Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014"

Transkript

1 Vallensbæk Kommunes for året

2

3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab Generelle bemærkninger sopgørelse Oversigt over uforbrugte bevillinger soversigt: Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og Unge Fritid og Kultur Specielle bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget 4 Sundhed og Sygdom Familier med særlige behov Lovbestemte ydelser (Overførsels-/forsørgelsesudgifter) Specielle bemærkninger Teknisk- og Miljøudvalget 8 Vores By Forsyningsvirksomheder brugerfinansieret Specielle bemærkninger Økonomiudvalget 12 Organisation Arbejdsmarked Specielle bemærkninger soversigt, finansiering: Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Specielle bemærkninger Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Specielle bemærkninger Omkostningsregnskab Generelle bemærkninger Anvendt regnskabspraksis Balance Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Øvrige oversigter og redegørelser Tværgående artsoversigt (Udgiftsregnskab) Personaleoversigt med bemærkninger Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler

4

5 Forord og ledelsespåtegning Forord Vallensbæk Kommune er en af de kommuner landet, der har den største procentvise vækst i antallet af husstande over de seneste år kommunen har nu over indbyggere. Samtidig holder vi fast i den gode og sunde økonomi, vi har fået opbygget i løbet af de seneste år. Vallensbæk er en populær kommune at bo i, og det giver os en positiv udfordring med fortsat at kunne tilbyde et højt serviceniveau til alle vores borgere. Det gælder både skolegang, børnepasning, ældrepleje og mange andre områder, der berører vallensbækborgernes hverdag. Den nyvalgte kommunalbestyrelse kom godt i gang i begyndelsen af og har i løbet af året vedtaget kommuneplanstrategien og en række politiske målsætninger. Dermed er kursen sat for den fortsatte udvikling af kommunen. Vi er meget langt i vores ambitiøse plan med at energirenovere kommunens bygninger, så alle skoler, daginstitutioner, fritidsordninger lever op til moderne standarder og samtidig har et lavere energiforbrug og bedre indeklima. Af andre større projekter kan nævnes renoveringen af Egholmskolen, der er færdig nu, og lokalerne er klar til at imødegå fremtidens krav. Og Idrætscentret er også ved at få en kærlig hånd med nyt gulv i hallen, renoveret tag samt en ny kunstgræsbane. Kultur- og fritidslivet i Vallensbæk er meget levende med mange foreninger og klubber med aktive og engagerede medlemmer. Fx afholdes hvert år en lang række arrangementer i kommunen, såsom sankthansaften på Vallensbæk Havn med tusinder af besøgende, motionsløbet Vallensbæk Rundt, Gadekærskoncerten i Vallensbæk Landsby, Store Cykeldag og Mosens Dag. Vores samlede borger- og biblioteksservice hedder nu Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, og huset er fortsat et mødested, der udvikler sig dynamisk i et samspil mellem kommunen, private aktører og frivillige kræfter. Jobcenter Vallensbæk arbejder målrettet på at få de ledige ud på arbejdsmarkedet, og som kommune arbejder vi på at skabe et positivt og erhvervsvenligt klima. På infrastruktur-området sker der også store ting. Med den kommende letbane bliver Vallensbæk et trafikalt knudepunkt. Det bliver muligt at lade bilen stå og komme hurtigt og nemt på tværs af hovedstadsområdet til fx store uddannelsesinstitutioner som DTU i Lyngby. En jernbane får vi desværre også kørende tværs gennem Vallensbæk, og vi kæmper fortsat en indædt kamp side om side med engagerede vallensbækborgere for at få gjort noget ved de støjproblemer, som den medfører. Jeg ser frem til fortsat at udvikle Vallensbæk som en velfungerende og attraktiv boligby. God fornøjelse med regnskabet. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Borgmester

6 Forord og ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Økonomiudvalget har den 21. april 2015 aflagt årsregnskab for for Vallensbæk Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Vallensbæk Kommune, den 29. april 2015 Henrik Rasmussen / Lars Hansen borgmester kommunaldirektør

7 Den uafhængige revisors påtegning Til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. december. Årsregnskabet [jf. siderne i Vallensbæk Kommunes for året ] omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

8 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte resultatbudget for som sammenligningstal i årsregnskabet for. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Roskilde, den 9. juni 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Verni Jensen Registreret revisor

9 Udgiftsregnskab

10

11 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

12

13 Hovedoversigt i kr. Tillægsbevillinger / Budget Omplaceringer Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Forsyningsvirksomher m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Drifstsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger 0822 Forskyd af likv.aktiv Øvr.finansforskydn D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån deb 0855 ialt A + B + C + D + E F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 102 Skatter Optagelse af lån F. Finansiering i alt Balance

14

15 Udgiftsregnskab generelle bemærkninger

16

17 Generelle bemærkninger til regnskab Udgiftsregnskab/bevillingsregnskab Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelse af det udgiftsbaserede regnskab, som alene indeholder indtægter og udgifter, idet der ikke udarbejdes en særskilt balance for det udgiftsbaserede regnskab. Regelsættet for den udgiftsbaserede resultatopgørelse med tilhørende regnskabsoversigt på bevillingsniveau er uændret i forhold til regnskabet for tidligere år. Indholdet i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for er begrænset til væsentlige og lovkrævede oversigter, bemærkninger og specifikationer, herunder bevillingsoversigter. De væsentligste regnskabsprincipper for den udgiftsbaserede resultatopgørelse er: Totalregnskabet Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter, som er defineret i overensstemmelser med Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dog er regnskabsposterne i regnskabsoversigten på bevillingsniveau opført i overensstemmelse med posterne i årsbudgettets bevillingsoversigt. Periodisering Det udgiftsbaserede regnskab omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til regnskabsåret. Udgifter medtages således i det år betalingsforpligtelsen er opstået dvs. ved modtagelse af leverandørfaktura eller andre betalingsforpligtelser. Indtægter medtages i det år hvor endelig ret er erhvervet, dvs. ved fremsendelse af refusionsopgørelser, fakturaer eller modtagelse af tilsagn om indbetalinger o. lign. Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages således ikke til afskrivning i balancen, således som det sker i det omkostningsbaserede regnskab.

18 Generelle bemærkninger til regnskab sopgørelse kr. (netto) Budget Tillægs bevilling Korr. Budget Forskel korr. Budget og regnskab I. Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Renter og kursregulering I alt Driftsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Anlægsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalget Anlægsvirksomhed i alt Resultat af det skattefinansierede område II. Forsyningsområdet Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Resultat af forsyningsområdet Resultat i alt Det samlede resultatet for det skattefinansierede område er 49,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Afvigelsen kan både henføres til finansiering, drift og anlæg. I forhold til det korrigerede budget er der merindtægter vedr. skatter, tilskud og udligning på 5 mio. kr. Oveni dette er der mindreudgifter til drift på 7 mio. kr. og mindreudgifter til anlæg på 38 mio. kr. Det kan bemærkes, at det korrigerede budget er 30 mio. kr. større end det oprindelige budget. Ses resultatet i forhold til det oprindelige budget, er der imidlertid fortsat tale om en positiv afvigelse. I forhold til det oprindelige budget giver resultatet af driften dog et merforbrug på 3,5 mio. kr., mens anlægsområdet giver et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

19 Generelle bemærkninger til regnskab Resultatet af forsyningsområdet er 1,2 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det samlede resultat af det udgiftsbaserede regnskab viser et overskud i regnskabsåret på 11,4 mio. kr. Der er i bemærkningerne nærmere redegjort specifikt for afvigelserne. Om de øvrige forudsætninger, der blev lagt til grund ved budgetlægningen, kan følgende bemærkes: Befolkning Kommunens indbyggertal var pr. 1. januar på og pr. 31. december svarende til en stigning på 109 personer. Likviditeten Den likvide beholdning var: Pr. 1. januar Pr. 31. december Forøgelse kr kr kr. Ved budgetvedtagelsen forventedes et træk på de likvide aktiver på kr. Det faktiske træk i regnskabsåret var på kr (Netto) 2013 Likvid beholdning 1/ Tilgang af likvide aktiver Årets resultat Lånoptagelse m.v Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån Kursregulering Likvid beholdning 31/

20

21 Oversigt over uforbrugte bevillinger

22

23 Overførte uforbrugte bevillinger Uforbrugte bevillinger Drift/ Godkendt af der er overført til budget 2015 anlæg/ Kommunalfinansiering bestyrelsen Drift/refusion Børne- og Kulturudvalget Dagtilbud Drift Skoler og skolefritidsordninger Drift Idræt og fritid Drift Kultur Drift Fremtidens Borgerhus Drift Social- og Sundhedsudvalget Sundhed, forebyggelse og sygehuse Drift Pleje samt aktivitet- og botilbud Drift Øvrige sociale ydelser Drift Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder Drift Kommunale Ejendomme Drift Økonomiudvalget Administrativ organisation Drift Jobcenter Drift Anlæg Børne- og Kulturudvalget Dagtilbud Anlæg 0 Skoler og skolefritidsordninger Anlæg 0 Idræt og fritid Anlæg 0 Kultur Anlæg Fremtidens Borgerhus Anlæg 0 Social- og Sundhedsudvalget Pleje samt aktivitet- og botilbud Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder Anlæg Kommunale ejendomme Anlæg Økonomiudvalget Administrativ organisation Anlæg Finansiering Renter og lån Restlåneoptagelse 2013 Finansiering 0 Overført låneadgang Finansiering ESCO projekter Finansiering Beskæftigelsestilskud Finansiering 0 I alt overført til budget Overførslerne har fundet sted indenfor de af Vallensbæk Kommunes vedtagne regler om overførselsadgang.

24

25 soversigt soversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillinger hertil.

26

27 Børne- og Kulturudvalget

28

29 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Dagtilbud Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Daginst.Fælles formål Fælles formål Sprogstimulering af børn der ikke er optaget i dagtilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i dagtilbudsloven) Syvhøjvænge Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Nøddeboparken Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Mejsebo Fælles formål

30 Børne- og Kulturudvalget soversigt 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen Oprindeligt budget Stien Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Løkkebo Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Regnbuen Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Sommerfuglen Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Birkely Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Amalieparken Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76 stk. 2 i dagtilbudsloven) Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Dagpleje Dagpleje-Løn dagpleje Løn til dagplejere Dagpleje-Fælles udgifter Dagpleje Ledelse og administration Dagpleje-Forældrebetaling og friplads

31 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Gæstedagplejehus Dagpleje Integrerede daginstitutioner Daginst.Fælles form Integrerede daginstitutioner Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) Syvhøjvænge Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Nøddeboparken Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Mejsebo Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Stien Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Løkkebo Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Regnbuen

32 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Sommerfuglen Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Birkely Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Amalieparken Integrerede daginstitutioner Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Støttepæd. - Birkely Integrerede daginstitutioner Centrale puljer CØI Integrerede daginstitutioner

33 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.2 Skole/skolefritidsordning Bevilling Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler SFO Vallensbæk Skole Folkeskoler SFO Egholmskolen Folkeskoler SFO Pilehaveskolen Folkeskoler Skoler Fælles udgifter og indtægter Folkeskoler Opsøgende og forebyggende undgomsarb Folkeskoler Vallensbæk Skole Folkeskoler Ledelse og administration Egholmskolen Folkeskoler Ledelse og administration Pilehaveskolen Folkeskoler Ledelse og administration

34 Børne- og Kulturudvalget soversigt Pilehaveskolen-moms Folkeskoler Oprindeligt budget Naturskolen Folkeskoler Multisalen-Vallensbæk skole Folkeskoler Festsal - Egholmskolen Folkeskoler Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter CID Skole, Fælles udgifter og indtægter Folkeskoler Centrale puljer CØI Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skoler Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk Udvikling Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skoler Fælles udgifter og indtægter Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger SFO Fælles formål Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat

35 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter SFO Vallensbæk Skole Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Egholmskolen Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Pilehaveskolen Skolefritidsordninger Ledelse og administration PIF2 Byggeren Skolefritidsordninger PIF2 Klub Nordmark Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Skoler Fælles udgifter og indtægter Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Pædagogisk Udvikling Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse efter- og videreudd. af lærere og pædagoger Bidrag til statslige og private skoler Skoler Fælles udgifter og indtægter Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

36 Børne- og Kulturudvalget soversigt Efterskoler og ungdomskostskoler Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Skoler Fælles udgifter og indtægter Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Skoler Fælles udgifter og indtægter Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoler Fælles udgifter og indtægter Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Skoler Fælles udgifter og indtægter Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Drivhuset Ungdomsskolevirksomhed

37 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drop-in Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolelærere Ungdomsskolevirksomhed Klub Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Juniorklubber Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Skoler Fælles udgifter og indtægter Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v

38 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler Interaktive tavler Rådighed Folkeskoler

39 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.3 Børn/unge m særlig behov Bevilling Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Syge- og hjemmeundervisning Børn og unge m. særlige behov Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Ishøjsamarb. og Udbetaling DK Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og unge m. særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Børn og unge m. særlige behov Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)

40 Børne- og Kulturudvalget soversigt 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bø/Ung særlig behov-ishøj privat lev Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Specialpædagogisk bistand til voksne Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Børn og unge m. særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Børn og unge m. særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber

41 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2. Fritid og Kultur Idræt og fritid Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0032 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Idræt Fælles formål Stadion og idrætsanlæg Ledelse og administration Andre fritidsfaciliteter Naturlegeplads Andre fritidsfaciliteter Juniorhuset Andre fritidsfaciliteter Sportsdykkerklubhus Andre fritidsfaciliteter Kano og Kajakklub Andre fritidsfaciliteter Ridecenter-momsreg Andre fritidsfaciliteter Ridecen.-delvis moms Andre fritidsfaciliteter Ridecenter - indtægter leje boks mv

42 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget 000 Andre fritidsfaciliteter Ridecenter momsfrie indtægter Andre fritidsfaciliteter Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Rideskole - Momsreg Andre fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur 0235 Havne Lystbådehavne m.v Lystbådehavn Lystbådehavne m.v Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Svømmehaller Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Svømmehal solarium-moms Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætscentret Vallensbæk Idrætsfaciliteter for børn og unge Foreningssekr-moms Idrætsfaciliteter for børn og unge

43 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.2 Kultur Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Løkkekrogen 11C Andre faste ejendomme Løkkekrogen - moms Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Antenneplads-Korsagergård - Indtægter Andre fritidsfaciliteter Kultur Fælles udgifter og indtægter Andre fritidsfaciliteter Foreningsgårdene Andre fritidsfaciliteter Marketenderi-moms Andre fritidsfaciliteter Centrale puljer CØI Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur

44 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering 0335 Kulturel virksomhed Teatre Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børneteater Teatre Børneteater Teatre Børneteater Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Teatre Musikarrangementer Musikskole Musikarrangementer - Drift Ledelse og administration Andre kulturelle opgaver Andre Kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Vallensbækbogen momsreg Andre kulturelle opgaver Kunsthal tunnel ved station Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysning

45 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysning Aktiviteter Lokaletilskud Folkeoplysning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ferieaktiviteter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkeoplysning Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Befordring af midlertid.syge f.ungdomsud Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v

46 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer Musikskole Refusion vedrørende musikskoler

47 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Kultur og fritid Digital Kunsthal Rådighed Andre kulturelle opgaver

48 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.3 Fremtidens Borgerhus Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fremtidens Borgerhus Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Undervisning og kultur 0332 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Fremtidens Borgerhus Udlån Folkebiblioteker Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Ledelse og administration Fremtidens Borgerhus Udlån momsreg Folkebiblioteker Fremtidens Borgerhus Folkebiblioteker Ledelse og administration Fælles - Fremtidens Borgerhus - momsreg Folkebiblioteker

49 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fremtidens Borgerhus Kommunalbestyrelsesmedlemmer Borgerservice Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Kultur og Fore. Personale Øvrig administration Fremtidens Borgerhus Myndighedsudøvelse Fælles u / i BS Adm Myndighedsudøvelse Øvrig administration Borgerservice Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles IT og telefoni Fælles u / i BS Adm Fælles IT og telefoni

50 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre

51 Specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget

52

53 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning Deltema 1.1 Dagtilbud indeholder, Den kommunale dagpleje Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter 9 daginstitutioner Den kommunale dagpleje samt daginstitutionerne er omfattet af Dagtilbudsloven, som udgør den lovgivningsmæssige ramme om dagtilbuddene, herunder også integrationsindsatsen og støtten til børn og unge med særlige behov. Kommunen sørger for at der er det nødvendige antal dagplejepladser, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. De 9 daginstitutioner er integrerede institutioner til børn i alderen 0 til 6 år. Dagplejen og Daginstitutionerne har sammen med de øvrige institutioner og forskellige områder indenfor Børne- og Kulturudvalgets område i perioden arbejdet med følgende politiske målsætninger: Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet Børns sprogudvikling Sunde kost- og bevægelsesinitiativer Inddragelse af forældre som ressource Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne Aktivitetstal Dækningsgrad - dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje 17,74 % 13,80 % 13,80 % 12,93 % 14,10 % 14,30 % Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige 51,82 % 52,69 % 51,42 % 52,68 % 54,94 % 52,35 % 95,09 % 103,22 % 108,43 % 82,48 % 91,92 % 95,73 % I alt 82,54 % 85,17 % 87,20 % 74,16 % 73,99 % 81,93 % Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. januar og 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Dækningsgraden på 103,22 % pr. 31. januar samt 108,43 % pr. 31. marts for 3-5 årige skyldes, at der er indskrevet børn fra andre kommuner. Dækningsgraden pr. 30. juni er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april. Dækningsgraden på 82,48 % pr. 30. juni for 3-5 årige skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Dækningsgraden pr. 30. september er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. juli. Dækningsgraden pr. 31. december er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. september. sbemærkninger

54 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Antal børn i dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige I alt Faldet i antal af 3-5 årige pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er starter i skolefritidsordning pr. 1. maj. sbemærkninger

55 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Fælles formål Syvhøjvænge Nøddebo Mejsebo Stien Løkkebo Regnbuen Sommerfug Birkely Amalieparken Dagpleje Fællesudgifter og -indtægter Syvhøjvænge Nøddeboparken Mejsebo Stien Løkkebo Regnbuen Sommerfuglen Birkely Amalieparken Dagtilbud i alt = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger Fælles formål Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en nettomerindtægt på kr., som primært skyldes en merudgift på tilskud til forældre for privat pasning, merindtægt i forældrebetaling for børn fra andre kommuner, mindreudgift vedrørende søskenderabat samt en merudgift fra andre kommuner vedrørende mellemkommunale betalinger for dagtilbudspladser. Dagpleje Budgettet på området er opskrevet med kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til samt tildeling af centrale lønkroner. sbemærkninger

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

REGNSKAB 2014 ÅRSBERETNING

REGNSKAB 2014 ÅRSBERETNING Årsberetning 214 Vesthimmerlands Kommune REGNSKAB 214 ÅRSBERETNING Side 1 Årsberetning 214 Vesthimmerlands Kommune Forord Indholdsfortegnelse KOMMUNEOPLYSNINGER BORGMESTERENS FORORD Side 3 5 PÅTEGNINGER

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning til årsregnskab

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget-

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget- Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 5. juli 2012 Enhed: Administrationspolitik Sagsbeh.: depswle Sags nr.: 1204838

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Introduktion til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning... 7 Årets gang i Egedal Kommune...

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere