BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

2 Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen arbejdssituation. Denne frihed forpligter, når det gælder egen og andres sikkerhed og sundhed. For udenforstående kan brolæggerens arbejde forekomme tungt og slidsomt og dette vel ikke helt uden grund. For hvem kender ikke situationen, hvor man selv eller en kollega har kastet al fornuft overbord og spillet med musklerne, når en tung kantsten eller flise lige skulle have et lille løft for at falde på plads. Mange gange er det gået godt, men flere kolleger kan tale med om, at det kan have sine smertelige omkostninger at spille stærk mand på jobbet. Formålet med denne branchevejledning er at fremme brugen af tekniske hjælpemidler og sikkerhedsudstyr i brolæggerfaget og dermed bidrage til, at fagets udøvere kan opretholde en sund erhvervsevne arbejdslivet igennem. Det er arbejdsgiverens og arbejdslederens ansvar, at de tekniske hjælpemidler, som er nødvendige for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt er til rådighed. Det er ligeledes deres ansvar at medarbejderne er instrueret i at bruge dem samt sikre at de bruges. Det er medarbejderens pligt at bruge dem. Sin krop og førlighed skal man værne om. Det er man i sagens natur selv den nærmeste til, men som god kollega skal man også gribe ind, når man oplever, at en arbejdskammerat er i færd med at sætte sin sikkerhed over styr. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den forligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 Indholdsfortegnelse Arbejdspladsen Materialetransport Sætning af brosten Kantsten og fliser Skæring og hugning Åndedrætsværn Visir og sikkerhedsbriller Vibrerende værktøj og maskiner Støj Støj og vibrationsbelastning 3

4 Arbejdspladsen Fagets tekniske hjælpemidler kræver plads. Derfor er det vigtigt, allerede før arbejdet igangsættes, at der er en aftale med bygherren om, at det nødvendige arbejdsareal er til rådighed. Vejarbejde, uanset hvor stort eller lille det er, medfører gener for trafikken og indebærer risiko for ulykker. > Indret din arbejdsplads så du kan arbejde sikkert, og på en måde der generer trafikanterne mindst muligt. Grænser din arbejdsplads op til kørende og gående trafik, skal du for din egen og trafikanternes sikkerhed foretage: > Korrekt sikkerhedsafspærring, afmærkning og skiltning af arbejdsstedet i overensstemmelse med afmærkningsplanen. Disse skal altid som minimum følges. En række større kommuner har dog opstillet supplerende regler på området. 4

5 Materialetransport Materialer skal aflæsses så tæt på brugsstedet som muligt. Manuel omlæsning og efterfølgende transport skal så vidt muligt undgås. Accepter kun at modtage materialer som aflæsses på den aftalte aflæsningsplads. Afvis om nødvendigt at modtage materialer, som ikke er aflæsset i overensstemmelse med aftale. Ved midlertidig opmagasinering af materialer på pladsen skal disse anbringes på en måde, der gør det muligt at flytte dem med kran eller andet maskinelt udstyr. > Manuel læsning og transport skal så vidt muligt undgås. > Brug motoriseret kærre eller lignende, når der skal transporteres materialer. 5

6 Sætning af brosten Som mange andre håndværksfag har brolægning været kendt siden oldtiden, og sætning af de forskellige former for brosten foregår i dag stort set som dengang. Brolæggerstolen, eller "Kraveknappen" som den populært kaldes, har eksisteret i flere hundrede år, alligevel ser man stadig udøvere af faget ligge på knæ, når der sættes sten. Uanset der benyttes knæbeskyttere, bør knæliggende arbejde undgås, idet denne arbejdsstilling fremmer nedslidning af knæet, og giver grobund for slidgigt. > Brug altid din "kraveknap" når du sætter sten. Stolen giver en bevægelig og god ergonomisk arbejdsstilling. 6

7 7

8 Kantsten og fliser Kantstens- og flisearbejde er tungt arbejde. Når du arbejder med den type arbejde, skal du anvende et teknisk hjælpemiddel, der nedsætter mængden af de manuelle løft. Tekniske hjælpemidler findes i manuelle og i maskinelle udgaver. Manuelle tekniske hjælpemidler, som virker efter vægtstangsprincippet, er velegnede, men det kræver plads at manøvrere rundt med dem. Kantstenstænger er ikke et egnet teknisk hjælpemiddel, idet brugen af dem indebærer, at byrden skal løftes manuelt. Kantstenstænger bør derfor kun undtagelsesvis bruges, og da kun til små og kortvarige opgaver. Også de maskinelle hjælpemidler kræver plads at manøvrere på. Derfor skal man allerede i planlægningsfasen sikre, at der er plads til at arbejdet med det valgte udstyr kan foregå uhindret. Hvilket teknisk hjælpemiddel man skal vælge afhænger af opgavens omfang. De manuelle hjælpemidler benyttes typisk ved mindre opgaver, hvor de maskinelle vælges til opgaver med stort arbejdsindhold. > APV er et godt redskab, når opgaverne skal tilrettelægges. > Egnede tekniske hjælpemidler fjerner de tunge manuelle løft fra arbejdet. > Når du arbejder med fliser og kantsten, skal du bruge sikkerhedsfodtøj og handsker. > Hold aldrig på kolde håndtag uden handsker. Sikkerhedshjelm er påbudt, når du arbejder med løfteanordninger, hvor byrden eller maskinen arbejder i / over hovedhøjde. Brug høreværn når du arbejder med eller tæt ved en støjende maskine. På næste side er vist eksempler på manuelle tekniske hjælpemidler. 8

9 9

10 Skæring og hugning Arbejdsprocesser som skæring og hugning afgiver støv. I støvet er der partikler, der er så små, at de ved indånding trænger ned i lungerne. For din egen og andres sundhed skal du gøre dit yderste for at begrænse enhver støvrisiko og spredning. > Skæring af sten og fliser skal udføres som vådskæring. Åndedrætsværn Er det ikke muligt at foretage vådskæring, skal der være afsugning, og du skal huske at bruge åndedrætsværn. Åndedrætsværnet skal være forsynet med det rigtige partikelfilter. Ved skæring i sten og fliser skal du mindst bruge: Partikelfilter - P2 > Åndedrætsværn findes i flere typer og størrelser. Der findes også et der passer til dig. > Bemærk! Skægvækst forringer åndedrætsværnets tæthed. 10

11 Visir og sikkerhedsbriller Skæring og hugning indebærer risiko for afspringende splinter. Skader på øjne som følge heraf kan flere brolæggere tale med om. > Når du skærer og hugger skal du bruge ansigtsvisir eller sikkerhedsbriller. > Arbejdsgiveren har pligt til at stille de nødvendige personlige værnemidler til rådighed, og den ansatte har pligt til at benytte dem. > Husk! Virksomhedens BST yder rådgivning og vejledning i alle arbejdsmiljøspørgsmål. 11

12 Vibrerende værktøj og maskiner Håndbetjente pladevibratorer og vibrerende værktøj belaster hænder og arme. De kan give følelsesløshed, sovende fornemmelse, og smerter i fingre, hånd og arme. I værste fald kan de resultere i "hvide fingre" som den lidelse hedder, når blodtilførslen til fingrene midlertidigt stopper. Vibrationsdæmpende handsker har kun en begrænset virkning. BST kan vejlede om valg af velegnede handsketyper. > Pladevibratoren du arbejder med skal være forsynet med vibrationsdæmpede håndtag. Eller endnu bedre, anvend om muligt en pladevibrator med fjernbetjening. > Brug høreværn når du arbejder med eller i nærheden af vibrerende maskiner. 12

13 Støj Støj er sundhedsskadelig og kan give varig hørenedsættelse. Ved støjbelastning over 80 db(a) skal der stilles høreværn til rådighed. Høreværn skal bruges hvor støjen kan være høreskadelig. Når du arbejder med eller i nærheden af støjende maskiner, eller når du føler generende støj, skal du tage høreværn på. Høreværn findes som "Ørepropper" og "Hørekopper". Som rettesnor gælder: > Ørepropper dæmper støjen med ca. 10 db > Hørekopper dæmper støjen med ca. 20 db > Brug altid høreværn når du arbejder med eller i nærheden af støjende maskiner. > Vær opmærksom på at støjniveauet stiger, når du arbejder i trange gader o.lign. på grund af reflekterende vægge. 13

14 Støj og vibrationsbelastning Arbejdsmiljøloven har fastsat grænser for, hvor stor støj- og vibrationsbelastning man må udsættes for. Støj og vibrationsbelastning er et udtryk for belastningen over en arbejdsdag. Støj- og vibrationsbelastningen man udsættes for på en arbejdsdag kan måles eller beregnes. Leverandører af maskiner er forpligtet til at oplyse maskinens støj og vibrationsniveau. Disse oplysninger kan give et fingerpeg om belastningen. Ønskes en mere præcis vurdering af støj- og vibrationsbelastningen, kan BST kontaktes. > Gør dig bekendt med maskinens støj- og vibrationsniveau før du tager den i brug. Nedenstående tabel viser den vibrationsbelastning, man dagligt må udsættes for. Arbejdstid 8 timer 4 timer 2 timer 1 time 3 4 ½ 6 9 Vibrationsbelastning m/s 2 14

15 Nedenstående tabel viser, hvor lang tid du med en given støjbelastning almindeligvis vil kunne arbejde uden at tage varig skade. Arbejdstid 8 timer 4 timer 2 timer 1 time 30 min 15 min Støjniveau db [A] Bemærk!!! - Hver gang støjniveauet stiger/falder med 3 db fordobles/halveres belastningen. 15

16 Relaterede branchevejledninger, juni 2006 Øvrige vejledninger kan du finde på Afmærkning af vejarbejder Arbejde med asfaltmaterialer Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg Katalog over gode tekniske hjælpemidler Indretning af skurvogne Støv på byggepladsen Gode råd om sikkerhed Denne vejledning kan du få gennem din organisation. Alle vejledninger og andet materiale, f.eks. faktablade, kan du læse og printe fra og du kan købe vejledningerne og andet materiale hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg Omslag: Henrik Bang Opsætning: Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Bygmestervej København NV Telefon Telefax ISBN: , Varenummer

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Indhold 5 Indledning 6 Viden om helkropsvibrationer Definition Helbredseffekter Regler Vurdering af vibrationsbelastning Vejledende vibrationsniveauer for forskellige

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

7. Arbejdspåvirkninger

7. Arbejdspåvirkninger Ergonomi 7. Arbejdspåvirkninger Ergonomi Ergonomi betyder tilpasning af arbejdsforhold og arbejdsredskaber til menneskets forudsætninger og behov. Bevægeapparatskader og nedslidning kan i vidt omfang forebygges,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole Anlægsgartner Kirkegårde

Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole Anlægsgartner Kirkegårde Skovbrug Den Grønne Sikkerhedsbus Dato: Virksomhed: Adresse: Postnr./by: Kontaktperson: E-mail: Telefon: Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug Gartneri/planteskole

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere