Børne- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Page 1 of 16 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 28. januar :00 EL's kontor NB. Fraværende Til stede Ingrid Hejslet Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2004 Åben sag 2. Virksomhedsplaner for skolerne i Sæby Kommune Åben sag 3. Dagpasning Åben sag file://p:\sæby\saeby-boernogkultur htm

2 Page 2 of Tilsynsforpligtelsen på daginstitutionsområdet Åben sag 5. Frit valg over kommunegrænser Åben sag 6. Opgørelse dagplejen Åben sag 7. Anlægsregnskab for "Udflytning af Danish Crown børnehave (Børnehaven Violvej). Åben sag 8. Anlægsregnskab "Sæbygaardskolen - renovering af fysiklokale". Åben sag 9. Anlægsregnskab "Områdegruppe Vest, Thorshøj". Åben sag 10. Meddelelser fra udvalgsformand/forvaltningschef Lukket sag

3 Page 3 of Skolerenovering 2004 Børne- og Kulturudvalget har til anlægsønsker for 2004 følgende projekter: Torslev Skole renovering kr Byrådet Volstrup Skole huset kr Stensnæsskolen vinduer kr Dybvad Skole sportsplads/galv kr Dybvad Skole toiletter kr Hørby Skole toiletter kr Hørby Skole vinduer kr Forvaltningen har forslag: Tranåsskolen udsugning kr I alt kr Projektbeskrivelserne i sagen. Økonomifunktionen kan til sagen oplyse, at der på investeringsoversigten er afsat følgende: Minimumsanlægsoversigt for 2004 Bygningsrenovering af kommunes skoler kr Ud over minimum for 2004 Skolerenovering kr Overført rådighedsbeløb fra 2003 vedrørende Torslev Skole kr Endnu ikke disponeret rådighedsbeløb for 2003 vedrørende bygningsrenovering af skoler, der kan overføres til 2004 kr I alt kr For at foranstående beløb fra 2003 kan anvendes, vil det være nødvendigt, at de ikke disponerede rådighedsbeløb overføres til Udvalget bør foretage en prioritering af anlægsønskerne og hvilke projekter, der ønskes igangsat. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 10. december 2003 Fraværende: Jens Mørk Det indstilles, at udsugningen på Tranåsskolen godkendes, og der frigives kr. over skolerenoveringen. Den videre prioritering af anlægsønsker fortsættes, når udvalget har modtaget energirapporten. Indstilling Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at udsugningen på Tranåsskolen godkendes, og der frigives kr. fra skolerenovering. Beslutning Økonomiudvalget den 6. januar 2004 Fraværende: Folmer Hansen med afbud. Jens Mørk er indkaldt som

4 Page 4 of 16 stedfortræder Anbefales til byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den 20. januar 2004 Fraværende: Godkendt. Siden Børne og Kulturudvalgets beslutning den 10. december 2003 har forvaltningen modtaget energirapport fra Niras. Energirapporten (sammendrag) er sendt ud som bilag. Rapporten fortæller, at Sæby Kommunes skoler generelt har en god standard rent energimæssigt. Denne flotte placering fremkommer ved, at der i Sæby Kommune er foretaget fornuftige investeringer i nybyggeri og vedligeholdelse. Driftspersonalet på de enkelte skoler udfører et stort arbejde både med vedligeholdelse af skolerne og de tekniske anlæg og med sikring af, at skolernes drift også foregår energimæssigt fornuftigt. Rapporten viser også, at der stadigvæk er rig mulighed for energibesparelser på skolerne. Disse rentable energibesparelse er hovedsageligt isolering og ændret belysning samt ombygninger af toiletter. I forhold til prioritering er det sådan, at værdier over 0,75 ikke er rentabel set i forhold til energibesparelser men kan være fornuftig i forhold til f.eks. forbedret indeklima. Dette betyder, at jo lavere værdi/prioritering jo bedre rentabilitet. Disse er opstillet i skematisk form. Isolering Forslag Skole Investering Besparelse Prioritering Rør og ventiler Volstrup ,10 Ventiler og varmtvandsvekslere Sæby ,14 Ventiler Stensnæs ,15 Tagkonstruktion Volstrup ,35 Tagkonstruktion Volstrup ,38 Lette ydervægge Stensnæs ,52 Hulmursisolering Volstrup ,53 Hulmursisolering Stensnæs ,53 Tagkonstruktion Dybvad ,57 Tagkonstruktion Torslev ,57 Tagkonstruktion Stensnæs ,59 Hulmursisolering Dybvad ,61 I alt Belysning Styring klasselokaler Sæby ,24 Styring gange og forhal Sæbygaard ,30 Energirigtig belysn. Volstrup ,52 klasselokaler Energirigtig belysn. Sæbygaard ,53 storrum Energirigtig belysn. Sæbygaard ,56 klasselokaler Energirigtig belysn. Torslev ,73 klasselokaler I alt Toiletter Ombygning til 2-skyl Sæbygaard ,19

5 Page 5 of 16 Udskiftning til 2-skyl Dybvad ,51 Styring af urinalskyl Stensnæs ,73 I alt Andet Montering af Stensnæs ,30 frekvensstyret pumpe Frekvensstyret pumpe til Volstrup ,45 radiatoranlæg Udskiftning af fuger Volstrup ,61 vinduer Udskiftning af vinduer til Volstrup ,62 2-lags energir. Termostatventiler Sæby ,67 udskiftes I alt Hørby Skole har indsendt ansøgning om ny gulvbelægning. Forventet udgift på ca kr. Indstilling Det indstilles, at renovering af toiletforholdene gennemføres udvalget prioriterer andre renoveringsønsker. 1. Ansøgning fra Tranåsskolen af 10. december BKU, ØU, BR ( ) 2. Tilbud fra Linå af 23. oktober BKU, ØU, BR ( ) 3. Tilbud fra DHIAA Systemer A/S af 13. november 2003 BKU, ØU, BR ( ) 4. Tranåsskolens kommentarer til besøg af BST den 5. december 2003 BKU, ØU, BR ( ) 5. Energirapport sammendrag for Sæby Kommunes skoler BKU 6. Ansøgning om ny gulvbelægning fra Hørby Skole BKU Behandlingen fortsættes. Niras indbydes til møde den 11. februar Virksomhedsplaner for skolerne i Sæby Kommune Åben sag Børne- og Kulturudvalget besluttede den 22. oktober 2003 følgende fokuspunkter til virksomhedsplanerne: Vedligehold Energi Serviceledere Specialundervisning Pædagogiske fokuspunkter. Sagsnr: Sbh: Bog K, ban Besl.komp: Virksomhedsplanerne skulle behandles i marts Skolerne har nu afleveret virksomhedsplanerne. Forvaltningen skønner, at det er relevant, at disse behandles i forbindelse med udvalgets prioriteringer for renoveringer 2004.

6 Page 6 of 16 Fokuspunktet specialundervisning er opprioriteret sådan, at der arbejdes med dette bredt og fremlægges snarest i forbindelse med Sæby Kommunes servicestrategi. Fokuspunktet energi indeholdes i rapporten fra Niras. Skolerne har beskrevet vedligehold. Det er sådan, at langt det meste af vedligeholdelsesarbejdet har servicelederne stået for og derved er deres arbejde beskrevet. Det skal dog tilføjes, at servicelederne har mange andre opgaver, som er under skolens daglige drift. Pædagogiske fokuspunkter er beskrevet i alle virksomhedsplaner, men under forskellige overskrifter. Børne- og Kulturudvalget har ønsket, at fokuspunkterne var beskrevet særskilt (evt. gule sider), og så kunne udvalgets medlemmer fordybe sig i selve virksomhedsplanen efter behov. Dette har ikke kunnet lade sig gøre for 2003, da skolerne havde udarbejdet deres virksomhedsplan, men dette vil ske for Virksomhedsplanerne for de enkelte skoler findes også på skolernes hjemmeside. Virksomhedsplanerne er skolernes interne udviklingsredskab et arbejds-, planlægnings- og styringsredskab. De er et udgangspunkt for dialog på alle niveauer. Ligesom planerne er en ekstern dokumentation og formidling til forvaltningen i et decentralt skolevæsen. Indstilling Forvaltningen indstiller, at der i virksomhedsplanen sættes særskilt fokus på følgende områder i 2004 Arbejdet med De mange Intelligenser Skolens andre udviklingsopgaver Kostpolitik (skolebod) Bygningsvedligeholdelse Afrapportering over, hvordan skolerne har overholdt styrelsesvedtægtens retningslinier om, at 40 % af lærernes tid er undevisningstid og virksomhedsplanerne 2003 godkendes. 1. Virksomhedsplaner fra Sæby Kommunes 7 skoler. BKU Der udarbejdes manual, så man kan sammenligne de enkelte skoler. Virksomhedsplanen skal indsendes inden udgangen af marts Der holdes møde med de enkelte skoler i april, maj, juni og september måned Dagpasning Åben sag I forbindelse med enhver genbesættelse af en stilling vurderer forvaltningen, Sagsnr: 16.06P00 Sbh: BK/el Besl.komp:

7 Page 7 of 16 om det er hensigtsmæssigt med en genbesættelse. SFO-lederstillingen på Stensnæsskolen er ledig. Der har sidst været ansat en SFO-leder, som kun var på skolen i 2,5 måned. På sigt bliver stillingen også ledig i Voerså Børnehave. Det har hidtil været svært at tiltrække uddannede pædagoger til SFO-en, da der bl.a. er delt tjeneste. Der er pt. ikke ansat uddannede pædagoger. Det er forvaltningens klare ønske, at der er uddannede pædagoger i alle institutioner. Et løsningsforslag kunne være, at SFO-en og børnehaven blev lagt sammen til en integreret institution. Dette vil give mulighed for: børnene skal ikke have to skift ved skolestart kvalitetsløft kombinationsstillinger tid til ledelse sårbarheden mindskes. Det vil betyde et mere ligeværdigt samarbejde imellem skole og daginstitution (antal ansatte m.m.). Det er vigtigt, at der er respekt imellem de to faggrupper, og at begge kulturer er ligeværdige. De to institutioner skulle arbejde tæt sammen, sådan at der er en rød tråd i deres pædagogiske praksis i forhold til det enkelte barn. Der skulle være mulighed for, at pædagogerne kunne være med i indskolingen. I forhold til ledelse bliver dette en mere kompleks opgave, som kræver et egentlig lederskab, hvor følgende elementer skal være tilstede: Faglig ledelse Adm. ledelse Forandringsledelse Strategisk ledelse. Dette kan ikke lade sig gøre for en SFO-leder, da tiden ikke er tilstede. I forhold til en integreret institution ønskes der afklaret, om der er ønske i Børne- og Kulturudvalget, at der arbejdes med modellen i et samarbejde med såvel ledelse, medarbejdere og bestyrelser i henholdsvis skole og daginstitution. Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte, om der skal oprettes en SFO ved den enkelte skole. SFO oprettes efter folkeskoleloven 3 stk. 4: Folkeskoleloven kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået en alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklassen. Endvidere findes der en vejledning om skolefritidsordninger, bilag 1. Integrerede institutioner oprettes efter lov om social service 8 : Kommunerne fastsætter mål og rammer for daginstitutionens arbejde som en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte. Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbudene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sprogelig udvikling samt give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og muligheder

8 Page 8 of 16 for udforskning af omgivelserne. Dagtilbudene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Dagtilbudene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for sammenspillet med naturen. I Sæby kommune er der 5 institutioner for skolebørn der er oprettet efter lov om social service. Der er endvidere 5 SFOér oprettet efter Folkeskoleloven. I Sæby Kommune er der ens økonomiske rammer for de to institutions typer. Forslaget om en integreret institution har været præsenteret for såvel skole som daginstitutionsleder. Der kunne være andre løsningsforslag: At der blev ansat en ny SFO-leder, og den nuværende struktur blev bibeholdt. Skolelederen ønsker, at der blev oprettet et egentligt børnecenter, sådan at skole og daginstitution havde fælles ledelse. Dette mener forvaltningen ikke kan gøres indenfor gældende lovgivning. Efter 24 a i Lov om folkeskolen står der følgende: Efter indstilling fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud oprettet i henhold til lov om social service kan kommunalbestyrelsen godkende, at en folkeskole med skolefritidsordning og et dagtilbud har fælles ledelse og fælles bestyrelse. Det er en betingelse, at det er tale om små skoler. Ved små skoler forstås små skoler i landdistrikter eller skoler med normalt ikke over 150 elever og med billigenhed i et byområde med ikke over 900 indbyggere. Stensnæsskolen kan ikke opfylde kravet om max. 150 elever. Indstilling Det indstilles, at der arbejdes videre med en løsning på oprettelse af en integreret institution. : Vejledning om skolefritidsordninger. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 12. november 2003 Fraværende: Flemming Sten Indstillingen godkendt. I forbindelse med det videre arbejde med oprettelse af en integreret institution i Voerså har der været afholdt møde imellem skolen og forvaltningen og børnehaven og forvaltningen. Selve den oprindelige sagsfremstilling har været til høring i de to bestyrelser samt FSISU for Børn og Kulturområdet. Svarskrivelserne fra institutionerne er vedlagt som bilag. FSISU udtaler : Det er vigtigt, at der er uddannet personale samt tid til ledelse i alle institutionstyper i Sæby Kommune. Der skal skabes helhed i børns liv. Endvidere skal der være mulighed for at etablere et fællesskab i lokalområdet. Der er følgende tre muligheder: 1. Oprettelse af en integreret institution, hvor skolen afgiver SFO en og de økonomiske midler, der er stillet til rådighed for denne. Børnehaven nedlægges i den nuværende form, og der oprettes en ny institution som en integreret institution for børn i alderen 3 til 10 år. Der ansættes en leder. 2. Den nuværende struktur bibeholdes, og der slås to stillinger op, som henholdsvis SFO leder og børnehaveleder. 3. Der søges fælles ledelse mellem skole og daginstitution. Dette

9 Page 9 of 16 kræver en dispensation for gældende lovgivning. Indstilling Det indstilles, at Børne- og Kulturudvalget beslutter, hvilken struktur der skal være gældende fremover. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 14. januar 2004 Fraværende: Behandlingen fortsættes. Bestyrelsen ved såvel Stennæsskolen samt Voerså Børnehave har indsendt begrundelser for, hvorfor den nuværende struktur ønskes bibeholdt, og hvorfor forslaget om en integreret institution ikke kan anbefales. Ud fra svarskrivelserne fremgår det, at begge institutioner ønsker at bibeholde nuværende struktur, dog kunne skolen også ønske sig et egentligt børnecenter. Forvaltningen har hidtil behandlet modellen om et børnecenter efter Folkeskolelovens 24A. Skolen ønsker, at der bruges udviklingsprogrammet En skole i bevægelse. Denne giver mulighed for fælles ledelse imellem daginstitution og skole ved at ansøge Undervisningsministeriet. Det skal klart fremgå, at det er et forslag med følgende betingelser: Forsøgene har til formål at forbedre sammenhængen i de mindre børns hverdag og samtidig fremme et kvalitativt godt skoletilbud Forsøgene omfatter skoler med normalt ikke over 300 elever Der skal i udviklingsarbejdet indgå afprøvning af nye former for forældreindflydelse og ledelse, etablering af bæredygtige faglige miljøer, herunder fx tidlig sprogstimulering. Af ansøgningen skal det fremgå: Hvilke kvalitative forbedringer forsøget tilsigter i forhold til Servicelovens bestemmelser om dagtilbud Dokumentation for, at forældre- og skolebestyrelser er blevet hørt, og hvordan de i hovedtræk stiller sig. Det er en forudsætning for dispensation, at der foreligger en positiv indstilling fra bestyrelserne. Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at udviklingsprogrammet ikke kan finde anvendelse, da begge bestyrelser ikke er enige. Indstilling Det indstilles, at den nuværende struktur bibeholdes. 1. Høringssvar fra bestyrelsen i Voerså Børnehave BKU ( ) af 7. januar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved BKU ( ) Stensnæsskolen 3. Brev til bestyrelserne af 15. januar 2004 BKU 4. Svarskrivelse fra bestyrelsen ved Voerså BKU Børnehave af 20. januar Svarskrivelse fra bestyrelsen ved BKU Stensnæsskolen af 19. januar 2004

10 Page 10 of 16 Indstillingen godkendt. Der henstilles, at der ansættes uddannet personale i skolefritidsordningen. 4. Tilsynsforpligtelsen på daginstitutionsområdet Åben sag I forbindelse med tilsyn på dagpasningsområdet besluttede Børne- og Kulturudvalget den 14. maj 2003, at forvaltningschefen laver et referat/konklusion af besøgene. Sagsnr: K08 Sbh: BK/el Besl.komp: Der har nu været uanmeldt tilsyn på alle daginstitutioner under Lov om Social Service. Der har endvidere været anmeldt besøg med frit valgordning. Konklusion på anmeldt besøg af frit valg ordning er vedlagt som bilag 1. Der er udarbejdet et skema i forbindelse med hvert besøg. Disse findes i sagen. Konklusionen på besøgene er følgende: Lovgivning/retningslinier. Alle institutioner lever op til Servicelovens bestemmelser samt det værdisæt/målsætning, der er udarbejdet af Sæby Kommune. Alle institutioner har en virksomhedsplan, dog har Bødkergården, Hans Åbelsvej ikke revideret deres i Bødkergården har opprioriteret hjemmeside og institutionsfolder. Fysiske rammer. Der er ingen bemærkninger for Voerså Børnehave, Hørby Børnehus, Thorshøj Børnehave, Børnehaven Violvej, Børnehaven Sæbygårdvej, Børnehaven Stationsvej, Børnehaven Brolæggervej og Børnegården. Børnehaverne kan dog have ønsker til budget 2005 angående renoveringer. Lederen af Bispevang skønner, at de har for lidt plads især til personaleforhold og garderober. Bispevang benytter kælderen til møder, depot og rytmik med børnene. Dette ønsker forvaltningen undersøgt nærmere. På St. Toftelund og Hans Åbelsvej er brandinspektøren opmærksom på et ekstra tilsyn i januar Bødkerhuset samt Dybvad Børnehave er tilfredse med deres fysiske rammer, idet der er givet bevilling til renovering/tilbygning. Der er dog støjproblemer i Bødkergårdens børnehaveafdeling, som der arbejdes på. Pædagogiske rammer. Alle institutioner mener, at de lever op til de pædagogiske rammer, de har sat for deres virke. Langt de fleste institutioner mener, at de fysiske rammer gør, at de har mulighed for at arbejde såvel stueopdelt som funktionsopdelt. Personalepolitiske forhold. Der er talt med personalet i alle institutioner. Alle giver udtryk for, at de personalepolitiske forhold er i orden, og der henvises til Sæby Kommunes personalepolitik. Personalemæssige kvalifikationer: Institutionens navn Antal pædagogmedhjælpere Antal pædagoger

11 Page 11 of 16 St. Toftelund 6 17 Violvej en socialrådgiver Sæbygårdvej 4 8 Brolæggervej/Børnegården 3 7 Bispevang 3 4 Stationsvej 2 3 Hans Åbelsvej 3 3 Dybvad 2 6 Bødkergården 5 35 Thorshøj 1 5 Hørby 4 7 Voerså 3 6 Øvrige observationer/kommentarer. Der er på alle institutioner talt om sikkerhed på legepladsen. Alle ledere ved, at det er deres ansvar. Der er også talt om, at bestyrelsen har det kompetenceområde, som Sæby Kommunes styrelsesvedtægt foreskriver. Enkelte institutioner mener, at lønsummen til løn bør forbedres. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 1. Tilsyn med frit valg fra dagplejelederen af 6. januar 2004 BKU Til orientering. 5. Frit valg over kommunegrænser Åben sag Pr. 1. januar 2004 er der åbnet mulighed for, at der er frit valg for pasning af børn i andre kommuner. Dette har Børne- og Kulturudvalget den 14. maj 2003 taget til efterretning. Sagsnr: P00 Sbh: BK/el Besl.komp: I forbindelse med frit valg skal der tages stilling til følgende: 1. Skal der udbetales ekstra tilskud til anden kommune 2. Hvornår gives der tilskud fra 3. Skal frit valg også gælde for SFO 4. Mulighed for at lukke ventelisten for børn udefra. 1. Skal der udbetales ekstra tilskud til anden kommune. Kommunen kan efter 15 stk. 5 i Lov om Social Service beslutte at give et ekstra tilskud ved brug af dagtilbud over kommunegrænsen. Tilskuddet udbetales til udførerkommunen for enten at reducere udførerkommunens udgifter, reducere forældrenes egenbetaling eller begge dele. Det ekstra tilskud kan gives, hvis der er en højere forældrebetaling end i opholdskommunen. Begrebet forældrebetaling bliver med indførelse af frit valg ændret til: et tilskud (kommunens andel af udgiften)

12 Page 12 of 16 en egenbetaling (forældrenes andel af udgifterne). Begrundelsen for de to nye begreber er at tydeliggøre, at der i forbindelse med dækning af udgifterne til dagtilbud er tale om dels et tilskud fra kommunen og dels en egenbetaling. Det bliver således mere gennemskueligt for borgerne, at der er et kommunalt tilskud, der som udgangspunkt er det samme for kommunens borgere ved brug af samme dagtilbud, mens at egenbetalingen kan variere, såfremt forældrene benytter sig af frit valg og vælger et dagtilbud i en anden kommune, der har et andet pris- og serviceniveau end opholdskommunen. Hvis Sæby Kommune ønsker at give et tilskud, skal der tages stilling til følgende. 2. Hvornår gives der tilskud fra. Kommunen skal tage stilling til, hvornår der kan udbetales tilskud til anden kommune, om det skal ske: når forældrene ønsker det, og der er en ledig plads i udførerkommunen sådan håndteres visitationen med egne børn i kommunen eller som i Lov om Social Service 15 a (pasningsgaranti), hvor kommunen har ret til først at udbetale tilskud 3 måneder efter opskrivningsdatoen. 3. Skal frit valg også gælde for SFO. Den nye bekendtgørelse om frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne omfatter ikke: Særlige dagtilbud efter servicelovens 16 og 23. SFO er efter folkeskoleloven Klubber efter servicelovens 19 og 20. Kommunen skal tage stilling til om ovennævnte tilbud skal være omfattet af frit valg. 4. Mulighed for at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner. Kommuner med pasningsgaranti kan beslutte at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner: Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 % af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud Hvis kommunen kan påvise, at den ikke vil kunne opretholde en pasningsgaranti inden for de næste 3 måneder på grund af udefrakommende børn. Kommunen skal kunne påvise, at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten, eller at ventetiden vil blive forøget så meget, at pasningsgarantien ikke kan bevares. Beslutningen om at lukke for ventelisten bevarer sin gyldighed i 3 måneder efter ikrafttræden. Inden udgangen af de 3 måneder skal kommunen træffe en ny beslutning, såfremt ventelisten forsat skal være lukket. Kommunen skal ved beslutning om at lukke venteliste og ved forlængelse af beslutningen offentliggøre dette lokalt og elektronisk indberette det til Styrelsen for Social Service under Socialministeriet. I forhold til punkt 1 er der ikke afsat midler til dette i Indstilling Det indstilles, at der ikke gives ekstra tilskud frit valg også gælder SFO. 1. Lov om ændring af Lov om Social Service BKU

13 Page 13 of 16 Indstillingen godkendt. 6. Opgørelse dagplejen Åben sag Opgørelse for dagplejen januar Sagsnr: Sbh: BK/el Besl.komp: 1. Opgørelse dagplejen af 12. januar 2004 BKU 2. Dagplejens belægning BKU 3. Opgørelse daginstitutioner BKU Til orientering. 7. Anlægsregnskab for "Udflytning af Danish Crown børnehave (Børnehaven Violvej). Økonomifunktionen har udarbejdet endeligt anlægsregnskab for Udflytning af Danish Crown børnehave (Børnehaven Violvej). Udflytningen og etableringen udviser iflg. bogholderiet en samlet anlægsudgift på ,87 kr. Byrådet har i møde den 20. august 2002 meddelt anlægsbevilling til udflytningen med kr.. Regnskabet fremsendes fra Børne- og Kulturudvalget til Økonomiudvalgets godkendelse for efterfølgende at blive optaget i kommunens samlede regnskab. Åben sag Sagsnr: 16.06S08 Sbh: BK/el Besl.komp: Endeligt anlægsregnskab BKU Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget. 8. Anlægsregnskab "Sæbygaardskolen - renovering af Åben sag

14 Page 14 of 16 fysiklokale". Økonomifunktionen har udarbejdet endeligt anlægsregnskab for Sæbygaardskolen renovering af fysiklokale. Renoveringen udviser iflg. bogholderiet en samlet anlægsudgift på ,52 kr. Byrådet har i møde den 15. april 2003 meddelt anlægsbevilling til renoveringen med ,00 kr. Regnskabet fremsendes fra Børne- og Kulturudvalget til Økonomiudvalgets godkendelse for efterfølgende at blive optaget i kommunens samlede regnskab. Sagsnr: Sbh: øk/jmk Besl.komp: 1. Endeligt anlægsregnskab BKU Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget. 9. Anlægsregnskab "Områdegruppe Vest, Thorshøj". Åben sag Økonomifunktionen har udarbejdet endeligt anlægsregnskab for renovering og ombygning af Områdegruppe Vest, Thorshøj. Arbejdet udviser iflg. bogholderiet en samlet anlægsudgift på ,44 kr. Byrådet har i møde den 15. april 2003 meddelt anlægsbevilling til renovering og ombygningen med ,00 kr. Regnskabet fremsendes fra Børne- og Kulturudvalget gennem Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse for efterfølgende at blive oversendt til revisionens gennemgang. Sagsnr: Sbh: øk/jmk Besl.komp: Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om at bruge mindreforbruget på kr. til forbedringer af udendørsarealer samt til bygninger. Der tænkes på maling af døre og vinduer samt skærvebelægning. 1. Endeligt anlægsregnskab BKU Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. 10. Meddelelser fra udvalgsformand/forvaltningschef Lukket sag Sagsnr:

15 Page 15 of 16 Besl.komp:

16 Page 16 of 16 Mødet hævet, oplæst kl. Til stede: Underskrifter:

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 11. februar 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2004 Åben sag 2. EU licitation

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere