Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne"

Transkript

1 Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 1. Indledning I forbindelse med de politiske forhandlinger i 2010 om en ny aftale om biblioteksafgift blev det drøftet, om visse digitale værker, herunder e-bøger og digital musik/download fra nettet, skulle inddrages i ordningerne for henholdsvis biblioteksafgift for bøger og rådighedsbeløb for fonogrammer mv. Udfaldet af de politiske forhandlinger blev imidlertid, at sådanne digitale værker ikke blev inddraget. Det blev samtidig besluttet, at Styrelsen for Bibliotek og Medier (pr. 1. januar 2012 Kulturstyrelsen) i første halvår af 2011 skulle følge udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne og aflægge en faktuel rapport herom. Rapporten beskriver udviklingen i bestand og udlån af digitale online albums og fysiske albums set over en årrække. Kulturstyrelsen vil årligt afrapportere udviklingen på området til Kulturministeriets departement, herunder vedrørende musikkens udbredelse på folkebibliotekerne. 2. Baggrund 2.1. Ordningerne Nedenfor er beskrevet de forskellige ordninger. Disse er biblioteksafgift for bøger, rådighedsbeløb for fonogrammer mv. og BibZoom.dk. Ordningerne er forskellige og har forskelligt sigte, og de vil derfor ikke med fordel kunne integreres i hinanden Biblioteksafgift for bøger Danmark indførte i 1946 som det første land i verden en biblioteksafgiftsordning. Ordningen var tænkt som en kompensation til danske forfattere for det frie biblioteksudlån af deres værker. Efter Danmarks indtræden i EU blev formålet med ordningen imidlertid ændret i 1992 fra kompensation til kulturstøtte. Biblioteksafgift for bøger er således i dag en kulturstøtteordning, som sikrer forfattere m.fl. fornuftige økonomiske vilkår og incitament til at skabe dansksproget litteratur m.v. Biblioteksafgift for bøger ydes som støtte til forfattere, oversættere, komponister, illustratorer m.fl., hvis bøger står på danske folke- og skolebiblioteker. Ordningen omfatter værker på fysiske medier, herunder fysiske bøger og lydbøger på cd m.v., men ikke digitale værker som f.eks. e-bøger og e- lydbøger. Beregningsgrundlaget for ordningen er baseret på folke- og skolebibliotekernes indberetninger af deres bestand af bøger og lydbøger. Der er såle- 2

3 des ikke tale om en udlånsbaseret ordning, men en bestandsbaseret ordning. Bevillingen på finansloven til biblioteksafgift for bøger udgjorde i ,2 mio. kr. (afrundet) og blev fordelt mellem berettigede Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. blev indført i forbindelse med revisionen af biblioteksafgiftsloven i Baggrunden var ønsker fra rettighedshaverne om, at komponister, musikere m.fl. kunne få biblioteksafgift for grammofonplader mv., ligesom forfattere, komponister og andre længe havde fået afgift for trykt materiale og for tekster indlæst på lydbånd i form af biblioteksafgift for bøger. Ordningen har ikke helt samme brede kulturstøtteformål som den ordning, der gælder for bøger. Beløbet tildeles til såvel danske som udenlandske kunstnere, og ordningen er således ikke baseret på et sprogkrav, som biblioteksafgift for bøger er det. Ordningen omfatter fonogrammer i fysisk form, dvs. cd er, grammofonplader, lydbånd og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark og benyttes på folke- og skolebibliotekerne. Fonogrammerne er underlagt de samme vilkår for udlån, der gælder for bøger, hvilket indebærer, at værkerne frit kan udlånes uden vederlag til rettighedshaverne. Rådighedsbeløbet omfatter ikke digitale medier, der ikke er i fysisk form, som f.eks. musik tilgængelig via nettet. Det digitale udlån over internettet bygger på private aftaler mellem bibliotekerne og rettighedsindehavere, og rettighedshaverne kompenseres direkte via betaling fra bibliotekerne for retten til at udlåne musikken. Der henvises herom til afsnit 2.4. Rådighedsbeløbet opdeles i to lige store dele for henholdsvis de skabende og de udøvende kunstnere. Beløbet fordeles årligt efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis grammofonplader, cd er, lydbånd og andre lydbærende materialer benyttes på bibliotekerne. Beløbet fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative repræsentation i bibliotekerne med grammofonplader mv. Andre generelle kriterier kan indgå ved afgørelsen. Fordelingen af rådighedsbeløbet foretages af et udvalg med repræsentanter for rettighedshaverne. Udvalget består af syv medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for en periode på 4 år. Udvalget er beskikket for perioden

4 Bevillingen på finansloven til rådighedsbeløb for fonogrammer udgjorde for ,7 mio. kr. (afrundet). Bevillingen for 2011 blev fordelt mellem tilskudsberettigede ansøgere. 510 ansøgere opfyldte ikke kriterierne og meddeltes derfor afslag BibZoom.dk Baggrund Af lov om biblioteksvirksomhed fra 2000 (nu lovbekendtgørelse nr. 914 af 20. august 2008) fremgår det af 1, at folkebibliotekerne blandt andet skal stille musikbærende materialer til rådighed. Med loven blev udlån af musik obligatorisk for folkebiblioteker, men musikudlånet på bibliotekerne går tilbage til 1960 erne, og det udgør nu ca. 15,5 % af det samlede udlån. I takt med fremvæksten af digitale musikformater og en klar tendens til, at især unge mennesker foretrak de nye digitale formater, der især afspilles på MP3-afspillere og andre mobile afspilningsenheder, begyndte bibliotekerne at udvikle modeller til udlån af digital musik. Webstedet netmusik.dk (senere Bibliotekernes Netmusik) blev etableret i 2004 som en biblioteksservice fra danske biblioteker, som hermed tilbød deres brugere at låne musik via internettet. Webstedet blev etableret i forbindelse med og med tilskud fra den daværende kulturministers handlingsplan, Liv i musikken, som skulle støtte dansk musik og benyttelse af denne i overensstemmelse med lov om ophavsret. Netmusik.dk blev drevet af et konsortium af større danske biblioteker i samarbejde med Basepoint Media, som repræsenterede musikkens rettighedshavere og leverede indholdet til musikbasen. Udlån til brugerne foregik ved, at brugerne søgte og hentede musikken i et udlånssystem udviklet af Statsbiblioteket. Webstedet udviklede sig til det nuværende musikbibliotekssite, Bib- Zoom.dk., som i dag fungerer som en abonnementsservice, som biblioteket kan tilmelde sig. Når biblioteket har tegnet abonnement på Bib- Zoom.dk, har alle brugere i bibliotekets hjemkommune ubegrænset adgang til servicen. BibZoom.dk tilbyder musik i alle genrer. Musikken downloades eller streames til lånerens computer eller mobile afspilningsenhed. Servicen er tilgængelig døgnet rundt og året rundt. Med enkelte undtagelser abonnerer samtlige danske folkebiblioteker på BibZoom.dk. Musikken på sitet er stillet til rådighed efter aftale med KODA og NCB, der repræsenterer rettighedshaverne. Musikken leveres i forskellige formater afhængigt af, hvad biblioteket abonnerer på. 4

5 Musiknumrene kan downloades i filformatet Windows Media Audio (WMA). Kopisikringen Digital Rights Management (DRM) sikrer, at musikken kun kan afspilles i én uge fra første afspilning, så det svarer til et lån. Efter én uge ophører musikfilen med at fungere og slettes. Musikken kan også streames, hvilket betyder, at låneren kan afspille musikken live over websitet, lave playlister etc Organisation og produkter BibZoom.dk har Statsbiblioteket som juridisk og økonomisk ansvarlig for indholdet. BibZoom.dk er et samarbejde mellem netmusik.dk og Musikbibliotek.dk og er styret af en styregruppe af repræsentanter fra henholdsvis Odense Centralbibliotek, Herning Bibliotekerne og Statsbiblioteket. BibZoom.dk drives af Statsbiblioteket som indtægtsdækket virksomhed efter statens regler. Produkter og priser baseres på aftaler med rettighedshavere og leverandører af indhold og platform. Produkterne omfatter for 2012 musikdownlån, anmeldelser og artikler fra Infomedia, egenproducerede artikler, anmeldelser, og podcasts, World film, World musik (unikke digitaliseringer), World e-bøger (unikke digitaliseringer), lydhistorie, dialektprøver, World anbefalinger, lytteguides, facebookkonkurrencer og retro-reklamefilm (sidstnævnte under forudsætning af abonnement på Statsbibliotekets AV-Pakke) Betalingsmodel Omkostningerne forbundet med produkterne fordeles mellem de abonnerende biblioteker efter en nøgle, som er baseret på indbyggertallet i bibliotekets hjemkommune. Hvert enkelt bibliotek opnår således en individuel pris udregnet på baggrund af antallet af potentielle brugere. Hvert bibliotek (kommune) tegner selvstændigt abonnement og bestemmer således egenhændigt, om biblioteket ønsker at stille servicen til rådighed for kommunens borgere. Køb af abonnement på produkter fra BibZoom.dk baserer sig på et såkaldt flatrateforbrug. Det betyder, at hverken bibliotek eller brugere begrænses i forbrug samtidigt med, at prissætningen sker på et fastlagt prisgrundlag. BibZoom.dk hviler på et solidarisk princip, hvor bibliotekerne deler prisfordele og risici, og hvor fælles opbakning bag produktet spiller en afgørende rolle. I 2011 var prisen 1,65 kr. (+moms) pr. borger i den abonnerende kommune, og i 2012 er prisen 1,32 kr. (+moms). Denne betaling dækker en samlet og ubegrænset adgang til alle produkter i BibZoom.dk i hele året. Even- 5

6 tuel national forbrugsoverskridelse over 5 % varsles, og de deltagende biblioteker kan i den forbindelse genoverveje abonnementet. For så vidt angår bibliotekernes udgifter til ordningen, vides ikke hvor stor en del af vederlaget, der tilfalder rettighedshaverne og hvor stor en del, der tilfalder producenterne. 3. Musikkens udbredelse på folkebibliotekerne 3.1. Talmaterialet Nedenstående talmateriale vedrører både dansk musik og udenlandsk musik og sammenligner udviklingen i udbredelsen af såvel ikke-fysiske, digitale medier (online-tilgængelige musikalbums) som fysiske medier (cd er og grammofonplader, lydbånd samt andre analoge, lydbærende medier) på folkebibliotekerne Bestand af materialer Diagram 1 Bestand af musikalbums på folkebibliotekerne Digitale online albums Fysiske albums

7 Diagram 2 Bestand af musikalbums på folkebibliotekerne i % Digitale online albums % Fysiske albums % Kilder: Bestand af digitale albums (online-tilgængelige medier) , Statsbiblioteket Bestand af fysiske albums , DBC Bestanden af ikke-fysiske, digitale medier og fysiske medier opgøres begge i albums i diagrammerne. Det skal bemærkes, at bestandsopgørelsen af de fysiske albums omfatter flere eksemplarer af det samme album, mens bestanden af digitale albums kun omfatter ét eksemplar af hvert album. Denne fremstilling og opgørelse i diagrammerne beror på den måde, som oplysningerne er gjort tilgængelige på i forhold til bl.a. Kulturstyrelsen, og som styrelsen har kunnet bearbejde dem på. Det skal også bemærkes, at den nævnte forskel i opgørelsen skyldes, at bibliotekerne typisk ligger inde med flere eksemplarer af de fysiske albums for at kunne imødekomme udlånsefterspørgslen. Dette ikke er nødvendigt for de ikke-fysiske, digitale albums, da det samme eksemplar kan udlånes til flere lånere på samme tid. Af diagram 1 ses en ganske markant stigning i bestanden af digitale albums i perioden , og der kan ses en forholdsmæssig mindre stigning i bestanden af fysiske albums. Af diagram 2 fremgår det, at de digitale albums procentvis udgør en forholdsmæssig større og større andel af bestanden af musikværker i perioden i forhold til fysiske materialer. På BibZoom.dk s hjemmeside fremgår det, at man pr. dags dato kan søge blandt albums og tracks. 7

8 3.3. Udlån af materialer Diagram 3 Udlån af musik på folkebibliotekerne fordelt på digitale download/udlån (tracks) og fysiske udlån (albums) Digitale udlån Fysiske udlån Diagram 4 Udlån af musik på folkebibliotekerne fordelt på Digitale download/udlån (tracks) og fysiske udlån (albums) i % Digitale udlån Fysiske udlån

9 Diagram 3 viser udviklingen i udlån af henholdsvis ikke-fysisk, digital musik og musik på fysiske medier i antal udlån. Som følge af udlånsformen opgøres udlån af musik på fysiske medier i diagrammerne i antal albums, mens download af digital musik opgøres i antal tracks (numre). Det fremgår af diagram 3, at udviklingen i udlån af fysiske medier er faldende i perioden , og at der ses en stigning i samme periode vedrørende ikke-fysisk, digitalt udlån af musik. Det fremgår af diagram 4, at antallet af ikke-fysiske digitale udlån udgør en forholdsmæssig større og større andel af det samlede antal udlån i perioden i forhold til de fysiske medier. Diagram 5 Udlån af musik på folkebibliotekerne Digitale udlån målt i antal tracks Udlån af fysisk materiale omregnet til tracks Kilder: Udlån , Biblioteksstatistik, Styrelsen for Bibliotek og Medier Udlån 2010, Danmarks Statistik Statsbiblioteket vedrørende BibZoom.dk: Statistik og dataudtræk Opgørelsen af antal udlån i diagram 5 er foretaget på trackniveau. Et album er estimeret til i gennemsnit at bestå af 12 tracks, hvorfor denne omregningsfaktor er anvendt. Af diagrammet fremgår det, at antal udlån af ikke-fysisk, digital musik i perioden er stigende, og at antallet af udlån af musik på fysiske medier omregnet til tracks er faldende i perioden. 9

10 Udlånet af musik på de fysiske medier er ved den anvendte omregningsfaktor på 12 tracks pr. cd i 2010 ca. 8 gange så stort som udlånet af ikkefysisk, digital musik. Tallet for digitalt udlån af musiktracks er baseret på opgørelsesmetoder fra Statsbiblioteket, BibZoom.dk. Tallet for digitalt udlån af musiktracks for 2010 er inklusiv streaming og opgjort måned for måned over året, dog således at tallene for streaming kun har kunnet opgøres selvstændigt fra og med juli 2010 til og med december Streaming i 2010 er opgjort til i alt Det skal bemærkes, at det er sandsynligt, at en stor del tracks måske ikke ville være blevet udlånt, hvis de ikke fulgte automatisk med de andre numre på det pågældende album. Ikke-fysisk, digital musik er klart stigende i popularitet som genstand for biblioteksudlån. Det ikke-fysiske, digitale udlån udgør imidlertid fortsat kun en lille en del af folkebibliotekernes samlede musikudlån Udlån af musik i første halvår af 2011 og pr. december 2011 Udlånet af musik på fysiske medier opgøres på årsbasis af Danmarks Statistik. Tal for udlån af musik på fysiske medier foreligger først i foråret Brugen af den ikke-fysiske, digitale musik kan imidlertid opgøres løbende af Statsbiblioteket ud fra dataudtræk mv. Statsbiblioteket har oplyst, at der i første halvår af 2011 i alt er foretaget downloads af musiktracks. I perioden fra og med januar 2011 til og med december 2011 er der ifølge Statsbibliotekets oplysninger foretaget i alt downloads af musiktracks, og streaming af musiktracks udgjorde i samme periode i alt Der er altså tale om en generel stigning i benyttelsen af ikke-fysisk, digital musik fra 2007 til 2011, om end der ses et fald i omfanget af downloads og streaming fra 2010 til Dette beror ifølge Statsbiblioteket på, at færre danske borgere var omfattet af det kommunale abonnement til Bib- Zoom.dk i 2011 i forhold til Musikudlånet i de kommende år Det forventes, at der i de kommende år vil kunne ses et stabilt fald i udlånet af musik på de fysiske medier (fonogrammer såsom grammofonplader, cd er mv.), ligesom der vil være en fortsat vækst i benyttelsen af den ikkefysiske, digitale musik. Det er dog vanskeligt at vurdere, hvor hurtigt udviklingen for de ikke-fysiske, digitale udlån præcist vil gå. 10

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag Bilag Bilag 1: Folkebibliotekernes netbaserede materialer Bilag 2: Opgaver ved indkøb af netbaseret materiale Bilag 3: Arbejdsdelingen i et typisk indkøbssamarbejde Bilag 4: Elementer i infrastrukturen

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

Det Erhvervsrelaterede Projekt:

Det Erhvervsrelaterede Projekt: Det Erhvervsrelaterede Projekt: Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Vejleder: Anne-Marie

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte

Læs mere

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket ÅRSRAPPORT 2014 VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Læs mere

Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler

Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE VEST Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Betalingskortmarkedet

Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet 2014 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-569-7 Analysen er

Læs mere

Diskussionsoplæg - e-bøger på danske biblioteker

Diskussionsoplæg - e-bøger på danske biblioteker 9. september 2010 Diskussionsoplæg - e-bøger på danske biblioteker Indledning De danske folkebiblioteker har de seneste par år tilbudt brugerne adgang til både danske og udenlandske e-bøger. De udenlandske

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrencestyrelsens rapport af 1. januar 2006 1 1. Sammenfatning... 2 1.1. Forholdene på markedet for Internet-betalinger... 2 1.1.1. Gebyret for Internet-betalinger

Læs mere