KONTORMASKINER Prøvninger og vejledninger vedrørende arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTORMASKINER Prøvninger og vejledninger vedrørende arbejdsmiljø"

Transkript

1 KONTORMASKINER Prøvninger og vejledninger vedrørende arbejdsmiljø Af konsulent Torben Eggert September 2003 Byggeri Indeklima

2 Forord Dette skrift er udarbejdet for at give beslutningstagerne, indkøberne og brugerne en information om prøvning og vejledninger for elektrostatiske kontormaskiner. Denne udgave er revideret i forhold til maj 2001 udgaven af samme navn. Årsagen hertil er, at mange kontormaskiner bliver fejlplaceret i kontormiljøerne dels på grund af mangelfulde oplysninger og dels på grund af, at der som hovedregel ikke er udarbejdet en vejledning vedrørende arbejdsmiljø på den enkelte maskine, der beskriver hvilke forholdsregler der skal tages i forbindelse med installation og brug af maskinen. Jf. lovgivningen skal der altid til et teknisk hjælpemiddel medfølge en brugsanvisning/vejledning på dansk, der navnlig beskriver forhold vedrørende sundhed og sikkerhed. Teknologisk Institut foretager prøvning af maskinernes emissioner og effektforbrug, og på baggrund af disse udarbejder vi en standardiseret vejledning vedrørende arbejdsmiljø, der giver oplysninger om maskinens placeringsmuligheder, så gener undgås ved brug. De store fordele ved Teknologisk Instituts vejledninger? Standardiseret prøvning og vejledning giver mulighed for sammenligning af maskinernes arbejdsmiljøpåvirkning og dermed mulighed for indkøb af den mest arbejdsmiljø- og energivenlige maskine.? Beskriver hvorledes maskinen anbefales placeret, så gener undgås ved brug.? Opfylder myndighedernes krav til, at forureningerne skal være målt i maskinernes udblæsninger.? Opfylder myndighedernes krav til, at der skal være en brugsanvisning på dansk, der indeholder oplysninger, der navnlig har betydning for sikkerhed og sundhed.? Kan anvendes ved udarbejdelse af APV. Vejledninger vedrørende arbejdsmiljø på nettet Teknologisk Institut har indgået aftaler med de leverandører, som får foretaget prøvning og udarbejdet vejledninger på deres produkter, om at lægge vejledningerne ud på instituttets hjemmeside. Vejledningerne kan down-loades i et PDF format på adressen Der gøres dog opmærksom på, at de maskiner, som Teknologisk Institut har prøvet, hører til de mest miljøvenlige på markedet og således ikke kan afspejle resten af markedet. Vejledningen Hvor skal skabet stå, som er en generel vejledning, der giver dig gode råd og anbefalinger i forbindelse med indkøb og placering af kontormaskiner, kan bestilles på adressen Torben Eggert 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Myndighedskrav til kontormaskiner Tekniske oplysninger på elektrostatiske maskiner (kopi, print, fax) Formål med test af kontormaskiner Beskrivelse af de forskellige testmetoder RAL-UZ 62 metoden Teknologisk Instituts metode Vurdering af de 2 metoder RAL-UZ 62 metoden Teknologisk Instituts metode Forskeres vurdering af de to metoder Teknologisk Instituts vejledninger vedrørende arbejdsmiljø...11 Bilag 1. Kopi af brev fra Arbejdstilsynet Bilag 2. Forskeres vurdering af de to testmetoder Bilag 3. Vejledning vedrørende arbejdsmiljø på en printer 3

4 1 Indledning Stigende brug af IT-udstyr og den ændrede byggestil med meget store glaspartier har medført et forringet indeklima/arbejdsmiljø på mange kontorarbejdspladser herhjemme. Problemerne er mange, fx luftforurening, termisk belastning af medarbejderne og indretningsmæssige problemer. Teknologisk Institut har igennem flere år udført et meget stort antal indeklimaundersøgelser i danske virksomheder og konstateret, at: Varmeafgivelse og forurening fra kontormaskinerne samt forkert indretning af edbarbejdspladsen er nogle af de væsentligste årsager til indeklimaproblemer. Ved korrekt valg og placering af kontormaskinerne, hensigtsmæssig udformning og indretning af lokalerne med effektive ventilationssystemer, god belysning og tilstrækkelig solafskærmning kan problemerne helt undgås. Undersøgelserne viser desuden, at der er færrest gener på enkeltmandskontorerne og fleste gener i storrumskontorerne. For at kunne forbedre indeklimaet/arbejdsmiljøet på kontoret er det væsentligt, at brugeren får en god information om, hvordan kontormaskinerne skal placeres. Det vil sige, at der bør foreligge information om, hvad udstyret afgiver af varme, støj og forurening, og der bør foreligge en arbejdsmiljøvejledning, der beskriver, hvorledes udstyret skal placeres for at undgå gener ved brug. Teknologisk Institut gennemførte i 1998/99 projektet Arbejdsmiljømæssigt valg og installation af kontormaskiner som var finansieret af Arbejdstilsynet under delprogrammet for arbejdsmiljørigtig indkøbspolitik. Formålet med projektet var at undersøge, om det ud fra leverandørens oplysninger er muligt at indkøbe den mest arbejdsmiljøvenlige maskine, og om der foreligger vejledninger vedrørende arbejdsmiljø, der beskriver, hvorledes maskinen bør installeres, så gener undgås ved brug. Konklusionen på undersøgelsen var,at det er vanskeligt i forbindelse med køb af en kontormaskine at afgøre, hvilken maskine der er den mest arbejdsmiljøvenlige, idet der ikke foreligger ensartede relevante og sammenlignelige oplysninger på maskinerne. Endvidere konkluderer undersøgelsen, at:? De prøvninger, som leverandørerne lader udføre på deres maskiner, ikke tager udgangspunkt i arbejdsmiljøet ved brug af maskinerne. Der er således ikke dokumentation for ozonfiltres effektivitet og holdbarhed eller beregninger vedrørende ventilationsbehov.? Leverandøren har som hovedregel ikke udarbejdet en vejledning vedrørende arbejdsmiljø, der beskriver, hvorledes produktet anbefales placeret, så gener undgås ved brug.? Brugerne efterspørger dokumentation af maskinernes arbejdsmiljøbelastning og sammenlignelige prøvninger og vejledninger på de produkter, de anskaffer. De miljødata, som leverandøren typisk fremsender, giver ofte indtryk af meget miljøvenlige maskiner, og derfor har brugerne tilbøjelighed til at placere maskinerne direkte i kontoret, selv om dette ikke altid er acceptabelt. I nogle tilfælde giver maskinerne anledning til lugtproble- 4

5 mer efter kort tids anvendelse, hvilket meget ofte skyldes ozonfiltrenes begrænsede effektivitet og holdbarhed. 2 Myndighedskrav til kontormaskiner Kontormaskiners påvirkning af arbejdsmiljøet er reguleret via Arbejdstilsynets (AT) regler, og de to mest centrale dokumenter er AT s bekendtgørelse nr. 561/1994 Indretning af tekniske hjælpemidler (Maskindirektivet) samt AT s bekendtgørelse nr. 1109/1992 Anvendelse af tekniske hjælpemidler. Derudover er Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning væsentlig i denne sammenhæng. Der har hersket tvivl om, hvorvidt maskinerne er omfattet af Maskindirektivet, hvorfor Teknologisk Institut har forespurgt Arbejdstilsynet. Svaret fra Arbejdstilsynet er, at maskinerne er omfattet af Maskindirektivet. Arbejdstilsynets svar er vedlagt i bilag 1. Regeldannelsen på området er bygget op om det generelle princip, at maskiner skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Dette indebærer, at maskinen så vidt muligt skal konstrueres således, at der ikke dannes støv, gasser og/eller dampe, som kan være til fare eller gene i arbejdsmiljøet. Hvis dette ikke kan undgås, skal forureningerne opfanges i maskinen eller fjernes umiddelbart ved udviklingsstedet. I Maskindirektivets kapitel 2 10 stilles der krav om, at der skal følge en brugsanvisning med ved køb af en maskine. I kapitel 3 34, som gælder andre maskiner, der ikke hører under Maskindirektivet, men fx hører under Lavspændingsdirektivet, står, at der altid med et teknisk hjælpemiddel skal følge en brugsanvisning. Det vil sige, at der under alle omstændigheder altid skal følge en brugsanvisning. Denne skal bl.a. indeholde oplysninger om.. alle andre nyttige oplysninger, navnlig vedrørende sikkerhed og sundhed. Denne formulering vil bl.a. omfatte oplysninger, som er nødvendige for at opstille maskinen på en sådan måde, at gener undgås. Ved indretning af arbejdslokaler lægges der endvidere vægt på, at al unødig påvirkning skal undgås. Ved unødig påvirkning forstås bl.a. påvirkning fra en arbejdsproces, som man ikke selv deltager i. Et eksempel på dette kunne f.eks. være en forurenende kopimaskine, der er placeret i et kontor, hvor der er flere personer beskæftiget (f.eks. ved edb-arbejdspladser). Printere og kopimaskiner påvirker indeklimaet, fordi de afgiver varme, støj og forurenende stoffer. J.f. Arbejdstilsynets vejledning A.1.2. Indeklima, pkt , omhandler bl.a. laserprinteres og fotokopimaskiners placering, og der fremgår heraf: Det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om printere og kopimaskiner kan stå i et lokale med faste arbejdspladser. Det afhænger bl.a. af, hvor megen varme og støj maskinen afgiver, koncentrationen af forurenende stoffer i køleluften fra maskinerne, hvilke stoffer i køleluften det drejer sig om, hvor store luftmængder der blæses ud i lokalet, hvor hyppigt og 5

6 hvor meget maskinerne bruges, lokalets størrelse, akustik og ventilation samt arbejdspladsernes placering i forhold til maskinerne. Risikoen for gener afhænger af en kombination af alle disse faktorer. Generelt kan siges, at en lille laserprinter (bordmodel), der kun bruges i begrænset omfang, kan installeres i et lokale med faste arbejdspladser. Der skal være god ventilation i lokalet, og printeren skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladserne. Mellemstore laserprintere, netværksprintere og fotokopimaskiner bør normalt placeres i et lokale uden faste arbejdspladser. Lokalet skal være velventileret. Hvis der printes større mængder, bør der etableres punktudsugning til det fri fra maskinens udblæsning. Endvidere stilles der jf. Bekendtgørelse om arbejdsstedets indretning kapitel 7 krav om en passende temperatur uden træk, og i 34 står Hvert arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. I 35 står der, at hvis der udvikles sundhedsskadelige stoffer, skal der etableres mekanisk ventilation uden træk. Dette er ensbetydende med, at der skal foreligge oplysninger bl.a. om maskinernes ventilationsbehov. 3 Tekniske oplysninger på elektrostatiske maskiner (kopi, print, fax) I elektrostatiske maskiner kan der opstå eller dannes følgende forureninger, som bliver udblæst gennem maskinernes udblæsninger:? Ozon? Støv? Flygtige organiske forbindelser (VOC)? Varme? Støj Ozon er en meget reaktiv og yderst sundhedsskadelig gas, som dannes ved den elektrostatiske opladning. I maskinerne dannes ozon ved coronatrådene, som skal oplade de forskellige tromler i maskinen. Mængden af ozon, der dannes, afhænger bl.a. af spændingen. I flere små maskiner sker opladningen i tromlerne, hvorved man undgår dannelse af ozon. Da ozon er meget reaktiv, kan den reagere med andre kemiske forbindelser og lave nye måske endnu farligere forbindelser. Fx reagerer ozon med styren og kan lave formaldehyd, som er kræftfremkaldende. Ozonfiltre. Da ozon selv i meget små koncentrationer er yderst sundhedsskadelig, er der stort set i alle maskiner, der producerer ozon, installeret ozonfiltre. Problemerne med de fleste filtre er, at de har en begrænset effektivitet og holdbarhed. Teknologisk Institut har tidligere foretaget undersøgelser af forskellige ozonfiltres effektivitet og holdbarhed. I nedenstående skema er de typisk anvendte filtertyper listet. De mest anvendte filtertyper er de 3 nederste. 6

7 Opbygning Effektivitet % Holdbarhed* Tæt pakkede aktivt kulgranulat filtre. 1-2 cm tykt. Aktivkul opbygget som et gitter. 1-2 cm tykt. Bølgepap imprægneret med aktivt kul. 1-5 cm tykt. Polyuretan (PUR) imprægneret med aktivt kul. 1.2 cm tykt. * Samme effektivitet som nyt filter. Praktisk talt 100% Mange års holdbarhed, og hvis der monteres et effektivt støvfilter foran kulfilteret, kan kulfilteret holde hele maskinens levetid % Kort holdbarhed (dage-uger), men meget afhængig af forureningen i det lokale, hvor maskinen er placeret. Effektiviteten vil løbende falde % Kort holdbarhed (dage-uger), men meget afhængig af forureningen i det lokale, hvor maskinen er placeret. Effektiviteten vil løbende falde % Kort holdbarhed (dage-uger), men meget afhængig af forureningen i det lokale, hvor maskinen er placeret. Effektiviteten vil løbende falde. Som det fremgår af skemaet, er der kun en type filter, tætpakkede kulgranulatfiltre kombineret med et effektivt støvfilter, som giver en betryggende og effektiv nedbrydning og en lang holdbarhed. Teknologisk Institut foretager ofte måling af ozon i kopi/printrum, hvor brugerne klager over lugt og slimhindeirritationer. Vi måler af og til ozonkoncentrationer over grænseværdien i operatørernes indåndingszone og op til 20 gange over grænseværdien i maskinernes udblæ s- ninger, selv på nyere maskiner. Grænseværdien for ozon er jf. Arbejdstilsynets AT-Vejledning C.0.1 oktober 2000 fastsat til 0,1 ppm. Grænseværdien er en loftværdi, hvilket er ensbetydende med, at grænseværdien på intet tidspunkt, selv i en kortvarig periode, må overskrides. Det vil sige, at ozonkoncentrationen bør altid være under grænseværdien i maskinernes udblæsninger for altid at kunne overholde denne værdi. Støv. I elektrostatiske maskiner indgår der papir og tonerpulver, som kan give anledning til støv i luften. VOC er. I elektrostatiske maskiner frigives der VOC er, når tonerpulveret og eventuelt slipmidler opvarmes. Antallet af kemiske forbindelser og den mængde, der afgives, afhænger af mange forhold, bl.a. tonerpulveret og temperaturen. Formaldehyd, som er kræftfremkaldende, er det specielt vigtig at følge, idet det både kan fraspaltes ved opvarmningen af tonerpulveret, og når ozon reagerer med andre VOC. VOC er kan give anledning til lugt- og slimhindeirritation. Varme afgives fra alt elektrisk udstyr. Det meste varme fra elektrostatiske maskiner dannes ved opvarmningsprocessen. Men vær opmærksom på, at det effektforbrug, der som hovedregel oplyses, er uden ekstraudstyr på maskinen såsom sorterer, dokumentfremførings- og duplexenhed mv., som også forbruger strøm. Varmen kan give anledning til termisk belastning. For høje temperaturer i kontorerne er ofte en af de væsentligste årsager til indeklimaproblemer og kan give anledning til slimhindeirritationer, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. 7

8 Støj dannes dels ved den elektrostatiske proces og dels ved køleventilatorerne. Men ofte afgives det meste støj fra det ekstraudstyr, som maskinen forsynes med, såsom: sorterer, dokumentfremførings, duplex- og hæfteenhed, mv. Støj virker meget generende og giver bl.a. anledning til hovedpine og koncentrationsbesvær. Vær opmærksom på, at de støjtal, som leverandøren oplyser, som hovedregel er uden alt ekstraudstyr. 4 Formål med prøvning af kontormaskiner Formålet med prøvning af kontormaskiner er:? At måle maskinens udsendelse af forurening? At dokumentere overholdelse af grænseværdier? At måle eventuelle ozonfiltres effektivitet og holdbarhed? At beregne maskinens ventilationsbehov? Eventuelt at kunne dimensionere punktudsugning og effektive filtre til maskinen På baggrund af prøvningsresultaterne udarbejdes der en vejledning vedrørende arbejdsmiljø. Vejledningen skal beskrive, hvor og hvordan maskinen kan placeres i kontormiljøet, så gener undgås ved brug. Vejledningen er det, der i lovgivningen svarer til en brugsanvisning, som bl.a. skal indeholde om.alle nyttige oplysninger navnlig vedrørende sikkerhed og sundhed. 5 Beskrivelse af de forskellige delmetoder Der anvendes principielt to forskellige prøvningsmetoder, RAL-UZ 62 metoden og Teknologisk Instituts metode, i forbindelse med prøvning af forureningerne fra elektrostatiske maskiner. Den tyske RAL-UZ 62 metode, som anvendes i forbindelse med miljømærkning af kopimaskiner (Blaue Engel og Svanemærket) baserer sig på koncentrationsmålinger i et lokale, hvor maskinen er opstillet, og Teknologisk Instituts metode baserer sig på måling af emissionerne fra maskinen (kildestyrkemåling). Metoderne samt fordelene og ulemperne er kort beskrevet og vurderet i det efterfølgende. 5.1 RAL-UZ 62 metoden Ved RAL-UZ 62 metoden måles koncentrationerne (µg/m 3 ) af ozon, støv og styren i rumluften i et givent lokale under kontinuerlig drift af maskinen (gennemsnitskoncentrationen i lokalet). 8

9 Lokalet har følgende specifikationer: Lokalestørrelse: 50 m 3? 20% Væg og loftmaterialer: Teflon Gulvmateriale: Antistatbehandlet hård overflade Temperatur: 25ºC? 2ºC Relativ luftfugtighed: 50% ved start af prøvning Mekanisk ventilation: Ingen Luftcirkulation: Intern omrøring, som giver luftbevægelser på 1,25 m/s i lokalet Måleomstændigheder: Målested: Stationært 30 cm foran maskinen i en højde på 1,2 m. Måleperiode: 2 timer uden maskinen i drift (baggrundsmåling) 2 måleperioder à 2 timer med maskinen i kontinuerlig drift. Papir: Genbrugskopipapir DIN A4, vægt 80 g/m 2 med en belæ g- ning på 6% 5.2 Teknologisk Instituts metode Ved Teknologisk Instituts metode måles koncentrationerne (µg/m 3 ) af ozon, støv, flygtige organiske forbindelser (VOC) og formaldehyd i udblæsningsluften samt de udblæste luftmængder (m 3 /h) under kontinuerlig drift af maskinen. På baggrund af disse målinger kan forureningsemissionerne fra maskinen beregnes (µg/min.). Emissionen er korrigeret for baggrundsforureninger i lokalet. Emissionen er lig med den mængde forurening, som maskinen udsender pr. tidsenhed. Ozonkoncentrationen og de udblæste luftmængder måles med og uden ozonfiltre installeret, hvorved effekten ved installering af ozonfiltre kan beregnes. Ozonfiltrenes opbygning beskrives, og holdbarheden vurderes og beskrives. Derudover måles effektfo r- bruget (W) i hhv. drift-, i stand-by- og i energisparertilstand. Prøvningen foretages i et airconditioneret lokale. Lokalet har følgende specifikationer: Lokalestørrelse: 150 m 3, men ingen krav Overflader: Lavemitterende hårde overflader Temperatur: 20ºC? 2ºC Relativ luftfugtighed: 50%? 2% Mekanisk ventilation: Ja, filtreret gennem kul og HEPA filtre Måleomstændigheder: Målested: Måleperiode: Papir: I udblæsningsluften på maskinen Baggrundsmåling samt måling i udblæsningsluften over ca. 1½ time STORA MultiCopy A4, vægt 80 g/m 2 med en belægning på ca. 6% 9

10 5.3 Vurdering af de 2 metoder Formålet med prøvning af kontormaskiner er at give informationer om, hvilke forholdsregler der eventuelt skal tages i forbindelse med installation af maskinen, som har betydning i forbindelse med brug af maskinen (arbejdsmiljø-/indeklimaforhold). Det vil sige oplysninger om forureningen og foranstaltninger, der reducerer forureningen, varmeafgivelsen, støjafgivelsen, ventilationsbehov, anbefaling til placering og eventuelt dimensionering af udsugning og filtre på maskinen RAL-UZ 62 metoden De væsentligste ulemper ved metoden er, at der ikke tages stilling til ozonfiltrenes effektivitet og holdbarhed. Jf. afsnittet om ozonfiltre er holdbarheden på de fleste ozonfiltre meget kort, og at de målte ozonkoncentrationer ikke afspejler de i nogle tilfælde betydelige koncentrationsgradienter nær maskinen. Disse forhold er ensbetydende med, at det ikke kan dokumenteres, om grænseværdien for ozon kan overholdes ved arbejde med maskinen. Der foretages ikke prøvning for alle relevante parametre, som har betydning for luftkvaliteten. Ved opvarmning af tonerpulver kan der frigives en lang række luftvejsirriterende stoffer (VOC er), og ozons reaktion med andre organiske forbindelser vil bl.a. kunne danne acrolein og formaldehyd. Denne reaktion vil endvidere være ensbetydende med, at ozonkoncentrationen vil være underestimeret. Metoden er relativt usikker, bl.a. på grund af tolerancen på prøvningslokalet (50 m 3? 20%). Dette betyder, at lokalet kan variere mellem 40 og 60 m 3. Derudover er friskluftskiftet i lokalet ikke konstant. Teflonoverflader er statisk elektriske og vil tiltrække tonerpulver og andre partikler. Resultaterne kan ikke direkte anvendes til dimensionering af ventilation, punktudsugning eller effektive filtre til maskinen. Dette kræver måling af effektforbruget, de udblæste luftmængder og ozon i udblæsningerne og rundt om maskinen. Resultaterne kan ikke anvendes som grundlag for udarbejdelse af en brugsanvisning, der skal indeholde alle nyttige oplysninger navnlig vedrørende sikkerhed og sundhed, som krævet i de nævnte bekendtgørelser og At-vejledninger mv. Det er fx ikke alene ozonkoncentrationen i et 50 m 3 prøvnngslokale med nye filtre i maskinen, der er interessante, men koncentrationen direkte i udblæsningerne og holdbarheden på ozonfiltrene. Teknologisk Institut har foretaget målinger hos brugerne, hvor vi måler ozonkoncentrationer i maskinernes udblæsninger, der ligger op til 20 gange over grænseværdien, og hvor gennemsnitsozonkoncentrationen i lokalerne ligger nær ved grænseværdien. Til trods for oplysninger om meget lave ozonforureninger Teknologisk Instituts metode Ved Teknologisk Instituts metode foretages der målinger direkte i maskinens udblæsninger, hvilket er ensbetydende med, at målingerne foretages meget præcist, og der foretages målinger efter alle relevante parametre. Ozonfiltrenes effektivitet og holdbarhed måles og vurderes. 10

11 De udblæste luftmængder og effektforbruget måles i maskinens forskellige tilstande (drift, stand-by- og energisparefunktion). Metoden kan dokumentere overholdelse af grænseværdien for ozon, ozonfiltrenes effektivitet og holdbarhed og måling af, om andre forureninger kan give anledning til gene. Derudover kan metoden anvendes til dimensionering af effektive filtre og punktudsugning, hvis dette er nødvendigt. Disse forhold bevirker, at man får information om alle relevante forureninger (-støj), der kan danne grundlag for udarbejdelse af en brugsanvisning indeholdende alle nyttige oplysninger navnlig vedrørende sikkerhed og sundhed som beskrevet i de nævnte bekendtgørelser og Atvejledninger. En ulempe ved Teknologisk Instituts metode kunne være, at koncentrationerne af forurenende stoffer i et typisk kontorlokale eller prøvningslokale ikke måles direkte, men beregnes ud fra viden om emissionen, volumen af et kontor/prøvningslokale og luftskiftet Forskeres vurdering af de to metoder I en forskningsrapport Kontormaskiner og Indeklima, udarbejdet af fire kendte danske forskere, konkluderes det i afsnit 6.8.1, efter en diskussion af de to prøvningsmetoder til måling af ozonemission (RAL-UZ 62 metoden og TI metoden), Der hersker næppe tvivl om, at kildestyrkebestemmelse (TI metoden) under alle omstændigheder er den mest hensigtsmæssige metode. Begrundelsen kan studeres nærmere i forskningsrapporten, der er vedlagt i uddrag. 6 Teknologisk Instituts vejledninger vedrørende arbejdsmiljø På baggrund af de prøvninger, som vi foretager, samt oplysninger fra leverandøren om maskinernes støjafgivelse, udarbejder vi en standardiseret vejledning vedrørende arbejdsmiljø som indeholder specifikke oplysninger vedrørende de parametre, som har betydning ved placering af maskinen.? Filtre? Forureningsudslip? Effektforbrug? Støjafgivelse? Ventilationsbehov? Anbefaling til placering Vejledningerne, som Teknologisk Institut udarbejder, er udarbejdet i samarbejde med Arbejdstilsynet og Branchesikkerhedsråd 6 (BSR6) for kontor og administration. De store fordele ved vejledningerne er: 11

12 ? Standardiseret prøvning og vejledning giver mulighed for sammenligning af maskinernes arbejdsmiljøpåvirkning og derved mulighed for indkøb af den mest arbejdsmiljø- og energivenlige maskine.? Beskriver, hvorledes maskinen anbefales placeres, så gener undgås ved brug.? Opfylder myndighedernes krav om, at der skal foreligge en brugsanvisning på dansk, der indeholder oplysninger, der navnlig har betydning for sikkerhed og sundhed.? Kan anvendes ved udarbejdelse af APV. De printere som Teknologisk Institut har udarbejdet vejledninger på, kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside på adressen 12

13 Bilag 1 Brev fra Arbejdstilsynet 13

14 Bilag 2 Forskeres vurdering af de 2 testmetoder 14

15 15

16 16

17 Bilag 3 Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Lexmark Optra T612 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Lexmark på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport nr Vurdering af printeren Forurening Værdi Parameter Værdi Ozon Lav (ozonfri) Energiforbrug ved energispare tilstand Lav Støv Lav Opvarmningstid fra energispare tilstand 10 sek. Formaldehyd Lav Ventilationsbehov Lav VOC Middel Støjafgivelse ved stand-by Lav Bemærkninger: Der er ikke installeret ozonfilter i maskinen. Vurderingerne er foretaget på baggrund af kriterier fra Energy Star og Teknologisk Institut Indhold Generelle anbefalinger Specifikke oplysninger? Filter? Forureningsudslip? Energiforbrug? Støjafgivelse? Ventilationsbehov og placering Skitse af Lexmark Optra T612 Fakta om Lexmark Optra T612 Relevant lovgivning på området. 17

18 Generelle anbefalinger Denne vejledning bygger på det princip, at kontormaskiner ikke må udsende forurening eller varme i et sådant omfang, at det giver anledning til gener for medarbejderne i kontormiljøet. Som udgangspunkt bør en kontormaskine, der tilgodeser arbejdsmiljøet, derfor have et så lavt forureningsudslip, energiforbrug og støjniveau som muligt og dermed et lavt ventilationsbehov. Den optimale placering og anvendelse af kontormaskiner finder man ved at foretage en helhedsvurdering af, hvordan kontormaskinerne påvirker indeklimaet. Generelt anbefaler Teknologisk Institut, Miljø at placere kontormaskiner såsom printere og kopimaskiner i ve l- ventilerede teknikrum, hvor der ikke arbejder eller regelmæssigt opholder sig mennesker. Specifikke oplysninger Lexmark Optra T612 er en netværksprinter beregnet til at være tilkoblet flere brugere. Teknologisk Instituts undersøgelse viser, at printeren er ozonfri, har et lavt udslip af støv og formaldehyd samt et middelt udslip af organiske komponenter (VOC), som kan give anledning til lugtgener i mindre uventilerede lokaler. Under udprintning kan printeren give anledning til støj. Ventilationsbehov og placering Lexmark Optra T612 kræver ved placering i et teknikrum en rumventilation på ca. 60 m 3 frisk luft pr. time. Lexmark Optra T612 kan installeres i større kontorlokaler og miljøer under forudsætning af, at følge n- de betingelser er opfyldt:? Rumventilation på ca. 60 m 3 frisk luft pr. time for at fjerne uønsket varmepåvirkning samt luftforurening.? Central placering i lokalet og mindst to meter fra nærmeste arbejdsplads for at mindske støj og generende luftstrømme. Ventilationsbehovet er beregnet ud fra, at printtiden (drifttiden) maksimalt er en time pr. dag, og at den tilførte luft er 5?C koldere end den ønskede lokaletemperatur. Kortere eller længere drifttid vil medføre ændringer i ventilationsbehovet samt i omfanget af støjmæssige gener. På faktasiden findes en udførlig dokumentation om Lexmark Optra T

19 Skitse af Lexmark Optra T612 Lexmark Optra T612 er en netværksprinter, som kan udprinte op til 20 sider pr. minut. Der er 1 køleventilator i printeren. Luften udblæses på toppen af printeren. Se nedenstående figur. Udblæsning Den udblæste luftmængde fra den elektrostatiske proces udgør i alt 21 m 3 i timen. Filtre i maskinen Type Placering Effektivitet i % Holdbarhed Ingen filtre i maskinen

20 Fakta om Lexmark Optra T612 Udprintningshastighed: 20 sider/min. Forureningsudslip (emission) Forurening Ozon Støv Formaldehyd Organiske komponenter (VOC) Koncentration i udblæsning,? g/m 3 < Emission,? g/min. < Printerens energiforbrug Driftssituation Udprintning Stand-by Energispare funktion Watt/side Bemærkning: Den forbrugte energi omsættes til varme. Energiforbrug, watt Printerens udprintningstider Driftssituation Tid fra stand-by til 1. side er udprintet Tid fra energispare funktion til 1. side er udprintet Opvarmningstid Sekunder Printerens støjafgivelse Driftssituation Lydeffekt, dba Udprintning 48 Stand-by 29 Energispare funktion 29 Bemærkning: Oplysninger vedrørende støj er oplyst af Lexmark. Metode EN Printerens ventilationsbehov Udprintningstid, min. pr. dag Antal print pr. dag Ventilationsbehov Kontor, m 3 /time Ventilationsbehov Teknikrum, m 3 /time Bemærkning: Ventilationsbehovet er beregnet ud fra maskinens varmeafgivelse, og ved energi- spare funktionen sat til 20 min. Hvis energispare funktionen sættes til 1 min., bliver ventilationsbehovet for 1 times drift reduceret fra 60 til 40 m 3 /time. 20

21 Relevant lovgivning på området Vejledningen er udarbejdet i overensstemmelse med Arbejdsministeriets og Arbejdstilsynets bekendtgørelser, anvisninger og meddelelser. Arbejdsministeriet:? Bekendtgørelse nr Faste arbejdssteders indretning (1992) Arbejdstilsynet:? Bekendtgørelse nr Anvendelse af tekniske hjælpemidler 1992)? Bekendtgørelse nr. 561 Indretning af tekniske hjælpemidler (1994)? Anvisning nr Maskiner og maskinanlæg (1996)? Anvisning nr Grænseværdier for stoffer og materialer (1996)? Anvisning nr Vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen (1994)? Meddelelse nr Temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdssteder (1995)? Meddelelse nr Ventilation på faste arbejdssteder (1999)? Meddelelse nr Indeklima (1996)? Meddelelse nr Arbejdsrum på faste arbejdssteder (1996)? Meddelelse nr Planlægning af faste arbejdssteders indretning (1996) 21

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ INDHOLD 02 03 04 06 09 10 11 INDLEDNING KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ VARMEAFGIVELSE STØJ OZON FORMALDEHYD OG ANDRE KEMISKE STOFFER STØV OG PARTIKLER

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Indeklima_A.1.1.qxp:05 - Indeklima-hellas.qxd 02/01/08 10:24 Side 1 At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Januar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU 1 Risikovurdering af tæppegulv Rikke Bramming Jørgensen NTNU 2 Tæppegulv og indeklima Hvordan er sammenhængen mellem valg af gulvbelæg og indeklimaet i rummet - med fokus på luftkvaliteten i indeklima

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.12 Marts 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.7 af september 1995 Denne vejledning oplyser om Arbejdstilsynets krav til temperatur i arbejdsrum

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

No table of contents entries found.

No table of contents entries found. REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 2

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige 1 2 Karakteristika for indeklimaet Kilder til luftforurensning i innemiljøet - karakterisering, vurdering og tiltak Rikke Bramming Jørgensen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Mange

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk LYS&LYD giver virksomhederne et værktøj, de kan bruge til deres vurdering af lys- og lydforhold. Samtidig giver vejledningen forslag til eventuelle forbedringer. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere