Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan Teknisk Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan Teknisk Forvaltning Nytorv Kolding Telefon Telefax Endelig vedtagelse af tillæg 56 til Kommuneplan og lokalplan Stagebjerggård et haveboligområde Dato 18. september 2007 Sags Id/dok nr / Sagsbehandler Kirsten Bruun Plougmand Direkte telefon Byrådet vedtog den 10. september 2007 kommuneplantillæg 56 og lokalplan Offentlig bekendtgørelse sker i Kolding Ugeavis onsdag den 19. september Annoncen indeholder blandt andet oplysninger om eventuelle ændringer af planen i forhold til det offentliggjorte forslag. Kopi af annoncen er vedlagt. Retsvirkninger Med den offentlige bekendtgørelse må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Klagevejledning Man kan klage over afgørelsen til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på e-post til Man kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, hvis man mener, at Kolding Kommune ikke har lov til at træffe afgørelsen. Man kan ikke klage, hvis man kun mener, at afgørelsen skal være anderledes. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at man betaler et gebyr på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget. Naturklagenævnet begynder ikke behandling af klagen, før gebyret er betalt. Vejledning om gebyrordningen er på Naturklagenævnets hjemmeside Naturklagenævnet betaler gebyret tilbage, hvis klageren får helt eller delvist ret.

2 Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Flere oplysninger Den endeligt vedtagne lokalplan kan ses på Teknisk Forvaltning, Nytorv 11, Kolding, på Koldingbibliotekerne og på Kolding Kommunes hjemmeside Planerne udleveres desuden i Teknikbutikken, Teknisk Forvaltning eller ved henvendelse på telefon Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens 30 og 31 om offentliggørelse. Venlig hilsen Kirsten Bruun Plougmand landinspektør Side 2

3 Kolding Ugeavis Teknisk Forvaltning Nytorv Kolding Telefon Telefax Stagebjerggård et haveboligområde Dato 13. september 2007 Sags Id/dok nr / Sagsbehandler Andrea Hansen Direkte telefon Byrådet har den 10. september 2007 vedtaget tillæg 56 til Koldings Kommuneplan og lokalplan for området omkring Stagebjerggård i Almind vest samt et mindre område ved Sysselbjergvej. Kommuneplantillægget ændrer bestemmelserne omkring facadelængde og grønt område. Tillægget er uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 25. april Lokalplanen har til formål: at give mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse at fastholde det offentlige grønne område ved Vesterager at sikre et større samlet fælles friareal i forbindelse med boligbebyggelsen

4 Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 25. april 2007, idet bestemmelsen om tilslutning til fællesantenne er bortfaldet og der er foretaget mindre redaktionelle ændringer. Retsvirkninger Med den offentlige bekendtgørelse må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Klagevejledning Man kan klage over afgørelsen til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på e-post til Man kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, hvis man mener, at Kolding Kommune ikke har lov til at træffe afgørelsen. Man kan ikke klage, hvis man kun mener, at afgørelsen skal være anderledes. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at man betaler et gebyr på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget. Naturklagenævnet begynder ikke behandling af klagen, før gebyret er betalt. Vejledning om gebyrordningen er på Naturklagenævnets hjemmeside Naturklagenævnet betaler gebyret tilbage, hvis klageren får helt eller delvist ret. Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Flere oplysninger Den endeligt vedtagne lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på Teknisk Forvaltning, Nytorv 11, Kolding, på Koldingbibliotekerne og på Kolding Kommunes hjemmeside Planerne udleveres desuden i Teknikbutikken, Teknisk Forvaltning eller ved henvendelse på telefon Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens 30 og 31 om offentliggørelse. Side 2

5 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lokalplan Vestergade Egevænget Almind Kirkesti Egevej Granhøj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Egeparken!!!!!!!!!!!!!!!! Vesterkrog Lindevej Vesterager Hedevej Stagebjergparken!!!! Sysselbjergvej!!!!!!!!!! Hovedvejen Stagebjerggård - et haveboligområde 10. september 2007

6 Indhold Indledning 3 Lokalplanområdets beliggenhed 3 Baggrund og formål 4 Bestemmelser 5 1 Formål 5 2 Område og zonestatus 5 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykninger 9 5 Veje, stier og parkering 10 6 Ledningsanlæg 12 7 Bebyggelsens omfang og placering 12 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 15 9 Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Bevaring af bebyggelse Ophævelse af lokalplan Grundejerforening Servitutter Påtaleret 21 Vedtagelsespåtegning 22 Retsvirkninger 23 Redegørelse 25 Eksisterende forhold 25 Lokalplanens indhold 26 Boligforhold 26 Bebyggelsens fremtræden 26 Trafik 26 Grønne områder 27 Beskyttelse af beplantning 28 Affaldshåndtering 28 Økologi i planlægning og byggeri 28 Agenda 21 naturmiljøvurdering 28 Miljøvurdering 28 Forhold til øvrig planlægning for området 29 Regionplan Byudvikling 29 Grundvand 29 Naturbeskyttelse 29

7 Regional rekreativ stirute 29 Kulturarv 29 Miljøforhold 30 Kommuneplan Hovedstruktur 30 Rammedel 30 Zonestatus 30 Spildevandsplan 30 Vandforsyning 30 Varmeplan Tilladelser m.v. fra andre myndigheder 31 Ophævelse af landbrugspligt 31 Vejanlæg m.m. 31 Øvrige forhold 31 Ledningsanlæg 31 Byggeriets omfang og placering 31 Arkæologiske og fossile fund 31 2

8 Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanens område er opdelt i 2 områder. Hovedparten af lokalplanens område er ved Stagebjerggård umiddelbart vest for Almind by og nord for boligområdet Stagebjergparken. Området har vejadgang fra Vestergade. Den øvrige del af lokalplanområdet er ved Sysselbjergvej i tilknytning til det eksisterende boligområde Stagebjergparken. Området omfatter i alt cirka 10,5 ha, hvoraf cirka 10 ha ligger i landzone. Området er omfattet af funktionsområde 06 Almind-Viuf i rammedelen i Kommuneplan

9 Baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde lokalplanen er et ønske om at opføre nye boliger i tilknytning til Almind. Den del af lokalplanområdet, der ligger i Stagebjergparken, er i henhold til lokalplan udlagt til daginstitution. Der er truffet beslutning om, at daginstitutionen i lokalområdet skal placeres i tilknytning til hallen ved Storgaden. På den baggrund ønskes arealet i stedet anvendt til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Formålet med lokalplanen er, at sikre mulighed for opførelse af haveboligbebyggelse med såvel åben-lav som tæt-lav, og sikre et grønt område i tilknytning hertil. Desuden er formålet at fastholde det offentlige grønne legeområde ved Vesterager. Hovedparten af områdets eksisterende beplantning og værdifulde, levende hegn sikres mulighed for fortsat vækst ved sædvanlig pleje. Beplantningernes drypkantzone og vækstzone skal også sikres mod indtrængen under anlægs- og byggeaktivitet i området. Den nordligste del af lokalplanområdet får vejadgang til Vestergade, mens den sydlige del får adgang til Sysselbjergvej. Der skal sikres stiforbindelse til boligområdet Stagebjergparken. 4

10 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2: 1 Formål Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav bebyggelse at fastholde eksisterende offentligt grønt område at området bliver udformet, så der ved placering af bebyggelse og udformning af friarealer bliver sikre trafikforhold og gode opholdsmuligheder udendørs at sikre et større samlet fælles friareal i forbindelse med boligbebyggelsen at værdifulde, levende hegn og beplantning bliver bevaret ved sædvanlig pleje og fornyelse at hegn om ejendomme eller dele af ejendomme kun er levende hegn 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdets nordlige del afgrænses mod vest af landbrugsarealer, mod nord af Vestergade og mod øst og syd af boligområder. Lokalplanområdets sydlige del afgrænses mod syd og vest af landbrugsarealer, mod nord af boligbebyggelse og mod øst af Sysselbjergvej. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene med følgende matrikelnumre: 8e samt dele af matr. nr. 8a og 70di alle Almind By, Almind og alle parceller, der efter den 28. februar 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne 1, 2, 3, 4, 5 og 6, som vist på kortbilag Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres område 1, 2, 3 og 4 (matr. nr. 8e og del af 8a Almind By, Almind) fra landzone til byzone. 2.4 Lokalplanens område 5 er landzone. Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 5

11 Kortbilag 1 Matrikelkort med angivelse af lokalplanområdet 3 Områdets anvendelse Område 1 må kun anvendes til boligformål som helårsbeboelse og bebyggelsen må kun bestå af åben-lav bebyggelse med maksimalt 29 boliger.

12 Kortbilag 2 Angivelse af områdeinddeling 3.2 Område 2 må kun anvendes til boligformål som helårsbeboelse og bebyggelsen må kun bestå af tæt-lav bebyggelse med maksimalt 31 boliger. 7

13 Kortbilag 3 Udstykningsplan for områderne Område 3 må kun anvendes til boligformål som helårsbeboelse og bebyggelsen må kun bestå af åben-lav bebyggelse, som eksisterende. 3.4 Område 4 må kun anvendes til offentligt grønt område. 3.5 Område 5 må kun anvendes til regnvandsbassin. 3.6 Område 6 må kun anvendes til boligformål som helårsbeboelse og bebyggelsen må kun bestå af åben-lav bebyggelse med maksimalt 4 boliger. 8

14 Kortbilag 4 Udstykningsplan for område I område 1, 3 og 6 må der kun opføres eller indrettes én bolig på hver parcel. 3.8 Inden for området kan tillades opført transformerstation til områdets forsyning. Ligeledes kan der anlægges og opføres regnvandsbassin, kloakpumpestationer og andre teknikbygninger til områdets forsyning, herunder kan der tillades opstilling af en varmecentral, indtil området får permanent tilslutning til kollektiv varmeforsyning. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning skal ske i overensstemmelse med kortbilagene 3 og Uanset bestemmeslen i 4.1 tillades udstykning til bygninger og anlæg nævnt i Område 1 og 6 åben-lav boligbebyggelse Grunde til åben-lav må ikke udstykkes med mindre størrelse end 700 m² Grunde må ikke udstykkes med en facadelængde mod vej på mindre end 20 meter. For grunde med overkørsel fra vendeplads kan tillades, at grundenes facadelængde kun er 5 meter. 9

15 Kortbilag 5 Vej- og stiforhold for område Område 2 tæt-lav boligbebyggelse Der må udstykkes 2 storparceller til tæt-lav. Den enkelte boligenhed kan tillades udstykket med en mindste grundstørrelse på 400 m² inklusive ideelle andele af de omkringliggende fællesarealer og mindste facadelængde 8 meter. 5 Veje, stier og parkering 5.1 Areal til nye veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 5 og 6. Vejadgang til områderne skal ske fra dels Vestergade, Vesterager og Sysselbjergvej i overensstemmelse med de markerede vejadgange på kortbilag 5 og 6. 10

16 Kortbilag 6 Vej- og stiforhold for område Vestergade udlægges i mindst 11 meters bredde inklusive fortov og rabatter. 5.3 Boligvejene udlægges i en bredde af minimum 10 meter og befæstes i minimum 5,5 meters bredde. Inden for vejudlægget til boligvejene i område 1 og 2 skal etableres fortov og der udlægges beplantningszone i 2 meters bredde til vejtræer i den ene side af vejarealet. 5.4 Stierne markeret på kortbilag 5 udlægges i 5 meters bredde og befæstes i minimum 2 meters bredde med asfalt eller belægningssten. Naturstierne udlægges i 3 meters bredde. Princip for vejprofilet for boligvejene i område 1 og 2 11

17 5.5 Ved vejadgange fra Vestergade skal sikres et oversigtsareal på 2,5 meter x 75 meter. Ved vejadgang til Sysselbjergvej skal sikres et oversigtsareal på 2,5 meter x 55 meter målt fra bagkant af eventuel cykelsti. 5.6 Parkering skal udlægges som personbilparkering med 2 parkeringspladser pr. bolig for åben-lav boliger og 1½ parkeringsplads pr. bolig for tæt-lav boliger. 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må kun fremføres som jordkabler. 6.2 Der skal afgives plads til nødvendige transformerstationer til lokalplanområdets forsyning. 6.3 Ved offentlige kloakker og private, fælles kloakker skal bebyggelse opføres i en afstand af mindst 2 meter fra den enkelte kloaklednings midtlinje. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område 1 åben-lav boligbebyggelse Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 og bygningshøjden må ikke overstige 1½ etage og 8,5 meter Al bebyggelse, herunder garager, carporte, drivhuse, udhuse og lignende bygninger, skal holdes i en afstand af mindst 5 meter fra vejskel De 5 sydligste parceller skal opfyldes til minimum kote 59,5 og maximum kote 60 i DNN. 12

18 7.2 Område 2 tæt-lav boligbebyggelse Inden for den enkelte storparcel skal bebyggelse opføres efter et samlet projekt i overensstemmelse med den på kortbilag 7 viste retningsgivende bebyggelsesplan Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for området under et og bygningshøjden må ikke overstige 1½ etage og 8,5 meter Al bebyggelse, herunder garager, carporte, drivhuse, udhuse og lignende bygninger, skal holdes i en afstand af mindst 5 meter fra vejskel. 7.3 Område 3 eksisterende boligbebyggelse Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 og bygningshøjden må ikke overstige 1½ etage og 8,5 meter. 13

19 Kortbilag 7 Bebyggelsesplan for områderne Område 4 offentligt grønt område Bebyggelse må kun opføres som servicebygninger til offentlige formål, og det bebyggede areal må samlet højst udgøre 150 m² etageareal. Bygningshøjden må ikke overstige 1 etage og 5,5 meter. 7.5 Område 5 - regnvandsbassin Området skal friholdes for bebyggelse. 14

20 7.6 Område 6 åben lav boligbebyggelse Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 og bygningshøjden må ikke overstige 1½ etage og 8,5 meter Al bebyggelse, herunder garager, carporte, drivhuse, udhuse og lignende bygninger, skal holdes i en afstand af mindst 2,5 meter fra vejskel dog 5 meter mod Sysselbjergvej. 7.7 Generelt Tage skal have ensidig taghældning eller være symmetriske sadeltage. Tagets vinkel med det vandrette plan, må for bygninger i 1 etage højest være 35 grader og for bygninger i 1½ etage højest 45 grader. Taghældningen for boligbebyggelse skal overalt være den samme på den enkelte grund Garager, carporte, udhuse og lignende bygninger må afvige fra bygningsreglementets bestemmelse om bygningshøjde i skel mod nabo eller sti, blot skal taghældningen være som på den øvrige bebyggelse på grunden, eller lavere, og højden skal respektere en linje bestemt af højden 2,5 meter i skel og højden 3,5 meter ved afstanden 2,5 meter fra skel Miljøstationer til opsamling og opbevaring af genbrugsmaterialer skal placeres i tilknytning til bebyggelsen. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Område 1, 2 og 6 - åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Til udvendige bygningssider må kun anvendes uglaseret tegl og/eller træ og glaspartier. Vandskuret eller glatpudset mur kan tillades. Udseende som bjælkehus med udvendigt synlige hjørnesamlinger, såkaldt laftebygget må ikke anvendes. Til tag skal anvendes uglaseret tegl, betontagsten, skifer eller sort tagpap Vandskuret eller glatpudset ydervæg må kun fremtræde i sort eller hvid farve eller en blanding af disse. Bygningssider i træ må kun fremtræde ubehandlet eller med farveløs behandling eller i sort eller hvid farve eller en blanding af disse. 15

21 8.1.3 Inden for den enkelte storparcel i område 2 skal bebyggelsen opføres efter en samlet plan og fremtræde som en helhed Tagmateriale må højst have en glans, der svarer til malebehandlet overflade med glanstrin 14 (mat). Ovenlysvinduer, solfangere og solceller er undtaget Garager, carporte, udhuse og lignende småbygninger skal gives en udformning og et udseende i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse Ovenlysvinduer må kun udgøre en tiendedel af en tagflades areal og sammenlagt kun en tredjedel af en tagflades længde Kviste skal udføres med en bredde på højst 2 meter og sammenlagt højst udgøre halvdelen af længden på den enkelte tagflade Inden for området eller på de enkelte parceller må der ikke etableres synlige sender- og modtagerantenner. 8.2 Område 3 eksisterende bebyggelse Stuehuset skal bevares i sin ydre fremtræden og vedligeholdelse og eventuel ombygning skal ske med respekt for arkitekturen, herunder farver, materialevalg og proportionering af døre og vinduer. 8.3 Område 4 offentligt grønt område Til udvendige bygningssider må kun anvendes uglaseret tegl og/eller træ. Til tag skal anvendes uglaseret tegl eller tagpap. 16

22 9 Ubebyggede arealer 9.1 Område 1, 2 og 3 boligbebyggelse Mindst 15 procent af området skal udlægges som større samlede friarealer Areal markeret med grønt på kortbilag 8 skal udlægges til fælles grønt opholdsareal med karakter af fælled som til årlig høslet, der må dog også plantes mindre grupper af træer og buske, som angivet på kortbilag 8. Arealerne skal friholdes for bygge- og anlægsaktivitet, dog tillades legepladser, boldbane og bålpladser og lignende For hver påbegyndt 10 boligparceller skal der udlægges areal på mindst 100 m² med en mindstebredde på 7 meter til ophold og nærlegeplads. Legepladserne skal i princippet placeres som angivet på kortbilag Ubebyggede arealer må kun anvendes som fælles opholds- og legearealer, have og miljøstationer. Arealerne skal beplantes eller befæstes. Areal til miljøstationer for opsamling og opbevaring af genbrugsmaterialer skal være befæstet og indhegnet med bøgepur Eksisterende levende hegn markeret på kortbilag 8 skal bevares og deres vækstvilkår være sikret. Hegnene skal suppleres som angivet på kortbilag Den markerede lindeallé langs den eksisterende indkørsel til Stagebjerggård skal bevares, og der skal omkring alléen udlægges et minimum 20 meter bredt grønt område Langs Vestergade skal der etableres et minimum 5 meter bredt plantebælte, som angivet på kortbilag 8. Beplantningen skal bestå af tjørn med indslag af arter som syren, vildæble, hassel, sargentiæble og fjeldribs I lokalplanafgrænsningen mod vest skal der etableres et minimum 2 meter bredt plantebælte og skal beplantes med spredt træbeplantning som hvidtjørn, hassel og røn. 17

23 Kortbilag 8 Beplantningsplan Langs boligvejene i områderne 1 og 2 skal der plantes fuglekirsebær Pruna avium Plena. 9.2 Område 4 offentligt grønt område Eksisterende levende hegn, som er markeret på kortbilag 8, skal bevares og hegnets vækstvilkår være sikret Hegn ud mod Vestergade tillades suppleret med trådhegn. 18

24 9.2.3 Beskyttet jorddige i henhold til museumslovens kapitel 8a, skal i en afstand af 10 meter friholdes for bebyggelse og fast anlæg, medmindre terræn mellem naturområdet og anlægget lades urørt. 9.3 Område 5 - regnvandsbassin Der reserveres areal til regnvandsbassin i området som angivet på kortbilag 8. Bassinet skal holde en minimumsafstand på 10 meter til vandhullet beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Bassinet skal etableres som et naturpræget bassin Arealet omkring regnvandsbassinet skal fremstå naturpræget. 9.4 Generelt Belysningen på veje, stier og pladser må kun udføres som følgende: Veje. På Vestergade skal belysningen have armaturer som Københavnerarmaturer på master med lyspunkthøjde ind til 7 meter. På stamveje og boligveje skal belysningen have armaturer som Albertslund Mini Lygte på master med lyspunkthøjde ind til 3 meter. Stier. På stier skal belysningen have armaturer som Albertslund Mini Lygte på master med lyspunkthøjde ind til 3 meter. Naturstier. Skal friholdes for belysning Hegn skal plantes som hæk, mod vej, sti og fællesarealer mindst 30 cm bag skel. Inden for den enkelte parcel skal hegn mod vej, sti og fællesarealer bestå af samme planteart eller sammensætning af plantearter Der tillades ikke parkering af lastbiler, campingvogne og anhængere. Lystbåd og anhænger med op til 1,8 meters højde tillades opstillet på egen parcel i baghave Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,75 meter i forhold til det eksisterende terræn. Undtaget herfra er de sydligste 5 parceller i område 1, der skal terrænreguleres til minimum kote 59,5 og maximum kote 60 i DNN. 19

25 9.4.5 Skråninger mod skel skal have hældningen 1:3 (1 meter lodret for hver 3 meter vandret) eller mindre. Der skal være afrunding ved skel og facader. Afrundingen skal være mindst 1 meter ind på grunden målt fra skel og mindst 1 meter målt fra facade. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågældende bebyggelse er etableret fælles fortov, sti- og vejadgang fælles beplantning fælles opholds-, lege- og parkeringsarealer anlæg til opbevaring af affald, restaffald og genbrugsmaterialer eller, der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning har fundet sted. 11 Bevaring af bebyggelse Eksisterende stuehus i område 3 må ikke nedrives, ombygges eller ændres på anden måde uden Byrådets tilladelse. 12 Ophævelse af lokalplan Lokalplan ophæves for ejendommen matr. nr. 70di Almind By, Almind, der er nævnt i 2.1. Lokalplan blev vedtaget af Kolding Byråd den 14. august Grundejerforening 13.1 Område 1, 2 og Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af bebyggede og ibrugtagne ejendomme inden for lokalplanens område 1, 2 og 3. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel af grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af for-

26 slag til vedtægter, samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3 måneder efter Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Foreningens vedtægt skal godkendes af Byrådet. Senere ændringer og tilføjelser skal også godkendes af Byrådet Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen har ret og pligt til at tage skøde på og drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 9.1 og 9.3. Grundejerforeningen har også ret og pligt til at tage skøde på vej- og stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen må ikke være afhængig af partipolitiske interesser Område 6 Ejere af ejendomme inden for område 6 skal være medlemmer af grundejerforeningen for bebyggelsen Stagebjergparken. 14 Servitutter Ingen bestemmelser. 15 Påtaleret Kolding Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af lokalplanen. 21

27 Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt. (SAG NR.: ) KOLDING BYRÅD, den 10. september 2007 Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 19. september

28 Retsvirkninger Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker om, at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokalsamfund. Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- og anlægsarbejde og nedrivninger skal planlægningsarbejdet føre til fremlæggelse af et forslag til lokalplan. I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger fællesanlæg Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigelser kræver ny lokalplan. Byrådet skal dispensere fra lokalplanens 10.2 om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som lavenergihus i henhold til klassifikationskravene i afsnit 5.3 i tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når det har væsentlig betydning for, at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens 47). En lokalplan kan udlægge et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Kommunen har dog kun pligt til overtagelse, hvis ejeren ikke kan udnytte arealet på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af ejendommene rundt om. (Planlovens 48). 23

29 Lokalplanen indeholder i 11 bestemmelse om, at stuehuset i område 3 ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme. Lokalplanen indeholder i 2.3 bestemmelser om, at det af planen omfattede område matr. nr. 8e og del af 8a Almind By, Almind overføres til byzone. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. 24

30 Redegørelse Eksisterende forhold Nordlige del af lokalplanområdet Området er del af landbrugsejendommen Stagebjerggård samt den tidligere sportsplads, der nu er omdannet til offentligt legeområde. Gårdens bebyggelse ligger midt i området i kort afstand fra Vestergade. Bebyggelsen består af et stuehus fra 1908, og sydvest herfor et ældre firelænget gårdanlæg med driftsbygninger fra Syd herfor ligger 2 nyere driftsbygninger. I Kommuneatlas Kolding fra 1991 er stuehuset vurderet som bevaringsværdig i kategori 4, middel bevaringsværdi, og gårdbebyggelsen vurderet som bevaringsværdig i kategori 5, middel bevaringsværdi. Terrænet er svagt skrånende mod sydvest og med cirka 3 meters forskel mellem højeste og laveste punkt. I perioder med megen regn/smeltevand er der risiko for, at den sydvestlige del af område 1 herunder de kommende sydligste boligparceller - bliver oversvømmet. Der er levende hegn langs Vestergade, allé fra Vestergade til gårdens bygningsområde, have og forskelligartet bevoksning i tilknytning til gårdbebyggelsen, og høj beplantning om det offentlige legeområde. Stuehuset til Stagebjerggård - Vestergade 45 og lindealléen. 25

31 Tilkørsel til Stagebjerggård foregår ad en traditionel allé med lindetræer vinkelret fra Vestergade til gårdspladsen. Adgang til det grønne område sker fra Vesterager, der er en sidevej til Vestergade. Sydlige del af lokalplanområdet Området ligger i udkanten af boligbebyggelsen Stagebjergparken med vejadgang fra Sysselbjergvej. Området er ubebygget. Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner mulighed for, at landbrugsområdet omkring Stagebjerggård omdannes til boligområde, ligesom et mindre areal ved Sysselbjergvej tillades anvendt til boligbyggeri i stedet for institutionsbyggeri. Det eksisterende grønne område ved Vesterager fastholdes som offentligt grønt område for hele byen. Boligforhold Boligbebyggelsen ved Stagebjerggård må maksimalt bestå af 60 boliger, samt eksisterende helårsbeboelse i stuehuset til gården. Ud mod det åbne land ved Hedevej, består bebyggelsen af åben-lav bebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse. Omkring gårdbebyggelsen etableres 2 tæt-lav boligområder, som samlet opførelse med enten rækkehuse eller dobbelthuse. Driftsbygningerne til gården tillades nedrevet, mens stuehuset og haveanlægget skal bevares som en selvstændig helårsbolig. Boligbebyggelsen ved Sysselbjergvej kan maksimalt bestå af 4 boliger, som åben-lav i form af énfamilieboliger. For at sikre de sydligste parceller i område 1 mod oversvømmelse i perioder med megen regn/smeltevand, er der fastsat bestemmelse om at grundene skal terrænreguleres. Bebyggelsens fremtræden Bebyggelsen må opføres i 8,5 meters højde og i 1½ etage, hvilket betyder én etage og udnyttet tagetage. Bebyggelsen skal fremtræde med mur i tegl og/eller træ og glaspartier. Vandskuret eller glatpudset mur kan også tillades. Til tag skal anvendes uglaseret tegl, betontagsten, skifer eller sort tagpap med listedækning. Ombygning og vedligeholdelse af eksisterende stuehus på Stagebjerggård skal ske med respekt for oprindelig byggeskik. Trafik Den nordligste del af lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Vestergade ved etablering af 2 nye vejadgange én til forsyning af åben-lav området og én til forsyning af de to tæt-lav områder og den eksisterende bolig. Den eksisterende vejadgang til Stagebjerggård skal omdannes til stiforbindelse. Der etableres stiforbindelse til boligområdet Stagebjergparken. 26

32 Langs boligvejene fra Vestergade skal der plantes fuglekirsebær. Lokalplanen sikrer, at Vestergade udlægges i 11 meters bredde, hvorved der kan etableres fortov i tilknytning til vejen. Den sydligste del af lokalplanområdet skal have vejadgang til Sysselbjergvej, og der skal skabes stiforbindelse til det grønne område ved Stagebjergparken og til stien, der løber her. Grønne områder I forbindelse med boligbebyggelsen omkring Stagebjerggård, udlægges et fælles grønt opholdsareal syd for boligbebyggelserne og mellem den åben-lav bebyggelse og den vestligste del af det tæt-lav boligområde. Området skal have karakter af fælled, som til årlig høslet med trægrupper, men der kan tillades etableret legepladser, boldbane, bålpladser og lignende i området. I tilknytning til bebyggelserne skal der etableres mindre nærlegepladser. For boligbebyggelsen ved Sysselbjergvej udlægges ikke et grønt areal. Det forudsættes, at bebyggelsen bliver del af det eksisterende boligområde Stagebjergparken og dette områdes fællesfaciliteter. Den tidligere sportsplads fastholdes som offentligt grønt område og læhegnene omkring pladsen bevares. Ortofoto af nordlige lokalplanområde, samt beplantning ved Vestergade og det offentlige legeområde ved Vesterager. 27

33 Beskyttelse af beplantning Den eksisterende beplantning omkring det offentlige grønne område, alléen til ejendommen Vestergade 45, samt dele af plantebælterne omkring gårdbebyggelsen skal bevares, og vækstvilkårene være sikrede. I byggemodningsfasen skal træerne sikres ved passende afskærmning, det vil sige, at der som minimum skal opsættes hegn ført i krones drypkant indtil byggemodning og byggeri er afsluttet. Affaldshåndtering Lokalplanen forudsætter, at der inden for området bliver anvist placering af miljøstationer til genbrugsmaterialer i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, der bliver søgt om godkendelse af. Det påhviler udstykker, at vedligeholde og administrere arealet, indtil grundejerforeningen er etableret. Økologi i planlægning og byggeri Lokalplanen fastlægger kun forhold af planmæssig karakter, i henhold til planloven. Natur- og miljøhensyn er søgt fremmet i bestemmelser omfattende terrænet, beplantning og krav til placering af bebyggelse. En særlig byøkologisk indsats må gøres i forbindelse med realisering af det enkelte bygge- og anlægsarbejde, herunder ved projektering og byggesagsbehandling. Retningslinjer fremgår af publikationen Økologi i planlægning og byggeri, Kolding Kommune Agenda 21 naturmiljøvurdering Naturmiljøvurderingen viser, at denne plan kan gennemføres under hensyntagen til områdets natur- og miljøinteresser. Natur- og miljøhensynene er tilgodeset i denne plan ved, at: størstedelen af de eksisterende hegn og beplantninger bevares hvor eksisterende hegn fjernes langs Vestergade erstattes disse af nye, bredere hegn dele af de eksisterende hegn suppleres der udlægges grønt område og et område med regnvandsbassin der udlægges grønt område langs alléen fra Vestergade til Stagebjerggård der plantes træer og buske som afskærmning mod Stagebjerggårds stuehus og langs stamveje Naturmiljøvurderingen viser dog også, at et uplejet, vådere område bevokset med urter og græsser i den sydlige del af lokalplanområdet og et levende hegn nord for Stagebjerggård fjernes. Samlet set tilføres området dog mere natur, end der fjernes. Derved vurderes det, at lokalplanen kan virke fremmende i forhold til Kolding Kommunes Agenda 21 mål på naturområdet såsom, at lokalplanlægning skal sikre forbedring af planters og dyrs livsvilkår. Miljøvurdering Kolding Kommune har foretaget en screening af lokalplanen, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) 3, stk. 1, nr. 3 og 4, stk

34 Screeningen viser, at lokalplanen samlet set ikke har så væsentlige indvirkninger på miljøet, at planen skal miljøvurderes. Kolding Kommunes afgørelse har været sendt i høring hos Vejle Amt, der er enig i, at der ikke udarbejdes miljøvurdering forudsat, der ved planens udarbejdelse er taget stilling til grundvandsproblematikken. Forhold til øvrig planlægning for området Regionplan 2005 Byudvikling Området er udpeget som kommende byudviklingsområde i Regionplan Grundvand Lokalplanens område ligger i Regionplan 2005 for Vejle Amt i et område med særlig drikkevandsinteresse, delvis i Bramdrupdam Vandværks indvindingsopland og inden for indsatsområde 2. Ifølge Amtets nuværende kortlægning af grundvandsmagasinernes sårbarhed er grundvandsmagasinerne i lokalplanens område mindst sårbare. Sårbarheden er kun vurderet i forhold til nitrat fra landbruget og ikke i forhold til de forurenende aktiviteter, som følger af en bymæssig bebyggelse. Lokalplanen sikrer, at arealer omkring miljøstationer er befæstet, og det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at der sker tilslutning til kollektiv varmeforsyning, hvorved der ikke vil skulle nedgraves olietanke. Naturbeskyttelse Umiddelbart syd for lokalplanområdets område (regnvandsbassinet), forefindes en sø, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Lokalplanen sikrer, at regnvandsbassinet som minimum holder en afstand på 10 meter til denne sø. Regional rekreativ stirute Vestergade indgår i et regionalt rekreativt stirutenet. I henhold til Regionplan 2005 skal de rekreative stiers og ruters omgivelser sikres mod etablering af landskabs- og miljøforringende anlæg og mod, at der sker ændringer i motortrafikken, der kan forringe ruternes rekreative værdi. Der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vestergade, og i forbindelse med etableringen af det nye boligområde vil der blive etableret fortov langs vejen. Det eksisterende læhegn langs vejen erstattes af nyt hegn. Kulturarv I lokalplanområdets østlige afgrænsning er et jorddige beskyttet af museumslovens kapitel 8a. Diget bevares. 29

35 Miljøforhold Området er uden registreret jordforurening med kemikalieaffald. Der er eksisterende dyrehold inden for området på Stagebjerggård. Kommuneplan Hovedstruktur Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af landsbyen Almind, nord for Kolding. Almind giver som lokalcenter mulighed for både service og nærhed til naturen i det dramatiske ådalslandskab mellem Almind og Viuf. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med hovedstrukturens intentioner om Koldings udvikling frem til år Rammedel Lokalplanområdet er del af rammedelens funktionsområde 06 Almind Viuf. Området ved Stagebjerggård og ved Sysselbjergvej er del af enkeltområde 0613 Almind vest og er udlagt til haveboligområde. Det grønne offentlige område er del af enkeltområde 0612 Egevænget og er udlagt til grønt område. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne for de 2 områder bortset fra bestemmelsen om facadelængde og afgrænsningen mod Hedevej. Facadelængden for grunde placeret ved vendepladserne tillades på 5 meter i stedet for 20 meter, og mod Hedevej etableres ikke et grønt område, men et mindre plantebælte. Hjemmel findes i tillæg 56 til Kommuneplan Tillæg 56 er fremlagt som forslag samtidig med lokalplanforslaget. Zonestatus Lokalplanens område 6 har status af byzone, mens områderne 1, 2, 3 og 4 overføres fra landzone til byzone. Lokalplanens område 5 forbliver landzone. Spildevandsplan Lokalplanområdet omfattes af spildevandsplan. Ejendomme inden for området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Et eventuelt regnvandsbassin kan placeres ud mod Hedevej. Vandforsyning Lokalplanområdet hører under Alminde Vandværks vandforsyning. Varmeplan 2002 Lokalplanområdet er i planens handlingsplan udlagt til kollektiv varmeforsyning. 30

36 Tilladelser m.v. fra andre myndigheder Vejanlæg m.m. Tilladelse til etablering af vejanlæg, vejadgang m.m. kan forudsætte politiets godkendelse. Ophævelse af landbrugspligt Størstedelen af lokalplanens område er omfattet af landbrugspligt. Forud for realisering af lokalplanen skal landbrugspligten ophæves inden for lokalplanens område. Ophævelsen sker på baggrund af en erklæring fra en landinspektør i forbindelse med udstykningssagen. Øvrige forhold Ledningsanlæg Ved godkendelse af ledningsarbejder kan det blive krævet, at ledningsanlæg overalt skal registreres i den udstrækning, de er til brug for mere end én forbruger. På ejendomme med flere selvstændige forbrugere skal der registreres frem til sokkel af bygning. Registrering omfattende tracepunkter og bygværker skal ske i landskoordinatsystemet. Anlæg, hvis ledninger eller byggelinjer fører over matrikuleret ejendom og er til brug for flere forbrugere eller for andre end ejendommens ejer, skal yderligere sikres ved tinglysning. Hvis det af tekniske/økonomiske grunde viser sig nødvendigt at etablere ledninger til kloak, vand, fjernvarme, el, gas, telefon, fællesantenne over parcellerne, er parcelejerne efter anden lovgivning pligtige til uden vederlag at tåle dette, i det omfang det kan ske uden indskrænkning i grundenes mulighed for opførelse af bebyggelse efter de angivne retningslinjer. Byggeriets omfang og placering Ved godkendelse af byggeri kan det blive krævet, at afsætning af al bebyggelse skal opmåles ved facade. Opmåling og registrering skal ske i landskoordinatsystemet. Arkæologiske og fossile fund Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) og geologiske genstande og genstande af fossil karakter (botaniske eller zoologiske, som knogler af dyr og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8 om sikring af kultur- og naturarven. Kolding Kommune skal anmelde bygge- og anlægstilladelser til Museet på Koldinghus. Samtidig skal bygherren oplyses om museumslovens om forhåndsvurdering, eventuel forundersøgelse m.v. og afholdelse af udgifter hertil. Bygherrer skal være opmærksomme på arkæologiske og fossile fund. Hvis der under anlægsarbejde træffes på fortidsminder, andre kulturhistoriske anlæg eller findes usædvanlige naturhistoriske genstande, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museet på Koldinghus skal underrettes. 31

37 Haderslev Museum har for Museet på Koldinghus foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanens område. Museet vurderer: Inden for lokalplanområdet vil der være stor risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. På lokalplanens område 1, 2 og 3 er der registreret en boplads fra ældre jernalder, ligesom der øst for og på lokalplanens område 4 er registeret et eller flere gårdanlæg fra den tidlige middelalder. I den sydvestlige del af område 1 samt i område 5 er der i forbindelse med læhegnsplantning opsamlet keramik fra ældre jernalder. Dette indebærer, at der overalt i område 1, 2, 3, 4 og 5 vil være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejdet. Kun i område 6 er der ikke registeret fortidsminder. Fortidsminder vil være omfattet af museumslovens 27. I det omfang de berøres af anlægsarbejde, skal arbejdet indstilles, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. 32

38

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 1018-15. Nord for Idyl i Dalby. - et haveboligområde

Lokalplan 1018-15. Nord for Idyl i Dalby. - et haveboligområde Lokalplan 1018-15 Skamlingvejen Idyl Nord for Idyl i Dalby - et haveboligområde 20. april 2009 1018-15 Indhold Indledning 3 Lokalplanområdets beliggenhed 3 Baggrund og formål 3 Bestemmelser 5 1 Formål

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 0421-12. Ved Ambolten. - et idrætsområde

Lokalplan 0421-12. Ved Ambolten. - et idrætsområde Lokalplan 0421-12 Jernet Ambolten Terlings Alle 0421-12 Nøddebo Vonsildvej Essen Essen Ved Ambolten - et idrætsområde 12.december 2005 Indhold Indledning 3 Lokalplanområdets beliggenhed 3 Baggrund og formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere