Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014"

Transkript

1 Vallensbæk Kommunes for året

2

3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab Generelle bemærkninger sopgørelse Oversigt over uforbrugte bevillinger soversigt: Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og Unge Fritid og Kultur Specielle bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget 4 Sundhed og Sygdom Familier med særlige behov Lovbestemte ydelser (Overførsels-/forsørgelsesudgifter) Specielle bemærkninger Teknisk- og Miljøudvalget 8 Vores By Forsyningsvirksomheder brugerfinansieret Specielle bemærkninger Økonomiudvalget 12 Organisation Arbejdsmarked Specielle bemærkninger soversigt, finansiering: Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Specielle bemærkninger Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Specielle bemærkninger Omkostningsregnskab Generelle bemærkninger Anvendt regnskabspraksis Balance Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Øvrige oversigter og redegørelser Tværgående artsoversigt (Udgiftsregnskab) Personaleoversigt med bemærkninger Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler

4

5 Forord og ledelsespåtegning Forord Vallensbæk Kommune er en af de kommuner landet, der har den største procentvise vækst i antallet af husstande over de seneste år kommunen har nu over indbyggere. Samtidig holder vi fast i den gode og sunde økonomi, vi har fået opbygget i løbet af de seneste år. Vallensbæk er en populær kommune at bo i, og det giver os en positiv udfordring med fortsat at kunne tilbyde et højt serviceniveau til alle vores borgere. Det gælder både skolegang, børnepasning, ældrepleje og mange andre områder, der berører vallensbækborgernes hverdag. Den nyvalgte kommunalbestyrelse kom godt i gang i begyndelsen af og har i løbet af året vedtaget kommuneplanstrategien og en række politiske målsætninger. Dermed er kursen sat for den fortsatte udvikling af kommunen. Vi er meget langt i vores ambitiøse plan med at energirenovere kommunens bygninger, så alle skoler, daginstitutioner, fritidsordninger lever op til moderne standarder og samtidig har et lavere energiforbrug og bedre indeklima. Af andre større projekter kan nævnes renoveringen af Egholmskolen, der er færdig nu, og lokalerne er klar til at imødegå fremtidens krav. Og Idrætscentret er også ved at få en kærlig hånd med nyt gulv i hallen, renoveret tag samt en ny kunstgræsbane. Kultur- og fritidslivet i Vallensbæk er meget levende med mange foreninger og klubber med aktive og engagerede medlemmer. Fx afholdes hvert år en lang række arrangementer i kommunen, såsom sankthansaften på Vallensbæk Havn med tusinder af besøgende, motionsløbet Vallensbæk Rundt, Gadekærskoncerten i Vallensbæk Landsby, Store Cykeldag og Mosens Dag. Vores samlede borger- og biblioteksservice hedder nu Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, og huset er fortsat et mødested, der udvikler sig dynamisk i et samspil mellem kommunen, private aktører og frivillige kræfter. Jobcenter Vallensbæk arbejder målrettet på at få de ledige ud på arbejdsmarkedet, og som kommune arbejder vi på at skabe et positivt og erhvervsvenligt klima. På infrastruktur-området sker der også store ting. Med den kommende letbane bliver Vallensbæk et trafikalt knudepunkt. Det bliver muligt at lade bilen stå og komme hurtigt og nemt på tværs af hovedstadsområdet til fx store uddannelsesinstitutioner som DTU i Lyngby. En jernbane får vi desværre også kørende tværs gennem Vallensbæk, og vi kæmper fortsat en indædt kamp side om side med engagerede vallensbækborgere for at få gjort noget ved de støjproblemer, som den medfører. Jeg ser frem til fortsat at udvikle Vallensbæk som en velfungerende og attraktiv boligby. God fornøjelse med regnskabet. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Borgmester

6 Forord og ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Økonomiudvalget har den 21. april 2015 aflagt årsregnskab for for Vallensbæk Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Vallensbæk Kommune, den 29. april 2015 Henrik Rasmussen / Lars Hansen borgmester kommunaldirektør

7 Den uafhængige revisors påtegning Til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. december. Årsregnskabet [jf. siderne i Vallensbæk Kommunes for året ] omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

8 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte resultatbudget for som sammenligningstal i årsregnskabet for. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Roskilde, den 9. juni 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Verni Jensen Registreret revisor

9 Udgiftsregnskab

10

11 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

12

13 Hovedoversigt i kr. Tillægsbevillinger / Budget Omplaceringer Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Forsyningsvirksomher m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Drifstsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger 0822 Forskyd af likv.aktiv Øvr.finansforskydn D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån deb 0855 ialt A + B + C + D + E F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 102 Skatter Optagelse af lån F. Finansiering i alt Balance

14

15 Udgiftsregnskab generelle bemærkninger

16

17 Generelle bemærkninger til regnskab Udgiftsregnskab/bevillingsregnskab Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelse af det udgiftsbaserede regnskab, som alene indeholder indtægter og udgifter, idet der ikke udarbejdes en særskilt balance for det udgiftsbaserede regnskab. Regelsættet for den udgiftsbaserede resultatopgørelse med tilhørende regnskabsoversigt på bevillingsniveau er uændret i forhold til regnskabet for tidligere år. Indholdet i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for er begrænset til væsentlige og lovkrævede oversigter, bemærkninger og specifikationer, herunder bevillingsoversigter. De væsentligste regnskabsprincipper for den udgiftsbaserede resultatopgørelse er: Totalregnskabet Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter, som er defineret i overensstemmelser med Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dog er regnskabsposterne i regnskabsoversigten på bevillingsniveau opført i overensstemmelse med posterne i årsbudgettets bevillingsoversigt. Periodisering Det udgiftsbaserede regnskab omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til regnskabsåret. Udgifter medtages således i det år betalingsforpligtelsen er opstået dvs. ved modtagelse af leverandørfaktura eller andre betalingsforpligtelser. Indtægter medtages i det år hvor endelig ret er erhvervet, dvs. ved fremsendelse af refusionsopgørelser, fakturaer eller modtagelse af tilsagn om indbetalinger o. lign. Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages således ikke til afskrivning i balancen, således som det sker i det omkostningsbaserede regnskab.

18 Generelle bemærkninger til regnskab sopgørelse kr. (netto) Budget Tillægs bevilling Korr. Budget Forskel korr. Budget og regnskab I. Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Renter og kursregulering I alt Driftsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Anlægsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalget Anlægsvirksomhed i alt Resultat af det skattefinansierede område II. Forsyningsområdet Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Resultat af forsyningsområdet Resultat i alt Det samlede resultatet for det skattefinansierede område er 49,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Afvigelsen kan både henføres til finansiering, drift og anlæg. I forhold til det korrigerede budget er der merindtægter vedr. skatter, tilskud og udligning på 5 mio. kr. Oveni dette er der mindreudgifter til drift på 7 mio. kr. og mindreudgifter til anlæg på 38 mio. kr. Det kan bemærkes, at det korrigerede budget er 30 mio. kr. større end det oprindelige budget. Ses resultatet i forhold til det oprindelige budget, er der imidlertid fortsat tale om en positiv afvigelse. I forhold til det oprindelige budget giver resultatet af driften dog et merforbrug på 3,5 mio. kr., mens anlægsområdet giver et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

19 Generelle bemærkninger til regnskab Resultatet af forsyningsområdet er 1,2 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det samlede resultat af det udgiftsbaserede regnskab viser et overskud i regnskabsåret på 11,4 mio. kr. Der er i bemærkningerne nærmere redegjort specifikt for afvigelserne. Om de øvrige forudsætninger, der blev lagt til grund ved budgetlægningen, kan følgende bemærkes: Befolkning Kommunens indbyggertal var pr. 1. januar på og pr. 31. december svarende til en stigning på 109 personer. Likviditeten Den likvide beholdning var: Pr. 1. januar Pr. 31. december Forøgelse kr kr kr. Ved budgetvedtagelsen forventedes et træk på de likvide aktiver på kr. Det faktiske træk i regnskabsåret var på kr (Netto) 2013 Likvid beholdning 1/ Tilgang af likvide aktiver Årets resultat Lånoptagelse m.v Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån Kursregulering Likvid beholdning 31/

20

21 Oversigt over uforbrugte bevillinger

22

23 Overførte uforbrugte bevillinger Uforbrugte bevillinger Drift/ Godkendt af der er overført til budget 2015 anlæg/ Kommunalfinansiering bestyrelsen Drift/refusion Børne- og Kulturudvalget Dagtilbud Drift Skoler og skolefritidsordninger Drift Idræt og fritid Drift Kultur Drift Fremtidens Borgerhus Drift Social- og Sundhedsudvalget Sundhed, forebyggelse og sygehuse Drift Pleje samt aktivitet- og botilbud Drift Øvrige sociale ydelser Drift Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder Drift Kommunale Ejendomme Drift Økonomiudvalget Administrativ organisation Drift Jobcenter Drift Anlæg Børne- og Kulturudvalget Dagtilbud Anlæg 0 Skoler og skolefritidsordninger Anlæg 0 Idræt og fritid Anlæg 0 Kultur Anlæg Fremtidens Borgerhus Anlæg 0 Social- og Sundhedsudvalget Pleje samt aktivitet- og botilbud Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder Anlæg Kommunale ejendomme Anlæg Økonomiudvalget Administrativ organisation Anlæg Finansiering Renter og lån Restlåneoptagelse 2013 Finansiering 0 Overført låneadgang Finansiering ESCO projekter Finansiering Beskæftigelsestilskud Finansiering 0 I alt overført til budget Overførslerne har fundet sted indenfor de af Vallensbæk Kommunes vedtagne regler om overførselsadgang.

24

25 soversigt soversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillinger hertil.

26

27 Børne- og Kulturudvalget

28

29 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Dagtilbud Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Daginst.Fælles formål Fælles formål Sprogstimulering af børn der ikke er optaget i dagtilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i dagtilbudsloven) Syvhøjvænge Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Nøddeboparken Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Mejsebo Fælles formål

30 Børne- og Kulturudvalget soversigt 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen Oprindeligt budget Stien Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Løkkebo Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Regnbuen Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Sommerfuglen Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Birkely Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Amalieparken Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76 stk. 2 i dagtilbudsloven) Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Dagpleje Dagpleje-Løn dagpleje Løn til dagplejere Dagpleje-Fælles udgifter Dagpleje Ledelse og administration Dagpleje-Forældrebetaling og friplads

31 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Gæstedagplejehus Dagpleje Integrerede daginstitutioner Daginst.Fælles form Integrerede daginstitutioner Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) Syvhøjvænge Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Nøddeboparken Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Mejsebo Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Stien Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Løkkebo Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Regnbuen

32 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Sommerfuglen Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Birkely Integrerede daginstitutioner Ledelse og administration Amalieparken Integrerede daginstitutioner Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Støttepæd. - Birkely Integrerede daginstitutioner Centrale puljer CØI Integrerede daginstitutioner

33 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.2 Skole/skolefritidsordning Bevilling Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler SFO Vallensbæk Skole Folkeskoler SFO Egholmskolen Folkeskoler SFO Pilehaveskolen Folkeskoler Skoler Fælles udgifter og indtægter Folkeskoler Opsøgende og forebyggende undgomsarb Folkeskoler Vallensbæk Skole Folkeskoler Ledelse og administration Egholmskolen Folkeskoler Ledelse og administration Pilehaveskolen Folkeskoler Ledelse og administration

34 Børne- og Kulturudvalget soversigt Pilehaveskolen-moms Folkeskoler Oprindeligt budget Naturskolen Folkeskoler Multisalen-Vallensbæk skole Folkeskoler Festsal - Egholmskolen Folkeskoler Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter CID Skole, Fælles udgifter og indtægter Folkeskoler Centrale puljer CØI Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skoler Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk Udvikling Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skoler Fælles udgifter og indtægter Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger SFO Fælles formål Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat

35 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter SFO Vallensbæk Skole Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Egholmskolen Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Pilehaveskolen Skolefritidsordninger Ledelse og administration PIF2 Byggeren Skolefritidsordninger PIF2 Klub Nordmark Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Skoler Fælles udgifter og indtægter Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Pædagogisk Udvikling Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse efter- og videreudd. af lærere og pædagoger Bidrag til statslige og private skoler Skoler Fælles udgifter og indtægter Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

36 Børne- og Kulturudvalget soversigt Efterskoler og ungdomskostskoler Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Skoler Fælles udgifter og indtægter Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Skoler Fælles udgifter og indtægter Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoler Fælles udgifter og indtægter Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Skoler Fælles udgifter og indtægter Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Drivhuset Ungdomsskolevirksomhed

37 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Drop-in Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolelærere Ungdomsskolevirksomhed Klub Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Juniorklubber Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Skoler Fælles udgifter og indtægter Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v

38 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler Interaktive tavler Rådighed Folkeskoler

39 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.3 Børn/unge m særlig behov Bevilling Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Syge- og hjemmeundervisning Børn og unge m. særlige behov Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Ishøjsamarb. og Udbetaling DK Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og unge m. særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Børn og unge m. særlige behov Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)

40 Børne- og Kulturudvalget soversigt 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bø/Ung særlig behov-ishøj privat lev Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Specialpædagogisk bistand til voksne Børn og unge m. særlige behov Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Børn og unge m. særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Børn og unge m. særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber

41 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2. Fritid og Kultur Idræt og fritid Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0032 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Idræt Fælles formål Stadion og idrætsanlæg Ledelse og administration Andre fritidsfaciliteter Naturlegeplads Andre fritidsfaciliteter Juniorhuset Andre fritidsfaciliteter Sportsdykkerklubhus Andre fritidsfaciliteter Kano og Kajakklub Andre fritidsfaciliteter Ridecenter-momsreg Andre fritidsfaciliteter Ridecen.-delvis moms Andre fritidsfaciliteter Ridecenter - indtægter leje boks mv

42 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget 000 Andre fritidsfaciliteter Ridecenter momsfrie indtægter Andre fritidsfaciliteter Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Rideskole - Momsreg Andre fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur 0235 Havne Lystbådehavne m.v Lystbådehavn Lystbådehavne m.v Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Svømmehaller Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Svømmehal solarium-moms Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætscentret Vallensbæk Idrætsfaciliteter for børn og unge Foreningssekr-moms Idrætsfaciliteter for børn og unge

43 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.2 Kultur Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Løkkekrogen 11C Andre faste ejendomme Løkkekrogen - moms Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Antenneplads-Korsagergård - Indtægter Andre fritidsfaciliteter Kultur Fælles udgifter og indtægter Andre fritidsfaciliteter Foreningsgårdene Andre fritidsfaciliteter Marketenderi-moms Andre fritidsfaciliteter Centrale puljer CØI Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur

44 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering 0335 Kulturel virksomhed Teatre Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børneteater Teatre Børneteater Teatre Børneteater Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Teatre Musikarrangementer Musikskole Musikarrangementer - Drift Ledelse og administration Andre kulturelle opgaver Andre Kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Vallensbækbogen momsreg Andre kulturelle opgaver Kunsthal tunnel ved station Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysning

45 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysning Aktiviteter Lokaletilskud Folkeoplysning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ferieaktiviteter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkeoplysning Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Befordring af midlertid.syge f.ungdomsud Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v

46 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer Musikskole Refusion vedrørende musikskoler

47 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Kultur og fritid Digital Kunsthal Rådighed Andre kulturelle opgaver

48 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.3 Fremtidens Borgerhus Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fremtidens Borgerhus Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Undervisning og kultur 0332 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Fremtidens Borgerhus Udlån Folkebiblioteker Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Ledelse og administration Fremtidens Borgerhus Udlån momsreg Folkebiblioteker Fremtidens Borgerhus Folkebiblioteker Ledelse og administration Fælles - Fremtidens Borgerhus - momsreg Folkebiblioteker

49 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fremtidens Borgerhus Kommunalbestyrelsesmedlemmer Borgerservice Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Kultur og Fore. Personale Øvrig administration Fremtidens Borgerhus Myndighedsudøvelse Fælles u / i BS Adm Myndighedsudøvelse Øvrig administration Borgerservice Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles IT og telefoni Fælles u / i BS Adm Fælles IT og telefoni

50 Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre

51 Specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget

52

53 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning Deltema 1.1 Dagtilbud indeholder, Den kommunale dagpleje Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter 9 daginstitutioner Den kommunale dagpleje samt daginstitutionerne er omfattet af Dagtilbudsloven, som udgør den lovgivningsmæssige ramme om dagtilbuddene, herunder også integrationsindsatsen og støtten til børn og unge med særlige behov. Kommunen sørger for at der er det nødvendige antal dagplejepladser, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. De 9 daginstitutioner er integrerede institutioner til børn i alderen 0 til 6 år. Dagplejen og Daginstitutionerne har sammen med de øvrige institutioner og forskellige områder indenfor Børne- og Kulturudvalgets område i perioden arbejdet med følgende politiske målsætninger: Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet Børns sprogudvikling Sunde kost- og bevægelsesinitiativer Inddragelse af forældre som ressource Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne Aktivitetstal Dækningsgrad - dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje 17,74 % 13,80 % 13,80 % 12,93 % 14,10 % 14,30 % Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige 51,82 % 52,69 % 51,42 % 52,68 % 54,94 % 52,35 % 95,09 % 103,22 % 108,43 % 82,48 % 91,92 % 95,73 % I alt 82,54 % 85,17 % 87,20 % 74,16 % 73,99 % 81,93 % Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. januar og 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Dækningsgraden på 103,22 % pr. 31. januar samt 108,43 % pr. 31. marts for 3-5 årige skyldes, at der er indskrevet børn fra andre kommuner. Dækningsgraden pr. 30. juni er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april. Dækningsgraden på 82,48 % pr. 30. juni for 3-5 årige skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Dækningsgraden pr. 30. september er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. juli. Dækningsgraden pr. 31. december er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. september. sbemærkninger

54 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Antal børn i dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige I alt Faldet i antal af 3-5 årige pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er starter i skolefritidsordning pr. 1. maj. sbemærkninger

55 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Fælles formål Syvhøjvænge Nøddebo Mejsebo Stien Løkkebo Regnbuen Sommerfug Birkely Amalieparken Dagpleje Fællesudgifter og -indtægter Syvhøjvænge Nøddeboparken Mejsebo Stien Løkkebo Regnbuen Sommerfuglen Birkely Amalieparken Dagtilbud i alt = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger Fælles formål Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en nettomerindtægt på kr., som primært skyldes en merudgift på tilskud til forældre for privat pasning, merindtægt i forældrebetaling for børn fra andre kommuner, mindreudgift vedrørende søskenderabat samt en merudgift fra andre kommuner vedrørende mellemkommunale betalinger for dagtilbudspladser. Dagpleje Budgettet på området er opskrevet med kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til samt tildeling af centrale lønkroner. sbemærkninger

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2017-2019 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse... 17 Generelle bemærkninger...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN Årsrapport 2015 Skole og Forældre, København, Engelstedgade 52, 2100 København Ø CVR.nr. 30966120 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

''ROSENVÆNGETS GRUNDEJERKOMITÉ''

''ROSENVÆNGETS GRUNDEJERKOMITÉ'' ''ROSENVÆNGETS GRUNDEJERKOMITÉ'' - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2015-31/12 2015 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsens og administrators erklæring 2 Den uafhængige

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Grundejerforeningen SØPARKEN CVR.nr. 35 55 00 62 Årsrapport For perioden 1. september 2015 31. august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere