DET FYSISK AKTIVE PLEJEHJEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FYSISK AKTIVE PLEJEHJEM"

Transkript

1 Forstærket træningsindsats på Akaciegården DET FYSISK AKTIVE PLEJEHJEM Projektrapporten er udarbejdet af Jasper Juhl Holm Juniorprojektleder, Cand. scient. adm. Martin Sandberg Buch fra Dansk Sundhedsinstitut har ydet faglig bistand (kommentering og gennemskrivning) i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten.

2 INDHOLD Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Foranalyse...4 Beskrivelse af Akaciegården...4 Involverede personalegrupper...4 Fysiske rammer og træningsudstyr...4 Implementeringsovervejelser...4 Tidsplan...5 Fremgangsmåde og dokumentation...5 Personaletræning...5 Resultater...6 Konklusion...6 Bilag 1: Træningsstatistik...7 Kontakt til Akaciegården Neel Sass Petersen tlf.nr

3 Indledning Dette projekt har haft som formål at optimere brugen af de individuelle træningsfaciliteter og tilbudet om individuel træning på Akaciegårdens plejehjem på Frederiksberg. Med udgangspunkt i principperne fra konceptet Motion på recept er det med en mindre økonomisk investering og et uændret personaleforbrug lykkedes at tredoble antallet beboere, der regelmæssigt benytter plejehjemmets tilbud om individuel træning. Ydermere er plejepersonalet inddraget i den daglige træning, ligesom en stigende del af de ansatte er begyndt at benytte tilbuddet om, at de kan anvende plejehjemmets træningsfaciliteter. Udover de konkrete resultater indeholder projektet en række enkle men væsentlige erfaringer og forhold, der har fremmet udførelsen af projektet. Disse erfaringer kan med fordel bruges som inspiration på andre plejehjem eller af fysio- og ergoterapeuter, der ønsker at sætte fokus på beboernes og personalets fysiske aktivitet i det daglige. Det drejer sig om: Projektet har haft til hensigt at øge både beboernes og personalets fysiske aktivitet, og har derved skabt en fælles oplevelse og et fælles engagement overfor træningen og de effekter, der opnås herved. Projektet har taget udgangspunkt i de positive erfaringer med intensiv træning, som tidligere er afprøvet via Motion på recept. Projektet har udnyttet muligheden for at lade opgaverne glide på tværs af de involverede faggrupper, hvilket har frigjort personalemæssige ressourcer og skabt engagement til gennemførelsen af projektet. Projektet har systematisk dokumenteret fremmødet og effekten af træningen på en enkel og overskuelig måde, således at personale og beboere har kunnet følge med i fremskridtene og derved kunnet opretholde motivationen for træningen. Fysioterapeuterne og plejepersonalet er kommet tættere på hinanden og har fået forståelse for hinandens arbejde via den fælles træning og via plejepersonalets involvering i beboernes træning. Baggrund Baggrunden for projektet var, at det eksisterende tilbud om individuel træning af beboerne blev udnyttet i meget lille grad. Der manglede endvidere et systematisk overblik over fremmødet og effekten af de enkelte beboeres træning, og træningsfaciliteterne var generelt uegnede til at levere individuel træning. På den baggrund var der blandt fysioterapeuterne et ønske om at forbedre træningstilbuddet for beboerne på plejehjemmet og at synliggøre resultaterne af indsatsen. Omstruktureringen af træningsindsatsen var motiveret af, at der er solid evidens for at fysisk aktive ældre har mindre plejetyngde, samtidig med at et fysisk aktivt plejepersonale bedre kan håndtere tunge plejeopgaver. Da det ikke var muligt at tilføre væsentlige ressourcer til området, var projektets væsentligste udfordring, hvordan træningstilbuddet kunne omorganiseres, så der kunne leveres en øget træningsmængde med uændrede personaleressourcer. Formål Formålet med projektet var først og fremmest at optimere træningsindsatsen for plejehjemmets beboere, således at antallet af individuelle brugere og den enkeltes fremmødefrekvens øgedes. Men for at sikre plejepersonalets opbakning til projektet og for at øge hele plejehjemmets fysiske aktivitet blev det besluttet også at tilbyde gratis individuel træning til de ansatte på plejehjemmet1. Projektets sekundære formål var at forbedre dokumentationen og opfølgningen af træningen ved at udvikle en praktisk anvendelig dokumentationsform for den individuelle træning. Jeg vil gerne takke alle, der deltog og forsat deltager i at give beboerne på Akaciegården muligheden for at holde sig fysisk aktive og selvhjulpne gennem et effektivt træningstilbud. 1 Ved projektets opstart bestod tilbuddet i en ugentlig træningstime, hvor halvdelen foregik i arbejdstiden mod en egen betaling på 50 kr. månedligt. Siden er der ændret på personaletræningen, således at medarbejderne kan komme, når det passer dem. Der er tilbud om råd og vejledning fra fysioterapeuterne. 3

4 Foranalyse Der fandtes ved projektstart ikke noget overblik over, hvor mange beboere der fi k tilbud om individuel træning, hvor mange der benyttede tilbuddet, eller hvor ofte de enkelte beboere mødte frem. Derfor gennemførtes ved projektets opstart en manuel optælling af de samlede træningstilbud. Denne viste, at kun 12 ud af plejehjemmet 100 beboere benyttede det individuelle træningstilbud, og den gennemsnitlige fremmødefrekvens blev kun vurderet til at være på 2-3 brugere pr. dag. Udover tilbuddet om individuel træning udbydes også et tilbud om holdtræning fem gange ugentligt. Dette tilbud er populært blandt beboerne, og der var forud for projektet et gennemsnitligt fremmøde på beboere. Træningen, der foregår som stolegymnastik, har de fordele, at den udnytter fysioterapeuternes personalemæssige ressourcer effektiv, og den er sikker for beboerne, samtidig med at den udgør et socialt rum for deltagerne. Holdtræningens form har til gengæld den ulempe, at det er vanskeligt at træne intensivt eller måle en individuel træningseffekt. Tilbuddet om holdtræning blev bibeholdt uændret under projektet, og fremmødet blev løbende dokumenteret. Beskrivelse af Akaciegården Plejehjemmet Akaciegården er en selvejende institution der har en driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Akaciegården har 100 plejehjemsbeboere med en gennemsnitsalder på 87 år. Huset indeholder, udover de 5 plejeafdelinger hver med 20 beboere, en aktivitetsafdeling, fysioterapi, vaskeri/rengøring, teknik, og køkken. Normeringen i fysioterapien er på to fysioterapeuter (64 mandetimer/ugl.) til 100 beboere. De to stillinger dækker også al hjælpemiddeladministration. Der er ingen ergoterapeuter tilknyttet huset, og plejehjemmet indeholder ingen dagcenter faciliteter eller andre eksterne aktiviteter. Involverede personalegrupper Fysioterapeuterne var initiativtagere til projektet, men under udførelsen involverede det alle ansatte på plejehjemmet, hvilket vil sige: fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og hjælpere og ufaglært personale. Forud for selve projektet var plejehjemmets ledelse og afdelingssygeplejerskerne involveret i formuleringen og arbejdet med at informere om projektet, og det var aftalt, at plejeafdelingens personale var ansvarligt for at følge op på træningen i daglige situationer og hjælpe beboerne med at passe aftalerne i fysioterapien. Fysiske rammer og træningsudstyr Akaciegården havde før projektstart en rummelig fysioterapi med en ældre gangbarre, et gammelt trækapparat, en nyere kondicykel samt diverse bolde, håndvægte, stokke, musikanlæg osv. For at kunne gennemføre ønsket om at levere mere individuel og intensiv styrketræning var der ved projektstart behov for at indkøbe nyt træningsudstyr. På grund af et lille budget til nyindkøb blev det valgt kun at købe en professionel benpres maskine, mens de øvrige maskiner blev indkøbt som saml-selv sæt via Internettet. Det betød, at de var i en kvalitet, der er henvendt til privat brug, men det blev vurderet, at maskinerne godt kunne holde til den belastning, som plejehjemsbeboerne udsætter udstyret for. Projektet er samlet realiseret indenfor en økonomisk ramme til nyindkøb på kr. Implementeringsovervejelser: Ved gennemførelse af forandringsprojekter er det vigtigt at have ledelsesmæssig opbakning til at ændre de eksisterende rutiner. Derfor blev projektet til i dialog med ledelsen på de enkelte afdelinger, der forpligtede sig til løbende at støtte op om de organisatoriske og opgavemæssige ændringer som projektet indebar. Da det i stor udstrækning var plejepersonalet, der skulle indpasse de nye opgaver og det øgede fokus på træning i deres daglige opgaver, var det vigtigt også at involvere dem i projektet. Derfor blev plejepersonalet involveret i den daglige træning af beboerne dels via løbende information om beboernes fremskridt og instruktion i hvorledes nye rutiner i plejen kunne understøtte træningen2. Herudover blev der indført 2 Konkret blev dele af plejepersonalet engageret i at funktionstræne beboerne, ligesom det viste sig, at f.eks. supplerende kontrakturprofylakse efter instruktion kan udføres tilfredsstillende af dele af plejepersonalet. 4

5 personaletræning, som foregik efter de samme principper som den individuelle træning af beboerne. For at få tid til den individuelle styrketræning af beboerne og træningen af personalet var det nødvendigt at reorganisere fysioterapeuternes arbejdsopgaver. De personalemæssige ressourcer blev for det første fundet ved, at plejepersonalet indarbejdede en række af fysioterapeuternes sengetræning i deres daglige rutiner på afdelingerne. For det andet blev der installeret varmepakninger på de enkelte plejeafdelinger, således at plejepersonalet selv kunne administrere dem til beboerne hvilket i øvrigt havde den fordel, at beboerne nu også kunne benytte tilbuddet i weekenden. Tidsplan Ideen til projektet opstod i november 2003, i december blev der skabt overblik over alle beboernes kontakt med fysioterapien. Projektet startede i januar 2004, dataregistreringen blev igangsat i marts samme år, mens omorganiseringen af opgaverne og indkøbet af træningsudstyr skete gradvist i løbet af Personaletræningen blev indført januar 2005, og der suppleres med brugerbetalt udstyr i løbet af foråret Projektet overgik til almindelig drift i løbet af sommeren 2005, og det kører fortsat pr. 1. april Fremgangsmåde og dokumentation Beboernes træningsintensitet blev fastlagt med simple test af styrke (RMmax) og kondition (beregning af kondital) inden opstart for at sikre relevant træningsintensitet. Testene blev ofte modifi ceret af sikkerhedshensyn, og de fungerede mere som et personligt målsætningsredskab end egentligt validt datagrundlag. Selve træningen bestod af struktureret og intensiv træning med udgangspunkt i principperne for Motion på recept, da erfaringerne herfra har vist, at det er muligt at benytte denne træningsform på befolkningsgrupper, der tidligere har været anset for at være for skrøbelige til en sådan form for træning3. Træningen blev dokumenteret på individuelle træningsark, hvor antal kg/gentagelser eller km/tid på kondicykel, antal længder i gangbarre m.m. løbende blev registreret for at tydeliggøre fremskridtende overfor beboere og personale. Erfaringerne viser, at disse registreringer har en tendens til ikke at blive udført ved travlhed, ligesom mere funktionelle eller komplekse øvelser ikke altid kan registreres. Systemet kan give stikprøvekontrol af relativ fremgang, men er ikke fyldigt nok til at fungere som et objektivt kvalitetsmål. I tilsvarende projekter vurderes det at være en fordel, hvis træningen suppleres med en eller fl ere validerede kvalitetstest, f.eks. ved at der afsættes ressourcer til at teste alle beboere f.eks. hver tredje måned, hvormed forskelle i trænende og ikke trænendes funktionsniveau kan uddrages statistisk. Fremmødet blev dokumenteret i et regneark for at dokumentere fremgangen i det samlede antal træningssessioner og antal deltagere. Det kvantitative overblik har yderligere den fordel, at det på overskuelig vis dokumenterer træningstilbuddet for de pårørende og ligeledes i forhold til opfyldelse af kontraktmål og kvalitetsstandarder. Det kvantitative overblik i Excel fungerer godt og kan udfyldes hurtigt. Personaletræning Personaletræningen blev udført efter samme træningsprincipper i samme faciliteter dog med fælles opvarmning og musikledsagelse. Personaletræningen blev initieret ud fra to motiver: Dels at fremme personalets forståelse for træningseffekt på beboerne og dels at fremme personalets sundhed. Ved at træne personalet i de samme maskiner og efter samme principper forventede vi at øge opmærksomheden på at få så mange beboere til træning som muligt. De mest aktive deltagere har siden virket som en slags ambassadører for træningsindsatsen i fysioterapien. En positiv sideeffekt er personalets forbedrede kontakt til fysioterapeuterne både mht. til det daglige samarbejde, men også at personalets sundhedsproblemer f.eks. rygsmerter derved bliver håndteret hurtigere. Dette har forbedret fastholdelsen på arbejdspladsen i fl ere tilfælde ved sygdom i bevægeapparatet. Der er ikke lavet noget systematisk undersøgelse af personaletræningens effekt på beboernes træning, men det øgede antal unikke brugere i 2005 synes at bekræfte forventningen om, at kulturen mht. træning er ændret til det positive. 3 I henhold til: og_behandling.aspx?lang=da (Særligt afsnit IIc og IId, samt relevante kapitler i del III). 5

6 Resultater Projektets gode resultater skyldes bl.a., at det er lykkedes at samle beboerne i fysioterapien, så fl ere kan trænes på samme tid. Det forudsatte tilstrækkeligt træningsudstyr, og det kræver desuden en løbende god koordination med afdelingerne, at brugerne kommer relativt til tiden i fysioterapien. Erfaringerne viser også, at en vis overbooking med fordel kan benyttes, da ikke alle beboere møder op som følge af glemsomhed, sygdom eller andre aftaler. Siden projektstart er antallet af individuelle træningspas steget med 250 %, og antal unikke brugere lidt over 200 % med de samme personaleressourcer4. Samtidigt scorede fysioterapiens træningstilbud højest blandt alle kommunens plejehjem i Frederiksberg Kommunes brugerundersøgelse for Det viser tydeligt, at man kan få mere træning med de samme ressourcer ved at omorganisere uden at miste kvalitet, samtidigt med at både brugertilfredsheden stiger, og ydelsen synliggøres. Der er p.t. ikke foretaget et samlet kvalitativt overblik over træningsfremgangen, men udelukkende kvantitativt. Der kan på baggrund af den kendte evidensbaserede forskning antages en effekt på metabolisk og cardiovaskulær fi tness ligesom øgning i muskelstyrke og funktionsforbedring. Tilbagemeldinger fra beboere, personale og pårørende bekræfter den forventning, hvilket de følgende to eksempler illustrerer: Eksempel 1: En 79-årig dement mand overtales ved indfl ytningen til plejehjemmet til at begynde træning i fysioterapien. Manden har haft siddende arbejde hele livet og kan ved træningens start ikke rejse sig eller sætte sig selv, og han bliver træt og usikker på benene efter korte gåture med rollator. Beboeren står normalt tidligt op og kommer 4-5 gange ugentligt om morgenen inden fællesgymnastik for at træne på kondicykel. Da han starter, kan han køre 250 meter med stort besvær, efter fi re måneder kan han køre 5 kilometer, og han kan i fl ere perioder overtales til også at træne intensiv styrketræning i maskiner (benpres og brystpres). Under forløbet blev beboeren ofte mindet om, hvor langt han var nået, blandt andet ved at personalet viste ham hans personlige træningsskema, som var en kilde til stolthed, hver gang han slog sin egen rekord. Han og andre beboere talte ofte om, hvor langt de kørte, eller hvor mange kilo de kunne tage i benpres. Beboeren trænede regelmæssigt indtil seks uger før sin død, og træningen havde den effekt, at han kunne komme omkring med rollator uden hjælp, ligesom han kun skulle assisteres, når han skulle op fra dybe stole. Eksempel 2: En 82-årig hjertesyg kvinde med cancer i maven visiteres til plejehjemmet. Hun er rimeligt mentalt klar, men er angst for at være alene og går så usikkert med rollator, at hun skal ledsages. Hun er meget social, så betydningen af at kunne komme omkring selv er af stor betydning. Hun føler sig tryg ved træningstilbuddet og går i gang med træning kort tid efter sin indfl ytning. Hendes træning bestod af intensiv styrketræning i maskiner for ben og arme, og gang- og balancetræning i gangbarre. Efterhånden som hun får mere styrke og udholdenhed trænes mere funktionelle øvelser bl.a. at rejse og sætte sig sikkert og rollatorkørsel. Hun træner regelmæssigt tre-fi re gange ugentligt indtil to uger før sin død. Kvindens pårørende takker efterfølgende personalet for den træning, hun har fået, og de beretter, at det har betydet for deres mor, at hun kunne holde sig så frisk til det sidste, hvilket blandt andet betød, at hun kunne besøge familien. Konklusion Behovet for at få mere for de samme penge er relevant for alle kommuner, og projektet på Akaciegården er et eksempel på, at det eksisterende træningstilbud kan forbedres og udvides væsentligt ved at rette fokus mod hensigtsmæssigheden af de etablerede rutiner. Uddybning af tabel: Individuelt træningspas: Består af en individuel træningsseance med en beboer, med tilstedeværelse af en fysioterapeut. Træningen kan være assisteret i varierende grad (fra f.eks. hjælp til indstilling af vægt/bevægeudslag, over tælling og/eller motiverende bemærkninger, til fysisk forfl ytning ind/ud af maskiner) eller blot monitoreret (f.eks. ved notering af træningsfremgang). Træningsformen kan være styrketræning i maskiner, gangtræning i gangbarre eller på trapper, konditionstræning på cykel/trappemaskine, balancetræning, og andre typer øvelser med/ uden redskaber eller manuel modstand o.l. 4 Se bilag 1 for statistisk overblik over udviklingen i beboernes træning. 5 Jf. 6

7 Bilag 1: Træningsstatistik Marts Samlet stigning i % fra projektstart til 2005 Månedlige gennemsnitlige antal træningspas på hele dage Månedlige gennemsnitlige antal træningspas på halve dage Totalt antal månedlige træningspas Gennemsnitlige antal hele træningsdage Gennemsnitlige antal halve træningsdage Månedligt gennemsnit pr. dag på hele dage Månedligt gennemsnit pr. dag på halve dage Gennemsnitligt antal unikke brugere pr. mdr ,9 231, , , , ,2 4, ,4 9,3 13,9 0,2 2,5 3, ,6 214,3 Kommentar til tabellen: Statistisk usikkerhed de to første måneder (med væsentligt lavere tal) gør at tallene først sammenlignes med marts måned som udgangspunkt. Kommentar fra Martin: Marts måned 2004 er sat som projektstart og sammenlignes i tabellen med det gennemsnitlige fremmøde i (Havde sammenligningen været mellem marts 2004 og november 2004, havde stigningen med stor sandsynlighed været større. Hvis I har mulighed for at dykke ned i de enkelte måneder kan i evt. rette det, men det ændrer ikke afgørende på konklusionerne) Træningsmængden: Defi neres som det samlede antal individuelle træningspas. Hele dage: arbejdsdag hvor fysioterapien har åbent for individuel træning både morgen, formiddag og evt. eftermiddag. Halve dage: arbejdsdage hvor fysioterapien har begrænset åbent for individuel træning, f.eks. på grund af ugentlig konference på afdelingen om formiddagen, arrangementer, kursus o.l. Formiddagen (kl ) er det tidspunkt hvor fl est beboere er friske nok til at deltage, og derfor det tidsrum hvor mest træning kan gennemføres. Halve dage er typisk lukket om formiddagen. Dage hvor fysioterapien er helt lukket tæller ikke med, ligesom weekender, feriedage, m.m. heller ikke tælles med. 7

8

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

UDARBEJDET AF IDRÆTSFYSIOLOG ULRIK DALGAS MOTION OG MULTIPEL SCLEROSE

UDARBEJDET AF IDRÆTSFYSIOLOG ULRIK DALGAS MOTION OG MULTIPEL SCLEROSE UDARBEJDET AF IDRÆTSFYSIOLOG ULRIK DALGAS MOTION OG MULTIPEL SCLEROSE MOTION OG MULTIPEL SCLEROSE Denne kortfattede vejledning henvender sig til personer med multipel sclerose. Formålet er at give nogle

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km Træningsprogram af Henrik Jørgensen begyndere Berlingske Tidende [ begyndere] For at kunne gennemføre grundprogrammet og samtidig bevare glæden ved at motionere,

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen 31-01-2014 side 2 Hvorfor samarbejde på tværs? 31-01-2014 side 3 Hvorfor samarbejde på tværs?

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Træningshjælpere Rådhuspassagen 3 I 6600 Vejen I tlf.: 7996 5000 E-mail: post@vejenkom.dk I sikkerpost@vejenkom.dk I www.vejenkom.

Træningshjælpere Rådhuspassagen 3 I 6600 Vejen I tlf.: 7996 5000 E-mail: post@vejenkom.dk I sikkerpost@vejenkom.dk I www.vejenkom. Træningshjælpere Hvad er en træningshjælper? Det er en person som på frivillig basis, i en afgrænset periode, hjælper en person med en træningsindsats. Træningsindsatsen varierer, men tager udgangspunkt

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! INTRO-MØDE 23. FEBRUAR Agenda Initiativ til etablering af løbeafdeling i NBSIF Interesse &

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Baggrund: Lyngby-Taarbæk kommune søger løbende at udvikle metoder der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE Ambitionerne er høje, når vi taler om sundhed blandt medarbejdere i Skejby Erhvervsområde. Udover sundhedsfremme vil dette

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie

Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie Mandag d. 8. december 2014, Danmarks Lungeforening, Vejle Sygehus Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie Iben Emilie Christensen, cand.scient.soc og projektleder

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015:

Programoversigt BEHANDLINGSGRUPPER 2015. Grupper 2015: Programoversigt Mandag Rusmiddelgruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Kroppen på toppen DAT-behandling 2015 Onsdag DAT-behandling Torsdag Rusmiddelgruppen Stemmehørergruppen Grupper 2015: Kroppen på

Læs mere

MSB og Intelligent motion

MSB og Intelligent motion DI A- Miljø Konference 22. jan. 13 MSB og Intelligent motion Partssamarbejdet om MSB DI s erfaringer med Intelligent motion Øvelser i praksis Erfaringer fra Scandinavian Tobacco Group 20 års ergonomisk

Læs mere

Fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsfaciliteter..og potentialet i bedre idrætsledelse Vejen, den 30. maj 2012 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne i Danmark 2. Krav til organisatoriske forandringer 3. Grundlaget for at skabe forandringer

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere