Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg"

Transkript

1 Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget, der består af en række sivedræn, der graves ned i ca. 60 cm dybde. I den øvre del af jorden bliver en stor del af spildevandets indhold af forurenende stoffer nedbrudt af mikroorganismer eller tilbageholdt. Et nedsivningsanlæg kan anlægges hvor jorden er sandholdig, så vandet kan nedsive. Der skal være min. 1 m fra anlægget ned til grundvandet. Anlægget skal lige min. 300 m fra vandboringer. Afstandskravet kan dog nedsættes til 75 m, afhængigt af, hvilken retning grundvandet strømmer. Anlægget er i store træk ikke synligt i terrænet, idet kun et eller to brønddæksler vil være synlige. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at lave et delvist hævet nedsivningsanlæg, hvilket vil fremstå som en lille jordvold i terrænet. Nedsivning er en driftsikker og billig løsning, som lever op til krav om fosforfjernelse og kræver meget lidt vedligeholdelse. Hvor det er muligt at etablere nedsivningsanlæg er det derfor den foretrukne renseløsning Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg En detaljeret gennemgang af udformningen af et nedsivningsanlæg findes i Miljøstyrelsens vejledning nr , Nedsivningsanlæg op til 30 PE, se den her: NB: Før anlægget etableres skal der udføres forundersøgelser af grundvandsstand og jordbundsforhold, inden en ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg kan færdigbehandles. Undersøgelserne udføres af en autoriseret kloakmester. Forundersøgelserne skal sikre, at anlægget ikke etableres et sted, hvor det vil kunne slamme til og miste renseevnen som følge af for høj grundvandsstand eller for finkornet jordbund.

2 Minirenseanlæg Et minirenseanlæg er et anlæg, hvor spildevandet behandles i nedgravede tanke eller én tank med flere kamre. Fra bundfældningstanken ledes spildevandet til minirenseanlægget, der i princippet er en lille kopi af de store moderne renseanlæg med biologisk og kemisk rensning. Spildevandet renses af naturligt forekommende bakterier. Bakterierne har brug for ilt som pumpes ind i anlægget via en pumpe. Det rensede spildevand ledes via afløb eller dræn til vandløb eller sø. Der findes på nuværende tidspunkt fire typegodkendte minirenseanlæg på markedet. Minirenseanlæggene opfylder renseklasse SO som standard og kan bygges så de opfylder renseklasse SOP. Til driften af et minirenseanlæg skal der knyttes en serviceordning, hvorunder der indgår slamtømning og driftseftersyn. Anlæggene er nedgravede og er ikke særlig pladskrævende. Anlægget vil ikke kunne ses fra terrænet, kun et nedgangsdæksel vil være synligt. Skitse af minirenseanlæg Læs mere om de fire typegodkendte minirenseanlæg på følgende hjemmesider: og Se evt. på om typegodkendelsesordningen og om der er kommet flere typegodkendte anlæg. Se også Miljøstyrelsens vejledning Typegodkendelses-ordning for minirenseanlæg (nr. 4, 1999), se dokumentet her:

3 NATURren anlæg I et NATURren-anlæg etableres rensedelen, som en forhøjning ( dome ) med et såkaldt biofilter. Spildevandet føres fra bundfældningstanken via en dyse over filteret, hvor det renses. Hvis anlægget etableres med fosforfjernelse gennemløber spildevandet efter domen og biofiltret, endnu et filter bestående af en bestemt type filtermateriale kaldet Filtralite. Når anlægget etableres almindeligt har domen med biofilter en tæt membran og filterbrønden er ligeledes vandtæt, således at det rensede spildevand udledes til dræn, vandløb eller sø. Når anlægget etableres med nedsivning i faskine har højen med biofilter tæt membran og filterbrønden er ligeledes vandtæt, men det rensede spildevand nedsives gennem en faskine. Anlægget opfylder som standard renseklasse O og SO. Det kan opfylde alle rensekrav, når det etableres med Filtralite-materialet eller nedsivning i faskine. Anlægget vil fremstå som en lille høj i terrænet. NATURren-anlæg etableret med tæt membran og udledning af renset spildevand

4 Pileanlæg I et pileanlæg plantes piletræer som optager spildevandet. Vandet fordamper herefter fra piletræernes blade. Der findes to typer pileanlæg: et lukket pileanlæg med tæt membran i bunden og et åbent pileanlæg hvor spildevandet kan nedsive. Et lukket pileanlæg etableres med en membran i bunden. Spildevandet kommer derfor ikke i kontakt med den omkringliggende jord og da der ikke er udløb fra anlægget, udledes der ikke renset spildevand til recipienterne. I et åbent pileanlæg anvendes ingen membran. Derfor nedsives den del af spildevandet, der ikke optages af pilen. Anlægget er velegnet i områder med lerjord, hvor almindelig nedsivning ikke er mulig. Piletræerne vil ved deres optag af næringsstoffer og vand medvirke til fordampning, og overskuddet af vand vil nedsive. Størrelsen af et pileanlæg afhænger af boligens vandforbrug. Pileanlæg kræver et forholdsvist stort areal og er derfor relativt dyrt at etablere. Til gengæld er det meget billigt i drift, hvis der ses bort fra omkostningen ved at høste piletræerne Skitse af et lukket pileanlæg Mere information om pileanlæg kan findes på hjemmesiden samt i miljøstyrelsens udgivelser: "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE", se dokumentet her: og "Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE", se dokumentet her:

5 Biologisk sandfilteranlæg Et biologisk sandfilteranlæg er et lukket bassin, hvor spildevandet siver ned gennem et sandlag og opsamles i bunden, hvorefter det afledes til dræn, vandløb eller sø. Et biologisk sandfilteranlæg opfylder renseklasse O og SO. Fra bundfældningstanken ledes vandet til et drænsystem, hvorfra det løber gennem et sandlag, der er omsluttet af en tæt membran. I bunden af sandlaget opsamles det filtrerede spildevand i nogle dræn, og derfra pumpes vandet til vandløb evt. via drænledning eller afløbsrør. Anlægget er i store træk ikke synligt i terrænet, idet kun nogle udluftningsrør og 2 brønddæksler vil være synlige. Skitse af biologisk sandfilteranlæg For mere detaljeret gennemgang af udformningen af et sandfilter-anlæg henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr Biologiske sandfilteranlæg op til 30 PE, se dokumentet her:

6 Beplantet filteranlæg Det beplantede filteranlæg er lukket anlæg med afløb. I et beplantet filteranlæg udledes spildevand ved overfladen og siver lodret ned gennem filterlaget, som er opbygget af et 1 meter tykt lag sand. Anlægget er beplantet med tagrør. Det er mikroorganismer på planterødder og sandkorn, der omsætter spildevandets nedbrydelige stoffer. Den første del af det beplantede filteranlæg udgøres af et filterlag af sand. Sandfilterdelen beplantes med tagrør, og der udlægges træflis til isolering på toppen. Tagrørenes rodnet sikrer mod tilstopning af filteret. Fra udløbet ledes vandet gennem en brønd og herfra til recipienten. Anlægget opfylder renseklasse O og SO, når det etableres almindeligt og kan opfylde alle renseklasser når det etableres med nedsivning i faskine eller udbygges med et simpelt doseringsanlæg. Anlægget placeres relativt højt og vil fremstå med ca. 1-1,5 m høje tagrørsplanter. Anlægget er ikke specielt arealkrævende, og kræver i størrelsesordenen 16 m 2. Skitse af beplantet filteranlæg Mere information om beplantede filteranlæg kan findes på hjemmesiden samt i Miljøstyrelsens vejledninger: "Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE", se dokumentet her: "Beplantede filteranlæg til rensning af spildevand i det åbne land", se dokumentet her:

7 Samletank Opfylder alle renseklasser. En samletank er en tank, hvori alt spildevandet opsamles. Tanken skal tømmes, og spildevandet skal behandles på et kommunalt renseanlæg. Samletanke er normalt ikke anvendelige ved helårsbeboelser, men ses enkelte steder ved fritidshuse og andre steder, hvor der er begrænsede mængder spildevand.

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Revideret Forslag 13. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget...

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

bundfældningstank 2 m 3 Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM UPONOR INFRASTRUKTUR BUNDFÆLDNINGSTANK

bundfældningstank 2 m 3 Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM UPONOR INFRASTRUKTUR BUNDFÆLDNINGSTANK DK INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM BUNDFÆLDNINGSTANK INSTALLATIONSVEJLEDNING Uponor Infiltrationssystem bundfældningstank 2 m 3 06 03 l 2010 2011 76006 61002 Pålidelige

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Bygge & anlæg Regnvandsfaskine Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Minimeret risiko for oversvømmelse Bedre grundvandkvalitet

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle forhold i forbindelse med installation af Biokube Mars.... 3 Ins 1 - Modtagekontrol... 4 Ins 2 - Placering af

Læs mere

Københavns Kommune. Tørre bassiner

Københavns Kommune. Tørre bassiner Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Ref.: Tørre bassiner Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere