Lokalplan nr Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan Lokalplan 215.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215."

Transkript

1 Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til kommuneplan september 2008

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Holbækvej Roskildevej Lokalplan 215 Kærup Erhvervspark Østre Ringvej Nordre Ringvej Vest Motorvejen Ringsted Kaserne Køgevej Sorøvej Teknisk Forvaltnings adresse: Kommunens adresse: Ringsted Å Næstvedvej Bragesvej Haslevvej Kommunens hjemmeside: Lille Å

3 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Regionplan Kommuneplan Kommuneplantillæg Lokalplan 110 Byplanvedtægt nr. 1 Zonestatus Trafik Spildevand Varme Vand Miljø Kulturværdier Tilladelser fra andre myndigheder BESTEMMELSER 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier og parkering 6 Ledningsanlæg og belysning 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Ubebyggede arealer 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11 Grundejerforening 12 Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt 13 Retsvirkninger 14 Vedtagelser Forslag til Kommuneplantillæg nr.3 til Ringsted Kommunes kommuneplan Kortbilag Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3 Matrikelkort (områdets afgrænsning) Områdets anvendelse Illustrationsplan

4 Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Roskildevej Kærup Erhvervspark Eilekiersvej Fælledvej Lokalplan 215 Benløse Skel Rampe Kærup Parkvej Supergross Vestmotorvejen Støjvold Rampe Hydrema Rampe Nordre Ringvej Kasernebyen- Ringsted Kaserne Parkbyen- Ringsted Kaserne 4

5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser findes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og Intentionerne med planen. Baggrund for lokalplanen Denne lokalplan er en udvidelse af det tidligere område for lokalplanforslag 211- Boliger og grønne områder ved Fælledvej, forslagets baggrund var at: Ejer ønskede at inddrage et areal mellem Fælledvej og Eilekiersvej til opførelse af tæt-lav bebyggelse og nogle få parcelhuse. Området lå i umiddelbar nærhed af motorvejen, og der skulle derfor anlægges en støjvold, så de vejledende støjgrænser kan overholdes. Støjvolden skal opføres mellem motorvejen og Fælledvej. I forbindelse med, at lokalplanforslag 211 var i 8 ugers offentlig høring (fra den til den ), var der udover det oprindelig ønske i lokalplanforslag 211 indkommet følgende nye ideer og ønsker på arealet og naboarealerne: Ønske om, at give støjvolden en anden udformning, der muliggør en stiforbindelse fra Kærup Erhvervsområde og boligområder til Ringsted Kaserneområdet via en stibro for gående og cyklende over motorvejen. Ejer af del af matrikel 66a virksomheden Komatsu ønsker en placering af sin virksomhed ligesom nabovirksomheden Hydrema ned til motorvejen. Placeringen indebærer at en lille del af boldbanerne i Kærup Erhvervspark Kasernebyen- Ringsted Kaserne Lokalplan 215 Vestmotorvejen Nordre Ringvej Del af lokalplanområdet set fra vest, med Nordre Ringvej i forgrunden af billedet.

6 hjørnet ned mod motorvejen overføres til erhvervsformål. Komatsu sælger og reparere ligesom Hydrema store entreprenørmaskiner Matrikel 78 iæ ved Eilekiersvej ligger i dag i landzone, men for at skabe sammenhæng i området, ønsker ejer at inddrage arealet i byzonen til opførelse af parcelhuse, samt mulighed for enkelte dobbelthuse, i dette område er det også nødvendigt at etablere et regnvandsbassin. For at skabe sammenhæng i det samlede boligområde, optages de tre eksisterende parcelhuse på Eilekiersvej 13A, 13B og 15 i det nye område A. Ændringen af område A fra landzone til byzonen kræver kommuneplantillæg, og vurderes som værende af underordnet betydning. De nye ønsker og ideer gør, at det for områdets sammenhæng og nye struktur mv. er hensigtsmæssigt, at udarbejde en helt ny områdemæssig udvidet lokalplan, samt kommuneplantillæg for området (lokalplan 211 udgår, og vedtages ikke endeligt, men indgår tilrettet i denne lokalplan). Arealet mellem Fælledvej og Eilekiersvej (område B og C) blev ved kommuneplanrevisionen i 2005 (Temaplan for boligudbygning) udpeget som fremtidigt byudviklingsområde. I forbindelse med vedtagelse af boligtemaplanen ønskede Byrådet, at planlægning af to områder i Benløse - ved Benløse Skel og ved Fælledvej/ Eilekiersvej - skulle fremskyndes. Da regionplanen på det tidspunkt var meget langt fremme, ønskede Vestsjællands Amt ikke at optage de to arealer som byområde i regionplanen. Amtet tilkendegav imidlertid, at de to arealer sandsynligvis ville kunne inddrages til byformål i indeværende planperiode, idet ændringen er af underordnet betydning for de hensyn, som regionplanen skal varetage. Fra 1. januar 2007 er kompetencen til at tillade mindre afvigelser fra regionplanen overgået til et statsligt miljøcenter. Forudsætningerne er blandt andet, at ændringen sker som led i en samlet plan for hele kommunen, og at den ikke foregriber kommunens planlægning for andre væsentlige interesser i det åbne land. I forbindelse med revision af rammebestemmelserne for alle byområder er arealerne ved Fælledvej/ Eilekiersvej og Benløse Skel medtaget i kommuneplan , og miljøcentret har ophævet regionplanens retningslinjer for de to arealer. Eksisterende forhold Området er ca m 2 og ligger sydøst for Roskildevej. Mod nord afgrænses området af landbrugsjord mod Benløse Skel, mod vest af eksisterende parcelhusområde, mod syd af motorvejen og mod øst af Kærup Erhvervspark. Størstedelen af lokalplanområdet er ubebygget. Ved Fælledvej ligger enkelte huse, og i det grønne område mod øst ligger nogle bygninger i forbindelse Ringsted Firma Sport. Område E, mulig udformning af facade af erhvervsbygning i forlængelse af Hydremas bygning mod motorvej.

7 Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner mulighed for, at den vestlige del udbygges med parcelhuse og/- eller tætlav boligbebyggelse, der kan indenfor lokalplanområdet i alt opføres ca nye boliger Den sydlige del er udlagt til erhvervsformål. Mellem de to områder, skal der etableres en gennemgående støjvold, på dele af denne gives der mulighed for, at anlægge en stiforbindelse fra Kærup Erhvervsområde til Ringsted Kaserneområdet via en stibro for gående og cyklende over motorvejen. Umiddelbart bagved erhvervsdelen og støjvolden ligger et stort areal til idræts- og fritidsformål. der indplaceres et renvandsbassin, som skal udformes, så det har karakter af en naturlig sø eller dam. Området optager de tre eksisterende parcelhuse på Eilekiersvej 13A, 13B og 15, som bevarer vejadgang fra Eilekiersvej, husene bliver sammen med resten af område A overført til byzone lokalplanens endelige vedtagelse. Område B Omkring trekanten mellem Fælledvej og Eilekiersvej kan der opføres max. 47 rækkehuse. Område C Langs Eilekiersvej kan der opføres 3 parcelhuse. Lokalplanen som vist på skitsen nederst, inddelt i følgende 7 områder: Område A Omkring et grønt gaderum kan der opføres 11 parcelhuse, på 3 af parcelhusgrundene er der mulighed for opførelse af 6 tæt-lav boliger i form af dobbelthuse. I områdets nordlige del (område G) skal Anvendelse i lokalplanens 7 delområder Vestmotorvejen D Fælledvej Område D I dette område syd for Fælledvej er der mulighed for at opføre 7 nye parcelhuse mellem de eksisterende boliger. Område E Området er en fortsættelse af det eksisterende erhvervsområde ved Kærup, området giver mulighed for placering af 3 virksomheder indenfor fremstillingsværksteds- lager- oplags- og transport- Område A - parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse. Område H - jordvold med tilknyttede stianlæg. Område E - erhvervsformål H B F C A Eilkiersvej G Område B - tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer og fælles anlæg. Område C og D - parcelhuse. Område F - idræts- og fritidsformål E Område G - fælles friareal/ regnvandsbasin.

8 virksomhed, engroshandel samt håndværk- og serviceerhverv. Område F Området udlægges til idræts- og fritidsformål. Der kan i den forbindelse opføres mindre bygninger som klubhus og lignende. Ved Firmasporten udformes støjvolden, så der er plads til to fodboldbaner, som hver bliver 100 m lange. Område G Området må kun anvendes til fælles friareal/ regnvandsbassin for det enkelte nye boligområde. Område H I området skal der opføres en støjvold langs med motorvejen og naboerhvervsområdet mod øst. Volden skal så vidt muligt udformes som et bakkelandskab. Mindre dele af støjvolden må beplantes. B Forhold til anden planlægning Regionplan Miljøcenter Roskilde har ophævet en del af regionplanretningslinierne for en del af lokalplanens område, som er medtaget som byområde i Kommuneplan Kommuneplan Lokalplanen dækker dele af kommuneplanens områder 5B21, 5D6 og 5E8. Område B - som vist på denne illustration kan der omkring et grønt fælles friareal opføres max. 47 rækkehus. Område B til tæt-lav boligbebyggelse set fra Fælledvej

9 Kommuneplan indeholder følgende rammebestemmelser for de nævnte områder: Område 5B21 - Boligområde ved Fælledvej/ Eilekiersvej. a. Området skal anvendes til parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. b. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 1½ etage og ikke højere end 8,5 m. c. Området skal overføres til byzone. d. Der skal anlægges en støjvold langs motorvejen, som sikrer, at støjniveauet på primære, udendørs opholdsarealer ved nye boliger ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Intentionerne for område 5B21 er, at der syd for Fælledvej kan udfyldes med enkelte parcelhuse i den eksisterende husrække, og der skal sikres grønne fællesarealer og stiforbindelser gennem området. Område 5D6 - Idrætsbaner ved Fælledvej. a. Området skal anvendes til offentlige formål - idræts baner og klubhus. b. Området må ikke bebygges yderligere. Intentionerne for område 5D6 er, at der skal anlægges en støjvold langs motorvejen, som sikrer, at støjniveauet på primære, udendørs opholdsarealer ved nye boliger i de tilstødende boligområder ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Område 5E8 - Kærup Erhvervspark. a. Området skal anvendes til erhvervsformål - indu stri, værksted, lager og engroshandel (op til virksomhedsklasse 5). b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. c. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 12 m. Byrådet kan dog tillade bygningshøjder op til 15 m, når det er nødvendigt for virksomhedens drift. d. Der skal udlægges areal til 1 p- plads pr. 50 m2 produktion og lager. e. Der skal fastsættes nærmere bestemmelser for be plantning og hegning. Intentionerne for område 5E8 er, at den grønne struktur med alleer og beplantning skal fastholdes. Den sydlige del af området er meget synlig fra motorvejen og Kaserneområdet. Der skal sikres en "neutral" facadeudformning med lyse, matte farver, som falder ind i omgivelserne. Et område langs Benløse Skel forbeholdes mindre virksomheder. Området afgrænses mod omgivelserne af beplantningsbælter. At der skal anlægges en støjvold langs motorvejen, som sikrer, at støjniveauet på primære, udendørs opholdsarealer ved nye boliger i de tilstødende boligområder ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Eksisterende parcelhuse Eilkiersvej Regnvandsbassin Eksisterende parcelhus Mulighed for dobbelthus Område A - som vist på denne illustration kan dr omkring et grønt gaderum kan der opføres 11 parcelhuse, på 3 af grundene er der mulighed for opførsel af 6 tæt-lav boliger i form af dobbelhuse.

10 Kommuneplantillæg For at lokalplan 215 er i overenstemmelse med kommuneplan , er der bagest i hæftet indsat et kommuneplantillæg. Tillægget skal muliggøre følgende: Område 5B21 - en overførsel af et mindre areal ved Eilekiersvej fra landzone til boligformål. Område 5D6 - en overførsel af et mindre areal ud til motorvejen fra fritidsformål i landzone til erhvervsformål. Område 5E8 - ophæve afgrænsningen mod omgivelserne af beplantningsbælter. - en mulighed for erhvervsbebyggelse i op til 15 meter. - mulighed for erhvervsbebyggelse i lyse og mørke (sort) farve. Lokalplanen er herefter i overensstemmelse med kommuneplanen. Eksisterende lokalplaner og byplanvedtægt Området er i dag omfattet af følgende planer: Lokalplan For Kærup Erhvervsområde Vest Med den endelige vedtagelse af lokalplan 215 aflyses en del af lokalplan 110. Byplanvedtægt nr. 1- For et areal af Benløse By og Sogn. Med den endelige vedtagelse af lokalplan 215 aflyses en del af byplanvedtægt nr. 1. Zonestatus Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan overføres området til byzone. Trafik Veje Boligområdet og området til idræts- og fritidsformål skal vejbetjenes fra de eksisterende veje Fælledvej og Eilekiersvej. Område A udlagt til parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse set fra eksisterende grund ved Eilekiersvej.

11 Erhvervsgrundne skal vejbetjenes fra den eksisterende Kærup Parkvej. Internt i boligområdet anlægges nye private fællesveje, som skal betjene den enkelte bolig. Vejene må indrettes til lege- og opholdsgader uden opdeling af færdselsarealerne i særskilt kørebane og fortov. Adgangen til rækkehusbebyggelsen (område B) og parcelhus/ tæt-lav boligbebyggelsen (område A) sker primært fra Eilekiersvej. Eilekiersvej er forsynet med hastighedsdæmpende foranstaltninger, og på strækningen fra Roskildevej til Bækkevej har vejen en god bredde. På strækningen fra Bækkevej til den nye adgangsvej til rækkehusbebyggelsen vil det være nødvendigt at udlægge vejen i samme bredde. Eilekiersvej og Roskildevej mødes i en rundkørsel, hvilket giver en trafiksikker krydsning af Roskildevej for cyklister. Der er ca. 500 meter fra lokalplanområdet til busstoppested på Roskildevej. Når området er færdigudbygget, foretages der en lukning mellem Fælledvej og Eilekiersvej, hvor der skal sikres vendemulighed for den kørende trafik Herudover skal der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger ved alle udkørselsvejene fra de to nye boligområder. Stier Den ændrede udformning af støjvolden i forhold til tidligere lokalplanforslag 212, muliggør en stiforbindelse fra Kærup Erhvervsområde til Ringsted Kaserneområdet via en stibro for gående og cyklende over motorvejen. Et kommende broprojekt udenfor lokalplanområdet skal godkendes af vejdirektoratet. Spildevand Spildevand skal ledes til kommunalt renseanlæg. Der skal anlægges et regnvandsbassin. Det kan blive nødvendigt at anlægge regnvandsbassiner inden for lokalplanområdet, som f.eks. det planlagte bassin i område A. Efter konkret vurdering kan der gives tilladelse til, at regnvand på den enkelte grund nedsives eller opsamles og genbruges. De nærmere vilkår for afledning af spilde- og regnvand vil blive fastsat i spildevandsplanen. Varme Området er udlagt til naturgasforsyning. Vand Området forsynes fra Benløse Rundings Vandværk. Miljø Forurenet jord Lokalplanområdet er ikke registreret efter jordforureningsloven på vidensniveau 1 eller 2, og Ringsted Kommune har ikke kendskab til, at der i området har foregået aktiviteter, der har kunnet medføre jordforurening. Ejer eller bruger er ansvarlig (jævnfør jordforureningslovens 72b) for at de øverste 50 cm jord er uforurenet, eller at der etableres fast, varig belægning, når ubebyggede arealer tages i brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Ejers eller brugers vurdering skal blandt andet afklare, om der er behov for, at der skal søges yderligere oplysninger, herunder foretages analyser, og om der er behov for bortgravning eller etablering af varig, tæt belægning. Det er kommunens vurdering, at byområder kan være diffust forurenet som følge af menneskelig aktivitet, f.eks. forurening fra afbrænding i brændeovne, udstødningsgasser fra biler eller industri. Der kan med fordel ske en samlet afklaring af, hvordan jordforureningslovens krav opfyldes for hele lokalplanområdet.

12 Støj Langs motorvejen, i den sydlige del af lokalplanområdet, anlægges en støjvold, som sikrer, at støjniveauet på primære, udendørs opholdsarealer ved boligerne ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Miljøhensyn i byggeriet Ringsted Kommune ønsker, at der i forbindelse med byggeri tages hensyn til miljøet og anvendes løsninger, som begrænser brugen af miljøfarlige stoffer og begrænser ressourceforbruget, eksempelvis til opvarmning og ventilation. Byrådet har vedtaget et sæt retningslinier, "Miljøhensyn i byggeriet", som gælder, når kommunen sælger grunde, samt ved kommunalt eller støttet byggeri. I private udstykninger er det ikke noget krav, at man følger miljøretningslinjerne, men bygherrer opfordres til at bruge dem som inspiration til at vælge miljørigtige løsninger. Anbefalinger (uddrag) Undgå for stort varmetab fra vinduer ved fornuftig orientering af bygninger Udnytte passiv solvarme Zoneopdeling - f.eks. toilet, bad og soverum mod nord Undgå miljøfarlige stoffer Naturlig ventilation Tage forberedt for solfanger/ solceller Øget isolering God udnyttelse af dagslys Opsamling af regnvand og genbrug til havevanding eller vaskeri Miljøstation forberedt for øget kildesortering. Miljøvurdering Ringsted Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Området ligger i umiddelbar forlængelse af eksisterende bebyggelse i Benløse og har god adgang til offentlig service i form af skole og børneinstitution og kollektiv transport. Der er ingen særlige natur- eller kulturværdier i området. Langs motorvejen anlægges en støjvold, som sikrer, at støjniveauet på primære, udendørs opholdsarealer ved boligerne ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Arkæologiske interesser sikres i forbindelse med byggemodningen. Erhvervsområdet er en mindre udvidelse af det eksisterende erhvervsområde (lokalplan 110), udvidelsen berører kun en enkelt virksomhed, og muliggør at den tilladte bygningsplacering i lokalplan 110 flyttes meter mod motorvejen. Derved få virksomheden en placering ned til motorvejen ligesom nabovirksomheden Hydrema. Der gennemføres derfor ikke miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kulturværdier Arkæologi Sydvestsjællands Museum oplyser, at der er fundet jernalderbebyggelser og enkelte husspor fra yngre stenalder både øst og nordvest for lokalplanområdet. Da størstedelen af området ligger med på samme, let sydhældende terræn som områderne med jernalderbopladser, må det formodes, at der i lokalplanområdet kan findes væsentlige arkæologiske interesser. Forud for påbegyndelse af jordarbejder bør bygherren derfor indhente en udtalelse (jf. museumslovens 25) fra Sydvestsjællands Museum, så eventuel standsning af arbejdet i henhold til 27 i lov om museer kan undgås.

13 Tilladelser fra andre myndigheder Dele af området er omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligten forudsættes ophævet inden for lokalplanens område efter reglerne i landbrugslovens 6 i forbindelse med udstykning. Vejdirektoratet Vejdirektoratet skal godkende udformningen af støjvolden, og en mulig stibro for gående og cyklende over motorvejen, som skal forbinde Kærup Erhvervsområde og Ringsted Kaserneområdet med hinanden. Langs motorvejen er tinglyst vejbyggelinjer målt 50,00 meter fra midten af motorvejen. Inden for byggelinjen kan der ikke opføres anlæg af blivende art uden dispensation fra Vejdirektoratet. Dispensationen kræver indsendelse af ansøgning for konkret projekt. For så vidt angår område E er dette også er berørt af den tinglyste 50 meter byggelinje. Vejdirektoratets eventuelle dispensation til her inden for at opføre bygninger, p-pladser eller andre anlæg af blivende art kræver indsendelse af ansøgning for konkret projekt. Naturbeskyttelseslovens 21: Skiltning m.m. i det åbne land langs statsvejnettet er uddelegeret til Vejdirektoratet. I denne forbindelses skal derfor henledes opmærksomhed på bestemmelserne vedr. skiltning, reklamer m.v. i det åbne land, jf. Naturbeskyttelseslovens 21 (Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007) og den tilhørende bekendtgørelse: Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land, (Bekendtgørelse 1328 af ). Der er tale om et absolut forbud, som der ikke er mulighed for at give dispensation fra. Der er dog i følge vejdirektoratet visse undtagelser: Forbuddet gælder ikke for virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Endvidere omfatter forbuddet ikke skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde med videre, der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fremgår af bekendtgørelse 1328 af 11. december Vejdirektoratet fører i henhold til bekendtgørelsens 9, jævnfør Naturbeskyttelseslovens 73, stk. 3, tilsyn med skiltning og opsætning af andre indretninger i reklameøjemed langs statsvejene. Efter Vejdirektoratets opfattelse vil lokalplanområde også efter etablering af boligområdet m.v. have karakter af åbent land, og evt. skiltning ved motorvejen skal i givet fald være lovlig i henhold til bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens 21. Af den tilhørende bekendtgørelse 1328 af 11. december 2006, fremgår det bl.a. at skilte, som nævnt i bekendtgørelsens 4 og 5, ikke må opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. Ifølge Naturbeskyttelseslovens 21 må der ikke i det åbne land anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.

14 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og tinglyses på samtlige ejendomme inden for området. I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: Vestmotorvejen D Fælledvej 1 Formål Lokalplanens formål er at: - åbne mulighed for, at der kan opføres parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friareal. - give mulighed for, at del af Kærup Erhvervsområde får en synlighed fra motorvejen. H E B F C A Eilkiersvej G - give mulighed for en stiforbindelse fra Kærup Erhvervsområde og boligområder til Ringsted Kaserneområdet via en stibro for gående og cyklende over motorvej. - sikre "grønne forbindelser" i form af stier og grønne fællesarealer, der er med til at give bebyggelsen et åbent og grønt præg og skabe nye oplevelsesmuligheder i kvarteret. - sikre, at rækkehusbebyggelsen fremstår som en arkitektonisk helhed, men med et varieret udtryk - give mulighed for, at den spredte bebyggelse langs sydsiden af Fælledvej kan afrundes med nye parcelhuse, så der dannes en sammenhængende kant af bebyggelse. - sikre, at støjvolden langs motorvejen og mellem idræts- fritidsareal og erhvervsområde får en landskabelig udformning, som spiller sammen med den eksisterende støjvold langs kaserneområdet. Lokalplanens 8 delområder 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 66a, 66c 67d, 78ao, 78as, 78at, 78b, 78d, 78iæ, 78bs, 78ea, 78es, 78k, 78m, 78n, 78o, 78p, 78q, 78s, 78t, del af 3a, del af 7000f, del af 78 cz og del af 78x Benløse By, Benløse. 2.2 En del af området ligger i byzone og en del i landzone. Med vedtagelse af denne lokalplan overføres hele området til byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i områderne A, B, C, D, E, F, G og H som vist på kortbilag 2.

15 3 Områdets anvendelse 3.1 Område A må kun anvendes til parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse, samt fælles friareal. I område A kan der højest opføres 6 rækkehuse. 3.2 Område B må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse (se note 1) med tilhørende fælles friarealer og fælles anlæg. I område B kan der højest opføres 47 rækkehuse. 3.3 Område C og D må kun anvendes til parcelhuse (se note 1). 3.4 Område A, B, C og D må kun anvendes til helårsbeboelse. Herudover må der opføres mindre, tekniske anlæg, som er nødvendige for områdets forsyning, herunder anlæggelse af regnvandsbassin(er). 3.5 Område E må kun anvendes til erhvervsformål - industri, værksted, lager og engroshandel (op til virksomhedsklasse 5) samt administration og serviceerhverv. 3.6 Område F må kun anvendes til idræts- og fritidsformål. 3.7 Område G må kun anvendes til fælles friareal/ regnvandsbassin. 3.8 Område H må kun anvendes til jordvold med tilknyttede stianlæg. 4 Udstykning 4.1 Området skal udstykkes i princippet som vist på kortbilag Grunde til parcelhuse må ikke udstykkes mindre end 700 m 2, excl. andel af fælles friareal. 4.3 Grunde til tæt-lav bebyggelse må ikke Note 1 Parcelhuse er fritliggende enfamiliehuse. Tæt-lav boligbebyggelse er dobbelt-, række-, kædeeller klyngehuse med lodret lejlighedsskel. udstykkes mindre end 400 m 2, incl. andel af fælles friareal. 5 Veje, stier og parkering Veje 5.1 Vejadgang til området sker fra Fælledvej, Eilekiersvej og Kærup Parkvej, i princippet som vist på kortbilag Der udlægges areal til nye, private fællesveje, i princippet som vist på kortbilag 2. I forbindelse med vejlukningen mellem Fælledvej og Eilekiersvej skal der udlægges areal til vendeplads på en mindre del af friarealet i område B, i princippet som vist på illustrationsplan- bilag Boligvejene skal udlægges i en bredde af 7,5 m og anlægges med et befæstet areal på mindst 5 m. Vejene må anlægges som lege- og opholdsgader uden særskilt opdeling mellem færdselsareal og fortov. 5.4 Der skal der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger ved alle udkørselsvejene fra de to nye boligområder A og B, i princippet som vist på anvendelsesplanen og illustrationsplanbilag 2 og 3. Hovedsti mellem Kærup Erhvervsområde / Kaserneområdet - område E og H 5.5 Der udlægges areal til sti, i princippet som vist på kortbilag 2. Stien skal udlægges i voldens og eget trace som dobbeltrettet fællessti for cyklister og fodgængere i en bredde af 4,5 m og med et befæstet areal på 3,5 m. Stier i boligområde- område A,B og G 5.6 Der udlægges areal til sti, i princippet som vist på kortbilag 2,i område A kan stien placeres nord eller øst om regnvandsbassinet. Alle stier skal udlægges i en bredde af mindst 2 m.

16 Parkering i boligområde (A, B, C, D og G) 5.7 Til parcelhuse skal der udlægges areal til 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund. Ved ibrugtagning af bebyggelsen skal der være anlagt mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Resten skal anlægges, når Byrådet forlanger det. 5.8 Ved tæt-lav bebyggelse skal der udlægges areal til 1½ parkeringsplads pr. bolig. Ved ibrugtagning af bebyggelsen skal der være anlagt mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Resten skal anlægges, når Byrådet forlanger det. Parkering i erhvervsområde ( E) 5.9 I område E skal på den enkelte ejendom anlægges det til virksomheden nødvendige parkeringsareal. Der skal udlægges arealer til 1 parkeringsplads pr. henholdsvis 30 m² detailhandel, pr. 50 m² administration og 100 m² produktions- værksteds- og lagervirksomhed, og ikke færre end antallet af samtidigt beskæftigede i virksomheden. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Elledninger må kun udføres som jordkabler. 6.2 Udendørs belysning af vej-, sti-, fælles friarealer og parkeringsarealer skal udføres efter en samlet plan for hele området. Udendørs belysning må kun udføres som lavtsiddende armaturer på ydervægge, som parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m og/eller som pullertbelysning. 7 Bebyggelsens omfang og placering Område A, B, C og D. 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for parcelhuse og 35 for tæt-lav boliger. Andel af fælles friareal kan medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten for tæt-lav boliger. 7.2 Tæt-lav bebyggelse må opføres i højst 1 etage og ikke højere end 7,5 m over færdigt terræn, og parcelhuse må opføres i højst 1½ etage (én etage med udnyttet tagetage) og ikke højere end 8,5 m over færdigt terræn. 7.3 Tage skal udføres enten som saddeltage med en hældning på grader eller som ensidige tage med en hældning på 5-30 grader. Tage må ikke udføres med valm. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan udføres med en anden tagform og med en mindre taghældning, dog ikke med valm. Udhæng må ikke være større end 60 cm fra facade. (målt fra ydervæg til afslutning tagsten) 7.4 Ved ensidig taghældning må facadehøjden ikke overstige 3,0 m på den laveste side af bygningen (ved sternlinjen). 7.5 I område C og D skal tage på boliger udføres som symmetriske saddeltag 7.6 Ny bebyggelse i område B og D skal placeres inden for byggefeltet som vist på kortbilag 2.Småbygninger som skure, cykelskure og lignende under 50 m 2 må placeres uden for byggefelterne. 7.7 I område B skal tag på bolig og garage/ carport opføres i forskellige niveauer, så de ikke udgør et sammenhængende tag. Den sammenhængende bebyggelse skal forskydes, så den fremstår som individuelle boliger, der er kædet sammen, i princippet som vist på kortbilag 3. Bebyggelsen skal fremtræde som en samlet bebyggelse med ens tagform og taghældning. Undtaget fra denne bestemmelse er mindre bygninger så som garager/ skure og lign.

17 7.8 Soklen må ikke på noget sted gives en højde, der overstiger 0,8 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.9 Ny bebyggelse skal holdes i en afstand af mindst 5 meter fra skel til eksisterende boligbebyggelse. Undtaget fra denne bestemmelse er mindre bygninger så som garager/ skure og lign Bebyggelse skal holdes i en afstand af mindst 2,5 meter fra skel mod fællesarealer og vej. Dobbelthuse/ rækkehuse i område A og B må sammenbygges i skel Garager og carporte må opføres i naboskel, såfremt bebyggelsen holder sig inden for den viste stiplede linie på figuren nederst på side 16. Område E 7.12 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 15, 3 meter Tage skal udføres med ensidig tag med en hældning på 5-20 grader eller som fladt tag Bebyggelsen må kun opføres bag de på kortbilag 2 viste byggelinie: - Langs Vestmotorvejen i en afstand på 30 m fra skel, - Langs interne veje i en afstand på 5 m fra vejskel Bebyggelse skal placeres med facade eller gavl mod motorvej inden for byggezonen (dvs. inden for en afstand af 4-10 m fra byggelinie mod motorvej 7.17 Mod i skel mod område H kan der tillades placeret en vaskehal eller lign, den præcise placering skal efterfølgende godkendes af Byrådet. Område F 7.18 Der må opføres bygninger til klubhus og lignende på højst 300 m 2 til brug for områdets anvendelse til idrætsanlæg. Område G 7.19 Der må kun opføres mindre bygninger og anlæg som lysthuse, skure, legehuse og legeredskaber til brug for områdets anvendelse som fælles friareal. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Område A, B, C og D 8.1 Til udvendige bygningssider skal fortrinsvis anvendes tegl og/ eller træ samt glas. Mindre dele af facaden, for eksempel karnapper, samt småbygninger som garager, carporte, udhuse og lignende kan udføres med anden facadebeklædning. 8.2 Murværk skal fremstå som blank mur eller som pudset/ vandskuret mur. Gavltrekanter skal udføres i samme materialer og farve som facaderne i øvrigt. 8.3 Vinduer, døre og porte må kun udføres i træ og/eller metal. Bygninger, der opføres i skel, skal holde sig inden for den stiplede linie, som markerer et skråt højdegrænseplan fra 2,5 m i skel til 3,5 m i en afstand på 2,5 m fra skel. 8.4 Til udvendige bygningssider må der kun anvendes afdæmpede nuancer inden for jordfarveskalaen samt sort og hvid. Mindre facadedele, herunder vinduer, døre og porte, kan udføres i en anden farve, hvis

18 det kan begrundes i særlige arkitektoniske forhold. 8.5 Tage skal være ensfarvede røde eller sorte og må kun udføres med uglaserede, matte eller halvmatte tagsten i tegl eller beton, skifer eller plane tagplader af f.eks.eternit eller metal. Ved taghældning på 20 grader eller derunder må endvidere anvendes tagpap. Til garager, carporte, udhuse og lignende småbygninger må endvidere anvendes tagpap, tagfolie eller glas. 8.6 I område B skal udhuse, udestuer, overdækkede terrasser, carporte og garager udføres efter en samlet plan, der skal godkendes af Byrådet. Planen skal sikre, at de nævnte småbygninger placeres og udformes på en måde, som medvirker til at give bebyggelsen et arkitektonisk helhedspræg, det vil sige, at der skal opstilles fælles retningslinier for størrelse, udformning, herunder tagform, materialer og farver. Bestemmelsen gælder ikke eventuelle legehuse og drivhuse. Område E 8.7 Facader må kun udføres i tegl, beton, glas og metal. Murværk kan fremstå enten som blank mur eller som pudset/ vandskuret mur. Skure og lignende småbygninger samt mindre dele af facaden, for eksempel i forbindelse med indgangsparti, må udføres i andre materialer så som træ, eternit eller lignende facadeplader. 8.8 Facader skal være hvide, grå eller sorte. 8.9 Mindre facadedele, herunder vinduer, døre og porte, kan udføres med anden facadebeklædning eller farve, hvis dette kan begrundes i særlige arkitektoniske eller funktionelle forhold Tage skal være sorte eller mørkegrå og må kun udføres i tagpap, tagfoile, skifer eller plane tagplader, for eksempel af eternit eller metal, samt bølgede metalplader. Til skure og lignende småbygninger må endvidere anvendes glas Ved indkørslen til erhvervsområdet fra Kærup Parkvej kan Byrådet tillade særlig markering i form af en skiltesøjle eller lignende Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde Overdækninger må kun ske efter Byrådets Område B - 1 etage Saddeltag grader Ensidig tag 5-30 grader Max. 7,5 m Område A, C og D - max. 1½ etage Saddeltag grader Ensidig tag 5-30 grader Max. 8,5 m Område E - max 2 etager Ensidig tag 5-20 grader Flat tag Max. 15,3 m Max. 3,0 m Max. 3,0 m Tilladte bygningshøjder.

19 godkendelse af udformning og materialer, så der opnås en god helhedsvirkning. Alle områder 8.14 Antenner, herunder parabolantenner, må ikke opsættes, så de er synlige fra offentlig vej eller sti. 9 Ubebyggede arealer Område A, B, C, D, F og G 9.1 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted. Terrænregulering nærmere end 1 meter fra skel må kun foretages med Byrådets tilladelse. 9.2 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn eller hæk af løvfældende træer og/ eller buske, eventuelt suppleret med trådhegn på den indvendige side. Hegn mod motorvej skal i følge vejdirektoratet opføres på egen grund og således ikke i vejskellet. 9.3 Henstillen og parkering af køretøjer over kg, lystbåde, campingvogne, skibscontainere og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanens område. Område G 9.4 Områderne skal fremstå i græs suppleret med enkelte træer eller mindre grupper af træer/buske. Inden for området må der indrettes legeplads, bålplads, opholdsarealer og lignende. 9.5 Eksisterende beplantningsbælte skal bevares som vist på kortbilag 2. Område E 9.6 Regulering af terræn, nyplantning, befæstelse, belysning og møblering må kun ske på grundlag af en af Byrådet godkendt plan. 9.7 Bebyggelse skal i videst muligt omfang tilpasses det eksisterende terræn. Mindre terrænreguleringer skal udføres sådan, at det færdige terræn fremstår naturligt, mens større tilpasninger markeres visuelt i form af præcist formede skråninger eller støttemure. I forbindelse med en virksomhed der sælger og vedligeholder entreprenørmaskiner kan der gives mulighed for placering af en prøvebakke, den nærmere udformning og højde skal godkendes af Byrådet. Ellers må terrænregulering på mere end +/ - 1 m må ikke foretages uden Byrådets godkendelse. 9.8 Ubebyggede arealer på den enkelte ejendom, herunder veje, stier og parkeringspladser, skal anlægges og beplantes efter en af Byrådet godkendt plan. Planen skal omfatte beplantning, belægning, hegning, belysning og terrænregulering. 9.9 Udendørs oplag skal afskærmes og må ikke have et omfang, der virker dominerende i forhold til øvrig bebyggelse på ejendommen Hegn i skel må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret af et op til 2 meter højt trådhegn. Det levende hegn kan udelades på områder, hvor der udfra arkitektoniske grunde ønskes større synlighed. Område E og F 9.11 Der kan på mindre dele af område E og F tillades, at støjvoldens udformning "strækkes" ud på de to områder (f.eks. i forbindelse med, at volden bruges til mulige tilskuer pladser for boldbanerne) Den eksisterende beplantning omkring boldbaner, der er angivet med særlig signatur på kortbilag 2, må ikke fjernes eller beskæres væsentligt uden Byrådets tilladelse.en omlægning af boldbaner, som kræver fjernelse af træer, samt væsentlig beskæring må heller ikke fortages uden byrådets tilladelse.

20 Område H 9.13 Støjvold i område H skal anlægges langs motorvejen og mellem område E og F. På delen mellem område E og F skal der anlægges en stiforbindelse. Hvor det er teknisk muligt, skal støjvolden udformes som et bakkelandskab. Mindre dele af støjvolden må beplantes. 10 Forudsætning for ibrugtagning 10.1 Før nogen del af bebyggelsen inden for den enkelte ejendom/ delområde tages i brug, skal veje, stier, grønne områder, støjvold og ubebyggede arealer inden for den enkelte ejendom/ delområde være anlagt efter bestemmelserne i 5 og 9. Byrådet kan dog tillade, at støjvold og de fælles friarealer anlægges i takt med den løbende byggemodning og udstykning Før den enkelte ejendom tages i brug, skal tilslutning til naturgasnettet have fundet sted. 11 Grundejerforening Område A og B 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område A og en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område B Ejendomme inden for området skal tilsluttes grundejerforeningen, når ejendommene er solgt, eller når Byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 25 % af boligerne er solgt, eller når Byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier og fælles friarealer inden for henholdsvis lokalplanens område A og B Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. Område E 11.6 Samtlige ejere af ejendomme, der udstykkes inden for lokalplanens område E, skal være medlem af den eksisterende grundejerforening, "Grundejerforeningen for Kærup Erhvervspark". Område A, B, C, D og E Derudover skal der oprettes en grundejerforening, hvor samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område har pligt til at være medlem. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af støjvolden. Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet forlanger det. 12 Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt 12.1 Lokalplan For Kærup Erhvervsområde Vest- aflyses på arealer, der er omfattet af denne lokalplan Byplanvedtægt nr. 1- "for et Areal af Benløse By og Sogn" aflyses på arealer, der er omfattet af denne lokalplan. 13 Retsvirkninger 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 207. Lokalplan nr. 207. Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej

Lokalplan nr. 207. Lokalplan nr. 207. Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Lokalplan nr. 207 Lokalplan nr. 207 Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Forslag april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

PLAN ERHVERV. Oktober 2009. Lokalplan nr. 1008. Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade

PLAN ERHVERV. Oktober 2009. Lokalplan nr. 1008. Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade PLAN ERHVERV Oktober 2009 Lokalplan nr. 1008 Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere