Lokalplan nr Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan Lokalplan 215.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215."

Transkript

1 Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til kommuneplan september 2008

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Holbækvej Roskildevej Lokalplan 215 Kærup Erhvervspark Østre Ringvej Nordre Ringvej Vest Motorvejen Ringsted Kaserne Køgevej Sorøvej Teknisk Forvaltnings adresse: Kommunens adresse: Ringsted Å Næstvedvej Bragesvej Haslevvej Kommunens hjemmeside: Lille Å

3 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Regionplan Kommuneplan Kommuneplantillæg Lokalplan 110 Byplanvedtægt nr. 1 Zonestatus Trafik Spildevand Varme Vand Miljø Kulturværdier Tilladelser fra andre myndigheder BESTEMMELSER 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier og parkering 6 Ledningsanlæg og belysning 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Ubebyggede arealer 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11 Grundejerforening 12 Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt 13 Retsvirkninger 14 Vedtagelser Forslag til Kommuneplantillæg nr.3 til Ringsted Kommunes kommuneplan Kortbilag Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3 Matrikelkort (områdets afgrænsning) Områdets anvendelse Illustrationsplan

4 Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Roskildevej Kærup Erhvervspark Eilekiersvej Fælledvej Lokalplan 215 Benløse Skel Rampe Kærup Parkvej Supergross Vestmotorvejen Støjvold Rampe Hydrema Rampe Nordre Ringvej Kasernebyen- Ringsted Kaserne Parkbyen- Ringsted Kaserne 4

5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser findes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og Intentionerne med planen. Baggrund for lokalplanen Denne lokalplan er en udvidelse af det tidligere område for lokalplanforslag 211- Boliger og grønne områder ved Fælledvej, forslagets baggrund var at: Ejer ønskede at inddrage et areal mellem Fælledvej og Eilekiersvej til opførelse af tæt-lav bebyggelse og nogle få parcelhuse. Området lå i umiddelbar nærhed af motorvejen, og der skulle derfor anlægges en støjvold, så de vejledende støjgrænser kan overholdes. Støjvolden skal opføres mellem motorvejen og Fælledvej. I forbindelse med, at lokalplanforslag 211 var i 8 ugers offentlig høring (fra den til den ), var der udover det oprindelig ønske i lokalplanforslag 211 indkommet følgende nye ideer og ønsker på arealet og naboarealerne: Ønske om, at give støjvolden en anden udformning, der muliggør en stiforbindelse fra Kærup Erhvervsområde og boligområder til Ringsted Kaserneområdet via en stibro for gående og cyklende over motorvejen. Ejer af del af matrikel 66a virksomheden Komatsu ønsker en placering af sin virksomhed ligesom nabovirksomheden Hydrema ned til motorvejen. Placeringen indebærer at en lille del af boldbanerne i Kærup Erhvervspark Kasernebyen- Ringsted Kaserne Lokalplan 215 Vestmotorvejen Nordre Ringvej Del af lokalplanområdet set fra vest, med Nordre Ringvej i forgrunden af billedet.

6 hjørnet ned mod motorvejen overføres til erhvervsformål. Komatsu sælger og reparere ligesom Hydrema store entreprenørmaskiner Matrikel 78 iæ ved Eilekiersvej ligger i dag i landzone, men for at skabe sammenhæng i området, ønsker ejer at inddrage arealet i byzonen til opførelse af parcelhuse, samt mulighed for enkelte dobbelthuse, i dette område er det også nødvendigt at etablere et regnvandsbassin. For at skabe sammenhæng i det samlede boligområde, optages de tre eksisterende parcelhuse på Eilekiersvej 13A, 13B og 15 i det nye område A. Ændringen af område A fra landzone til byzonen kræver kommuneplantillæg, og vurderes som værende af underordnet betydning. De nye ønsker og ideer gør, at det for områdets sammenhæng og nye struktur mv. er hensigtsmæssigt, at udarbejde en helt ny områdemæssig udvidet lokalplan, samt kommuneplantillæg for området (lokalplan 211 udgår, og vedtages ikke endeligt, men indgår tilrettet i denne lokalplan). Arealet mellem Fælledvej og Eilekiersvej (område B og C) blev ved kommuneplanrevisionen i 2005 (Temaplan for boligudbygning) udpeget som fremtidigt byudviklingsområde. I forbindelse med vedtagelse af boligtemaplanen ønskede Byrådet, at planlægning af to områder i Benløse - ved Benløse Skel og ved Fælledvej/ Eilekiersvej - skulle fremskyndes. Da regionplanen på det tidspunkt var meget langt fremme, ønskede Vestsjællands Amt ikke at optage de to arealer som byområde i regionplanen. Amtet tilkendegav imidlertid, at de to arealer sandsynligvis ville kunne inddrages til byformål i indeværende planperiode, idet ændringen er af underordnet betydning for de hensyn, som regionplanen skal varetage. Fra 1. januar 2007 er kompetencen til at tillade mindre afvigelser fra regionplanen overgået til et statsligt miljøcenter. Forudsætningerne er blandt andet, at ændringen sker som led i en samlet plan for hele kommunen, og at den ikke foregriber kommunens planlægning for andre væsentlige interesser i det åbne land. I forbindelse med revision af rammebestemmelserne for alle byområder er arealerne ved Fælledvej/ Eilekiersvej og Benløse Skel medtaget i kommuneplan , og miljøcentret har ophævet regionplanens retningslinjer for de to arealer. Eksisterende forhold Området er ca m 2 og ligger sydøst for Roskildevej. Mod nord afgrænses området af landbrugsjord mod Benløse Skel, mod vest af eksisterende parcelhusområde, mod syd af motorvejen og mod øst af Kærup Erhvervspark. Størstedelen af lokalplanområdet er ubebygget. Ved Fælledvej ligger enkelte huse, og i det grønne område mod øst ligger nogle bygninger i forbindelse Ringsted Firma Sport. Område E, mulig udformning af facade af erhvervsbygning i forlængelse af Hydremas bygning mod motorvej.

7 Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner mulighed for, at den vestlige del udbygges med parcelhuse og/- eller tætlav boligbebyggelse, der kan indenfor lokalplanområdet i alt opføres ca nye boliger Den sydlige del er udlagt til erhvervsformål. Mellem de to områder, skal der etableres en gennemgående støjvold, på dele af denne gives der mulighed for, at anlægge en stiforbindelse fra Kærup Erhvervsområde til Ringsted Kaserneområdet via en stibro for gående og cyklende over motorvejen. Umiddelbart bagved erhvervsdelen og støjvolden ligger et stort areal til idræts- og fritidsformål. der indplaceres et renvandsbassin, som skal udformes, så det har karakter af en naturlig sø eller dam. Området optager de tre eksisterende parcelhuse på Eilekiersvej 13A, 13B og 15, som bevarer vejadgang fra Eilekiersvej, husene bliver sammen med resten af område A overført til byzone lokalplanens endelige vedtagelse. Område B Omkring trekanten mellem Fælledvej og Eilekiersvej kan der opføres max. 47 rækkehuse. Område C Langs Eilekiersvej kan der opføres 3 parcelhuse. Lokalplanen som vist på skitsen nederst, inddelt i følgende 7 områder: Område A Omkring et grønt gaderum kan der opføres 11 parcelhuse, på 3 af parcelhusgrundene er der mulighed for opførelse af 6 tæt-lav boliger i form af dobbelthuse. I områdets nordlige del (område G) skal Anvendelse i lokalplanens 7 delområder Vestmotorvejen D Fælledvej Område D I dette område syd for Fælledvej er der mulighed for at opføre 7 nye parcelhuse mellem de eksisterende boliger. Område E Området er en fortsættelse af det eksisterende erhvervsområde ved Kærup, området giver mulighed for placering af 3 virksomheder indenfor fremstillingsværksteds- lager- oplags- og transport- Område A - parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse. Område H - jordvold med tilknyttede stianlæg. Område E - erhvervsformål H B F C A Eilkiersvej G Område B - tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer og fælles anlæg. Område C og D - parcelhuse. Område F - idræts- og fritidsformål E Område G - fælles friareal/ regnvandsbasin.

8 virksomhed, engroshandel samt håndværk- og serviceerhverv. Område F Området udlægges til idræts- og fritidsformål. Der kan i den forbindelse opføres mindre bygninger som klubhus og lignende. Ved Firmasporten udformes støjvolden, så der er plads til to fodboldbaner, som hver bliver 100 m lange. Område G Området må kun anvendes til fælles friareal/ regnvandsbassin for det enkelte nye boligområde. Område H I området skal der opføres en støjvold langs med motorvejen og naboerhvervsområdet mod øst. Volden skal så vidt muligt udformes som et bakkelandskab. Mindre dele af støjvolden må beplantes. B Forhold til anden planlægning Regionplan Miljøcenter Roskilde har ophævet en del af regionplanretningslinierne for en del af lokalplanens område, som er medtaget som byområde i Kommuneplan Kommuneplan Lokalplanen dækker dele af kommuneplanens områder 5B21, 5D6 og 5E8. Område B - som vist på denne illustration kan der omkring et grønt fælles friareal opføres max. 47 rækkehus. Område B til tæt-lav boligbebyggelse set fra Fælledvej

9 Kommuneplan indeholder følgende rammebestemmelser for de nævnte områder: Område 5B21 - Boligområde ved Fælledvej/ Eilekiersvej. a. Området skal anvendes til parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. b. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 1½ etage og ikke højere end 8,5 m. c. Området skal overføres til byzone. d. Der skal anlægges en støjvold langs motorvejen, som sikrer, at støjniveauet på primære, udendørs opholdsarealer ved nye boliger ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Intentionerne for område 5B21 er, at der syd for Fælledvej kan udfyldes med enkelte parcelhuse i den eksisterende husrække, og der skal sikres grønne fællesarealer og stiforbindelser gennem området. Område 5D6 - Idrætsbaner ved Fælledvej. a. Området skal anvendes til offentlige formål - idræts baner og klubhus. b. Området må ikke bebygges yderligere. Intentionerne for område 5D6 er, at der skal anlægges en støjvold langs motorvejen, som sikrer, at støjniveauet på primære, udendørs opholdsarealer ved nye boliger i de tilstødende boligområder ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Område 5E8 - Kærup Erhvervspark. a. Området skal anvendes til erhvervsformål - indu stri, værksted, lager og engroshandel (op til virksomhedsklasse 5). b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. c. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 12 m. Byrådet kan dog tillade bygningshøjder op til 15 m, når det er nødvendigt for virksomhedens drift. d. Der skal udlægges areal til 1 p- plads pr. 50 m2 produktion og lager. e. Der skal fastsættes nærmere bestemmelser for be plantning og hegning. Intentionerne for område 5E8 er, at den grønne struktur med alleer og beplantning skal fastholdes. Den sydlige del af området er meget synlig fra motorvejen og Kaserneområdet. Der skal sikres en "neutral" facadeudformning med lyse, matte farver, som falder ind i omgivelserne. Et område langs Benløse Skel forbeholdes mindre virksomheder. Området afgrænses mod omgivelserne af beplantningsbælter. At der skal anlægges en støjvold langs motorvejen, som sikrer, at støjniveauet på primære, udendørs opholdsarealer ved nye boliger i de tilstødende boligområder ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Eksisterende parcelhuse Eilkiersvej Regnvandsbassin Eksisterende parcelhus Mulighed for dobbelthus Område A - som vist på denne illustration kan dr omkring et grønt gaderum kan der opføres 11 parcelhuse, på 3 af grundene er der mulighed for opførsel af 6 tæt-lav boliger i form af dobbelhuse.

10 Kommuneplantillæg For at lokalplan 215 er i overenstemmelse med kommuneplan , er der bagest i hæftet indsat et kommuneplantillæg. Tillægget skal muliggøre følgende: Område 5B21 - en overførsel af et mindre areal ved Eilekiersvej fra landzone til boligformål. Område 5D6 - en overførsel af et mindre areal ud til motorvejen fra fritidsformål i landzone til erhvervsformål. Område 5E8 - ophæve afgrænsningen mod omgivelserne af beplantningsbælter. - en mulighed for erhvervsbebyggelse i op til 15 meter. - mulighed for erhvervsbebyggelse i lyse og mørke (sort) farve. Lokalplanen er herefter i overensstemmelse med kommuneplanen. Eksisterende lokalplaner og byplanvedtægt Området er i dag omfattet af følgende planer: Lokalplan For Kærup Erhvervsområde Vest Med den endelige vedtagelse af lokalplan 215 aflyses en del af lokalplan 110. Byplanvedtægt nr. 1- For et areal af Benløse By og Sogn. Med den endelige vedtagelse af lokalplan 215 aflyses en del af byplanvedtægt nr. 1. Zonestatus Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan overføres området til byzone. Trafik Veje Boligområdet og området til idræts- og fritidsformål skal vejbetjenes fra de eksisterende veje Fælledvej og Eilekiersvej. Område A udlagt til parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse set fra eksisterende grund ved Eilekiersvej.

11 Erhvervsgrundne skal vejbetjenes fra den eksisterende Kærup Parkvej. Internt i boligområdet anlægges nye private fællesveje, som skal betjene den enkelte bolig. Vejene må indrettes til lege- og opholdsgader uden opdeling af færdselsarealerne i særskilt kørebane og fortov. Adgangen til rækkehusbebyggelsen (område B) og parcelhus/ tæt-lav boligbebyggelsen (område A) sker primært fra Eilekiersvej. Eilekiersvej er forsynet med hastighedsdæmpende foranstaltninger, og på strækningen fra Roskildevej til Bækkevej har vejen en god bredde. På strækningen fra Bækkevej til den nye adgangsvej til rækkehusbebyggelsen vil det være nødvendigt at udlægge vejen i samme bredde. Eilekiersvej og Roskildevej mødes i en rundkørsel, hvilket giver en trafiksikker krydsning af Roskildevej for cyklister. Der er ca. 500 meter fra lokalplanområdet til busstoppested på Roskildevej. Når området er færdigudbygget, foretages der en lukning mellem Fælledvej og Eilekiersvej, hvor der skal sikres vendemulighed for den kørende trafik Herudover skal der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger ved alle udkørselsvejene fra de to nye boligområder. Stier Den ændrede udformning af støjvolden i forhold til tidligere lokalplanforslag 212, muliggør en stiforbindelse fra Kærup Erhvervsområde til Ringsted Kaserneområdet via en stibro for gående og cyklende over motorvejen. Et kommende broprojekt udenfor lokalplanområdet skal godkendes af vejdirektoratet. Spildevand Spildevand skal ledes til kommunalt renseanlæg. Der skal anlægges et regnvandsbassin. Det kan blive nødvendigt at anlægge regnvandsbassiner inden for lokalplanområdet, som f.eks. det planlagte bassin i område A. Efter konkret vurdering kan der gives tilladelse til, at regnvand på den enkelte grund nedsives eller opsamles og genbruges. De nærmere vilkår for afledning af spilde- og regnvand vil blive fastsat i spildevandsplanen. Varme Området er udlagt til naturgasforsyning. Vand Området forsynes fra Benløse Rundings Vandværk. Miljø Forurenet jord Lokalplanområdet er ikke registreret efter jordforureningsloven på vidensniveau 1 eller 2, og Ringsted Kommune har ikke kendskab til, at der i området har foregået aktiviteter, der har kunnet medføre jordforurening. Ejer eller bruger er ansvarlig (jævnfør jordforureningslovens 72b) for at de øverste 50 cm jord er uforurenet, eller at der etableres fast, varig belægning, når ubebyggede arealer tages i brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Ejers eller brugers vurdering skal blandt andet afklare, om der er behov for, at der skal søges yderligere oplysninger, herunder foretages analyser, og om der er behov for bortgravning eller etablering af varig, tæt belægning. Det er kommunens vurdering, at byområder kan være diffust forurenet som følge af menneskelig aktivitet, f.eks. forurening fra afbrænding i brændeovne, udstødningsgasser fra biler eller industri. Der kan med fordel ske en samlet afklaring af, hvordan jordforureningslovens krav opfyldes for hele lokalplanområdet.

12 Støj Langs motorvejen, i den sydlige del af lokalplanområdet, anlægges en støjvold, som sikrer, at støjniveauet på primære, udendørs opholdsarealer ved boligerne ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Miljøhensyn i byggeriet Ringsted Kommune ønsker, at der i forbindelse med byggeri tages hensyn til miljøet og anvendes løsninger, som begrænser brugen af miljøfarlige stoffer og begrænser ressourceforbruget, eksempelvis til opvarmning og ventilation. Byrådet har vedtaget et sæt retningslinier, "Miljøhensyn i byggeriet", som gælder, når kommunen sælger grunde, samt ved kommunalt eller støttet byggeri. I private udstykninger er det ikke noget krav, at man følger miljøretningslinjerne, men bygherrer opfordres til at bruge dem som inspiration til at vælge miljørigtige løsninger. Anbefalinger (uddrag) Undgå for stort varmetab fra vinduer ved fornuftig orientering af bygninger Udnytte passiv solvarme Zoneopdeling - f.eks. toilet, bad og soverum mod nord Undgå miljøfarlige stoffer Naturlig ventilation Tage forberedt for solfanger/ solceller Øget isolering God udnyttelse af dagslys Opsamling af regnvand og genbrug til havevanding eller vaskeri Miljøstation forberedt for øget kildesortering. Miljøvurdering Ringsted Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Området ligger i umiddelbar forlængelse af eksisterende bebyggelse i Benløse og har god adgang til offentlig service i form af skole og børneinstitution og kollektiv transport. Der er ingen særlige natur- eller kulturværdier i området. Langs motorvejen anlægges en støjvold, som sikrer, at støjniveauet på primære, udendørs opholdsarealer ved boligerne ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Arkæologiske interesser sikres i forbindelse med byggemodningen. Erhvervsområdet er en mindre udvidelse af det eksisterende erhvervsområde (lokalplan 110), udvidelsen berører kun en enkelt virksomhed, og muliggør at den tilladte bygningsplacering i lokalplan 110 flyttes meter mod motorvejen. Derved få virksomheden en placering ned til motorvejen ligesom nabovirksomheden Hydrema. Der gennemføres derfor ikke miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kulturværdier Arkæologi Sydvestsjællands Museum oplyser, at der er fundet jernalderbebyggelser og enkelte husspor fra yngre stenalder både øst og nordvest for lokalplanområdet. Da størstedelen af området ligger med på samme, let sydhældende terræn som områderne med jernalderbopladser, må det formodes, at der i lokalplanområdet kan findes væsentlige arkæologiske interesser. Forud for påbegyndelse af jordarbejder bør bygherren derfor indhente en udtalelse (jf. museumslovens 25) fra Sydvestsjællands Museum, så eventuel standsning af arbejdet i henhold til 27 i lov om museer kan undgås.

13 Tilladelser fra andre myndigheder Dele af området er omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligten forudsættes ophævet inden for lokalplanens område efter reglerne i landbrugslovens 6 i forbindelse med udstykning. Vejdirektoratet Vejdirektoratet skal godkende udformningen af støjvolden, og en mulig stibro for gående og cyklende over motorvejen, som skal forbinde Kærup Erhvervsområde og Ringsted Kaserneområdet med hinanden. Langs motorvejen er tinglyst vejbyggelinjer målt 50,00 meter fra midten af motorvejen. Inden for byggelinjen kan der ikke opføres anlæg af blivende art uden dispensation fra Vejdirektoratet. Dispensationen kræver indsendelse af ansøgning for konkret projekt. For så vidt angår område E er dette også er berørt af den tinglyste 50 meter byggelinje. Vejdirektoratets eventuelle dispensation til her inden for at opføre bygninger, p-pladser eller andre anlæg af blivende art kræver indsendelse af ansøgning for konkret projekt. Naturbeskyttelseslovens 21: Skiltning m.m. i det åbne land langs statsvejnettet er uddelegeret til Vejdirektoratet. I denne forbindelses skal derfor henledes opmærksomhed på bestemmelserne vedr. skiltning, reklamer m.v. i det åbne land, jf. Naturbeskyttelseslovens 21 (Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007) og den tilhørende bekendtgørelse: Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land, (Bekendtgørelse 1328 af ). Der er tale om et absolut forbud, som der ikke er mulighed for at give dispensation fra. Der er dog i følge vejdirektoratet visse undtagelser: Forbuddet gælder ikke for virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Endvidere omfatter forbuddet ikke skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde med videre, der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fremgår af bekendtgørelse 1328 af 11. december Vejdirektoratet fører i henhold til bekendtgørelsens 9, jævnfør Naturbeskyttelseslovens 73, stk. 3, tilsyn med skiltning og opsætning af andre indretninger i reklameøjemed langs statsvejene. Efter Vejdirektoratets opfattelse vil lokalplanområde også efter etablering af boligområdet m.v. have karakter af åbent land, og evt. skiltning ved motorvejen skal i givet fald være lovlig i henhold til bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens 21. Af den tilhørende bekendtgørelse 1328 af 11. december 2006, fremgår det bl.a. at skilte, som nævnt i bekendtgørelsens 4 og 5, ikke må opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. Ifølge Naturbeskyttelseslovens 21 må der ikke i det åbne land anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.

14 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og tinglyses på samtlige ejendomme inden for området. I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: Vestmotorvejen D Fælledvej 1 Formål Lokalplanens formål er at: - åbne mulighed for, at der kan opføres parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friareal. - give mulighed for, at del af Kærup Erhvervsområde får en synlighed fra motorvejen. H E B F C A Eilkiersvej G - give mulighed for en stiforbindelse fra Kærup Erhvervsområde og boligområder til Ringsted Kaserneområdet via en stibro for gående og cyklende over motorvej. - sikre "grønne forbindelser" i form af stier og grønne fællesarealer, der er med til at give bebyggelsen et åbent og grønt præg og skabe nye oplevelsesmuligheder i kvarteret. - sikre, at rækkehusbebyggelsen fremstår som en arkitektonisk helhed, men med et varieret udtryk - give mulighed for, at den spredte bebyggelse langs sydsiden af Fælledvej kan afrundes med nye parcelhuse, så der dannes en sammenhængende kant af bebyggelse. - sikre, at støjvolden langs motorvejen og mellem idræts- fritidsareal og erhvervsområde får en landskabelig udformning, som spiller sammen med den eksisterende støjvold langs kaserneområdet. Lokalplanens 8 delområder 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 66a, 66c 67d, 78ao, 78as, 78at, 78b, 78d, 78iæ, 78bs, 78ea, 78es, 78k, 78m, 78n, 78o, 78p, 78q, 78s, 78t, del af 3a, del af 7000f, del af 78 cz og del af 78x Benløse By, Benløse. 2.2 En del af området ligger i byzone og en del i landzone. Med vedtagelse af denne lokalplan overføres hele området til byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i områderne A, B, C, D, E, F, G og H som vist på kortbilag 2.

15 3 Områdets anvendelse 3.1 Område A må kun anvendes til parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse, samt fælles friareal. I område A kan der højest opføres 6 rækkehuse. 3.2 Område B må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse (se note 1) med tilhørende fælles friarealer og fælles anlæg. I område B kan der højest opføres 47 rækkehuse. 3.3 Område C og D må kun anvendes til parcelhuse (se note 1). 3.4 Område A, B, C og D må kun anvendes til helårsbeboelse. Herudover må der opføres mindre, tekniske anlæg, som er nødvendige for områdets forsyning, herunder anlæggelse af regnvandsbassin(er). 3.5 Område E må kun anvendes til erhvervsformål - industri, værksted, lager og engroshandel (op til virksomhedsklasse 5) samt administration og serviceerhverv. 3.6 Område F må kun anvendes til idræts- og fritidsformål. 3.7 Område G må kun anvendes til fælles friareal/ regnvandsbassin. 3.8 Område H må kun anvendes til jordvold med tilknyttede stianlæg. 4 Udstykning 4.1 Området skal udstykkes i princippet som vist på kortbilag Grunde til parcelhuse må ikke udstykkes mindre end 700 m 2, excl. andel af fælles friareal. 4.3 Grunde til tæt-lav bebyggelse må ikke Note 1 Parcelhuse er fritliggende enfamiliehuse. Tæt-lav boligbebyggelse er dobbelt-, række-, kædeeller klyngehuse med lodret lejlighedsskel. udstykkes mindre end 400 m 2, incl. andel af fælles friareal. 5 Veje, stier og parkering Veje 5.1 Vejadgang til området sker fra Fælledvej, Eilekiersvej og Kærup Parkvej, i princippet som vist på kortbilag Der udlægges areal til nye, private fællesveje, i princippet som vist på kortbilag 2. I forbindelse med vejlukningen mellem Fælledvej og Eilekiersvej skal der udlægges areal til vendeplads på en mindre del af friarealet i område B, i princippet som vist på illustrationsplan- bilag Boligvejene skal udlægges i en bredde af 7,5 m og anlægges med et befæstet areal på mindst 5 m. Vejene må anlægges som lege- og opholdsgader uden særskilt opdeling mellem færdselsareal og fortov. 5.4 Der skal der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger ved alle udkørselsvejene fra de to nye boligområder A og B, i princippet som vist på anvendelsesplanen og illustrationsplanbilag 2 og 3. Hovedsti mellem Kærup Erhvervsområde / Kaserneområdet - område E og H 5.5 Der udlægges areal til sti, i princippet som vist på kortbilag 2. Stien skal udlægges i voldens og eget trace som dobbeltrettet fællessti for cyklister og fodgængere i en bredde af 4,5 m og med et befæstet areal på 3,5 m. Stier i boligområde- område A,B og G 5.6 Der udlægges areal til sti, i princippet som vist på kortbilag 2,i område A kan stien placeres nord eller øst om regnvandsbassinet. Alle stier skal udlægges i en bredde af mindst 2 m.

16 Parkering i boligområde (A, B, C, D og G) 5.7 Til parcelhuse skal der udlægges areal til 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund. Ved ibrugtagning af bebyggelsen skal der være anlagt mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Resten skal anlægges, når Byrådet forlanger det. 5.8 Ved tæt-lav bebyggelse skal der udlægges areal til 1½ parkeringsplads pr. bolig. Ved ibrugtagning af bebyggelsen skal der være anlagt mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Resten skal anlægges, når Byrådet forlanger det. Parkering i erhvervsområde ( E) 5.9 I område E skal på den enkelte ejendom anlægges det til virksomheden nødvendige parkeringsareal. Der skal udlægges arealer til 1 parkeringsplads pr. henholdsvis 30 m² detailhandel, pr. 50 m² administration og 100 m² produktions- værksteds- og lagervirksomhed, og ikke færre end antallet af samtidigt beskæftigede i virksomheden. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Elledninger må kun udføres som jordkabler. 6.2 Udendørs belysning af vej-, sti-, fælles friarealer og parkeringsarealer skal udføres efter en samlet plan for hele området. Udendørs belysning må kun udføres som lavtsiddende armaturer på ydervægge, som parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m og/eller som pullertbelysning. 7 Bebyggelsens omfang og placering Område A, B, C og D. 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for parcelhuse og 35 for tæt-lav boliger. Andel af fælles friareal kan medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten for tæt-lav boliger. 7.2 Tæt-lav bebyggelse må opføres i højst 1 etage og ikke højere end 7,5 m over færdigt terræn, og parcelhuse må opføres i højst 1½ etage (én etage med udnyttet tagetage) og ikke højere end 8,5 m over færdigt terræn. 7.3 Tage skal udføres enten som saddeltage med en hældning på grader eller som ensidige tage med en hældning på 5-30 grader. Tage må ikke udføres med valm. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan udføres med en anden tagform og med en mindre taghældning, dog ikke med valm. Udhæng må ikke være større end 60 cm fra facade. (målt fra ydervæg til afslutning tagsten) 7.4 Ved ensidig taghældning må facadehøjden ikke overstige 3,0 m på den laveste side af bygningen (ved sternlinjen). 7.5 I område C og D skal tage på boliger udføres som symmetriske saddeltag 7.6 Ny bebyggelse i område B og D skal placeres inden for byggefeltet som vist på kortbilag 2.Småbygninger som skure, cykelskure og lignende under 50 m 2 må placeres uden for byggefelterne. 7.7 I område B skal tag på bolig og garage/ carport opføres i forskellige niveauer, så de ikke udgør et sammenhængende tag. Den sammenhængende bebyggelse skal forskydes, så den fremstår som individuelle boliger, der er kædet sammen, i princippet som vist på kortbilag 3. Bebyggelsen skal fremtræde som en samlet bebyggelse med ens tagform og taghældning. Undtaget fra denne bestemmelse er mindre bygninger så som garager/ skure og lign.

17 7.8 Soklen må ikke på noget sted gives en højde, der overstiger 0,8 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.9 Ny bebyggelse skal holdes i en afstand af mindst 5 meter fra skel til eksisterende boligbebyggelse. Undtaget fra denne bestemmelse er mindre bygninger så som garager/ skure og lign Bebyggelse skal holdes i en afstand af mindst 2,5 meter fra skel mod fællesarealer og vej. Dobbelthuse/ rækkehuse i område A og B må sammenbygges i skel Garager og carporte må opføres i naboskel, såfremt bebyggelsen holder sig inden for den viste stiplede linie på figuren nederst på side 16. Område E 7.12 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 15, 3 meter Tage skal udføres med ensidig tag med en hældning på 5-20 grader eller som fladt tag Bebyggelsen må kun opføres bag de på kortbilag 2 viste byggelinie: - Langs Vestmotorvejen i en afstand på 30 m fra skel, - Langs interne veje i en afstand på 5 m fra vejskel Bebyggelse skal placeres med facade eller gavl mod motorvej inden for byggezonen (dvs. inden for en afstand af 4-10 m fra byggelinie mod motorvej 7.17 Mod i skel mod område H kan der tillades placeret en vaskehal eller lign, den præcise placering skal efterfølgende godkendes af Byrådet. Område F 7.18 Der må opføres bygninger til klubhus og lignende på højst 300 m 2 til brug for områdets anvendelse til idrætsanlæg. Område G 7.19 Der må kun opføres mindre bygninger og anlæg som lysthuse, skure, legehuse og legeredskaber til brug for områdets anvendelse som fælles friareal. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Område A, B, C og D 8.1 Til udvendige bygningssider skal fortrinsvis anvendes tegl og/ eller træ samt glas. Mindre dele af facaden, for eksempel karnapper, samt småbygninger som garager, carporte, udhuse og lignende kan udføres med anden facadebeklædning. 8.2 Murværk skal fremstå som blank mur eller som pudset/ vandskuret mur. Gavltrekanter skal udføres i samme materialer og farve som facaderne i øvrigt. 8.3 Vinduer, døre og porte må kun udføres i træ og/eller metal. Bygninger, der opføres i skel, skal holde sig inden for den stiplede linie, som markerer et skråt højdegrænseplan fra 2,5 m i skel til 3,5 m i en afstand på 2,5 m fra skel. 8.4 Til udvendige bygningssider må der kun anvendes afdæmpede nuancer inden for jordfarveskalaen samt sort og hvid. Mindre facadedele, herunder vinduer, døre og porte, kan udføres i en anden farve, hvis

18 det kan begrundes i særlige arkitektoniske forhold. 8.5 Tage skal være ensfarvede røde eller sorte og må kun udføres med uglaserede, matte eller halvmatte tagsten i tegl eller beton, skifer eller plane tagplader af f.eks.eternit eller metal. Ved taghældning på 20 grader eller derunder må endvidere anvendes tagpap. Til garager, carporte, udhuse og lignende småbygninger må endvidere anvendes tagpap, tagfolie eller glas. 8.6 I område B skal udhuse, udestuer, overdækkede terrasser, carporte og garager udføres efter en samlet plan, der skal godkendes af Byrådet. Planen skal sikre, at de nævnte småbygninger placeres og udformes på en måde, som medvirker til at give bebyggelsen et arkitektonisk helhedspræg, det vil sige, at der skal opstilles fælles retningslinier for størrelse, udformning, herunder tagform, materialer og farver. Bestemmelsen gælder ikke eventuelle legehuse og drivhuse. Område E 8.7 Facader må kun udføres i tegl, beton, glas og metal. Murværk kan fremstå enten som blank mur eller som pudset/ vandskuret mur. Skure og lignende småbygninger samt mindre dele af facaden, for eksempel i forbindelse med indgangsparti, må udføres i andre materialer så som træ, eternit eller lignende facadeplader. 8.8 Facader skal være hvide, grå eller sorte. 8.9 Mindre facadedele, herunder vinduer, døre og porte, kan udføres med anden facadebeklædning eller farve, hvis dette kan begrundes i særlige arkitektoniske eller funktionelle forhold Tage skal være sorte eller mørkegrå og må kun udføres i tagpap, tagfoile, skifer eller plane tagplader, for eksempel af eternit eller metal, samt bølgede metalplader. Til skure og lignende småbygninger må endvidere anvendes glas Ved indkørslen til erhvervsområdet fra Kærup Parkvej kan Byrådet tillade særlig markering i form af en skiltesøjle eller lignende Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde Overdækninger må kun ske efter Byrådets Område B - 1 etage Saddeltag grader Ensidig tag 5-30 grader Max. 7,5 m Område A, C og D - max. 1½ etage Saddeltag grader Ensidig tag 5-30 grader Max. 8,5 m Område E - max 2 etager Ensidig tag 5-20 grader Flat tag Max. 15,3 m Max. 3,0 m Max. 3,0 m Tilladte bygningshøjder.

19 godkendelse af udformning og materialer, så der opnås en god helhedsvirkning. Alle områder 8.14 Antenner, herunder parabolantenner, må ikke opsættes, så de er synlige fra offentlig vej eller sti. 9 Ubebyggede arealer Område A, B, C, D, F og G 9.1 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted. Terrænregulering nærmere end 1 meter fra skel må kun foretages med Byrådets tilladelse. 9.2 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn eller hæk af løvfældende træer og/ eller buske, eventuelt suppleret med trådhegn på den indvendige side. Hegn mod motorvej skal i følge vejdirektoratet opføres på egen grund og således ikke i vejskellet. 9.3 Henstillen og parkering af køretøjer over kg, lystbåde, campingvogne, skibscontainere og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanens område. Område G 9.4 Områderne skal fremstå i græs suppleret med enkelte træer eller mindre grupper af træer/buske. Inden for området må der indrettes legeplads, bålplads, opholdsarealer og lignende. 9.5 Eksisterende beplantningsbælte skal bevares som vist på kortbilag 2. Område E 9.6 Regulering af terræn, nyplantning, befæstelse, belysning og møblering må kun ske på grundlag af en af Byrådet godkendt plan. 9.7 Bebyggelse skal i videst muligt omfang tilpasses det eksisterende terræn. Mindre terrænreguleringer skal udføres sådan, at det færdige terræn fremstår naturligt, mens større tilpasninger markeres visuelt i form af præcist formede skråninger eller støttemure. I forbindelse med en virksomhed der sælger og vedligeholder entreprenørmaskiner kan der gives mulighed for placering af en prøvebakke, den nærmere udformning og højde skal godkendes af Byrådet. Ellers må terrænregulering på mere end +/ - 1 m må ikke foretages uden Byrådets godkendelse. 9.8 Ubebyggede arealer på den enkelte ejendom, herunder veje, stier og parkeringspladser, skal anlægges og beplantes efter en af Byrådet godkendt plan. Planen skal omfatte beplantning, belægning, hegning, belysning og terrænregulering. 9.9 Udendørs oplag skal afskærmes og må ikke have et omfang, der virker dominerende i forhold til øvrig bebyggelse på ejendommen Hegn i skel må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret af et op til 2 meter højt trådhegn. Det levende hegn kan udelades på områder, hvor der udfra arkitektoniske grunde ønskes større synlighed. Område E og F 9.11 Der kan på mindre dele af område E og F tillades, at støjvoldens udformning "strækkes" ud på de to områder (f.eks. i forbindelse med, at volden bruges til mulige tilskuer pladser for boldbanerne) Den eksisterende beplantning omkring boldbaner, der er angivet med særlig signatur på kortbilag 2, må ikke fjernes eller beskæres væsentligt uden Byrådets tilladelse.en omlægning af boldbaner, som kræver fjernelse af træer, samt væsentlig beskæring må heller ikke fortages uden byrådets tilladelse.

20 Område H 9.13 Støjvold i område H skal anlægges langs motorvejen og mellem område E og F. På delen mellem område E og F skal der anlægges en stiforbindelse. Hvor det er teknisk muligt, skal støjvolden udformes som et bakkelandskab. Mindre dele af støjvolden må beplantes. 10 Forudsætning for ibrugtagning 10.1 Før nogen del af bebyggelsen inden for den enkelte ejendom/ delområde tages i brug, skal veje, stier, grønne områder, støjvold og ubebyggede arealer inden for den enkelte ejendom/ delområde være anlagt efter bestemmelserne i 5 og 9. Byrådet kan dog tillade, at støjvold og de fælles friarealer anlægges i takt med den løbende byggemodning og udstykning Før den enkelte ejendom tages i brug, skal tilslutning til naturgasnettet have fundet sted. 11 Grundejerforening Område A og B 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område A og en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område B Ejendomme inden for området skal tilsluttes grundejerforeningen, når ejendommene er solgt, eller når Byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 25 % af boligerne er solgt, eller når Byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier og fælles friarealer inden for henholdsvis lokalplanens område A og B Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. Område E 11.6 Samtlige ejere af ejendomme, der udstykkes inden for lokalplanens område E, skal være medlem af den eksisterende grundejerforening, "Grundejerforeningen for Kærup Erhvervspark". Område A, B, C, D og E Derudover skal der oprettes en grundejerforening, hvor samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område har pligt til at være medlem. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af støjvolden. Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet forlanger det. 12 Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt 12.1 Lokalplan For Kærup Erhvervsområde Vest- aflyses på arealer, der er omfattet af denne lokalplan Byplanvedtægt nr. 1- "for et Areal af Benløse By og Sogn" aflyses på arealer, der er omfattet af denne lokalplan. 13 Retsvirkninger 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen.

Lokalplan nr. 211. Lokalplan 211. Forslag. Boliger og grønne områder ved Fælledvej

Lokalplan nr. 211. Lokalplan 211. Forslag. Boliger og grønne områder ved Fælledvej Lokalplan nr. 211 Roskildevej Tinvej Benløse Skel Eilekiersvej Fælledvej Lokalplan 211 Fælledvej Vestmotorvejen Forslag Boliger og grønne områder ved Fælledvej august 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger ved Bjergvej Kværkeby

Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger ved Bjergvej Kværkeby Lokalplan nr. 201 Lokalplan nr. 201 Boliger ved Bjergvej Kværkeby maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 204. Lokalplan nr. 204. Forslag. Boliger syd for Ålbækvej Jystrup

Lokalplan nr. 204. Lokalplan nr. 204. Forslag. Boliger syd for Ålbækvej Jystrup Lokalplan nr. 204 Lokalplan nr. 204 Boliger syd for Ålbækvej Jystrup Forslag maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 209. Forslag. Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen

Lokalplan nr. 209. Forslag. Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen Lokalplan nr. 209 Forslag Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 236- Forslag

Lokalplan 236- Forslag Lokalplan 236- Forslag Fælleskrematorium og kirkegård Kærup Gods Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2020 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN RINGSTED KOMMUNE HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN FUCHSIAVEJ GLADIOLUSVEJ Lokalplanområde KILDEBOVEJ ANEMONEVEJ KILDEMARKEN LOKALPLAN NR. 107 For bofællesskab i Kildemarken

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 207. Lokalplan nr. 207. Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej

Lokalplan nr. 207. Lokalplan nr. 207. Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Lokalplan nr. 207 Lokalplan nr. 207 Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Forslag april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 212. Lokalplan 212. Forslag. Boliger ved Ågerupvej i Vigersted. Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005-2016

Lokalplan nr. 212. Lokalplan 212. Forslag. Boliger ved Ågerupvej i Vigersted. Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005-2016 Lokalplan nr. 212 Snekkerupvej Lokalplan 212 Ågerupvej Rusgårds Bakke Vigersted Bygade Vigersted bygade Humleorevej Boliger ved Ågerupvej i Vigersted Forslag Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005-2016 september.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan Forslag

Lokalplan Forslag 1 Lokalplan 261 - Forslag Kommuneplantillæg 14 - Forslag Den gamle skole i Ørslev Februar 2012 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Forslag. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Forslag. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Forslag maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4 Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Redegørelse Lokalplan nr. 1.B3.5/1.C2.4 omfatter del af matr.nr. 4dq Pederstrup

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 210. Forslag. Boliger ved Baretten Øst i Parkbyen Ringsted Kaserne

Lokalplan nr. 210. Forslag. Boliger ved Baretten Øst i Parkbyen Ringsted Kaserne Lokalplan nr. 210 Forslag Boliger ved Baretten Øst i Parkbyen Ringsted Kaserne maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere