KONTORMASKINER Prøvninger og vejledninger vedrørende arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTORMASKINER Prøvninger og vejledninger vedrørende arbejdsmiljø"

Transkript

1 KONTORMASKINER Prøvninger og vejledninger vedrørende arbejdsmiljø Af konsulent Torben Eggert September 2003 Byggeri Indeklima

2 Forord Dette skrift er udarbejdet for at give beslutningstagerne, indkøberne og brugerne en information om prøvning og vejledninger for elektrostatiske kontormaskiner. Denne udgave er revideret i forhold til maj 2001 udgaven af samme navn. Årsagen hertil er, at mange kontormaskiner bliver fejlplaceret i kontormiljøerne dels på grund af mangelfulde oplysninger og dels på grund af, at der som hovedregel ikke er udarbejdet en vejledning vedrørende arbejdsmiljø på den enkelte maskine, der beskriver hvilke forholdsregler der skal tages i forbindelse med installation og brug af maskinen. Jf. lovgivningen skal der altid til et teknisk hjælpemiddel medfølge en brugsanvisning/vejledning på dansk, der navnlig beskriver forhold vedrørende sundhed og sikkerhed. Teknologisk Institut foretager prøvning af maskinernes emissioner og effektforbrug, og på baggrund af disse udarbejder vi en standardiseret vejledning vedrørende arbejdsmiljø, der giver oplysninger om maskinens placeringsmuligheder, så gener undgås ved brug. De store fordele ved Teknologisk Instituts vejledninger? Standardiseret prøvning og vejledning giver mulighed for sammenligning af maskinernes arbejdsmiljøpåvirkning og dermed mulighed for indkøb af den mest arbejdsmiljø- og energivenlige maskine.? Beskriver hvorledes maskinen anbefales placeret, så gener undgås ved brug.? Opfylder myndighedernes krav til, at forureningerne skal være målt i maskinernes udblæsninger.? Opfylder myndighedernes krav til, at der skal være en brugsanvisning på dansk, der indeholder oplysninger, der navnlig har betydning for sikkerhed og sundhed.? Kan anvendes ved udarbejdelse af APV. Vejledninger vedrørende arbejdsmiljø på nettet Teknologisk Institut har indgået aftaler med de leverandører, som får foretaget prøvning og udarbejdet vejledninger på deres produkter, om at lægge vejledningerne ud på instituttets hjemmeside. Vejledningerne kan down-loades i et PDF format på adressen Der gøres dog opmærksom på, at de maskiner, som Teknologisk Institut har prøvet, hører til de mest miljøvenlige på markedet og således ikke kan afspejle resten af markedet. Vejledningen Hvor skal skabet stå, som er en generel vejledning, der giver dig gode råd og anbefalinger i forbindelse med indkøb og placering af kontormaskiner, kan bestilles på adressen Torben Eggert 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Myndighedskrav til kontormaskiner Tekniske oplysninger på elektrostatiske maskiner (kopi, print, fax) Formål med test af kontormaskiner Beskrivelse af de forskellige testmetoder RAL-UZ 62 metoden Teknologisk Instituts metode Vurdering af de 2 metoder RAL-UZ 62 metoden Teknologisk Instituts metode Forskeres vurdering af de to metoder Teknologisk Instituts vejledninger vedrørende arbejdsmiljø...11 Bilag 1. Kopi af brev fra Arbejdstilsynet Bilag 2. Forskeres vurdering af de to testmetoder Bilag 3. Vejledning vedrørende arbejdsmiljø på en printer 3

4 1 Indledning Stigende brug af IT-udstyr og den ændrede byggestil med meget store glaspartier har medført et forringet indeklima/arbejdsmiljø på mange kontorarbejdspladser herhjemme. Problemerne er mange, fx luftforurening, termisk belastning af medarbejderne og indretningsmæssige problemer. Teknologisk Institut har igennem flere år udført et meget stort antal indeklimaundersøgelser i danske virksomheder og konstateret, at: Varmeafgivelse og forurening fra kontormaskinerne samt forkert indretning af edbarbejdspladsen er nogle af de væsentligste årsager til indeklimaproblemer. Ved korrekt valg og placering af kontormaskinerne, hensigtsmæssig udformning og indretning af lokalerne med effektive ventilationssystemer, god belysning og tilstrækkelig solafskærmning kan problemerne helt undgås. Undersøgelserne viser desuden, at der er færrest gener på enkeltmandskontorerne og fleste gener i storrumskontorerne. For at kunne forbedre indeklimaet/arbejdsmiljøet på kontoret er det væsentligt, at brugeren får en god information om, hvordan kontormaskinerne skal placeres. Det vil sige, at der bør foreligge information om, hvad udstyret afgiver af varme, støj og forurening, og der bør foreligge en arbejdsmiljøvejledning, der beskriver, hvorledes udstyret skal placeres for at undgå gener ved brug. Teknologisk Institut gennemførte i 1998/99 projektet Arbejdsmiljømæssigt valg og installation af kontormaskiner som var finansieret af Arbejdstilsynet under delprogrammet for arbejdsmiljørigtig indkøbspolitik. Formålet med projektet var at undersøge, om det ud fra leverandørens oplysninger er muligt at indkøbe den mest arbejdsmiljøvenlige maskine, og om der foreligger vejledninger vedrørende arbejdsmiljø, der beskriver, hvorledes maskinen bør installeres, så gener undgås ved brug. Konklusionen på undersøgelsen var,at det er vanskeligt i forbindelse med køb af en kontormaskine at afgøre, hvilken maskine der er den mest arbejdsmiljøvenlige, idet der ikke foreligger ensartede relevante og sammenlignelige oplysninger på maskinerne. Endvidere konkluderer undersøgelsen, at:? De prøvninger, som leverandørerne lader udføre på deres maskiner, ikke tager udgangspunkt i arbejdsmiljøet ved brug af maskinerne. Der er således ikke dokumentation for ozonfiltres effektivitet og holdbarhed eller beregninger vedrørende ventilationsbehov.? Leverandøren har som hovedregel ikke udarbejdet en vejledning vedrørende arbejdsmiljø, der beskriver, hvorledes produktet anbefales placeret, så gener undgås ved brug.? Brugerne efterspørger dokumentation af maskinernes arbejdsmiljøbelastning og sammenlignelige prøvninger og vejledninger på de produkter, de anskaffer. De miljødata, som leverandøren typisk fremsender, giver ofte indtryk af meget miljøvenlige maskiner, og derfor har brugerne tilbøjelighed til at placere maskinerne direkte i kontoret, selv om dette ikke altid er acceptabelt. I nogle tilfælde giver maskinerne anledning til lugtproble- 4

5 mer efter kort tids anvendelse, hvilket meget ofte skyldes ozonfiltrenes begrænsede effektivitet og holdbarhed. 2 Myndighedskrav til kontormaskiner Kontormaskiners påvirkning af arbejdsmiljøet er reguleret via Arbejdstilsynets (AT) regler, og de to mest centrale dokumenter er AT s bekendtgørelse nr. 561/1994 Indretning af tekniske hjælpemidler (Maskindirektivet) samt AT s bekendtgørelse nr. 1109/1992 Anvendelse af tekniske hjælpemidler. Derudover er Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning væsentlig i denne sammenhæng. Der har hersket tvivl om, hvorvidt maskinerne er omfattet af Maskindirektivet, hvorfor Teknologisk Institut har forespurgt Arbejdstilsynet. Svaret fra Arbejdstilsynet er, at maskinerne er omfattet af Maskindirektivet. Arbejdstilsynets svar er vedlagt i bilag 1. Regeldannelsen på området er bygget op om det generelle princip, at maskiner skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Dette indebærer, at maskinen så vidt muligt skal konstrueres således, at der ikke dannes støv, gasser og/eller dampe, som kan være til fare eller gene i arbejdsmiljøet. Hvis dette ikke kan undgås, skal forureningerne opfanges i maskinen eller fjernes umiddelbart ved udviklingsstedet. I Maskindirektivets kapitel 2 10 stilles der krav om, at der skal følge en brugsanvisning med ved køb af en maskine. I kapitel 3 34, som gælder andre maskiner, der ikke hører under Maskindirektivet, men fx hører under Lavspændingsdirektivet, står, at der altid med et teknisk hjælpemiddel skal følge en brugsanvisning. Det vil sige, at der under alle omstændigheder altid skal følge en brugsanvisning. Denne skal bl.a. indeholde oplysninger om.. alle andre nyttige oplysninger, navnlig vedrørende sikkerhed og sundhed. Denne formulering vil bl.a. omfatte oplysninger, som er nødvendige for at opstille maskinen på en sådan måde, at gener undgås. Ved indretning af arbejdslokaler lægges der endvidere vægt på, at al unødig påvirkning skal undgås. Ved unødig påvirkning forstås bl.a. påvirkning fra en arbejdsproces, som man ikke selv deltager i. Et eksempel på dette kunne f.eks. være en forurenende kopimaskine, der er placeret i et kontor, hvor der er flere personer beskæftiget (f.eks. ved edb-arbejdspladser). Printere og kopimaskiner påvirker indeklimaet, fordi de afgiver varme, støj og forurenende stoffer. J.f. Arbejdstilsynets vejledning A.1.2. Indeklima, pkt , omhandler bl.a. laserprinteres og fotokopimaskiners placering, og der fremgår heraf: Det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om printere og kopimaskiner kan stå i et lokale med faste arbejdspladser. Det afhænger bl.a. af, hvor megen varme og støj maskinen afgiver, koncentrationen af forurenende stoffer i køleluften fra maskinerne, hvilke stoffer i køleluften det drejer sig om, hvor store luftmængder der blæses ud i lokalet, hvor hyppigt og 5

6 hvor meget maskinerne bruges, lokalets størrelse, akustik og ventilation samt arbejdspladsernes placering i forhold til maskinerne. Risikoen for gener afhænger af en kombination af alle disse faktorer. Generelt kan siges, at en lille laserprinter (bordmodel), der kun bruges i begrænset omfang, kan installeres i et lokale med faste arbejdspladser. Der skal være god ventilation i lokalet, og printeren skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladserne. Mellemstore laserprintere, netværksprintere og fotokopimaskiner bør normalt placeres i et lokale uden faste arbejdspladser. Lokalet skal være velventileret. Hvis der printes større mængder, bør der etableres punktudsugning til det fri fra maskinens udblæsning. Endvidere stilles der jf. Bekendtgørelse om arbejdsstedets indretning kapitel 7 krav om en passende temperatur uden træk, og i 34 står Hvert arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. I 35 står der, at hvis der udvikles sundhedsskadelige stoffer, skal der etableres mekanisk ventilation uden træk. Dette er ensbetydende med, at der skal foreligge oplysninger bl.a. om maskinernes ventilationsbehov. 3 Tekniske oplysninger på elektrostatiske maskiner (kopi, print, fax) I elektrostatiske maskiner kan der opstå eller dannes følgende forureninger, som bliver udblæst gennem maskinernes udblæsninger:? Ozon? Støv? Flygtige organiske forbindelser (VOC)? Varme? Støj Ozon er en meget reaktiv og yderst sundhedsskadelig gas, som dannes ved den elektrostatiske opladning. I maskinerne dannes ozon ved coronatrådene, som skal oplade de forskellige tromler i maskinen. Mængden af ozon, der dannes, afhænger bl.a. af spændingen. I flere små maskiner sker opladningen i tromlerne, hvorved man undgår dannelse af ozon. Da ozon er meget reaktiv, kan den reagere med andre kemiske forbindelser og lave nye måske endnu farligere forbindelser. Fx reagerer ozon med styren og kan lave formaldehyd, som er kræftfremkaldende. Ozonfiltre. Da ozon selv i meget små koncentrationer er yderst sundhedsskadelig, er der stort set i alle maskiner, der producerer ozon, installeret ozonfiltre. Problemerne med de fleste filtre er, at de har en begrænset effektivitet og holdbarhed. Teknologisk Institut har tidligere foretaget undersøgelser af forskellige ozonfiltres effektivitet og holdbarhed. I nedenstående skema er de typisk anvendte filtertyper listet. De mest anvendte filtertyper er de 3 nederste. 6

7 Opbygning Effektivitet % Holdbarhed* Tæt pakkede aktivt kulgranulat filtre. 1-2 cm tykt. Aktivkul opbygget som et gitter. 1-2 cm tykt. Bølgepap imprægneret med aktivt kul. 1-5 cm tykt. Polyuretan (PUR) imprægneret med aktivt kul. 1.2 cm tykt. * Samme effektivitet som nyt filter. Praktisk talt 100% Mange års holdbarhed, og hvis der monteres et effektivt støvfilter foran kulfilteret, kan kulfilteret holde hele maskinens levetid % Kort holdbarhed (dage-uger), men meget afhængig af forureningen i det lokale, hvor maskinen er placeret. Effektiviteten vil løbende falde % Kort holdbarhed (dage-uger), men meget afhængig af forureningen i det lokale, hvor maskinen er placeret. Effektiviteten vil løbende falde % Kort holdbarhed (dage-uger), men meget afhængig af forureningen i det lokale, hvor maskinen er placeret. Effektiviteten vil løbende falde. Som det fremgår af skemaet, er der kun en type filter, tætpakkede kulgranulatfiltre kombineret med et effektivt støvfilter, som giver en betryggende og effektiv nedbrydning og en lang holdbarhed. Teknologisk Institut foretager ofte måling af ozon i kopi/printrum, hvor brugerne klager over lugt og slimhindeirritationer. Vi måler af og til ozonkoncentrationer over grænseværdien i operatørernes indåndingszone og op til 20 gange over grænseværdien i maskinernes udblæ s- ninger, selv på nyere maskiner. Grænseværdien for ozon er jf. Arbejdstilsynets AT-Vejledning C.0.1 oktober 2000 fastsat til 0,1 ppm. Grænseværdien er en loftværdi, hvilket er ensbetydende med, at grænseværdien på intet tidspunkt, selv i en kortvarig periode, må overskrides. Det vil sige, at ozonkoncentrationen bør altid være under grænseværdien i maskinernes udblæsninger for altid at kunne overholde denne værdi. Støv. I elektrostatiske maskiner indgår der papir og tonerpulver, som kan give anledning til støv i luften. VOC er. I elektrostatiske maskiner frigives der VOC er, når tonerpulveret og eventuelt slipmidler opvarmes. Antallet af kemiske forbindelser og den mængde, der afgives, afhænger af mange forhold, bl.a. tonerpulveret og temperaturen. Formaldehyd, som er kræftfremkaldende, er det specielt vigtig at følge, idet det både kan fraspaltes ved opvarmningen af tonerpulveret, og når ozon reagerer med andre VOC. VOC er kan give anledning til lugt- og slimhindeirritation. Varme afgives fra alt elektrisk udstyr. Det meste varme fra elektrostatiske maskiner dannes ved opvarmningsprocessen. Men vær opmærksom på, at det effektforbrug, der som hovedregel oplyses, er uden ekstraudstyr på maskinen såsom sorterer, dokumentfremførings- og duplexenhed mv., som også forbruger strøm. Varmen kan give anledning til termisk belastning. For høje temperaturer i kontorerne er ofte en af de væsentligste årsager til indeklimaproblemer og kan give anledning til slimhindeirritationer, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. 7

8 Støj dannes dels ved den elektrostatiske proces og dels ved køleventilatorerne. Men ofte afgives det meste støj fra det ekstraudstyr, som maskinen forsynes med, såsom: sorterer, dokumentfremførings, duplex- og hæfteenhed, mv. Støj virker meget generende og giver bl.a. anledning til hovedpine og koncentrationsbesvær. Vær opmærksom på, at de støjtal, som leverandøren oplyser, som hovedregel er uden alt ekstraudstyr. 4 Formål med prøvning af kontormaskiner Formålet med prøvning af kontormaskiner er:? At måle maskinens udsendelse af forurening? At dokumentere overholdelse af grænseværdier? At måle eventuelle ozonfiltres effektivitet og holdbarhed? At beregne maskinens ventilationsbehov? Eventuelt at kunne dimensionere punktudsugning og effektive filtre til maskinen På baggrund af prøvningsresultaterne udarbejdes der en vejledning vedrørende arbejdsmiljø. Vejledningen skal beskrive, hvor og hvordan maskinen kan placeres i kontormiljøet, så gener undgås ved brug. Vejledningen er det, der i lovgivningen svarer til en brugsanvisning, som bl.a. skal indeholde om.alle nyttige oplysninger navnlig vedrørende sikkerhed og sundhed. 5 Beskrivelse af de forskellige delmetoder Der anvendes principielt to forskellige prøvningsmetoder, RAL-UZ 62 metoden og Teknologisk Instituts metode, i forbindelse med prøvning af forureningerne fra elektrostatiske maskiner. Den tyske RAL-UZ 62 metode, som anvendes i forbindelse med miljømærkning af kopimaskiner (Blaue Engel og Svanemærket) baserer sig på koncentrationsmålinger i et lokale, hvor maskinen er opstillet, og Teknologisk Instituts metode baserer sig på måling af emissionerne fra maskinen (kildestyrkemåling). Metoderne samt fordelene og ulemperne er kort beskrevet og vurderet i det efterfølgende. 5.1 RAL-UZ 62 metoden Ved RAL-UZ 62 metoden måles koncentrationerne (µg/m 3 ) af ozon, støv og styren i rumluften i et givent lokale under kontinuerlig drift af maskinen (gennemsnitskoncentrationen i lokalet). 8

9 Lokalet har følgende specifikationer: Lokalestørrelse: 50 m 3? 20% Væg og loftmaterialer: Teflon Gulvmateriale: Antistatbehandlet hård overflade Temperatur: 25ºC? 2ºC Relativ luftfugtighed: 50% ved start af prøvning Mekanisk ventilation: Ingen Luftcirkulation: Intern omrøring, som giver luftbevægelser på 1,25 m/s i lokalet Måleomstændigheder: Målested: Stationært 30 cm foran maskinen i en højde på 1,2 m. Måleperiode: 2 timer uden maskinen i drift (baggrundsmåling) 2 måleperioder à 2 timer med maskinen i kontinuerlig drift. Papir: Genbrugskopipapir DIN A4, vægt 80 g/m 2 med en belæ g- ning på 6% 5.2 Teknologisk Instituts metode Ved Teknologisk Instituts metode måles koncentrationerne (µg/m 3 ) af ozon, støv, flygtige organiske forbindelser (VOC) og formaldehyd i udblæsningsluften samt de udblæste luftmængder (m 3 /h) under kontinuerlig drift af maskinen. På baggrund af disse målinger kan forureningsemissionerne fra maskinen beregnes (µg/min.). Emissionen er korrigeret for baggrundsforureninger i lokalet. Emissionen er lig med den mængde forurening, som maskinen udsender pr. tidsenhed. Ozonkoncentrationen og de udblæste luftmængder måles med og uden ozonfiltre installeret, hvorved effekten ved installering af ozonfiltre kan beregnes. Ozonfiltrenes opbygning beskrives, og holdbarheden vurderes og beskrives. Derudover måles effektfo r- bruget (W) i hhv. drift-, i stand-by- og i energisparertilstand. Prøvningen foretages i et airconditioneret lokale. Lokalet har følgende specifikationer: Lokalestørrelse: 150 m 3, men ingen krav Overflader: Lavemitterende hårde overflader Temperatur: 20ºC? 2ºC Relativ luftfugtighed: 50%? 2% Mekanisk ventilation: Ja, filtreret gennem kul og HEPA filtre Måleomstændigheder: Målested: Måleperiode: Papir: I udblæsningsluften på maskinen Baggrundsmåling samt måling i udblæsningsluften over ca. 1½ time STORA MultiCopy A4, vægt 80 g/m 2 med en belægning på ca. 6% 9

10 5.3 Vurdering af de 2 metoder Formålet med prøvning af kontormaskiner er at give informationer om, hvilke forholdsregler der eventuelt skal tages i forbindelse med installation af maskinen, som har betydning i forbindelse med brug af maskinen (arbejdsmiljø-/indeklimaforhold). Det vil sige oplysninger om forureningen og foranstaltninger, der reducerer forureningen, varmeafgivelsen, støjafgivelsen, ventilationsbehov, anbefaling til placering og eventuelt dimensionering af udsugning og filtre på maskinen RAL-UZ 62 metoden De væsentligste ulemper ved metoden er, at der ikke tages stilling til ozonfiltrenes effektivitet og holdbarhed. Jf. afsnittet om ozonfiltre er holdbarheden på de fleste ozonfiltre meget kort, og at de målte ozonkoncentrationer ikke afspejler de i nogle tilfælde betydelige koncentrationsgradienter nær maskinen. Disse forhold er ensbetydende med, at det ikke kan dokumenteres, om grænseværdien for ozon kan overholdes ved arbejde med maskinen. Der foretages ikke prøvning for alle relevante parametre, som har betydning for luftkvaliteten. Ved opvarmning af tonerpulver kan der frigives en lang række luftvejsirriterende stoffer (VOC er), og ozons reaktion med andre organiske forbindelser vil bl.a. kunne danne acrolein og formaldehyd. Denne reaktion vil endvidere være ensbetydende med, at ozonkoncentrationen vil være underestimeret. Metoden er relativt usikker, bl.a. på grund af tolerancen på prøvningslokalet (50 m 3? 20%). Dette betyder, at lokalet kan variere mellem 40 og 60 m 3. Derudover er friskluftskiftet i lokalet ikke konstant. Teflonoverflader er statisk elektriske og vil tiltrække tonerpulver og andre partikler. Resultaterne kan ikke direkte anvendes til dimensionering af ventilation, punktudsugning eller effektive filtre til maskinen. Dette kræver måling af effektforbruget, de udblæste luftmængder og ozon i udblæsningerne og rundt om maskinen. Resultaterne kan ikke anvendes som grundlag for udarbejdelse af en brugsanvisning, der skal indeholde alle nyttige oplysninger navnlig vedrørende sikkerhed og sundhed, som krævet i de nævnte bekendtgørelser og At-vejledninger mv. Det er fx ikke alene ozonkoncentrationen i et 50 m 3 prøvnngslokale med nye filtre i maskinen, der er interessante, men koncentrationen direkte i udblæsningerne og holdbarheden på ozonfiltrene. Teknologisk Institut har foretaget målinger hos brugerne, hvor vi måler ozonkoncentrationer i maskinernes udblæsninger, der ligger op til 20 gange over grænseværdien, og hvor gennemsnitsozonkoncentrationen i lokalerne ligger nær ved grænseværdien. Til trods for oplysninger om meget lave ozonforureninger Teknologisk Instituts metode Ved Teknologisk Instituts metode foretages der målinger direkte i maskinens udblæsninger, hvilket er ensbetydende med, at målingerne foretages meget præcist, og der foretages målinger efter alle relevante parametre. Ozonfiltrenes effektivitet og holdbarhed måles og vurderes. 10

11 De udblæste luftmængder og effektforbruget måles i maskinens forskellige tilstande (drift, stand-by- og energisparefunktion). Metoden kan dokumentere overholdelse af grænseværdien for ozon, ozonfiltrenes effektivitet og holdbarhed og måling af, om andre forureninger kan give anledning til gene. Derudover kan metoden anvendes til dimensionering af effektive filtre og punktudsugning, hvis dette er nødvendigt. Disse forhold bevirker, at man får information om alle relevante forureninger (-støj), der kan danne grundlag for udarbejdelse af en brugsanvisning indeholdende alle nyttige oplysninger navnlig vedrørende sikkerhed og sundhed som beskrevet i de nævnte bekendtgørelser og Atvejledninger. En ulempe ved Teknologisk Instituts metode kunne være, at koncentrationerne af forurenende stoffer i et typisk kontorlokale eller prøvningslokale ikke måles direkte, men beregnes ud fra viden om emissionen, volumen af et kontor/prøvningslokale og luftskiftet Forskeres vurdering af de to metoder I en forskningsrapport Kontormaskiner og Indeklima, udarbejdet af fire kendte danske forskere, konkluderes det i afsnit 6.8.1, efter en diskussion af de to prøvningsmetoder til måling af ozonemission (RAL-UZ 62 metoden og TI metoden), Der hersker næppe tvivl om, at kildestyrkebestemmelse (TI metoden) under alle omstændigheder er den mest hensigtsmæssige metode. Begrundelsen kan studeres nærmere i forskningsrapporten, der er vedlagt i uddrag. 6 Teknologisk Instituts vejledninger vedrørende arbejdsmiljø På baggrund af de prøvninger, som vi foretager, samt oplysninger fra leverandøren om maskinernes støjafgivelse, udarbejder vi en standardiseret vejledning vedrørende arbejdsmiljø som indeholder specifikke oplysninger vedrørende de parametre, som har betydning ved placering af maskinen.? Filtre? Forureningsudslip? Effektforbrug? Støjafgivelse? Ventilationsbehov? Anbefaling til placering Vejledningerne, som Teknologisk Institut udarbejder, er udarbejdet i samarbejde med Arbejdstilsynet og Branchesikkerhedsråd 6 (BSR6) for kontor og administration. De store fordele ved vejledningerne er: 11

12 ? Standardiseret prøvning og vejledning giver mulighed for sammenligning af maskinernes arbejdsmiljøpåvirkning og derved mulighed for indkøb af den mest arbejdsmiljø- og energivenlige maskine.? Beskriver, hvorledes maskinen anbefales placeres, så gener undgås ved brug.? Opfylder myndighedernes krav om, at der skal foreligge en brugsanvisning på dansk, der indeholder oplysninger, der navnlig har betydning for sikkerhed og sundhed.? Kan anvendes ved udarbejdelse af APV. De printere som Teknologisk Institut har udarbejdet vejledninger på, kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside på adressen 12

13 Bilag 1 Brev fra Arbejdstilsynet 13

14 Bilag 2 Forskeres vurdering af de 2 testmetoder 14

15 15

16 16

17 Bilag 3 Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Lexmark Optra T612 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Lexmark på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport nr Vurdering af printeren Forurening Værdi Parameter Værdi Ozon Lav (ozonfri) Energiforbrug ved energispare tilstand Lav Støv Lav Opvarmningstid fra energispare tilstand 10 sek. Formaldehyd Lav Ventilationsbehov Lav VOC Middel Støjafgivelse ved stand-by Lav Bemærkninger: Der er ikke installeret ozonfilter i maskinen. Vurderingerne er foretaget på baggrund af kriterier fra Energy Star og Teknologisk Institut Indhold Generelle anbefalinger Specifikke oplysninger? Filter? Forureningsudslip? Energiforbrug? Støjafgivelse? Ventilationsbehov og placering Skitse af Lexmark Optra T612 Fakta om Lexmark Optra T612 Relevant lovgivning på området. 17

18 Generelle anbefalinger Denne vejledning bygger på det princip, at kontormaskiner ikke må udsende forurening eller varme i et sådant omfang, at det giver anledning til gener for medarbejderne i kontormiljøet. Som udgangspunkt bør en kontormaskine, der tilgodeser arbejdsmiljøet, derfor have et så lavt forureningsudslip, energiforbrug og støjniveau som muligt og dermed et lavt ventilationsbehov. Den optimale placering og anvendelse af kontormaskiner finder man ved at foretage en helhedsvurdering af, hvordan kontormaskinerne påvirker indeklimaet. Generelt anbefaler Teknologisk Institut, Miljø at placere kontormaskiner såsom printere og kopimaskiner i ve l- ventilerede teknikrum, hvor der ikke arbejder eller regelmæssigt opholder sig mennesker. Specifikke oplysninger Lexmark Optra T612 er en netværksprinter beregnet til at være tilkoblet flere brugere. Teknologisk Instituts undersøgelse viser, at printeren er ozonfri, har et lavt udslip af støv og formaldehyd samt et middelt udslip af organiske komponenter (VOC), som kan give anledning til lugtgener i mindre uventilerede lokaler. Under udprintning kan printeren give anledning til støj. Ventilationsbehov og placering Lexmark Optra T612 kræver ved placering i et teknikrum en rumventilation på ca. 60 m 3 frisk luft pr. time. Lexmark Optra T612 kan installeres i større kontorlokaler og miljøer under forudsætning af, at følge n- de betingelser er opfyldt:? Rumventilation på ca. 60 m 3 frisk luft pr. time for at fjerne uønsket varmepåvirkning samt luftforurening.? Central placering i lokalet og mindst to meter fra nærmeste arbejdsplads for at mindske støj og generende luftstrømme. Ventilationsbehovet er beregnet ud fra, at printtiden (drifttiden) maksimalt er en time pr. dag, og at den tilførte luft er 5?C koldere end den ønskede lokaletemperatur. Kortere eller længere drifttid vil medføre ændringer i ventilationsbehovet samt i omfanget af støjmæssige gener. På faktasiden findes en udførlig dokumentation om Lexmark Optra T

19 Skitse af Lexmark Optra T612 Lexmark Optra T612 er en netværksprinter, som kan udprinte op til 20 sider pr. minut. Der er 1 køleventilator i printeren. Luften udblæses på toppen af printeren. Se nedenstående figur. Udblæsning Den udblæste luftmængde fra den elektrostatiske proces udgør i alt 21 m 3 i timen. Filtre i maskinen Type Placering Effektivitet i % Holdbarhed Ingen filtre i maskinen

20 Fakta om Lexmark Optra T612 Udprintningshastighed: 20 sider/min. Forureningsudslip (emission) Forurening Ozon Støv Formaldehyd Organiske komponenter (VOC) Koncentration i udblæsning,? g/m 3 < Emission,? g/min. < Printerens energiforbrug Driftssituation Udprintning Stand-by Energispare funktion Watt/side Bemærkning: Den forbrugte energi omsættes til varme. Energiforbrug, watt Printerens udprintningstider Driftssituation Tid fra stand-by til 1. side er udprintet Tid fra energispare funktion til 1. side er udprintet Opvarmningstid Sekunder Printerens støjafgivelse Driftssituation Lydeffekt, dba Udprintning 48 Stand-by 29 Energispare funktion 29 Bemærkning: Oplysninger vedrørende støj er oplyst af Lexmark. Metode EN Printerens ventilationsbehov Udprintningstid, min. pr. dag Antal print pr. dag Ventilationsbehov Kontor, m 3 /time Ventilationsbehov Teknikrum, m 3 /time Bemærkning: Ventilationsbehovet er beregnet ud fra maskinens varmeafgivelse, og ved energi- spare funktionen sat til 20 min. Hvis energispare funktionen sættes til 1 min., bliver ventilationsbehovet for 1 times drift reduceret fra 60 til 40 m 3 /time. 20

21 Relevant lovgivning på området Vejledningen er udarbejdet i overensstemmelse med Arbejdsministeriets og Arbejdstilsynets bekendtgørelser, anvisninger og meddelelser. Arbejdsministeriet:? Bekendtgørelse nr Faste arbejdssteders indretning (1992) Arbejdstilsynet:? Bekendtgørelse nr Anvendelse af tekniske hjælpemidler 1992)? Bekendtgørelse nr. 561 Indretning af tekniske hjælpemidler (1994)? Anvisning nr Maskiner og maskinanlæg (1996)? Anvisning nr Grænseværdier for stoffer og materialer (1996)? Anvisning nr Vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen (1994)? Meddelelse nr Temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdssteder (1995)? Meddelelse nr Ventilation på faste arbejdssteder (1999)? Meddelelse nr Indeklima (1996)? Meddelelse nr Arbejdsrum på faste arbejdssteder (1996)? Meddelelse nr Planlægning af faste arbejdssteders indretning (1996) 21

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP LaserJet 5MP Udarbejdet af DTI Miljøteknik for Hewlett Packard på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Vejledning. HP Color LaserJet 5M. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Vejledning. HP Color LaserJet 5M. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP olor LaserJet 5M Udarbejdet af DTI Miljøteknik for Hewlett Packard på baggrund af DTI=s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Torben Eggert, Thomas Witterseh Byggeri September 2003, revideret september 2006 Principper Luftrensere, som kan prøves efter dette måleprogram,

Læs mere

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ INDHOLD 02 03 04 06 09 10 11 INDLEDNING KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ VARMEAFGIVELSE STØJ OZON FORMALDEHYD OG ANDRE KEMISKE STOFFER STØV OG PARTIKLER

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Måling af ozonemissionen fra AirZone 3-in-1

Måling af ozonemissionen fra AirZone 3-in-1 Prøvningsrapport Måling af ozonemissionen fra AirZone 3-in-1 Udarbejdet af konsulent Torben Eggert for Appliance A/S Oktober 2003 1024507-09 Teknologisk Institut, Træ Appliance A/S Att.: Micheal Nielsen

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Rekvirent: DR, TV-Byen, Kontant 12. oktober 2005 Att.: Lau Rabjerg-Eriksen 1157434 2860 Søborg TE/-/hbs Side 1 af 4 2 bilag

Rekvirent: DR, TV-Byen, Kontant 12. oktober 2005 Att.: Lau Rabjerg-Eriksen 1157434 2860 Søborg TE/-/hbs Side 1 af 4 2 bilag Prøvningsrapport Rekvirent: DR, TV-Byen, Kontant 12. oktober 2005 Att.: Lau Rabjerg-Eriksen 1157434 2860 Søborg TE/-/hbs Side 1 af 4 2 bilag Prøvning og vurdering af Filter Queen Majestic Resumé Teknologisk

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Udført for: E-mineral Udført af: Jørn Bødker Taastrup, den 27. september 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske. Vejledning til Betonproducenter

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Indeklima_A.1.1.qxp:05 - Indeklima-hellas.qxd 02/01/08 10:24 Side 1 At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Januar

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi i Indhold: Overblik og oprydning kan spare dyr ventilation 4 Hvad skal ventileres væk? 5 Beskriv arbejdspladsen grundigt 5 Find forureningskilderne

Læs mere

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER Clean air solutions CITY M LUFTRENSER VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil dig,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Energi besparelser Det er legende let!

Energi besparelser Det er legende let! + Energi besparelser! Søren Sloth Eriksen Trend Control Systems Indhold Vi har de partnere, du har brug for! Hvorfor er vi her i dag? Fortæl om dine resultater Hvad er et CTS-anl anlæg? Bevar dine besparelser

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final BILAG Bilag 6 til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc.

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. DUA-møde 10. juni 2010 Procesventilation il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. 1 Hvilke krav stiller myndigheder

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil

Læs mere

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? Temadag 10. juni 2010 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk 1 Udgangspunktet

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION

Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION i industrien 2 AUTOBRANCHEN Vi leverer komplette ventilationsløsninger til autobranchen. Totalventileret automalerværksted.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning

Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning xx. den 29. maj 1995 J.nr. xxxx Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning af plast. Konklusion Arbejdstilsynets praksis om etablering af foranstaltninger som procesventilation fx i form

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Vejledning: ventilationsanlæg på indendørs skydebaner

Vejledning: ventilationsanlæg på indendørs skydebaner Vejledning: ventilationsanlæg på indendørs skydebaner Februar 2013 Udført for: De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Jørn Bødker Energi og Klima Energieffektivisering og Ventilation 11.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU 1 Risikovurdering af tæppegulv Rikke Bramming Jørgensen NTNU 2 Tæppegulv og indeklima Hvordan er sammenhængen mellem valg af gulvbelæg og indeklimaet i rummet - med fokus på luftkvaliteten i indeklima

Læs mere

Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue.

Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue. PRIMO Danmark A/S Att.: Carsten Andersen Jernbanegade 11 6862 Tistrup 2009.04.20 Revideret 2009.05.18 lwf/-/hbs 299716 Følgebrev Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue. Resultatet

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Hvorfor kan vi sige noget om dette emne? Arbejdsmiljøkrav fysiske og ergonomiske Hvor finder vi dem? Hovedoverskrifter

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere