skovdistrikter, Forsvaret og vejmyndigheder gennem artikler og via forskellige hjemmesider (deltagende kommuner, Danmarks Naturfredningsforenings naturplejenetværk, SNS s naturportal, NatLan hjemmeside). Projektet løber over 3 år og dets budget er i alt på 438 tkr, heraf søges om 400 tkr. Foto 2. Gravhøj, der plejes med sen høslæt er overvokset med græs (draphavre) og rummer stort set ikke længere de ønskede karakter arter. Foto: sommer 2006 Gravhøj, der er nyplejet med buskrydder, har en del overflade, der er fysisk beskadiget. Det er etableringssted for uønsket art som Gold Hejre i massive mængder. Foto: august 2006 Relevans Forvaltning af gravhøje og tør græsland inkl. Natura 2000 områder foregår i dag hovedsagelig i regi af kommunerne, statsskovenhederne, Forsvaret og Vejdirektoratet ud over den forvaltning, som udføres af private. Roskilde og Frederikssund kommuner har givet støtteerklæring (bilag 3). Henrik Jørgensen og Erling Krabbe (Skov- og Naturstyrelsen) har givet støtte til projektet og mener at det er af stor relevans for skovdistrikterne og Forsvarets arealer. Hans Erik Svart (Skov- og Naturstyrelsen) og Tine Skafte Nielsen (By- og Landskabsstyrelsen) har været konsulteret og har udtalt, at projektet er af stor relevans. Lektorerne Linda Bruun Jørgensen og Anne-Kristine Lauridsen, Skovskolen i Nøddebo, er interesseret i et samarbejde. På Skovskolen indgår brandforvaltning af naturen i undervisningen. Efter publiceringen af en artikel i URT (Hald & Gøtghen 2008 vedlagt som bilag 4) har vi fået flere positive respons på relevansen af projektet, bl.a. fra flere kommuner og forskningsverdenen (professor Carsten Rahbek og lektor Hans Henrik Bruun, Københavns Universitet). En artikel om emnet er publiceret i 2009 i Stads- og Havneingeniøren Teknik og Miljø. Artiklerne har været omtalt i Grønt Miljø (Gravhøjens vilde blomsterbuket. Grønt Miljø 4/2009). 2

3 Projektbeskrivelse Indledning Botaniske og ofte også kulturhistoriske overdrevsrester forekommer på mange gravhøje, der ligger hen som små refugier og trædesten i landskabet. Overdrev (tør græsland inkl. gravhøje) er et vigtigt voksested for mange plantearter fra tørre samfund og levested for sommerfugle og andre insekter f.eks. cikader, græshopper samt mus og markfirben. Overdrev er også kulturhistorie med en lang landbrugsmæssig græsningstradition, men i dag helt uden produktionsmæssig betydning på linje med heden. Overdrev og gravhøje vokser derfor i dag til - ikke bare med træer, men den artsrige vegetation af lave urter, lav, mos og græsser bliver stadig mere artsfattig på grund af akkumuleret vissent løv og de få arter, der begunstiges af næringsbelastning fra omgivelserne og gennem nedbøren (se Foto 1). Næringspåvirkning i kombination med manglende pleje øger mængden af vissent græs og konkurrencestærke arters biomasse. Nogle områder invaderes endda med invasive arter som kæmpe bjørneklo og havearter af gyldenris samt markukrudt. Den manglende forvaltning og invasive arter er ikke bare et problem for gravhøje, 3-overdrev, men også for tørbundsgræsland i Natura områder. Overdrev har også rekreativ værdi, men oplevelsen af blomster og summende insekter forsvinder i disse år. De uplejede og i græsbiomasse kvalte gravhøje er meget synlige i befolkningens hverdagslandskab. Reference lokaliteten 4. juni 17. juni 10. juli 19. september Foto 3. Referencelokalitet på forskellige tidspunkter i 2005 og 2006 efter forudgående hurtig afbrænding hvert forår i ca. 50 år. 3

4 Da overdrev i dag ikke længere har nogen landbrugsmæssig betydning, de forekommer ofte som små og isolerede enheder ligesom gravhøje og ligger i stadig større afstand fra aktive kvægbrug, er det nødvendigt at finde alternative og supplerende plejemetoder. Den nye landbrugslov indeholder plejepligt, men den sikrer kun overdrev mod nyopvækst af træer og kun hvor terrænet er egnet til en traktor, og sikrer ikke en kontinuert pleje, der fjerner vissent græs. Desuden er gravhøje ikke omfattet. Slåning af gravhøje og overdrev vil derfor i fremtiden blive eneste alternativ til afgræsning, men det er en bekostelig og besværlig metode, som heller ikke er kulturhistorisk korrekt. Slåning er tilmed farligt at udføre, hvor terrænet er stejlt som på gravhøje. Slåning er ikke uden naturmæssige problemer. Det kan ses af den pleje, der udføres på gravhøje. Ved bl.a. personlig besøg hos flere gravhøje, er det observeret, at slåningen, der i praksis udføres med buskrydder sent på sommeren/efterår, ikke nødvendigvis giver et godt resultat naturmæssigt. Uønskede arter som draphavre, bjergrørhvene og markukrudt som gold hejre trives desværre godt ved denne pleje, se Foto 2. Derimod er der noget, der tyder på, at en hurtig afbrænding i det tidlige forår er gunstig for plantelivet, se Foto 3. I dag forvaltes hedeområder med afbrænding. Herfra foreligger god dokumentation og erfaring. Afbrænding er også en mulig kommende forvaltningsmetode af tør græsland, men her mangler dokumentation. En sådan afbrænding er tilmed en hurtig og billig metode til forvaltning af tørbundsnatur. Det må med god begrundelse forventes, at de nye kommuner i deres tekniske forvaltning har medarbejdere, der har forstand på afbrænding, eller let kan få den viden, da styring af afbrænding indgår i interesserede skov- og landskabsingeniørernes uddannelse. Desuden har flere skovdistrikter og virksomheder medarbejdere, som kan give kursus. I dag afprøver Skov- og Naturstyrelsen afbrænding i forbindelse med reduktion af problemarter som bjerg-rørhvene (Vestamager), stiv kvik (Rømø), invasive havearter af gyldenris på f.eks. Vestamagers enge og på ufremkommelige vådbundområder f.eks. ved Silkeborg, men der er ikke dokumentation for afbrændingens effekt på de tørbundsarter, man gerne vil fremme med en pleje. Nærværende projektforslag har derfor til formål at afprøve brandforvaltnings-metoden med en hurtig forårsafbrænding og at vurdere effekterne på vegetationen. Målet er at beskrive en god, hurtig og billig forvaltningsmetode for tørbundsvegetation til kommunerne. Afbrænding kan også tænkes ind som en forvaltningsmetode i kombination med afgræsning især som et førstegangsindgreb til at fjerne vissent løv samt stive og grove græs-arter. Sådanne problemer forekommer bl.a. på mange strandenge med for ringe græsning i en periode. Formål med brandforvaltningsprojektet At afprøve afbrænding (hurtig afbrænding i tidligt forår) som en alternativ pleje/genopretnings-metode til at skabe gunstig bevaringstilstand på overdrev, gravhøje og anden tørbundsvegetation, hvor der dannes vissent græs, som hæmmer de fååriges og andre stationære plantearters etablering og foryngelse. At afprøve en billig metode, som også kan anvendes i naturforvaltning, hvor det af forskellige årsager er vanskeligt at pleje tørbundsvegetation med afgræsning og maskinel slåning. Som forsøgsobjekt er valgt gravhøje, fordi gravhøje er målet for plejen, forsøgsafbrænding her er let at udføre, da gravhøje mange steder er omgivet af brandbælter i form af mark med sort jord eller frisk vækst. Gravhøje huser inden for et begrænset areal flere aspekter af overdrevsvegetation på grund af deres eksponering til alle verdenshjørner. Endelig huser 4

5 gravhøje de livsstrategier (enårige, toårige og andre stationære arter), som kendertegner de arter, der har problemer med at overleve i uplejet tørbundsvegetation. Metode Som referencelokalitet vælges gravhøjen Maglehøj, Lyngerup i Hornsherred, Frederikssund Kommune. Den har været afbrændt gennem de seneste godt 50 år om foråret med et botanisk meget godt resultat, se Foto 3. Som forsøgslokaliteter udvælges mindst fire-seks forsøgshøje (f.eks. Spraglehøj i Gundsø; Højen ved gården hvor Enestehøj ligger; Tvillingehøjene ved Oppe Sundby). Disse høje huser nogle af de samme overdrevsarter, som findes og trives på referencelokaliteten, men i meget små og døende populationer. Andre og flere lokaliteter kan indgå i stedet, hvis det ønskes. Lokaliteterne og tilhørende tilladelser er gennemgået i Bilag 3. Der udvælges fælles (mest stationære) overdrevsarter, hvis fænologi og vækst følges. Der gennemføres en analyse på enkeltarters populationsdynamik som en før- og efter-metode. Forsøgslokaliteter fastlægges forsommer Forsommeren 2010 analyseres lokaliteternes vegetation rent artsmæssigt ved et par besøg i løbet af sommeren, hvor også den afbrændte referencelokalitet gennemgås. Der udvælges et antal relativt stationære, flerårige arter, hvis populationsstruktur beskrives og fotodokumenteres i permanente felter på ca. 1 m 2. For hver art opgøres ved første besøg antallet af planter, deres lokalisering i feltet og størrelse. Ved andet besøg opgøres blomstringen kvantitativt. Felterne afmærkes med korte metalstykker som højest går 10 cm ned i jorden af hensyn til kulturlagene. Felternes lokalisering måles ud i forhold til fixpunkter rundt om lokaliteterne. Fixpunkterne er fysisk lokaliserede og indmåles med GPS. Felter genfindes med metaldetektor. I foråret 2011 og 2012 dokumenteres afbrændingsforløbet af referencelokaliteten. I foråret 2011 og 2012 afbrændes reference- og forsøgslokaliteterne som beskrevet. Temperaturen under branden måles i 15 cm s dybde. Forsommeren 2011 og 2012 genanalyseres planterne i de udlagte permanente felter på sammen måde som i Krat Fladbælg Tjære Nellike Lav Scorzoner Knoldet Mjødurt Foto 4. Plantearter, der er stationære og som udvikler senile (døende) bestande, hvis der ikke er mulighed for nyetablering på åben bund. Foto biopix.dk. Med hensyn til valg af arter, huser de udvalgte lokaliteter tilsammen mindst ti karakteristiske arter (krat faldbælg, tjære-nellike, knoldet mjødurt, skov-kløver, smalbladet høgeurt, alm. gyldenris, alm. pimpinelle, due skabiose, stor knopurt, alm. knopurt, lav skorzoner, eng havre, kornet stenbræk), som også forekommer på den afbrændte referencelokalitet, se Foto 4. Det skal nok vise sig, at der er flere, da inspektionen af lokaliteterne foregik meget hurtigt og ultimo oktober Eksisterende floralister fra højene er tilsendt fra Roskilde Amt og tilsvarende lister fås fra Frederikssund Kommune. 5

6 Brandforvaltningens succes opgøres i form at de valgte arters populationsdynamiske respons, herunder især blomstring/frøsætning og nyetablering. Resultaterne generaliseres til andre overdrevsarter ud fra arternes strategier. Resultaterne vil blive publiceret i en rapport samt i formidlingsartikeler og på hjemmesider. Relevans Forvaltning af tør græsland inkl. Natura 2000 områder foregår i dag hovedsagelig i regi af kommunerne, statsskovdistrikterne, Forsvaret og Vejdirektoratet ud over den forvaltning, som udføres af private. Frederikssund og Roskilde kommuner har givet støtteerklæring og tilsagn om medvirken. Henrik Jørgensen (Skov- og Naturstyrelsen) og Erling Krabbe (Skov- og Naturstyrelsen) har givet fuld støtte til projektet og mener at det er af stor relevans for skovdistrikterne og Forsvarets arealer. Flere skovdistrikter har i øvrigt opbygget en stor praktisk ekspertise mht. forvaltning af heder med brand og vil kunne give kursus i afbrænding. Hans Erik Svart (Skov- og Naturstyrelsen) og Tine Skafte Nielsen (By- og Landskabsstyrelsen) har været konsulteret og har udtalt, at projektet er af stor relevans. Lektor, Linda Bruun Jørgensen og lektor Anne-Kristine Lauridsen, begge Skovskolen i Nøddebo, er interesseret i et samarbejde. På Skovskolen indgår brandforvaltning af naturen i undervisningen, så det må forventes, at de nye kommuner har/får medarbejdere med denne ekspertise. Efter publiceringen af en artikel i URT i december 2008 (Hald & Gøtghen 2008 vedlagt som bilag 4) har vi fået flere positive respons på relevansen af en sådan undersøgelse, bl.a. fra flere kommuner og forskningsverdenen (professor Carsten Rahbek og lektor Hans Henrik Bruun, Københavns Universitet). En artikel om emnet er publiceret i Stads- og Havneingeniøren Teknik og Miljø (Hald, A.B Brandforvaltning en kommende metode i kommunernes værktøjskasse? Teknik & Miljø 2/09). Publiceringen har været omtalt i Grønt Miljø (Gravhøjens vilde blomsterbuket. Grønt Miljø 4/2009). Gennemførlighed Alle relevante myndigheder er kontaktet og er positive over for projektet. Kulturarvstyrelsen har givet en foreløbig dispensation til projektet, Roskilde og Frederikssund kommuner har givet tilsagn om at deltage med medarbejdere til det praktiske arbejde, private lodsejere har givet tilsagn om at stille gravhøje til rådighed for forsøg. NatLan Aps., der har til huse i Forskerparken AgroParken i Tjele med Afdeling Øst på Sjælland, forventes at stå for projektledelse, projektgennemførelse og regnskab, men vi indgår gerne i en aftale med en kommune. Seniorforsker og Naturkonsulent cand. scient. Anna Bodil Hald har stor erfaring i feltforsøg med forvaltning via sit mangeårige forskningsarbejde i Danmarks Miljøundersøgelser. Hun er desuden en erfaren formidler både via arbejdet i Danmarks Miljøundersøgelser og som naturkonsulent i Natlan. ABH s publikationer, profil og populærfaglig formidling kan ses på Bilag Bilag 1. Afbrænding som naturplejemetode. Bilag 2. Gravhøje som relevant objekt. Bilag 3. Indhentede tilladelser til forsøg med gravhøje og tilsagn om kommunal medvirken Bilag 4. Artikler: URT december 2008, Teknik&Miljø 2009 og Grønt Miljø Bilag 5. Finansieringsplan Bilag 6. CV for Anna Bodil Hald 6

7 Afbrænding som naturplejemetode BILAG 1. Afbrænding i det tidlige forår som en hurtig afbrænding har visse fordele og ulemper i forhold til slåning, der normalt foregår sent på sæsonen, eller i forhold til afbrænding på andre tidspunkter. Pleje med forårsafbrænding kan foretages i én proces. Ved høslæt skal man tilbage senere for at hente høet, hvis frøene skal falde af og blive på stedet. Afbrænding fjerner vissent løv i stor udstrækning, hvilket er vanskeligt med slåning med mindre, der slås tæt på jordoverfladen og rives bagefter. Høslæt er en god vedligeholdende metode til at forhindre vissent løv, men kan ikke rydde op i dette lag. Høslæt dur heller ikke (bliver meget besværlig) på et tidspunkt hvor vegetationen har lagt sig ned. Frøene er kastet på tidspunktet for afbrænding og en let opvarmning af jordoverfladen kan trigge frøene til spiring netop på et tidspunkt, hvor der er åbnet op på bunden og vækstsæsonen starter. Afbrænding skaber de åbninger i vegetationen, som er nødvendige for at de stationære arter kan etablere sig uden dog at skade jorden fysisk med risiko for erosion, som det sker, når der anvendes buskrydder. Afbrændingen er hurtig og skader derfor ikke græstørven ilden er kun overfladisk i modsætning til et bål, der vil brænde igennem evt. underliggende græstørv. Afbrænding i det tidlige forår sker på et tidspunkt, hvor den underliggende græstørv er mest fugtig efter en vinter med regn og sne. Det er erfaret, at man umiddelbart efter at ilden har passeret kan lægge en hånd på jordoverfladen. Forårsafbrænding sker på et tidspunkt, hvor den lavere fauna er i vinterdvale og således ikke påvirkes (de får til gengæld dejlige solpladser om foråret, når de kommer frem). Entomolog dr. Henrik Enghoff, Zoologisk Museum, er blevet kontaktet, og han mente ikke, at insektverdenen vil have større problemer med en sådan forvaltning, da kun få insekter om nogen - forekommer på det tidspunkt som æg eller larver i vegetationen. Det forventes, at en afbrænding vil skabe et øget udbud af blomster til insekterne blomster, som er der hele sæsonen uden at det går ud over plejeeffekter på overdrevet. Dette i modsætning til slåning, hvis denne på længere sigt skal have en effekt. Afbrændingen foregår på et tidspunkt, hvor næringsindholdet i plantebiomassen er mindst. Metoden fjerner derfor ikke så mange næringsstoffer. De evt. frigivne næringsstoffer, som ikke sendes op med røgen, vil vaske af med regnvandet den ofte stejle hældning på gravhøje vil bevirke hurtigt afløb af vandet. Sen slæt fjerner også kun næringsstoffer i begrænset omfang og da kun hvis materialet fjernes. Jo tidligere høslæt udføres, jo mere næring fjernes der, men jo færre frø lades tilbage til de stationære plantearters etablering. Vinterafbrænding vil fjerne mere vissent løv end afbrænding på andre tidspunkter, idet vissent løv må være pakket mere end det er om efteråret/sensommer. Evt. afbrænding om sommeren er givetvis et problem ikke bare for insekter men også for planterne. Som jeg så det på et par gravhøje i sensommeren 2005, var en del af planterne (f.eks. kornet stenbræk, knoldet mjødurt, alm. knopurt) vågnet op og påbegyndt deres nyvækst efter en sommerafbrænding. Det er ikke den rette årstid for afbrænding. Pleje med afbrænding kan have sikkerhedsmæssige problemer, selv om der er tale om en kontrolleret afbrænding. En hvilken som helst landmand brænder dog marker af, når det er tørt om sommeren, så hvilke problemer kan der evt. være i naturpleje med afbrænding på et tidspunkt, hvor marken omkring er grøn? Det vil blive afklaret sammen med brandstationerne. Jeg har været forbi Gundsø Brandstation, hvor den pågældende medarbejder, jeg talt med, var positiv over for ideen. Afbrænding forventes derfor udført efter aftale med Gundsø Brandstation/Frederikssund Brandstation, der er brandmyndighed i de områder, hvor der er udvalgt forsøgslokaliteter. Endelig vil erfaringerne fra brandmesteren for referencelokaliteten Maglehøj (se nedenfor) blive inddraget. På Skovskolen indgår brandforvaltning af naturen i undervisningen, så det må forventes, at de nye kommuner har/får medarbejdere med denne ekspertise. 7

8 Gravhøje som relevant objekt Før: BILAG 2. Bilag II - Foto 1. Gravhøjene indgik som en bestanddel af overdrevene. Gravhøje ligger på toppen af bakker eller ved skrænter. Det betyder, at de ligger allerøverst i det hydrologiske system. Mange har fra gammel tid ligget i græsningslandskabet, dvs. de lå tidligere midt i overdrev (Bilag II Foto 1). Den høje beliggenhed i landskabet betyder også, at de ligger der, hvor udvaskningen af næringsstoffer har været stor, der hvor der har været sandaflejringer etc. De vilde dyr, som har gået i området, og senere husdyrene - har søgt til gravhøje for den fri udluftning her og det gode udsyn. Dyrene har i forbindelse med omkringliggende overdrev afgræsset højene. Nu og da må lynnedslag have sat det hele i brand. Spontane brande slukkes i dag med lynets hast og får ikke lov at udvikle sig. Overdrevsfloraen på gravhøje har haft alle gode muligheder: Ligget midt i et hav af de arter, der kan trives på en gravhøj, stor udvaskning fra en gravhøj - vandet løber sideværts, bortset fra de tilfælde, hvor der er en lavning på toppen efter gravrøvere. En sådan lavning kan i dag ofte erkendes gennem tilstedeværelsen af stor nælde, hindbær etc. Dyrene har bragt diasporer (formeringsorganer som frø mm.) med til gravhøjen og til dens omgivelser. Dyrene har skabt etableringssteder. Mange af de arter, der er karakteristiske for overdrev og gravhøje, er stationære flerårige overdrevsarter, der etablerer sig ved spiring. En sådan population er dynamisk, idet planter dør og nye planter kommer til. Når de er etableret, kan de overleve mange år, og ender til sidst op som en senil population. Hvis der i en lang periode ikke kommer nye planter til, vil populationen ganske langsomt dø ud. Derfor kan man over en lang årrække konstatere overdrevsarternes tilstedeværelse: Artslisten er uændret, men populationen består af gamle individer en uheldig demografi. De mangler den foryngelse, som en pleje kan give biotopen. 8

9 I dag: Bilag II - Foto 2. Dagens gravhøje er langhårede med meget vissent løv og huser kun få arter. I dag ligger mange gravhøje ligesom mindre arealer af tør græslands naturtyper - med en relikt overdrevsflora isoleret i den dyrkede mark, hvor der ikke er gunstige interaktioner længere i form gode diasporer. Kun de færreste steder afgræsses der, så højene bliver ikke længere plejet med mindre plejemyndighederne rykker ud. Tværtimod, de påvirkes af dårlige diasporer fra marken f.eks. grå bynke, gold hejre, vild kørvel og af gødning og pesticider. Gravhøj, der plejes med sen høslæt er overvokset med draphavre og rummer stort set ikke længere de karakteristiske arter. Foto: sommer 2006 Gravhøj, der er nyplejet med buskrydder, har en del overflade, der er fysisk beskadiget. God etableringssted for markukrudt som Gold Hejre. Foto: august 2006 Bilag II - Foto 3. Pleje med slåning. Få græs-arter dominerer i en uplejet stand på gravhøje (Bilag II- Foto 2 og 3). De danner vissent græs og kun de arter, der holder stand med korte udløbere, som f.eks. græs-arter, vil overleve. Populationer af stationære planter kan finde spiresteder på sydsiden, hvor tørken holder de mere konkurrencestærke arter væk og hæmmer deres vækst. Det danner åbne steder med blottet jord. 9

10 Pleje af gravhøje foregår i dag mest med slåning, da afgræsning i de fleste tilfælde ikke kan lade sig gøre. Høslæt udføres imidlertid ofte med buskrydder, og da er der tilbøjelighed til at jordlaget påvirkes fysisk (Bilag II Foto 3). Det øger risikoen for erosion af kulturdæklaget. Desuden har jeg set, at en sådan plejemetode giver gode betingelser for etablering af en problemart som gold hejre. Er der kulturhistoriske problemer ved hurtig forsøgsafbrænding af en gravhøj? De kulturhistoriske problemer drejer sig om temperaturen i ca. 15 cm s dybde på syd og østsiden, hvor der kan være urnegrave. Afbrændingen foregår imidlertid meget hurtigt. Jorden varmes ikke mere op end af en flad hånd kan lægges på jorden umiddelbart efter at ilden har passeret. Det bør om muligt dog undersøges, hvor dybt en kritisk opvarmning går. Undersøgelser på heder viser, at temperaturen i den brændende lyng godt kan være 600 grader, mens temperaturen i 2 cm s dybde er 45 grader og i 4 cm s dybde er der ingen målbar temperaturforskel som følge af den hurtige brand (kilde: S. Haaland, Lyngheden gennem årtusinder. Det europæiske hedelandskab. Syddansk Universitetsforlag). 10

11 BILAG 3. Indhentede tilladelser til forsøg med gravhøje Ejerne blev kontaktet i efteråret 2005 og er alle positive: Roskilde Kommune. Spraglehøj, Spraglehøjvej 1 tilhører Ellen Marie Olsen, Rosenhaven 17, Jyllinge plejehjem, der ejer marken tilhørende Spraglehøjgård. Hendes nevø Jørgen Knudsen, Lindebjergvej 39, 4040 Jyllinge, / er med på ideen. Knud Vest, Frederiksborgvej 541, forpagter Spraglehøjgårds jorder. Spraglehøj har en rig flora. Frederikssund Kommune. Unavngiven høj ved gården og nabo til Enestehøj, Bonderup. Henning Jensen (85 år, bor på gården). Sønnen Chr. Jensen Storhammergården, nr. 10 på samme vej, ejer de to gårde og marken med højene. Chr. Jensens er positiv. Unavngiven høj ved gården. Megen fin flora på høj og tilhørende skrænt fra gl. grusgrav, dog meget bevokset med brombær mod nordøst. Enestehøj er bevokset med træer, er gødningspåvirket og har et jagtskjul på toppen. Nogle af karakterarterne er dog til stede. Tvillingehøjene på marken tilhørende Ernst Nielsen, Maglehøj, Sundbylille, Oppe Sundbyvej nr. 6, Den største af højene er den sydligste høj. Begge høje var brændt halvvejs af ved en fejl i sommeren 2005 (sydlige halvdel). Begge høje havde nogle af de relevante karakterarter. Daværende amter: Biologerne i Roskilde Amt er med på ideen med at afprøve metoden. Frederiksborg Amt blev ikke kontaktet officielt. Kommuner: Tilsagn om medvirken fra Roskilde Kommune og Frederikssund Kommune (Bilag III). Kulturarvstyrelsen: Jeg har haft et møde den 18. april 2006 med kontorchef Erik Johansen, Fortidsmindekontoret. Tlf E. Johansen påpegede, at de er interesseret i data vedr. temperaturen i ca. 15 cm dybde på syd- og østsiden pga. evt. urnegrave. Konservatorskolen kontaktes vedr. påvirkning af evt. sten. Var enig om, at bål og den påtænkte afbrænding er to forskellige ting. Tilsyn med gravhøjes som kultur er en opgave for Kulturarvstyrelsen. Plejen er en kommunal opgave. Kulturarvstyrelsen har ved brev af 7. oktober 2006 givet en principgodkendelse til forsøget (Bilag III) Geodætisk Institut: Geodætisk Institut kontaktes vedr. evt. GI-fixpunkter på de udvalgte høje. 11

12 12

13 13

14 14

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012

Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012 Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012 Rekvirent: Københavns kommune, Center for Park og Natur Dato: 2. udgave 21. januar 2013 Feltarbejde: John Frisenvænge,

Læs mere

OVERDREV, ENGE OG MOSER

OVERDREV, ENGE OG MOSER OVERDREV, ENGE OG MOSER Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet Faglig rapport fra DMU nr. 727 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg. Nr. 20 Oktober 2002

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg. Nr. 20 Oktober 2002 Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 20 Oktober 2002 Bladloppen Nr. 20 - Oktober 2002 Bladloppen er et uformelt debatog meddelelsesblad, der udgives af Entomologisk Fagudvalg. EFU er et udvalg under

Læs mere

Indhold. FÅR Tidsskrift for Dansk Fåreavl Temahæfte: Naturpleje September 2012

Indhold. FÅR Tidsskrift for Dansk Fåreavl Temahæfte: Naturpleje September 2012 Naturpleje Indhold Naturen har brug for får... 3 Fårs græsningsadfærd i naturplejen... 4 Styring af græsningstryk... 8 Får overrasker positivt i naturplejen på Samsø... 10 Naturgræsning og sygdomme...

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø Naturkvalitetsplan 2009 Natur, teknik og miljø Indhold Hvorfor en naturkvalitetsplan? 4 Lovområder og internationale forpligtelser 8 Naturen i Syddjurs Kommune 12 Naturområdernes værdisætning 18 Naturområdernes

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) i indsatsområde Lindenborg ådal & Østerådalen,

Læs mere

Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011. Vedr. Høringsudtalelse til Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011. Vedr. Høringsudtalelse til Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Koordinationskontoret for landdistrikter og erhvervsudvikling Nyropsgade 30 1780 København K koordination@naturerhverv.dk Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011 Vedr. Høringsudtalelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

Forvaltningsplan for flagermus

Forvaltningsplan for flagermus Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og

Læs mere

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Titel: Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Ole Hjorth Caspersen

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved OKKER Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved Indhold Indledning...................................... Side 5 Vejen til gode vandløb.............................. Side 6 Hvad er okker....................................

Læs mere

Biomasseproduktion på danske naturarealer

Biomasseproduktion på danske naturarealer Biomasseproduktion på danske naturarealer Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug Indhold 1. Introduktion. 1 2. Kvantificering af den årlige biomasseproduktion på danske naturarealer. 1 3. Vurdering af data

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER Areal, biomasse og antal græsningsdyr Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 2012 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere 4 Udemiljøets kunstige lys 10 Den spektakulære grønne oase 18 Højmoser kræver udstyr med lavt marktryk 24 Big business og bold i Bredballe 30 Vil du lade slagteren snitte din vorte af? 36 De farlige træer

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet, 2003

$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet, 2003 $QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet 2003 $QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

DANMARKS BIODIVERSITET 2010

DANMARKS BIODIVERSITET 2010 DANMARKS BIODIVERSITET 2010 Status, udvikling og trusler Faglig rapport fra DMU nr. 815 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] DANMARKS BIODIVERSITET 2010 Status, udvikling og

Læs mere