AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes påbud om at begrænse støvgener fra BG Stone A/S, Havnevej, Faxe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes påbud om at begrænse støvgener fra BG Stone A/S, Havnevej, Faxe."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: september 2014 J.nr.: NMK Ref.: BJENS/SMA AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes påbud om at begrænse støvgener fra BG Stone A/S, Havnevej, Faxe. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i miljøbeskyttelsesloven 1. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Faxe Kommunes påbud af 27. juni 2013 til BG Stone A/S, Havnevej 8, om overrisling mv. ved stenknusning, med følgende tilføjelse: Oprydningen skal ske efter stenknusningen og inden arbejdspladsen forlades og på en måde, som efter Faxe Kommunes vurdering er tilstrækkelig til at hindre støvspredning. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Sagen vedrører Faxe Kommunes påbud af 27. juni 2013 til BG Stone om overrisling og oprydning for at mindske støvgener. Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af omboende til virksomheden, der navnlig klager over sundhedsfare, sagsbehandling i forbindelse med adkomst til arealet, at embedslægen ikke har været inddraget, og manglende overholdelse af påbuddet. Natur- og Miljøklagenævnet behandler i øjeblikket en klagesag vedrørende den del af BG Stones aktiviteter, der er placeret på en del af matr. nr. 6hv Præstevænget, Hylleholt (NMK ). Denne sag vedrører ikke det areal, hvor stenknuseren er placeret. Sagens oplysninger Virksomheden etablerede i 2008 en sølandingsplads for sømaterialer på Faxe Ladeplads Havn. I 2009 opstillede virksomheden et stenknusningsanlæg på arealet på grænsen mellem matr. nr. 6hv og 6ei Præstevænget, Hylleholt. Knusningen foregår i det fri. I 2009 meddelte Faxe Kommune virksomheden påbud om at sikre, at virksomheden ikke støvede uden for virksomhedens område. Den 16. april 2013 meddelte Faxe Kommune virksomheden påbud om at overholde Miljøstyrelsens B- værdi for respirabelt kvartsstøv. Faxe Kommune henviste til en supplerende udtalelse fra embedslægen, der vurderede, at der forekommer kvartsstøv i forbindelse med forarbejdning af sten, herunder flint. Hvis B-værdien for respirabelt alfa-kvartsstøv er overholdt, var det embedslægens vurdering, at der ingen sundhedsmæssig risiko er for naboer til virksomheden. Påbuddet blev efterfølgende tilbagekaldt, da kommunen vurderede, at der ikke ville være støvgener fra virksomheden, når der sker overrisling med vand. Den påklagede afgørelse Den 27. juni 2013 meddelte Faxe Kommune påbud til virksomheden i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 om overrisling og oprydning i forbindelse med knusning på anlægget. Påbuddet begrundes således: Faxe Kommune har modtaget flere klager fra områdets beboere om støv fra BG Stones stenknusningsaktiviteter på Havnevej. Områdets beboere har udtrykt bekymring for, om der er sundhedsmæssig risiko for naboerne til BG Stones stenknusning, og om miljøkravene er overholdt. Faxe Kommune har derfor kontaktet embedslægen vedr. den sundhedsmæssige risiko ved støvet fra stenknusningen. Embedslægen har ved mail den 11. december 2012 udtalt, at der ikke vil være sundhedsmæssig risiko for naboer til en virksomhed, der overholder miljøkravene for luftforurening. Faxe Kommune har ved opstart af stenknusning den 24. april 2013 og igen den 28. maj været på tilsyn på pladsen hvor BG Stone knuser sten. Ved begge tilsyn kørte stenknusningsanlægget med overrisling med vand. Faxe Kommune vurderede ved tilsynene, at der ikke forekommer støv fra stenknusningen, når BG Stone knuser med overrisling med vand. BG Stone har den 30. maj 2013 fremsendt en procedure for opstart, knusning, nedlukning og rengøring efter knusning, hvoraf det fremgår, at anlægget ikke startes op hvis vandanlægget er defekt. 2

3 På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune, at Miljøstyrelsens krav til B-værdi er overholdt når der overrisles med vand under knusningen og når der opryddes under anlægget efter knusning, jf. fremsendte procedure. Ud fra Embedslægens udtalelse af den 11. december 2012 vurderer Faxe Kommune derfor, at der ikke vil være sundhedsmæssig risiko for naboer til BG Stone, når BG Stone overholder miljøkravene. Idet overrisling med vand under stenknusningen samt efterfølgende oprydning ligger til grund for ovenstående vurdering, stiller Faxe Kommune krav om, at BG Stone altid overrisler med vand under stenknusningen og rydder op efterfølgende. På denne baggrund har kommunen meddelt følgende påbud: BG Stones stenknusningsanlæg på Havnevej skal altid køre med overrisling med vand under knusningen, for at minimere forekomsten af støv. Spildt materiale under anlægget skal efter knusning opryddes, for at minimere forekomsten af støv. Flere beboere i området har bedt kommunen om at foretage målinger. Til dette udtaler kommunen i påbuddet: Emissioner i form af diffuse udslip er meget vanskelige at måle, og der er ikke faste retningslinjer for regulering af diffust støv fra virksomheder. Diffuse emissioner skal i stedet reguleres ved krav til virksomhedens drift og indretning, som i dette påbud. Vanding eller sprinkling med vand er en gængs støvdæmpende foranstaltning ved knuseanlæg, og anvendes bl.a. som standardvilkår i forbindelse med miljøgodkendelse til neddeling/knusning af bygge- og anlægsaffald. Klager Klager 1 skriver: Embedslægen har bekræftet, at der i forbindelse med knusning af sten fremkommer kræftfremkaldende kvartsstøv. Jeg klager over, at Faxe Kommune, respektive BG Stone A/S, ikke har godtgjort at der ikke sker spredning af kræftfremkaldende stoffer. 1) Der er ikke foretaget målinger. Kommunens tilsynsbesøg har alene bestået af visuelle iagttagelser. Kræftfremkaldende kvartsstøv er ikke synligt for det menneskelige øje. Tilsynsbesøgene har derfor været nytteløse! 2) Påbud om overrisling medfører yderligere risiko for spredning af kræftfremkaldende kvartsstøv. Knusning af sten udvikler varme og ved overrisling udvikles derfor vanddamp. Vanddampen hjælper det kræftfremkaldende kvartsstøv med at spredes. 3) Embedslægen har ikke forholdt sig til det konkrete påbud. Kommunen misbruger en generel udtalelse fra embedslægen: at der ikke vil være sundhedsmæssig risiko for naboerne til en virksomhed, der overholder miljøkravene for luftforurening. Ikke et ord om BG Stone A/S. Ikke et ord om Faxe Ladeplads. Ikke et ord om de konkrete forhold. Ikke et ord om oversprinkling som løsning! Klager 2 refererer en række hændelser i sagsforløbet i årene fra 2009 og finder, at virksomheden ikke har overholdt en række tidligere afgørelser og næppe vil overholde den aktuelle. I forhold til miljøforhold for den aktuelle afgørelse skriver klager blandt andet: Kommunens aktuelle stenknuser påbud af 27. juni 2013 indeholder en tilladelse til stenknusning på betingelse af overrisling med vand, en metode der betvivles af eksperter, da vanddamp og aerosoler, i forbindelse med støv, kan have en forstærkende effekt på spredningen af de usynlige partikler. ( ) 3

4 Stenknuseren er placeret på industriareal ( ) og i skel til det offentligt tilgængelige havneareal med skibsanløb. Stenknuseren står på en støbt sokkel, ca. 3 x 3 m ( ) og der er ingen mulighed for inddæmning eller opsamling af overrislingsvandet ( ). Tillige med det ovenfor nævnte, løber overrislingsvandet for nuværende ud over terræn og køreveje, hvor det danner søer, siver ned eller tørrer ud og efterlader et lag af fint kvartsstøv, som hvirvler i vinden. Det vil sige, at de ofte påklagede støvrisici for borgerne ikke er fjernet; støvet tager blot en omvej. ( ) Faxe kommunes miljøafdeling har i påbuddet ikke sikret sig: At metode, pumpetryk og vandmængde er det rigtige til opgaven. Hvor mange liter vand pr. min. pr. kg sten? Evt. jf. Arbejdstilsynets anvisninger, stenknusning med overrisling er en kendt proces, så der må være adgang til regler og normer. At der indrettes et bundfældningsbassin med tilløb fra knuseren At overrislingsvandet opfanges, inddæmmes og bortledes til bundfældningsbassin. At bundfældningsbassin altid skal være dækket af vand for at undgå udtørring og spredning ved vindfygning. At oprydning efter knusning skal foregå ved spuling af det benyttede materiel og at spulevand ligeledes opfanges og bortledes til bundfældning At det bundfældede materiale jævnligt bortskaffes efter Arbejdstilsynets og Miljøstyrelsens anvisning. Klager påpeger, at der til overrisling anvendes vand, som er oppumpet fra havneindløbet umiddelbart op ad industrihavnen og sejlrenden, og at dette kan være forurenet og lugtende. Klager mener, at der bør bruges rent vand i stedet. Klager mener, at der er en risiko for spredning af smittekim og støv via aerosoler og damp. Desuden hævder klager, at knuseren er ubemandet og ikke stopper automatisk, hvis overrislingen svigter. Klager finder i øvrigt, at stenknusning ikke bør ske på et sted med ca borgere, der bor indenfor 600 meters afstand og spørger nævnet om, hvorfor man ikke skal overholde Håndbog om Miljø og Planlægning, Naturstyrelsen november 2004, som på side 219 oplyser, at stenknuserier bør ligge 1000 meter fra boliger. Kommunens bemærkninger til klagen Den 7. august 2013 har Faxe Kommune kommenteret til klagerne. Det oplyses bl.a., at kommunen ved tilsyn har vurderet, at der er behov for oprydning af spildt materiale efter knusningen for efterfølgende at mindske støvrisikoen, hvorfor dette er en del af det meddelte påbud. For så vidt angår spørgsmålet om virksomhedens etablering og udbredelse i relation til plangrundlaget henviser kommunen til en verserende klagesag herom i nævnet (NMK ). Denne sag vedrører imidlertid ikke det område, hvor stenknuseren ligger. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Efter miljøbeskyttelseslovens 42 kan tilsynsmyndigheden meddele påbud til erhvervsvirksomheder, som ikke er optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder, om at nedbringe forurenin- 4

5 gen, hvis virksomheden medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, jf. lovens 42, stk. 1. Faxe Kommune er tilsynsførende myndighed 3. Faxe Kommune har med den påklagede afgørelse påbudt virksomheden at foretage overrisling og oprydning ved stenknusning med det formål at undgå støvgener i omgivelserne. Nævnet bemærker indledningsvist, at aktiviteten foregår på et område, som ikke er omfattet hverken af drikkevandsinteresser eller af særlige drikkevandsinteresser 4. Klagerne er navnlig bekymrede for, om stenknusningen medfører sundhedsskadelige effekter for de omboende til anlægget, og om den påbudte overrisling vil være tilstrækkelig til at forebygge støvgener. Kvartsstøv tilhører hovedgruppe 2, tabel 3, kl. III med en B-værdi på 0,005 mg/m³, jf. Miljøstyrelsens Luftvejledning 5. B-værdien gælder for emissioner fra kontrollerede afkast, hvorimod emissioner fra aktiviteter i det fri reguleres på anden vis, som f.eks. i det aktuelle tilfælde ved befugtning med henblik på at forebygge støvgener. Ved stenknusning dannes der støvpartikler. De større partikler er synlige, mens de mindste er både usynlige og skadelige ved indånding. Der vil altid forekomme partikler i et meget bredt spektrum af størrelser fra knusningen. Dermed er en visuel bedømmelse af støvgenerne egnet som metode til at bedømme, om der forekommer støv fra knusningen. Faxe Kommune har visuelt konstateret, at overrisling fjerner støvgenerne i forbindelse med knusningen. Nævnet har ikke grundlag for at tilsidesætte denne vurdering. Klager omtaler risiko for dannelse af aerosoler og af vanddamp. Som aerosol betegnes vanddråber af meget lille størrelse, typisk under 1 5 µm. Disse kan spredes langt for vinden, idet tyngdekraften har en meget lille påvirkning sammenlignet med vinden. Dannelse af aerosoler kræver en særlig teknik, idet der skal anvendes specialdyser og vand ved højt tryk. Ved et overrislingsanlæg anvendes vand med begrænset tryk og almindelige spredningsanordninger beregnet til dette tryk, hvorved der dannes dråber, som er langt større end aerosoler, og kun en yderst begrænset mængde damp. Befugtning er almindeligt anerkendt til bekæmpelse af støv fra nedknusning, også ved affaldsknusning, hvor der er mulighed for dannelse af skadeligt støv. Nævnet har ikke kendskab til undersøgelser, der viser, at overrisling har den modsatte effekt, ligesom nævnet heller ikke deler klagernes bekymring om, at der er risiko for spredning af smitte fra det oppumpede havnevand. Faxe Kommune angiver som en del af påbuddet, at der skal foretages oprydning efter knusning. Nævnet finder, at denne oprydning bør ske umiddelbart efter, at knusningen er tilendebragt for at sikre, at oprydningen er så effektiv som muligt. Nævnet præciserer derfor påbuddet i overensstemmelse hermed. Med disse tilføjelser kan nævnet tiltræde påbuddet. 3 Jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, 65 4 Bekendtgørelse nr af 16. oktober 2013 om udpegning og administration mv. af drikkevandsområder 5 Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen 5

6 Til klagers bemærkning om, at overrislingsvandet udgør en risiko for støvspredning, bemærkes, at påbuddet er et supplement til kommunens påbud til virksomheden fra 7. september 2009 om, at stenknusningen generelt ikke må give anledning til støvgener uden for virksomhedens område. Kommunen fører tilsyn med, at begge påbud overholdes. Hvis dette ikke er tilfældet, har kommunen pligt til at gribe ind, ligesom kommunen er forpligtet til at gribe ind, hvis kommunen konstaterer andre miljøproblemer fra virksomheden, herunder støjgener. Med hensyn til placeringen af anlægget og den anbefalede minimumsafstand efter Håndbog om Miljø og Planlægning (1000 meter) kan Natur- og Miljøklagenævnet oplyse, at håndbogens klassifikation af virksomhedstyper alene er et hjælpeværktøj for myndighederne, når de skal lokalisere nye virksomheder inden for et lokalområde, eller når de udlægger nye og mere forureningsfølsomme omkring en eksisterende virksomhed. Håndbogen indeholder derimod ikke afstandskrav, der skal overholdes. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster på denne baggrund Faxe Kommunes påbud af 27. juni 2013 til BG Stone A/S, Havnevej 8, om overrisling ved stenknusning mv, med følgende tilføjelse: Oprydningen skal ske efter stenknusning og inden arbejdspladsen forlades og på en måde, som efter Faxe Kommunes vurdering er tilstrækkelig til at hindre støvspredning. Susanne Mieth Andersen Specialkonsulent / Bente Jensen Civilingeniør 6

7 Afgørelsen er sendt pr. til: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 1., 8800 Viborg, Faxe Ladeplads By- og Kystlaug v/jens Henrik Larsen, Stilledal 3, 4654 Faxe Ladeplads, Sven Gerner Nielsen, Gartnervej 1, 4654 Faxe Ladeplads, Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, 7

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 07. juli 2014 NMK-34-00258 og NMK-33-01824 ref.: macos AFGØRELSE i sag om Aarhus Kommunes VVM-screening af affaldsbehandlingsanlæg

Læs mere

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om Syddjurs

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. april 2013 J.nr.: NMK-510-00220 og NMK-43-00288 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-431-00046 Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere