HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. ArbejdsPladsVurdering - APV Formålet med at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) er at opnå, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøforhold, og at virksomheden arbejder løbende og systematisk med at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. APV en skal være skriftlig, men virksomheden kan frit vælge, efter hvilken metode en APV skal udarbejdes. Valgfriheden gør det muligt at finde en metode, der passer til virksomhedens organisation, kultur og traditioner for samarbejde. Metoden skal blot kunne opfange de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, der er på virksomheden. Arbejdet med APV er en løbende proces, der kan illustreres således: I stedet for at anvende et traditionelt APVskema med afkrydsningsmuligheder, kan skemaet også opbygges som et spørgeskema, hvor sikkerhedsgruppen og/eller medarbejderne kort beskriver deres arbejdsmiljø ud fra nogle åbne spørgsmål. Et eksempel på et sådan skema er vist på modsatte side. Udfyldes APV-skemaerne af hver enkelt medarbejder, bør de instrueres i det, ligesom der bør være mulighed for at få hjælp fra sin sikkerhedsrepræsentant, hvis der er behov for det. Opfølgning Kortlægning Prioriteret handlingsplan for løsning Vurdering Sygefravær 1

3 1. Hvad er der godt ved dit arbejde? Hvordan er dit arbejdsmiljø? 2. Har du gode idéer til, hvordan indretningen af din arbejdsplads kan blive (Arbejdsstillinger, pladsforhold, belysning, temperaturer, træk, støv, støj, røg, udsugning og andet) 3. Har du gode idéer til, hvordan dit arbejde i øvrigt kan blive (Ensidigt gentaget arbejde, indflydelse på eget arbejde, trivsel, samarbejde, arbejdspres og andet) 4. Har du sommetider smerter eller andre gener på grund af arbejdet? (Hvilke - og hvad er årsagerne) 5. Er der forhold på din arbejdsplads, som irriterer dig? De udfyldte skemaer samles, vurderes og prioriteres af sikkerhedsgruppen. Herefter igangsættes arbejdet med at løse problemer ved, for de problemer, som ikke umiddelbart kan løses, at udarbejde en plan for, hvordan de så kan løses. For hvert problem udarbejdes et APV-arbejdsskema, hvor det fremgår: Hvad problemet er Hvad årsagen til problemet er Hvordan problemet løses Hvem der er ansvarlig og med hvilken frist Hvornår og hvordan kontrol foretages 2

4 Et eksempel på et APV-arbejdsskema er vist på modsatte side. Vær opmærksom på, at virksomhedens sygefravær skal indgå i arbejdspladsvurderingen. Det betyder, at der for eksempel senest i forbindelse med udarbejdelsen af APV-arbejdsskemaer skal tages stilling til, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan tænkes at medvirke til virksomhedens sygefravær. Er det tilfældet, skal også disse forhold behandles i arbejdspladsvurderingen og således beskrives på et APV-arbejdsskema. Det må anbefales kun at sætte arbejdet i gang med det antal problemer, der kan overskues og gennemføres inden for en overskuelig tidsperiode. Det er vigtigt, at alle får mulighed for at følge APV- arbejdet. Derfor skal alle medarbejdere have information om status for APV, for eksempel ved opslag af liste over alle de problemer, som medarbejderne har peget på, over de problemer, der er blevet prioriteret og hvem de ansvarlige er. Denne vejledning er struktureret, så den kan bruges i APV arbejdet. Checklisterne, som findes under de enkelte afsnit, kan bruges til at danne et billede af arbejdsmiljøet på lageret eller vareterminalen. På findes eksempler på en række andre checklister. 3

5 APV Arbejdsskema Problem: Årsag: Løsning: Plan (hvem går hvad hvornår?): Kontrol (ansvarlig og frist): 4

6 Indholdsfortegnelse ARBEJDSPLADSVURDERING - APV INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSFREMME PSYKISK ARBEJDSMILJØ Arbejdsopgaven Indflydelse og udviklingsmuligheder Meningsfuldhed Faglig og social støtte og anerkendelse Tryghed og forudsigelighed Forebyggelse ERGONOMISKE FORHOLD Løft Skub og træk Ensidigt Gentaget Arbejde og Ensidigt Belastende Arbejde Vibrationer ULYKKER Bulkstabling Reoler Færdselsveje Flugtveje Tekniske hjælpemidler Brand og eksplosion Opbevaring, transport og håndtering af farligt gods FYSISK ARBEJDSMILJØ Indeklima Lys Støj

7 Sundhedsfremme Arbejdspladsen kan have stor betydning for, om medarbejderne har et sundt liv - både fysisk og psykisk. Det drejer sig ikke kun om, at arbejdspladsen bidrager til, at medarbejderne ikke bliver syge, men også om, at den kan bidrage til at gøre medarbejderne sundere. Det kan være gennem at påvirke medarbejdernes vaner, normer og holdninger og gennem at skabe nogle rammer, som gør det nemmere at træffe sunde valg. For eksempel kan arbejdspladsen vælge at bidrage til rygeafvænning, firmaidræt, kostplanlægning, motionshold, styrketræning, helbredsplanlægning, sund mad i kantinen, køre sundhedskampagner, arrangere debatmøder mv. Sundhedsfremme og et godt arbejdsmiljø kan godt hænge sammen. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøet er godt, så medarbejderne har overskud til at træffe sundere valg. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om en række forhold på arbejdspladsen: Hvad arbejdet indeholder, hvordan arbejdet bliver tilrettelagt samt om ledelse, støtte og kommunikation på arbejdspladsen. Det gode arbejde er: Arbejdskrav, der passer til, hvad den ansatte kan Indflydelse og mulighed for udvikling At arbejdet opleves meningsfuldt Faglig og social støtte og anerkendelse Tryghed og forudsigelighed i arbejdet. Arbejdsopgaven De ansatte, der har passende udfordringer og hverken har for meget eller for lidt at lave, trives bedst. Arbejdspres over flere uger kan medføre stress hos medarbejderen, og det skal undersøges, om arbejdet kan tilrettelægges anderledes. Er opgaverne for svære, må det undersøges, om uddannelse og instruktion kan være en løsning. Er arbejdet for let eller for kedeligt, kan det medføre træthed og ligegyldighed hos medarbejderen. En løsning kan være at udvide medarbejderens opgaver, for eksempel med reparationsopgaver eller med planlægning og kontrol. Indflydelse og udviklingsmuligheder Medarbejdere trives bedst, når de har medbestemmelse over eget arbejde. Det vil for eksempel sige, når man har indflydelse på sine opgaver, sin arbejdstid, valg af metoder og værktøjer og indretning af arbejdspladsen. Selvstyrende grupper, hvor gruppen tildeles opgaver og selv fordeler dem mellem sig, har vist sig at kunne være et godt middel mod stress. Det er dog vigtigt at lave retningslinier for selvstyrende gruppers ansvar og roller. Selvstyrende grupper har også vist sig at kunne give mulighed for udvikling. Kompetenceudvikling og uddannelse er vigtige elementer i den udvikling. 6

8 Psykisk arbejdsmiljø Ja Nej Kan det Er forholdet mellem krav og ressourcer for den enkelte medarbejder passende? Er forventninger og krav klare? Har medarbejderne indflydelse på eget arbejde? Giver arbejdet mening for alle medarbejdere? Er der forudsigelighed i arbejdet? Er der tilstrækkelig social støtte på arbejdspladsen? Anerkendes medarbejderne for deres indsats? Foregår der mobning eller chikane på arbejdspladsen? Meningsfuldhed Det er en fordel, at medarbejderen kan se, hvilken betydning netop hans arbejdsfunktion har for produktionen, og hvordan den hænger sammen med det øvrige arbejde på virksomheden. Medarbejdere kan for eksempel arbejde sammen med andre afdelinger i udviklingsprojekter. De kan oplyses om, hvordan det går i virksomheden, og hvordan kvaliteten af deres arbejde påvirker resten af produktionen. Faglig og social støtte og anerkendelse Det er vigtigt, at en god arbejdsindsats anerkendes både af ledelsen og af kollegerne, og at medarbejderen får feed-back på sit arbejde. Ledelse og kolleger bør være parat til at støtte og yde hjælp, når en medarbejder på den ene eller anden måde er i tvivl eller har brug for at tale om et problem. Tryghed og forudsigelighed Det skal være klart for medarbejderne, hvad deres opgaver er, og hvilke krav der stilles til dem. Medarbejderne bør så vidt muligt - i de store linier - oplyses om, hvad der forventes at ske på virksomheden, så ængstelse og uvished undgås, og så det bliver muligt at omstille sig til eventuelle forandringer. For eksempel kan overskuelige arbejdsplaner jævnligt fremlægges for medarbejderne. Det øger også medarbejdernes evne til at træffe rigtige beslutninger. Forebyggelse Et signal på belastninger i det psykiske arbejdsmiljø kan være: En hård tone og vrede blandt medarbejderne At medarbejderne bliver mere og mere passive og ligeglade med deres arbejde Mobning og chikane, hvor en medarbejder over længere tid udsættes for drillerier og krænkende handlinger fra kolleger eller ledelse Højt sygefravær eller høj personaleomsætning. 7

9 Disse reaktioner kan hænge sammen med for eksempel stress, manglende løsning af konflikter eller usikkerhed i forbindelse med omstruktureringer og mulige fyringer. Observeres faresignaler, eller opleves det psykiske arbejdsmiljø at være forringet, skal sikkerhedsrepræsentant, tillidsmand og leder kontaktes. Ledelsen på et højere niveau kan kontaktes, hvis den nærmeste ledelse tager del i mobning eller chikane. En systematisk kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø med hjælp udefra kan være en god måde at komme i gang med indsatsen. Ligeledes kan medarbejdersamtaler være en måde at starte på og et fællesmøde i afdelingen kan være et næste skridt. Ergonomiske forhold Hvor medarbejdere løfter, bærer, trækker eller skubber kan der være en risiko for overbelastning af kroppen. Forholdene på arbejdspladsen og arbejdets organisering skal forebygge, at kroppen overbelastes, men den enkelte medarbejders fysiske form er også afgørende for, om kroppen overbelastes. Når sikkerhedsorganisationen vurderer virksomhedens ergonomiske forhold i forbindelse med manuel håndtering og transport foretages en helhedsvurdering. Ved en helhedsvurdering indgår alle faktorer i vurderingen og således ikke bare den enkelte håndtering, men også blandt andet, hvor hyppigt den gentages og med hvilken varighed. Som rettesnor kan det være en god idé at være særlig opmærksom, hvis: - Der løftes byrder over 15 kg. - Der bæres byrder over 12 kg. - Løft kun vanskeligt kan finde sted tæt på kroppen - Løft kun vanskeligt kan finde sted i højder mellem midt på låret og albuehøjde - Der løftes mere end sammenlagt 3 tons om dagen - Der trækkes og skubbes byrder på hjul med en vægt, der overstiger 200 kg. - De enkelte medarbejdere fortager mere end 30 løft i timen og 200 løft om dagen - Hældninger herunder hældninger på ramper overstiger 1:50 - Underlaget ikke er fast, jævnt og plant. Skader og lidelser opstået som følge af løft, træk eller skub forebygges bedst ved at mekanisere de manuelle arbejdsfunktioner, for eksempel ved brug af selvkørende palleløftere/ekspeditionsvogne, plukkekraner, automatreoler, plukkeanlæg, pallevendere, transportbånd og wrappere. På findes flere eksempler på tekniske hjælpemidler. Alle medarbejdere skal være grundigt instrueret i arbejdet - også i hvordan de skal udføre arbejdet uden at overbelaste sig selv. Til den opgave kan der lokalt uddannes instruktører, der ved nyansættelser og i det daglige instruerer kollegerne i arbejdsteknik og lignende. 8

10 Løft Ja Nej Kan det Foretages unødige løft? Løftes byrder, der vejer over 15 kg.? Bæres byrder, der vejer over 12 kg.? Løft Mange tunge løft kan undgås ved, at arbejdsgange og rutiner jævnligt gennemgås med henblik på at undgå mange og tunge løft. Da unødige løft kan være en tidsrøver, kan der også være penge at spare. Tunge løft med lange rækkeafstande, og i højder under midt på låret og over albuehøjde, skal begrænses. Der kan f.eks. benyttes løfteborde eller løftevogne til at regulere byrdens højde. Paller kan placeres direkte på U-formede løftebord med palleløfter eller stabler. Tunge løft i højder over skulderhøjde skal begrænses. Skal varer placeres over skulderhøjde, skal der bruges stabler eller lignende. Paller med varer tages ned med stabler til god håndteringshøjde. Skal varer plukkes fra reoler, skal de være lette at komme til. Det skal være muligt at stå oprejst under vangen. Er det ikke muligt, skal det være let at trække varen eller pallen ud af reolen. For eksempel kan reolerne have palleskuffer. Man kan også bruge en stabler til at trække pallen ud, hvorefter der kan plukkes fra pallen. Der findes også stablere, hvorpå der er monteret en plukkekran, så manuelle løft undgås. Der Løftes tæt på kroppen i højder, der svarer til mellem midt på låret og albuehøjde? Løftes over skulderhøjde? Løftes mere end 3 ton om dagen? Foretager nogle medarbejdere mere end 30 løft i timen eller 200 løft om dagen? Plukkes manuelt i reoler eller lignende, hvor man ikke kan stå op under vangen? Er der den fornødne friplads omkring medarbejderne, når de løfter? Er emballagen god at håndtere og kan eventuel tekst nemt læses? Foretages manuel tømning/fyldning af containere? Foretages manuel pallefoliering? skal være den fornødne plads til at løfte. Når varer plukkes manuelt, er emballagen optimal, når den er stabil og forsynet med håndtag, bærehuller eller lignende gode 9

11 bæreflader. En god emballage sikrer let genkendelse af varen og giver oplysninger om collivægt, eventuelle anhugningssteder og håndteringsoplysninger. Sort skrift på hvid baggrund ses bedst. Farvekoder bør kun anvendes i begrænset omfang, og farverne rød og grøn bør ikke anvendes. Varer i containere transporteres ofte uden paller, hvilket kan medføre løft under knæhøjde og over hovedhøjde. Tømmes eller fyldes containere ofte, er det mest optimale, at gods leveres pakket og stablet på en sådan måde, at det kan læsses og losses ved hjælp af tekniske hjælpemidler, for eksempel med brug af push/pull-system monteret på truck. Tømmes/fyldes containere sjældent, eller kan arbejdet ikke mekaniseres, kan der anvendes andre tekniske hjælpemidler som for eksempel transportbånd eller rullebånd, så bæringen reduceres. Opgaven med manuel tømning eller fyldning af containere, bør i den udstrækning det er muligt, fordeles på flest muligt medarbejdere. Den samlede løftede vægt pr. ansat pr. dag bør ikke overstige: 6 ton pr. dag for løft i underarmsafstand 3 ton pr. dag for løft i 3/4-armsafstand. Foregår pallefoliering/wrapning ofte, er det bedst at anvende automatisk folieringsmaskine. Folieringsmaskiner har oftest en kort rampe, så stablere og palleløftere kan køre op på folieringsmaskinens platform. Skubbes eller trækkes stablere og palleløftere manuelt, må rampernes hældning ikke overstige en hældning på 1:50. Det vil sige, at rampen skal være 5 meter lang, hvis højdeforskellen er 10 cm. En hældning på 1:20 kan dog accepteres, når rampen er kortere end længden af transportvognen. Skub og træk For nogle skub- og trækopgaver gælder, at de med fordel kan mekaniseres ved for eksempel at bruge selvkørende palleløftere, rullecontainer og bur-transportere. Tekniske hjælpemidler af den art kan øge effektiviteten. Skub Vægt af Hjælpemiddel og træk byrde 200 kg. eller Manuelt fremførte derunder transportvogne kg. Manuelt fremførte trans- portvogne eller, hvis andre faktorer betyder, at manu- el transport er kritisk, selvkørende hjælpemidler som selvkørende palleløf- tere, rullecontainer og burtransportere 500 kg. eller Selvkørende palleløftere, derover rullecontainer og bur- transportere mv. Skub og træk forekommer ikke kun ved skub og træk af transportvogne, men ofte også som indledning eller afslutning på et løft. En forudsætning for at der kan skubbes og trækkes manuelt er, at underlaget er jævnt og plant. 10

12 Skubbes eller trækkes transportvogne, er det bedre at skubbe end at trække, hvis transportvognen er indrettet til at skubbe. Skub og træk Ja Nej Kan det Undgås skub og træk af byrder på over 500 kg.? Er underlaget jævnt og plant? Er håndtag på transportvogne placeret korrekt og har de den rigtige størrelse? Er hjul på transportvogne mindst 10 cm. i diameter? Er der tilstrækkeligt med plads, hvor der udføres træk og skub? Er der tilstrækkelige oversigtsforhold? Bruger medarbejderne fastsiddende sikkerhedssko, med stødabsorberende såler? Undgås at der skubbes eller trækkes manuelt på hældninger, der overstiger 1:50? Det er kraften, der skal præsteres for at igangsætte, vedligeholde, dreje og opbremse et læs, der er afgørende og den afhænger ikke bare af vægten, men også af for eksempel friktionen i hjulene og modstanden fra underlaget. Hvis det kan måles, for eksempel med en fiskevægt, er den mest præcise retningslinje for skub og træk, at igangsætningskraften ikke bør overstige 400 Newton (40 kg.) og at vedligeholdelseskraften ikke bør overstige 200 Newton (20 kg.). Retningslinien kan imidlertid ikke altid anvendes i praksis, hvorfor en rettesnor alene baseret på vægt eventuelt kan være nyttig. Praktiske erfaringer peger på, at hvis totalvægten af en byrde på hjul er over 500 kg., vil skub og træk næsten altid være problematisk, mens det næsten aldrig er problematisk, hvis byrden ikke overstiger 200 kg. Den nærmere vurdering kan illustreres som vist i tabellen. Transportvogne, der skubbes eller trækkes, skal have greb med varierende højde. Lange håndtag, hvor der kan gribes i forskellige højder, er en simpel løsning. Ved skub bør hænderne kunne placeres i højde på ca. 70% af medarbejderens skulderhøjde (ca. 100 cm. fra gulv). Ved træk bør hænderne kunne placeres lavere. Ved vending og drejning kan det være hensigtsmæssigt at kunne placere hænderne højere. Bredden på kørehåndtag til to hænder bør være ca. 45 cm. og tykkelsen 3-4 cm. Hjul på rullepaller og rullecontainere bør være mindst 10 cm. i diameter. 11

13 Der skal være tilstrækkelig plads til, at transportmateriel med læs kan skubbes/trækkes, uden at medarbejderne skal arbejde i akavede arbejdsstillinger eller foretage pludselige retningsskift. Medarbejderne skal bruge fastsiddende sikkerhedssko. Træsko uden hælkappe må ikke bruges. Skubbes eller trækkes transportvogne manuelt, må rampernes hældning ikke overstige en hældning på 1:50. Det vil sige, at rampen skal være 5 meter lang, hvis højdeforskellen er 10 cm. En hældning på 1:20 kan dog accepteres, når rampen er kortere end længden af transportvognen. Ensidigt Gentaget Arbejde og Ensidigt Belastende Arbejde Ensidigt gentaget arbejde bør undgås. Medarbejderne bør have en fysisk og psykisk varieret arbejdsdag. Variationen kan for eksempel skabes ved, at medarbejderne har forskellige jobfunktioner eller roterer mellem forskellige jobfunktioner. Ensidigt gentaget Ja Nej Kan det arbejde og ensidigt belastende arbejde Undgås ensidigt gentaget arbejde? Undgås ensidigt belastende arbejde? Har medarbejderne en fysisk og psykisk varieret arbejdsdag? Roteres mellem forskellige jobfunktioner? Der kan skabes en rotation mellem forskellige jobfunktioner, der påvirker led og muskler forskelligt. Det har ingen effekt at rotere mellem plukning af forskellige varetyper, hvis arbejdsstillingerne og arbejdsprocessen er den samme. Arbejdet på et lager eller en vareterminal er ofte stående eller gående arbejde, der kan være ensidigt belastende for ben og ryg. Det kan imødegås ved at indrette siddende arbejdspladser, der skal benyttes jævnligt i arbejdsprocessen. Højrepetitivt arbejde, det vil blandt andet sige arbejde med en cyklustid på mindre end 30 sekunder, anses for at indebære risiko for helbredsskade, hvis arbejdet udføres mere end halvdelen af arbejdstiden eller ca. tre til fire timer dagligt. Vibrationer Ved køb af kørende materiel skal der vælges maskiner med et lavt vibrationsniveau. Det er afgørende, at hjulkonstruktion og dæk passer til underlaget. 12

14 Vibrationer Ja Nej Kan det Har alle personbetjente maskiner et lavt vibrationsniveau? Er der vibrationsdæmpende sæder eller platforme i køretøjer? Undgås det, at der køres for stærkt? Er underlaget jævnt? Er tekniske hjælpemidler udformet, så de belaster kroppen mindst muligt? Køretøjet bør have et vibrationsdæmpende sæde eller platform, der passer til køretøjet. Føreren skal være instrueret i indstilling af sædet. Et luftaffjedret sæde er bedst, da det er effektivt og i flere tilfælde indstiller sig automatisk efter førerens vægt. Selv til køretøjer, der har en meget lav indbygningshøjde, findes der effektive vibrationsdæmpende sæder. Sænk farten. Der må aldrig køres så stærkt, at sædet banker på stoppene i sædet. Underlaget skal være jævnt. Selv om kørsel med for eksempel truck i sig selv ikke er fysisk krævende, er en god fysisk form hos føreren med til at forebygge skader. Helkropsvibrationer kan skade ryggen. I 2002 blev rygskader som følge af helkropsvibrationer anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Ulykker Det bedste grundlag for at forebygge ulykker opnås ved, at ledelse og medarbejdere løbende har fokus på ulykker og nærvedulykker. Der er udviklet og afprøvet en lang række metoder til at holde fokus på ulykkesforebyggelse. Arbejdstilsynet har udviklet en metode til ulykkesanalyse, hvor man lærer af ulykker og nærved-ulykker. Ulykker Ja Nej Kan det Er der løbende fokus på forebyggelse af ulykker? Bliver medarbejdere instrueret og uddannet forsvarligt? Arbejdes der på at skabe bedre holdninger blandt medarbejderne? 13

15 At foretage jævnlige sikkerhedsrunder, hvor sikkerhedsgruppen ser hele lageret efter for ulykkesrisici, er også effektivt. Der kan for eksempel være tale om inspektion af reoler, oprydning og anhugningsgrej. Instruktion og uddannelse både af nyansatte og af mere rutinerede er vigtige at holde ved lige, f.eks. omkring anhugning, hvor der opstår mange ulykker på lager og terminalområdet. Bulkstabling Underlaget, der stables på, skal være plant og stærkt nok til at sikre, at byrden ikke synker ned. Varen, der stables, skal være så stabil, at den ikke synker sammen i de nedre lag. Hvor der er risiko for, at emballagen kan beskadiges, f.eks. ved udsættelse for fugt, varme eller tryk, bør der ikke bulkstables. Det kan for eksempel være tilfældet for plastdunke og papkasser. Bulkstabling Ja Nej Kan det Er underlaget plant og kan det bære byrden? Bulkstabling skal være sikret mod påkørsel. Hjørnerne er mest udsat. Paller, der stables i flere lag, skal, hvor dette er muligt, stables i forbandt, alternativt kan plader anvendes til trykfordeling, ligesom andre metoder, der sikrer mod væltning, kan anvendes. Ved sammenstabling af flere forskellige varer eller emballagetyper skal der altid være reoler. Bulkstabling i én række må kun foretages op ad væg, eller hvor der er foretaget særlig afstivning af rækken. Afstivning af bulkstablede løse sække er som regel nødvendigt. Reoler Reolerne skal være tydeligt mærket med maksimalt tilladte belastning. Det kan være for enden af reolen eller med jævne mellemrum på reolhylderne. Reoler, stiger og hylder skal være ubeskadigede. Endestiger skal være beskyttet mod påkørsel enten med værn eller særlige forstærkninger. Er varens emballage stabil? Er varens emballage vejrbestandig? Er bulkstablinger sikret mod påkørsel? Stables paller i forbandt? Er der reoler, hvor der stables flere forskellige emballagetyper? 14

16 Hylderne skal hælde svagt bagud og være forsynede med pallestop, så pallerne altid kan placeres korrekt. Bruges paller som hylde, skal det være godkendte standardpaller, ikke engangspaller. Defekte paller må ikke anvendes! Reoler skal boltes sammen to og to eller mod væg. Enkeltreoler kan dog benyttes, hvis de boltes fast i væg, gulv eller loft. Palleskuffer skal være tydeligt mærket på siderne, f.eks. med sort/gule striber. Reoler Ja Nej Kan det Er reolerne korrekt mærket? Er der pallestop i reolerne? Er reolstiger og hylder ubeskadiget? Er endestiger beskyttet mod påkørsel? Hælder hylderne svagt bagud? Er reoler forsvarligt fastgjort? Er palleskuffer tydeligt afmærket på siderne? Færdselsveje På lagerpladser og i lagerhaller, hvor der også kommer andre end virksomhedens egne ansatte, gælder færdselsloven. I de tilfælde, hvor det kun er virksomhedens egne ansatte, der færdes i området, skal Færdselsveje Ja Nej Kan det Er der udarbejdet og implementeret færdselsregler? Er færdselsvejene plane og jævne? Er gående trafik sikret? Er færdselsveje skridsikre? Er færdselsvejene overskuelige? Fjernes affald fra færdselsvejene omgående? Er der tilstrækkelig plads på færdselsvejene? Er døre og portåbninger tilstrækkeligt store? Er ramper tilstrækkeligt brede? Er færdselsvejene afmærket korrekt? sikkerhedsorganisationen sørge for, at der udarbejdes og implementeres færdselsregler. Man kan med fordel bruge færdselsloven som eksempel og bruge afmærkning og skiltning som på offentlige veje. Færdselsvejene skal være plane og jævne. Der må ikke være huller. De skal have en bæreevne, der svarer til den belastning, der opstår ved transporten. Gående og kørende trafik bør adskilles, ikke mindst ved snævre pladsforhold. Fortove kan for eksempel være forhøjede i 15

17 forhold til kørevejene. Andre gangarealer bør være markeret, for eksempel med påmaling af striber på gulvet. Det er vigtigt at have en passende afstand fra færdselsveje for køretøjer til døre, porte og anden passage for gående færdsel. Ingen færdselsveje må være glatte. Specielt ramper er farlige, hvis de er glatte. Spildte væsker, pulver eller lignende skal fjernes omgående. Arbejdes i et vådt miljø, hvor færdselsvejene konstant er våde, skal underlag, køretøjernes hjul og fodtøj være udformet til at forhindre, at køretøjer eller medarbejdere skrider. Der findes underlag, dæk/hjul og sko, som er skridsikre, også til miljøer, hvor der konstant er olie eller vand på færdselsvejene. Gulve belagt med riste giver desværre støjgener. Hvor færdselsveje er uoverskuelige ved sving eller andet og der kan være risiko for ulykker, skal der monteres spejle eller andet, der gør det muligt at orientere sig. Kørevejene skal holdes ryddelige. Affald fjernes omgående. Snore, plastbånd, tape, ståltråd mm. medfører defekte køretøjer, forlænger bremselængden og øger risikoen for snubleulykker. Færdselsvejene skal være tilpasset efter transportmidlerne, størrelsen på godset og de manøvrer, der foretages. Sikkerhedsorganisation bør foretage en systematisk vurdering af færdselsvejene på lageret. Døre og portåbninger skal være mindst 20 cm. større end det emne, der passerer. Hvor selvkørende eller førerløse arbejdsredskaber, f.eks. conveyer og bånd passerer gennem åbninger samtidig med eventuel gående trafik, skal der være mindst 50 cm. sikkerhedsafstand. (Se tegning). Er dette ikke muligt, skal det sikres, at gående og kørende trafik ikke samtidig passerer gennem åbningen. Det kan for eksempel være lysregulering med personsensorer. 16

18 Ramper skal være mindst 125 cm. brede. Ramper, der benyttes af selvkørende transportmateriel, skal være mindst 70 cm. bredere end sporvidden. For hånddrevne redskaber skal bredden være mindst 50 cm. større end sporvidden. Etageadskillelser, mezzaniner, ramper og lignende skal mærkes med højst tilladelig belastning. Arealet foran reoler med palleskuffer skal markeres tydeligt og kan ikke betragtes som færdselsvej for trucks og lignende. Det markerede areal skal mindst have en dybde svarende til en pallelængde. Flugtveje Flugtveje Ja Nej Kan det Er flugtvejene tydeligt afmærket? Er flugtveje altid ryddet? Er flugt og beredskabsplaner opdateret? Der skal være et tilstrækkeligt antal flugtveje og nødudgange. Elevatorer må ikke indgå i en flugtvej. Indgår rulle- eller skydeporte i flugtvejen, skal disse være forsynet med en dør, der kan åbnes uafhængigt af porten. Flugtveje må ikke blokeres. For at sikre dette, kan der opmærkes kritiske zoner, hvor der ikke må placeres gods eller køretøjer. Husk at opdatere flugt- og eventuelle beredskabsplaner ved ændringer af arbejdsstedets indretning og arbejdets organisering. Brug de lokale brandmyndigheder, som ikke kun er en kontrolinstans, men også er behjælpelige med gode råd og idéer. Tekniske hjælpemidler Tekniske Ja Nej Kan det hjælpemidler Overholder alle tekniske hjælpemidler gældende regler for funktion og udformning? Er alle tekniske hjælpemidler udformet optimalt? Vedligeholdes de tekniske hjælpemidler? Er der udarbejdet vedligeholdelsesplaner? Er der brugs- og vedligeholdelsesvejledninger til alle tekniske hjælpemidler? Har alle, der bruger tekniske hjælpemidler, fået grundig instruktion? Har førere af f.eks. kraner og trucks alle de nødvendige certifikater? Overholdes alle sikkerhedsregler altid for alle tekniske hjælpemidler? Opfriskes og fastholdes rutiner, adfærds- og sikkerhedsregler regelmæssigt? Bærer alle påbudt sikkerhedsudstyr? 17

19 For at kunne forebygge ulykker, er det en vigtig forudsætning, at de tekniske hjælpemidler overholder gældende regler for funktion og udformning. De skal vedligeholdes og regelmæssigt efterses. Det er en god idé at udforme skriftlige vedligeholdelsesplaner for alt teknisk udstyr. Også hvor det ikke er lovpligtigt, er det den nemmest måde at holde styr på udstyret på. Sikkerhedsorganisationen skal før indkøb af hjælpemidler sætte sig grundigt ind i regler og vejledninger. CE-mærket betyder jo ikke, at hjælpemidlerne i praksis er velegnede. Vær opmærksom på, at der er særlige regler ved brug af tekniske hjælpemidler i relation til alder. Til visse tekniske hjælpemidler kan der også være krav om uddannelse eller certifikat. Kraner Vær opmærksom på, at kraner kræver periodisk eftersyn og kontrol af sagkyndig. Kranføreren skal have kranførercertifikat, såfremt kranen har mindst én mekanisk bevægelse udover hejse- og firebevægelsen og kranen samtidig har en maksimal tilladelig belastning på over 5 tons. For lastbilmonterede kraner er grænsen 8 tonsmeter (tons gange meter). Anhugning En anhugger skal være fyldt 18 år. Til alle maskiner og sikkerhedskomponenter skal der være danske brugs- og vedligeholdelsesanvisninger, der er let tilgængelige for brugerne. Arbejdsgiveren har ansvar for, at brugerne er instrueret i betjening af de tekniske hjælpemidler og herunder i begrænsninger i brugen. Særlig instruktionsforpligtelse påhviler arbejdsgiveren i forhold til unge under 18 år. Der kan for eksempel uddannes instruktører blandt medarbejderne. Hvor der både er anhugger og kranfører, skal disse være i visuel kontakt. Anhuggeren kan dirigere kranføreren med standardbevægelser eventuelt via videokommunikation. Ulykker kan også ske, hvor anhugningsopgaven er blevet rutine, og hvor anhugger og kranfører er vant til at arbejde sammen. Rutiner, sikkerhed og signaler skal derfor regelmæssigt genopfriskes. Anhuggeren skal altid bære sikkerhedshjelm og sikkerhedsfodtøj, samt egnede arbejdshandsker. Andre, der opholder sig i området, skal altid bære hjelm. Anhugning skal altid ske meget omhyggeligt, også selv om det er blevet en rutineopgave. Anhuggeren skal altid sikre sig, at 18

20 defekt udstyr, stropper og lignende, ikke anvendes. Derfor skal udstyret ses efter, FØR der anhugges. Defekt udstyr eller udstyr uden CE-mærkning skal fjernes fra arbejdspladsen. Wirer, der kinker eller har strittere, skal kasseres omgående. Det er forbudt at stå på en byrde, der er anhugget og løftet fra underlaget. Ophold under løftet byrde er forbudt. Skal byrden køres over en færdselsvej, må al trafik vige for byrden. Kørende kraner skal være forsynet med roterende blink eller akustisk signal, der går i gang, når kranen bevæger sig i områder, hvor anden færdsel kan finde sted. Gaffeltruck Føreren af en gaffeltruck skal have førercertifikat, ifald trucken har en løftehøjde på over 1 m.. bagtil, uden at truckføreren overbelaster nakke og hals. Ved af- og pålæsning ved rampe skal lastbilen/anhængeren altid afklodses, før trucken kører på ladet. Ved kørsel på skrånende areal, for eksempel ramper, skal trucken altid køre baglæns. Lad være med at efterlade trucken i gear med håndbremsen trukket. Hvor færdselsloven gælder, skal trucken være forsynet med advarselstrekant og eventuelt blink. Løftevogne og ekspeditionsvogne Selvkørende løftevogne skal være indrettet, så føreren beskyttes mest muligt. Ulykker med gaffeltruck kan også ske på grund af uhensigtsmæssig adfærd. Den hensigtsmæssige adfærd skal holdes vedlige ved, at sikkerhedsgruppen jævnligt genopfrisker og fastholder reglerne. Truckens gafler skal altid holdes så lavt som muligt. Når den parkeres, skal gaflerne tippes helt ned mod jorden. Under kørsel skal gaflerne være sænket så langt ned som muligt. Hvis der er læs, skal masten tiltes bagud, ellers holdes gaflerne vandret. Også når der bakkes, skal føreren sikre sig et godt udsyn. Trucks skal være forsynet med hensigtsmæssigt placeret spejle. Bakkamera er en måde at sikre udsynet 19

21 Føreren skal kunne se over byrden eller køre baglæns. Styres vognen ved, at føreren går foran med en stang, skal vognen omgående bremse, når stangen løftes eller slippes. Vognen skal endvidere være udstyret med en dødemandknapfunktion. For løftevogne, hvor føreren står på en platform foran eller bagpå vognen, skal vognen omgående stoppe, når føreren træder ned af platformen. Der må ikke monteres ekstraudstyr, som for eksempel ordreholdere, der forhindrer føreren i at komme af platformen hurtigt. Føreren må ikke springe af løftevognen, mens denne er i fart. En eventuel ståplatform skal være skridsikker. Ekspeditionsvogne bør være forsynet med vinger, der beskytter føreren mod påkørsel. Vingerne bør placeres, så de udgør et værn rundt om føreren. Det er bedst med solide vinger, der dækker helt ned til platformen. Vinger bestående af enkelte stænger, der peger bagud, kan ikke anbefales, da de ved bagudkørsel kan hænge fast i reolstiger, vognstivere og lignende. Der er udviklet tekniske hjælpemidler til transport af de fleste rullecontainere, så medarbejderne slipper for at skubbe og trække. Folieringsmaskiner Folieringsmaskiner har oftest en rampe, så stablere og palleløftere kan bruges til at placere paller med gods. Rampen er ofte meget kort, hvilket kan være årsag til, at læsset tipper. Det anbefales, at folieringsmaskiner forsænkes i gulvet. Varmekrympning og skæring med varm tråd kræver udsugning, hvis der udvikles sundhedsskadelige dampe. Rullecontainere Anvendelse, konstruktion og vedligeholdelse af rullecontainere er beskrevet i vejledningen fra BAR transport og engros: Vejledning om transport af dagligvarer. Vær særlig opmærksom på risikoen for fingerskader. Rullecontainere skal have hensigtsmæssigt placerede håndgreb, der beskytter hænderne. Håndholdt værktøj Noget håndholdt værktøj som krympe- og klammepistoler skal også efterses og vedligeholdes. En defekt krympepistol kan give alvorlige forbrændinger. 20

22 Stiger Stiger er ikke velegnede til plukkeopgaver. Nedtag paller med stabler og pluk derefter varen fra pallen. Kun lette og lethåndterlige byrder kan transporteres på løse stiger. Tilfælde hvor flere end få trin skal forceres kan undtagelsesvist accepteres, når begge hænder kan være fri ved op- og nedstigning. Løfteborde Løfteborde skal være mærket med max. tilladt belastning. Løftehøjden må højst være 1,7 m. over gulvet, og bordet skal være udstyret med en dødmandsknapfunktion. Der må ikke være klemningsfare under bordet. Dette kan sikres enten ved føleliste på bordets underkanter eller ved, at der under bordet er en frihøjde på mindst 12 cm. Transporteres gods på løfteborde med hjul, skal bordet altid være sænket helt. Brand og eksplosion Brand og Ja Nej Kan det eksplosion Er alle brand- og eksplosionsfarlige stoffer tydeligt mærket? Forefindes påbudt slukningsudstyr? Brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer og materialer skal altid være tydeligt mærket. Indgår de som del af en blandet godsmængde, kan det dog være vanskeligt at vide, om der findes farlige stoffer eller materialer på lageret. Dette kan være tilfældet i for eksempel transitlagre. Håndteres gods, hvor der er en risiko for, at det er farligt, skal godset håndteres, som var det farligt. Opbevaring, transport og håndtering af farligt gods Opbevaring, transport Ja Nej Kan det og håndtering af farligt gods Er sundhedsskadelige stoffer og materialer opbevaret adskilt fra fødevarer og lignende? Står alle flydende kemikalier på gulvet? Holdes stoffer, der kan reagere med hinanden, adskilt? Er der god udluftning, hvor der opbevares stoffer, der fortrænger eller forbruger ilt? Sundhedsskadelige stoffer og materialer skal være adskilt fra fødevarer og lignende. Det drejer sig om stoffer, der er mærket; Sundhedsskadelig, Lokalirriterende eller Ætsende. Stoffer, der kan reagere med hinanden og derved udvikle gasser og lignende, skal holdes adskilt. Det gælder for eksempel klorin og flydende afkalkningsmidler. Der skal være god udluftning, hvor der opbevares gods, der forbruger eller fortrænger luftens ilt. Det er for eksempel vin på fade eller jernspåner. Er dette ikke muligt, skal der sørges for god udluftning, inden en person går ind. Hvor der oplagres støvende materialer, skal der foretages passende forholdsregler 21

23 for at beskytte personer mod støvets skadelige virkninger. Der findes særbestemmelser for opbevaring af chlorater, gødningsstoffer, fyrværkeri, malervarer og kosmetik, som kan ses på Fysisk arbejdsmiljø Indeklima Hvor der er stationære arbejdspladser på lageret eller vareterminalen, skal temperaturen holdes i komfortzonen, som ligger fra grader. Udføres der fysisk arbejde, kan lavere temperatur accepteres. Er der tale om lagre, hvor der alene sker kortvarig udtagning eller indlægning af varer, er der ikke opvarmnings- eller nedkølingskrav. Hvor særlige forhold bevirker, at der ikke kan opretholdes en passende temperatur, skal medarbejderne udstyres med særligt arbejdstøj, som for eksempel termotøj, termofodtøj, huer og lignende. For arbejde i frysehuse henvises til vejledningen fra BAR transport og engros: Arbejde i frysehuse. Stationære arbejdspladser kan opvarmes lokalt. Luftfugtigheden bør være mellem 30% og 70% relativ fugtighed. Kulde og træk skal undgås. Brancehvejledningen Forebyggelse af kulde og træk i lagerhaller beskriver hvordan. Det er vigtigt, at arbejdspladsen holdes ren. Støv er en hyppig årsag til indeklimagener. Støvsugning eller gulvvask skal foretages jævnligt. Indeklima Ja Nej Kan det Holdes temperaturen i komfortzonen? Har medarbejderne passende arbejdstøj? Er luftfugtigheden mellem 30 og 70% relativ fugtighed? Undgås kulde og træk? Er arbejdspladsen ren? Er arbejdspladsen velventileret? Anvendes der el-trucks? 22

24 Lagre og vareterminaler skal være velventilerede. Dette gælder specielt, når der lagres og håndteres varer, der afgiver dampe eller støv. Der skal anvendes el-truck, da diesel- og gas-truck forurener luften. Også selv om lageret er velventileret. Lys Lys Ja Nej Kan det Er lyskilderne blændfri? Renholdes lyskilderne? Undgås blænding ved overgange mellem inde- og udelys? Er lysstyrken 50 lux på færdselsveje og læsseramper? Er lysstyrken 200 lux på varerne? Er lysstyrken mellem 300 og 500 lux på varer, der skal læses på? Godt lys er en forudsætning for, at arbejdet kan udføres sikkert. Lysstyrken på varerne i plukkeområdet skal være 200 lux. På læsseramper skal der være mindst 50 lux. Lyset skal være placeret, så det ikke blænder eller giver generende reflekser. Lyset skal have en passende ens farvetone, så de objekter, der skal ses, træder tydeligt frem. Asymmetriske lyskilder er oftest at foretrække, så hovedmængden af lyset falder på reoler og varer og en mindre mængde i gangen. Skal der læses tekst på varerne, skal lysstyrken på varerne være mellem 300 og 500 lux. Lyskilder skal renholdes hyppigt. Lysstofarmaturer skal være blændfri. De 23

25 kan for eksempel forsynes med lavluminansgitre. Overgange mellem indelys og dagslys kan være årsag til blænding. Dette modvirkes ved, at belysningsstyrken hæves i et areal inden for porte og lignende. Støj Støj Ja Nej Kan det Undgås unødig støj? Undgås støj over 85 db(a)? Er lageret støjskærmet fra evt. støjende produktionsanlæg eller andre støjkilder uden for lageret? Unødvendig støj på lageret skal undgås. Ved af- og pålæsning af biler, skal motorerne stoppes. Kompressorer og andet støjende udstyr skal ikke placeres i lagerhallen, hvor støjen kan forstyrre. Hvor anvendelse af rullepaller anvendes hyppigt, er det en fordel at anvende en rullepallevender. Når tomme rullepaller skilles, må de øverste ikke smides, men skal vippes ned på gulvet. Lad være med at smide med gods, paller, rullepaller og lignende. Et for højt støjniveau kan sænkes ved, at hårde overflader akustikreguleres, for eksempel ved at opsætte lydabsorberende materialer på vægge og loft. Lagre i forbindelse med støjende produktionsanlæg skal adskilles fra produktionen med lydsluse eller lignende. 24

26 Alle materialer, der er henvist til i denne vejledning, kan købes hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (www.arbejdsmiljobutikken.dk). Arbejdstilsynets vejvisere, vejledninger, meddelelse og anvisninger kan også ses på Branchevejledningerne kan læses på Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Lay-out Søren Sørensens Tegnestue ISBN nr Varenummer

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. intern. færdsel. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning intern færdsel Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning intern færdsel Indledning Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder

TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder Vejledning om Tunge løft er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk:

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Intern transport. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed.

Intern transport. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed. Intern transport Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når den interne transport skal tilrettelægges på jeres virksomhed. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere