Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag"

Transkript

1 Den korte vækst En parantes i menneskets historie? Forestillingen om vækst er noget nyt i menneskehedens historie. Det er en myte, at vækst historisk set skulle være forudsætningen for et stærkt og levedygtigt samfund, for slet ikke at tale om en naturlov for samfundet. Tværtimod har langt den største del af menneskehedens historie været præget af ingen eller kun minimal økonomisk vækst. Faktisk er pengesamfundet noget ret nyt set i forhold til menneskets ca år lange historie. Og i det tidsrum, hvor pengeøkonomien har eksisteret, har pengene primært været brugt som et lethåndterligt byttemiddel og ikke som et instrument til vækst. Høj økonomisk vækst i nutidens forstand ser vi først med industrialiseringens begyndelse. Og nu tyder meget på, at den høje økonomiske vækst ikke bliver mere end en parantes i menneskehedens historie. Vækstens forudsætninger, som primært er billige og lettilgængelige energi- og råstofressourcer, er ikke mere til stede. Alt tyder på, at vi skal til at indstille os på tiden efter væksten. NOAHs Forlag 2015

2 De første titusinde år Antager vi, at det moderne menneskes historie begyndte for ca år siden, så levede mennesket i de første år og mange steder på Jorden endnu længere tid som jægere og samlere uden nogen form for pengeøkonomi. Jordens befolkningstal lå skønsmæssigt på mellem 5 og 10 millioner, og det voksede kun meget langsomt. For ca år siden opstod de allerførste agrarsamfund, og denne samfundsform bredte sig langsomt over resten af Jorden. Dyrkningen af jorden skabte basis for, at befolkningen kunne vokse, fordi det areal, der skulle til for at skaffe sig mad, blev langt mindre. Samtidig blev mennesket bofast, og der opstod efterhånden større bysamfund. Overskuddet af fødevarer gav plads til, at nogle kunne specialisere sig som håndværkere og bytte sig til den mad, de behøvede. Det skabte i første omgang basis for en simpel bytteøkonomi. Først for mellem 2 og 3 tusinde år siden udvikledes penge som et anerkendt og udbredt byttemiddel. Pengeøkonomien opstod først i Kina og Grækenland. Pengene fungerede udelukkende som bytte- middel og var som regel af ædelmetal med en fast værdi. Nogen økonomisk vækst i nutidens forstand var der ikke tale om. Man producerede og handlede inden for rammerne af en stabil økonomi. Den globale økonomi voksede kun meget langsomt. Ifølge en rapport udarbejdet for OECD, The Worlds Economy: A Millenial Perspective, voksede økonomien i den lange periode fra år 0 og frem til 1820 med mellem 0 og 0,22 procent om året. Reelt var det kun Europa og dernæst USA, som præsterede noget, som lignede vækst. I Europa kom væksten mellem år 1000 og 1820 op på ca. 0,34 procent pr. år efter at have ligget omkring nul i de første 1000 år. I den sidste del af perioden kom også USA op på en lignende vækst. Først med den industrielle revolution begyndte den vestlige verden at få en økonomisk vækst på de to til tre procent, som nutidens traditionelle økonomer nærmest betragter som en normal tilstand. Resten af verden haltede dog stadig langt bagefter de vestlige vækstøkonomier. Den økonomiske vækst fra år 0 indtil midten af det 20. århundrede 5 Årlig økonomisk vækst i procent i den vestlige verden År

3 Nutidens vækstøkonomi Kun i en ganske kort periode set i perspektivet af menneskets mindst årige historie oplevede den vestlige verden en højvækstperiode på over 5 procent årligt og en samtidig nærmest eksplosiv velstandsstigning. I 1960 erne lå væksten i højindkomstlandene på 5,4 procent, men derefter er væksten gået jævnt nedad. I 1970 erne faldt væksten til 3,8 procent, i 1980 erne til 3,1 procent og i 1990 erne til 2,5 procent (Economic Growth in the 1990s, Verdensbanken 2005). I det første årti i 2000-tallet var den økonomiske vækst helt nede på 1,4 procent, og ifølge Den Internationale Valutafond, IMF, ser den tendens ud til at fortsætte videre ind i det nuværende årti. Men hvad forårsagede denne pludselige og voldsomme vækst, når normaltilstanden i de foregående mange tusinde år var en langsom og stabil udvikling med kun en minimal vækst? Det korte svar er, at det var den industrielle revolution i sammenhæng med kolonialismen. Den industrielle revolution fra 1750 til begyndelsen af 1900-tallet gav os først udnyttelsen af kul i damp- maskiner, bomuldsspinderier og jernbaner og i næste omgang opfindelsen af elektriciteten og forbrændingsmotoren, som effektivt udnyttede de lettilgængelige olieforekomster. Maskinernes overtagelse af den menneskelige arbejdskraft først i industrien og senere også i landbruget betød en kraftigt stigende produktivitet, som førte til en kraftigt øget velstand og økonomisk vækst i Europa og USA. Produktiviteten toppede i 1950 erne og 1960 erne og førte til en strøm af masseproducerede varer og nye apparater først i husholdningerne, dernæst i underholdningssektoren. Sideløbende med dette gav koloniseringen af Afrika, Asien og det amerikanske kontinent adgang til næsten uendelige mængder af billige råstoffer og fødevarer. Denne strøm af billige ressourcer fra udviklingslandene til de industrialiserede lande er faktisk fortsat langt op i det 20. århundrede. Den seneste revolution IT-revolutionen med computere og internet har derimod kun haft en kortvarig effekt på produktiviteten og på den økonomiske vækst. Den økonomiske vækst i den vestlige verden de seneste 50 år i procent erne 1970 erne 1980 erne 1990 erne

4 Gang i væksten igen Det er svært at finde en politiker, som ikke mener, at vi må have gang i væksten igen - på den ene eller den anden måde. De fleste mener også, at det er muligt, men at det i værste fald kommer til at tage et par år eller måske lidt mere, før vi igen er tilbage på sporet efter boligboble og finanskrise. Mange, men langt fra alle, økonomer mener det samme. Nogle af de økonomer, som mener, at vækstkrisen bare er en overgang, forestiller sig, at økonomien gennemgår lange, cykliske svingninger af 50 til 60 års varighed. En sådan svingning skulle ifølge disse økonomer bestå i en række faser, hvor der først er ekspansion med teknologiske fremskridt og stigende velstand. Derefter skulle der komme en periode med overflod, men samtidig pres på ressourcer, prisstigninger og stagnerende produktion. Så kommer der en slags efterår, hvor man prøver at holde fast i væksten, men overforbrug, gældsætning og bobler gør, at økonomien til sidst ender i en slags vinter med økonomisk depression, afsluttende med voldsomme begivenheder, som så leder til begyndelsen på en ny cyklus. Det er svært at finde en politiker, som ikke mener, at vi - næsten koste, hvad det vil, skal have gang i væksten igen. Beviset for denne økonomiens naturlov mener de at finde i udviklingen op til Verdenskrigene og det følgende opsving i 1950 erne og videre frem til nutidens økonomiske efterår. Ser vi imidlertid længere tilbage i tiden, er der ikke meget, der tyder på en sådan lovmæssighed i den økonomiske udvikling, og to forløb, der kan beskrives med denne model, er langt fra noget bevis på en lovmæssighed. Måske udtrykker modellen snarere et ønske hos nogle økonomer om at gøre økonomien til en objektiv naturvidenskab frem for en mere uhåndterlig samfundsvidenskab. Der er også stadig mange økonomer, der mener, at når vi har overstået den nuværende krise, vil den økonomiske vækst falde til ro på et niveau mellem 2 og 3 procent årligt. Men flere og flere økonomer mener, at mulighederne for en fortsat økonomisk vækst er ved at være udtømt. Tiden med billig energi og billige råstoffer, som i første række har været det, der drev den økonomiske vækst, er ved at være slut, og vi er ved at nå de grænser, vores planet sætter. Nogle økonomer mener, at den økonomiske udvikling gennemgår lange, cykliske svingninger mellem vækst og tilbagegang. Det er dog ikke en teori, der rent historisk er noget belæg for. De klassiske økonomer har igennem mange år arbejdet på at finde lovmæssigheder i den økonomiske udvikling. Dette er mere end noget andet udtryk for et stærkt ønske om at gøre økonomi til en objektiv videnskab på linje med naturvidenskaben. 4

5 Grænser for vækst Spørgsmålet er så, hvad fremtiden vil bringe. I bedste fald sker der måske det, at væksten langsomt nærmer sig nul, og at vi indretter os på nye tider uden velstandsvækst uden den store dramatik. Men det er langt fra sikkert. Fortsætter vi jagten på vækst og stadigt stigende materiel velstand, kan der også nemt ske det, at vi sætter både velstand og velfærd over styr i en økonomisk krise, som får den nuværende til at ligne et lille bump på vejen. I 1972 udgav en gruppe forskere den såkaldte Rom-klub resultatet af en række computersimuleringer af den fremtidige globale udvikling i rapporten Grænser for vækst. Computersimuleringerne forsøgte at fremskrive den globale udvikling på en række centrale områder som befolkningstilvækst, industriel produktion, fødevareproduktion, ressourcer og forurening med udgangspunkt i forskellige forudsætninger. I grundscenariet, den såkaldte standardkørsel, var forudsætningen, at udviklingen på alle områder ville følge de historiske mønstre uden væsentlige ændringer i den politiske strategi, i de teknologiske fremskridt og i væksttendenserne inden for landbrug og industri med den deraf følgende vækst i energiforbrug, råstofforbrug og forurening. Standardscenariet viste, at hvis forbrugsvæksten og befolkningstilvæksten blev fastholdt, ville det føre til et sammenbrud med et brat fald i industriproduktion, fødevareproduktion og derefter også i det globale befolkningstal. Sammenbruddet vil begynde før midten af det nuværende århundrede. Mange ting har ændret sig, siden rapporten blev fremlagt. Men på trods af det viser et virkelighedstjek fra forskningsinstituttet CSIRO med brug af historiske data for den globale udvikling fra 1979 til 2000 en god overensstemmelse mellem det oprindelige standardscenario og den faktiske udvikling. Hvis tendenserne fortsætter, skulle vi altså være på vej imod det sammenbrud, som Grænser for vækst advarede imod. Finanskriser, stigende råstofog fødevarepriser, ødelæggelse af økosystemerne, klimaændringer og ikke mindst den fortsatte stigning i Jordens befolkningstal peger i den samme retning. Hvis vi ikke hurtigt ændrer kurs, styrer vi imod et globalt sammenbrud. Ikke fornyelige ressourcer Industriproduktion Standardscenariet i rapporten Grænser for vækst. Scenariet viser et sammenbrud for fødevareproduktion og industriproduktion. Forbrugsvarer per individ Befolkning Fødevarer De gennemsnitlige konsekvenser for hvert enkelt menneske på jorden ifølge standardscenariet. Mængden af fødevarer og dermed også levealderen forventes at falde kraftigt. Ikke fornyelige ressourcer Fødevarer per individ Levealder Befolkning Fødevarer per individ Et virkelighedstjek af standardscenariet viser indtil år 2000 en god overensstemmelse mellem modellen og virkeligheden (stiplede linier). 5

6 Film og pdf-hæfter om vækst Dette hæfte er udarbejdet som baggrundsmateriale til filmen Den korte vækst, som kan ses på YouTube på NOAHkanalen. Filmen og det tilhørende hæfte er en del af en serie bestående af: Den grænseløse vækst Hvad er eksponentiel vækst? Den korte vækst Er økonomisk vækst overhovedet en normaltilstand? Den grønne vækst Hvad dækker begrebet grøn vækst over? Den arbejdsløse vækst Er økonomisk vækst en betingelse for flere arbejdspladser? Til de fire film er udarbejdet fire korte baggrundshæfter, der kan downloades som pdf-filer. Links til både film og hæfter kan findes på NOAHs hjemmeside: Den korte vækst En parantes i menneskets historie Tekst: Stig Melgaard, NOAH Modvækst Udgivet af NOAHs Forlag, ISBN (kun som pdf-publikation): Miljøbevægelsen NOAH, Friends of the Earth Denmark, Nørrebrogade 39, 2200 København N Tlf.: Giro: Hjemmeside: NOAH, maj 2015

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag Grænser for Vækst I løbet af de seneste 100 år er velstanden og det materielle forbrug i den rige del af verden steget eksplosivt. Vi lever i dag i en hidtil uset overflod og forventer endda, at velstandsvæksten

Læs mere

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil,

Læs mere

Den arbejdsløse vækst

Den arbejdsløse vækst Den arbejdsløse vækst Kan beskæftigelsen klare sig uden vækst? Næsten 800.000 mennesker er sat uden for det danske arbejdsmarked. En del af dem er ikke i stand til at arbejde på grund af sygdom eller andre

Læs mere

NOAH s Energihandlingsplan 2050

NOAH s Energihandlingsplan 2050 NOAH s Forlag NOAH s Energihandlingsplan 2050 Tekst: Stig Melgaard Faglig arbejdsgruppe: Palle Bendsen, Kim Ejlertsen og Stig Melgaard, NOAH Energi og Klima Tekstkorrektur: Werner Hedegaard, NOAH s Forlagsgruppe

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Indkomst & forbrug miljø Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Danskernes gennemsnitlige indkomster og forbrug stiger år for år. I dag forbruger en gennemsnits dansker godt dobbelt så meget som for

Læs mere

Steen Hildebrandt BØRNENE ER DET VIGTIGSTE - fremtiden, skolen og barnet

Steen Hildebrandt BØRNENE ER DET VIGTIGSTE - fremtiden, skolen og barnet Steen Hildebrandt er professor og ph.d. ved Aarhus Universitet, ledelses- og organisationsforsker, medforfatter til bøgerne Empati - det der holder verden sammen og Når klokken ringer ud, forfatter, redaktør

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas KRITISKE ANALYSER DEN ØKONOMISKE KRISE I DANMARK: BAGGRUND,

Læs mere

Kampen om fremtiden. Enten Træskæg ved afskeden med elverne Celeborn og Galadriel i J.R.R. Tolkien s Kongen vender tilbage

Kampen om fremtiden. Enten Træskæg ved afskeden med elverne Celeborn og Galadriel i J.R.R. Tolkien s Kongen vender tilbage Kampen om fremtiden Verden er ved at forandre sig Jeg mærker det i vandet Jeg mærker det i jorden Jeg lugter det i luften Jeg tror ikke at vi vil mødes igen Enten Træskæg ved afskeden med elverne Celeborn

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Globale udfordringer kræver globalt samarbejde. Uro i Mellemøsten kan blive historisk. Aktiestrateg forventer stigende nordiske markeder

Globale udfordringer kræver globalt samarbejde. Uro i Mellemøsten kan blive historisk. Aktiestrateg forventer stigende nordiske markeder 2011 // Februar s i d e // 06 Uro i Mellemøsten kan blive historisk s i d e // 09 Aktiestrateg forventer stigende nordiske markeder s i d e // 10 Goldman Sachs tror på USA s i d e // 21 Globale risici

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

Kampen om den sidste olie

Kampen om den sidste olie Kampen om den sidste olie og den uundgåelige omstilling til vedvarende energi og energibesparelser A F P R E B E N M A E G A A R D N O R D I S K F O L K E C E N T E R F O R V E D VA R E N D E E N E R G

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Danmarks udvikling i de næste 50 år

Danmarks udvikling i de næste 50 år Danmarks udvikling i de næste 50 år Martin Paldam 1. Indledning Når man overvejer, hvad de næste 50 år vil bringe, må man benytte en tre-trins-metode. Først fremskrives de sidste 50 års udvikling. Dernæst

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder

Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder Den polske tekstilog beklædningsindustris potentialer for industriel opgradering i globale varekæder Aalborg Universitet Geografi, 4. semester, forår 2004 F-studienævnet Aalborg Universitet Fredrik Bajers

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE BÆREDYGTIG 1. ÅRGANG NR. 1 / 2006 UDVIKLING DET ØKOLOGISKE FODSPOR 1 Bæredygtig udvikling: Defi nition: E n bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende generations

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Nye data og alternative opgørelsesmetoder

Nye data og alternative opgørelsesmetoder Nye data og alternative opgørelsesmetoder Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 DANMARKS PRODUKTIVITET NYE DATA OG ALTERNATIVE OPGØRELSESMETODER 4 1.1 Det overordnede problem og revisioner i nationalregnskaberne

Læs mere