REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers"

Transkript

1 Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato Tid og sted: Torsdag den 26. marts 2015 kl Mødelokale M5, Regionshospitalet Randers Ann Meldgaard Nielsen Tel Side 1 Mødeleder: Anita U. Sørensen Referent: Ann Meldgaard Nielsen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra Opsamling på temadag om vejledning (vedhæftet referat fra temadag, udkast til e-doc, velkomstmail og skema over vejledersamtaler) 4. Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb et forskningsprojekt v. Lene Mortensen 5. Nyt fra UKO 6. Nyt fra lægefaglig direktør 7. Næste møde (afholdes onsdag d. 10/6 kl ) 8. Evt. Bilag: Referat: Der deltog nye medlemmer af Det Lægelige Uddannelsesråd (LUR), så vi indledte mødet med en kort præsentationsrunde.

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med den ændring, at punkt 2 handler om opfølgning på referat fra sidste møde i LUR, idet referaterne altid godkendes pr. mail indenfor et par uger efter mødet. 2. Opfølgning på referat fra Anita havde en bemærkning til punkt 6 i referatet om 360 graders feedback. I referatet står der, at Anita skal indkalde til møde i styregruppen for 360 graders feedback omkring årsskiftet dette vil ske ganske snart. 3. Opsamling på temadag om vejledning Det godkendte referat fra temadagen d. 12/11-14 var sendt med dagsorden ud. Anita indledte kort dette punkt med at konkludere, at det havde været en god temadag, hvor rammer for den formelle vejledning drøftet, og man var nået til enighed om fælles anbefalinger på området. På temadagen anbefalede deltagerne bl.a., at der udarbejdes en fælles skabelon til velkomstmail til uddannelseslæger. Der var også flere anbefalinger vedrørende vejledningssamtaler herunder at der skulle udarbejdes en skabelon til excel-skema over afholdte samtaler. Med dagsordenen var vedhæftet udkast til e-dok dokument om vejledningssamtaler, forslag til velkomstmail og forslag til excelskema til registrering af samtaler. Disse blev desuden omdelt på mødet i papirform. - Skabelon til velkomstmail Anita og Ann har som aftalt på temadagen udarbejdet et forslag til fælles skabelon til velkomstmail, som de enkelte afdelinger kan anvende med evt. lokale tilretninger. Forslaget blev kort præsenteret herunder, at mailen er opbygget med links, hvor det er muligt, så der fx ikke skal vedhæftes nye uddannelsesprogrammer, når disse ændres (alle uddannelsesprogrammer ligger på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside, hvortil der er link i mailen). Der er i mailen også indsat et link til det kort over hospitalet, som ligger på vores hjemmeside. Der er indsat parenteser i mailen, hvor man indsætter oplysninger om fx navn på hovedvejleder, tidspunkt for introduktionssamtale mv. Forslaget blev godkendt med det forbehold, at Ann tjekker alle links igennem igen. Herefter sendes skabelonen til alle uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) som mail, således at den kan tilpasses og videresendes til kommende uddannelseslæger. - e-dok dokument om vejledersamtaler På temadagen blev der aftalt kadence og principper for afholdelse af vejledersamtaler på de forskellige uddannelsesniveauer. Disse anbefalinger har Anita i samarbejde med Pædiatrisk afdeling nedfældet i et e-dok dokument. Dokumentet blev godkendt. Placering af dokumentet blev drøftet, og det blev besluttet, at dokumentet både skal placeres i e-dok og på hjemmesiden under lægelig videreuddannelse. - Skema til registrering af afholdte vejledersamtaler Det blev på temadagen også anbefalet, at der skulle udarbejdes et skema til at skabe overblik over vejledersamtaler på den enkelte afdeling. Ann havde på baggrund af skema fra Medicinsk afdeling udarbejdet et forslag, som også giver mulighed for at registrere afholdelse af 360 graders feedbacksamtale. Skemaet blev godkendt. Det blev besluttet, at skemaet sendes til alle UAO er på mail, og at det desuden placeres på hjemmesiden under lægelig videreuddannelse. Side 2

3 Muligheden for at registrere afholdte samtaler elektronisk i de IT-systemer, vi i forvejen anvender, blev drøftet herunder logbog.net, Outlook m.fl. Lene nævnte, at man kan anvende RMUK, som i forvejen anvendes i forbindelse med til MUS-samtaler til øvrigt fastansat personale. - Temadag om daglig vejledning/supervision Temadagen i november 2014 havde fokus på rammerne for den formelle uddannelsesvejledning. Men den planlægningsgruppe, der planlagde temadagen i november, drøftede også muligheden for at følge op med en temadag, hvor der så var fokus på den daglige vejledning/supervision. Dette ligger i tråd med, at der på temadagen blev foreslået afholdelse af jævnlige møder/kurser til opkvalificering af hovedvejledere herunder både speciallæger og yngre læger (YL). Emnet er desuden tema for dette års 3-timers møder. Der var flere kommentarer til forslaget om en temadag om vejledning. Katrine mente, at det kunne blive svært for alle vejledere at deltage på samme tid, hvortil Anita svarede, at man evt. kunne afholde flere seancer for at give alle mulighed for at deltage. Susanna mente, at temaet bedre kan inkorporeres i møder på egen afdeling end på en temadag. Lene mente ikke, at afdelingerne selv får afholdt møder med den daglige vejledning/supervision som tema, og at et kursus eller et temamøde gør, at temaet bliver drøftet. Temadagen kan evt. holdes en eftermiddag efter kl.14 med henblik på, at så mange som muligt kan deltage uden at forstyrre produktionen alt for meget. På spørgsmål om deltagelse i temadag regnes som arbejdstid, svarede Anita, at ved temadagen i november havde HL besluttet, at deltagelse i temadagen skulle regnes som arbejdstid, som afdelingerne selv aftaler de nærmere vilkår for. Der blev nedsat en planlægningsgruppe til at udarbejde forslag til en temaeftermiddag om daglig vejledning/supervision. Planlægningsgruppen består af: Dorte Kjær, Anita U. Sørensen, en uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) fra Medicinsk afdeling, Mette Buus Spannow, (eller evt. UKYL fra Billeddiagnostisk afdeling - Mette spørger Joachim Lütken) og kommende UAO fra Akutafdelingen. Anita indkalder gruppen. 4. Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb et forskningsprojekt v. Lene Mortensen Punktet udsættes til næste møde, da Lene skal gå til et andet møde. Linket til rapporten fra projektet, som var fremsendt med dagordenen, virker ikke. Hermed nyt link: 5. Nyt fra UKO Anita orienterede om: De nye hjemmesider om lægelig uddannelse på RRA er i luften fra i dag. Anita vil ved lejlighed tilføje en ny side om inspektorbesøg på RRA. Peter har sendt link til Anita om nye læger, som også kommer på hjemmesiden. Anita opfordrede til at give besked, hvis man opdager noget, der ikke virker, og hun vil gerne modtage gode ideer til ændringer/tilføjelser til undersiderne om lægelig videreuddannelse. De nye stillings- og funktionsbeskrivelser for UAO, UKYL, hovedvejledere og uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) er lagt på hjemmesiden og er også oprettet i e-dok. KBU er flyttes til Akutafdelingen. Fra d. 1/8-15 oprettes der 12 KBU-forløb på Akutafdelingen. Det drejer sig om forløb, der tidligere havde første del på Medicinsk eller Kirurgisk afdeling. Det er aftalt mellem de ledende overlæger på Akutafdelingen og Kirurgisk afdeling, at KBU- Side 3

4 lægerne på Akutafdelingen også skal have funktion i Kirurgisk forambulatorium og kontrolambulatorium. 3-timers møder. Anita har modtaget referater fra Patologisk Institut og Gynækologisk/obstetrisk, Kirurgisk og Medicinsk afdeling samt handleplaner fra Ortopædisk og Anæstesiologisk afdeling. LUR har tidligere besluttet som hensigtserklæring, at resultatet af afdelingernes 3-timers møder skal præsenteres for de øvrige afdelinger på LUR med en poster. Meningen er, at en YL udarbejder denne poster og dermed opnår kompetence under akademiker-rollen. Hvis vedkommende er rejst fra afdelingen inden fremlæggelse, kan dette ske ved UKYL eller UAO. Anita udsender skabelon til udarbejdelse af poster, således at fremlæggelsen kan ske på næste LUR. Anita efterspurgte tilbagemeldinger fra evt. deltagere på DSMU-møde 16/3 i Vejle om uddannelseskultur, men der var ingen af de tilstedeværende, som havde deltaget. Lægeforeningen afholder gratis møde om karrierevejledning på Hindsgavl Slot d. 20/5. Målgruppen er alle, der har en uddannelsesfunktion fx hovedvejledere, UAO, UKO m.fl. Anita opfordrede så mange som muligt til at deltage. Ved henvendelse til hende kan der evt. etableres samkørsel. 6. Nyt fra lægefaglig direktør På vegne af Lone Winther fremlagde Anita spørgsmål om tilsendelse af dagsordner og referater for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord (DRRLV) og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (NRLV). Lone vil gerne have eventuelle bemærkninger til dagsordenen, og man har desuden mulighed for at få tilsendt referater. Det blev besluttet, at alle UAO er og UKYL er får tilsendt dagsordener til og referater fra DRRLV, men ikke NRLV. Der blev stillet spørgsmål om sammensætningen af DRRLV, herunder hvem der er RRA s repræsentant, hvortil Anita svarede, at DRRLV er sammensat af repræsentanter for bl.a. sygehusledelser, uddannelsesgivere og uddannelsessøgende. Det er altså ikke sådan, at hver hospitalsenhed har en repræsentant. Lone har for nylig stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden heraf i Klinikforum, men det blev besluttet, at sammensætningen af rådet ikke ændres. Lone er som formand for NRLV fast gæst i DRRLV. 7. Næste møde (afholdes onsdag d. 10/6 kl ) Punkt 4 fra dagsordenen om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb skal med på dagsordenen til det næste møde i LUR. Resultater fra 3-timers møderne vil også blive præsenteret på det næste møde. Der er afsat ca. 5 min. plus lidt tid til besvarelse af eventuelle spørgsmål til hver afdelings præsentation. Sammenlagt bliver der afsat godt en time til præsentationerne. 8. Evt. Der er begrænset deltagelse til LUR-møderne. Deltagerne besluttede, at vi fastholder mødetidspunktet, som altid er kl , men forsøger at lægge faste mødedatoer for LUR ud for et år ad gangen. Side 4

5 Deltagerliste: Afdeling Navn Afbud Fremmøde Hospitalsledelsen Lone Winther Jensen Administrationen Ann M. Nielsen X Afdeling for Folkeundersøgelser Berit Sanne Andersen Afdeling for Folkeundersøgelser Anita U. Sørensen X Akutafdelingen Susanna Deutch X Akutafdelingen Ny UAO på vej Anæstesiologisk Afdeling Lisbeth Kidmose X Anæstesiologisk Afdeling Peter Mouridsen X Anæstesiologisk Afdeling Carsten Søndergaard Poulsen Billeddiagnostisk Afdeling Henrik Richter Nielsen Billeddiagnostisk Afdeling Mette Buus Spannow X Billeddiagnostisk Afdeling Joachim Lütken Børneafdelingen Bent Windelborg Nielsen X Børneafdelingen Britta Eilersen Hjerrild X Børneafdelingen Birgitte Thorsted Mahler X Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Eva Kleberg Andersen X Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Susanne Ledertoug X Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Julie Glavind X Kirurgisk Afdeling Lars Maagard Andersen Kirurgisk Afdeling Jørgen Bendix X Kirurgisk Afdeling Peter Nerstrøm Kirurgisk Afdeling Katrine Jøssing Emmertsen X Klinisk Biokemisk Afdeling Nete Hornung X Klinisk fysiologisk Afdeling Ivan Noer Lene Stouby Mortensen X Jens Meldgaard Bruun X Christian Gytz Ammitzbøll Anne-Sofie Bjerrum Henrik Bjørnsgaard Madsen Ortopædkirurgisk Afdeling Jacob Stouby Mortensen Ortopædkirurgisk Afdeling Hans Boie X Ortopædkirurgisk Afdeling Anne Mette Stausholm Patologisk Institut Hans Svanholm X Patologisk Institut Jens Johannes Christiansen X Patologisk Institut Dorte Kjær X Psykiatrisk Afdeling Runa Sturlason Psykiatrisk Afdeling Anne Mette Gajda Harbo X Psykiatrisk Afdeling Alina W. Sørensen Side 5

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 20. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 13. marts 2013 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tlf.

Læs mere

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 22. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. april 2014 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tid

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30.

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30. Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset

Læs mere

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling E-mail: Annette.Tophol m@regions yddanmar k.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 30. november 2007

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech,

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling HMU bød ledende bioanalytiker Jette Krüger

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere