Salgs- og leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade 2C, 1459 København K (herefter Sælger) leverancer i form af bl.a. men ikke udtømmende konsulentydelser herunder rådgivning, salg af abonnementer, individuelle aftaler for så vidt angår tillægsydelser til Køber. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Det gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme. 2. Tilbud Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 8 hverdage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. 3. Priser Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l., er Sælger berettiget til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser. Omfattes leverancen af en af Sælger benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet. Alle løbende abonnementer (driftsaftaler og hosting) pristalsreguleres med 5 % per 1. april hvert år. Side 1 af 6

2 4. Betaling Sælger fakturerer i henhold til Sælgers til enhver tid værende sædvanlige timepris og efter medgået tid, eller ved mindre opgaver den aftalte faste pris. For større projekter er fast pris eller estimat anført i forbindelse med accepteret løsningsbeskrivelse. Betalingsplan fremgår typisk af løsningsbeskrivelsen. Hvor det ikke specifikt fremgår, at der er tale om fast pris, faktureres udførelsen efter regning i henhold til den anvendte tid på projektet. Sælger kan fakturere projekter løbende pr. måned efter færdiggørelsesgraden eller ved afslutning af et projekts enkelte faser. Regninger forfalder til betaling 14 dage efter udstedelse. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter for møder, der ikke er planlagt i projektplanen, kan faktureres særskilt, såfremt dette meddeles forud for det aktuelle møde. Projekter udover Løsningsbeskrivelsen faktureres efter regning, medmindre der er afgivet fast pris for disse. Driftsaftaler er kvartalsvis forudbetalt. Driftsaftalen kan opsiges af en af parterne med kvartalsvis varsel, inden kvartalets start. SMS trafik faktureres løbende måned bagud med den pris per SMS beskrevet i den accepterede løsningsbeskrivelse. SMS prisen kan ændres med 24 timers varsel hvis teleoperatørerne ændre SMS priserne. Såfremt der foreligger ubetalte regninger, der har overskredet betalingsfristen, kan Sælger vælge at indstille arbejdet, indtil disse er betalt. Sælger er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 samt morarente i henhold til den til enhver tid gældende rentesats i renteloven og i øvrigt i henhold til rentelovens regler. Alle priser er angivet eksklusiv moms. Side 2 af 6

3 5. Produktinformation og produktændringer Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, kravspecifikationer og lignende, som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke. 6. Leveringstidspunkt og risikoovergang Medmindre andet er særskilt aftalt, anses levering for sket, når mobileløsningen er implementeret og tilgængelig for køber. Sælger påtager sig ikke noget ansvar for 3.parts ydelser, installation, implementering m.v., medmindre andet er aftalt. Risikoen for produkterne overgår til Køber senest ved levering. 7. Overdragelse Uden skriftligt samtykke fra Sælger er Køber af en Responsfabrikken Mobile Platform licens/løsning uberettiget til at overdrage licensen/løsningen, det være sig til tredjemand eller koncerninternt, uanset om overdragelse måtte ske ved salg, gave, leje, udlån eller på anden vis. 8. Opsigelse Driftsaftalen kan opsiges af en af parterne med kvartalsvis varsel, inden kvartalets start. 9. Leveringstid og kundetest Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Medmindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 25 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogen beføjelser over for Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden. Kunden skal teste de til enhver tid leverede løsninger. Kunden har 5 arbejdsdage efter levering til at teste løsninger og efter denne perioden Side 3 af 6

4 betragtes det leverede for godkendt med mindre kunden har påberåbt eventuelle fejl og eller mangler, jf. punkt 10, ved det leverede. 10. Mangler og reklamation Ved levering skal Køber straks, og senest inden 5 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks, efter mangler er eller burde være opdaget, give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke har reklameret som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte blive krediteret Køber. Har Køber ikke inden 2 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel over for Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers skriftlige samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse i relation til eventuelle mangler ved det solgte. Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser. 11. Ejendomsrettigheder Ejendomsretten til Responsfabrikken A/S Mobile løsninger med samtlige tilhørende programmer og kildekoder overgår ikke ved køb af licens/løsning til køber. Der erhverves alene en brugsret til at anvende Responsfabrikken A/S Mobile løsninger på nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Responsfabrikken A/S Mobile løsninger med tilhørende programmer og kildekoder er ophavsretligt beskyttede produkter tilhørende Sælger. Enhver form for kopiering, ændring, reverse engineering, dekompilering eller disassembling, udlån eller reproduktion af Responsfabrikken A/S Mobile løsninger med tilhørende programmer og kildekoder er ikke tilladt og vil blive retsforfulgt af Sælger. Køberen af Responsfabrikken A/S Mobile løsninger er forpligtet til at instruere medarbejdere og øvrige, der har adgang til Responsfabrikken A/S Mobile løsninger, om indholdet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Et køb af Responsfabrikken A/S Mobile løsninger indebærer ret til for Køberen Side 4 af 6

5 (selskab eller fysisk person) at anvende Responsfabrikken A/S Mobile løsninger til de i den godkendte kravspecifikation aftalte funktioner. 12. Immaterielle rettigheder til Responsfabrikken A/S Mobile løsninger Alle immaterielle rettigheder til den tekniske udformning af Responsfabrikken A/S Mobile løsninger tilhører Sælger og forbliver til enhver tid Sælgers ejendom. Ophavsretten til den grafiske udformning leveret af Sælger overgår i sin helhed til Køber efter betaling for udførelsen. Køber opnår efter fuld betaling af Sælgers honorar og omkostninger, en ikkeeksklusiv ret til egen brug af det udviklede så længe der er en uopsagt drift og hosting aftale. Kildekoder til specialudviklede moduler kan på Købers foranledning udleveres i det omfang, dette er muligt. Kildekoden må udelukkende anvendes til videreudvikling af den konkrete Responsfabrikken A/S Mobile løsninger stillet til rådighed gennem det købte og må ikke videregives til tredjepart. Omkostninger i forbindelse med udlevering af kildekode afregnes særskilt efter regning. Køber opnår ingen ophavsret til Responsfabrikken A/S Mobile løsningers eventuelle kildekode eller udviklede metoder ved Responsfabrikken A/S Mobile løsningers udførelse. 13. Ansvarsbegrænsning For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber alene berettiget til erstatning for direkte tab og i øvrigt med følgende begrænsninger: Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte tab/skader, og er uanset årsag og uanset kravets art begrænset til det største af følgende to beløb: Kr ,00 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet. Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulige eksistens. Side 5 af 6

6 14. Force majeure Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- og eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger, samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører. 15. Produktansvar For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgte ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen. 16. Tvister, lovvalg og værneting Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Københavns Byret i første instans. Dansk International privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse. Side 6 af 6

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere