Lokalplan nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 2.09.1.3"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr Torstorp Østerby - området vest for Østerby Alle Høje Taastrup By Boligformål: Andelsboliger Kongsbak Informatik

2

3 HDJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN OmrAdet er beliggende i den nord-vestlige del af torstorp 0sterby. 50 'tæt-lave boliger.

4 2 HWE-TAASTRUP KOMMUNE LOKXLPLAN NR REDEWRELSE FOR LOKALPLANEN Indledning Lokalplan omfatter den sidste ubebyggede del af den nordostlige byenhed - 0sterby - i Torstorp. Hensigten med lokalplanen er at supplere og detaljere de rammebetonede bestemmelser i lokalplanerne for hele Torstorp og for 0sterby, sdledes at byggeri i omrddet kan pdbegyndes og byenheden fardiggores. Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanområdet er en del af Torstorp, i som kommuneplanen er udlagt til boliger, offentlige funktioner og gr0nne omrdder. Torstorp ligger umiddelbart syd for City 2 og H0je Taastrup Byens 2. etape. Allerede i dag er der en koncentration af butikker og arbejdspladser umiddelbart nord for Torstorp, og p& længere sigt vil der ske en stor tilvækst i antallet af arbejdspladser. Torstorp er i planlægningen forbundet med H0je Taastrup Banegård via et net af stier og en særlig busvej. Fra banegdrden er der busforbindelser til det meste af Storksbenhavns Vestegn og togforbindelse til hele landet. Torstorp ligger sdledes centralt placeret i forhold til kollektiv trafik, arbejdspladser og butikker. Da flere motorvejsstrækninger l0ber gennem kommunen, de er individuelle trafikmuligheder ogsd gunstige. For Torstorp omrddet som helhed foreligger der en rammelokalplan - lokalplan nr som opdeler omrddet i fire byenheder. Mellem byenhederne ligger der gr0nne kiler ind til en samlet bygrsnning i midten. Langs omgivende veje er der udlagt areal til beplantede st0j zoner.

5 I midten af hver af de fire byenheder er der et bytorv med busstoppested. Bustraceen fra banegdrden fortsætter rundt i Torstorp, sdledes at den kollektive trafik fdr gunstige vilkar inden for omradet. I hver byenhed er der udlagt areal til barneinstitutioner og mellem de to nordlige byenheder er en skole under opfarelse. I Torstorp bliver der et alsidigt udbud af boligtyper og boligformer. Der bliver etageboliger, tæt-lav og parcelhuse - der bliver sm& boliger og store boliger - der bliver ældreboliger og ungdomsboliger - der bliver lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger. Rammelokalplanen for hele Torstorp er fulgt op af en lokalplan for den nordastlige byenhed - Bsterby. Denne lokalplan fastlægger detaljerede bestem- melser for for bebyggelsen nærmest bytorvet og bygrsnningen. Yderligere en lokalplan fastlægger bestemmelser for arealer ud mod Hveen Boulevard. Nærværende lokalplan afslutter siiledes lokalplanlægningen i Bsterby, og lægger samtidig op til en afslutning af byggeriet i byenheden, idet de 0vrige arealer er bebygget i overensstemmelse med de foreliggende lokalplaner. Den anden nordlige byenhed at være færdigbygget. - Ngrreby - er ligeledes ved I 3 I "! I LokalplanomrAdet og Bsterby

6 For de to sydlige byenheder ligger der en samlet lokalplan og byggeriet i Vesterby forventes igangsat i labet af kort tid. NAr Torstorp er færdigudbygget vil der ialt ca være boliger - fordelt p& de fire byenheder, som igen vil være opdelt i mindre kvartersenheder. 4 Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger omr&det til tæt-lav boligbebyggelse i maksimalt 2 etager. Bebyggelsen udformes som række- eller kædehuse med smb individuelle haver. Herudover udlægges et stort samlet grant omrade. Der kan opfares ca. 50 boliger og et fælleshus. Der foreligger planer om at opfare en andelsboligbebyggelse. Bebyggelsen opfares langs tre stikveje ind i omr2ldet Og langs en eksisterende vej i omrbdets sydskel. Bebyggelsesplanens udformning er udsprunget af et anske om at bevare en væsentlig del af den eksisterende beplantning i omrbdet. Med planens udformning kan den eksisterende beplantning og den eksisterende jordvold mod Skhe Boulevard indg& i et stort grant omr&de. Planen indeholder bestemelse... ~...:....._... '..?...,..._..._.,..,,,... _._.,..,. I._.,._.,, ,......,..,. _. _... I I / Illustrationsplan

7 om, at det grgnne omrbde skal afskærmes Skbe mod Boulevard med tæt beplantning og hegn, siiledes at legende barn ikke kommer ud på vejen. Lokalplanen udlægger areal til 32 parkeringspladser til bebyggelsen syd for lokalplanomrbdet. Pladserne anlægges som en græsrabat, idet der alene er tale om et reserveudlag. Herudover udlægges areal til 1,5 bilplads pr. bolig, hvoraf 1 plads kræves anlagt ved bebyggelsens ibrugtagen. Parkeringspladserne er placeret sbledes, at der i princippet er balance omkring hver de af tre stikveje. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at bebyggelsen skal tilsluttes fællesantenne og grundejerforening for hele Torstorp. 5 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrbdets endelige vedtagelse og offentliggarelse af lokalplanen mb ejendomme, der er omfattet af planen, if0lge kommuneplanlovens S 31, kun udstykkes, bebygges eller i0vrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den nuværende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfarer heller ikke i sig selv krav om etablering de af anlæg med videre, der er indeholdt i planen. I henhold til kommuneplanlovens S 34 er der mulighed for at ekspropriere private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, n8r ekspropriationen vil være væ- af sentlig betydning for realisering af lokalplanen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det omrade, der sages skabt og fastholdt a lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget byddet, af mb de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes pb en mbde, der kan foregribe indholdet af den endeli plan. Der gælder efter kommuneplanlovens S 22 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

8 6 LOKALPLANENS BEST33MPELSER I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtbegarelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes f~lgende bestemmelser for det i S 1 nævnte omrdde: S 1. Lokalplanens omrade Lokalplanen gælder for et omrdde, der er afgrænset som vist p& vedlagte kortbilag nr. 901/6-1-1, og omfatter matr. nr. 5h og 5& H0je T&strup By, H0je Tdstrup, samt alle parceller, som efter 1. den september 1989 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Herudover omfatter lokalplanen en mindre del af matr. nr. 4&, som i anden lokalplan er udlagt til vej. S 2, Lokalplanens formal Lokalplanens formdl er - inden for det S i 1 nævnte omrdde - at supplere og detaljere bestemmelserne i lokalplan , der udlægger Torstorp som et byomrdde med boliger af varierende art, offentlige funktioner og gronne omr&der. Lokalplanen supplerer sdledes med bestemmelser om bebyggelsens udformning og beliggenhed, udformning af trafiksystem og beliggenhed af fri- og opholdsarealer. S 3. -&dets anvendelse 3.1 Omrddet anvendes til tæt-lav boligbebyggelse (række-, kede- og gdrdhuse eller lignende smd med individuelle haver). 3.2 Det skal være tilladt at drive sddanne erhverv, som almindeligvis udf0res i boligomrdder, under forudsætning af, - at det sker med byrddets godkendelse, - at virksomheden drives af den, der bebor den p&gældende bolig,

9 - at virksomheden efter byrddets skam drives p& en sddan m&de, at bebyggelsens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og omrddets karakter af boligomr&de ikke brydes, - at virksomheden ikke medf~rer ulemper for omkringboende, og - at virksomheden ikke medf~rer behov for ekstra parkering. 7 S 4. Udstykning 4.1 Udstykning kan kun finde sted, sdfremt det ikke strider mod lokalplanens intententioner - herunder fælles drift, vedligeholdelse og anvendelse af fællesarealer - og kun med byrddets særlige tilladelse. 4.2 Matr. nr. 5& kan tilsk~des grundejerforeningen for Torstorp. S 5. Trafiksystemet 5.1 Der udlægges areal til de p& kortbilag nr. 901/6-1-2 viste veje, stier og parkeringspladser med de i punkterne nærmere fastlagte bestemmelser. 5.2 Tre stikveje med et udlæg pd 5 meter. K~rebane udfares i 3-5 meter med skiftevis indsnævring i siderne efter principperne i tegningsbilag A og efter intentionerne i færdselslovens S Adgangsstier med et udlæg p& mindst 2 meter. 5.4 Der udlægges areal til 32 parkeringspladser som reserve for den syd for lokalplanomr&det liggende bebyggelse. Disse pladser udlægges langs og betjenes fra Cederlunden Herudover udlægges der areal til 1,5 parkeringsplads pr. bolig, hvoraf der skal være anlagt mindst 1 plads pr. bolig ved bebyggelsens ibrugtagen. De i punkterne 5.4 og 5.5 omhandlede parkeringspladser skal have en beliggenhed som vist p& kort bilaget, idet de med særlig signatur angivne pladser skal være anlagt ved bebyggelsens ibrugtagen. Parkeringsudlæg med signaturen lu1tl er forbeholdt bebyggelsen syd for Cederlunden, mens udlæg med signaturen 11U211 er forbeholdt lokalplanomr&dets bebyggelse.

10 8 S 6. Bebyggelsens omfang og beliggenhed 6.1 Bebyggelsen skal opfores ud fra en samlet plan i overensstemmelse med intentionerne i vedlagte illustrationsplan - kortbilag nr 901/ OpfBres bebyggelsen i etaper, skal hver etape udg0re en samlet og afsluttet helhed. Bebyggelsesprocenten mb for omradet under Qt ikke overstige 30. Ved beregning af byggeretsareal indgbr omrbdets andel af den i lokalplan fastlagte fælles bygrsnning, saledes at der i omrddet som helhed kan opfores 5593 m2 etageareal Bebyggelsen skal - med undtagelse af eventuelt overdækkede parkeringspladser - opfores inden for de på kortbilag nr. 901/6-1-2 viste felter for bebyggelse, skure og individuelle haver. Herudover kan der etableres et fælleshus inden fo det pb kortbilaget med særlig signatur viste felt. De på kortbilag nr. 901/6-1-2 viste felter til bebyggelse skal udfyldes helt med bebyggelse i felternes længderetning, idet der dog kan tillades Qn bbning pd op til 5 meter i hvert felt (jfr. illustrationsplanen). Bebyggelsen skal have en afstand til de udlagte veje pb mindst 3 meter - bestemmelsen gælder ikke skure, udvendige trapper og fælleshus. Bebyggelsen kan opfores i op 2 til etager. Når de i punkterne nævnte bestemmelser er overholdt, skal bygningsreglementets bestemmelser om hojdegranseplaner og afstand mellem bygninger inden for omradet ikke være gældende. Inden for omradet mb boligtallet ikke overstige ca. 50. s Bebyggelsens ydre fremtræden Bebyggelsens ydre skal have et helhedspræg med materialer, som efter byradets skon ikke virker skæmmende.

11 9 7.2 Udvendige bygningssider skal udfores i gule tegl eller tegllignende materialer suppleret med træog glaspartier - jfr. iovrigt principperne i tegningsbilag B Bebyggelsen skal have ensartede taghældninger p& mellem 20 og 35 grader. Bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden kan - med byrådets særlige godkendelse - fraviges, når dette sker med henblik p& at forsyne 6n eller flere bygninger med vedvarende energi. 7.5 Ingen former for skiltning og reklamering må finde sted uden byrddets samtykke. 7.6 Opsætning af TV-antenner mb ikke finde sted. S 8. Ubebyggede arealer 8.1 Der udlægges arealer til velbeliggende og velbeskyttede lege- og opholdsarealer svarende til mindst 100% af etagearealet. Arealerne udlægges dels som individuelle haver, dels som fællesarealer Udover individuelle haver inden for de på kortbilag nr. 901/6-1-2 viste zoner for bebyggelse og haver kan der ved de på kortbilaget med særl signatur viste omrdder anlægges haver til gavllejligheder p& forste sal. Fælles opholdsarealer udlægges med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 901/ Der kan foretages terrænreguleringer ved den store jordvold mod Skåne Boulevard, således at volden p& naturlig made indgar i et samlet grant omrade. Udformningen af det gronne område skal iovrigt respektere den pd kortbilaget viste vejudviddelseslinie (arealreservation til en eventuel stirampe) i lokalplanomriidets nordostlige h j orne. Jordvoldens skråning mod Skbne Boulevard skal forsynes med en tæt beplantning, og der skal etableres et hegn, som p& forsvarlig vis sikrer, at legende barn ikke kan komme ud pb vejen. De pb kortbilag nr. 901/6-1-2 med særlig signatur markerede træer skal soges bevaret og indpasset i en plan for de gronne omriider.

12 Ved anlæg af udlagte parkeringspladser langs den eksisterende vej syd for lokalplanomrbdet skal der opsættes et hegn p& ca 1,2 meter, som skærmer bebyggelsen mod lysgener fra ind- og udkamende biler. Der skal afsættes forn~dent areal til stativer/containere for indsamling af genbrugsmaterialer (papir/pap, glas), husholdningsaffald og storaffald. Beplantning, belægning og belysning skal i0vrigt ske ud fra en samlet plan, som skal godkendes af byr&det. s 9- Grundejerforening Grundejere i omradet skal være tilsluttet grundejerforeningen for Torstorp - jfr. lokalplan s 10. Ophævelse af lokalplanbestemmelser Bestemmelser i lokalplan og , som mhtte stride mod bestemmelser i nærværende lokalplan ophæves. s Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse mb ikke tages i brug, for de i punkterne anforte betingelser er opfyldt. Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning (fjernvarme). Den enkelte bolig skal tilsluttes det eksisterende fælles antenneanlæg i Torstorp. I omrbdet skal der etableres vandforsyningsledning og separeret kloaksystem. De i punkt 5.5 anfarte parkeringspladser skal være anlagt. Anlæg af de i punkt 8.3 anforte fælles gr8nne omrbder og det i punkt 8.4 anfarte hegn mod Skbne Boulevard skal være sikret i form af deklaration, garanti eller anden af byr&det godkendt form. Genbrugsforholdene som anfsrt i S 8.7 er tilgodeset.

13 Bebyggelsen skal vare tilsluttet den i S 9 amtalte grundejerforening Fklleshus for bebyggelsen skal være etableret. I henhold til S 27 i lov an katmneplanlaegning (lovbekendtgcbrlse nr. 391 af ) vedtages foransdende lokalplan endeligt, og i medf0r af S 30 i samme lov -es foranst&ende lokalplan tinglyst p& de af samme omfattende ejendame. H0je-Taastrup -&d, den 20. februar IND- I DAGBOGEN FEZTENI- LYST.AKT. E NR. 669 Lyst p& hele matr.nr. 5 _h, 5 & og 4 H0je-Thtrup by, H0jeq&trup.

14 Sktine Boulevard 5- h 4- bf Matrikelbetegnelser er II jourpr O m

15

16

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere