Tillæg nr. 15 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025"

Transkript

1 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan

2 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej ca. 1 km nord for Vemb. Kommuneplantillægget består af: En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål. Bestemmelser med tilhørende kort, der regulerer rammerne for lokalplanlægningen. Retsvirkninger og klagevejledning. REDEGØRELSE Baggrund og formål Tillæg nr. 15 til Lemvig Kommuneplan har til formål at tilvejebringe det overordnede planmæssige grundlag for Lokalplan nr. 174 og fastlægge generelle retningslinjer for landbaserede solcelleanlæg. Det er ligeledes formålet at fastlægge bestemmelser, der sikrer en hensigtsmæssig placering af solcelleanlægget i forhold til det omgivende landskab. Generelle retningslinjer for landbaserede solcelleanlæg Med kommuneplantillægget fastlægges en række generelle retningslinjer for landbaserede solcelleanlæg. Baggrunden er, at kommuneplanen jf. Planlovens 11a, stk. 1, nr. 7 skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af anlæg nævnt Planlovens 11g. Retningslinjerne tager bl.a. udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg (2013). Retningslinjerne skal sikre at landbaserede solcelleanlæg så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til eksisterende erhvervsområder i byområder. Hvor dette ikke er muligt, sikres det med retningslinjerne, at arealforbruget til ikke jordbrugsmæssige formål minimeres mest muligt og at hindre spredt bebyggelse/anlæg i det åbne land. Ved så vidt muligt at placere anlæggene i tilknytning til øvrige tekniske anlæg i det åbne land, kan der være mulighed for hel eller delvis anvendelse af allerede etablerede teknikhuse, tilslutning til el-nettet mv. Med retningslinjerne fastlægges det desuden at placeringen skal ske under hensyn til miljøforhold, landskabs-, natur- og kulturværdier samt hensynet til benyttelse af de rekreative værdier. Lokalplan- og rammeområde til teknisk anlæg Lokalplan nr. 174 og kommuneplanramme nr. 6Å 0.7 udlægger et areal i det åbne land syd for Kikkenborgvej til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg. Området er i dag ikke udlagt til formålet. Lokalplanområdet og rammeområdet er sammenfaldende. Området fremstår i dag som ubebyggede landbrugsarealer. På dele af området vil der i fremtiden stå to vindmøller, som vil være omfattet af Lokalplan nr Området er ca. 27 ha og afgrænses mod øst, syd og vest af beplantning og mod nord af Kikkenborgvej. Området ligger således afskærmet fra større veje og beboelse. Terrænet er jævnt i hele området i kote 10. Redegørelse for placering i det åbne land Efter Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg skal der i planforslag for tekniske anlæg, som ønskes placeret i det åbne land redegøres for den foreslåede placering, herunder hvorfor en placering i tilknytning til eksisterende byområder ikke er mulig. Redegørelsen fremgår af vedlagte bilag. 1

3 Miljøvurdering Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft d. 21. juli Formålet med loven er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved fastlæggelse af, hvorvidt der skal gennemføres en miljøvurdering af planen, er der foretaget en høring af berørte myndigheder herunder Lemvig Kommunes interne afdelinger, som har vurderet, at planens gennemførelse vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der offentliggøres samtidig med forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg, men i et selvstændigt dokument. 2

4 BESTEMMELSER Tillæg nr. 15 til Lemvig Kommuneplan I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer foretages følgende ændring af Kommuneplan Lemvig Kommune: Tillæg nr. 15 til Lemvig Kommuneplan udarbejdes med henblik på at: - at udlægge et nyt rammeområde, der betegnes 6Å at fastlægge generelle retningslinjer for landbaserede solcelleanlæg. Eksisterende bestemmelser Området ligger i det åbne land. Generelle retningslinjer for landbaserede solcelleanlæg Overskrifter Stikord Retningslinjer Landskabelige hensyn Landskabskaraktermæssigt om landskabet kan bære Placeringen af solcelleanlæg skal tage hensyn til udpegede landskabsområder. et anlæg af den størrelse. Kystnærhedszone Solcelleanlæg kan kun i særlige tilfælde anlægges i kystnærhedszonen. Natur- og kulturgeografiske hensyn Om anlægget kan indpasses i terrænet rumligt og visuelt Hensyn til eksisterende oplevelsesværdier i landskabet Designet af anlægget Tilknytning til byområder, eksisterende erhverv og andre tekniske anlæg Landbrug Solcelleanlæg skal for så vidt muligt anlægges på flad mark. Anlægget må ikke i væsentlig grad påvirke udsynet fra øvre liggende terræn. Solcelleanlægget må ikke fjerne fokus fra den gældende landskabskarakter eller de eksisterende oplevelsesværdier i landskabet. Anlægget skal for så vidt muligt fremtræde som en helhed i landskabet. (solceller på rette linjer, samme størrelse, farve og producent) Solcelleanlæg skal så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til eksisterende erhvervsområder i byområder. Ved placering i det åbne land skal dette så vidt muligt ske i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg i det åbne land (f.eks. større vindmøller), gårdanlæg og andre bebyggelser. Ved placering i det åbne land, skal planer for landbaserede solcelleanlæg indeholde en redegørelse for placeringen, herunder en begrundelse for hvorfor en placering i eller i tilknytning til byområder ikke er mulig. Solcelleanlæg og dertil hørende anlæg skal placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift og tilkørsel til øvrige marker, samt spredningskorridorer. 3

5 Hensyn til kulturlandskabet Hensyn til offentligheden Refleksion fra solcelleanlægget Afstand og visuel påvirkning af kulturhistoriske områder Fortidsminder Brugen af rekreative arealer/stier og offentlig vej Refleksion fra solcellerne Ved anlæggelsen af solcelleanlægget skal der tages hensyn til kulturhistoriske områder. Anlægget må ikke i væsentlig grad påvirke det kulturhistoriske landskab. Der skal ved anlæggelse af solcelleanlæg tages hensyn til spor og fund af fortidsminder. Solcelleanlægget og dertilhørende anlæg skal placeres under hensyntagen til rekreative arealer/stier eller offentlig vej. Der må ikke i væsentlig grad opleves refleksion fra solcelleanlægget i det omkringliggende landskab, rekreative arealer/stier eller offentlig vej. Ej heller i forhold til nabogrunde og nærliggende beboelser. Solcelleanlægget skal anlægges med ikke reflekterende overflade. Indsigt til solcelleanlægget Indsigten til anlægget Der kan i særlige tilfælde, hvor der er indsigt til solcelleanlægget, anlægges en afskærmende beplantning. Den afskærmende beplantning må dog ikke, i væsentlig grad, påvirke eksisterende landskabelige karakterer og/eller strukturer. Fjernelse Ved anlæggets ophør. Som vilkår i landzonetilladelser/lokalplaner til solcelleanlæg, placeret på terræn og ikke i tilknytning til eksisterende bebyggelse tinglyses et fjernelsesdokument, der sikrer at solcelleanlægget, inkl. fundamenter fjernes, når solcelleanlægget ikke længere er i drift. Rammebestemmelser for nyt rammeområde 6Å 0.7 Zonestatus: Landzone Etageantal max: 1 Højde max: 4 m Anvendelse: Teknisk anlæg i form af solcelleanlæg samt de til formålet tilhørende tekniske installationer og bygninger. 4

6 Nyt rammeområde. Mål 1: Rød linje markerer rammeområdets afgrænsning. 5

7 RETSVIRKNINGER OG KLAGEVEJLEDNING Planloven I henhold til Planlovens 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i Planlovens 12 stk. 2 og 3. I henhold til stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. I henhold til stk. 3 kan byrådet inde for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forslag til Tillæg nr. 15 til Lemvig Kommuneplan offentliggøres samtidig med forslag til Lokalplan nr. 174 i henhold til Planlovens 24, med en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod eller ændringsforslag til planforslagene. Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg. Foreløbig vedtaget af Lemvig Kommunalbestyrelse den 26. juni 2013 Erik Flyvholm Borgmester Endelig kommuneplantillæg. Endeligt vedtaget af Lemvig Kommunalbestyrelse den 18. december 2013 Erik Flyvholm Borgmester 6

8 Bilag Statslige interesser i kommuneplanlægningen I Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 fra 2011 er der ikke fastlagt nærmere ang. solenergianlæg, hvorfor der som supplement i juni 2013 er udsendt Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg. Jævnfør denne bør solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne land, placeres i tilknytning til byområder, jævnfør by- og landzoneprincipperne. Det er dog Naturstyrelsens vurdering, at der kan være konkrete tilfælde, hvor en bynær placering ikke er mulig, hvorfor der i planforslag for tekniske anlæg, som ønskes placeret i det åbne land, skal redegøres for den foreslåede placering, herunder hvorfor en placering i tilknytning til eksisterende byområder ikke er mulig i det konkrete tilfælde. I overensstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen fastlægges der i Tillæg nr. 15 til Kommuneplan følgende generelle retningslinjer for landbaserede solcelleanlæg: 1. Placeringen af solcelleanlæg skal tage hensyn til udpegede landskabsområder. 2. Solcelleanlæg kan kun i særlige tilfælde anlægges i kystnærhedszonen. 3. Solcelleanlæg skal for så vidt muligt anlægges på flad mark. 4. Anlægget må ikke i væsentlig grad påvirke udsynet fra øvre liggende terræn. 5. Solcelleanlægget må ikke fjerne fokus fra den gældende landskabskarakter eller de eksisterende oplevelsesværdier i landskabet. 6. Anlægget skal for så vidt muligt fremtræde som en helhed i landskabet. (solceller på rette linjer, samme størrelse, farve og producent) 7. Solcelleanlæg skal så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til eksisterende erhvervsområder i byområder. Ved placering i det åbne land skal dette så vidt muligt ske i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg i det åbne land (f.eks. større vindmøller), gårdanlæg og andre bebyggelser. Ved placering i det åbne land, skal planer for landbaserede solcelleanlæg indeholde en redegørelse for placeringen, herunder en begrundelse for hvorfor en placering i eller i tilknytning til byområder ikke er mulig. 8. Solcelleanlæg og dertil hørende anlæg skal placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift og tilkørsel til øvrige marker, samt spredningskorridorer. 9. Ved anlæggelsen af solcelleanlægget skal der tages hensyn til kulturhistoriske områder. Anlægget må ikke i væsentlig grad påvirke det kulturhistoriske landskab. 10. Der skal ved anlæggelse af solcelleanlæg tages hensyn til spor og fund af fortidsminder. 11. Solcelleanlægget og dertilhørende anlæg skal placeres under hensyntagen til rekreative arealer/stier eller offentlig vej. 12. Der må ikke i væsentlig grad opleves refleksion fra solcelleanlægget i det omkringliggende landskab, rekreative arealer/stier eller offentlig vej. Ej heller i forhold til nabogrunde og nærliggende beboelser. Solcelleanlægget skal anlægges med ikke reflekterende overflade. 13. Der kan i særlige tilfælde, hvor der er indsigt til solcelleanlægget, anlægges en afskærmende beplantning. Den afskærmende beplantning må dog ikke, i væsentlig grad, påvirke eksisterende landskabelige karakterer og/eller strukturer. 14. Som vilkår i landzonetilladelser/lokal-planer til solcelleanlæg, placeret på terræn og ikke i tilknytning til eksisterende bebyggelse tinglyses et fjernelsesdokument, der sikrer at solcelleanlægget, inkl. fundamenter fjernes, når solcelleanlægget ikke længere er i drift. 7

9 Retningslinjerne sikrer, at solcelleanlæg så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til eksisterende byområder. Hvor dette ikke er muligt, er det af afgørende betydning for Lemvig Kommune, at solcelleanlæg placeres i tilknytning til andre tekniske anlæg. Dette for at minimere oplevelsen af et visuelt forstyrret landskab og for at sikre hel eller delvis anvendelse af allerede etablerede teknikhuse, tilslutning til el-nettet mv. Med retningslinjerne sikres det, at spredt bebyggelse/anlæg i det åbne land hindres. Desuden sikres det, at solcelleanlæg indpasses i et landskabsrum, der kan bære sådanne tekniske anlæg. Udover de statslige interesser og kommuneplanretningslinjerne er der anden lovgivning, der spiller ind i placeringen af solenergianlæg, herunder bl.a. Natura 2000-områder, grundvandsinteresser og kystnærhedsbestemmelser. Den foreslåede placering af et ca. 27 ha stort solcelleanlæg ved Kikkenborg ligger i det åbne land. Den følgende redegørelse indeholder den planlægningsmæssige begrundelse for, hvorfor en bynær placering i det konkrete tilfælde ikke er mulig ud fra en afvejning ift. kommunens byer i byzone (bymønster) samt funktionelle, æstetiske samt miljø- og naturmæssige hensyn: Afvejning ift. kommunens byer i byzone Lemvig Kommune er en af kommunerne med den laveste befolkningstæthed, og kommunen kan derfor karakteriseres som en landkommune. Kommunens byer er i kommuneplansammenhæng udpeget som hovedbyer, byer og landsbyer/lokalsamfund. Dog ligger alle byer ikke i byzone. Følgende redegørelse vil primært tage udgangspunkt i kommunens byer i byzone, da en placering af et solcelleanlæg i eller i tilknytning til en by i landzone vurderes at være at betragte som en placering i det åbne land. Kortudsnit fra Kommuneplan over Lemvig Kommunes bymønster. 8

10 Beliggenheden af kystnærhedszonen og byzonebyer i Lemvig Kommune. Kommunens største by i byzone Lemvig havde i indbyggere. De forholdsvis små bystørrelser er i sig selv en speciel udfordring i forhold til at kunne placere et solcelleanlæg på ca. 27 ha i eller i tilknytning til eksisterende byzone enten fordi byerne primært er bosætningsbyer, eller fordi byerne ikke rummer tilstrækkeligt med ledige arealer til erhverv eller tekniske anlæg. Desuden har mange af byerne ift. deres størrelse nået et mætningspunkt for udlæg af nye arealer i størrelsesordenen ca. 27 ha. Byerne er afhængige af anvendelser, som kan tilføre byerne liv og arbejdskraft. Derudover vil placering af solcelleanlæg på ca. 27 ha, i eksisterende byzone eller i tilknytning hertil, skabe en uhensigtsmæssig barriere mellem bymidten og andre bymidteafhængige anvendelser, som grundet en bynær placering af det påtænkte solcelleanlæg kan blive placeret i byernes periferi. Dette vil på sigt skabe en usammenhængende bystruktur præget af livløse solcelleområder og afkoblede byanvendelser. Flere af kommunens byer i byzone er beliggende i kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er afhængig af kystnær placering. Det påtænkte solcelleanlæg på ca. 27 ha ved Kikkenborg er ikke afhængigt af kystnær placering. Hovedby I kommunen er der én hovedby Lemvig som primært er en bosætningsby. Lemvig ligger i byzone, men ligger indenfor kystnærhedszonen. Lemvig har udlagte, uudnyttede og/eller sammenhængende erhvervsområder og perspektivarealer, som kan rumme et solcelleanlæg på ca. 27 ha. Dog vurderes Lemvig ikke at kunne rumme et solcelleanlæg på ca. 27 ha bl.a. grundet risikoen for at skabe livløse erhvervsområder, nærheden til Natura 2000-områder ved Lem Vig og Limfjorden samt områdets kuperede ter- 9

11 ræn, hvormed en placering i eller i tilknytning til Lemvig ikke være vil i overensstemmelse med kommuneplanretningslinjerne. Lemvig vil ikke kunne rumme nye udlæg af arealer til formålet på ca. 27 ha i tilknytning til byen. Argumenterne herfor er enslydende med de ovenfornævnte. Desuden er byvækstmulighederne begrænsede, og placeringen af et solcelleanlæg på ca. 27 ha indenfor byvækstgrænsen vil indebære, at det vil være synligt fra indfalds- og ringveje. Det vurderes på denne baggrund, at Lemvig ikke vil kunne rumme det påtænkte solcelleanlæg på ca. 27 ha pga. beliggenheden indenfor kystnærhedszonen, bystrukturelle principper og naturinteresser. Kortudsnit fra Kommuneplan over Lemvig s byvækstgrænse. Byer Kommunen har 7 byer Thyborøn, Harboøre, Nr. Nissum, Ramme, Klinkby-Hove- Tørringhuse, Bøvlingbjerg og Bækmarksbro. Alle 7 byer ligger i byzone. Thyborøn og Harboøre ligger indenfor kystnærhedszonen. Da det aktuelle solcelleanlæg på 27 ha ikke er afhængigt af en kystnær placering, vurderes disse byer ikke at kunne rumme et solcelleanlæg på ca. 27 ha. Ramme, Bøvlingbjerg og Klinkby-Hove-Tørringhuse ligger udenfor kystnærhedszonen. Ingen af byerne har udlagte, uudnyttede og/eller sammenhængende erhvervsområder, som kan rumme et solcelleanlæg på ca. 27 ha. Det vil derfor være nødvendigt at udlægge nye arealer til formålet ved disse byer. Ramme ligger indenfor et i kommuneplanen udpeget særligt værdifulgt kulturmiljø. Udlæg af nye arealer til placeringen af et solcelleanlæg på ca. 27 ha i tilknytning til Ramme vurderes ikke at være mulig grundet udpegningen. Bøvlingbjerg er mod vest afgrænset af kystnærhedszonen og mod nord, øst og syd med undtagelse af arealer omkring Fåre Mølleå omgivet af arealer, der er udpeget som ønskede skovrejsningsområder. Dette er i konflikt med ønsket om at etablere et solcelleanlæg på ca. 27 ha. Bøvlingbjerg vurderes således ikke at kunne rumme det påtænkte solcelleanlæg. Ved Klinkby-Hove-Tørringhuse findes ingen særlige landskabelige udpegninger og/eller interesseområder eller områder med naturbeskyttelsesinteresser. Landskabet er dog kuperet. En mulig alternativ placering af et solcelleanlæg på ca. 27 ha ved Kikkenborg er derfor en placering ved Klinkby-Hove-Tørringhuse. Dette har været undersøgt, men placeringen er opgivet på grund af manglende lokal opbakning til et solcelleanlæg på ca. 27 ha i tilknytning til Klinkby. Bækmarksbro og Nr. Nissum ligger delvist udenfor kystnærhedszonen. I Bækmarksbro findes ingen udlagte, uudnyttede og/eller sammenhængende erhvervsområder, som 10

12 kan rumme et solcelleanlæg på ca. 27 ha. Det vil derfor være nødvendigt at udlægge nye arealer til formålet i eller ved Bækmarksbro. Grundet størrelsen af Bækmarksbro (500 indbyggere i 2012 og et byzoneareal på 41 ha), nærheden til i kommuneplanen udpegede landskabsområde og kulturmiljø samt byens karakter som bosætningsby, vurderes byen ikke at kunne rumme udlæg af nye arealer til placering af solcelleanlæg på ca. 27 ha. I Nr. Nissum findes udlagte, uudnyttede og sammenhængende erhvervsarealer, som kan rumme et solcelleanlæg på ca. 27 ha. Disse arealer ligger dog indenfor de dele af byen, der ligger i kystnærhedszonen. Det vil derfor være nødvendigt at udlægge nye arealer til formålet i eller ved Nr. Nissum. Grundet størrelsen af Nr. Nissum (991 indbyggere i 2012 og et byzoneareal på 95 ha), den delvise beliggenhed indenfor kystnærhedszonen, beliggenheden indenfor i kommuneplanen udpegede landskabsområde og særligt værdifulgt kulturmiljø samt byens karakter som bosætningsby, vurderes byen ikke at kunne rumme udlæg af nye arealer til placering af solcelleanlæg på ca. 27 ha. Landsbyer/lokalsamfund (kommuneplanlagte) Kommunen har 20 landsbyer/lokalsamfund Langerhuse, Vrist, Fabjerg, Gudum, Bonnet, Lomborg, Ferring, Fjaltring, Fåre, Nees, Møborg, Strande, Remmerstrand, Dybe, Vandborg, Brørup, Rom, Paris, Brandborg og Skalstrup. Rom er den eneste af disse byer, der ligger i byzone. Rom ligger desuden udenfor kystnærhedszonen. I Rom findes ingen udlagte, uudnyttede og/eller sammenhængende erhvervsområder, som kan rumme et solcelleanlæg på ca. 27 ha. Det vil derfor være nødvendigt at udlægge nye arealer til formålet i eller ved Rom. Byen afgrænses mod vest af Ringkøbingvej, mod nord af boliger, mod øst af arealer udlagt til deponeringsanlæg, mod sydøst af beplantning og mod syd af arealer udlagt til flyveplads. Byens har således opnået en naturlig afgrænsning i forhold til ikke at kunne rumme nye udlæg af arealer til et solcelleanlæg på ca. 27 ha. Funktionelle hensyn Koncentration af tekniske anlæg ved Kikkenborg Det påtænkte solcelleanlæg på ca. 27 ha vil blive placeret i tilknytning til et andet teknisk anlæg i form af vindmøller, hvilket kan medføre flere synergieffekter. En koncentration af tekniske anlæg i det åbne land vil være i overensstemmelse med de overordnede landog byzoneprincipper samt kommuneplanretningslinje 7. En koncentration af tekniske anlæg, som producerer vedvarende energi, kan medvirke til at øge bevidstheden om bæredygtig energiproduktion. I en tid hvor dette er af afgørende betydning for fremtidens energiforsyning, synes det at være af afgørende betydning, at bevidstheden omkring dette øges. Derudover vil en koncentration af tekniske anlæg medvirke til at opnå mindst mulig forstyrrelse af landskabet. Endeligt er placeringen ved Kikkenborg vurderet som samfundsøkonomisk optimal, idet der i 2013 etableres nyt ledningsnet til at kunne aftage strøm fra 5 nye vindmøller à 3,1 MW. Det nye ledningsnet har ikke tilstrækkelig kapacitet til at få tilsluttet et solcelleanlæg på ca. 27 ha. Dog vurderes det som en fordel, at elforsyningsnettet er tilstedeværende, og at et solcelleanlæg på ca. 27 ha ikke kræver helt nyt men nærmere en opgradering af elforsyningsnettet. 11

13 Kort visende den foreslåede placering. Solcelleanlægge, der er omfattet af Lokalplan nr. 174, vil blive placeret i tilknytning til et vindmølleområde omfattet af Lokalplan nr Overordnede energipolitiske interesser På energiområdet har Lemvig Kommune en markant styrkeposition. Andelen af den vedvarende energi i Lemvig Kommune udgør i dag over 50 %, men vil komme betydeligt længere op, når vindmølleplaner er fuld ud realiseret. Derved har Lemvig Kommune allerede opfyldt det nationale mål om 35 % vedvarende energi i 2020 og godt på vej til målet om 100 % vedvarende energi i Lemvig Kommune opfylder også allerede Regionens mål om 50 % vedvarende energi i Solcelleanlægget på ca. 27 ha ved Kikkenborg vil yderligere bidrage til kommunen markante position på området for vedvarende energi. Placering på ikke særlig værdiful landbrugsjord Som redegjort for miljørapporten ligger området på den flade hedeslette nord for Skovbjerg Bakkeø, og dette landskab er dannet af smeltevandsfloder fra Nordøstisen for år siden under seneste istid. Hedesletters karakteristiske sandholdige jordbunde er næringsfattige og uden væsentlig vandkapacitet, og variationerne i jordbundene er begrænsede, grundet den begrænsede geologiske variation. Området ved Kikkenborg er derfor i kommuneplanen ej heller udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Etableringen af solcelleanlægget forudsætter, at landbrugspligten på de berørte ejendomme ophæves i den periode, hvor solcelleanlægget er i drift, dvs. ca. 30 år. Der vil blive tinglyst en deklaration om, at arealet skal tilbageføres til landbrugsformål ved anlæggets ophør. Samtidig sikres det gennem lokalplanen, at anlægget fjernes ved anlæggets ophør. Det vurderes på denne baggrund, at planerne ikke vil påvirke jordbundsforholdene og jordbrugserhvervet væsentligt, og at den midlertidige ophævelse af landbrugspligten i den periode, hvor anlægget er i drift, ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning, idet særlig værdifuld landbrugsjord ikke inddrages. Det vurderes derfor, at placeringen ved Kikkenborg er den mest optimale placering ud fra hensyn til jordbrugserhvervet. Placering er således i overensstemmelse med kommuneplanretningslinje 8. Æstetiske hensyn Placering udenfor landskabelige udpegninger Den foreslåede placering ved Kikkenborg ligger udenfor kystnærhedszonen. Samtidig er området på ca. 27 ha beliggende udenfor de i kommuneplanen udpegede fredede områder, landskabsområder, kirkezoner, kulturmiljøer, særligt værdifulde kulturmiljøer og geologiske bevaringsværdier. Desuden ønskes solcelleanlægget placeret i et område, hvor skovrejsning er uønsket. 12

14 Solcelleanlægget vil med den foreslåede placering i Kikkenborg således blive placeret i et område uden landskabelige udpegninger. Kikkenborg Kortudsnit fra Kommuneplan Megen beplantning, få naboer og koncentration af tekniske anlæg Rent visuelt vil området ved Kikkenborg ændre karakter fra åbne, opdyrkede arealer til at fremstå som arealer med et teknisk anlæg. Området er omgivet af tæt skovbeplantning, og kun fra Kikkenborgvej vil et solcelleanlæg blive synligt, og her kan det sløres med et beplantningsbælte. Solcelleanlægget placeres i tilknytning til et vindmølleområde, hvorved der opnås mindst mulig forstyrrelse af landskabet. Etableringen af et nyt, stort vindmølleområde har resulteret i, at området er præget af kun få nabobeboelser. Der vil således kun være få personer, som rent visuelt kan blive påvirket af det påtænkte solcelleanlæg. Det vurderes således, at det påtænkte solcelleanlæg på ca. 27 ha kan indpasses i det konkrete landsskabsrum ved Kikkenborg. Det vurderes derfor, at placeringen af et solcelleanlæg på ca. 27 ha ved Kikkenborg er den mest optimale placering ud fra æstetiske hensyn. Miljø- og naturhensyn På den foreslåede placering findes hverken internationale eller nationale naturinteresser, som vil blive påvirket væsentligt af anlægget. Det vurderes samtidig at være en fordel i forhold til drikkevandsinteresser, at der med en ændret anvendelse fra landbrugsformål til teknisk anlæg sker en reduktion i udledningen af pesticider, kvælstof, nitrat osv. Samlet vurdering Det vurderes på baggrund af den samlede redegørelse, at det påtænkte anlæg på ca. 27 ha ud fra en afvejning ift. kommunens byer i byzone, kommuneplanens retningslinjer og ud fra funktionelle, æstetiske og miljømæssige hensyn bør indpasses ved den foreslåede placering i Kikkenborg i det åbne land, da dette er den mest optimale placering for det påtænkte solcelleanlæg på ca. 27 ha. 13

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere