LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd

2 Thyholm kommune Lokalplan nr Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplannr I.0 Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-og parkeringsforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse. - 9 II.0 Grandejerforening Ophævelse af servitutter Ophævelse af ældre planer Vedtagelsespåtegninger Kortbilag nr. l Kortbilag nr Kortbilag nr Kortbilag nr

3 Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanen omfatter matr. nr. 13 o, 45 an, 45 ao, 45 ap, 45 ar, 45 as, 45 at, 45 au, 45 av, 45 ax, 45 ay, 45 az, 45 aæ, 45 aø, 45 ba, 45 bb, 45 bc, 45 bd. 45 be, 45 bk, 45 bl, 45 bm, 45 bn, 45 bo, 45 bp, 45 bq, 45 br, 45 bs, 45 bt, 45 bu, 45 bv, 45 bx, 45 by, 45 bz, 45 bæ, 45 bø, 45 cc, 45 cd, 45 ce, 45 cf, 45 ch, 45 ci, 45 ck, 45 cl, 45 cm, 45 en, 45 co, 45 ep, 45 cq, 45 er, 45 es, og del af 45 b, Barslev By, Hvidbjerg sogn samt matr. nr. 38 gå, 38 gb, 38 gc, 38 gd, 38 ge, 38 gf og 38 gg, Hvidbjerg by og sogn, og alle parceller, der efter den 20. november 1997 udstykkes herfra. Lokalplanens baggrund og formål I den oprindelige planlægning for boligområdet i den sydlige del af Hvidbjerg var der regnet med to udkørsler til Sdr. Ringvej, der hver tog ca. halvdelen af trafikken fra området. Nu ønsker kommunalbestyrelsen imidlertid, at så meget som muligt af trafikken bliver afviklet ad Valmuevej, og da man også ønsker at bevare det gamle dige mellem matr. nr. 38 gå, 38 gc og 38 ge, Hvidbjerg by, og matr. nr. 45 b, Barslev by, har man valgt at lade de 5 grunde, der er udstykket ved solsortevej, være de eneste, der far adgang til Sdr. Ringvej ad denne vej. Selv om man måske kunne have betragtet det som en mindre væsentlig ændring, der ikke ændrer karakteren af det område, der tilsigtes skabt med lokalplan, og ændringen af vejenes placering derfor kunne have været gennemført uden at lave en ny lokalplan, har kommunalbestyrelsen alligevel valgt at udarbejde en ny lokalplan for området, idet man dermed opnår, at der ikke er tvivl om, hvorvidt ændringen af udstykningen kunne gennemføres uden lokalplan, og samtidig får man mulighed for at rydde op i bestemmelserne for området samtidig med, at man moderniserer planlægningen for arealerne. Efter den tidligere planlægning for området havde man udlagt areal til en børneinstitution i den nordlige del af området. I stedet for at bygge ny børneinstitution tog man midlertidigt ejendommen på matr. nr. 13 o i brug til formålet. Det har fungeret så godt, at man nu ikke ønsker at flytte, derfor udlægges dette areal til anvendelse som børneinstitution i stedet for det oprindeligt planlagte. Der er foretaget ændringer i placeringen af børneinstitutionen, ændringer i vejudlægget og beskyttelsen af diget, men der er ikke tilsigtet ændringer i principperne i planlægningen for området.

4 Lokalplanens Indhold Lokalplanen dækker det samme område, som var omfattet af lokalplan nr. 1.1, lokalplan nr. 1.2 og en del af byplanvedtægt nr. 2. Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med de allerede for området gældende planer benyttelsen af området til boligformål med en bebyggelsesprocent på hver parcel på højst 25. Efter de planer, der nu gælder for området, skal der pålægges en 7 m byggelinie fra vej skel mod Sdr. Ringvej. Dette areal skal beplantes, men må ikke benyttes som opholdsareal. I denne lokalplan har man i stedet for valgt at udlægge en del af dette areal som et 7 m bred grønt område, der er selvstændigt matrikuleret. På arealet vil der blive etableret en støjvold og en sti. Diget mellem matr. nr. 45 b, Barslev by, og matr. nr. 38 gå, 38 gc og 38 ge, Hvidbjerg by, beskyttes i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens regler, og der udlægges langs diget et grønt bælte, hvis bredde kan variere mellem 5 og 15 m. I det grønne bælte udlægges der areal til en 3 m bred sti, der sikrer adgangen til byskoven. Det grønne område, der ligger ved transformatorstationen og som i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, er medtaget under lokalplanens område, hvor det er udlagt som grønt område. Vejudlægget ændres, så adgangen til hele det areal, der kan udstykkes fra matr. nr. 45 b, sker fra Valmuevej, mens der udlægges en ny vej, Solsortevej, til at betjene de 5 parceller, der er udstykket her. I de gamle planer var vejudlægget meget restriktivt, det har man ændret, så der åbnes mulighed for, at man uden at lave ny lokalplan kan ændre en evt. uhensigtsmæssig udformning af vejudlæggene, enten fordi tiden kræver nye måder at udstykke på, eller for at have mulighed for at imødekomme nye lovkrav eller specielle beboer/køberønsker. Evt. ændringer af udstykningen må dog ikke ændre områdets karakter. Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning for området. I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse ophæves lokalplan nr. 1.1 og lokalplan nr Byplanvedtægt nr. 2 ophæves indenfor lokalplanens område.

5 Lokalplanens retsvirkninger Når Lokalplaner er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. l, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet (dvs. fra den 20. februar 1998) kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis det også er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 17. december 1997 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst indtil 17. december 1998.

6 Thyholm kommune Lokalplan nr Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg I henhold til lov om planlægning - lov nr. 388 af 6. juni fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i nr. 2,0 nævnte område. 1.0 Lokalplanens formål l. l Formålet med lokalplanen er: - At skabe et boligområde, hvor der kan opføres enfamiliehuse, man samtidig holde muligheden åben for, at området kan udvikle sig i takt med tiden. - At sikre, at diget bevares - At udlægge grønne områder og afskærmningsbælter. - At udlægge arealer til fremtidige veje og stier for området, men samtidig ikke udlægge disse arealer mere restriktivt, end der er mulighed for at ændre det uden dog at ændre områdets karakter, hvis der senere skulle opstå behov herfor. - At udlægge areal til børneinstitution. - At overføre et areal fra landzone til byzone. 2.0 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. l og omfatter en matr. nr. 13 o, 45 an, 45 ao, 45 ap, 45 ar, 45 as, 45 at, 45 au, 45 av, 45 ax, 45 ay, 45 az, 45 aæ, 45 aø, 45 ba, 45 bb, 45 bc, 45 bd, 45 be, 45 bk, 45 bl, 45 bm, 45 bn, 45 bo, 45 bp, 45 bq, 45 br, 45 bs, 45 bt, 45 bu, 45 bv, 45 bx, 45 by, 45 bz, 45 bæ, 45 bø, 45 cc, 45 cd, 45 ce, 45 cf, 45 ch, 45 ci, 45 ck, 45 cl, 45 cm, 45 en, 45 co, 45 ep, 45 cq, 45 er, 45 es, 13 o og del af 45 b, alle af Barslev by, Hvidbjerg sogn, samt matr. nr. 38 gå, 38 gb, 38 gc, 38 gd, 38 ge, 38 gf, 38 gg, Hvidbjeg by og sogn og alle parceller, der efter den 20. november 1998 udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne A, B, C og D som vist på kortbilag nr. l. 2.3 Det meste af lokalplanområdet er beliggende i byzone. Det sydvestligste hjørne af matr. nr. 45 b overføres fra landzone til byzonesom vist på kortbilag nr. l.

7 3.0 Områdets anvendelse 3.1 Område A Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben- lav boligbebyggelse. 3.l.2 På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig. 3.2 Område B Området kan anvendes til bebyggelse med en børneinstitution og dertil hørende udendørs faciliteter. 3.3 Område C Området må kun anvendes til boligformål, Bebyggelsen kan bestå af enten åben/lav- eller tæt/lav boligbebyggelse, (dvs. man kan selv vælge, om man vil opføre et parcelhus, et dobbelthus, et rækkehus eller lignende i dette område) Hvis parcellerne udstykkes, må de ikke udstykkes med en mindre grundstørrelse end 500 m2 3.4 Område D Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben- lav boligbebyggelse På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bo- lig- 3.5 De på kortbilag nr. 4 med skravering viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges til grønt område, der skal benyttes som fælles friareal for områdets beboere. 3.6 Ejendommen må ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Der må således ikke på ejendommen indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værkstedseller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning. 3.7 Der må ikke indenfor området udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udsende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omboende.

8 Det er dog tilladt, at der på ejendommen drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesejendomme, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o.lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder behov for parkeringsmuligheder, der ikke er til stede på den pågældende ejendom. 3.8 Indenfor området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Placering skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 4.0 Udstykninger 4.1 Udstykning skal i princippet foretages i overensstemmelse med den på kortbilag nr. 3 viste udstykningsplan/ illustrationsplan. Det er tilladt at sammenlægge flere parceller eller ændre udstykningen til mindre grande. 4.2 I område A må der ikke udstykkes grande, der har et mindre areal end 700 m I område B må grandene ikke, hvis de udstykkes, gives et areal, der er mindre end 500 m Vej- sti- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag nr. 2. Ændringer i beliggenheden og udformningen afvej- og stiarealerne kan tillades, når områdets karakter af boligområde ikke derved ændres. 5.2 Nye veje udlægges i en bredde af 8 m. Nye stier udlægges i en bredde af 3 m. 5.3 Ved alle vejtilslutninger skal der sikres 5 m hjørneafskæringer. 5.5 Langs den nederste del af Valmuevej (den del, der forløber nord - syd fra Sdr. Ringvej ca. til nordskellet af matr. nr. 45 ck), pålægges byggelinie 5 m fra vej skel. Langs alle andre boligveje pålægges byggelinie 2,5 m fra vej skel, og langs Sdr. Ringvej pålægges byggelinie 7 m fra vej skel. 7

9 5.6 Ved vejenes tilslutninger til Sdr. Ringvej skal der jfr. gældende vejregler sikres oversigtsareal på 2,5 x 95 m. 5.7 Langs den del af Orkidevej, Valmuevej og den nyudlagte vej A - B, hvor de tilstødende grunde har en anden mulighed for vejadgang, må der ikke være direkte adgang for kørende eller gående færdsel til henholdsvis Orkidevej, Valmuevej og vej A-B. 6.0 Ledningsanlæg 6.1 I det grønne område syd for boligområdet mellem Orkidevej og Valmuevej findes der en 60 kv højspændingsledning, der forløber parallelt med boligområdets sydskel. Placeringen af højspændingsledningen er vis på kortbilag Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Garager, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke placeres nærmere skel mod vej end 5 m. 7.3 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end én etage og udnyttelig tagetage. 7.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over et for grunden fastsat eller i forbindelse med byggetilladelsen godkendt niveauplan. 8.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ydervægge på boliger udføres med murede facader (blank mur eller vandskuret). Til mindre bygningsdele kan andre materialer dog anvendes. 8.2 Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 8.3 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted.

10 9.0 Ubebyggede arealer 9. l De på kortbilag nr. 4 med skravering viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles friarealer for bebyggelsen, hvor der bl. a. kan etableres legepladser m.v. Diget mellem matr. nr. 45 b, Barslev og matr. nr. 38 gå, 38 gc og 38 ge, Hvidbjerg, skal beskyttes som om, det var omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser herom i 4. Det ca m brede areal langs digets vestside må ikke udstykkes til bebyggelse, men skal udlægges som fælles friareal for bebyggelsen. På grundene langs Flovlevvej etableres et 7 m bredt beplantningsbælte mod Flovlevvej. 9.2 Når 90% afgrundene er solgt, overtager grundejerforeningen vedligeholdelsen af de grønne områder, der er vist med krydsskravering på kortbilag nr. 4. Grønne områder og beplantninger, der er udlagt i forbindelse med vendepladser og lignende skal dog straks fra etableringen vedligeholdes af grundejerne/grundejerforeningen Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Samtlige boliger i området skal tilsluttes Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a. Ingen bebyggelse må tages i brug, før tilslutning har fundet sted Grundej erfor ening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere afgrunde indenfor lokalplanens område A og C Grundejerforeningen for den del af lokalplanområdet, der ligger vest for Valmuevej, skal på grundejernes foranledning oprettes senest når 50% af parcellerne i dette område er solgt. Grundejerforening for hele området skal på samme måde senest oprettes, når 50 % af samtlige grunde er solgt Grundejerforeningen skal efter krav fra kommunalbestyrelsen optage medlemmer fra tilgrænsende områder Grundejerforeningen kan, hvis den finder det mest hensigtsmæssigt, oprettes som underafdeling for grundejerforeningen for en mindre del af bebyggelsen / for områder indenfor lokalplanen,

11 der har fælles interesser (F.eks forskellige typer af anvendelse af ejendomme indenfor foreningens område) Grundejerforeningen skal, når 90 % af grundene er solgt overtage drift og vedligeholdelse af de på kortbilag nr. 4 med krydsskravering viste friarealer og -anlæg Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, der i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen Ophævelse af servitutter Følgende servitutter, der er tinglyst på matr. nr. nr. 45 an, 45 ao, 45 ba, 45 bb, 45 bc, 45 ao, 45 bd og 45 be, Barslev by, Hvidbjerg sogn, ophæves: Tinglyst den 13. december 1978, servitut om arealets anvendelse og bebyggelse m.m. Tinglyst den 21.juni 1982, tillæg til deklaration tinglyst den 13. december 1978, om arealets anvendelse og bebyggelse m.m Ophævelse af ældre planer 12.1 Den under den 28. august 1973 af boligministeriet godkendte Bylanvedtægt nr. 2 ophæves indenfor lokalplanens område Den under den lo.januar 1978 af kommunalbestyrelsen godkendte Lokalplan nr. l. l ophæves i sin helhed Den under den 23. februar 1979 af kommunalbestyrelsen godkendte Lokalplan nr. l.2 ophæves i sin helhed. 10

12 Vedtagelsespåtegninger Forslaget er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Thyholm kommunalbestyrelse Hvidbjerg, den 9. december 1997 Hanne Christensen Borgmester U Inge Frandsen Kommunaldirektør I henhold til 28 i lov om planlægning - lov nr. 388 af 6. juni 1991 vedtages foranstående lokalplan endeligt. Thyholm kommunalbestyrelse, den apr i l Peter Gader Borgmester Inge Frandsen Kommunaldirektør 11

13

14

15

16

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere