FORELØBIG MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORELØBIG MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD"

Transkript

1 FORELØBIG MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD 1. PRODUKT- OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER KVALITETSFAMILIE 1250 og relaterede produkter GYLDIG FOR FØLGENDE PRODUKTER: STEELFLEX PRODUCENT(ER): Microtherm NV Industriepark Noord Sint-Niklaas Belgien Tlf.: Fax: Yderligere oplysninger vedrørende REACH: BEMÆRK: Ikke alle produkter på listen fremstilles af alle producenter. 2. IDENTIFIKATION AF FARER Fiberforstærkelseskomponenten kan forårsage irritation af hud, øjne og hals. Ukrystalliseret silica udtørrer huden. Støv fra STEELFLEX isoleringsprodukter kan, som alt andet støv, forværre allerede eksisterende sygdomme i de øvre luftveje og lungerne. Hvis der bruges plastikindkapslinger til afdækning af STEELFLEX isoleringsprodukter, brænder de i tilfælde af brand. 1/7

2 3. SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER Kemisk navn CAS-nr. EINECS-nr. % Ukrystalliseret silica til 10 % Zircon til 40 % Aluminiumsilicatfibre til 20 % Aluminiumoxid til 60 % STEELFLEX isoleringsprodukter indeholder ingen respirable fibre (se afsnit 11) og er derfor ikke omfattet af EF's direktivtilføjelse 97/69/EF. STEELFLEX isoleringsprodukter kan leveres indkapslet i afdækningsmaterialer som f.eks. glasfibervæv, uvævet polyesterdug, PE-folie, aluminiumsfolie og glimmerblad.. 4. FØRSTEHJÆLP INDÅNDING TEGN/SYMPTOMER: Irritation eller ømhed i hals og næse. Ved ekstreme eksponeringer kan der forekomme en vis akkumulering. FØRSTEHJÆLP: HUDKONTAKT TEGN/SYMPTOMER: Flyt den berørte person til frisk luft. Søg lægehjælp, hvis symptomerne fortsætter. Forbigående irritation eller udslæt. FØRSTEHJÆLP: Skyl berørte områder med vand, men pas på ikke at kradse eller gnide. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter. ØJENKONTAKT TEGN/SYMPTOMER: Forbigående irritation eller inflammation. INDTAGELSE FØRSTEHJÆLP: TEGN/SYMPTOMER: Ingen kendte. Skyl omgående med rigelige mængder vand. Gnid ikke øjnene. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter. FØRSTEHJÆLP: Søg lægehjælp i tilfælde af mistanke om problemer. 2/7

3 5. BRANDBEKÆMPELSE STEELFLEX isoleringsprodukter er klassificerede som "ikke brændbare" i tests i henhold til BS 476 del 4: 1970, Fire Tests on Building Materials and Structures (Brandtest af byggematerialer og strukturer): Non-combustibility test for materials (Ikke-brændbarhedstest for materialer) (svarende til ISO/R 1182). Plastikindkapslinger anvendt til afdækning af STEELFLEX isoleringsprodukter brænder, hvis de udsættes for åben ild. Egnede slukningsmidler er vand, CO 2, skum eller pulverslukningsmidler. 6. FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP PERSONLIGE FORHOLDSREGLER RENGØRINGSMETODER I tilfælde af høje støvniveauer skal der anvendes åndedrætsbeskyttelsesudstyr (se afsnit 8). Pulver og fragmenter skal fjernes ved hjælp af en metode, der ikke medfører støv i luften på arbejdspladsen. Brug af en støvsuger udstyret med et udsugningsluftfilter, der er fint nok til at opfange støvet, anbefales. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING HÅNDTERING Det er næppe sandsynligt, at håndteringen af STEELFLEX isoleringsprodukterne, især i indkapslet form, genererer væsentlige mængder luftbårent støv. Der kan imidlertid blive genereret støv, hvis STEELFLEX isoleringsprodukterne skal bearbejdes, tilskæres, deles i mindre stykker eller fjernes fra udstyr. Hvis der ikke kan opnås tilstrækkelig kontrol over personlig eksponering udelukkende ved tekniske forholdsregler, vil det i sådanne tilfælde være nødvendigt at bære åndedrætsbeskyttelsesudstyr med en passende nominel beskyttelsesfaktor og øjenbeskyttelse. OPBEVARING STEELFLEX isoleringsprodukter skal opbevares tørt. 3/7

4 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE TEKNISKE FORHOLDSREGLER Tekniske kontroller som f.eks. støvudsugning på arbejdsstedet kan være nødvendige for at holde støvniveauerne til et minimum. ERHVERVSMÆSSIGE UK "EH 40/02 Occupational Exposure Limits 2002" EKSPONERINGSGRÆNSER udgivet af sundheds- og sikkerhedsmyndighederne: SVÆVESTØV I ALT FINSTØV (tidsvægtet gennemsnit over en referenceperiode på 8 timer) Ukrystalliseret silica 6 mg/m³ [OES A ] Ukrystalliseret silica 2,4 mg/m³ [OES] Zircon 5 mg/m³ [OES] - Aluminiumoxid 10 mg/m³ [OES] Aluminiumoxid 4 mg/m³ [OES] (tidsvægtet gennemsnit over en referenceperiode på 8 timer) Syntetisk mineralfiber 5 mg/m³ eller 2 fibre/ml [MEL B ] Bemærk: For uafbrudte glastråde er det ikke sandsynligt, at fibertalgrænsen nogen sinde bliver nået. A) OES Standard for erhvervsmæssig eksponering B) MEL Maksimum eksponeringsgrænse TYSK "Liste over MAK- og BAT-værdier 1998" for maksimale koncentrationer på arbejdspladsen Ukrystalliseret silica 4 mg/m 3 (svævestøv) Aluminiumoxid 1,5 mg/m 3 (finstøv) Zircon 3 mg/m 3 (finstøv) Teknisk eksponeringsgrænse (TRK) - Syntetisk mineralfiber 0,5 fibre/ml PERSONLIGT BESKYTTELSES- UDSTYR ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE HÅNDBESKYTTELSE ØJENBESKYTTELSE HUDBESKYTTELSE Hvis der ikke kan opnås tilstrækkelig eksponeringskontrol for luftbårent støv udelukkende ved tekniske forholdsregler, eller hvis der opstår problemer med irritation, kan følgende beskyttelsesudstyr være nødvendigt: Godkendt åndedrætsværn, der passer ordentligt, med den korrekte nominelle beskyttelsesfaktor Handsker. Fugtende håndcreme kan muligvis forhindre udtørring af huden ved kontakt med silicastøv. Beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med sideværn. Overalls, som er løstsiddende ved halsen og håndleddene.

5 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER UDSEENDE Hvidt faststof (kan være indkapslet i et afdækningsmateriale) ph-værdi ca. 4-5 (opslæmninger; 40 g/l vand) SMELTEPUNKT 2030 C (alox) BRÆNDBARHED EKSPLOSIVE EGENSKABER DAMPTRYK OPLØSELIGHED LUGT Ingen KOGEPUNKT FLAMMEPUNKT AUTOBRÆNDBARHED OXIDERENDE EGENSKABER RELATIV TÆTHED 0,1-0,5 g/cc FORDELINGSKOEFFICIENT 10. STABILITET OG REAKTIVITET AFDÆKNING KERNEISOLERING De organiske komponenter anvendt til glasvævet og nogle coatings og klæbestoffer brugt med STEELFLEX isoleringsprodukter kunne nedbrydes ved opvarmning til temperaturer over 150 C. STEELFLEX isoleringsprodukter er termisk stabile op til deres anbefalede maksimale driftstemperaturer. VED HÅNDTERING AF ISOLERING, DER KAN HAVE VÆRET UDSAT FOR TEMPERATURER OVER DE MAKSIMALE ANBEFALEDE DRIFTSTEMPERATURER, ER DET VIGTIGT AT SIKRE, AT STØVNIVEAUERNE HOLDES SÅ LANGT UNDER DEN RELEVANTE KONTROLGRÆNSE, SOM DET ER PRAKTISK GENNEMFØRLIGT. 11. TOKSIKOLOGISK INFORMATION FIBER MINERALKOMPONENT Kan forårsage irritation af hud, øjne og de øvre luftveje. Grundet den store størrelse (7-15 mikroner i diameter) opfylder aluminasilicatfibrene ikke definitionen på respirabel som defineret af WHOkonventionen og ECHA. Ligesom mange andre naturligt forekommende produkter indeholder mineralkomponenten meget lave niveauer af radioaktive elementer, og indånding af støv kunne muligvis medføre strålingsfare. 5/7

6 12. ØKOLOGISK INFORMATION STEELFLEX 1250-isoleringsprodukterne er inaktive materialer, der forbliver stabile over en længere periode. Der findes ingen økotoksikologiske undersøgelser for disse produkter. 13. OVERVEJELSER VED BORTSKAFFELSE METODE TIL BORTSKAFFELSE AF AFFALD Opbrugte STEELFLEX isoleringsprodukter (selv efter brug over deres anbefalede driftstemperaturer) er ikke klassificeret som farligt affald og kan generelt bortskaffes på en normal deponeringsplads, som har fået tilladelse til bortskaffelse af industriaffald. Hvis STEELFLEX isoleringsaffald er blevet forurenet af produkter, der kan klassificeres som farlige, bør der søges hjælp hos eksperter. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Der kræves ingen særlige forholdsregler. 6/7

7 15. REGULATORISKE OPLYSNINGER Relevant lovgivning og vejledning inkluderer: EUROPA 91/55/EØF Sikkerhedsdatabladdirektiv 93/112/EF Tilføjelse til sikkerhedsdatabladdirektiv 97/69/EF Tilføjelse til direktiv om farlige stoffer. STORBRITANNIEN TYSKLAND The Health and Safety at Work etc. Act 1974 (Lov om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen) The Chemicals (Hazard Information and Packaging) Regulations (Kemikalielovgivning (oplysninger om farer og emballage)) The Control of Substances Hazardous to Health Regulations (Bestemmelser for kontrol af sundhedsskadelige stoffer) HSE EH40/02 Occupational Exposure Limits (Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser) HSE EH46 Man-made mineral fibres (Syntetiske mineralfibre) HSE EH64 Summary Criteria for Occupational Exposure Limits (Resumé af kriterier for erhvervsmæssige eksponeringsgrænser) MDHS 14 General methods for the gravimetric determination of respirable and total inhalable dust (Generelle metoder til gravimetrisk bestemmelse af respirable og svævestøv i alt). Deutsche Forschungsgemeinschaft: MAK und BAT Werte Liste 1998 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (Liste over MAK- og BAT-værdier maksimale koncentrationer og biologiske toleranceværdier på arbejdspladsen). Dette sikkerhedsdatablad skal ikke opfattes som en risikovurdering for aktiviteter, der involverer denne produktserie. Som med ethvert andet materiale anbefales det, at brugeren foretager en risikovurdering ved arbejde med STEELFLEX isoleringsprodukter, især hvis der er sandsynlighed for, at der vil blive genereret støv. 16. ANDRE OPLYSNINGER Yderligere oplysninger og rådgivning om STEELFLEX isoleringsprodukter kan fås fra producentens tekniske salgsafdeling. BEMÆRK: De oplysninger, der fremlægges heri, giver en risikoprofil for det angivne produkt og er baseret på data, som anses for at være nøjagtige på datoen for udarbejdelse af nærværende sikkerhedsdatablad. De skal læses og anvendes sammen med virksomhedens relevante litteratur. Forhandleren påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller personskader, som skyldes unormal brug eller manglende overholdelse af anbefalede praksisser. De oplysninger, der gives heri, udgør ikke en produktspecifikation og bør ikke anvendes som en sådan. Der gives ingen tilladelse, heller ikke underforstået, til at bruge en hvilken som helst patenteret opfindelse uden licens. Alle leverede varer er underlagt vores standardsalgsbetingelser, og kopier af disse fås efter anmodning. 7/7

Liquid Engineering EU Ltd.

Liquid Engineering EU Ltd. Liquid Engineering EU Ltd SIKKERHEDSDATABLAD I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNINGEN (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, AFSNIT 1: Navnet på stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden 1.1 Produktbetegnelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. HP LaserJet CC388A-AC-AD Printpatron

SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. HP LaserJet CC388A-AC-AD Printpatron SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller materialet Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Version nr. 06 Revisionsdato

Læs mere

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Version 1.01 Isolerings Granulat Glasuld Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for Danmark

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for Danmark Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for Danmark PRODUKT Produktnavn: MOBIL DTE 24 Produktbeskrivelse:

Læs mere

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Identifikationsnummer - Registreringsnummer Produktregistreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375 Side : 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Gulf Classic 50 Viskositetsklasse : SAE 50 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Anvendes sammen med ProJet CP-produktionsmodelleringssystemer

Læs mere

DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk

DeSalin AM. 1.3 Firma SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16, 6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk 1. Identifikation af stoffet og selskabet DeSalin AM 1. Identifikation af stoffet og selskabet 1.1 Handelsnavn: DeSalin AM 1.2 Brugsområde Renser og bekæmper skimmelsvamp, mug, alger og mikroorganismer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser, der er rådgivet imod

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser, der er rådgivet imod 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. : GOJO SPA BATH Body & Hair Shampoo. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. : GOJO SPA BATH Body & Hair Shampoo. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Materialets navn : Brug : Brændstof til dieseldrevne motorer til landevejsbrug. Produktkode : 002C0935 Producent/leverandør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : CAS-nr. : 848301-67-7 REACH Registreringsnr. : 01-0000020119-75 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere