Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014"

Transkript

1 Vallensbæk Kommunes for året

2

3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab Generelle bemærkninger sopgørelse Oversigt over uforbrugte bevillinger soversigt: Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og Unge Fritid og Kultur Specielle bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget 4 Sundhed og Sygdom Familier med særlige behov Lovbestemte ydelser (Overførsels-/forsørgelsesudgifter) Specielle bemærkninger Teknisk- og Miljøudvalget 8 Vores By Forsyningsvirksomheder brugerfinansieret Specielle bemærkninger Økonomiudvalget 12 Organisation Arbejdsmarked Specielle bemærkninger soversigt, finansiering: Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Specielle bemærkninger Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Specielle bemærkninger Omkostningsregnskab Generelle bemærkninger Anvendt regnskabspraksis Balance Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Øvrige oversigter og redegørelser Tværgående artsoversigt (Udgiftsregnskab) Personaleoversigt med bemærkninger Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler

4

5 Forord og ledelsespåtegning Forord Vallensbæk Kommune er en af de kommuner landet, der har den største procentvise vækst i antallet af husstande over de seneste år kommunen har nu over indbyggere. Samtidig holder vi fast i den gode og sunde økonomi, vi har fået opbygget i løbet af de seneste år. Vallensbæk er en populær kommune at bo i, og det giver os en positiv udfordring med fortsat at kunne tilbyde et højt serviceniveau til alle vores borgere. Det gælder både skolegang, børnepasning, ældrepleje og mange andre områder, der berører vallensbækborgernes hverdag. Den nyvalgte kommunalbestyrelse kom godt i gang i begyndelsen af og har i løbet af året vedtaget kommuneplanstrategien og en række politiske målsætninger. Dermed er kursen sat for den fortsatte udvikling af kommunen. Vi er meget langt i vores ambitiøse plan med at energirenovere kommunens bygninger, så alle skoler, daginstitutioner, fritidsordninger lever op til moderne standarder og samtidig har et lavere energiforbrug og bedre indeklima. Af andre større projekter kan nævnes renoveringen af Egholmskolen, der er færdig nu, og lokalerne er klar til at imødegå fremtidens krav. Og Idrætscentret er også ved at få en kærlig hånd med nyt gulv i hallen, renoveret tag samt en ny kunstgræsbane. Kultur- og fritidslivet i Vallensbæk er meget levende med mange foreninger og klubber med aktive og engagerede medlemmer. Fx afholdes hvert år en lang række arrangementer i kommunen, såsom sankthansaften på Vallensbæk Havn med tusinder af besøgende, motionsløbet Vallensbæk Rundt, Gadekærskoncerten i Vallensbæk Landsby, Store Cykeldag og Mosens Dag. Vores samlede borger- og biblioteksservice hedder nu Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, og huset er fortsat et mødested, der udvikler sig dynamisk i et samspil mellem kommunen, private aktører og frivillige kræfter. Jobcenter Vallensbæk arbejder målrettet på at få de ledige ud på arbejdsmarkedet, og som kommune arbejder vi på at skabe et positivt og erhvervsvenligt klima. På infrastruktur-området sker der også store ting. Med den kommende letbane bliver Vallensbæk et trafikalt knudepunkt. Det bliver muligt at lade bilen stå og komme hurtigt og nemt på tværs af hovedstadsområdet til fx store uddannelsesinstitutioner som DTU i Lyngby. En jernbane får vi desværre også kørende tværs gennem Vallensbæk, og vi kæmper fortsat en indædt kamp side om side med engagerede vallensbækborgere for at få gjort noget ved de støjproblemer, som den medfører. Jeg ser frem til fortsat at udvikle Vallensbæk som en velfungerende og attraktiv boligby. God fornøjelse med regnskabet. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Borgmester

6 Forord og ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Økonomiudvalget har den 21. april 2015 aflagt årsregnskab for for Vallensbæk Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Vallensbæk Kommune, den 29. april 2015 Henrik Rasmussen / Lars Hansen borgmester kommunaldirektør

7 Den uafhængige revisors påtegning Til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. december. Årsregnskabet [jf. siderne i Vallensbæk Kommunes for året ] omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

8 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte resultatbudget for som sammenligningstal i årsregnskabet for. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Roskilde, den 9. juni 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Verni Jensen Registreret revisor

9 Udgiftsregnskab

10

11 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

12

13 Hovedoversigt i kr. Tillægsbevillinger / Budget Omplaceringer Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Forsyningsvirksomher m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Drifstsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger 0822 Forskyd af likv.aktiv Øvr.finansforskydn D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån deb 0855 ialt A + B + C + D + E F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 102 Skatter Optagelse af lån F. Finansiering i alt Balance

14

15 Udgiftsregnskab generelle bemærkninger

16

17 Generelle bemærkninger til regnskab Udgiftsregnskab/bevillingsregnskab Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelse af det udgiftsbaserede regnskab, som alene indeholder indtægter og udgifter, idet der ikke udarbejdes en særskilt balance for det udgiftsbaserede regnskab. Regelsættet for den udgiftsbaserede resultatopgørelse med tilhørende regnskabsoversigt på bevillingsniveau er uændret i forhold til regnskabet for tidligere år. Indholdet i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for er begrænset til væsentlige og lovkrævede oversigter, bemærkninger og specifikationer, herunder bevillingsoversigter. De væsentligste regnskabsprincipper for den udgiftsbaserede resultatopgørelse er: Totalregnskabet Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter, som er defineret i overensstemmelser med Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dog er regnskabsposterne i regnskabsoversigten på bevillingsniveau opført i overensstemmelse med posterne i årsbudgettets bevillingsoversigt. Periodisering Det udgiftsbaserede regnskab omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til regnskabsåret. Udgifter medtages således i det år betalingsforpligtelsen er opstået dvs. ved modtagelse af leverandørfaktura eller andre betalingsforpligtelser. Indtægter medtages i det år hvor endelig ret er erhvervet, dvs. ved fremsendelse af refusionsopgørelser, fakturaer eller modtagelse af tilsagn om indbetalinger o. lign. Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages således ikke til afskrivning i balancen, således som det sker i det omkostningsbaserede regnskab.

18 Generelle bemærkninger til regnskab sopgørelse kr. (netto) Budget Tillægs bevilling Korr. Budget Forskel korr. Budget og regnskab I. Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Renter og kursregulering I alt Driftsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Anlægsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalget Anlægsvirksomhed i alt Resultat af det skattefinansierede område II. Forsyningsområdet Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Resultat af forsyningsområdet Resultat i alt Det samlede resultatet for det skattefinansierede område er 49,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Afvigelsen kan både henføres til finansiering, drift og anlæg. I forhold til det korrigerede budget er der merindtægter vedr. skatter, tilskud og udligning på 5 mio. kr. Oveni dette er der mindreudgifter til drift på 7 mio. kr. og mindreudgifter til anlæg på 38 mio. kr. Det kan bemærkes, at det korrigerede budget er 30 mio. kr. større end det oprindelige budget. Ses resultatet i forhold til det oprindelige budget, er der imidlertid fortsat tale om en positiv afvigelse. I forhold til det oprindelige budget giver resultatet af driften dog et merforbrug på 3,5 mio. kr., mens anlægsområdet giver et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

19 Generelle bemærkninger til regnskab Resultatet af forsyningsområdet er 1,2 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det samlede resultat af det udgiftsbaserede regnskab viser et overskud i regnskabsåret på 11,4 mio. kr. Der er i bemærkningerne nærmere redegjort specifikt for afvigelserne. Om de øvrige forudsætninger, der blev lagt til grund ved budgetlægningen, kan følgende bemærkes: Befolkning Kommunens indbyggertal var pr. 1. januar på og pr. 31. december svarende til en stigning på 109 personer. Likviditeten Den likvide beholdning var: Pr. 1. januar Pr. 31. december Forøgelse kr kr kr. Ved budgetvedtagelsen forventedes et træk på de likvide aktiver på kr. Det faktiske træk i regnskabsåret var på kr (Netto) 2013 Likvid beholdning 1/ Tilgang af likvide aktiver Årets resultat Lånoptagelse m.v Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån Kursregulering Likvid beholdning 31/

20

21 Oversigt over uforbrugte bevillinger

22

23 Overførte uforbrugte bevillinger Uforbrugte bevillinger Drift/ Godkendt af der er overført til budget 2015 anlæg/ Kommunalfinansiering bestyrelsen Drift/refusion Børne- og Kulturudvalget Dagtilbud Drift Skoler og skolefritidsordninger Drift Idræt og fritid Drift Kultur Drift Fremtidens Borgerhus Drift Social- og Sundhedsudvalget Sundhed, forebyggelse og sygehuse Drift Pleje samt aktivitet- og botilbud Drift Øvrige sociale ydelser Drift Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder Drift Kommunale Ejendomme Drift Økonomiudvalget Administrativ organisation Drift Jobcenter Drift Anlæg Børne- og Kulturudvalget Dagtilbud Anlæg 0 Skoler og skolefritidsordninger Anlæg 0 Idræt og fritid Anlæg 0 Kultur Anlæg Fremtidens Borgerhus Anlæg 0 Social- og Sundhedsudvalget Pleje samt aktivitet- og botilbud Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder Anlæg Kommunale ejendomme Anlæg Økonomiudvalget Administrativ organisation Anlæg Finansiering Renter og lån Restlåneoptagelse 2013 Finansiering 0 Overført låneadgang Finansiering ESCO projekter Finansiering Beskæftigelsestilskud Finansiering 0 I alt overført til budget Overførslerne har fundet sted indenfor de af Vallensbæk Kommunes vedtagne regler om overførselsadgang.

24

25 soversigt soversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillinger hertil.

26

27 Børne- og Kulturudvalget

28

29 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Dagtilbud Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Daginst.Fælles formål Fælles formål Sprogstimulering af børn der ikke er optaget i dagtilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i dagtilbudsloven) Syvhøjvænge Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Nøddeboparken Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Mejsebo Fælles formål

30 Børne- og Kulturudvalget soversigt 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen Oprindeligt budget Stien Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Løkkebo Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Regnbuen Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Sommerfuglen Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Birkely Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Amalieparken Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76 stk. 2 i dagtilbudsloven) Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Dagpleje Dagpleje-Løn dagpleje Løn til dagplejere Dagpleje-Fælles udgifter Dagpleje Ledelse og administration Dagpleje-Forældrebetaling og friplads

31 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Gæstedagplejehus Dagpleje Integrerede daginstitutioner Daginst.Fælles form Integrerede daginstitutioner Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) Syvhøjvænge Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Nøddeboparken Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Mejsebo Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Stien Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Løkkebo Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Regnbuen

32 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Sommerfuglen Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Birkely Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Amalieparken Integrerede daginstitutioner Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Støttepæd. - Birkely Integrerede daginstitutioner Centrale puljer CØI Integrerede daginstitutioner

33 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.2 Skole/skolefritidsordning Bevilling Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler SFO Vallensbæk Skole Folkeskoler SFO Egholmskolen Folkeskoler SFO Pilehaveskolen Folkeskoler Skoler Fælles udgifter og indtægter Folkeskoler Opsøgende og forebyggende undgomsarb Folkeskoler Vallensbæk Skole Folkeskoler Ledelse og administration Egholmskolen Folkeskoler Ledelse og administration Pilehaveskolen Folkeskoler Ledelse og administration

34 Børne- og Kulturudvalget soversigt Pilehaveskolen-moms Folkeskoler Oprindeligt budget Naturskolen Folkeskoler Multisalen-Vallensbæk skole Folkeskoler Festsal - Egholmskolen Folkeskoler Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter CID Skole, Fælles udgifter og indtægter Folkeskoler Centrale puljer CØI Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skoler Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk Udvikling Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skoler Fælles udgifter og indtægter Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger SFO Fælles formål Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat

35 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter SFO Vallensbæk Skole Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Egholmskolen Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Pilehaveskolen Skolefritidsordninger Ledelse og administration PIF2 Byggeren Skolefritidsordninger PIF2 Klub Nordmark Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Skoler Fælles udgifter og indtægter Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Pædagogisk Udvikling Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse efter- og videreudd. af lærere og pædagoger Bidrag til statslige og private skoler Skoler Fælles udgifter og indtægter Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

36 Børne- og Kulturudvalget soversigt Efterskoler og ungdomskostskoler Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Skoler Fælles udgifter og indtægter Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Skoler Fælles udgifter og indtægter Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoler Fælles udgifter og indtægter Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Skoler Fælles udgifter og indtægter Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Drivhuset Ungdomsskolevirksomhed

37 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drop-in Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolelærere Ungdomsskolevirksomhed Klub Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Juniorklubber Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Skoler Fælles udgifter og indtægter Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v

38 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler Interaktive tavler Rådighed Folkeskoler

39 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.3 Børn/unge m særlig behov Bevilling Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Syge- og hjemmeundervisning Børn og unge m. særlige behov Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Ishøjsamarb. og Udbetaling DK Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og unge m. særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Børn og unge m. særlige behov Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)

40 Børne- og Kulturudvalget soversigt 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bø/Ung særlig behov-ishøj privat lev Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Specialpædagogisk bistand til voksne Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Børn og unge m. særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Børn og unge m. særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber

41 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2. Fritid og Kultur Idræt og fritid Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0032 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Idræt Fælles formål Stadion og idrætsanlæg Ledelse og administration Andre fritidsfaciliteter Naturlegeplads Andre fritidsfaciliteter Juniorhuset Andre fritidsfaciliteter Sportsdykkerklubhus Andre fritidsfaciliteter Kano og Kajakklub Andre fritidsfaciliteter Ridecenter-momsreg Andre fritidsfaciliteter Ridecen.-delvis moms Andre fritidsfaciliteter Ridecenter - indtægter leje boks mv

42 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget 000 Andre fritidsfaciliteter Ridecenter momsfrie indtægter Andre fritidsfaciliteter Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Rideskole - Momsreg Andre fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur 0235 Havne Lystbådehavne m.v Lystbådehavn Lystbådehavne m.v Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Svømmehaller Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Svømmehal solarium-moms Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætscentret Vallensbæk Idrætsfaciliteter for børn og unge Foreningssekr-moms Idrætsfaciliteter for børn og unge

43 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.2 Kultur Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Løkkekrogen 11C Andre faste ejendomme Løkkekrogen - moms Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Antenneplads-Korsagergård - Indtægter Andre fritidsfaciliteter Kultur Fælles udgifter og indtægter Andre fritidsfaciliteter Foreningsgårdene Andre fritidsfaciliteter Marketenderi-moms Andre fritidsfaciliteter Centrale puljer CØI Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur

44 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering 0335 Kulturel virksomhed Teatre Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børneteater Teatre Børneteater Teatre Børneteater Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Teatre Musikarrangementer Musikskole Musikarrangementer - Drift Ledelse og administration Andre kulturelle opgaver Andre Kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Vallensbækbogen momsreg Andre kulturelle opgaver Kunsthal tunnel ved station Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysning

45 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysning Aktiviteter Lokaletilskud Folkeoplysning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ferieaktiviteter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkeoplysning Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Befordring af midlertid.syge f.ungdomsud Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v

46 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer Musikskole Refusion vedrørende musikskoler

47 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Kultur og fritid Digital Kunsthal Rådighed Andre kulturelle opgaver

48 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.3 Fremtidens Borgerhus Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fremtidens Borgerhus Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Undervisning og kultur 0332 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Fremtidens Borgerhus Udlån Folkebiblioteker Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Ledelse og administration Fremtidens Borgerhus Udlån momsreg Folkebiblioteker Fremtidens Borgerhus Folkebiblioteker Ledelse og administration Fælles - Fremtidens Borgerhus - momsreg Folkebiblioteker

49 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fremtidens Borgerhus Kommunalbestyrelsesmedlemmer Borgerservice Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Kultur og Fore. Personale Øvrig administration Fremtidens Borgerhus Myndighedsudøvelse Fælles u / i BS Adm Myndighedsudøvelse Øvrig administration Borgerservice Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles IT og telefoni Fælles u / i BS Adm Fælles IT og telefoni

50 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre

51 Specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget

52

53 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning Deltema 1.1 Dagtilbud indeholder, Den kommunale dagpleje Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter 9 daginstitutioner Den kommunale dagpleje samt daginstitutionerne er omfattet af Dagtilbudsloven, som udgør den lovgivningsmæssige ramme om dagtilbuddene, herunder også integrationsindsatsen og støtten til børn og unge med særlige behov. Kommunen sørger for at der er det nødvendige antal dagplejepladser, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. De 9 daginstitutioner er integrerede institutioner til børn i alderen 0 til 6 år. Dagplejen og Daginstitutionerne har sammen med de øvrige institutioner og forskellige områder indenfor Børne- og Kulturudvalgets område i perioden arbejdet med følgende politiske målsætninger: Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet Børns sprogudvikling Sunde kost- og bevægelsesinitiativer Inddragelse af forældre som ressource Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne Aktivitetstal Dækningsgrad - dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje 17,74 % 13,80 % 13,80 % 12,93 % 14,10 % 14,30 % Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige 51,82 % 52,69 % 51,42 % 52,68 % 54,94 % 52,35 % 95,09 % 103,22 % 108,43 % 82,48 % 91,92 % 95,73 % I alt 82,54 % 85,17 % 87,20 % 74,16 % 73,99 % 81,93 % Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. januar og 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Dækningsgraden på 103,22 % pr. 31. januar samt 108,43 % pr. 31. marts for 3-5 årige skyldes, at der er indskrevet børn fra andre kommuner. Dækningsgraden pr. 30. juni er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april. Dækningsgraden på 82,48 % pr. 30. juni for 3-5 årige skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Dækningsgraden pr. 30. september er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. juli. Dækningsgraden pr. 31. december er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. september. sbemærkninger

54 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Antal børn i dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige I alt Faldet i antal af 3-5 årige pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er starter i skolefritidsordning pr. 1. maj. sbemærkninger

55 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Fælles formål Syvhøjvænge Nøddebo Mejsebo Stien Løkkebo Regnbuen Sommerfug Birkely Amalieparken Dagpleje Fællesudgifter og -indtægter Syvhøjvænge Nøddeboparken Mejsebo Stien Løkkebo Regnbuen Sommerfuglen Birkely Amalieparken Dagtilbud i alt = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger Fælles formål Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en nettomerindtægt på kr., som primært skyldes en merudgift på tilskud til forældre for privat pasning, merindtægt i forældrebetaling for børn fra andre kommuner, mindreudgift vedrørende søskenderabat samt en merudgift fra andre kommuner vedrørende mellemkommunale betalinger for dagtilbudspladser. Dagpleje Budgettet på området er opskrevet med kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til samt tildeling af centrale lønkroner. sbemærkninger

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent CK Kronborg CVR-nr. 32 11 76 51 Årsregnskab for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

ULFSHALE LEJER- OG GRUNDEJERFORENING

ULFSHALE LEJER- OG GRUNDEJERFORENING ULFSHALE LEJER- OG GRUNDEJERFORENING Resultatopgørelse 2.011 2.012 Budget 2012 Budget 2013 Indtægter: 38 Kontingent til Foreningen( 979 medl.) 58.800 57.480 58.740 3 Opkrævede Gebyrer 3.820 4.000 4.000

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

MAZARS. GnunroE JERF oreningen EppE oalen v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde. Praxitv i

MAZARS. GnunroE JERF oreningen EppE oalen v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde. Praxitv i i, MAZARS GnunroE JERF oreningen EppE oalen v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 21 1-3. september 212 Balance 3. september 212 østenf,glled Totv

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere