DET FYSISK AKTIVE PLEJEHJEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FYSISK AKTIVE PLEJEHJEM"

Transkript

1 Forstærket træningsindsats på Akaciegården DET FYSISK AKTIVE PLEJEHJEM Projektrapporten er udarbejdet af Jasper Juhl Holm Juniorprojektleder, Cand. scient. adm. Martin Sandberg Buch fra Dansk Sundhedsinstitut har ydet faglig bistand (kommentering og gennemskrivning) i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten.

2 INDHOLD Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Foranalyse...4 Beskrivelse af Akaciegården...4 Involverede personalegrupper...4 Fysiske rammer og træningsudstyr...4 Implementeringsovervejelser...4 Tidsplan...5 Fremgangsmåde og dokumentation...5 Personaletræning...5 Resultater...6 Konklusion...6 Bilag 1: Træningsstatistik...7 Kontakt til Akaciegården Neel Sass Petersen tlf.nr

3 Indledning Dette projekt har haft som formål at optimere brugen af de individuelle træningsfaciliteter og tilbudet om individuel træning på Akaciegårdens plejehjem på Frederiksberg. Med udgangspunkt i principperne fra konceptet Motion på recept er det med en mindre økonomisk investering og et uændret personaleforbrug lykkedes at tredoble antallet beboere, der regelmæssigt benytter plejehjemmets tilbud om individuel træning. Ydermere er plejepersonalet inddraget i den daglige træning, ligesom en stigende del af de ansatte er begyndt at benytte tilbuddet om, at de kan anvende plejehjemmets træningsfaciliteter. Udover de konkrete resultater indeholder projektet en række enkle men væsentlige erfaringer og forhold, der har fremmet udførelsen af projektet. Disse erfaringer kan med fordel bruges som inspiration på andre plejehjem eller af fysio- og ergoterapeuter, der ønsker at sætte fokus på beboernes og personalets fysiske aktivitet i det daglige. Det drejer sig om: Projektet har haft til hensigt at øge både beboernes og personalets fysiske aktivitet, og har derved skabt en fælles oplevelse og et fælles engagement overfor træningen og de effekter, der opnås herved. Projektet har taget udgangspunkt i de positive erfaringer med intensiv træning, som tidligere er afprøvet via Motion på recept. Projektet har udnyttet muligheden for at lade opgaverne glide på tværs af de involverede faggrupper, hvilket har frigjort personalemæssige ressourcer og skabt engagement til gennemførelsen af projektet. Projektet har systematisk dokumenteret fremmødet og effekten af træningen på en enkel og overskuelig måde, således at personale og beboere har kunnet følge med i fremskridtene og derved kunnet opretholde motivationen for træningen. Fysioterapeuterne og plejepersonalet er kommet tættere på hinanden og har fået forståelse for hinandens arbejde via den fælles træning og via plejepersonalets involvering i beboernes træning. Baggrund Baggrunden for projektet var, at det eksisterende tilbud om individuel træning af beboerne blev udnyttet i meget lille grad. Der manglede endvidere et systematisk overblik over fremmødet og effekten af de enkelte beboeres træning, og træningsfaciliteterne var generelt uegnede til at levere individuel træning. På den baggrund var der blandt fysioterapeuterne et ønske om at forbedre træningstilbuddet for beboerne på plejehjemmet og at synliggøre resultaterne af indsatsen. Omstruktureringen af træningsindsatsen var motiveret af, at der er solid evidens for at fysisk aktive ældre har mindre plejetyngde, samtidig med at et fysisk aktivt plejepersonale bedre kan håndtere tunge plejeopgaver. Da det ikke var muligt at tilføre væsentlige ressourcer til området, var projektets væsentligste udfordring, hvordan træningstilbuddet kunne omorganiseres, så der kunne leveres en øget træningsmængde med uændrede personaleressourcer. Formål Formålet med projektet var først og fremmest at optimere træningsindsatsen for plejehjemmets beboere, således at antallet af individuelle brugere og den enkeltes fremmødefrekvens øgedes. Men for at sikre plejepersonalets opbakning til projektet og for at øge hele plejehjemmets fysiske aktivitet blev det besluttet også at tilbyde gratis individuel træning til de ansatte på plejehjemmet1. Projektets sekundære formål var at forbedre dokumentationen og opfølgningen af træningen ved at udvikle en praktisk anvendelig dokumentationsform for den individuelle træning. Jeg vil gerne takke alle, der deltog og forsat deltager i at give beboerne på Akaciegården muligheden for at holde sig fysisk aktive og selvhjulpne gennem et effektivt træningstilbud. 1 Ved projektets opstart bestod tilbuddet i en ugentlig træningstime, hvor halvdelen foregik i arbejdstiden mod en egen betaling på 50 kr. månedligt. Siden er der ændret på personaletræningen, således at medarbejderne kan komme, når det passer dem. Der er tilbud om råd og vejledning fra fysioterapeuterne. 3

4 Foranalyse Der fandtes ved projektstart ikke noget overblik over, hvor mange beboere der fi k tilbud om individuel træning, hvor mange der benyttede tilbuddet, eller hvor ofte de enkelte beboere mødte frem. Derfor gennemførtes ved projektets opstart en manuel optælling af de samlede træningstilbud. Denne viste, at kun 12 ud af plejehjemmet 100 beboere benyttede det individuelle træningstilbud, og den gennemsnitlige fremmødefrekvens blev kun vurderet til at være på 2-3 brugere pr. dag. Udover tilbuddet om individuel træning udbydes også et tilbud om holdtræning fem gange ugentligt. Dette tilbud er populært blandt beboerne, og der var forud for projektet et gennemsnitligt fremmøde på beboere. Træningen, der foregår som stolegymnastik, har de fordele, at den udnytter fysioterapeuternes personalemæssige ressourcer effektiv, og den er sikker for beboerne, samtidig med at den udgør et socialt rum for deltagerne. Holdtræningens form har til gengæld den ulempe, at det er vanskeligt at træne intensivt eller måle en individuel træningseffekt. Tilbuddet om holdtræning blev bibeholdt uændret under projektet, og fremmødet blev løbende dokumenteret. Beskrivelse af Akaciegården Plejehjemmet Akaciegården er en selvejende institution der har en driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Akaciegården har 100 plejehjemsbeboere med en gennemsnitsalder på 87 år. Huset indeholder, udover de 5 plejeafdelinger hver med 20 beboere, en aktivitetsafdeling, fysioterapi, vaskeri/rengøring, teknik, og køkken. Normeringen i fysioterapien er på to fysioterapeuter (64 mandetimer/ugl.) til 100 beboere. De to stillinger dækker også al hjælpemiddeladministration. Der er ingen ergoterapeuter tilknyttet huset, og plejehjemmet indeholder ingen dagcenter faciliteter eller andre eksterne aktiviteter. Involverede personalegrupper Fysioterapeuterne var initiativtagere til projektet, men under udførelsen involverede det alle ansatte på plejehjemmet, hvilket vil sige: fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og hjælpere og ufaglært personale. Forud for selve projektet var plejehjemmets ledelse og afdelingssygeplejerskerne involveret i formuleringen og arbejdet med at informere om projektet, og det var aftalt, at plejeafdelingens personale var ansvarligt for at følge op på træningen i daglige situationer og hjælpe beboerne med at passe aftalerne i fysioterapien. Fysiske rammer og træningsudstyr Akaciegården havde før projektstart en rummelig fysioterapi med en ældre gangbarre, et gammelt trækapparat, en nyere kondicykel samt diverse bolde, håndvægte, stokke, musikanlæg osv. For at kunne gennemføre ønsket om at levere mere individuel og intensiv styrketræning var der ved projektstart behov for at indkøbe nyt træningsudstyr. På grund af et lille budget til nyindkøb blev det valgt kun at købe en professionel benpres maskine, mens de øvrige maskiner blev indkøbt som saml-selv sæt via Internettet. Det betød, at de var i en kvalitet, der er henvendt til privat brug, men det blev vurderet, at maskinerne godt kunne holde til den belastning, som plejehjemsbeboerne udsætter udstyret for. Projektet er samlet realiseret indenfor en økonomisk ramme til nyindkøb på kr. Implementeringsovervejelser: Ved gennemførelse af forandringsprojekter er det vigtigt at have ledelsesmæssig opbakning til at ændre de eksisterende rutiner. Derfor blev projektet til i dialog med ledelsen på de enkelte afdelinger, der forpligtede sig til løbende at støtte op om de organisatoriske og opgavemæssige ændringer som projektet indebar. Da det i stor udstrækning var plejepersonalet, der skulle indpasse de nye opgaver og det øgede fokus på træning i deres daglige opgaver, var det vigtigt også at involvere dem i projektet. Derfor blev plejepersonalet involveret i den daglige træning af beboerne dels via løbende information om beboernes fremskridt og instruktion i hvorledes nye rutiner i plejen kunne understøtte træningen2. Herudover blev der indført 2 Konkret blev dele af plejepersonalet engageret i at funktionstræne beboerne, ligesom det viste sig, at f.eks. supplerende kontrakturprofylakse efter instruktion kan udføres tilfredsstillende af dele af plejepersonalet. 4

5 personaletræning, som foregik efter de samme principper som den individuelle træning af beboerne. For at få tid til den individuelle styrketræning af beboerne og træningen af personalet var det nødvendigt at reorganisere fysioterapeuternes arbejdsopgaver. De personalemæssige ressourcer blev for det første fundet ved, at plejepersonalet indarbejdede en række af fysioterapeuternes sengetræning i deres daglige rutiner på afdelingerne. For det andet blev der installeret varmepakninger på de enkelte plejeafdelinger, således at plejepersonalet selv kunne administrere dem til beboerne hvilket i øvrigt havde den fordel, at beboerne nu også kunne benytte tilbuddet i weekenden. Tidsplan Ideen til projektet opstod i november 2003, i december blev der skabt overblik over alle beboernes kontakt med fysioterapien. Projektet startede i januar 2004, dataregistreringen blev igangsat i marts samme år, mens omorganiseringen af opgaverne og indkøbet af træningsudstyr skete gradvist i løbet af Personaletræningen blev indført januar 2005, og der suppleres med brugerbetalt udstyr i løbet af foråret Projektet overgik til almindelig drift i løbet af sommeren 2005, og det kører fortsat pr. 1. april Fremgangsmåde og dokumentation Beboernes træningsintensitet blev fastlagt med simple test af styrke (RMmax) og kondition (beregning af kondital) inden opstart for at sikre relevant træningsintensitet. Testene blev ofte modifi ceret af sikkerhedshensyn, og de fungerede mere som et personligt målsætningsredskab end egentligt validt datagrundlag. Selve træningen bestod af struktureret og intensiv træning med udgangspunkt i principperne for Motion på recept, da erfaringerne herfra har vist, at det er muligt at benytte denne træningsform på befolkningsgrupper, der tidligere har været anset for at være for skrøbelige til en sådan form for træning3. Træningen blev dokumenteret på individuelle træningsark, hvor antal kg/gentagelser eller km/tid på kondicykel, antal længder i gangbarre m.m. løbende blev registreret for at tydeliggøre fremskridtende overfor beboere og personale. Erfaringerne viser, at disse registreringer har en tendens til ikke at blive udført ved travlhed, ligesom mere funktionelle eller komplekse øvelser ikke altid kan registreres. Systemet kan give stikprøvekontrol af relativ fremgang, men er ikke fyldigt nok til at fungere som et objektivt kvalitetsmål. I tilsvarende projekter vurderes det at være en fordel, hvis træningen suppleres med en eller fl ere validerede kvalitetstest, f.eks. ved at der afsættes ressourcer til at teste alle beboere f.eks. hver tredje måned, hvormed forskelle i trænende og ikke trænendes funktionsniveau kan uddrages statistisk. Fremmødet blev dokumenteret i et regneark for at dokumentere fremgangen i det samlede antal træningssessioner og antal deltagere. Det kvantitative overblik har yderligere den fordel, at det på overskuelig vis dokumenterer træningstilbuddet for de pårørende og ligeledes i forhold til opfyldelse af kontraktmål og kvalitetsstandarder. Det kvantitative overblik i Excel fungerer godt og kan udfyldes hurtigt. Personaletræning Personaletræningen blev udført efter samme træningsprincipper i samme faciliteter dog med fælles opvarmning og musikledsagelse. Personaletræningen blev initieret ud fra to motiver: Dels at fremme personalets forståelse for træningseffekt på beboerne og dels at fremme personalets sundhed. Ved at træne personalet i de samme maskiner og efter samme principper forventede vi at øge opmærksomheden på at få så mange beboere til træning som muligt. De mest aktive deltagere har siden virket som en slags ambassadører for træningsindsatsen i fysioterapien. En positiv sideeffekt er personalets forbedrede kontakt til fysioterapeuterne både mht. til det daglige samarbejde, men også at personalets sundhedsproblemer f.eks. rygsmerter derved bliver håndteret hurtigere. Dette har forbedret fastholdelsen på arbejdspladsen i fl ere tilfælde ved sygdom i bevægeapparatet. Der er ikke lavet noget systematisk undersøgelse af personaletræningens effekt på beboernes træning, men det øgede antal unikke brugere i 2005 synes at bekræfte forventningen om, at kulturen mht. træning er ændret til det positive. 3 I henhold til: og_behandling.aspx?lang=da (Særligt afsnit IIc og IId, samt relevante kapitler i del III). 5

6 Resultater Projektets gode resultater skyldes bl.a., at det er lykkedes at samle beboerne i fysioterapien, så fl ere kan trænes på samme tid. Det forudsatte tilstrækkeligt træningsudstyr, og det kræver desuden en løbende god koordination med afdelingerne, at brugerne kommer relativt til tiden i fysioterapien. Erfaringerne viser også, at en vis overbooking med fordel kan benyttes, da ikke alle beboere møder op som følge af glemsomhed, sygdom eller andre aftaler. Siden projektstart er antallet af individuelle træningspas steget med 250 %, og antal unikke brugere lidt over 200 % med de samme personaleressourcer4. Samtidigt scorede fysioterapiens træningstilbud højest blandt alle kommunens plejehjem i Frederiksberg Kommunes brugerundersøgelse for Det viser tydeligt, at man kan få mere træning med de samme ressourcer ved at omorganisere uden at miste kvalitet, samtidigt med at både brugertilfredsheden stiger, og ydelsen synliggøres. Der er p.t. ikke foretaget et samlet kvalitativt overblik over træningsfremgangen, men udelukkende kvantitativt. Der kan på baggrund af den kendte evidensbaserede forskning antages en effekt på metabolisk og cardiovaskulær fi tness ligesom øgning i muskelstyrke og funktionsforbedring. Tilbagemeldinger fra beboere, personale og pårørende bekræfter den forventning, hvilket de følgende to eksempler illustrerer: Eksempel 1: En 79-årig dement mand overtales ved indfl ytningen til plejehjemmet til at begynde træning i fysioterapien. Manden har haft siddende arbejde hele livet og kan ved træningens start ikke rejse sig eller sætte sig selv, og han bliver træt og usikker på benene efter korte gåture med rollator. Beboeren står normalt tidligt op og kommer 4-5 gange ugentligt om morgenen inden fællesgymnastik for at træne på kondicykel. Da han starter, kan han køre 250 meter med stort besvær, efter fi re måneder kan han køre 5 kilometer, og han kan i fl ere perioder overtales til også at træne intensiv styrketræning i maskiner (benpres og brystpres). Under forløbet blev beboeren ofte mindet om, hvor langt han var nået, blandt andet ved at personalet viste ham hans personlige træningsskema, som var en kilde til stolthed, hver gang han slog sin egen rekord. Han og andre beboere talte ofte om, hvor langt de kørte, eller hvor mange kilo de kunne tage i benpres. Beboeren trænede regelmæssigt indtil seks uger før sin død, og træningen havde den effekt, at han kunne komme omkring med rollator uden hjælp, ligesom han kun skulle assisteres, når han skulle op fra dybe stole. Eksempel 2: En 82-årig hjertesyg kvinde med cancer i maven visiteres til plejehjemmet. Hun er rimeligt mentalt klar, men er angst for at være alene og går så usikkert med rollator, at hun skal ledsages. Hun er meget social, så betydningen af at kunne komme omkring selv er af stor betydning. Hun føler sig tryg ved træningstilbuddet og går i gang med træning kort tid efter sin indfl ytning. Hendes træning bestod af intensiv styrketræning i maskiner for ben og arme, og gang- og balancetræning i gangbarre. Efterhånden som hun får mere styrke og udholdenhed trænes mere funktionelle øvelser bl.a. at rejse og sætte sig sikkert og rollatorkørsel. Hun træner regelmæssigt tre-fi re gange ugentligt indtil to uger før sin død. Kvindens pårørende takker efterfølgende personalet for den træning, hun har fået, og de beretter, at det har betydet for deres mor, at hun kunne holde sig så frisk til det sidste, hvilket blandt andet betød, at hun kunne besøge familien. Konklusion Behovet for at få mere for de samme penge er relevant for alle kommuner, og projektet på Akaciegården er et eksempel på, at det eksisterende træningstilbud kan forbedres og udvides væsentligt ved at rette fokus mod hensigtsmæssigheden af de etablerede rutiner. Uddybning af tabel: Individuelt træningspas: Består af en individuel træningsseance med en beboer, med tilstedeværelse af en fysioterapeut. Træningen kan være assisteret i varierende grad (fra f.eks. hjælp til indstilling af vægt/bevægeudslag, over tælling og/eller motiverende bemærkninger, til fysisk forfl ytning ind/ud af maskiner) eller blot monitoreret (f.eks. ved notering af træningsfremgang). Træningsformen kan være styrketræning i maskiner, gangtræning i gangbarre eller på trapper, konditionstræning på cykel/trappemaskine, balancetræning, og andre typer øvelser med/ uden redskaber eller manuel modstand o.l. 4 Se bilag 1 for statistisk overblik over udviklingen i beboernes træning. 5 Jf. 6

7 Bilag 1: Træningsstatistik Marts Samlet stigning i % fra projektstart til 2005 Månedlige gennemsnitlige antal træningspas på hele dage Månedlige gennemsnitlige antal træningspas på halve dage Totalt antal månedlige træningspas Gennemsnitlige antal hele træningsdage Gennemsnitlige antal halve træningsdage Månedligt gennemsnit pr. dag på hele dage Månedligt gennemsnit pr. dag på halve dage Gennemsnitligt antal unikke brugere pr. mdr ,9 231, , , , ,2 4, ,4 9,3 13,9 0,2 2,5 3, ,6 214,3 Kommentar til tabellen: Statistisk usikkerhed de to første måneder (med væsentligt lavere tal) gør at tallene først sammenlignes med marts måned som udgangspunkt. Kommentar fra Martin: Marts måned 2004 er sat som projektstart og sammenlignes i tabellen med det gennemsnitlige fremmøde i (Havde sammenligningen været mellem marts 2004 og november 2004, havde stigningen med stor sandsynlighed været større. Hvis I har mulighed for at dykke ned i de enkelte måneder kan i evt. rette det, men det ændrer ikke afgørende på konklusionerne) Træningsmængden: Defi neres som det samlede antal individuelle træningspas. Hele dage: arbejdsdag hvor fysioterapien har åbent for individuel træning både morgen, formiddag og evt. eftermiddag. Halve dage: arbejdsdage hvor fysioterapien har begrænset åbent for individuel træning, f.eks. på grund af ugentlig konference på afdelingen om formiddagen, arrangementer, kursus o.l. Formiddagen (kl ) er det tidspunkt hvor fl est beboere er friske nok til at deltage, og derfor det tidsrum hvor mest træning kan gennemføres. Halve dage er typisk lukket om formiddagen. Dage hvor fysioterapien er helt lukket tæller ikke med, ligesom weekender, feriedage, m.m. heller ikke tælles med. 7

8

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere

CASEKATALOG. 18 konkrete eksempler på sundhedsfremme og forebyggelse. Netværk for en Folkesundhedsreform

CASEKATALOG. 18 konkrete eksempler på sundhedsfremme og forebyggelse. Netværk for en Folkesundhedsreform CASEKATALOG 18 konkrete eksempler på sundhedsfremme og forebyggelse Netværk for en Folkesundhedsreform September 2007 1 Forebyggelse gør en forskel Folkesundheden har for trange kår i Danmark. Sundhedsvæsenet

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Ældre i risiko for nedsat funktionsevne. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Ældre i risiko for nedsat funktionsevne. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Ældre i risiko for nedsat funktionsevne Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1.

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Marts 2009 MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Fremtidens medarbejdere under krydspres Side 4 Fire udfordringer - fire muligheder Side 7 Kendskab og partnerskaber

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

"Aktiv hver dag" Træning i hverdagslivet

Aktiv hver dag Træning i hverdagslivet "Aktiv hver dag" Træning i hverdagslivet Evaluering 2011 Ældreområdet Rudersdal Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Resume 4 2. Baggrund 5 3. Rudersdal Kommunes model Aktiv hver dag 8 4. Evalueringsrapporten

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere