Ordinær Generalforsamling. Fasanvængets Grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling. Fasanvængets Grundejerforening"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling Fasanvængets Grundejerforening GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19:00 - Niverødgårdsskolen, 2990 Nivå. Deltagere/stemmer: Bestyrelsen: Desuden til stede: Indledning/dirigent: Indvarsling/lovlighed: 74 huse repræsenteret + 11 fuldmagter = i alt 85 stemmer Ole Haag (OH), FV 455 (formand) Anni Bjerg (AB), FV 510 (kasserer) Steen Kledal (SK), FV 276 (fællesområder) Egon Peter Thomsen (EPT), FV 141 (forsyningsvirksomhed) Torben Frøberg (TF), FV 484 (kommunikation) Flemming Seerup (FS), FV 124 (lokalplan) Frits Henriksen (FH), FV 415 (sekretær og næstformand) Grethe Hervard (GH) administrator og Hans Duschek, ekstern revisor OH bød velkommen og foreslog Peter Krüger, FV 448 (PK), som dirigent. Forslaget godkendtes med akklamation. PK takkede for valget. Nævnte derefter, at generalforsamlingen med indkaldelse af og grundejerforslag udsendt var indkaldt rettidigt, samt i øvrigt i overensstemmelse med vedtægterne jf. 7 hhv. 6. Ingen havde indvendinger, hvorfor PK erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Gav herefter ordet til formanden. 1. BERETNING OH bød den nye dirigent velkommen. Nævnte at delberetninger for arbejdsområderne traditionen tro ville blive aflagt af de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, men at de alle indgik som en del af bestyrelsens samlede beretning. Opklarende spørgsmål var velkomne undervejs, mens diskussion og stillingtagen måtte tages samlet til sidst. Formanden OH Regler Regler har på mange måder været et hovedtema. OH pegede på en række områder. Postkassesagen, som vi heldigvis slap godt ud af. Legepladserne og de nye sikkerhedskrav, som især gårdene må arbejde videre med og som ligger bag bestyrelsens forslag 1 om særlig økonomisk støtte. Gårddemokratiprocessen, en nødvendig genopfriskning af traditioner til fremme af nærhed, tryghed og positivt samarbejde. Lokalplanområdet, hvor vigtigheden af at alle kender og følger reglerne på en måde, som tager hensyn til alle parter. I den sammenhæng nævntes parkering, især i gårdene og plantning af grøn hæk udenpå hegn og plankeværker, hensyn som desværre for ofte negligeres. Varmediagram Fællesområder - SK Endelig tydeliggjordes sammenhængene i varmeleveringen gennem et organisationsdiagram (se beretning, bilag 1). En af bestyrelsens opgaver er at afbalancere den enkeltes hhv. fællesskabets interesser. FV 474 spurgte om diagrammet kom på hjemmesiden. OH bekræftede dette Fra gennemgangen af årets aktiviteter, nævnes containerpladsen, hvor den nye trailer til bortkørsel af haveaffald fungerer tilfredsstillende og hvor Kommunen fortsat afviser at yde rabat på betalingen til dens egen plads. Side 1 af 12

2 Snerydning af gårde er fortsat udliciteret til ekstern entreprenør og fortovsrenoveringen kører planmæssigt. De sidste 4 gårde færdiggøres i Gjorde opmærksom på at Fasanreden har plads til yderligere sociale aktiviteter. Inspireret af jubilæet sidste år gennemførtes en Petanqueturnering. 2 velbesøgte gårdrepræsentantmøder udgjorde rammen om livlige drøftelser, der bidrager til FV s udvikling. Kommunikation TF YouSee - aftale Prisudviklingen Analoge, digitale og digitale kanaler m/hd FTV Hjemmesiden Nyhedsbreve Lokalplan FS Skure FV 292 ville vide om der var lavet hærværk. SK oplyste, at enkelte træer er blevet beskadiget, men hærværket var af langt mindre omfang end tidligere. havde som suppleant afløst PK i foråret og takkede denne for en stor indsats, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. TF fratrådte nu selv igen. TF gennemgik aftalen om levering af tv, internet og tlf. gennem det G/F ejede kabelnet. TV-grundpakke får alle. Betales via kontingentet af G/F. Øvrige ydelser er valgfri for den enkelte. Aftales og afregnes direkte med YouSee. har været voldsom, især ved inkorporering af betalingskanaler i grundpakken senest TV 2 til Nytår. Jan var prisen 53,- kr. pr. md./grundejer og kun et år senere 77,- kr. Nu endnu + 10,- kr., eller ca. 65 % på 2 år. I alt koster det ca ,- kr./år at drive nettet og levere grundpakken. Mange penge, men det skal huskes, at den individuelle pris for grundpakken ville være ca. 100,- kr. højere pr. md. dvs. vi sparer over ,- kr./år. En fælles aftale, har klare fordele fremfor individuelle. TF begrundede,hvorfor der hverken teknisk, økonomisk eller leverandørmæssigt er reelle alternativer til YouSee. TF skitserede udviklingen, hvor antal analoge stadig reduceres og helt vil forsvinde indenfor nogle år. Digitale kanaler, især med HD er på fremmarch. Almindelige digitale kan ses på fjernsyn med MPEG 2 standard, mens MPEG4 standard er nødvendig for at se i HD-opløsning (bilag 1). har i mange år været en vigtig informationskanal fra bestyrelsen til grundejerne og disse imellem. I dag har internettet med nyhedsbreve og hjemmeside overtaget hovedrollen. Da bevarelse af FTV indenfor få år vil kræve omlægning til digital teknik, ligesom den anvendte PC er står for snarlig udskiftning, presser beslutning om omlægning hhv. nedlæggelse, sig på. giver mulighed for såvel nyheder, som information af mere varig værdi. Pt. er vi ca. 170 registrerede brugere, som har mulighed for at bruge siden aktivt med indlæg og spørgsmål dvs. vi kan få 2-vejs kommunikation ml. bestyrelse og grundejere og grundejerne indbyrdes. Hjemmesiden søges stadig gjort lettere at manøvrere på, men tålmodighed og brug af søgefeltet hjælper godt på vej. med information af almen interesse, sendes jævnligt til små 200 tilmeldte. Under menuen Nyheder findes vejledning til hvordan man tilmelder sig nyhedsbrevet. Kniber det, så kontakt en it-kyndig nabo, ven eller familiemedlem. FV 201 spurgte hvad bokse til ældre apparater koster. FS oplyste, at hos You See er det 89,- kr./md. TF tilføjede, at der ikke er andre leverandører. En del har sådanne i haven, men som regel af en art og placering, så de fremtræder diskret udadtil. Klage over et meget stort skur, særdeles synligt Side 2 af 12

3 Skraldespandsstativer Brændeovne Forsyning EPT Varmecentralen Hovedledningsnettet Husinstallationer Varmtvandsmålere Varmemåling/afregning Brunata Vand- og kloak Hulmursisolering Varmemålersystem Beliggenhedsrabat Målerbatterier Skimmelsvamp fra stamvejen, er sendt videre til Kommunen, hvor sagen pt. behandles. til udvendig brug er ikke tilladt jf. lokalplanen. Enkelte har fået dispensation, men bestyrelsen er ikke indstillet på at medvirke til flere. Fredensborg Forsyning har, efter oprettelsen som selvstændigt firma, uafvidende solgt nogle stativer til grundejere uden dispensation. Efter påtale fra bestyrelsen forventes dette ikke at ske fremover. En gruppe arbejder, sammen med vor lokale skorstensfejer, med muligheder for at begrænse forurenende afbrænding, bl.a. gennem oplysning. I oktober holdtes et møde m/interesserede grundejere. Arbejdet fortsættes. Bl.a. er der planer om at få foretaget målinger i vinterperioden, for at få mere håndfast viden om problemets omfang. Det forudses, at udskiftning af styringssystem og gamle pumper vil være nødvendig indenfor overskuelig fremtid. har, for første gang i flere år haft 2 tæringsbrud. Det vurderes dog fortsat som stabilt og i god stand. Radiatorstikledninger u/gulv har haft 3 tæringsbrud. Husk: Forsikring mod skader på skjulte rør. Radiatorudskiftninger satte ny rekord med i alt 38 stk. ca. 3 x normalen. 28 af disse skyldtes pludseligt og voldsomt overtryk fra fejl i varmecentralens styringssystem. udskiftet i alle huse, da de kun må være i funktion i en begrænset årrække. har givet anledning til usædvanlig stor arbejdsmængde. Skyldes dels klager, dels undersøgelser på eget initiativ. 2 områder er centrale 1) Problemer med gulvvarmeregistrering og 2) nyopsatte radiatorer, hvor en del grundejere oplever et øget forbrug. Undersøgelse er iværksat for at finde mulige årsager. Den nyoprettede kontrolmanual med bl.a. skaleringsoplysninger om samtlige radiatorer, vil være nyttig i dette arbejde. Samarbejdsstrukturerne tages op til drøftelse. Formål, at effektivisere forløb og afkorte behandlingstiden af varmemålingsspørgsmål. Fredensborg Forsyning har efter lang tids afvisning accepteret at have ansvaret for hovedinstallationerne, inkl. vedligeholdelsen af de nye (blå) stophaner i fortovene. I nær fremtid tinglyses deklarationer herom. En del af det her berørte er overført til den samlede debat. FV 477 efterlyste sammenlignende analyse af varmeforbrug for seneste 2 år, for huse hulmursisoleret i FH lovede at den kommer snarest muligt. På foranledning af FV 201 oplyste EPT dels, at vi anvender elektroniske målere, hvis skalering afhænger af radiatortype og størrelse, dels at beliggenhedsrabat jf. g-forsamlingsvedtagelse, ikke gives til enderækkehuse. FH supplerede med at lovgivningen kræver det for lejere, men vi havde fravalgt det. TF oplyste at heller ikke individuelle kunder hos Nordforbrænding får den. FV 238. Hvad med udskiftning? EPT: Skulle holde 10 år. Udskiftes når de udløber. FV 445 kendte til tilfælde af skimmelsvamp i F-V. Rapport om svamp findes Side 3 af 12

4 på hjemmesiden. Søg Skimmelsvamp. Afspærring ved FV 474 Varmeøkonomi FH Aflæsning, vandmålere, Gulvvarme Varmeforbrug Varmeudgift Prisudvikling Varmebudget 2011/12 Fremtidens varmeforsyning FH Leverandørskift Fremtidens leverandør G/F s 2 valgmuligheder Grundejeren spurgte om sammenstyrtningsfare? EPT og SK oplyste at der muligvis var en risiko. Afklares/udbedres snarest muligt. Måleraflæsning og udskiftning af varmtvandsmålere forløb uden større problemer. Gulvvarme. Brunata rapporterede om 30 hidtil ikke-registrerede anlæg, samt 38 andre ændringer, overraskende høje tal. Efterfølgende indsigelser viste dog, at der blandt disse var et antal fejlregistreringer, hvilket forsinkede hele afregningsproceduren. Bestyrelsen overvejer hvorledes vi fremover bedst sikrer et korrekt grundlag. uændret ift. året før. Det graddagskorrigerede forbrug er stadig på et lavt niveau, ca. 2 % højere end i 2009/10. For energi og fast varmebidrag betaltes i gennemsnit pr. grundejer ,- kr., heraf godt 1.000,- kr. til henlæggelser. Vore opvarmningsomkostninger er således ret lave. I 2005/06 til 10/11 er prisen kun steget med 4½ %, opnået bl.a. ved gentagne forhandlinger m/vattenfall (2007, 2008, samt 2 x i2010). Den samlede forbedring andrager skønsmæssigt ,- kr./år el. omkring 2 t. kr./år/hus. Ud fra de senere års kolde vintre og den usikre prissituation, er lagt et forsigtigt budget, med kr ,-/md i a contobetaling eller knap 50,- kr./md. over gennemsnitsbetalingen i 2010/11. Dette kan give håb om en vis reduktion i første del af Helsingør Kraftvarmeværk (HK) overtog værket i Helsingør fra Vattenfall. HK ejes af Helsingør Fjernvarme og Nordforbrænding med 2/3 hhv. 1/3. Vor kontrakt gælder fortsat, nu blot med HK. Udløber medio 2013, men forhandling om ny forventes i løbet af et par mdr. Skifte til NF påregnes indenfor kortere årrække, da HK/HF og NF vil dele markedet geografisk. Langtidskontrakt (20 år) afsluttes senest ved skiftet til NF. Hvad angår disse forhold, har vi ikke noget valg. 1) Storkunde dvs. som nu, hvor G/F er køberen, samt driver varmeanlægget hvorigennem grundejerne forsynes. 2) Den enkelte grundejer som individuel og direkte kunde (hos NF). Totalrenovering skal gennemføres, i forbindelse med at NF overtager varmecentral og fordelingsanlæg udenfor husene. Ad 1) er økonomisk langt mere fordelagtig. Ad 2) har mindre tekniske fordele, men har hidtil været anset som eneste mulighed ud fra NF s vurdering af risikoen ved hovedledningen under husenes gulv. Der er siden kommet oplysninger til, som indikerer andre valgmuligheder. Ændret risikovurdering Konklusioner Varmegruppens arbejde indikerer, at hovedledninger u/gulv udgør en særdeles begrænset risiko, at radiatorrør u/gulv rummer de afgørende risici og at disse er koncentreret om korridoren/det lille værelse, samt de 2 store stueradiatorer. Hovedårsag synes at være kondensdannelse med deraf flg. tæring. 1) Ændrede hovedledningsvurdering fjerner nødvendigheden af totalrenoveringen. 2) Risikoidentifikation og hovedårsager betyder at en sådan kun vil reducere risiciene i yderst begrænset omfang. Endvidere 3) at en målrettet delrenovering, i langt højere grad, vil reducere disse. 4) storkundeløsningen vil skabe økonomisk råderum til gennemførelse af sådanne målrettede tiltag. Side 4 af 12

5 Videre forløb Henlæggelserne Beretning debat Kortere beretninger? Træer beskæring, fældning Varmen - diverse Klager Radiatorskifte og forbrug Nye radiatorer skal godkendes også hvis grundejer betaler Kontrolmanual og skalering Kontrolmanual fri adgang? Beslutningsmateriale færdiggøres og bestyrelsen tager stilling. Storkundestatus fastholdes til anden beslutning måtte foreligge. Risikoreducerende tiltag prioriteres og konkrete projekter udarbejdes. Grundejere informeres. Ekstraordinær gen.forsamling tilstræbes i 1 ste halvår 2012 med flg. mulige emner: 1) Valg ml. de 2 muligheder + evt. langtidskontrakt. 2) Afregningssystem tilpasses leverandørbetingelser. 3) Forslag til risikoreducerende tiltag. 4) Henlæggelsers anvendelse og videreførelse. blev i 2010/ t. kr. el. 175 t. kr. mindre end ventet. Skyldes merudgifter til de mange radiatorudskiftninger, samt ekstern konsulentbistand. Prognose 2013 er derfor reduceret til ,- kr.(se beretning). Fremtidige henlæggelser afhænger af generalforsamlingens beslutninger. Ved storkundeløsningen vil de relative besparelser, kunne bidrage til finansieringsgrundlaget. På spørgsmål fra FV 445 oplyste FH, at skemaerne over varmeforbrug og varmeøkonomi kommer i den skriftlige beretning, samt på hjemmesiden. FV 477 spurgte hvem varmegruppen er. FH oplyste, at det var ham selv + FS og EPT fra bestyrelsen, samt Torben Dalskjær og en ekstern rådgiver. FV 420 anbefalede, at tidsforbruget søgtes reduceret f.eks. ved skriftlig udsendelse inden generalforsamlingen. OH takkede for forslaget og noterede, at bestyrelsen tager mulighederne op til overvejelse. FV 330 efterlyste retningslinjer for træer på Fællesområdet. SK oplyste, at ønskes træer beskåret/fældet kontaktes bestyrelsen, hvor som regel 2 medl. besigtiger stedet. Man er tilbageholdende, specielt fældes kun undtagelsesvis for gener, som skygger el. bladfald. Sigtet er at bevare bestanden. Varmemåling, -aflæsning og -afregning dominerede aftenens debat, som det fremgår nedenfor, samt ved behandlingen af grundejerforslagene 2-9. Hvor/hvordan, spurgte FV 330. EPT: Skriftligt til el. brev til Foreningen i postkassen, Varmecentralen. Ikke til Brunata. På spørgsmål oplyste EPT, at udelukkende gennemtærede radiatorer udskiftes på Foreningens regning. Men en del grundejere gør det for egen regning. Flere grundejere, heraf nogle som selv havde købt nye radiatorer, bl.a. FV 479, udtrykte at udskiftningen havde medført øget forbrug. EPT oplyste, at bestyrelsen var opmærksom på nævnte forhold og at disse undersøges nærmere. Samtidig understregedes, at ved selvudskiftning var forhåndsgodkendelse af den valgte type nødvendig, da nogle kan give målingsproblemer. Endvidere at varmekomforten kan opleves anderledes, hvilket kan føre til, at man skruer højere op end tidligere. EPT bekræftede, at kontrolmanual med oplysninger om samtlige radiatorer, inkl. hver enkelts størrelse og skalering, er klar i nærmeste fremtid, hvilket giver muligheder for at foretage sammenligninger af skaleringen af ens radiatorer i forskellige huse, hvilket bl.a. FV 419 og 261 var interesserede i. FV 419 og 565 spurgte om denne bliver lagt på på hjemmesiden. EPT og OH svarede, at det må overvejes på hvilken måde adgangen kan organiseres. Den enkelte skal naturligvis have adgang til egne oplysninger, men ikke til andres, i hvert fald ikke så de kan identificere brugeren, idet en del af oplysningerne i manualen må betragtes som personlige. Side 5 af 12

6 Gulvvarme Leverandørskifte? Godkendelse FV 115 påpegede, at beregningsgrundlaget for gulvvarme (m2) måtte genovervejes. Bygningsreglementet kræver en energiberegning og dermed forbundne isoleringskrav ved installation af gulvvarme. Manglende overholdelse medfører store energitab, som øvrige grundejere kommer til at betale. OH opfordrede til, at grundejeren sendte sin info til bestyrelsen for behandling. FV 238: Kan vi udskifte Brunata? FH oplyste, at det næppe var aktuelt. Dels er netop indgået en 6-årig kontrakt ved udskiftningen af varmtvandsmålerne, dels kræver det udskiftning af alle radiatormålere, da en anden leverandør ikke kan anvende Brunatas målere hhv. levere identiske erstatningsmålere. Da der ikke var flere spørgsmål godkendtes beretningen med akklamation 2. REGNSKAB - GH konstaterede at revisionen ingen bemærkninger havde (s. 4). G/F - Indtægter Omkostninger Administrationen Containergård Fællesområder Som budgetteret, dog med en lille forbedring af renterne, idet satsen på lånet fra varmen er reguleret fra oprindelige 5 % til det mere aktuelle niveau, 3 %. kostede ca. 47 t. kr. mindre end budgetteret, grundet mindreforbrug af ekstern faglig bistand, samt kontorartikler m.m. Desuden var der ingen debitortab og hensættelser er tilbageført, da vi kun har 5 t. kr. i udestående. afbalanceres af flere tømninger overfor ingen vedligeholdelse. har et lille mindreforbrug, hvor besparelser på sommerhjælp, mindre beplantning og færre småanskaffelser mere end opvejer den megen snerydning og maskinparkens betydelige vedligeholdelsesudgifter. Boldbanen Vedligeholdelsesomkostninger er forskudt til 2011/12. Gårdenes TV og Internet Ekstraordinære omk. merforbrug skyldes højere elpriser. overskrider budgettet med 38 t. kr. En uventet stigning på betalingskanalerne (51 t. kr.), reduceres af mindreudgift til udskiftning af stikledninger (12 t. kr.) reduceret af større erstatningsbetaling fra ALKA end ventet. Driftsresultatet er tilfredsstillende med 52 t. kr. bedre end budgetteret. Overskuddet 285 t. kr. foreslås overført til Egenkapitalen Varmen Energi Varmecentral Indt. Omkostninger Driftsresultatet Balance Aktiver G/F + Varmen For at opnå den krævede balance ml. grundejernes indbetalinger og betalingen til varmeleverandøren, tilbagebetales primo dec. i alt kr ,- var 14 t. kr. lavere end budgetteret. Skyldes det faldende renteniveau. Budget overskredet med ,- kr. Skyldes ekstraordinært stort antal radiatorudskiftninger grundet midlertidigt overtryk i systemet (129 t. kr.), samt merforbrug af advokat- og konsulent til projekt Fremtidens varme. blev således ,- kr. under budgettet og de foreslåede hensættelser, derfor tilsvarende mindre.(se beretning Fremtidens varme ). Materielle anlægsaktiver er trods de løbende afskrivninger vokset med ca. 200 t. kr., især grundet de betydelige investeringer i fortovsrenovering, men også mindre beløb i containergård og Fasanreden. Omsætningsaktiver. Er likvid beholdning til dækning af skyldige anlægsomkostninger (fortove). Des- Side 6 af 12

7 uden varmens aktiver, specificeret i note 12. Den likvide beholdning ca. 3,6 mio. kr. - er meget stor, bl.a. grundet udtrukne obligationer. Med de faldende renter på indestående i bank, vil bestyrelsen fremover tilstræbe at placere en væsentlig større andel i værdipapirer for at opnå en bedre forrentning. Passiver Godkendelse G/F s egenkapital øget med 286 t. kr. dvs. overskuddet. Gælden domineres af skyldige anlægsinvesteringer (fortovene), samt kortfristet varmegæld (leverancer og udligning m/grundejerne). Endelig lånet fra varmen og indestående på gårdenes konti. FV 201 ville vide hvorfor Foreningen betalte for radiatorer i husene. OH svarede, at hele varmeinstallationen i det enkelte hus er G/F s ejendom, inkl. fordelingsrør, varmtvandsbeholder og radiatorer (vedtægter 17). Herefter godkendtes regnskabet med akklamation. 3. BUDGETTER OH G/F - Kontingent Langtidsøkonomi Administration Fællesarealer TV og fordelingsnet Driftsresultat Varmen - varmeanlæg Betaling og henlæggelser Betalingsforslag Godkendelse I den udsendte årsrapport foreslås + 35,- kr./md. Grundet mindre stigning på TV-grundpakken end forventet (+ 10,-, i stedet for + 20,-) reduceres forslaget til + 25,- kr./md. eller i alt 585,- kr./md. Begrundelsen er nævnte forhøjelse på 10,- kr., samt tidligere stigning pr. jan Desuden forslag 1 om særligt tilskud til legepladserne, samt almindelige løn- og prisstigninger. Med ovennævnte indregnet viser vore langtidsberegninger, at forhøjelsen er nødvendig for, i de kommende år, at fastholde vor høje selvfinansieringsgrad ved investeringer (se bilag 1). Jubilæumsfest. Udgifter (75 t. kr.) udgået. Modsat trækker administratorhonorar (pålagt moms) og tryksager (ekstra info, varme + ekstraord. gen.fors). Lønninger m/øget behov for hjælp, efterslæb på beplantning (søges indhentet) og afskrivninger, fortove. Disse påvirker resultatet, men ikke likviditeten. Påvirker driften voldsomt grundet omtalte stigning på TV 2, men endnu mere fordi forhøjelsen pr nu slår fuldt igennem. Driften forventes netop at balancere, mens den i de kommende år vil vise direkte underskud. Skyldes øgede afskrivninger på vore store investeringer, især i fortove. I takt med at investeringer færdigafskrives og renterne falder ved tilbagebetaling af lån fra Varmen, udjævnes dette. Driftsomkostningerne forventes at blive lavere end i 2010/11, idet udgifterne til udskiftning af radiatorer, samt projektomkostninger dette år var ekstraordinært store. Etablering af kontrolmanual for varme- og varmtvandsmålere, samt afskrivninger på udskiftningen af sidstnævnte, øger budgettet. Betaling foreslås uændret. Henlæggelser = Varmens overskud, fortsættes som støtte til fremtidige renoveringstiltag. FV 474. Justeres den interne rente som G/F betaler Varmen? OH bekræftede og oplyste, at den oprindelig var 5%, men medio 2010 sat ned til 3 %. Kontingent: 585,- kr./md. Fast varmebidrag: 190,- kr./md. Herefter godkendtes begge budgetter, inkl. betalingsforslag, m/akklamation. Side 7 af 12

8 4. FORSLAG 1 Legepladsrenovering Bestyrelsen Fremlæggelse - OH Støttens størrelse Anden finansiering? Nye krav Sikkerhed Byggetilladelser Diverse Afstemning Ekstraordinær støtte til renovering. I perioden ydes samme beløb i støtte fra G/F, som den enkelte gård selv investerer.max. støtte pr. gård: ,- kr. i alt. Bilag 2. En ny lov, også gældende F-V, med sikkerhedskrav til legepladser, var anledning til gennemførelse af en professionel vurdering, som foreligger i form af den til gårdene udsendte rapport. Eksisterende legeredskaber kræves ikke ændret, men rapporten forventes at inspirere til forbedringer, ligesom de nye krav, gældende for ombygninger og nyetableringer, illustreres. Traditionsmæssigt er indretningen af pladserne uddelegeret til gårdene, men juridisk ejes de af G/F og er dermed i sidste instans bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen har med det fremlagte forslag ønsket at lette overgangen til de øgede krav gennem økonomisk støtte, en støtte, der skal virke som incitament til nye initiativer i gårdene. For tydelighedens skyld: Bruger en gård 10 t. kr. af sine midler til fornyelse får den yderligere 10 t. kr. i støtte. Er det 30 t. kr. får den 25 t. kr. i støtte. FV 538 spurgte om man skal være enig i gården. OH henviste til konceptet om gårddemokrati og mulighederne for at bruge midler fra gårdkassen. FV 201 mente at beløbet, for gård 14 s vedkommende, langtfra forslår. OH pegede på afvejning af økonomien, men at der kan stilles ændringsforslag om større tilskud. FV 477 fik bekræftet, at hvis gården fjerner det gamle udstyr og laver et projekt til 50 t. kr., så får den ,- heraf i tilskud. FV 477 spurgte om gården kunne låne af G/F og tilbagebetale via træk i de løbende tilskud. TF pegede på, at der var 5 år til at spare op i, mens OH tilkendegav, at muligheden ville blive drøftet i bestyrelsen. FV 146 pegede på evt. reklamefinansiering. SK oplyste, at dette var undersøgt ved tilbud fra relevant firma. Viser sig at forpligtelser om vedligeholdelseskontrakter er tilknyttet og at de gratis pladser derved bliver for dyre. FV 474 ville vide om de nye sikkerhedskrav skulle være opfyldt inden en vis frist. OH: Intet påbud, men anbefalelsesværdigt at vurdere risici. Nye redskaber skal opfylde kravene. FV 477 pegede på muligheden for godkendte standardløsninger, til brug i flere gårde, for at spare penge til tilladelser. OH satte spørgsmålstegn ved om gårdenes forskellighed ville muliggøre dette, samt ved kommunens vilje til noget sådant. FV 201 fik bekræftet, at der kræves byggetilladelser for såvel større ombygninger, som nye (enkelt) legeredskaber, samt at sådanne skal leve op til nyeste sikkerhedskrav. FV 445. Hvordan låner G/F fra Varmen? OH oplyste at Varmens opsparede midler først skal bruges senere. Derfor billigere at låne internt, end i bank. FV 420 spurgte hvortil ansøgninger om tilskud skal sendes. OH svarede, at de kunne stiles til mens spørgsmål om ordningen kan rettes til ved håndsoprækning. Stemmetællere såvel ved denne, som efterfølgende afstemninger - var Jette Mølholm, FV 238 og Lone Brohauge, FV 495. IMOD: 4 FOR: Overvældende majoritet. Forslaget vedtaget. Side 8 af 12

9 Grundejerforslag. FORSLAG 2-9 Varmeklager Fremlæggelse Steen Hansen, lejer FV 566 Forslagsstillere: Elisabeth Bramsen/Torsten Nørgaard, FV 566. Bestemmelser vedr. bestyrelsens håndtering af varmeklager, information herom til grundejerne og mulighed for skifte fra Brunata. Bilag 3. PK oplyste, at SH havde fuldmagt fra ovennævnte ejere/forslagsstillere til at tale på deres vegne. SH bemærkede, at han havde været lejer af FV 566 siden Han begrundede forslagene generelt med en grundig gennemgang af forløbet af den klage over varmeafregningen 2009/10, som ejerne af FV 566 indgav til Foreningen. I gennemgangen tilkendegav SH sin utilfredshed med såvel den konkrete sagsbehandling, som manglende tillid til bestyrelsens arbejde med og holdning til sagsområdet. Fra indlægget nævnes: Afregning for 09/10 på ,- kr., der efter klage blev reduceret til ca ,- kr. for en periode på 9 mdr. grundet erkendt fejl på radiatormåler, som blev udskiftet. Såvel SH som grundejer fandt afgørelsen uacceptabel og sagen er derfor fortsat i 2011 uden at afklaring er opnået trods møde m/brunata og EPT, samt udveksling af diverse mails. Gennem ejer er skriftligt stillet 12 spørgsmål, som ikke er ordentligt besvaret. Frem- Viste desuden grafer over den oprindelige hhv. den justerede opgørelse. SH konkluderede, at han følte han var blevet påduttet, at der ikke var andre klager end hans og at bestyrelsen er pot og pande med Brunata. Han påpegede, at et højt varmeforbrug medfører lavere salgspris for et hus. OH s bemærkninger /debat Sagsbehandling Behandlingstider Fandt at det generelt var en dårlig ide at ville detailstyre bestyrelsens arbejde, samt at en bestyrelse vælges til at behandle tingene ordentligt og med omtanke. Han fandt derfor at forslagene udtrykte manglende kendskab til bestyrelsens arbejde, samt generel mistillid. Et eksempel er ønsket om valg af en art ombudsmand (jf. forslag 5, intern nummerering). Til de enkelte forslag bemærkedes: 1) Udtrykker mistillid. Forkastelse anbefales. 2) Fint, bestyrelsen vil arbejde videre med en vejledning i at undgå faldgruber i varmeforbruget. Forslagene 3) og 4) er udtryk for detailstyring og anbefales forkastet. Det samme gælder 5) og 6). Forslag 5) omhandler omtalte ombudsmand, som - i varmesager - skal støtte grundejere ved uoverensstemmelser med bestyrelsen. Det er i øvrigt ganske uklart hvorledes ordningen skal fungere i praksis og hvilken bemyndigelse funktionen skal tillægges. Forslag 6) rummer igen en detailstyring, som lægger uhensigtsmæssige bånd på bestyrelsens arbejde. Mht. forslagene 7) og 8) oplyste OH, at de er urealistiske pt., fordi et leverandørskifte nødvendiggør, at vi samtidig udskifter alle varmemålere, hvilket koster mere end 1 million kr. Dertil kommer, at vi netop har indgået en 6-årig kontrakt med Brunata. OH gjorde det klart, at vedtagelse af et eller flere af forslagene bortset fra nr. 2 ville medføre, at bestyrelsen måtte overveje sin stilling. FV 330 spurgte om denne. OH forklarede at den områdeansvarlige vurderer klagen og indhenter oplysninger. Om nødvendigt inddrages teknisk støtte fra Brunata, i enkelte tilfælde andre. I en del tilfælde sager inddrages flere bestyrelsesmedlemmer i afgørelsen. Husk, at bestyrelsen skal forvalte gældende regler under hensyn til såvel klagers som øvrige grundejeres interesser berørtes i fortsættelse af ovenstående. OH nævnte, at en grund til for lange svartider var Brunatas nedlæggelse af kontoret i Hillerød og påfølgende flytning af funktionerne til hovedkontoret i Herlev. Side 9 af 12

10 Begrundelse for afvisning? Nye radiatorer særligt problemområde? Debat FV 419 undrede sig over en modtagen begrundelse, som stod i modsætning til udtalelse fra Brunatas aflæser. OH svarede, at når der foreligger tilstrækkeligt med pålidelige oplysninger, træffes afgørelsen. FV 238 bemærkede, at det at være aflæser var et fritidsjob og at de slet ikke burde udtale sig om tekniske spørgsmål. Gjorde opmærksom på, at en eventuel valgt person (forslag 5) også ville være nødt til at støtte sig til Brunata. En del grundejere gjorde opmærksom på, at problemer med øget forbrug især syntes knyttet til udskiftede radiatorer. Bl.a. FV 291 og FV237, mens FV 477 bemærkede, at med uenigheden om målingerne, måtte skaleringen tjekkes, ligesom vi i det hele taget havde brug for mere viden. OH tilsluttede sig og bemærkede, at området ville blive undersøgt nærmere. Under den livlige debat fremgik det klart, at et betydeligt antal grundejere følte sig usikre på varmemålingen, ligesom der blev sat spørgsmålstegn ved forhold i sagsbehandlingen. Enkelte af disse fremførte deres kritik af Brunata og bestyrelsen, på en måde, der kunne opfattes som udtryk for mistillid. FH fandt formen stærkt demotiverende og udtalte, at det ikke var betingelser han ønskede at arbejde under. OH tilføjede, at forudsat forsamlingen respekterede bestyrelsens arbejde, fandt han grundlaget i orden. Efterfølgende reagerede et par grundejere med negative kommentarer, mens FV 146 udtalte, at man burde støtte og respektere bestyrelsens indsats. Debatten sluttede med at SH mente 1) at bestyrelsen måtte stramme meget op på sin indsats eller 2) det var nødvendigt at vælge en person, der ville gå ind i varmemålingen. FV 341 udtrykte betænkelighed ved principperne i forslaget, det at ha nogen til at kontrollere bestyrelsen. Afstemning Forslag, internt nr. FV 566 v/elisabeth Bramsen. Ud fra OH s kommentarer til forslag 7 og 8 om eventuel udskiftning af Brunata, trak EB disse. Afstemningsform: Efter først at have bedt om skriftlig afstemning, annullerede EB kravet og accepterede afstemning ved håndoprækning. Denne foretoges med flg. resultater: 1) Klagebehandling FOR: 4 IMOD: 65 2) Faldgrubeinformation FOR: 42 IMOD: 3 3) Krav til afgørelser I FOR: 3 IMOD: 59 4) Krav til afgørelser II FOR: 5 IMOD: 55 5) Valg af grundejerstøtte FOR: 2 IMOD: 60 6) Krav til beretning FOR: 5 IMOD: 57 Resultat FORSLAG 10 Renovering af indkørsler Tilkendegivelse Forslagene 1 og 3 6 (officielle numre: 2 og 4-7) således alle forkastet. Forslag 2 (officielt nummer 3) vedtaget. Forslagstiller: Preben Silberg, FV 477. Bestemmelser for renovering af indkørsler til gårde. Bilag 4. OH oplyste, at bestyrelsen ville arbejde med at skabe klarhed over det i forslaget omhandlede problemområde og at dette derfor snarest ville blive Side 10 af 12

11 Afslutning FORSLAG 11 Brændeovne taget op til drøftelse på et gårdrepræsentantmøde. På grundlag heraf trak forslagsstiller sit forslag. Forslagsstiller: Jørgen Philipson, FV 549. Begrænsning af de tidsrum hvor brændeovne må anvendes. Bilag 5. Fremlæggelse - OH Forslagsstiller var desværre ikke til stede. I stedet udtrykte OH, at bestyrelsen havde stor sympati for forslaget, som lå i forlængelse af det arbejde, der allerede var iværksat. Men desværre kunne det ikke anbefales, da bestyrelsen næppe havde bemyndigelse til at udstede en sådan begrænsning og slet ikke mulighed for at håndhæve den. Dertil kom at netop afbrænding i nattetimerne (gennembrænding) antagelig er det mest problematiske tidsrum. Bemærkninger FV 238 mente at den foreslåede begrænsning ville kræve accept fra alle 360 grundejere og FV 445 var enig. FV 238 fandt, at mødet med skorstensfejeren var godt, men desværre vakte det, med sine kun ca. 20 deltagere, for ringe interesse. FV 146 havde noteret sig, at det var sen aften stanken generede. Afslutningsvis oplyste OH, at den lille video om top-down tændingen ville blive lagt på hjemmesiden. Derudover var der tilslutning til at tale videre om løsningmuligheder på kommende møde(r). Afstemning FOR: 4 IMOD: Overvældende flertal Forslaget forkastet 5 a-e. VALG Kassereren 2 bestyrelsesmedlemmer Formanden ikke på valg. Ole Haag, FV 455 fortsætter. Anni Bjerg, FV 510 genvalgt for 2 år. Dette og alle øvrige med akklamation Torben Frøberg, FV 484 genopstillede ikke. I stedet genvalgtes Steen Kledal, FV 276 og Tilde Eschenburg, FV 297 nyvalgtes, begge for 2 år 3 suppleanter Torben Dalskjær, FV 256 genopstillede ikke, hvorimod PMJ ønskede at fortsætte og TF kandiderede efter midlertidig at have været i bestyrelsen. Fra salen meldte Bent Nielsen, FV 420 sig. For 1 år valgtes Torben Frøberg. FV 484, Per Møller Jensen, FV 143 og Bent Nielsen, FV 420 Revisorer Bestyrelsen Bemærkning 6. EVENTUELT Generalforsamlings- Såvel vor eksterne som interne revisor var villige til genvalg, mens revisorsuppleant, Henrik Helweg-Larsen, FV 551 ikke genopstillede. I stedet anbefaledes Palle Jensen, FV 555. Herefter valgtes for 2 år: Intern revisor Lars Bergø, FV 233 og som suppleant, Palle Jensen, FV 555. Ekstern revisor: Hans Duschek, Kærsgaard Laursen, Statsaut. Revisions I/S, Hørsholm Består herefter af Ole Haag, FV 455, formand Anni Bjerg, FV 512, kasserer Frits Henriksen, FV 415, næstformand/sekretær* Steen Kledal, FV 276, fællesområder* Egon Peter Thomsen, FV 141, forsyning* Flemming Seerup, FV 124, lokalplan + it-teknik* Tilde Eschenburg, FV 297, kommunikation* * disse ansvarsområder er fastlagt på bestyrelsesmøde 180 d FV 474 udtrykte ønske om, at bestyrelsen efter 41 år, overvejede om man, i Kokkedal, kunne finde et egnet lokale til generalforsamlingen. Egedal Kirkes Side 11 af 12

12 lokale Ros til området Hærværk Afslutning menighedslokale nævntes. Dog oplystes, at det koster 1.500,- kr., hvor den nu anvendte sal på Niverødgårdsskolen er gratis. FV 135 roste bestyrelsen hhv. gartnerne for et flot holdt fællesområde. Mente dog at hækkene skulle klippes lidt tidligere om foråret. FV 261 spurgte om der havde været sådant. Selv ærgrede han sig over nogle smadrede græskar i forbindelse med Halloween. Da der ikke var flere indlæg, erklærede PK generalforsamlingen for afsluttet kl og gav derefter ordet til formanden. OH takkede dirigenten for hans indsats og forsamlingen for det talstærke fremmøde samt nogle sjældne og gode debatter med ideer og spørgsmål, som gav anledning til eftertanke. Peter Krüger, FV 448 Dirigent Frits B. Henriksen Referent cc: Bilag 1-5 Ovenstående referat er tiltrådt af bestyrelsen: Kokkedal den 15. december 2011 Ole Haag, formand Frits B. Henriksen, næstformand Anni Bjerg, kasserer Flemming Seerup Tilde Eschenburg Egon Peter Thomsen Steen Kledal Side 12 af 12

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 3/3 2010 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 97 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var medbragt 2 fuldmagter.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Grundejerforeningen Løvsangerparken Referat af generalforsamling den 18. marts 2015 i Himmelev Sognegård Til stede personligt, nr.: 1,2,5,6,7,10,11,12,17,19,21,23,25,27,29,32,44,46,64,66,68,70,72,74,78,80,90

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden

Grundejerforeningen Fyrrelunden Grundejerforeningen Fyrrelunden REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN SØNDAG DEN 20. MAJ 2012 Formanden, Jesper Helsøe, bød den talrigt fremmødte forsamling velkommen og opfordrede til en præsentationsrunde.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

ADVOKATERNE EILAND 1620 KØBENHAVN V VESTERBROGADE 6 D, BUEN IB EILAND BENT EILAND TLF * 33 12 40 50

ADVOKATERNE EILAND 1620 KØBENHAVN V VESTERBROGADE 6 D, BUEN IB EILAND BENT EILAND TLF * 33 12 40 50 ADVOKATERNE EILAND 1620 KØBENHAVN V VESTERBROGADE 6 D, BUEN IB EILAND BENT EILAND TLF * 33 12 40 50 ADVOKAT ADVOKAT FAX 33 93 20 77 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN "HILLERØD

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere