Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan Teknisk Forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan Teknisk Forvaltning Nytorv Kolding Telefon Telefax Endelig vedtagelse af tillæg 56 til Kommuneplan og lokalplan Stagebjerggård et haveboligområde Dato 18. september 2007 Sags Id/dok nr / Sagsbehandler Kirsten Bruun Plougmand Direkte telefon Byrådet vedtog den 10. september 2007 kommuneplantillæg 56 og lokalplan Offentlig bekendtgørelse sker i Kolding Ugeavis onsdag den 19. september Annoncen indeholder blandt andet oplysninger om eventuelle ændringer af planen i forhold til det offentliggjorte forslag. Kopi af annoncen er vedlagt. Retsvirkninger Med den offentlige bekendtgørelse må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Klagevejledning Man kan klage over afgørelsen til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på e-post til Man kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, hvis man mener, at Kolding Kommune ikke har lov til at træffe afgørelsen. Man kan ikke klage, hvis man kun mener, at afgørelsen skal være anderledes. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at man betaler et gebyr på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget. Naturklagenævnet begynder ikke behandling af klagen, før gebyret er betalt. Vejledning om gebyrordningen er på Naturklagenævnets hjemmeside Naturklagenævnet betaler gebyret tilbage, hvis klageren får helt eller delvist ret.

2 Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Flere oplysninger Den endeligt vedtagne lokalplan kan ses på Teknisk Forvaltning, Nytorv 11, Kolding, på Koldingbibliotekerne og på Kolding Kommunes hjemmeside Planerne udleveres desuden i Teknikbutikken, Teknisk Forvaltning eller ved henvendelse på telefon Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens 30 og 31 om offentliggørelse. Venlig hilsen Kirsten Bruun Plougmand landinspektør Side 2

3 Kolding Ugeavis Teknisk Forvaltning Nytorv Kolding Telefon Telefax Stagebjerggård et haveboligområde Dato 13. september 2007 Sags Id/dok nr / Sagsbehandler Andrea Hansen Direkte telefon Byrådet har den 10. september 2007 vedtaget tillæg 56 til Koldings Kommuneplan og lokalplan for området omkring Stagebjerggård i Almind vest samt et mindre område ved Sysselbjergvej. Kommuneplantillægget ændrer bestemmelserne omkring facadelængde og grønt område. Tillægget er uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 25. april Lokalplanen har til formål: at give mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse at fastholde det offentlige grønne område ved Vesterager at sikre et større samlet fælles friareal i forbindelse med boligbebyggelsen

4 Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 25. april 2007, idet bestemmelsen om tilslutning til fællesantenne er bortfaldet og der er foretaget mindre redaktionelle ændringer. Retsvirkninger Med den offentlige bekendtgørelse må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Klagevejledning Man kan klage over afgørelsen til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på e-post til Man kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, hvis man mener, at Kolding Kommune ikke har lov til at træffe afgørelsen. Man kan ikke klage, hvis man kun mener, at afgørelsen skal være anderledes. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at man betaler et gebyr på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget. Naturklagenævnet begynder ikke behandling af klagen, før gebyret er betalt. Vejledning om gebyrordningen er på Naturklagenævnets hjemmeside Naturklagenævnet betaler gebyret tilbage, hvis klageren får helt eller delvist ret. Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Flere oplysninger Den endeligt vedtagne lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på Teknisk Forvaltning, Nytorv 11, Kolding, på Koldingbibliotekerne og på Kolding Kommunes hjemmeside Planerne udleveres desuden i Teknikbutikken, Teknisk Forvaltning eller ved henvendelse på telefon Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens 30 og 31 om offentliggørelse. Side 2

5 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lokalplan Vestergade Egevænget Almind Kirkesti Egevej Granhøj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Egeparken!!!!!!!!!!!!!!!! Vesterkrog Lindevej Vesterager Hedevej Stagebjergparken!!!! Sysselbjergvej!!!!!!!!!! Hovedvejen Stagebjerggård - et haveboligområde 10. september 2007

6 Indhold Indledning 3 Lokalplanområdets beliggenhed 3 Baggrund og formål 4 Bestemmelser 5 1 Formål 5 2 Område og zonestatus 5 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykninger 9 5 Veje, stier og parkering 10 6 Ledningsanlæg 12 7 Bebyggelsens omfang og placering 12 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 15 9 Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Bevaring af bebyggelse Ophævelse af lokalplan Grundejerforening Servitutter Påtaleret 21 Vedtagelsespåtegning 22 Retsvirkninger 23 Redegørelse 25 Eksisterende forhold 25 Lokalplanens indhold 26 Boligforhold 26 Bebyggelsens fremtræden 26 Trafik 26 Grønne områder 27 Beskyttelse af beplantning 28 Affaldshåndtering 28 Økologi i planlægning og byggeri 28 Agenda 21 naturmiljøvurdering 28 Miljøvurdering 28 Forhold til øvrig planlægning for området 29 Regionplan Byudvikling 29 Grundvand 29 Naturbeskyttelse 29

7 Regional rekreativ stirute 29 Kulturarv 29 Miljøforhold 30 Kommuneplan Hovedstruktur 30 Rammedel 30 Zonestatus 30 Spildevandsplan 30 Vandforsyning 30 Varmeplan Tilladelser m.v. fra andre myndigheder 31 Ophævelse af landbrugspligt 31 Vejanlæg m.m. 31 Øvrige forhold 31 Ledningsanlæg 31 Byggeriets omfang og placering 31 Arkæologiske og fossile fund 31 2

8 Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanens område er opdelt i 2 områder. Hovedparten af lokalplanens område er ved Stagebjerggård umiddelbart vest for Almind by og nord for boligområdet Stagebjergparken. Området har vejadgang fra Vestergade. Den øvrige del af lokalplanområdet er ved Sysselbjergvej i tilknytning til det eksisterende boligområde Stagebjergparken. Området omfatter i alt cirka 10,5 ha, hvoraf cirka 10 ha ligger i landzone. Området er omfattet af funktionsområde 06 Almind-Viuf i rammedelen i Kommuneplan

9 Baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde lokalplanen er et ønske om at opføre nye boliger i tilknytning til Almind. Den del af lokalplanområdet, der ligger i Stagebjergparken, er i henhold til lokalplan udlagt til daginstitution. Der er truffet beslutning om, at daginstitutionen i lokalområdet skal placeres i tilknytning til hallen ved Storgaden. På den baggrund ønskes arealet i stedet anvendt til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Formålet med lokalplanen er, at sikre mulighed for opførelse af haveboligbebyggelse med såvel åben-lav som tæt-lav, og sikre et grønt område i tilknytning hertil. Desuden er formålet at fastholde det offentlige grønne legeområde ved Vesterager. Hovedparten af områdets eksisterende beplantning og værdifulde, levende hegn sikres mulighed for fortsat vækst ved sædvanlig pleje. Beplantningernes drypkantzone og vækstzone skal også sikres mod indtrængen under anlægs- og byggeaktivitet i området. Den nordligste del af lokalplanområdet får vejadgang til Vestergade, mens den sydlige del får adgang til Sysselbjergvej. Der skal sikres stiforbindelse til boligområdet Stagebjergparken. 4

10 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2: 1 Formål Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav bebyggelse at fastholde eksisterende offentligt grønt område at området bliver udformet, så der ved placering af bebyggelse og udformning af friarealer bliver sikre trafikforhold og gode opholdsmuligheder udendørs at sikre et større samlet fælles friareal i forbindelse med boligbebyggelsen at værdifulde, levende hegn og beplantning bliver bevaret ved sædvanlig pleje og fornyelse at hegn om ejendomme eller dele af ejendomme kun er levende hegn 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdets nordlige del afgrænses mod vest af landbrugsarealer, mod nord af Vestergade og mod øst og syd af boligområder. Lokalplanområdets sydlige del afgrænses mod syd og vest af landbrugsarealer, mod nord af boligbebyggelse og mod øst af Sysselbjergvej. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene med følgende matrikelnumre: 8e samt dele af matr. nr. 8a og 70di alle Almind By, Almind og alle parceller, der efter den 28. februar 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne 1, 2, 3, 4, 5 og 6, som vist på kortbilag Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres område 1, 2, 3 og 4 (matr. nr. 8e og del af 8a Almind By, Almind) fra landzone til byzone. 2.4 Lokalplanens område 5 er landzone. Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 5

11 Kortbilag 1 Matrikelkort med angivelse af lokalplanområdet 3 Områdets anvendelse Område 1 må kun anvendes til boligformål som helårsbeboelse og bebyggelsen må kun bestå af åben-lav bebyggelse med maksimalt 29 boliger.

12 Kortbilag 2 Angivelse af områdeinddeling 3.2 Område 2 må kun anvendes til boligformål som helårsbeboelse og bebyggelsen må kun bestå af tæt-lav bebyggelse med maksimalt 31 boliger. 7

13 Kortbilag 3 Udstykningsplan for områderne Område 3 må kun anvendes til boligformål som helårsbeboelse og bebyggelsen må kun bestå af åben-lav bebyggelse, som eksisterende. 3.4 Område 4 må kun anvendes til offentligt grønt område. 3.5 Område 5 må kun anvendes til regnvandsbassin. 3.6 Område 6 må kun anvendes til boligformål som helårsbeboelse og bebyggelsen må kun bestå af åben-lav bebyggelse med maksimalt 4 boliger. 8

14 Kortbilag 4 Udstykningsplan for område I område 1, 3 og 6 må der kun opføres eller indrettes én bolig på hver parcel. 3.8 Inden for området kan tillades opført transformerstation til områdets forsyning. Ligeledes kan der anlægges og opføres regnvandsbassin, kloakpumpestationer og andre teknikbygninger til områdets forsyning, herunder kan der tillades opstilling af en varmecentral, indtil området får permanent tilslutning til kollektiv varmeforsyning. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning skal ske i overensstemmelse med kortbilagene 3 og Uanset bestemmeslen i 4.1 tillades udstykning til bygninger og anlæg nævnt i Område 1 og 6 åben-lav boligbebyggelse Grunde til åben-lav må ikke udstykkes med mindre størrelse end 700 m² Grunde må ikke udstykkes med en facadelængde mod vej på mindre end 20 meter. For grunde med overkørsel fra vendeplads kan tillades, at grundenes facadelængde kun er 5 meter. 9

15 Kortbilag 5 Vej- og stiforhold for område Område 2 tæt-lav boligbebyggelse Der må udstykkes 2 storparceller til tæt-lav. Den enkelte boligenhed kan tillades udstykket med en mindste grundstørrelse på 400 m² inklusive ideelle andele af de omkringliggende fællesarealer og mindste facadelængde 8 meter. 5 Veje, stier og parkering 5.1 Areal til nye veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 5 og 6. Vejadgang til områderne skal ske fra dels Vestergade, Vesterager og Sysselbjergvej i overensstemmelse med de markerede vejadgange på kortbilag 5 og 6. 10

16 Kortbilag 6 Vej- og stiforhold for område Vestergade udlægges i mindst 11 meters bredde inklusive fortov og rabatter. 5.3 Boligvejene udlægges i en bredde af minimum 10 meter og befæstes i minimum 5,5 meters bredde. Inden for vejudlægget til boligvejene i område 1 og 2 skal etableres fortov og der udlægges beplantningszone i 2 meters bredde til vejtræer i den ene side af vejarealet. 5.4 Stierne markeret på kortbilag 5 udlægges i 5 meters bredde og befæstes i minimum 2 meters bredde med asfalt eller belægningssten. Naturstierne udlægges i 3 meters bredde. Princip for vejprofilet for boligvejene i område 1 og 2 11

17 5.5 Ved vejadgange fra Vestergade skal sikres et oversigtsareal på 2,5 meter x 75 meter. Ved vejadgang til Sysselbjergvej skal sikres et oversigtsareal på 2,5 meter x 55 meter målt fra bagkant af eventuel cykelsti. 5.6 Parkering skal udlægges som personbilparkering med 2 parkeringspladser pr. bolig for åben-lav boliger og 1½ parkeringsplads pr. bolig for tæt-lav boliger. 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må kun fremføres som jordkabler. 6.2 Der skal afgives plads til nødvendige transformerstationer til lokalplanområdets forsyning. 6.3 Ved offentlige kloakker og private, fælles kloakker skal bebyggelse opføres i en afstand af mindst 2 meter fra den enkelte kloaklednings midtlinje. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område 1 åben-lav boligbebyggelse Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 og bygningshøjden må ikke overstige 1½ etage og 8,5 meter Al bebyggelse, herunder garager, carporte, drivhuse, udhuse og lignende bygninger, skal holdes i en afstand af mindst 5 meter fra vejskel De 5 sydligste parceller skal opfyldes til minimum kote 59,5 og maximum kote 60 i DNN. 12

18 7.2 Område 2 tæt-lav boligbebyggelse Inden for den enkelte storparcel skal bebyggelse opføres efter et samlet projekt i overensstemmelse med den på kortbilag 7 viste retningsgivende bebyggelsesplan Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for området under et og bygningshøjden må ikke overstige 1½ etage og 8,5 meter Al bebyggelse, herunder garager, carporte, drivhuse, udhuse og lignende bygninger, skal holdes i en afstand af mindst 5 meter fra vejskel. 7.3 Område 3 eksisterende boligbebyggelse Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 og bygningshøjden må ikke overstige 1½ etage og 8,5 meter. 13

19 Kortbilag 7 Bebyggelsesplan for områderne Område 4 offentligt grønt område Bebyggelse må kun opføres som servicebygninger til offentlige formål, og det bebyggede areal må samlet højst udgøre 150 m² etageareal. Bygningshøjden må ikke overstige 1 etage og 5,5 meter. 7.5 Område 5 - regnvandsbassin Området skal friholdes for bebyggelse. 14

20 7.6 Område 6 åben lav boligbebyggelse Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 og bygningshøjden må ikke overstige 1½ etage og 8,5 meter Al bebyggelse, herunder garager, carporte, drivhuse, udhuse og lignende bygninger, skal holdes i en afstand af mindst 2,5 meter fra vejskel dog 5 meter mod Sysselbjergvej. 7.7 Generelt Tage skal have ensidig taghældning eller være symmetriske sadeltage. Tagets vinkel med det vandrette plan, må for bygninger i 1 etage højest være 35 grader og for bygninger i 1½ etage højest 45 grader. Taghældningen for boligbebyggelse skal overalt være den samme på den enkelte grund Garager, carporte, udhuse og lignende bygninger må afvige fra bygningsreglementets bestemmelse om bygningshøjde i skel mod nabo eller sti, blot skal taghældningen være som på den øvrige bebyggelse på grunden, eller lavere, og højden skal respektere en linje bestemt af højden 2,5 meter i skel og højden 3,5 meter ved afstanden 2,5 meter fra skel Miljøstationer til opsamling og opbevaring af genbrugsmaterialer skal placeres i tilknytning til bebyggelsen. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Område 1, 2 og 6 - åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Til udvendige bygningssider må kun anvendes uglaseret tegl og/eller træ og glaspartier. Vandskuret eller glatpudset mur kan tillades. Udseende som bjælkehus med udvendigt synlige hjørnesamlinger, såkaldt laftebygget må ikke anvendes. Til tag skal anvendes uglaseret tegl, betontagsten, skifer eller sort tagpap Vandskuret eller glatpudset ydervæg må kun fremtræde i sort eller hvid farve eller en blanding af disse. Bygningssider i træ må kun fremtræde ubehandlet eller med farveløs behandling eller i sort eller hvid farve eller en blanding af disse. 15

21 8.1.3 Inden for den enkelte storparcel i område 2 skal bebyggelsen opføres efter en samlet plan og fremtræde som en helhed Tagmateriale må højst have en glans, der svarer til malebehandlet overflade med glanstrin 14 (mat). Ovenlysvinduer, solfangere og solceller er undtaget Garager, carporte, udhuse og lignende småbygninger skal gives en udformning og et udseende i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse Ovenlysvinduer må kun udgøre en tiendedel af en tagflades areal og sammenlagt kun en tredjedel af en tagflades længde Kviste skal udføres med en bredde på højst 2 meter og sammenlagt højst udgøre halvdelen af længden på den enkelte tagflade Inden for området eller på de enkelte parceller må der ikke etableres synlige sender- og modtagerantenner. 8.2 Område 3 eksisterende bebyggelse Stuehuset skal bevares i sin ydre fremtræden og vedligeholdelse og eventuel ombygning skal ske med respekt for arkitekturen, herunder farver, materialevalg og proportionering af døre og vinduer. 8.3 Område 4 offentligt grønt område Til udvendige bygningssider må kun anvendes uglaseret tegl og/eller træ. Til tag skal anvendes uglaseret tegl eller tagpap. 16

22 9 Ubebyggede arealer 9.1 Område 1, 2 og 3 boligbebyggelse Mindst 15 procent af området skal udlægges som større samlede friarealer Areal markeret med grønt på kortbilag 8 skal udlægges til fælles grønt opholdsareal med karakter af fælled som til årlig høslet, der må dog også plantes mindre grupper af træer og buske, som angivet på kortbilag 8. Arealerne skal friholdes for bygge- og anlægsaktivitet, dog tillades legepladser, boldbane og bålpladser og lignende For hver påbegyndt 10 boligparceller skal der udlægges areal på mindst 100 m² med en mindstebredde på 7 meter til ophold og nærlegeplads. Legepladserne skal i princippet placeres som angivet på kortbilag Ubebyggede arealer må kun anvendes som fælles opholds- og legearealer, have og miljøstationer. Arealerne skal beplantes eller befæstes. Areal til miljøstationer for opsamling og opbevaring af genbrugsmaterialer skal være befæstet og indhegnet med bøgepur Eksisterende levende hegn markeret på kortbilag 8 skal bevares og deres vækstvilkår være sikret. Hegnene skal suppleres som angivet på kortbilag Den markerede lindeallé langs den eksisterende indkørsel til Stagebjerggård skal bevares, og der skal omkring alléen udlægges et minimum 20 meter bredt grønt område Langs Vestergade skal der etableres et minimum 5 meter bredt plantebælte, som angivet på kortbilag 8. Beplantningen skal bestå af tjørn med indslag af arter som syren, vildæble, hassel, sargentiæble og fjeldribs I lokalplanafgrænsningen mod vest skal der etableres et minimum 2 meter bredt plantebælte og skal beplantes med spredt træbeplantning som hvidtjørn, hassel og røn. 17

23 Kortbilag 8 Beplantningsplan Langs boligvejene i områderne 1 og 2 skal der plantes fuglekirsebær Pruna avium Plena. 9.2 Område 4 offentligt grønt område Eksisterende levende hegn, som er markeret på kortbilag 8, skal bevares og hegnets vækstvilkår være sikret Hegn ud mod Vestergade tillades suppleret med trådhegn. 18

24 9.2.3 Beskyttet jorddige i henhold til museumslovens kapitel 8a, skal i en afstand af 10 meter friholdes for bebyggelse og fast anlæg, medmindre terræn mellem naturområdet og anlægget lades urørt. 9.3 Område 5 - regnvandsbassin Der reserveres areal til regnvandsbassin i området som angivet på kortbilag 8. Bassinet skal holde en minimumsafstand på 10 meter til vandhullet beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Bassinet skal etableres som et naturpræget bassin Arealet omkring regnvandsbassinet skal fremstå naturpræget. 9.4 Generelt Belysningen på veje, stier og pladser må kun udføres som følgende: Veje. På Vestergade skal belysningen have armaturer som Københavnerarmaturer på master med lyspunkthøjde ind til 7 meter. På stamveje og boligveje skal belysningen have armaturer som Albertslund Mini Lygte på master med lyspunkthøjde ind til 3 meter. Stier. På stier skal belysningen have armaturer som Albertslund Mini Lygte på master med lyspunkthøjde ind til 3 meter. Naturstier. Skal friholdes for belysning Hegn skal plantes som hæk, mod vej, sti og fællesarealer mindst 30 cm bag skel. Inden for den enkelte parcel skal hegn mod vej, sti og fællesarealer bestå af samme planteart eller sammensætning af plantearter Der tillades ikke parkering af lastbiler, campingvogne og anhængere. Lystbåd og anhænger med op til 1,8 meters højde tillades opstillet på egen parcel i baghave Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,75 meter i forhold til det eksisterende terræn. Undtaget herfra er de sydligste 5 parceller i område 1, der skal terrænreguleres til minimum kote 59,5 og maximum kote 60 i DNN. 19

25 9.4.5 Skråninger mod skel skal have hældningen 1:3 (1 meter lodret for hver 3 meter vandret) eller mindre. Der skal være afrunding ved skel og facader. Afrundingen skal være mindst 1 meter ind på grunden målt fra skel og mindst 1 meter målt fra facade. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågældende bebyggelse er etableret fælles fortov, sti- og vejadgang fælles beplantning fælles opholds-, lege- og parkeringsarealer anlæg til opbevaring af affald, restaffald og genbrugsmaterialer eller, der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning har fundet sted. 11 Bevaring af bebyggelse Eksisterende stuehus i område 3 må ikke nedrives, ombygges eller ændres på anden måde uden Byrådets tilladelse. 12 Ophævelse af lokalplan Lokalplan ophæves for ejendommen matr. nr. 70di Almind By, Almind, der er nævnt i 2.1. Lokalplan blev vedtaget af Kolding Byråd den 14. august Grundejerforening 13.1 Område 1, 2 og Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af bebyggede og ibrugtagne ejendomme inden for lokalplanens område 1, 2 og 3. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel af grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af for-

26 slag til vedtægter, samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3 måneder efter Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Foreningens vedtægt skal godkendes af Byrådet. Senere ændringer og tilføjelser skal også godkendes af Byrådet Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen har ret og pligt til at tage skøde på og drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 9.1 og 9.3. Grundejerforeningen har også ret og pligt til at tage skøde på vej- og stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen må ikke være afhængig af partipolitiske interesser Område 6 Ejere af ejendomme inden for område 6 skal være medlemmer af grundejerforeningen for bebyggelsen Stagebjergparken. 14 Servitutter Ingen bestemmelser. 15 Påtaleret Kolding Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af lokalplanen. 21

27 Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt. (SAG NR.: ) KOLDING BYRÅD, den 10. september 2007 Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 19. september

28 Retsvirkninger Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker om, at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokalsamfund. Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- og anlægsarbejde og nedrivninger skal planlægningsarbejdet føre til fremlæggelse af et forslag til lokalplan. I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger fællesanlæg Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigelser kræver ny lokalplan. Byrådet skal dispensere fra lokalplanens 10.2 om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som lavenergihus i henhold til klassifikationskravene i afsnit 5.3 i tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når det har væsentlig betydning for, at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens 47). En lokalplan kan udlægge et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Kommunen har dog kun pligt til overtagelse, hvis ejeren ikke kan udnytte arealet på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af ejendommene rundt om. (Planlovens 48). 23

29 Lokalplanen indeholder i 11 bestemmelse om, at stuehuset i område 3 ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme. Lokalplanen indeholder i 2.3 bestemmelser om, at det af planen omfattede område matr. nr. 8e og del af 8a Almind By, Almind overføres til byzone. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. 24

30 Redegørelse Eksisterende forhold Nordlige del af lokalplanområdet Området er del af landbrugsejendommen Stagebjerggård samt den tidligere sportsplads, der nu er omdannet til offentligt legeområde. Gårdens bebyggelse ligger midt i området i kort afstand fra Vestergade. Bebyggelsen består af et stuehus fra 1908, og sydvest herfor et ældre firelænget gårdanlæg med driftsbygninger fra Syd herfor ligger 2 nyere driftsbygninger. I Kommuneatlas Kolding fra 1991 er stuehuset vurderet som bevaringsværdig i kategori 4, middel bevaringsværdi, og gårdbebyggelsen vurderet som bevaringsværdig i kategori 5, middel bevaringsværdi. Terrænet er svagt skrånende mod sydvest og med cirka 3 meters forskel mellem højeste og laveste punkt. I perioder med megen regn/smeltevand er der risiko for, at den sydvestlige del af område 1 herunder de kommende sydligste boligparceller - bliver oversvømmet. Der er levende hegn langs Vestergade, allé fra Vestergade til gårdens bygningsområde, have og forskelligartet bevoksning i tilknytning til gårdbebyggelsen, og høj beplantning om det offentlige legeområde. Stuehuset til Stagebjerggård - Vestergade 45 og lindealléen. 25

31 Tilkørsel til Stagebjerggård foregår ad en traditionel allé med lindetræer vinkelret fra Vestergade til gårdspladsen. Adgang til det grønne område sker fra Vesterager, der er en sidevej til Vestergade. Sydlige del af lokalplanområdet Området ligger i udkanten af boligbebyggelsen Stagebjergparken med vejadgang fra Sysselbjergvej. Området er ubebygget. Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner mulighed for, at landbrugsområdet omkring Stagebjerggård omdannes til boligområde, ligesom et mindre areal ved Sysselbjergvej tillades anvendt til boligbyggeri i stedet for institutionsbyggeri. Det eksisterende grønne område ved Vesterager fastholdes som offentligt grønt område for hele byen. Boligforhold Boligbebyggelsen ved Stagebjerggård må maksimalt bestå af 60 boliger, samt eksisterende helårsbeboelse i stuehuset til gården. Ud mod det åbne land ved Hedevej, består bebyggelsen af åben-lav bebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse. Omkring gårdbebyggelsen etableres 2 tæt-lav boligområder, som samlet opførelse med enten rækkehuse eller dobbelthuse. Driftsbygningerne til gården tillades nedrevet, mens stuehuset og haveanlægget skal bevares som en selvstændig helårsbolig. Boligbebyggelsen ved Sysselbjergvej kan maksimalt bestå af 4 boliger, som åben-lav i form af énfamilieboliger. For at sikre de sydligste parceller i område 1 mod oversvømmelse i perioder med megen regn/smeltevand, er der fastsat bestemmelse om at grundene skal terrænreguleres. Bebyggelsens fremtræden Bebyggelsen må opføres i 8,5 meters højde og i 1½ etage, hvilket betyder én etage og udnyttet tagetage. Bebyggelsen skal fremtræde med mur i tegl og/eller træ og glaspartier. Vandskuret eller glatpudset mur kan også tillades. Til tag skal anvendes uglaseret tegl, betontagsten, skifer eller sort tagpap med listedækning. Ombygning og vedligeholdelse af eksisterende stuehus på Stagebjerggård skal ske med respekt for oprindelig byggeskik. Trafik Den nordligste del af lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Vestergade ved etablering af 2 nye vejadgange én til forsyning af åben-lav området og én til forsyning af de to tæt-lav områder og den eksisterende bolig. Den eksisterende vejadgang til Stagebjerggård skal omdannes til stiforbindelse. Der etableres stiforbindelse til boligområdet Stagebjergparken. 26

32 Langs boligvejene fra Vestergade skal der plantes fuglekirsebær. Lokalplanen sikrer, at Vestergade udlægges i 11 meters bredde, hvorved der kan etableres fortov i tilknytning til vejen. Den sydligste del af lokalplanområdet skal have vejadgang til Sysselbjergvej, og der skal skabes stiforbindelse til det grønne område ved Stagebjergparken og til stien, der løber her. Grønne områder I forbindelse med boligbebyggelsen omkring Stagebjerggård, udlægges et fælles grønt opholdsareal syd for boligbebyggelserne og mellem den åben-lav bebyggelse og den vestligste del af det tæt-lav boligområde. Området skal have karakter af fælled, som til årlig høslet med trægrupper, men der kan tillades etableret legepladser, boldbane, bålpladser og lignende i området. I tilknytning til bebyggelserne skal der etableres mindre nærlegepladser. For boligbebyggelsen ved Sysselbjergvej udlægges ikke et grønt areal. Det forudsættes, at bebyggelsen bliver del af det eksisterende boligområde Stagebjergparken og dette områdes fællesfaciliteter. Den tidligere sportsplads fastholdes som offentligt grønt område og læhegnene omkring pladsen bevares. Ortofoto af nordlige lokalplanområde, samt beplantning ved Vestergade og det offentlige legeområde ved Vesterager. 27

33 Beskyttelse af beplantning Den eksisterende beplantning omkring det offentlige grønne område, alléen til ejendommen Vestergade 45, samt dele af plantebælterne omkring gårdbebyggelsen skal bevares, og vækstvilkårene være sikrede. I byggemodningsfasen skal træerne sikres ved passende afskærmning, det vil sige, at der som minimum skal opsættes hegn ført i krones drypkant indtil byggemodning og byggeri er afsluttet. Affaldshåndtering Lokalplanen forudsætter, at der inden for området bliver anvist placering af miljøstationer til genbrugsmaterialer i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, der bliver søgt om godkendelse af. Det påhviler udstykker, at vedligeholde og administrere arealet, indtil grundejerforeningen er etableret. Økologi i planlægning og byggeri Lokalplanen fastlægger kun forhold af planmæssig karakter, i henhold til planloven. Natur- og miljøhensyn er søgt fremmet i bestemmelser omfattende terrænet, beplantning og krav til placering af bebyggelse. En særlig byøkologisk indsats må gøres i forbindelse med realisering af det enkelte bygge- og anlægsarbejde, herunder ved projektering og byggesagsbehandling. Retningslinjer fremgår af publikationen Økologi i planlægning og byggeri, Kolding Kommune Agenda 21 naturmiljøvurdering Naturmiljøvurderingen viser, at denne plan kan gennemføres under hensyntagen til områdets natur- og miljøinteresser. Natur- og miljøhensynene er tilgodeset i denne plan ved, at: størstedelen af de eksisterende hegn og beplantninger bevares hvor eksisterende hegn fjernes langs Vestergade erstattes disse af nye, bredere hegn dele af de eksisterende hegn suppleres der udlægges grønt område og et område med regnvandsbassin der udlægges grønt område langs alléen fra Vestergade til Stagebjerggård der plantes træer og buske som afskærmning mod Stagebjerggårds stuehus og langs stamveje Naturmiljøvurderingen viser dog også, at et uplejet, vådere område bevokset med urter og græsser i den sydlige del af lokalplanområdet og et levende hegn nord for Stagebjerggård fjernes. Samlet set tilføres området dog mere natur, end der fjernes. Derved vurderes det, at lokalplanen kan virke fremmende i forhold til Kolding Kommunes Agenda 21 mål på naturområdet såsom, at lokalplanlægning skal sikre forbedring af planters og dyrs livsvilkår. Miljøvurdering Kolding Kommune har foretaget en screening af lokalplanen, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) 3, stk. 1, nr. 3 og 4, stk

34 Screeningen viser, at lokalplanen samlet set ikke har så væsentlige indvirkninger på miljøet, at planen skal miljøvurderes. Kolding Kommunes afgørelse har været sendt i høring hos Vejle Amt, der er enig i, at der ikke udarbejdes miljøvurdering forudsat, der ved planens udarbejdelse er taget stilling til grundvandsproblematikken. Forhold til øvrig planlægning for området Regionplan 2005 Byudvikling Området er udpeget som kommende byudviklingsområde i Regionplan Grundvand Lokalplanens område ligger i Regionplan 2005 for Vejle Amt i et område med særlig drikkevandsinteresse, delvis i Bramdrupdam Vandværks indvindingsopland og inden for indsatsområde 2. Ifølge Amtets nuværende kortlægning af grundvandsmagasinernes sårbarhed er grundvandsmagasinerne i lokalplanens område mindst sårbare. Sårbarheden er kun vurderet i forhold til nitrat fra landbruget og ikke i forhold til de forurenende aktiviteter, som følger af en bymæssig bebyggelse. Lokalplanen sikrer, at arealer omkring miljøstationer er befæstet, og det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at der sker tilslutning til kollektiv varmeforsyning, hvorved der ikke vil skulle nedgraves olietanke. Naturbeskyttelse Umiddelbart syd for lokalplanområdets område (regnvandsbassinet), forefindes en sø, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Lokalplanen sikrer, at regnvandsbassinet som minimum holder en afstand på 10 meter til denne sø. Regional rekreativ stirute Vestergade indgår i et regionalt rekreativt stirutenet. I henhold til Regionplan 2005 skal de rekreative stiers og ruters omgivelser sikres mod etablering af landskabs- og miljøforringende anlæg og mod, at der sker ændringer i motortrafikken, der kan forringe ruternes rekreative værdi. Der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vestergade, og i forbindelse med etableringen af det nye boligområde vil der blive etableret fortov langs vejen. Det eksisterende læhegn langs vejen erstattes af nyt hegn. Kulturarv I lokalplanområdets østlige afgrænsning er et jorddige beskyttet af museumslovens kapitel 8a. Diget bevares. 29

35 Miljøforhold Området er uden registreret jordforurening med kemikalieaffald. Der er eksisterende dyrehold inden for området på Stagebjerggård. Kommuneplan Hovedstruktur Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af landsbyen Almind, nord for Kolding. Almind giver som lokalcenter mulighed for både service og nærhed til naturen i det dramatiske ådalslandskab mellem Almind og Viuf. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med hovedstrukturens intentioner om Koldings udvikling frem til år Rammedel Lokalplanområdet er del af rammedelens funktionsområde 06 Almind Viuf. Området ved Stagebjerggård og ved Sysselbjergvej er del af enkeltområde 0613 Almind vest og er udlagt til haveboligområde. Det grønne offentlige område er del af enkeltområde 0612 Egevænget og er udlagt til grønt område. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne for de 2 områder bortset fra bestemmelsen om facadelængde og afgrænsningen mod Hedevej. Facadelængden for grunde placeret ved vendepladserne tillades på 5 meter i stedet for 20 meter, og mod Hedevej etableres ikke et grønt område, men et mindre plantebælte. Hjemmel findes i tillæg 56 til Kommuneplan Tillæg 56 er fremlagt som forslag samtidig med lokalplanforslaget. Zonestatus Lokalplanens område 6 har status af byzone, mens områderne 1, 2, 3 og 4 overføres fra landzone til byzone. Lokalplanens område 5 forbliver landzone. Spildevandsplan Lokalplanområdet omfattes af spildevandsplan. Ejendomme inden for området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Et eventuelt regnvandsbassin kan placeres ud mod Hedevej. Vandforsyning Lokalplanområdet hører under Alminde Vandværks vandforsyning. Varmeplan 2002 Lokalplanområdet er i planens handlingsplan udlagt til kollektiv varmeforsyning. 30

36 Tilladelser m.v. fra andre myndigheder Vejanlæg m.m. Tilladelse til etablering af vejanlæg, vejadgang m.m. kan forudsætte politiets godkendelse. Ophævelse af landbrugspligt Størstedelen af lokalplanens område er omfattet af landbrugspligt. Forud for realisering af lokalplanen skal landbrugspligten ophæves inden for lokalplanens område. Ophævelsen sker på baggrund af en erklæring fra en landinspektør i forbindelse med udstykningssagen. Øvrige forhold Ledningsanlæg Ved godkendelse af ledningsarbejder kan det blive krævet, at ledningsanlæg overalt skal registreres i den udstrækning, de er til brug for mere end én forbruger. På ejendomme med flere selvstændige forbrugere skal der registreres frem til sokkel af bygning. Registrering omfattende tracepunkter og bygværker skal ske i landskoordinatsystemet. Anlæg, hvis ledninger eller byggelinjer fører over matrikuleret ejendom og er til brug for flere forbrugere eller for andre end ejendommens ejer, skal yderligere sikres ved tinglysning. Hvis det af tekniske/økonomiske grunde viser sig nødvendigt at etablere ledninger til kloak, vand, fjernvarme, el, gas, telefon, fællesantenne over parcellerne, er parcelejerne efter anden lovgivning pligtige til uden vederlag at tåle dette, i det omfang det kan ske uden indskrænkning i grundenes mulighed for opførelse af bebyggelse efter de angivne retningslinjer. Byggeriets omfang og placering Ved godkendelse af byggeri kan det blive krævet, at afsætning af al bebyggelse skal opmåles ved facade. Opmåling og registrering skal ske i landskoordinatsystemet. Arkæologiske og fossile fund Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) og geologiske genstande og genstande af fossil karakter (botaniske eller zoologiske, som knogler af dyr og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8 om sikring af kultur- og naturarven. Kolding Kommune skal anmelde bygge- og anlægstilladelser til Museet på Koldinghus. Samtidig skal bygherren oplyses om museumslovens om forhåndsvurdering, eventuel forundersøgelse m.v. og afholdelse af udgifter hertil. Bygherrer skal være opmærksomme på arkæologiske og fossile fund. Hvis der under anlægsarbejde træffes på fortidsminder, andre kulturhistoriske anlæg eller findes usædvanlige naturhistoriske genstande, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museet på Koldinghus skal underrettes. 31

37 Haderslev Museum har for Museet på Koldinghus foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanens område. Museet vurderer: Inden for lokalplanområdet vil der være stor risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. På lokalplanens område 1, 2 og 3 er der registreret en boplads fra ældre jernalder, ligesom der øst for og på lokalplanens område 4 er registeret et eller flere gårdanlæg fra den tidlige middelalder. I den sydvestlige del af område 1 samt i område 5 er der i forbindelse med læhegnsplantning opsamlet keramik fra ældre jernalder. Dette indebærer, at der overalt i område 1, 2, 3, 4 og 5 vil være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejdet. Kun i område 6 er der ikke registeret fortidsminder. Fortidsminder vil være omfattet af museumslovens 27. I det omfang de berøres af anlægsarbejde, skal arbejdet indstilles, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. 32

38

Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse.

Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Myndigheder, foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 22 og lokalplan 0032-12 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Indhold ISBN 87-90773-74-8

Indhold ISBN 87-90773-74-8 Indhold Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed 1 Baggrund og formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Område 2 3 Områdets anvendelse 3 4 Udstykninger 3 5 Veje, stier og parkering 3 6 Ledningsanlæg 3 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan 1018-13/2001-12-17. Indledning

Lokalplan 1018-13/2001-12-17. Indledning Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Område (og zonestatus) 2 3 Områdets anvendelse 2 4 Udstykninger 2 5 Veje og stier 3 6 Ledningsanlæg 3 7 Bebyggelsens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold: 2 Forholdet til den øvrige planlægning: 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 4 1. Formål 5

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

for et område i Greve Greve kommune

for et område i Greve Greve kommune LOKALPLAN for et område i Greve Greve kommune Nr.12.08 Rækkehuse. Institutioner ved Søagerparken Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere